Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Queremos Galego2

428 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Queremos Galego2

  1. 1. iNFORMA confederación intersindical galega 1 Confederación Intersindical Galega ENSINO PARA MÁIS INFORMACIÓN: www.cig-ensino.com Marzo 2010 Agora máis que nunca asina contra o decreto Un goberno contra o noso idioma propio Por primeira vez na historia da lingua un goberno galego atenta abertamente contra o proceso de normalización lingüística procurando un retroceso efectivo respecto da normativa en vigor O Partido Popular afonda na súa política de fobia contra o galego e realiza unha involución manifesta para o noso idioma, despois de vinte e sete anos de Lei de normalización lingüística. Unha vez máis, a Consellaría de Educación procurou evitar a resposta social á súa agresión permanente contra o noso idioma. A mala conciencia e a covardía de quen sabe que actúa en contra o noso sinal de identidade máis importante como galegos e galegas explica que este proxecto se presente durante a fin este sábado 13, soubemos dunha nova agresión de semana, en xornada non responder con inmediatez. á normalización da lectiva. Mais unha vez máis A nosa vontade de contestar nosa lingua, mais non fracasaron e máis de dúas este atentado contra o noso nunha agresión calquera, mil persoas concentrámonos idioma púxose de manifesto o senón unha das de maior ante a Xunta para rexeitar día 21 de xaneiro, unha data gravidade, consistente este novo atentado contra o histórica na que inundamos en botar por terra todo o galego. Compostela cunha marea avanzado até o de agora. Lembremos que xa as humana en prol do noso A CIG-Ensino denuncia Bases para a elaboración do idioma, e o profesorado o borrador do Decreto Decreto do Plurilingüismo secundou maioritariamente a presentadas pola foron presentadas a víspera folga. Consellaría de Educación, de fin de ano e, a pesar da Desde a CIG-Ensino está ideado para afastar o data elixida por Educaciòn, as denunciamos que se trata noso idioma dos centros galegas e os galegos, coma marzo 2010
  2. 2. confederación intersindical galega 2 de ensino e procurar o seu (artigo 1º), que “Os centros Extracto o Plan Xeral de descoñecemento entre a de ensino de toda Galicia Normalización da Lingua mocidade, sendo, pois, un farán da lingua galega o Galega: retroceso sen precedentes. vehículo de expresión normal Cómpre ter preparada, pois, unha boa Por primeira vez na nas súas actividades internas armazón argumental para desfacer historia da nosa lingua, e externas” (artigo 2º), ou posibles reticencias sociais, falacias e un goberno galego atenta que a documentación dos demagoxias que, aínda séndoo, poden abertamente contra o centros “redactarase en lingua callar entre a poboación. Hai feitos e proceso de normalización galega” (artigo 4º). Fronte datos incontestables para contrapoñer a na educación procurando un a isto o Decreto contra o esas hipotéticas reaccións, como poden retroceso efectivo. Non só galego di “usarase, con ser os seguintes: iso, senón que por primeira carácter xeral, a lingua – A existencia dunha lexislación que pode vez se emprega a norma galega”, modificación que servir de soporte non só testemuñal, senón para regular o uso do noso é un retroceso substancial tamén efectivo, para a revitalización da idioma, como ferramenta para no uso e na consideración lingua galega: no ámbito galego, a Lei de reforzar o español, obrigando da nosa lingua. normalización lingüística, que reclama, por a impartir nesa lingua Outra das involucións exemplo, a adquisición dunha competencia Matemáticas, Tecnoloxía e máis significativas que semellante nos dous idiomas oficiais e, Física e Química. recolle o Decreto, como desde unha perspectiva máis global, a Carta Ademais, supón un retroceso recollían as Bases, é que europea de linguas rexionais e minoritarias claro, non só respecto do o alumnado poderá usar de 1992 e a Declaración universal de dereitos Decreto de 2007, senón nas materias impartidas lingüísticos, aprobada por unanimidade no mesmo do de 1995 (ver cadro en galego a lingua oficial Congreso dos Deputados e no Parlamento anexo), pois o mínimo de da súa preferencia, de Galicia en 1996. materias a