Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

1,758 views

Published on

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

 1. 1. O PLAN XERAL DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NA EDUCACIÓN Comparación das medidas tomadas polo bipartito e os dos gobernos do PP en relación ao PXNL 1
 2. 2. INTRODUCIÓN 2 O Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL) foi aprobado por unanimidade no parlamento galego en setembro do 2004. • O PXNL establecía 445 medidas para a normalización da lingua galega. (46 para o ensino regrado) O goberno bipartito (PSOE-BNG) aprobou o decreto 124/2007 para desenvolver o PXNL no ensino • O goberno do PP aprobou o decreto 79/2010 para desmontar as medidas normalizadoras establecidas no PXNL
 3. 3. INTRODUCIÓN 3 Nesta presentación recóllense algunhas medidas do PXNL para o ensino e compárase o tratamento dado no goberno bipartito (PSOE-BNG) e nos gobernos do PP • A numeración corresponde á dos documentos orixinais: PXNL, decreto 124/2007 e decreto 79/2010 Finalmente ofrécense algunhas conclusións
 4. 4. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.4. Desenvolver un plan de formación que garanta que todo o persoal escolar de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Este plan terá un desenvolvemento gradual, pero con fixación de prazos e etapas, priorizará as situacións e os colectivos máis carenciais.  Elaboráronse documentos e plans para organizar e potenciar o traballo normalizador nos centros escolares. PXNL Bipartito 4
 5. 5. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.4. Desenvolver un plan de formación que garanta que todo o persoal escolar de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Este plan terá un desenvolvemento gradual, pero con fixación de prazos e etapas, priorizará as situacións e os colectivos máis carenciais.  Paralízanse todos os plans normalizadores postos en marcha nos centros escolares. PXNL Goberno PP 5
 6. 6. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.6. Establecer a obrigatoriedade de coñecer a lingua galega para acceder á docencia en Galicia, fixando prazos concretos e razoables para que o profesorado acredite esta competencia.  Establécese a obrigatoriedade dunha proba en galego en todas as convocatorias á función pública. PXNL Bipartito 6
 7. 7. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.6. Establecer a obrigatoriedade de coñecer a lingua galega para acceder á docencia en Galicia, fixando prazos concretos e razoables para que o profesorado acredite esta competencia.  Elimínase a obrigatoriedade dunha proba en galego en todas as convocatorias á función pública.  Elimínase a obrigatoriedade de coñecemento de galego para a docencia. PXNL Gobernos PP 7
 8. 8. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.12. Modificar o marco normativo dos equipos de normalización lingüística, axeitándoos ás novas necesidades normalizadoras, dándolles un maior recoñecemento e profesionalización, garantindo que teñan maior capacidade de influencia na vida dos centros  Non se fixo modificación normativa.  Houbo un aumento da dotación orzamentaria dos ENDL PXNL Bipartito 8
 9. 9. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.12. Modificar o marco normativo dos equipos de normalización lingüística, axeitándoos ás novas necesidades normalizadoras, dándolles un maior recoñecemento e profesionalización, garantindo que teñan maior capacidade de influencia na vida dos centros  Cambio de denominación para ocultar o termo “normalización”  Redución orzamentaria dun 70%  Retraso ata finais de curso das convocatorias de axudas para proxectos de ENDL.  Redución horaria da atención aos programas de normalización dos coordinadores dos equipos. PXNL Gobernos PP 9
 10. 10. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.14. Crear unha rede autonómica de apoio técnico á normalización para coordinar e asesorar os centros neste labor. Esta rede debe estar estruturada a varios niveis: central, provincial e comarcal.  Créanse as figuras de coordinadores provinciais de normalización lingüística  Son un pulo ás iniciativas normalizadoras dos ENDL PXNL Bipartito 10
 11. 11. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.14. Crear unha rede autonómica de apoio técnico á normalización para coordinar e asesorar os centros neste labor. Esta rede debe estar estruturada a varios niveis: central, provincial e comarcal.  Dimiten os coordinadores provinciais de normalización  Os novos coordinadores non resolven os problemas dos ENDL PXNL Gobernos PP 11
 12. 12. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.23. Fixar, como mínimo, un terzo do horario semanal en galego nestas etapas educativas para os contextos e contornos nos que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.  7.1.No caso de contornos castelán falantes, a utilización nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicación e ensinanza será, como mínimo, igual á da lingua castelá. PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 12
