Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

 1. 1. O PLAN XERAL DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NA EDUCACIÓN Comparación das medidas tomadas polo bipartito e os dos gobernos do PP en relación ao PXNL 1
 2. 2. INTRODUCIÓN 2 O Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL) foi aprobado por unanimidade no parlamento galego en setembro do 2004. • O PXNL establecía 445 medidas para a normalización da lingua galega. (46 para o ensino regrado) O goberno bipartito (PSOE-BNG) aprobou o decreto 124/2007 para desenvolver o PXNL no ensino • O goberno do PP aprobou o decreto 79/2010 para desmontar as medidas normalizadoras establecidas no PXNL
 3. 3. INTRODUCIÓN 3 Nesta presentación recóllense algunhas medidas do PXNL para o ensino e compárase o tratamento dado no goberno bipartito (PSOE-BNG) e nos gobernos do PP • A numeración corresponde á dos documentos orixinais: PXNL, decreto 124/2007 e decreto 79/2010 Finalmente ofrécense algunhas conclusións
 4. 4. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.4. Desenvolver un plan de formación que garanta que todo o persoal escolar de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Este plan terá un desenvolvemento gradual, pero con fixación de prazos e etapas, priorizará as situacións e os colectivos máis carenciais.  Elaboráronse documentos e plans para organizar e potenciar o traballo normalizador nos centros escolares. PXNL Bipartito 4
 5. 5. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.4. Desenvolver un plan de formación que garanta que todo o persoal escolar de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Este plan terá un desenvolvemento gradual, pero con fixación de prazos e etapas, priorizará as situacións e os colectivos máis carenciais.  Paralízanse todos os plans normalizadores postos en marcha nos centros escolares. PXNL Goberno PP 5
 6. 6. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.6. Establecer a obrigatoriedade de coñecer a lingua galega para acceder á docencia en Galicia, fixando prazos concretos e razoables para que o profesorado acredite esta competencia.  Establécese a obrigatoriedade dunha proba en galego en todas as convocatorias á función pública. PXNL Bipartito 6
 7. 7. NORMALIZACIÓN DO ENSINO  2.1.6. Establecer a obrigatoriedade de coñecer a lingua galega para acceder á docencia en Galicia, fixando prazos concretos e razoables para que o profesorado acredite esta competencia.  Elimínase a obrigatoriedade dunha proba en galego en todas as convocatorias á función pública.  Elimínase a obrigatoriedade de coñecemento de galego para a docencia. PXNL Gobernos PP 7
 8. 8. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.12. Modificar o marco normativo dos equipos de normalización lingüística, axeitándoos ás novas necesidades normalizadoras, dándolles un maior recoñecemento e profesionalización, garantindo que teñan maior capacidade de influencia na vida dos centros  Non se fixo modificación normativa.  Houbo un aumento da dotación orzamentaria dos ENDL PXNL Bipartito 8
 9. 9. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.12. Modificar o marco normativo dos equipos de normalización lingüística, axeitándoos ás novas necesidades normalizadoras, dándolles un maior recoñecemento e profesionalización, garantindo que teñan maior capacidade de influencia na vida dos centros  Cambio de denominación para ocultar o termo “normalización”  Redución orzamentaria dun 70%  Retraso ata finais de curso das convocatorias de axudas para proxectos de ENDL.  Redución horaria da atención aos programas de normalización dos coordinadores dos equipos. PXNL Gobernos PP 9
 10. 10. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.14. Crear unha rede autonómica de apoio técnico á normalización para coordinar e asesorar os centros neste labor. Esta rede debe estar estruturada a varios niveis: central, provincial e comarcal.  Créanse as figuras de coordinadores provinciais de normalización lingüística  Son un pulo ás iniciativas normalizadoras dos ENDL PXNL Bipartito 10
 11. 11. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN  2.1.14. Crear unha rede autonómica de apoio técnico á normalización para coordinar e asesorar os centros neste labor. Esta rede debe estar estruturada a varios niveis: central, provincial e comarcal.  Dimiten os coordinadores provinciais de normalización  Os novos coordinadores non resolven os problemas dos ENDL PXNL Gobernos PP 11
 12. 12. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.23. Fixar, como mínimo, un terzo do horario semanal en galego nestas etapas educativas para os contextos e contornos nos que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.  7.1.No caso de contornos castelán falantes, a utilización nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicación e ensinanza será, como mínimo, igual á da lingua castelá. PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 12