impartir no noso retrotraéndonos a un – A constatación dunha competencia idioma redúcese na presente período anterior a calquera non equiparable en galego e en castelán, proposta, co agravante de lexislación, pois nas ordes con deficiencias moito máis notables na que o recollido no Decreto que desenvolveron o Decreto primeira desas linguas. poderá ser modificado cunha de 1983 se recollía que o – Unha situación social de desigualdade maioría simple da metade alumnado empregaría nas entre os dous idiomas, o que esixe máis un, cando se someta á materias impartidas en medidas favorables ao galego para intentar consulta das familias, o que galego, este idioma nas conseguir ese equilibrio. é, por tanto, unha proposta súas manifestacións orais e – A diminución constante e progresiva da de conflitividade para os escritas. transmisión familiar do galego, o que fai centros, como xa sinaláramos que este idioma vaia deixando de ser un respecto das Bases. marcador de identidade persoal e colectiva. Aínda que foi matizado, O DEsPrEzO rEItErADO (p.p. 79-80) segue sendo moi grave o DA COnsELLAríA - Medida 2.1.26. Na educación primaria retroceso ao respecto do uso garantir que, como mínimo, o alumnado do galego nos centros, pois non houbo cambios reciba o 50% da súa docencia en galego. deixa de ser considerado a substanciais sobre as Á parte da área de coñecemento do “lingua da administración Bases presentadas o 30 de medio natural, social e cultural, xa fixada educativa”, recollendo decembro. As liñas centrais legalmente, fomentarase que se impartan varias excepcións que son mantéñense, e entre elas, nesta lingua materias troncais en toda a un retroceso manifesto aquelas que denunciamos etapa, como as matemáticas. respecto do primeiro decreto xerarían conflitividade nos - Medida 2.1.27. Na educación secundaria do ano 1983, e da orde que centros, así a posibilidade de obrigatoria garantir que, como mínimo o o desenvolveu, de 1987, que unha consulta aos pais alumnado reciba o 50% da súa docencia en aprobada cun goberno de faga variar non só o recollido galego. Dentro das posibilidades de cada Alianza Popular, onde se no Proxecto Lingüístico do centro, tenderase a que entre as materias mencionaba expresamente Centro, senón mesmo o que se impartan nese idioma figuren as que o galego “é tamén a lingua recollido no Decreto. matemáticas e a tecnoloxía, á parte das da Administración educativa” todas as consultas que xa están legalmente establecidas. marzo 2010
  3. 3. confederación intersindical galega 3 realizadas foron un preparar este anteproxecto auténtico fraude, en contra de Decreto, a eliminación da do declarado polo Conselleiro, referencia legal ao Decreto Jesús Vázquez, non recolleron 124/2007 dos Decretos as demandas realizadas polas discutidos nestes meses, entidades consultadas. A ou a eliminación dos ROCs Consellaría non atendeu ás presentados até o de agora recomendacións que desde da composición e funcións dos as distintas instancias: Equipos de Normalización e de sindicatos, profesorado, toda referencia á promoción universidades, traballadores do uso do noso idioma. da normalización, mesmo Esta é a actitude dunha a Real Academia Galega Administración que coñece, ou o Consello da Cultura, como o conxunto da se lle trasladaron, pois poboación, os resultados todas elas viñeron a confluír duns datos sociolingüísticos nun punto común: o que indican con claridade a desenvolvemento do Plan A actitude da Consellaría perda de falantes do noso Xeral de normalización da vén ser tamén un idioma e que se afasta das lingua galega aprobado por desprezo aos esforzos do recomendacións que os unanimidade do Parlamento profesorado que durante especialistas, a sociedade e galego hai seis anos. anos e anos procurou coa súa as institucións reclaman como Ben ao contrario, a entrega e dedicación facerse únicas medidas posíbeis para Consellaría ignora coa formación necesaria para procurar a normalización do intencionadamente impartir docencia en galego. noso idioma. Unha Consellaría, o devandito Plan, Como podemos explicar que que non só procura a redución desprezando o traballo máis de trinta anos despois da presenza do idioma, realizado polas comisións que de que algunhas profesoras