SlideShare a Scribd company logo
1 of 95
Download to read offline
กา รตลาด ดิ จิ ทั ล || ธุ รกิ จชุ มชน
พื้
นฐานการตลาดดิจิทัลรอบๆตัวส
ำ
หรับธุรกิจชุมชน
By Supavadee Tantiyanon
17.07.2022
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
Supavadee Tantiyanon
Founder Experience Matters
A Free-mind Marketing Practitioner
MullenLowe Group : CEO
Ogilvy APAC : APAC Regional Consultant
OgilvyOne : Managing Director
Minor Group : Digital Service Director
Leo Burnett : Business Director (CRM / Digital)
Unilever Thailand : Snr. Brand Manager Pond’s
Past
Volunteering
Marketing Association of Thailand : VP Government Relationship
Digital User Group of Thailand Association : Vice President
บพท , กระทรวง อว. : ผู้เ
ชี่
ยวชาญทางธุุรกิจ ส
ำ
หรับ Local Enterprise
พอแล้วดีThe Creator : Trainer
Thai Chamber of Commerce : Strategic Committee - Wellness
SB Thailand : Working Group Member
Experience Matters : Founder & Consultant
Malee Group PLC : Board of Director
Current
CU RadioPlus : Board of Director
Thamasart University || ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ
KKU’s Lithium iOne Battery Lab & Factory : Board of Director
Massive experiences:


Marketing, Branding, Customer
Experience, CRM, Digital, Data Driven
Marketing, Business Process,
Technology Integration


People is the great mystery on earth. Understand them and initiate
relationship with them are quite a challenge.


I love to observe, articulate the meanings and plan for the relationship
quest to see if my hypothesis is working or not.


Specialties: CRM, Business Process, Marketing, Digital, Customer
Experiential Marketing
https://www.linkedin.com/in/supavadee-tantiyanon-1990138/
Email: supavadee.T@experiencematters.biz
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
A Freemind Marketing Practitioner
People is the great mystery on earth. Understand them and initiate relationship with them are
quite a challenge.


I love to observe, articulate the meanings and plan for the relationship quest to see if my
hypothesis is working or not.


Specialties: CRM, Business Process, Marketing, Digital, Customer Experiential Marketing
Supavadee Tantiyanon
Massive experiences


Marketing, Branding, CRM, Digital, Data
Driven Marketing, Customer Experience,
Business Process, Technology Integration


Founder Experience Matters
https://www.linkedin.com/in/supavadee-tantiyanon-1990138/
Email: supavadee.T@experiencematters.biz
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
การประกอบการผลิต การแปรรูป การค้า หรือบริการ เ
พื่
อแสวงหาก
ำ
ไร โดยกลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชุมชนเ
ป็
นเจ้าของทุน การ
บริหารจัดการและการรับผลก
ำ
ไร (ขาดทุน) ของกิจการ
ทั้
งหมด หรือบางส่วน ซึางกลุ่มชาวบ้าน
ทั้
งหมดอาจเ็นองค์กรชุมชนอย่างเ
ป็
น
ทางการเช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือไม่เ
ป็
นทางการก็ตาม
ทั้
ง
นี้
กิจกรรม
ที่
ท
ำ
ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อความเ
ป็
นอยู่ของคนใน
ชุมชนหรือสภาพแวดล้อมของชุมชน


เบญจวรรณ นาราสั จจ์, 2547
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
เพาะป ลู ก


+


ปศุ สั ตว์


+


ประมง
แปร รู ป+ผลิ ต
เกษตรกรรม
ซื้
อ ขาย
ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร
ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่
นี้
บ้ าง
เ กษตร กร + คน ข าย
ปุ๋
ย & เ ค
รื่
องมื อการ เก ษตร + ภาครั ฐ + คู่ ค้ า + ลู กค้ า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
เพาะป ลู ก


+


ปศุ สั ตว์


+


ประมง
แปร รู ป+ผลิ ต
เกษตรกรรม
ซื้
อ ขาย
ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร
ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่
นี้
บ้ าง
+ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
เพาะป ลู ก