 13. 13. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.23. Fixar, como mínimo, un terzo do horario semanal en galego nestas etapas educativas para os contextos e contornos nos que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.  Retírase a refencia ao mínimo dun 50% de ensino en galego  Un estudo da Mesa demostrou que o nivel de uso do galego en infantil nas cidades é do 3% PXNL Decreto 79/2010 (PP) 13
 14. 14. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.24. Desenvolver programas experimentais en galego para castelanfalantes, asegurando o seu rigor pedagóxico, así como o seu seguimento e avaliación.  Implántanse as liñas de galego en entornos castelanfalantes.  Trátase de aulas de inmersión en galego solicitadas voluntariaramente polas familias PXNL Bipartito 14
 15. 15. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.24. Desenvolver programas experimentais en galego para castelanfalantes, asegurando o seu rigor pedagóxico, así como o seu seguimento e avaliación  Elimináronse as liñas de galego sen máis explicacións cando éstas estaban en plena expansión. PXNL Gobernos PP 15
 16. 16. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.25. Fomentar a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, na perspectiva de que este se converta no idioma de base da aprendizaxe escolar.  7.1.Fomentarase a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, no sentido de que este se convirta no idioma base da aprendizaxe, de xeito que o alumnado obteña unha competencia que lle permita comunicarse normalmente en galego co alumnado e o profesorado. PXNL Decreto 124/2007 (bipartitito) 16
 17. 17. EDUCACIÓN INFANTIL  2.1.25. Fomentar a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, na perspectiva de que este se converta no idioma de base da aprendizaxe escolar.  Retírase toda referencia ao fomento da escritura e lectura en galego.  Retírase toda referencia relativa ao asentameto do galego como base da aprendizaxe. PXNL Decreto 79/2010 (PP) 17
 18. 18. EDUCACIÓN PRIMARIA  2.1.26. Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, xa fixada legalmente, fomentarase que se impartan nesta lingua materias troncais en toda a etapa, como as matemáticas.  8. En toda a etapa da educación primaria garantirase o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL […]. Impartiranse obrigatoriamente en galego as áreas de matemáticas, coñecemento do medio natural, social e cultural e educación para a cidadanía e dereitos humanos PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 18
 19. 19. EDUCACIÓN PRIMARIA  2.1.26. Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, xa fixada legalmente, fomentarase que se impartan nesta lingua materias troncais en toda a etapa, como as matemáticas.  6.3. [Educación primaria]. Impartirase en castelán a materia de matemáticas  Establécese un máximo do 50%, e promóvese a redución desta cifra (centros plurilingües) PXNL Decreto 79/2010 (PP) 19
 20. 20. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  2.1.27. Na educación secundaria obrigatoria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que se impartan nese idioma figuren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están legalmente establecidas.  9.1.Na educación secundaria obrigatoria impartiranse en galego as seguintes materias: ciencias da natureza, ciencias sociais, xeografía e historia, matemáticas e educación para a cidadanía  9.2. Ademais das materias establecidas na epígrafe anterior, o claustro completará o número de materias,[...], que garantan o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 20
 21. 21. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  2.1.27. Na educación secundaria obrigatoria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que se impartan nese idioma fi guren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están legalmente establecidas.  7.3.Impartiranse en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química.  Establécese un máximo do 50% para o galego e promóvese a redución desta cifra (centros plurilingües) PXNL Decreto 79/2010 (PP) 21
 22. 22. BACHARELATO  2.1.28. Nos bacharelatos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego  10.No bacharelato, o alumnado recibirá, polo menos, o cincuenta por cento da súa docencia en galego, nos termos establecidos para esta etapa no PXNL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 22
 23. 23. BACHARELATO  2.1.28. Nos bacharelatos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego  No artigo 8 do decreto establécese un 50% como cifra máxima para a docencia en galego  Foméntase a redución desa cifra mediante plans para a introdución de materias impartidas en lingua estranxeira (centros plurilingües con dotación económica) PXNL Decreto 79/2010 (PP) 23
 24. 24. FORMACIÓN PROFESIONAL  2.1.29. Nos ciclos formativos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Deberase asegurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.  11.Na formación profesional […], impartiranse en galego [...]os módulos que decida a dirección, oídos os departamentos correspondentes que deberán supoñer o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL […]. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico en lingua galega. PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 24