e senón que mesmo pretende a nel traballaran no seu día e o profesores comezasen dar as perda de prestixio ao enviar significado da súa aprobación, súas aulas de matemáticas en a clara mensaxe de que as que foi, nin máis, nin menos, galego, cando se acadara que materias técnicas, chaves do que o apoio do pobo galego fose recollido no Decreto que desenvolvemento científico, a este documento que regula o uso do noso idioma, deben ser impartidas en gozou do máximo consenso o que significou un avance español. da historia da lingua. Este importante, hoxe o goberno borrador de Decreto bota que representa ás galegas CAL é O OBXECtIvO DEstE por terra as valoracións e aos galegos elimine esa AtAquE rEItErADO AO dos expertos en canto á conquista? nOsO IDIOmA? idoneidade de que a materia A Consellaría leva meses de matemáticas, fose unha achanzando o camiño para Esta teima en reducir a das impartidas en galego, en esta agresión. Cómpre presenza do noso idioma no tanto en canto a nosa lingua lembrar unha vez máis a ensino ten como obxectivo precisa de ser lingua vehicular eliminación progresiva do fundamental afastar a de materias de recoñecido requirimento do coñecemento mocidade do coñecemento prestixio, como estratexia do noso idioma en diversas do seu idioma propio e da para mellorar a valoración convocatorias, a eliminación súa realidade identitaria. social do noso idioma e da realización dunha proba en Esta situación dará lugar á traballar na erradicación da galego nas probas de acceso perda de dereitos dos galego diglosia. Por está mesma á Función Pública e despois na falantes, tanto do alumnado, razón o Decreto 124 fixaba Oferta de Emprego Público, que se verá privado de contar tamén a impartición da física o desmantelamento das cunha presenza axeitada do e química en galego. galescolas, a realización de noso idioma nas aulas, como enquisas fraudulentas para de nós mesmos e os cidadáns marzo 2010
  4. 4. confederación intersindical galega 4 do futuro, que non temos garantida a atención nin o futuro do noso idioma. Concentración A CIG apoiará que o profesorado siga a impartir as súas aulas en galego. A CIG-Ensino seguirá a esixir que non se produza ningún retroceso na presenza do noso urxente pola idioma. Neste sentido, LINGUA vimos desenvolvendo unha campaña, no seo da Plataforma Queremos Galego, mediante a cal o profesorado galego está a declarar a súa vontade de seguir a dar as súas aulas en galego. A CIG-Ensino fai un chamamento para que o profesorado galego siga Paremos o decretazo mantendo viva a presenza do noso idioma nas aulas. O Decreto que pretenden contra o galego levar adiante vai en contra do recollido na Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, a Carta Europea das Linguas minoritarias, o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística e o Plan Xeral da Lingua galega. Faremos cumprir os mandatos destes documentos, daremos as nosas aulas en galego. Os nosos locais Santiago (Local Nacional) Morrazo Ourense Val de Monterrei Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10. Rúa Atranco 19A, ench. 1 P. de San Lázaro 12, 4º R. Pedro González 5, 1º 15706. Santiago de Compostela. 36947. Cangas 32003. Ourense 32600. Verín Tlf. 981576800 Fax. 981575839 Tlf. 986302987 Fax. 986302987 Tlf. 988238350 Fax. 988222855 Tlf. 988412345 Fax. 988411013 santiago@cig-ensino.com morrazo@cig-ensino.com ourense@cig-ensino.com verin@cig-ensino.com A Coruña Ferrol Pontevedra Vigo Rúa Alfonso Molina s/n Rúa Eduardo Pondal 41-43, R. Pasanteria 1, 2ºesq. R. Gregório Espino 47, bxo. 15007. A Coruña 15403. Ferrol 36002. Pontevedra 36205. Vigo Tlf. 981169810 Fax. 981291735 Tlf. 981358750 Fax. 981358760 Tlf. 986861513 Fax. 986855050 Tlf. 986827935 Fax. 986262844 acorunha@cig-ensino.com ferrol@cig-ensino.com pontevedra@cig-ensino.com vigo@cig-ensino.com Baixo Miño Lugo A Mariña Salnés Praza da Guía 3, baixo Rda da Muralla 58, bxo. Avda de Galicia 20, 1º R. Alexandre Bóveda 2, 2º 36780. A Guarda 27003. Lugo 27700. Ribadeo 36600. Vilagarcia Tlf. 986610465 Fax. 986610465 Tlf. 982245023 Fax. 982253891 Tlf. 982129593 Fax. 982129593 Tlf. 986505323 Fax. 986505323 baixominho@cig-ensino.com lugo@cig-ensino.com amarinha@cig-ensino.com salnes@cig-ensino.com

×