Financial market trend 2557

1,713 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financial market trend 2557

 1. 1. สารบัญ แนวโนมเศรษฐกิจป 2557 : เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แนวโนมตลาดหุนไทยป 2557 : ยังมีแนวโนมปรับตัวขึ้นไดตอ แมมีการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐ กลยุทธการลงทุนป 2557 : Global Recovery & Infrastructure Plays แนวโนมทางเทคนิคป 2557 : ถึงไม New high ก็ไม New low แนวโนมตลาดอนุพนธป 2557 : เศรษฐกิจโลกกระตุนการลงทุนสินทรัพยเสี่ยง ั แนวโนมอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค บริการ พาณิชย การแพทย สื่อและสิ่งพิมพ การทองเที่ยวและสันทนาการ มกราคม 2557 1 11 15 16 31 41 43 44 45 48 50 52 54 60 64 65 67 69
 2. 2. สารบัญ ขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยี ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 71 73 75 วิเคราะหรายบริษัท ธุรกิจการเกษตร GFPT STA 77 79 อาหารและเครื่องดื่ม CFRESH CPF KBS KSL MINT OISHI 81 83 85 87 89 91 PM 93 TUF TVO 95 97 ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน MODERN SITHAI 99 101 ธนาคาร BAY มกราคม 2557 103
 3. 3. สารบัญ BBL KBANK KKP KTB LHBANK SCB TCAP TISCO TMB 105 107 109 111 113 115 117 119 121 เงินทุนและหลักทรัพย AEONTS ASP CGS CNS FSS GL KCAR KGI KTC MBKET TK 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 ประกันภัยและประกันชีวต ิ BLA มกราคม 2557 145
 4. 4. สารบัญ ยานยนต AH SAT STANLY วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร SNC ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ IVL PTTGC เหล็ก SSI วัสดุกอสราง DCC DRT SCC SCCC TPIPL พัฒนาอสังหาริมทรัพย AP AMATA BJCHI BLAND CK CPN มกราคม 2557 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181
 5. 5. สารบัญ HEMRAJ ITD LH LPN MK PREB PS QH RML SC SIRI SPALI STEC พลังงานและสาธารณูปโภค BANPU BCP DEMCO EASTW EGCO GLOW IRPC LANNA PTG PTT มกราคม 2557 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227
 6. 6. สารบัญ PTTEP RATCH SPCG TOP TTW 229 231 233 235 237 พาณิชย BEAUTY BIGC 239 241 BJC 243 CPALL CSS HMPRO KAMART LOXLEY MAKRO MC OFM ROBINS SINGER การแพทย BCH BGH BH CHG 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 มกราคม 2557 265 267 269 271
 7. 7. สารบัญ สื่อและสิ่งพิมพ AS BEC GRAMMY MAJOR MCOT NMG RS TKS VGI WORK 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 การทองเที่ยวและสันทนาการ CENTEL ERW 293 295 ขนสงและโลจิสติกส AAV AOT BECL BMCL BTS BTSGIF NOK NYT PSL มกราคม 2557 297 299 301 303 305 307 309 311 313
 8. 8. สารบัญ RCL THAI TTA ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส DELTA HANA KCE SMT SVI เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ADVANC AIT DTAC INTUCH JAS SAMART SIM SYMC THCOM TRUE ธุรกิจขนาดกลาง AGE ARROW มกราคม 2557 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353
 9. 9. สารบัญ APCO AUCT CHO JUBILE MONO NBC NINE QTC ตารางสรุปคาดการณเงินปนผลป 2556-2557 มกราคม 2557 355 357 359 361 363 365 367 369 371
 10. 10. เศรษฐกิจโลก: ยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมฟนตัวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจกลุมประเทศพัฒนาแลว นําโดยสหภาพยุโรปที่นาจะผานพนจุดต่ําสุดของ เศรษฐกิจมาแลว ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางการฟนตัวที่ดีขึ้นเปนลําดับ แตยังไมแข็งแกรงมากนักจากประเด็นการตัดลดงบประมาณ และเพดานหนี้ที่ยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนจากสภาคองเกรส รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาจะอยูในอัตราที่ชะลอลง โดยเฉพาะจีน ดังนั้น การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยูในลักษณะคอยเปนคอยไปในกรอบจํากัด % y-y 2554 2555 3.9 1.7 1.8 1.5 3.4 2.0 0.4 0.1 6.2 7.8 9.3 6.3 4.5 3.2 1.5 2.8 -0.6 0.9 0.0 -2.4 -1.6 4.9 6.4 7.7 3.2 6.2 จีดีพีโลก เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหมและกําลังพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย จีน อินเดีย เอเชีย-5* ตัวเลขคาดการณ 2556 2557 2.9 3.6 1.2 2.0 1.6 2.6 -0.4 1.0 0.5 1.4 0.2 1.0 -1.8 0.7 -1.3 0.2 4.5 5.1 6.3 6.5 7.6 7.3 3.8 5.1 5.0 5.4 หมายเหตุ: * เอเชีย-5 ประกอบดวย อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, ไทย และเวียดนาม ที่มา: IMF, คาดการณเมื่อเดือน ต.ค. 2556 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา: แนวโนมที่ฟนตัวจะสงผลโดยตรงตอ การปรับลดมาตรการ QE หลังขอมูลเศรษฐกิจหลายตัวแสดงใหเห็นถึงการเติบโตไปใน ทิศทางเชิงบวก อาทิ อัตราการจางงาน, ยอดขายบาน สงผลให ตลาดหุนสหรัฐในชวงปที่ผานมา (2556) ตอบรับดวยการฟนตัว ไปแลวเกือบ 20% สําหรับดัชนีดาวโจนส แตในเวลาเดียวกัน ไดมี ความกังวลตอเรื่องการปรับลดปริมาณ QE กลับมาอีกครั้ง ซึ่งนัก มกราคม 2557 1 เศรษฐศาสตรหลายฝายตางคาดการณวาจะมีการเริ่มปรับลด ปริมาณการซื้อพันธบัตรฯ ในชวงเดือนม.ค. - มี.ค. ป2557 โดย คาดจะมีการลดลงอยางคอยเปนคอยไปจากระดับปจจุบันที่ 8.5 หมื่นลานดอลลาร/เดือน (Bloomberg, ผลสํารวจเมื่อเดือน พ.ย.) ซึ่งการตัดสินใจจะขึ้นอยูกับนางเจเนต เยเลน วาที่ประธานเฟดคน ตอไป ขณะที่เธอมีความเห็นวาการปรับลดมาตรการ QE นั้นไมได