+


ปศุ สั ตว์


+


ประมง
เกษตรกรรม
+ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
แปรรู ป +ผลิ ต
เกษตรกรรม
+ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
เกษตรกรรม
ซื้
อขาย
+ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
หัตถกรรม
ซื้
อ ขาย
ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร
ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่
นี้
บ้ าง
นั กสร้ า งสรรค์ + ช่ าง
ปั
ก ช่ างทอ ช่ าง
ปั้
น & อุ ปก รณ์ เ ค
รื่
อง มื อ + ภาครั ฐ + คู่ ค้ า + ลู ก ค้ า
สร้ างสรรค์


+


ผลิ ต
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
การบริการ
ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร
ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่
นี้
บ้ าง
ผู้ ใ ห้ บริ กา ร & อุ ปกร ณ์ เ ค
รื่
องมื อ + ภาครั ฐ + คู่ ค้ า + ลู กค้ า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ธุ รกิ จชุ มชน
การท่องเ
ที่
ยว
ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร
ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่
นี้
บ้ าง
ทุ กคนใ นชุ มช น สา มา รถช่ ว ยกั นท
ำ
ใ ห้ กา ร ท่ องเ
ที่
ย วชุ มชนมี คุ ณค่ า อั ตลั ก ษณ์ และเ
กื้
อกู ลกั น
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ตลาด การ ตลา ด
#
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ตลาด กิจกรรมการ
ซื้
อขายระหว่างผู้
ซื้
อและผู้ขาย
สถาน
ที่
ที่
ใช้ ในการ
ซื้
อขาย
สินค้าและบริการ
นักเศรษฐศาสตร์
กลุ่มผู้
ซื้
อและกลุ่มผู้ขาย
ซึ่
งเ
ป็
นผู้ผลิตและผู้
บริโภคมาท
ำ
การต่อรองแลกเป
ลี่
ยนสินค้า
และบริการ
ตลาด
ที่
ถูกจ
ำ
แนกประเภทตามพฤติกรรมผู้ผลิต ผู้
ซื้
อ และพฤติกรรมระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน รวมถึง
ชนิดประเภทของสินค้า
นั้
นๆด้วย เช่น ตลาดสด
ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก ตลาดข้าว ตลาด
น้
ำ
มัน
ตลาดทอง
นักการตลาด
สถาน
ที่
ประอบการกิจกรรมการ
ซื้
อขายของบุคคลหรือองค์กรกับ
กลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้า
ที่
มีอ
ำ
นาจ
ซื้
อ
บุคคล
ทั่
วไป
การตลาดคืออะไร
เ
รื่
องของกิจกรรมและกระบวนการ ในการสร้าง การ
สื่
อสาร


การส่งมอบและแลกเป
ลี่
ยนข้อเสนอขององค์กรต่าง ๆ
ที่
สามารถให้คุณค่า


ต่อลูกค้า(CUSTOMERS OR CLIENTS)


คู่ค้า และสังคมโดยรวม
Updated 2017
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
¡ÒõÅÒ´¤×ÍÍÐäà ?
ÍÂÒ¡ä
ด้
...
PRODUCT OR SERVICE
การตลาด:
เ
รื่
องราวของแบรนด์
ที่
ต้องการ
สื่
อ


ชื่
อแบรนด์


บรรจุภัณฑ์


ประโยชน์การใช้สอย


การประชาสัมพันธ์
ÍÂÒ¡ºÍ¡...ÍÂÒ¡Ê×èÍÊÒÃ
ÍÂÒ¡à
ข้
Ò㨅
การตลาด:
เข้าใจตลาด และ ลูกค้า