 25. 25. FORMACIÓN PROFESIONAL  2.1.29. Nos ciclos formativos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Deberase asegurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.  No artigo 9 do decreto establécese un 50% como cifra máxima para a docencia en galego  Foméntase a redución desa cifra mediante plans para a introdución de materias impartidas en lingua estranxeira PXNL Decreto 79/2010 (PP) 25
 26. 26. ADMINISTRACIÓN  2.1.37. Outorgarlle máis centralidade no organigrama da Consellería de Educación e O. U. á instancia administrativa responsable da normalización lingüística escolar. […] Este cambio afecta só ao eido educativo e é compatible co aumento de rango da actual DXPL para que poida funcionar como instancia dinamizadora da normalización lingüística en todos os ámbitos.  Comenzaron a darse pasos neste sentido cun reforzo de organismos e mecanismos da normalización lingüística no ámbito escolar.  A política lingüística formaba parte de Presidencia co fin de dárlle transversalidade PXNL Bipartito 26
 27. 27. ADMINISTRACIÓN  2.1.37. Outorgarlle máis centralidade no organigrama da Consellería de Educación e O. U. á instancia administrativa responsable da normalización lingüística escolar. […] Este cambio afecta só ao eido educativo e é compatible co aumento de rango da actual DXPL para que poida funcionar como instancia dinamizadora da normalización lingüística en todos os ámbitos.  A Secretaría Xeral de Política Lingüística antes enmarcada en Presidencia para dárlle carácter transversal, pasa a ser departamento subordinado da Consellería de Educación.  Perde peso continuamente reducíndose o seu orzamento nun 75%. PXNL Gobernos PP 27
 28. 28. ADMINISTRACIÓN  2.1.36. Crear un consello asesor para o ensino en galego e do galego, formado por persoas cualificadas de distintas instancias (universidades, CEFORE, MRP, etc.) para propoñer e orientar medidas en relación coa formación do profesorado e coa elaboración de recursos didácticos.  Non se chegou a crear PXNL Bipartito 28
 29. 29. ADMINISTRACIÓN  2.1.36. Crear un consello asesor para o ensino en galego e do galego, formado por persoas cualifi cadas de distintas instancias (universidades, CEFORE, MRP, etc.) para propoñer e orientar medidas en relación coa formación do profesorado e coa elaboración de recursos didácticos.  A prohibición de moitas materias en galego levou a que desaparecese da circulación unha enorme cantidade de material didáctico en galego desas materias  A redución das axudas á edición en galego reforzou a diminución de materiais didácticos nesa lingua. PXNL Gobernos PP 29
 30. 30. CONCLUSIÓNS 30  Potenciar  Aumento  Impulsar  Apoiar  Implantar  Normalizar  En galego  Transversalidade  Paralizar / Eliminar  Diminución  Ocultar / Reducir  Retirar / Retrasar  Dificultar  Dinamizar  En castelán/ en inglés  Subordinación Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP)
 31. 31. CONCLUSIÓNS 31  Abrirlle o camiño ás potencialidades do galego  Establecer mínimos para o galego  Galego como lingua base da aprendizaxe  Establecer prohibicións ao uso do galego  Establecer máximos para o galego  Abrirlle todos os espazos ao castelán para que continúe a ser a lingua base da aprendizaxe Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP)
 32. 32. CONCLUSIÓNS Este foi o espírito que herdou o actual Goberno da Xunta e ao que lle está a dar continuidade de forma fiel dende hai 6 anos despois de que durante o Goberno de coalición entre o PSdeG e o BNG se rompese o tan valioso consenso a raíz da aprobación do Decreto 124/2007 sobre o uso e a promoción do galego no sistema educativo, o que debilitou os elementos que fixeran do PXNLG un proxecto abrazado por todos. Valentín García (Secretario Xeral de Política Lingüística) 26/09/14 32
 33. 33. CONCLUSIÓNS  Observamos nas medidas do goberno PSOE_BNG continuas referencias ao PXNL  Nas iniciativas dos gobernos do PP non se fai ningunha referencia ao PXNL  O decreto 124/2007 recolle o esencial do PXNL, repetindo incluso as mesmas expresións  O decreto 79/2010 está inzado de medidas contrarias ás promovidas no PXNL 33
 34. 34. CONCLUSIÓNS  A única saída que ten o goberno do PP de manter a súa gresiva política lingüística contra a normalización é establecendo o imperio da mentira.  O PP preséntase como defensor do PXNL; isto significa que ten medo de que se coñeza e divulgue a verdade.  O PP necesita mentir para ocultar o extremismo da política lingüística antigalega que está a practicar.  Canto maior sexa o coñecemento social deste radicalismo maior será o rexeitamento que padecerá. 34
 35. 35. FIN FIN 35

  Be the first to comment

  Login to see the comments

X Aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

Views

Total views

1,885

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

970

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×