 11. 11. เศรษฐกิจโลก: ยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 7/1/2012 9/1/2012 11/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 9/1/2013 9/1/2012 11/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 9/1/2013 5/1/2012 3/1/2012 1/1/2012 7/1/2012 12 Dow Jones Index % Unemployment Rate 10 8 6 4 2 ที่มา: Bloomberg 2 3/1/2012 5/1/2012 1/1/2012 9/1/2011 11/1/2011 7/1/2011 3/1/2011 5/1/2011 1/1/2011 9/1/2010 11/1/2010 1/1/2008 4/1/2008 7/1/2008 10/1/2008 1/1/2009 4/1/2009 7/1/2009 10/1/2009 1/1/2010 4/1/2010 7/1/2010 10/1/2010 1/1/2011 4/1/2011 7/1/2011 10/1/2011 1/1/2012 4/1/2012 7/1/2012 10/1/2012 1/1/2013 4/1/2013 7/1/2013 10/1/2013 1/1/2010 0 ที่มา: Bloomberg มกราคม 2557 9/1/2011 ที่มา: Bloomberg ที่มา: Bloomberg points 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 11/1/2011 4/1/2013 7/1/2013 7/1/2012 10/1/2012 1/1/2013 1/1/2012 4/1/2012 4/1/2011 7/1/2011 10/1/2011 7/1/2010 10/1/2010 1/1/2011 1/1/2010 4/1/2010 4/1/2009 7/1/2009 10/1/2009 10/1/2008 1/1/2009 1/1/2008 4/1/2008 7/1/2008 0 7/1/2011 1/1/2010 1 5/1/2011 2 3/1/2011 3 1/1/2011 4 9/1/2010 5 7/1/2010 6 Consumer Price Index (CPI) % 11/1/2010 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Existing Home Sales 7/1/2010 1/1/2008 4/1/2008 7/1/2008 10/1/2008 1/1/2009 4/1/2009 7/1/2009 10/1/2009 1/1/2010 4/1/2010 7/1/2010 10/1/2010 1/1/2011 4/1/2011 7/1/2011 10/1/2011 1/1/2012 4/1/2012 7/1/2012 10/1/2012 1/1/2013 4/1/2013 7/1/2013 10/1/2013 ที่มา: Bloomberg 5/1/2010 Net Monthly Change in Nonfarm Payrolls 3/1/2010 5/1/2010 k 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 เปาหมายสําคัญ 2 ประการกอนการปรับลดมาตรการ QE ไดแก 1) อัตราเงินเฟอที่ 2% และ 2) อัตราการวางงานที่ 6.5% ซึ่งลาสุด อัตราการวางงานไดปรับตัวลงอยางตอเนืองโดยเหลือประมาณ ่ 7.3% (10/2556) ขณะที่ตัวเลขเงินเฟอยังมีความไมแนนอนสูง โดยเฉลี่ย 9 เดือนแรกของป2556 อยูราว 1.57% และอีกหนึ่ง ปจจัยที่ตองติดตามคือ อัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นใน อนาคตหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวจริง (ปจจุบัน อัตราดอกเบี้ย อยูที่ 0-0.1% เปนระยะเวลานานกวา 5 ป) ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจ สงผลตอความผันผวนทั้งในตลาดหุน และคาเงินของหลาย ประเทศ 3/1/2010 มีกําหนดเวลาที่แนชัด แตขึ้นอยูกับความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ มากกวา
 12. 12. เศรษฐกิจโลก: ยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก % 10/1/2012 1/1/2013 4/1/2013 7/1/2013 10/1/2013 7/1/2011 10/1/2011 1/1/2012 4/1/2012 7/1/2012 4/1/2010 7/1/2010 10/1/2010 1/1/2011 4/1/2011 US Govt 10 year Yield 1/1/2009 4/1/2009 7/1/2009 10/1/2009 1/1/2010 1/1/2008 4/1/2008 7/1/2008 10/1/2008 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ที่มา: Bloomberg นอกจากนี้แลวยังคงตองติดตามประเด็นเรื่องงบประมาณสหรัฐฯ ในวันที่ 15 ม.ค. 2557 ซึ่งหากไมสามารถจัดสรรงบประมาณได ทันอาจเกิดปญหาทําใหหนวยงานภาครัฐตองปดตัวลงอีกครั้ง และสงผลตอเศรษฐกิจเหมือนในชวงเดือน ต.ค. 2556 ที่ผานมา รวมถึงประเด็น Debt Ceiling ที่จะถึงกําหนดในวันที่ 7 ก.พ. 2557 โดยการประชุม FOMC ที่คาบเกี่ยวระหวางเหตุการณ ดังกลาวจะเปนการประชุมในวันที่ 28-29 ม.ค. และ 18-19 มี.ค. 2557 จึงเปนที่มาของคาดการณที่จะเห็นการเริ่มตนปรับลด มาตรการ QE ในชวงเวลาดังกลาว เศรษฐกิจยูโรโซน: นาจะผานจุดต่ําสุดไปแลว แตยังตองการ การกํากับดูแลสถาบันการเงินใกลชิด ปญหาหนี้สาธาณะของหลายประเทศ ไมวาจะเปน กรีซ โปรตุเกส ไซปรัส ดูเหมือนคอยๆ ถูกแกไขดวยการชวยเหลือทางการเงินจาก EU และ IMF ขณะที่ทาง ECB ไดพยายามกระตุนเศรษฐกิจให มากขึ้น ดวยการลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 2 ครั้งในชวงป 2556 ที่ ผานมา โดยปจจุบันอยูที่ 0.25% ซึ่งจากนโยบายที่หนุนการ บริโภคและการลงทุนดังกลาว ดูเหมือนจะเริ่มเห็นผลตอระบบ เศรษฐกิจในชวงปลายป โดยทางฝายคาดวาเศรษฐกิจทางฝงยูโร โซนนาจะผานจุดต่ําสุดแลว แตคิดวายังตองใชเวลาในการปรับตัว ใหเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอยางแข็งแกรงอีกครั้ง มกราคม 2557 3 โดยเห็นสัญญาณจากความเชื่อมั่นผูบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก เดิมที่เคยติดลบถึง 25.7 ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2555 แต ในชวงปที่ผานมาคอยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนลาสุดเหลือติดลบ 14.9 (ไตรมาสที่ 3 ของป 2556) ขณะเดียวกัน PMI ยูโรโซนก็ปรับตัวยืน เหนือ 50 จุด ที่ 51.1 จุด ไดเปนครั้งแรกในรอบ 2 ป ในไตรมาส 3 ของป 2556 ซึงแสดงถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ่ ซึ่งปจจัยดังกลาวลวนแสดงวายูโรโซนจะเริ่มกลับเขามามีบทบาท สําคัญตอเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง แม GDP ในชวงปที่ผานมายังไม สามารถกลับมาขยายตัวในเชิงบวกได แตการติดลบนอยลงใน ทุกๆ ไตรมาส จนมาอยูที่ -0.1% ในไตรมาส 3 ป 2556 ก็ถือเปน สัญญาณที่ดีตอการฟนตัวในอนาคต ทั้งนี้ ยังตองจับตาการ วางงานที่ยังสูงในบางประเทศ เชน กรีซ ไอรแลนด และอิตาลี ซึ่ง อาจเปนตัวฉุดเศรษฐกิจในยูโรโซนได ขณะที่สแตนดารด แอนด พัวร หรือเอสแอนดพี ยักษใหญแหงวงการจัดอันดับเครดิตของ โลก ไดปรับมุมมองตอสเปนเปนมีสเถียรภาพจากระดับที่มองเปน ลบกอนหนานี้ แมจะยังคงยืนยันอันดับเครดิตอยูที่ระดับ BBB- ก็ ตาม อีกทั้งไดปรับเพิ่มอันดับเครดิตของไซปรัสที่เผชิญปญหา วิกฤติเศรษฐกิจกอนหนานี้ ขึ้นสูระดับ B จากระดับ CCC+ อัน เปนระดับจังกบอนดกอนหนานี้ อยางไรก็ดี เอสแอนดพีกลับลด อันดับความนาเชื่อถือของเนเธอรแลนดลงมาสูระดับ AA+ จาก ระดับ AAA กอนหนานี้ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ออนแอมากกวาที่คาดการณไวในชวงกอนหนา อยางไรก็ดี สิ่งที่ไมอาจละเลยและตองการการจับตาตอเนื่องคือ แนวทางการปฏิรูปในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน และกลไก ควบคุมดานการคลังของประเทศสมาชิกเพื่อลดความเสี่ยงของ การเกิดวิกฤตรอบใหมอีกดวย
 13. 13. เศรษฐกิจโลก: ยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก Consumer Confidence Index 0 -5 Unemployment Rate(Jan -Sep 2013) % -10 -15 30 25 -20 -25 20 -30 -35 15 10 -40 1/3/2008 1/1/2009 1/11/2009 1/9/2010 1/7/2011 1/5/2012 1/3/2013 5 ที่มา: Bloomberg 0 Greece 9/1/2012 12/1/2012 3/1/2013 6/1/2013 9/1/2013 3/1/2013 6/1/2013 9/1/2013 6/1/2012 6/1/2012 12/1/2012 3/1/2012 3/1/2012 9/1/2012 9/1/2011 12/1/2011 12/1/2011 6/1/2011 9/1/2011 3/1/2011 ที่มา: Bloomberg GDP Euro Zone % 3/1/2011 12/1/2010 9/1/2010 6/1/2010 3/1/2010 12/1/2009 9/1/2009 6/1/2009 3/1/2009 12/1/2008 9/1/2008 6/1/2008 3/1/2008 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ที่มา: Bloomberg มกราคม 2557 Italy Euro Zone ที่มา: Bloomberg 6/1/2011 9/1/2010 12/1/2010 6/1/2010 9/1/2009 12/1/2009 6/1/2009 3/1/2009 9/1/2008 12/1/2008 6/1/2008 3/1/2008 3/1/2010 Euro-zone PMI 70 60 50 40 30 20 10 0 Ireland 4 เศรษฐกิจญี่ปุน: กาวสําคัญหลังหลุดพนภาวะเงินฝด หลังจากเศรษฐกิจญี่ปุนถูกกระตุนดวยนโยบาย