รู้ทันคู่แข่ง


เทรนด์การเป
ลี่
ยนแปลงของโลก


เข้าใจการใช้
สื่
อ


เข้าใจเทคโนโลยี
ÍÂÒ¡«×éÍ-ÍÂÒ¡
จ่
ÒÂ…
การตลาด:
อ
ำ
นวยความสะดวกในการจับจ่าย


บริการระหว่าและหลังการชาย


บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การตลาด:
สินค้า


- Products


- Services


- Raw materials


ช่องทางการชาย


- offline / online


รูปแบบการขาย


- B2C / B2B


- Domestic / Export
ÍÂÒ¡¢ÒÂ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
การตลาดคืออะไร
เ
รื่
องของความอยาก
การตอบรับ
การตอบสนอง
การตอบแทนคุณต่อสังคม
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
แล้วต้องท
ำ
อย่างไร?
เ
ริ่
มง่ายๆจาก...
ขายของให้ใคร
ต้องการขายมากแค่ไหน
ใครเ
ป็
นคน
ซื้
อ
มีช่องทางการขายอย่างไร
ซื้
ออย่างไร
ที่
ไหน เ
มื่
อไหร่ ขายอะไร
ขายอย่างไร
การตลาดท
ำ
งานอย่างไร
การตลาดช่วยเ
ชื่
อมโยงลูกค้า
ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ที่
เหมาะสม


การตลาดช่วยให้ทีมขายและผู้คน
ทั่
ว
ทั้
งบริษัทคิดจากภายนอกสู่ภายใน โดย
ค
ำ
นึงถึง
สิ่
ง
ที่
น
ำ
เสนอ ถ่ายทอดคุณค่าในรูปแบบ
ที่
ยึดลูกค้าเ
ป็
นศูนย์กลางและ
สามารถต่อยอดไปยังสังคมและ
สิ่
งแวดล้อม


การตลาดเ
ป็
นกลไก
ที่
ช่วยให้องค์กรสามารถยืดหยุ่นและยืนหยัดผ่านอุปสรรค
ที่
สามารถแก้ ไขได้ โดยผ่านความรู้และความเข้าใจอย่างลึก
ซึ้
งของลูกค้าเท่า
นั้
น
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
ท
ำ
ไมการตลาดจึงส
ำ
คัญกับธุรกิจ
ช่วยสร้าง(รักษา)ลูกค้า
ทั้
งระยะ
สั้
นและระยะยาว
ช่วยปก
ป้
องเราจากการแข่งขัน
ที่
รุนแรง
ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเรา
Relevancy
Real-time
Personalisation
Authenticity
Consumers expect more…
ทันที
ของจริง
ท
ำ
เ
พื่
อฉันโดยเฉพาะ
โดน
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ลักษณะ
ทั่
วไปของการตลาด
การ ผลิ ต
การ จั ดจ
ำ
หน่ าย
การ บริ โ ภค
การตลาดมี ความ เ
กี่
ยว ข้ องกั บการด
ำ
เนิ นชี วิ ตของ ม นุ ษย์
อ ยู่ ตลอดเวลา
ที่
เ
ป็
น
ทั้
งสิ นค้ าและบริ การ
ชุมชน เรา
เรา ลูกค้า
เรา ตัวกลาง ลูกค้า
ลูกค้า เรา
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
การ ผลิ ต ชุมชน เรา
การ น
ำ
ปั
จจั ยการผลิ ตมาผ่ านกระบวนการผลิ ต โดยค
ำ
นึ งถึ ง ต้ นทุ นวั ตุ ดิ บ แ รง งาน การ
ขนส่ ง คุ ณภาพสิ น ค้ า ดั ง
นั้
น ต้ อ งมี การตั ดสิ นใจเลื อ ก วิ ธี การผ ลิ ต
ที่
เหมาะสม ควบคุ มต้ นทุ น
การ ผลิ ตให้ ได้
ต่
ำ
ที่
สุ ด โดยยั งคงม าตรฐานของสิ นค้ า
ที่
สามารถเ
ป็
น
ที่
พึ งพอใจของลู กค้ าผู้
ใช้ ได้
สิ นค้ า บริ การ
ต้ นทุ นของคุ ณคื ออะไร
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
การ จั ดจ
ำ
หน่ าย
เรา ลูกค้า เรา ตัวกลาง ลูกค้า
การ ท
ำ
หน้ า
ที่
เค
ลื่
อน ย้ ายสิ น ค้ าจากส ถาน
ที่
แห่ งห
นึ่
งไปยั ง อี ก
ที่
ๆ ลู กค้ าต้ องการ จนสามารถ
ตอบสนอง ความต้ อ งการของลู กค้ าคนสุ ดท้ านได้ (ผู้ ใช้ ) โดยอาศั ยช่ อ งทางการจั ดจ
ำ
หน่ าย
แตก ต่ าง กั นไป
1. ช่ องทางตรง 2. ช่ อ งทางอ้ อม
ช่องทางจัดจ
ำ
หน่าย
ที่
ไม่ผ่านคนกลาง ขาย
โดยใช้พนักงานขาย
ช่องทางจัดจ
ำ
หน่าย
ที่
ผ่านคนกลางเ
พื่
อ
เค
ลื่
อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้า
3. ใ ช้
ทั้
ง 2 ช่ องทาง
ให้ท
ำ
ตอบ 5 คน
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
การ บริ โภค
การใช้สินค้าหรือบริการเ
พื่
อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
ที่
มีทรัพยากรจ
ำ
กัดและ
ต้องใช้ทรัพยากร
ที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริโภคสินค้า
สิ่
ง
ที่
ผู้บริโภคได้รับ คือ
ความพอใจในสินค้า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
การ ตลาดเ
รื่
องใกล้ ตั ว
เรี ยนรู้ และคิ ดไปด้ วยกั น
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
ผลไม้
ผลไม้ + หีบห่อ บรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์
PRICING
LEVERAGE
ราคา
DIFFERENTIATION ความแตกต่าง
แบรนด์
PRODUCE : SELLING THE “CRUNCH” NOT THE APPLE.
การ ขายแอปเ
ปิ้
ล