 13. 13. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.23. Fixar, como mínimo, un terzo do horario semanal en galego nestas etapas educativas para os contextos e contornos nos que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.  Retírase a refencia ao mínimo dun 50% de ensino en galego  Un estudo da Mesa demostrou que o nivel de uso do galego en infantil nas cidades é do 3% PXNL Decreto 79/2010 (PP) 13
 14. 14. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.24. Desenvolver programas experimentais en galego para castelanfalantes, asegurando o seu rigor pedagóxico, así como o seu seguimento e avaliación.  Implántanse as liñas de galego en entornos castelanfalantes.  Trátase de aulas de inmersión en galego solicitadas voluntariaramente polas familias PXNL Bipartito 14
 15. 15. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.24. Desenvolver programas experimentais en galego para castelanfalantes, asegurando o seu rigor pedagóxico, así como o seu seguimento e avaliación  Elimináronse as liñas de galego sen máis explicacións cando éstas estaban en plena expansión. PXNL Gobernos PP 15
 16. 16. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.25. Fomentar a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, na perspectiva de que este se converta no idioma de base da aprendizaxe escolar.  7.1.Fomentarase a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, no sentido de que este se convirta no idioma base da aprendizaxe, de xeito que o alumnado obteña unha competencia que lle permita comunicarse normalmente en galego co alumnado e o profesorado. PXNL Decreto 124/2007 (bipartitito) 16
 17. 17. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.25. Fomentar a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, na perspectiva de que este se converta no idioma de base da aprendizaxe escolar.  Retírase toda referencia ao fomento da escritura e lectura en galego.  Retírase toda referencia relativa ao asentameto do galego como base da aprendizaxe. PXNL Decreto 79/2010 (PP) 17
 18. 18. EDUCACIÓN PRIMARIA  2.1.26. Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, xa fixada legalmente, fomentarase que se impartan nesta lingua materias troncais en toda a etapa, como as matemáticas.  8. En toda a etapa da educación primaria garantirase o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL […]. Impartiranse obrigatoriamente en galego as áreas de matemáticas, coñecemento do medio natural, social e cultural e educación para a cidadanía e dereitos humanos PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 18
 19. 19. EDUCACIÓN PRIMARIA  2.1.26. Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, xa fixada legalmente, fomentarase que se impartan nesta lingua materias troncais en toda a etapa, como as matemáticas.  6.3. [Educación primaria]. Impartirase en castelán a materia de matemáticas  Establécese un máximo do 50%, e promóvese a redución desta cifra (centros plurilingües) PXNL Decreto 79/2010 (PP) 19
 20. 20. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  2.1.27. Na educación secundaria obrigatoria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que se impartan nese idioma figuren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están legalmente establecidas.  9.1.Na educación secundaria obrigatoria impartiranse en galego as seguintes materias: ciencias da natureza, ciencias sociais, xeografía e historia, matemáticas e educación para a cidadanía  9.2. Ademais das materias establecidas na epígrafe anterior, o claustro completará o número de materias,[...], que garantan o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 20
 21. 21. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  2.1.27. Na educación secundaria obrigatoria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que se impartan nese idioma fi guren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están legalmente establecidas.  7.3.Impartiranse en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química.  Establécese un máximo do 50% para o galego e promóvese a redución desta cifra (centros plurilingües) PXNL Decreto 79/2010 (PP) 21
 22. 22. BACHARELATO  2.1.28. Nos bacharelatos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego  10.No bacharelato, o alumnado recibirá, polo menos, o cincuenta por cento da súa docencia en galego, nos termos establecidos para esta etapa no PXNL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 22
 23. 23. BACHARELATO  2.1.28. Nos bacharelatos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego  No artigo 8 do decreto establécese un 50% como cifra máxima para a docencia en galego  Foméntase a redución desa cifra mediante plans para a introdución de materias impartidas en lingua estranxeira (centros plurilingües con dotación económica) PXNL Decreto 79/2010 (PP) 23