Abenomics ในชวงปที่ผานมา โดยใชนโยบายลูกธนู 3 ดอก คือ 1) อัดฉีด สภาพคลองเขาสูระบบเศรษฐกิจ (QE) ดวยเม็ดเงิน 75,000 ลานดอลลาร/เดือน ไปจนถึงสิ้นป2557 เพื่อกระตุนภาคการ บริโภคและการลงทุน 2) เพิ่มการใชจายภาครัฐ พัฒนาระบบ โครงสรางพื้นฐาน เพื่อสรางงานมากขึ้น และ 3) แผนการปฎิรูป โครงสรางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งจากความพยายามดังกลาวก็ ทําใหในชวงปที่ผานมาเศรษฐกิจญี่ปุนเริ่มหลุดพนจากภาวะเงิน ฝดที่กินระยะเวลามานานกวา 15 ปไดสําเร็จ ขณะที่คาเงินเยน เริ่มออนคามากขึ้นซึ่งชวยหนุนภาคการสงออก สิ่งที่ตองติดตามในป 2557 คือ การดําเนินการปฏิรูปในดาน ตางๆ เพื่อฟนฟูฐานะการคลังของรัฐบาล และยกระดับ ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจสอดรับกับโครงสราง ประชากรที่เปนประเด็นระยะยาว และนโยบายดังกลาวจะ สามารถทําตามเปาเงินหมายเฟอที่ 2% ไดหรือไม โดยในชวงปที่ ผานมาญี่ปุนมีอัตราเงินเฟอในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 อยูที่ ราว 1.33% ซึ่งพลิกกลับมาเปนบวกไดเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป นับเปนกาวสําคัญของญี่ปุนที่เศรษฐกิจนาจะฟนตัวไดในอนาคต
 14. 14. เศรษฐกิจโลก: ยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ ปจ จัย เสี่ ยงที่ต อ งติ ดตามยัง มี คือ หนี้ สาธารณะที่ พุง สู ง ราว 230% ของ GDP ส ง ผลให รัฐ บาลญี่ ปุ น มี น โยบายขึ้ น ภาษีมูลคาเพิ่ม จากเดิ ม 5% เปน 8% ในเดือนเม.ย.2557 และ 10% ในเดือนต.ค.2558 ทั้งนี้ IMF คาดการณวาถาญี่ปุนไมปรับ ขึ้ น ภาษี มู ลค า เพิ่ ม อาจทํ า ให ห นี้ สาธารณะสู ง ถึ ง 245% ของ GDP ในป 2573 แต ถ า ทํ า ตามแผนจะทํ า ให ลดลงมาเหลื อ 210% ของ GDP อย า งไรก็ ดี ทางการญี่ ปุ น ยั ง ได มี น โยบาย กระตุน เศรษฐกิ จเพิ่ มเติ ม ดว ยวงเงิ น 5 ลา นล านเยน ที่ รองรั บ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่ม VAT % แนวโนมเศษฐกิจในระยะยาวนาจะดีขึ้น จากการที่ญี่ปุนไดเปน เจ า ภาพการแขง ขั น กีฬ าโอลิ ม ปก ในป 2563 ซึ่ ง ทางการญี่ ปุ น คาดหวั ง ว า จะสามารถดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วจากต า งชาติ ไ ด 25 ลานคนในปดังกลาว นอกจากภาคการทอ งเที่ยวที่นาจะเติบโต ได ดี แ ล ว ภาคการก อ สร า ง การลงทุ น การจ า งงาน และการ อุปโภค-บริโภคในชวงเตรียมงานกอนถึงงานโอลิมปกนาจะเปน แรงขับเคลื่อนหลักทําให GDP ญี่ปุนปรับตัวดีขึ้นได เศรษฐกิจจีน: เติบโตในอัตราที่ชะลอลง แตนาจับตาการปฎิรูป เศรษฐกิจจะทําใหการเติบโตเปนไปอยางมั่นคง Consumer Price Index (CPI) 3.0 2.0 % 9/1/2013 6/1/2013 3/1/2013 9/1/2012 12/1/2012 6/1/2012 3/1/2012 9/1/2011 12/1/2011 6/1/2011 3/1/2011 9/1/2010 12/1/2010 6/1/2010 9/1/2009 12/1/2009 6/1/2009 3/1/2009 ที่มา: Bloomberg 9/1/2008 3/1/2008 9/1/2013 6/1/2013 3/1/2013 9/1/2012 12/1/2012 6/1/2012 3/1/2012 9/1/2011 12/1/2011 6/1/2011 3/1/2011 9/1/2010 12/1/2010 6/1/2010 3/1/2010 9/1/2009 12/1/2009 6/1/2009 3/1/2009 9/1/2008 12/1/2008 6/1/2008 3/1/2008 -3.0 12/1/2008 -2.0 6/1/2008 -1.0 ที่มา: Bloomberg Government Debt as of % GDP 250 % ปจจุบันจีนถือเปนประเทศมหาอํานาจเกิดใหมที่คนจับตามองเปน อันดับตนๆ เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก ทําใหนโยบายเศรษฐกิจจีนที่เปลี่ยนแปลงไปมักจะสงผลกระทบ กับเศรษฐกิจประเทศรอบขางเสมอ โดยในชวงปที่ผานมานับวา GDP จีนโตต่ํากวาอดีต (ที่มักโตเปนตัวเลข 2 หลัก) โดยทางการ จีนตั้งเปาวาป 2556 นาจะโตได 7.5% 200 150 100 50 12/1/2008 2/1/2009 4/1/2009 6/1/2009 8/1/2009 10/1/2009 12/1/2009 2/1/2010 4/1/2010 6/1/2010 8/1/2010 10/1/2010 12/1/2010 2/1/2011 4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 2/1/2012 4/1/2012 6/1/2012 8/1/2012 10/1/2012 12/1/2012 0 ที่มา: Bloomberg มกราคม 2557 Real GDP 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3/1/2010 1.0 5
 15. 15. เศรษฐกิจโลก: ยุโรปและสหรัฐผลักดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ปจจุบันทางการจีนพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจาก เดิมที่เนนการลงทุนของภาครัฐฯ มาเนนการเติบโตจากการบริโภค ภายในประเทศ และการลงทุนจากเอกชนมากขึ้น โดยในชวง ปลายป 2556 จีนไดออกแผนปฎิรูปเศรษฐกิจระยะ 10 ปออกมา ซึ่งการปฎิรูปดังกลาวจะมุงเนนใหลดการผูกขาดจากภาครัฐ และ ผลักดันภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น เชน ใหเอกชนถือ หุนในโครงการของรัฐบาลได, ปลอยเสรีอัตราดอกเบี้ยและเงินตรา ตางประเทศมากขึ้น . ผอนคลายนโยบายลูกคนเดียว , ใหชาวนา ไดรับสิทธิครอบครองในการไดประโยชนจากที่ดินตนเอง และการ สงเสริมการลงทุนอื่นๆ การเปลี่ยนผานไปสูจีนยุคใหมที่เนนการเติบโตอยางสมดุล ควบคู ไปกับการเพิ่มบทบาทของจีนในเวทีโลก อาจทําใหอัตราการ ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในป 2557 นาจะยังเปนตัวเลขหลักเดียว และอยูในอัตราที่ชะลอลงใกลเคียงระดับ 7% ตอไป แมยังคง เปนไปตามเปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ของทางการจีน แตในชวงการเปลี่ยนผานนาจะสงผลกระทบตอ เศรษฐกิจในภูมิภาคบางไมมากก็นอย มกราคม 2557 6
 16. 16. เศรษฐกิจไทย: มีแนวโนมฟนตัวจากแรงหนุนภาคสงออกและการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจไทยในป 2556 เผชิญแรงกดดันจากภาคสงออกที่ขยายตัวต่ํามากเพียง 1% หรือต่ํากวา รวมถึงการบริโภคและการลงทุน ภายในประเทศที่ชะลอตัวลงในครึ่งปหลังจากผลกระทบจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นอยางรถยนตคันแรก และสถานการณความ ไมสงบทางการเมือง อยางไรก็ดี คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2557 มีแนวโนมฟนตัวไดจากแรงหนุนภาคสงออกที่ฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ % y-y ตัวเลขคาดการณ 2556 2557 3.7 4.8 3.1 4.7 2.6 2.9 3.0 8.7 2.5 3.8 11.3 10.6 1.0 5.0 2.25 2.4 1.1 1.2 จีดีพี อุปสงคภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การอุปโภคภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ อัตราเงินเฟอทั่วไป อัตราเงินเฟอพื้นฐาน ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, PRS ป 2557 คาดวาเศรษฐกิจจะกลับมาเขาสูภาวะปกติอีกครั้ง หลังจาก 2-3 ปมานี้มีปจจัยพิเศษทําใหตัวเลขเศรษฐกิจเติบโต ตางจากปกติทั้งจากกรณีน้ําทวมใหญในป 2554 รวมถึงนโยบาย กระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นอยางรถคันแรกของรัฐบาลที่สิ้นสุดลงใน  ป 2555 โดยมีความจําเปนในการเริ่มลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของประเทศรองรับ AEC และ การพัฒนาระยะยาว รวมถึงการฟนตัวของภาคสงออกหลังการ ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกเปนปจจัยสําคัญตอเศรษฐกิจไทยในป 2557 มกราคม 2557 7 ปจจัยเดนที่นาจับตา 1) นโยบายภาครัฐ – พ.