ที่
เ
ป็
นมากกว่ า แค่ ผลไม้
ที่
กิ นได้
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
Sunrise ’s Organic Strawberry
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
From Brazil to the World || Dino Melon
Honey dew melon from Brazil : The melons are developed and grown by
Agricola Famosa of Rio Grande do Norte, Brazil.
Marketing Tactics:


Store demos สาธิตให้ชิม


POP โปสเตอร์การขาย


Instructions on eating the fruit & recipes


วิธีการทาน คู่มือการท
ำ
อาหาร
ผลไม้
พื้
นบ้านบราซิลสู่ตลาดโลก
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
KIWIFRUITS
$6.6B market size in 2019
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
คุณภาพ
รสชาด
ความสด
ฤดูกาบ
ความหลากหลาย
GI
จากเมืองไทย ออร์แกนิค
คุณค่าทางอาหาร
จุดแตกต่าง!!!
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
ผู้ผลิตต้น
น้
ำ
ลูกค้าผู้ใช้ ลูกค้าองค์กร
ทีมงาน ชุมชน
WHO ใครเ
กี่
ยวข้องบ้าง
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
กลุ่มลูกค้า B2B


(ลูกค้า
ที่
เ
ป็
นองค์กร บริษัท หน่วยงาน)
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
PDM คือแบรนด์เ
สื่
อสัญชาติไทย
ที่
หยิบเ
สื่
อพลาสติกบ้านๆ
ที่
คนไทยคุ้นเคยกันดีมาพัฒนาเ
ป็
นพรมสุดเก๋ส
ำ
หรับบ้านเมืองร้อน
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
WHY
HOW
WHAT
WHY H OW WHAT
ท
ำ
ไม อย่ างไร อะไร
MARKE TI NG CA NVAS
แผนผั งการตลาด
เ ราช่ วยแก้
ปั
ญหาอะไรให้ ลู กค้ า?
1.
เ ราท
ำ
อะ ไร
ที่
แตกต่ างจากคู่ แข่ ง
2.
เ ราก
ำ
ลั ง ขายหรื อบริ การสิ นค้ า
อะไร ให้ ลู กค้ า
3.
PEO PLE
กั บใค ร
สิ น ค้ าห รื อบริ การ ของเรา มี ห่ ว ง
โซ่ อุ ปทา น
ที่
เ
กี่
ยว ข้ อง กั บใค ร บ้ า ง
1.
แห ล่ งวั ตถุ ดิ บ - ผู้ ผลิ ต - ตั วแท น
ขาย - ผู้ รวบรวม สิ นค้ า - พนั กงา น
-ลู กค้ า
PRICING
จุ ดยื นด้ า นร าคา
รา คา ถู ก
รา คา สู ง ( แพง )
รา คา ดี
MESSAGE
จุ ด ขา ย
จุ ดเด่ นของ สิ นค้ าห รื อบริ กา รของ เรา
จั บต้ องได้