 24. 24. FORMACIÓN PROFESIONAL  2.1.29. Nos ciclos formativos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Deberase asegurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.  11.Na formación profesional […], impartiranse en galego [...]os módulos que decida a dirección, oídos os departamentos correspondentes que deberán supoñer o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL […]. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico en lingua galega. PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 24
 25. 25. FORMACIÓN PROFESIONAL  2.1.29. Nos ciclos formativos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Deberase asegurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.  No artigo 9 do decreto establécese un 50% como cifra máxima para a docencia en galego  Foméntase a redución desa cifra mediante plans para a introdución de materias impartidas en lingua estranxeira PXNL Decreto 79/2010 (PP) 25
 26. 26. ADMINISTRACIÓN  2.1.37. Outorgarlle máis centralidade no organigrama da Consellería de Educación e O. U. á instancia administrativa responsable da normalización lingüística escolar. […] Este cambio afecta só ao eido educativo e é compatible co aumento de rango da actual DXPL para que poida funcionar como instancia dinamizadora da normalización lingüística en todos os ámbitos.  Comenzaron a darse pasos neste sentido cun reforzo de organismos e mecanismos da normalización lingüística no ámbito escolar.  A política lingüística formaba parte de Presidencia co fin de dárlle transversalidade PXNL Bipartito 26
 27. 27. ADMINISTRACIÓN  2.1.37. Outorgarlle máis centralidade no organigrama da Consellería de Educación e O. U. á instancia administrativa responsable da normalización lingüística escolar. […] Este cambio afecta só ao eido educativo e é compatible co aumento de rango da actual DXPL para que poida funcionar como instancia dinamizadora da normalización lingüística en todos os ámbitos.  A Secretaría Xeral de Política Lingüística antes enmarcada en Presidencia para dárlle carácter transversal, pasa a ser departamento subordinado da Consellería de Educación.  Perde peso continuamente reducíndose o seu orzamento nun 75%. PXNL Gobernos PP 27
 28. 28. ADMINISTRACIÓN  2.1.36. Crear un consello asesor para o ensino en galego e do galego, formado por persoas cualificadas de distintas instancias (universidades, CEFORE, MRP, etc.) para propoñer e orientar medidas en relación coa formación do profesorado e coa elaboración de recursos didácticos.  Non se chegou a crear PXNL Bipartito 28
 29. 29. ADMINISTRACIÓN  2.1.36. Crear un consello asesor para o ensino en galego e do galego, formado por persoas cualifi cadas de distintas instancias (universidades, CEFORE, MRP, etc.) para propoñer e orientar medidas en relación coa formación do profesorado e coa elaboración de recursos didácticos.  A prohibición de moitas materias en galego levou a que desaparecese da circulación unha enorme cantidade de material didáctico en galego desas materias  A redución das axudas á edición en galego reforzou a diminución de materiais didácticos nesa lingua. PXNL Gobernos PP 29
 30. 30. CONCLUSIÓNS 30  Potenciar  Aumento  Impulsar  Apoiar  Implantar  Normalizar  En galego  Transversalidade  Paralizar / Eliminar  Diminución  Ocultar / Reducir  Retirar / Retrasar  Dificultar  Dinamizar  En castelán/ en inglés  Subordinación Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP)
 31. 31. CONCLUSIÓNS 31  Abrirlle o camiño ás potencialidades do galego  Establecer mínimos para o galego  Galego como lingua base da aprendizaxe  Establecer prohibicións ao uso do galego  Establecer máximos para o galego  Abrirlle todos os espazos ao castelán para que continúe a ser a lingua base da aprendizaxe Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP)
 32. 32. CONCLUSIÓNS Este foi o espírito que herdou o actual Goberno da Xunta e ao que lle está a dar continuidade de forma fiel dende hai 6 anos despois de que durante o Goberno de coalición entre o PSdeG e o BNG se rompese o tan valioso consenso a raíz da aprobación do Decreto 124/2007 sobre o uso e a promoción do galego no sistema educativo, o que debilitou os elementos que fixeran do PXNLG un proxecto abrazado por todos. Valentín García (Secretario Xeral de Política Lingüística) 26/09/14 32
 33. 33. CONCLUSIÓNS  Observamos nas medidas do goberno PSOE_BNG continuas referencias ao PXNL  Nas iniciativas dos gobernos do PP non se fai ningunha referencia ao PXNL  O decreto 124/2007 recolle o esencial do PXNL, repetindo incluso as mesmas expresións  O decreto 79/2010 está inzado de medidas contrarias ás promovidas no PXNL 33
 34. 34. CONCLUSIÓNS  A única saída que ten o goberno do PP de manter a súa gresiva política lingüística contra a normalización é establecendo o imperio da mentira.  O PP preséntase como defensor do PXNL; isto significa que ten medo de que se coñeza e divulgue a verdade.  O PP necesita mentir para ocultar o extremismo da política lingüística antigalega que está a practicar.  Canto maior sexa o coñecemento social deste radicalismo maior será o rexeitamento que padecerá. 34
 35. 35. FIN FIN 35

×