ร.บ. เงินกู 2 ลานลาน, นโยบายภาษี และผลพวงของนโยบายจํานําขาว  นโยบายทางการคลังในชวงกอนหนานี้ อาทิ นโยบายรถคัน แรก, บานหลังแรก เริ่มหมดแรงสงทางบวก แตไดทําใหระดับ หนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น ซึงกระทบตอความเชื่อมั่นผูบริโภค ่ จึงทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น อยางไรก็ดี คาดวาการบริโภคนาจะเขาสูภาวะปกติไดในชวงกลางป 2557 หลังแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากโครงการกอสราง ขนาดใหญในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐเริ่มตนขึ้น
 17. 17. เศรษฐกิจไทย: มีแนวโนมฟนตัวจากแรงหนุนภาคสงออกและการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  พ.ร.บ. เงินกู 2 ลานลานบาท เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา เศรษฐกิจไทยในอีก 7 ปขางหนา (2557-2563) เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐานของประเทศ อยางไรก็ดี ยัง มีจุดนากังวลอยู แมวาพ.ร.บ ดังกลาวไดผานความเห็นชอบ ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว โดยนายกรัฐมนตรี สามารถเซ็นรับรองและนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อใหลงพระปรมาภิ ไทย บันทึกลงในพระราชกิจจานุเบกษา หากแตไดมีการยื่น ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการที่ขัดกับ รัฐธรรมนูญหรือไม อาจทําใหความคืบหนาหยุดชะงัก และ จะสงผลให โครงการ และพ.ร.บ. ดังกลาวลาชาออกไปอีก ซึง ่ ไมเพียงแตจะทําใหเม็ดเงินลงทุนเขาสูระบบชาออกไป แตยัง กระทบตอความมั่นใจการลงทุนของภาคเอกชน และตางชาติ อีกดวย Project Plans Million Bt 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ที่มา: Moving Forward 2 ลานลาน ขับเคลื่อนไทยทัดเทียมโลก, กระทรวง คมนาคม จากการประมาณการลงทุนขางตน หากในป 2557 สามารถ ดําเนินการลงทุนไดตามแผนงานก็จะมีการใชงบประมาณราว 1.5 แสนลานบาท ก็จะสงผลตอการเติบโตของ GDP ป 2557 ราว 1.27% (ภายใตสมมติฐาน การเติบโตป 2556 ที่ 3.5%) มกราคม 2557 8  โครงการบริหารจัดการน้ํา เม็ดเงินจากการลงทุนในโครงการ ดังกลาว ถูกเลื่อนออกมาเปนป 2557 หลังจากคําสั่งศาล รัฐธรรมนูญที่ตองดําเนินขั้นตอนการรับฟงความเห็นของ ประชาชนกอนดําเนินการ จึงตองติดตามความคืบหนาตอไป เนื่องจากยังคงเปนหนึ่งในปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป 2557  นโยบายจํานําขาวและประชานิยมอื่นๆ การใชนโยบาย ประชานิยมขนาดหนักอยางนโยบายจํานําขาว ไดสงผลตอ ภาระการคลังที่มีมากขึ้น จึงอาจสงผลตอการดําเนินนโยบาย ดานอื่นในอนาคตใหตองจํากัดมากขึ้น และอาจจะกระทบ ความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และตางประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากขอมูลลาสุดเดือน ก.ย. ที่กระทรวงพาณิชย และ ธ.ก.ส เปดเผยพบวามีตัวเลขขาดทุนไปแลวราว 215,000 ลานบาท และยังมีขาวเหลืออีกราว 14 ลานตัน ซึ่ง คาดวาจะขาดทุนตอตันมากกวาเดิม หลังจากราคาขาวใน ตลาดโลกอยูในแนวโนมขาลง ซึ่งจากการขาดทุนราว 240,000 ลานบาทตอป หรือ 480,000 ลานบาท ในชวง 2 ป ที่ผานมา ไดสรางภาระตอหนี้สาธารณะราว 4% ตอจีดีพี และหากรัฐบาลตั้งเปาจะมีงบประมาณแบบสมดุลภายในป 2560 หรือภายใน 3 ปขางหนา รัฐบาลตองหารายไดชดเชย จากนโยบายจํานําขาวราว 160,000 ลานบาทตอป คิดเปน ราว 36% ของงบประมาณดานลงทุนตอปของประเทศไทย หรือ ราว 6-8% ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ จึง นับเปนภาระที่หนักหนาอยูไมนอยทีเดียว
 18. 18. เศรษฐกิจไทย: มีแนวโนมฟนตัวจากแรงหนุนภาคสงออกและการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ตาราง: การประมาณการจํานําขาว ขาวเปลือกสีแลว ตนทุนจํานําขาวทั้งหมด ตนทุนตอตัน ระบายขาวได มูลคาที่ไดรับ มูลคาขายตอตัน ขาดทุนตอตัน ขาดทุนแลวทั้งหมด ประมาณการขาดทุนที่เหลือ ขาดทุนทั้งหมด 26.75 767,000 28,673 12 129,000 10,750 -17,923 -215,075 -264,363 -479,438 ลานตัน ลานบาท บาท ลานตัน ลานบาท บาท บาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ที่มา: PSR, คํานวนจากขอมูลที่เปดเผยโดย ธกส. และ กระทรวงพาณิชย การประมาณการขาดทุน คํานวนโดยราคาตลาด  นโยบายภาษี นอกเหนือจากการปรับโครงสรางภาษีเงินได สวนบุคคลธรรมดาในปภาษี 2556 แลว รัฐบาลยังอยูใน ขั้นตอนการพิจารณาปรับเพิ่มคาลดหยอนคาใชจาย รายบุคคลจาก 60,000 บาท เปน 120,000 บาท ซึ่งจะสง ผลบวกตอการกระตุนการบริโภคในประเทศ 2) ภาคสงออก และดุลบัญชีเดินสะพัด – มีแนวโนมดีขึ้น จากป 2556 หลังเศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป  ภาคสงออกของไทยไดรับผลกระทบโดยตรงตามการฟนตัว ของเศรษฐกิจโลกเปนหลัก มองวาการสงออกนาจะฟนตัวขึ้น ไดมากขึ้นจากป 2556 ที่เติบโตมี 1% หรือต่ํากวา อยางไรก็ดี โครงสรางการสงออกอาจจะปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากสินคาสงออกที่มีสัดสวนสูงอยาง HDD และ IC เริ่ม มีความตองการในตลาดโลกลดลง หลังสินคาประเภท SSD (Solid State Drive) ที่มี Value added และเปนสินคา ทดแทน เริ่มมีความตองการเติบโตขึ้นในตลาดโลก ในขณะที่ แนวโนมของผลิตภัณฑอยาง HDD เริ่มลดลง ดานสินคา เกษตร ยังตองติดตามผลกระทบของโรคระบาด รวมถึง ผลกระทบจากนโยบายจํานําขาวที่สงผลกระทบตอการ สงออกขาวไทยดวยเชนกัน  ภาคบริการและการทองเที่ยวไทย ยังอยูในแนวโนมเติบโตได ดี หากแตยังมีประเด็นทาทายในป 2557 จากฐานที่คอนขาง สูงในปกอน ขณะทีแมจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ่ นักทองเที่ยวจากจีน และรัสเซีย แตกลุมนักทองเที่ยว ดังกลาวจัดอยูในกลุมที่สรางรายไดใหประเทศไทยคอนขาง ต่ํา อยางไรก็ดี ยังมองวาการฟนตัวเศรษฐกิจโลก นาจะทําให จํานวนนักทองเที่ยวจากยุโรปเติบโตขึ้นได และนาจะทําให รายไดจากการทองเที่ยวเติบโตไดดขึ้น ี k 25,000 Number of Tourists 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย มกราคม 2557 9