สั มผั สไ ด้


รู้ สึ กไ ด้
PL ACE
ช่ อง ทา งกา รขา ย
มี หน้ า ร้ าน


ตั วแทนการ ขาย


ร้ า นขา ยส่ ง


ร้ า นขา ยป ลี ก


ห้ างสรรพสิ นค้ า


ร้ า นค้ าออนไลน์


ขายออนไลน์ เอ งผ่ า นโ ซเชี ยล
ใค รคื อ ลู กค้ า ขอ งเรา
2.
ลู กค้ า ปร ะ จ
ำ
-
ซื้
อบ่ อย
ซื้
อ เยอะ


ลู กค้ า ใหม่


ลู กค้ า ขา จร


ลู กค้ า
ที่
มี
ปั
ญห า
MAR KE TING O BJECTIVES
จุ ด ประ สง ค์ ในกา รท
ำ
กา รตลาด
1. ขายผลิตภัณฑ์ ใหม่


2. ขายของมาก
ขึ้
น --> ขายใคร


3. ท
ำ
ให้ลูกค้ารู้จักเรามาก
ขึ้
น


4. ท
ำ
ให้ลูกค้ารักเรามาก
ขึ้
น
สิ นค้ า = ?
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
WHY
HOW
WHAT
WHY H OW WHAT
ท
ำ
ไม อย่ างไร อะไร
MARKE TI NG CA NVAS
แผนผั งการตลาด
เ ราช่ วยแก้
ปั
ญหาอะไรให้ ลู กค้ า?
1.
เ ราท
ำ
อะ ไร
ที่
แตกต่ างจากคู่ แข่ ง
2.
เ ราก
ำ
ลั ง ขายหรื อบริ การสิ นค้ า
อะไร ให้ ลู กค้ า
3.
PEO PLE
กั บใค ร
สิ น ค้ าห รื อบริ การ ของเรา มี ห่ ว ง
โซ่ อุ ปทา น
ที่
เ
กี่
ยว ข้ อง กั บใค ร บ้ า ง
1.
PRICING
จุ ดยื นด้ า นร าคา
MESSAGE
จุ ด ขา ย
PL ACE
ช่ อง ทา งกา รขา ย
ใค รคื อ ลู กค้ า ขอ งเรา
2.
MAR KE TING O BJECTIVES
จุ ด ประ สง ค์ ในกา รท
ำ
กา รตลาด
สิ นค้ า = ?
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
รู้ เรา รู้ เขา รู้ ใ จ
สู ตรการ ตลาด
ที่
ส
ำ
เร็ จ
ถู ก
ที่
ถู กคน ถู กใจ ถู กเ วลา
The RIGHT product, in the RIGHT place, at the RIGHT price at the RIGHT time!!!
ท
ำ
เ
รื่
อง
ที่
ใ ช่
7P + 1


FORMULAR
ส่วนประสมการตลาด
การท
ำ
การตลาด
ที่
ดีต้องค
ำ
นึ งถึง
ปั
จจั ย
ที่
เ
ป็
นองค์ ประกอบในการท
ำ
ธุรกิ จให้ รอบ
ด้าน โดยระบุรายละเอี ยดของสิ นค้าและ
บริการของเราให้ชัดเจนแล้วน
ำ
ไปเปรียบ
เที ยบกั บคู่ แข่ งในการตลาดจะช่ วยให้ เรา
สามารถเห็นโอกาสในการท
ำ
การตลาดหรือ
เ
พิ่
มความแข็งแกร่งให้เ
พิ่
ม
ขึ้
น