 19. 19. เศรษฐกิจไทย: มีแนวโนมฟนตัวจากแรงหนุนภาคสงออกและการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  แนวโนมดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2557 นาจะมีชวงที่มีการ ขาดดุลมากขึ้น จากการนําเขาสินคาทุน สําหรับการลงทุน ภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐจําเปนตองนําเขาสินคาทุน สําหรับโครงการโครงสรางพื้นฐาน 2 ลานลานบาท ขณะที่ เอกชนอาจจะมีการลงทุนเพื่อรองรับ AEC และการเพิ่มกําลัง การผลิตจากการใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน อยางไรก็ดี การฟนตัวของภาคสงออกและบริการในชวง ปลายปนาจะชวยลดกระทบการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได %y-y 15 TH Export and Word GDP Growth TH Export CH GDP US GDP index World GDP EU GDP 10 5 0 -5 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1Q2003 3Q2003 1Q2004 3Q2004 1Q2005 3Q2005 1Q2006 3Q2006 1Q2007 3Q2007 1Q2008 3Q2008 1Q2009 3Q2009 1Q2010 3Q2010 1Q2011 3Q2011 1Q2012 3Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014F 3Q2014F -10 mn ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 10 % to GDP TH Current Account to GDP (%) 8 6 4 2 0 -2 -4 1Q2003 3Q2003 1Q2004 3Q2004 1Q2005 3Q2005 1Q2006 3Q2006 1Q2007 3Q2007 1Q2008 3Q2008 1Q2009 3Q2009 1Q2010 3Q2010 1Q2011 3Q2011 1Q2012 3Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014F 3Q2014F -6 ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย มกราคม 2557 10
 20. 20. แนวโนมตลาดหุนไทยในป 2557: ยังมีแนวโนมปรับตัวขึ้นไดตอ แมมีการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐ คาดตลาดหุนไทยจะเผชิญความผันผวนคอนขางมาก โดยเฉพาะในชวงตนปจากปจจัยที่มีความไมแนนอนทั้งภายในและภายนอก นําโดย ประเด็นเรื่องการปรับลดงบประมาณ และขยับขึ้นเพดานหนี้ของสหรัฐที่เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการพิจารณาปรับลด มาตรการ QE ของเฟด เนื่องจากอาจสงผลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่ปจจัยการเมืองภายในอาจยังไมคลี่คลายไดเร็ว มากนัก อยางไรก็ดี คาดตลาดยังมีแนวโนมที่ฟนตัวไดดีขึ้นในชวงกลาง-ปลายป จากความคืบหนาของการเมืองหากเปนไปตามกรณี Base Case ที่จะนําไปสูการเลือกตั้งใหมในที่สุด ตลอดจนการดําเนินโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ และการฟนตัวของภาคสงออกตาม การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่นําโดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป โดยทางฝายคาดการณดัชนีเปาหมายของตลาดหุนไทยในป 2557 ที่ระดับประมาณ 1550-1660 จุด บนสมมติฐาน P/E ที่ 14-15 เทา  ผลกระทบระยะสั้นจากการปรับลดมาตรการ QE เปนที่ทราบกันดีอยูวามาตรการ QE ของสหรัฐไมใชมาตรการ ที่สามารถดํารงอยูไดตลอดกาล และตองทยอยปรับลดลงใน ไม ชา เมื่อภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมการกลับเขาสูภ าวะ ปกติ แตทุกครั้งที่ความกังวลดังกลาวเขามาเปนประเด็น พบ วาจะสงผลตอการปรับตัวลดลงของตลาดหุนอยางหลีกเลี่ยง ไมได โดยเฉพาะตลาดหุนในภูมิภาคเอเชียที่รับอานิสงสจาก สภาพคลองจํานวนมากในตลาดโลกมาหลายป ทั้งนี้ เมื่อครั้งที่โครงการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จํานวน 1.7 ลานลานดอลลารสหรัฐ สิ้ นสุดลงในชว ง เดือ นมี.ค. 2553 ตลาดหุ น ไทยปรับ ตั ว ลงราว 12% ภายใน ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ขณะที่ผลกระทบจากการปรับลด มาตรการ QE ในครั้งที่ 2 หลังมิ.ย. 2554 ดูจะรุนแรงกวา โดย ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงกวา 27% ในเวลา 2-3 เดือน สําหรับการปรับลดมาตรการ QE ครั้งที่ 3 นี้ ไดกลับเขามาเปน กังวลของตลาดนับตั้งแตเดือน พ.ค. 2556 สงผลใหตลาดหุน ไทยดิ่งลงหนักเกือบ 24 % ในเวลา 4 เดือนถัดมา มกราคม 2557 11 ที่มา: Bisnews อยางไรก็ดี หากมองในระยะกลาง-ยาว การตัดสินใจปรับลด มาตรการ QE ของสหรัฐ จะดําเนินการตอเมื่อเฟดมีความ เชื่อมั่นตอภาพการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจากการฟนตัว ของภาคแรงงาน และการบริโภคภายใน สะทอนภาพจากแนว โนมอัตราการวางงานที่ปรับลดลงมาที่ 6.5% และอัตราเงิน เฟอที่ระดับ 2% ดังนั้น การฟนตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญที่ เปน 1 ใน 4 ของโลกอยางสหรัฐยอมสงผลบวกตอเศรษฐกิจ
 21. 21. แนวโนมตลาดหุนไทยในป 2557: ยังมีแนวโนมปรับตัวขึ้นไดตอ แมมีการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐ มหภาค และการคาของโลก และนั่นจะทําใหการฟนตัวของ ภาคสงออกเปนหนึ่งในปจจัยหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย และตลาดหุนไดในที่สุด กอปรกับการตอบสนองตอขาวการ ปรับลดมาตรการ QE มาแลวเปนระยะตั้งแตชวงเดือน พ.ค. ป 2556 ที่ผานมา จะทําใหผลกระทบที่เกิดจากการปรับลด มาตรการ QE ไมนามีมากนักและนาจะเปนเพียงในระยะสั้น เทานั้น คาดการณกรอบเวลาการปรับลดมาตรการ QE ทางฝายมอง วายังคงมีความเปนไปไดที่เฟดจะตัดสินใจปรับลดมาตรการฯ ในชวงเดือนม.ค. 2557 ในชวงเปลี่ยนผานตําแหนงประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จากนายเบน เบอรนันเก เปนนางเจ เนต เยลเลน ทั้งนี้ ขึ้นกับปจจัยการพิจารณาเรื่องงบประมาณ และเพดานหนี้ของสภาคองเกรสสหรัฐ หากมีแนวโนมผานพน ไปไดดวยดีจะทําใหการพิจารณาปรับลดมาตรการ QE ในชวง เดือนม.ค. มีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี ความไม แนนอนที่มีอยูทําให Consensus ของตลาดจากการสํารวจ ของ Bloomberg เมื่อเดือน พ.ย. 2556 ยังคงคาดวาการปรับ ลดมาตรการฯ จะเกิดขึ้นในชวงเดือน มี.ค. 2557 มากกวา  ความไมแนนอนของการเมืองภายใน สถานการณความขัดแยงทางการเมืองจากการตอตานระบอบ ทักษิณ ของกลุมประชาชนเปลี่ย นแปลงประเทศไทยใหเปน ประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) ที่เรียกรองใหมีการจัดตั้งสภาประชาชน ดูเหมือนจะ ยัง ไม สามารถยุติ ล งได งา ยดายนัก จึง อาจเป น ปจจั ยกดดั น ตลาดหุนไทยตอไป อยางไรก็ดี การดูแลสถานการณโดยปราศ จากความรุนแรงของภาครัฐ และการวางตัวเปนคนกลางของ ฝายทหารไดชวยลดความตึงเครียดไดระดับหนึ่ง ขณะที่เริ่มมี กลุมบุคคลหลายฝายพยายามเสนอแนวทางการแกไขปญหา ดังกลาวมากขึ้น นับเปนสัญญาณที่ดของการคลี่คลายปญหา ี ไดในอนาคต และในวันที่ 9 ธ.ค. 2556 รัฐบาลไดประกาศยุบ มกราคม 2557 12 สภา ซึ่งจะสงสัญญาณแนนอนกับตลาดวาจะมีการเลือกตั้ง ใหมแนนอน อยางไรก็ดีตองจับตาวาการเลือกตั้งจะเริ่มเมื่อ ไหร อี ก ที ซึ่ ง ทางฝ า ยจึ ง ได ค าดมี ก รณี ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ดั ง ตอไปนี้ - กรณี Best Case: กรณีมีขอตกลงรวมกันอยางรวดเร็ว ในการแกไขรัฐธรรมนูญ – กําหนดวันเลือกตั้งไดรวดเร็ว โดยการชุมนุมยกเลิกไป และกําหนดวันเลือกตั้งใหม รวม ถึงหาทางออกรวมกันไดอยางรวดเร็ว คาดตลาดจะดีดตัว ขึ้นไดตอเนื่องจากปลายป 2556 แตมองโอกาสเกิดขึ้นยัง คอนขางนอย - กรณี Base Case: กรณีมีขอตกลงรวมกันไดแตใชเวลาที่ ยาวนานกวา คาดมีโอกาสเกิดขึ้นได แตการที่ตองใชระยะเวลาที่ยาว นานมากขึ้น โดยการชุมนุมจะดําเนินตอไปทําใหตลาดมี ความผันผวนระหวางทางไดมากกวา โดยทางฝายคาด Downside ในกรณีนี้จะอยูแถว 1260 จุด ซึ่งจะเปน โอกาสการเขาซื้อสะสมหุนของนักลงทุนเพื่อหวังการดีด ตัวแรงหลังเขาสูกรอบแนนอนในการเลือกตั้งใหม - กรณี Worst Case: กรณีตกลงกันไมได – เกิดเหตุจลาจล ระหวางกปปส. และกลุมนปช.ที่สนับสนุนรัฐบาล ยัง ต อ งติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวของกลุ ม ตอ ต า นรั ฐ บาล และกลุมสนับสนุนรัฐบาล หลังจากยุบสภาแลว ซึ่งกอน หนานี้ ทางฝาย กปปส. ไดแถลงวาแมจะยุบสภา ก็ยังจะ ดํา เนิ น การชุ ม นุ ม ต อ ไป หากเกิ ด กรณี ที่ ทางสนั บ สนุ น รัฐ บาลไม พ อใจ และเกิ ด จราจลขึ้น คาดวา Downside ของตลาดมีโอกาสปรับลงลึกที่ 1150 หรือต่ํากวา  หุนเขาใหมเสริมความคึกคักของตลาด จํานวนบริษัทจดทะเบียนเขาใหมในตลาดหุนไทยเพิ่มมากขึ้น เปนลําดับ ตลอดชวง 3 ปที่ผานมา จาก 16 บจ./กองทุน ในป 2554 ขยับเปน 24 บจ./กองทุน ในป 2555 และ 25 บจ./ กองทุน ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2556
 22. 22. แนวโนมตลาดหุนไทยในป 2557: ยังมีแนวโนมปรับตัวขึ้นไดตอ แมมีการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐ ในป 2557 ยังมีบจ./กองทุนที่อยูระหวางการพิจารณาคําขอ เข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยทั้ ง ใน รูปแบบของบจ., Property Fund/REIT, Infrastructure Fund รวมกวา 37 บจ./กองทุน โดยมีบจ./กองทุนขนาดใหญที่นาจะ ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได อาทิ CPTGF (9.8 พันลาน บาท), TGGROWTH (5.5 พันลานบาท), SPCGIF (5.5 พันลานบาท) คาดจะเขามาสรางความคึกคักใหกับตลาด ไดมากขึ้น  ผลกระทบจาก Trigger Fund ตามประมาณการของ Morningstar ไดคาดการณจํานวน Trigger Fund ที่อยูในระบบ ณ 22 พ.ย. คงเหลือราว 2.1 หมื่น ลานบาท ซึ่งมีระยะเวลาที่จะครบกําหนดและดัชนีเปาหมาย ในการทํากําไรที่แตกตางกันไป จึงอาจสงผลกระทบตอ ภาพรวมตลาดไดเปนระยะ กราฟดานลางนี้เปนการรวบรวมขอมูลเวลาและคาดการณ ความเปนไปไดของจํานวนกองทุนที่จะครบกําหนดการ Trigger ในแตละชวงของดัชนีตลาดหุนไทย Trigger fund Bt.mn 6,000 5,000 SET index 4,000 1651-1700 3,000 1601-1650 1551-1600 2,000 1500-1550 1,000 0 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 ที่มา: Morningstar, PSR จะพบวายิ่งตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเทาใด จะยิ่งมีปริมาณ กอง Trigger fund ครบจุดทํากําไรและปดกองมากยิ่งขึ้น มกราคม 2557 13 อยางไรก็ดี ตามที่ทางฝายคาดตลาดในชวงไตรมาสแรกจะยัง มีค วามไม แ นน อนของปจ จั ย ค อ นขา งมากทั้ ง ภายนอกและ ภายใน จึงไมนาจะทําใหตลาดปรับตัวขึ้นไดแรงมากนัก ซึ่ง หากดั ช นี หุ น ไทยมาที่ ร ะดั บ ปรั บ ตั ว ขึ้ น 1500-1550 จุ ด ใน ไตรมาสแรกจะมียอดกองทุนที่ถึงเปาหมายทํากําไรเพียงหลัก รอ ยล า นบาทเท า นั้ น แต ห ากตลาดขยับ สู ง ถึ ง ระดั บ 15511600 จุ ด จะมี ย อดกองทุ น ที่ ถึ ง เป า หมายเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ราว 2 พันลานบาท เปนตน  คาดการณการเติบโตผลประกอบการของบริษัทจด ทะเบียน หมวด Earning Growth(% y-y) 2556E 2557E AGRI 118.31 5.00 FOOD -47.86 37.77 BANK 23.76 8.02 FIN 61.09 -1.56 AUTO 25.23 6.42 PETRO -1.24 14.00 STEEL 64.74 64.69 CONMAT 50.28 7.03 PROP 40.81 -4.59 ENERG -0.24 4.00 COMM 1.77 29.34 HELTH -17.97 14.27 MEDIA 12.30 11.61 TOUR 122.26 -15.80 TRANS -57.33 236.02 ETRON 17.38 -4.58 ICT 5.72 20.28 PST Universe 8.96 12.26 ที่มา: PSR Universe
 23. 23. แนวโนมตลาดหุนไทยในป 2557: ยังมีแนวโนมปรับตัวขึ้นไดตอ แมมีการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐ  แนวโนมตลาดหุนไทยและเปาหมายดัชนีสิ้นป 2557 คาดตลาดหุนไทยจะเผชิญกับความผันผวนคอนขางมาก โดย เฉพาะในชวงตนป จากปจจัยที่มีความไมแนนอนทั้งภายใน และภายนอก นําโดยประเด็น เรื่องการปรับลดงบประมาณ และขยับขึ้นเพดานหนี้ของสหรัฐที่เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ จะสงผลตอการพิจารณาปรับลดมาตรการ QE ของเฟดจาก ผลกระทบที่อาจมีตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ปจจัย การเมืองภายในอาจยังไมคลี่คลายไดเร็วมากนัก อยางไรก็ดี คาดตลาดยังมีแนวโนมที่ฟนตัวไดดีขึ้นในชวงกลาง-ปลายป จากความคืบหนาของการเมืองหากเปนไปตามกรณี Base Case ที่จะนําไปสูการเลือกตั้งใหมในที่สุด ตลอดจนการ ดําเนินโครงการกอสรางของโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ และ การฟนตัวของภาคสงออกตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ นําโดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12.7% 7.5% Average market declines 3 out of 10… Total average Average market gains 7 out of 10 elections Yingluk (2011) Samak (2007) Thaksin II (2005) Thaksin I (2001) Chavalit (1996) Banharn (1995) Chuan I (1992) Suchinda (1992) Chatchai (1988) Prem II (1986) -4.6% ที่มา: PSR มกราคม 2557 14 จากตัวเลขคาดการณผลประกอบการในป 2557 อิงจากหลัก ทรัพยที่อยูใน Universe ของฝายทั้งสิ้น 147 หลักทรัพย คิด เปนราว 85.53% ของมูลคาตลาดรวม ทางฝายคาดวาดัชนีหุน ไทยจะอยูระหวาง 1550-1660 จุด จากสมมติฐานในเชิง พื้นฐานที่คาดวาจะมีอัตรากําไรเพิ่มขึ้นประมาณ 12.26% y-y อิงคาเฉลี่ย P/E ที่ 14-15 เทา (ROE = 15.19%, COE = 11.8-12% และ Long-term growth = 9.15%)
 24. 24. มกราคม 2557 62
 25. 25. ธีมการลงทุน: Global Recovery & Infrastructure Plays การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะชวยหนุนการฟนตัวของภาคสงออกของไทย หลังคาดจะเติบโตเพียง 1% หรือต่ํากวาในป 2556 ขณะที่ คาเงินบาทนาจะอิงทางออนคาหลังการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐที่จะหนุนใหคาเงินดอลลารสหรัฐดีดตัวแข็งคา ดังนั้น หุนกลุมที่ เกี่ยวของกับการสงออกนาจะมีความโดดเดนมากขึ้น นอกจากนี้แลว เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพิงการฟนตัวจากโครงการกอสรางโครงสราง พื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐตอไป ดังนั้น หุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางนาจะยังคงดีตอเนื่อง แนวโนมธีมการลงทุนในระยะยาวนาจะยังคงมองหุนกลุมทีไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปด AEC ในป 2559 ตอไป ่  หุนที่รับประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก หมวด FOOD BANK PETRO PROP HELTH TOURISM TRANS ETRON  หุนที่มีการลงทุนในประเทศกลุมอาเซียนเพื่อรองรับ AEC ชื่อหุน (ราคาพื้นฐาน) MINT (30.00), CPF (31.25) BBL (229.00) IVL (26.80) HEMRAJ (3.90) BH (102.00), BGH (175.00) CENTEL (44.50) TTA (19.70) HANA (27.50), KCE (26.00) AEONTS, BBL, BEC, GUNKUL, PTTEP, THCOM, ITD, AIT, LOXLEY, SYNEX, SCC, SCB, KBANK EGCO, BBL AEONTS, BGH, CPF, GL, SCC, MAJOR, KTB, SCB ICT COMM มกราคม 2557 AH, AS, CPF, CCET, THCOM, BBL AS, STA, BBL, KTB, SCB  หุนที่รับประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ หมวด BANK CONMAT PROP AEONTS, CPF, EGCO, GLOW, RATCH, STANLY, THCOM, BANPU, BAY, CK, BBL, KTB, SCB, TMB SCC, TK, AS, STA, BANPU, IVL, APCS ชื่อหุน (ราคาพื้นฐาน) KTB (25.00), BBL (229.00) SCC (510.00) CK (25.80), LPN (20.84), SIRI (2.50), BLAND (2.37) ADVANC (273.00) LOXLEY (4.90) ที่มา: PRS 15 AEONTS, PTTEP, STANLY, SCC, CPF, TUF, BJC, BBL, SCB
 26. 26. แนวโนมตลาดทางเทคนิคป 2557 ถึงไม New High ก็ไม New Low : แนวรับ 1260, 1150 จุด แนวตาน 1600, 1880 จุด ETI ยังคงสภาพความแข็งแรงไดดวยการพักตัวที่ไมหลุดแนวรับระยะยาว EMA-25 เดือน ซึ่งเมื่อดูประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ แลว คาด วาจุดต่ําสุดของป 2556 บริเวณ 1,260 นาจะทําหนาที่แนวรับไดเพราะการไหลลงของดัชนีในชวงปลายปที่ผานมาไมไดลงดวยมูลคา การซื้อขายที่หนาแนนแตอยางใด ตรงกันขามเห็นการเขาเก็บหุนเปนระยะ แตการพักตัวที่ยาวนานรวมครึ่งปก็ไมนาจะทําใหฟนตัวได รวดเร็วเชนเดียวกัน แนวตานเดิมบริเวณ 1,600 จุด จึงนาจะเปนอุปสรรคสําคัญของปนี้ คาดวาดัชนีจะเคลื่อนที่ในชวง 1,260-1,600 จุดเปนสวนใหญ แตหากออกนอกกรอบ ก็ยังมองทางขึ้นมากกวาลง โดยการหลุด 1,260 จะมีจุดรับถัดไปที่ 1,150 จุด และในทางขึ้น หากสามารถตีผาน 1,600 จุด แนวตานถัดไปตามอัตราสวน Fibonacci ที่ 138.2% วัดจากกรอบขาขึ้นเมื่อไตรมาสสุดทายของป 2554 คือ 1880 จุด มกราคม 2557 16
 27. 27. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  ธุรกิจการเกษตร : SETAGRI GFPT: แนวรั บ 9.50-9.30 บาท แนวต าน 12.00, 13.00 บาท Cut loss 9.10 บาท ยกตัวขึ้นตอเนื่องตลอดป 2556 พรอมสัญญาณ Bullish จาก MACD ที่มาในชวงทาย ซึ่งแรงสงนี้นาจะทําใหไดทดสอบ High เดิมบริเวณ 12.00 บาทเปนอยางนอย แนวรับ 180.00-170.00 จุด แนวตาน 230.00, 280.00 จุด พักตั วในกรอบสามเหลี่ยมนาน 3 ป ที่ดูใ กลถึ งเวลา Break out ทางดานบน เพราะ Modified Stochastic ในกราฟรายเดือนแตะ เขต Oversold และเริ่ม วกตัว กลั บ ดัช นี จึง นา จะยืน ได ที่แ นวรั บ บริ เ วณ 180-170.00 จุด คาดว าการดี ด ตัว ในปนี้ จ ะขึ้ น ทดสอบ แนวตา นกอบสามเหลี่ ยมประมาณ 280.00 จุ ด โดยมี แ นวต า น ยอย 230 จุด มกราคม 2557 17 STA: แนวรับ 12.00 บาท แนวตาน 18.70 บาท Cut loss 11.70 บาท ราคาลงมาต่ํามากใน Pattern Falling Wedge แตสรางฐาน พร อมมี Bullish Divergence จาก Modified Stochastic ซึ่ ง ยืนในเขต Oversold และเริ่มมีสัญญาณซื้อ แนวโนมฟนตัว
 28. 28. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  อาหารและเครื่องดื่ม : SETFOOD CPF: แนวรับ 24.00-22.00 บาท แนวตาน 37.00, 42.00 บาท Cut loss 21.00 บาท ใช เ วลาครึ่ ง ป ใ นการสร า งฐานบน EMA-75 เดื อ น กว า จะมี สัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic ออกมาในชวงปลายป จึงนาจะจบการพักตัวรอบใหญ เตรียมลุนการขึ้นไดในปนี้ แนวรับ 9320.00 จุด แนวตาน 12,000, 13,600 จุด สงสัญญาณฟน ตัวจากแทงเทียนที่ กลับเปน Bullish ในช วง 3-4 เดือนสุดทายของป 2556 ขณะที่ Modified Stochastic วกตัวขึ้น เตรียมพรอมที่จะสงสัญญาณซื้อ มีแนวโนมที่ไดเห็นการทะยาน ขึ้นบริเวณ 12,000 จุดเปนแนวตานแรก และทดสอบ High เดิ ม ประมาณ 13,600 จุด มกราคม 2557 18 TUF: แนวรับ 55.00 บาท แนวตาน 80.00, 100.00 บาท Cut loss 52.00 บาท คาดวาจะไดเห็นการทํา New High อีกครั้ง หลังราคาหุนพักตัว ตลอดป 2556 แตชวงเดือนทายๆ กลับวิ่งสวนตลาดขึ้นมาหลัง ลงแนวรับ Speed line แนวโนมกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
 29. 29. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  ธนาคาร : SETBANK KKP: แนวรั บ 36.00 บาท แนวต าน 47.00, 56.00 บาท Cut loss 34.00 บาท เปนหุนที่ดูมีฐานราคามั่นคงดีแลว ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณ ฟนตัวใน RSI และ Modified Stochastic ซึ่งทรงตัวไดบริเวณ เขต Oversold ปนี้จึงนาจะฟนตัว แนวรับ 460.00 จุด แนวตาน 600.00, 700.00 จุด แกวงตัวในกรอบ Uptrend ได แมลาสุดจะพักตัวลงบนเสนแนวรับ นานไปสั กหน อ ย แต ก็ น า จะยื น ในกรอบนี้ ต อ ไปได เพราะเริ่ ม มี สัญญาณฟ นตัวไล มาจากกราฟรายวันและรายสั ปดาห ซึ่งนาจะ สงใหกราฟรายเดือนดูดีขึ้นไดในไมชาเพราะเครื่องมือตางๆ ก็เริ่ม ชะลอการปรั บตั วลงแลว ตา นสํ าคั ญคือ High บริเ วณ 600 จุ ด และกรอบบนของ Trend line ประมาณ 700 จุด มกราคม 2557 19 TCAP: แนวรับ 30.00-28.00 บาท แนวตาน 41.00, 48.00 บาท Cut loss 26.50 บาท MACD ชะลอการปรับตัวลงหลังเขาใกล Zero line พรอมกับ เครื่องมือระยะสั้นฟนตัว ชวง 5 เดือนหลังของป 2556 จึงนาจะ เปนการสรางฐานเพื่อเตรียมทะยานขึ้นตอไปในปนี้
 30. 30. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  เงินทุนและหลักทรัพย : SETFIN IFS: แนวรับ 2.40 บาท แนวตาน 3.20, 3.60 บาท Cut loss 2.30 บาท (กราฟรายสัปดาห)ราคาเดินหนาชาๆ แตขึ้นมาอยางตอเนื่อ ง จน MACD กลับ มายืนบน Zero line พรอมสั ญญาณซื้อจาก RSI แนวโนมดี คาดไดเห็น 3.20 บาท เปนอยางนอย แนวรับ 1,360.00 จุด แนวตาน 1,800.00 จุด แมจะเกิดสัญญาณขายแต MACD ก็ยังลอยตัวอยูเหนือ Zero line ขณะที่เ ครื่องมื อระยะสั้นกวา เริ่มชะลอการปรับตัว ลงในช วงทา ย จึงนาจะเปนกลุมที่ฟนตัวในปนี้ คาดวาการพักตัวจะหยุดไดที่แนว รับ EMA- 25 เดือน ประมาณ 1360 จุด และวิ่งกลับเขาสูแนวโนม หลักที่เปนขาขึ้นได มกราคม 2557 20 KTC: แนวรั บ 30.00-28.00 บาท แนวต าน 46.00 บาท Cut loss 26.50 บาท เป น อี ก ตั ว ที่ ค าดว า จะหยุ ด การพั ก ฐานได ที่ EMA-25 เดื อ น เพราะเริ่มมีการฟนตัวของ RSI ในชวงทาย ขณะที่ MACD ยัง อยูเหนือ Zero line ระดับที่หางพอควร จัดวายังเปน Bullish
 31. 31. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  หมวดยานยนต : SETAUTO CWT: แนวรับ 1.40 บาท แนวตาน 2.50, 2.70 บาท Cut loss 1.30 บาท แน ว โน มฟ น ตั ว จา กกา รสร า งฐา น ใน ข ณะ ที่ Modified Stochastic อยู ในเขต Oversold และ RSI วกตั วเตรี ยมส ง สัญญาณซื้อ แนวรับ 440.00-420.00 จุด แนวตาน 560.00, 650.00 จุด ชนแนวตานยอดเกาจนเกิดการพักตัวครั้งใหญในอัตราเรงที่สูงกวา การพักชวงตนป 2554 จนเครื่องมือระยะสั้น Oversold ในระดับที่ ต่ํากวาเดิม อยางไรก็ดียังทรงตัวบนเสนแนวรับ Uptrend line ได และการดีดตัวจากเสนนี้ในรอบที่ผานมาก็ขึ้นไปไดไกล จึงคาดวา จะได ท ดสอบแนวต า นเดิ ม ที่ 650 จุ ด อี ก ครั้ ง โดยมี แ นวต า น ระหวางทางประมาณ 560 จุด มกราคม 2557 21 TKT: แนวรับ 2.00 บาท แนวตาน 3.00 บาท Cut loss 1.94 บาท ไหลลงอยางตอเนื่องหลังทํา New High ที่ 5.05 บาท แตก็ มี ฐานแนวรั บ ช ว ง 2.00 บาทเป น จุ ด ที่ น า สนใจซื้ อ ดั ก รี บ าวด เพราะเครื่องมือก็เริ่ม Oversold แลว Downside จึงไมนาลึก
 32. 32. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ : SETPETRO IVL: แนวรับ 20.00-17.00 บาท แนวตาน 34.00, 40.00 บาท Cut loss 16.00 บาท (กราฟรายสัปดาห)กลับมายืนเหนือกรอบ Downtrend และขึ้น ทดสอบ EMA-75week ที่ ก ดราคามาอย า งยาวนาน MACD ฟนตัว มีโอกาสที่ราคาจะกลับเปนขาขึ้นอีกครั้ง แนวรับ 880.00 จุด แนวตาน 1300.00, 1400.00 จุด พักตัวครั้งใหญในกรอบสามเหลี่ยมที่มีแรงเหวี่ยงในชวงทายของป 2556 ให ขึ้ น ไปทดสอบกรอบบนของสามเหลี่ ย มอี ก ครั้ ง พร อ ม สัญญาณหนุ นค อนข างดี โดยเฉพาะจาก MACD ที่ตั ด Signal line ขึ้นไดเปนครั้งแรกนั บจากการเกิดสัญญาณขายเมื่อปลายป 2554 รอบนี้คงเห็นการกระชากของราคาแรงๆ จนกาวทะลุกรอบ สามเหลี่ยมขึ้นไปได มกราคม 2557 22 PTTGC: แนวรับ 70.00 บาท แนวตาน 92.00 บาท Cut loss 67.00 บาท (กราฟรายสั ป ดาห ) แกว ง ตั ว ซิ ก แซกเป น ขาขึ้ น ยื น ยั น ความ แข็งแรงจาก MACD ที่ยืนเหนื อ Signal line และ Zero line คาดวาปนี้จะทํา New High ไดทเปาหมาย 92.00 บาท ี่
 33. 33. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  วัสดุกอสราง : SETCONMAT SCP: แนวรั บ 6.25 บาท แนวต าน 14.00, 28.00 บาท Cut loss 6.00 บาท แกวงตัวผันผวนรุนแรง กําลังพักตัวเปนขาขึ้น ระยะแรกอาจลง มาที่ 6.25 บาท แตเมื่อดูประกอบกับ MACD ที่ยืนอยางมั่นคง บน Signal line และ Zero line ก็นาจะขึ้นตอไดไมยาก แนวรับ 9,700, 9,000 จุด แนวตาน 12,000, 13,000 จุด กํ า ลั ง อยู ใ นช ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต อ เพราะลงมาถึ ง แนวรั บ EMA-25 เดือนซึ่งเปนบริเวณใกลเคี ยงกับ Fibonacci Fan 38.2% ก็เริ่ ม ทรงตัวพรอมมีสัญญาณฟนตัวจาก RSI นําขึ้นมากอน ดังนั้นอาจ ลุนรีบาวดจากบริเวณนี้ได แตถาไมพน 12,000 จุด ใหระวังการพัก ฐานอี ก รอบ ซึ่ ง อาจทํ า ให ก ลั บ ตั ว ลงมาบริ เ วณ 9,000 จุ ด ได อย า งไรก็ ดี ค าดว า ท า ยสุ ด แล ว ก็ น า จะได ท ดสอบ High เดิ ม ที่ 13,000 จุด มกราคม 2557 23 TPIPL: แนวรั บ 10.30 บาท แนวตาน 18.00-20.00 บาท Cut loss 10.00 บาท แกวงตัวกวางขึ้นเรื่อยๆ เปน Broadening Ascending ที่ลาสุด ลงมาใกลเสนแนวรับ จึงคาดวาการดีดตัวครั้งตอไปแนวตานจะ ถูกยกขึ้นตาม Trendline ประมาณ 18.00-20.00 บาท
 34. 34. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  พัฒนาอสังหาริมทรัพย : SETPROP AP: แนวรับ 4.70-4.50 บาท แนวตาน 6.70, 9.00 บาท Cut loss 4.40 บาท ลงมาใกลเสนแนวรับ ขณะที่ Modified Stochastic ปรับตัวลง ในเขต Oversold ในระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับขอมูลในอดีต หากฟนตัวก็นาจะไปไดไกลพอควร แนวรับ 240.00-225.00 จุด แนวตาน 300.00, 375.00 จุด สรางฐานบน EMA-25 เดือน ชวงแรกอาจยังวิ่งในกรอบ 240.00300.00 จุดไปกอน เพราะยังไมมีเครื่องมือตัวใดใหสัญญาณซื้อที่ ชัดเจน แตจากการที่เครื่องมือระยะสั้นเริ่มชะลอการปรับตัวลง ก็ นาจะมีการ Break ขึ้นดานบน ไปทดสอบ High ที่ทําไวในป 2556 ไดในที่สุด มกราคม 2557 24 SIRI: แนวรับ 1.88 บาท แนวตาน 2.60, 3.20 บาท Cut loss 1.80 บาท เปนอีกตัวที่นาลุนขึ้นจาการที่เครื่องมือลงมาในระดับ Extreme Oversold อีกทั้งราคาก็ลงมาเกือบตลอดป 2556 และมาสราง ฐานไดในชวงเดือนหลังๆ คาดวาจะรีบาวดได
 35. 35. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  พลังงานและสาธารณูปโภค : SETENERG BANPU: แนวรั บ 26.00, 20.00 บาท แนวต า น 40.00, 55.00บาท Cut loss 18.00 บาท เริ่มฟนคืนชีพ โดยไดสัญญาณหนุนจากเครื่องมือที่สอดคลอ ง กันทั้งในกราฟรายวัน/รายสัปดาห และรายเดือน คาดวา จะวิ่ง ออกจากกรอบ Downtrend ไปที่ 40 และ 55 บาทตามลําดับ แนวรับ 18,000.00 จุด แนวตาน 24,000.00 จุด แกวงตัวออกดานขางมาตลอด 2 ป ถือเปนการพักตัวในแนวโนม หลักขาขึ้นที่นานมาก แตก็ยังมีชวงที่กวางพอใหสามารถเก็งกําไร ตามจั ง หวะ ขึ้ น ขาย/ลงซื้ อ ได และการเกิ ด สั ญญาณฟ น ตั ว จาก เครื่องมือ RSI และ Modified Stochastic ซึ่งลงหาเสนแนวรับและ ดีด ตั ว ขึ้น ในชว งปลายป กอ น ก็น า จะส ง ผลให ป นี้มี ลัก ษณะการ แกวงตัวแบบอิงทางขึ้น แนวตานจึงถูกขยับจากกรอบ Sideways เดิมที่ประมาณ 22,500 เปน 24,000 จุด มกราคม 2557 25 PTTEP: แนวรั บ 150.00-140.00 บาท แนวต าน 200.00, 230.00 บาท Cut loss 135.00 บาท MACD ตัดขึ้นยืนเหนือทั้ง Signal line และ Zero line ไดในไตร มาสสุดท ายของป 2556 ถือ วากลับเขา สูการฟน ตัวแลว คาด เหวี่ยงตัวออกจากกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปทํา High ใหมได
 36. 36. แนวโนมกลุมอุตสาหกรรมและหุนเทคนิคเดนป 2557  พาณิชย : SETCOMM BJC: แนวรับ 38.00-35.00 บาท แนวตาน 60.00, 75.00 บาท Cut loss 33.00 บาท อาจดู วา ลงแรงกว าหุ น หลายตั ว ในกลุ ม เดี ย วกัน แต การลงที่ แนวรับสําคัญคือ Fibonacci Retracement 61.8% แลวดีดตัว ไดก็มีลุนวาอยางนอยการรีบาวดนาจะไปถึง 60.00 บาท แนวรับ 25,000.00 จุด แนวตาน 33,450.00, 40,650.00 จุด เปนขาขึ้นมาอยางยาวนานตั้งแตการดีดตัวขึ้นในป 2552 และครั้ง นี้เปนการพักตัวอยางรุนแรงที่สุด แตกระนั้นก็ยังลงเพียง 38.2% ของ Fibonacci Fan อีก ทั้ง MACD ก็ ยืน ยัน ความแข็ง แกรง ของ แนวโนม หลักโดยอยูบน Zero line ในระดับที่สูงพอควร ขณะที่ เครื่องมือระยะสั้นกวาเริ่มฟนตัว คาดวากลุมพาณิชย จะกลับเขาสู ความเปน Bullish อีกครั้งไดในปนี้ มกราคม 2557 26 HMPRO: แนวรั บ 10.00-9.60 บาท แนวต า น 14.40, 18.00 บาท Cut loss 9.30 บาท เสียหลักไปในเดือนมิ.ย.ปกอน แตก็รีบสรางฐานอยางรวดเร็ ว ทําใหสัญญาณจาก MACD ไมเสียหายมากนัก ขณะเดียวกัน เครื่องมือระยะสั้นก็ฟนตัวอยางชาๆ ยังจัดเปนหุนนาซื้อ

×