นอกเหนือจากกลยุทธ์ 7P แล้ว อีก 1P
ที่
ควร
น
ำ
มาเสริมด้วยคือ P:PROFESSIONAL การ
ท
ำ
ธุรกิจแบบมืออาชีพ
PRODUCT & PACKAGING
สินค้าหรือการบริการ
PRICING
ราคา
PLACE
ช่องทางการให้บริการหรือการขาย
PROMOTION
การส่งเสริมการการตลาด
PROCESS
กระบวนการในการให้บริการ
PEOPLE
บุคลากร (ทีมงาน)
PHYSICAL EVIDENCE
ประสบการณ์
ที่
จับต้องได้
PROFESSIONALISM
การให้บริการแบบมืออาชีพ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRODUCT & PACKAGING
สินค้าหรือการบริการ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ
สิ่
ง
ที่
เ ส น อ ข า ย โ ด ย ธุ ร กิ จ เ
พื่
อ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง กา ร ขอ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค วา ม พึ ง พ อ ใ จ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่
เ ส น อ ข า ยอา จ มี ตั ว ต น ห รื อ ไ ม่ มี ตั ว ต น ก็ ไ ด้
ซึ่
ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย สิ น ค้ า บ ริ ก า ร ค วา ม คิ ด ส ถา น
ที่
อ ง ค์ ก ร ห รื อ
บุ ค ค ล ร ว ม ไ ป ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ขอ ง สิ น ค้ า
ที่
จ ะ ส า ม า ร ถ
สื่
อ ใ ห้ ลู ก ค้ า เ ห็ น ถึ ง ค วา ม เ
ป็
น แ บ ร น ด์
ปั
จ จั ยของผลิ ต ภั ณฑ์
1. คุ ณภาพของสิ นค้ าและบ ริ การ


2. การแสดงอ อกถึ งค วามเ
ป็
น แบรนด์ (
ชื่
อแบรนด์ จุ ด ยื น ตราสิ นค้ า ) 


3. รู ปภาพสิ น ค้ า  


4. การใ ช้ งาน ของสิ น ค้ า 


5. ช่ วงเวลา
ที่
เ หมาะสมในการใ ช้ งาน 


6. การใ ห้ บริ การ กั บ ลู กค้ า


คุ ณขายอะไ ร?
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
https://becommon.co/life/the-yard-hostel-bangkok/
https://becommon.co/life/the-yard-hostel-bangkok/
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
CERTIFIED ORGANIC KAMPOT PEPPERCORNS FROM LA PLANTATION NAGA BALM FROM COCO KHMER SMALL-BATCH HOT SAUCE FROM BATTAMBANG BLAZE
EX AM PLE || CAMBODIA (เ ข มร)
SOURCE: HTTPS://WANDER-LUSH.ORG/CAMBODIAN-SOUVENIRS-GIFTS/
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
EX AM PLE || CAMBODIA (เ ข มร)
SOURCE: HTTPS://WANDER-LUSH.ORG/CAMBODIAN-SOUVENIRS-GIFTS/
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
HT TP S:// W W W.TRTAWARD.CO M/BEST-HOMESTAY/MAE-KAM-P ONG - CH IA NG -M AI/
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
วัตถุประสงค์ ในการก
ำ
หนดราคา
มุ่ งรายได้ จาก กา รขา ย
มุ่ งก
ำ
ไร
มุ่ งยอด ขายหรื อปริ มาณการขาย
มุ่ งการ แ ข่ งขั น
มุ่ งสั ง คม
วิ ธี การก
ำ
หนดราคา
ก
ำ
หน ดราคาจากต้ นทุ น
1
CO ST BASE D P RICING
1.1 ก
ำ
หนดร าคาแบ บ COST-PLUS
ราคาขาย = ก
ำ
ไร ต่ อห น่ วย
ที่
ต้ องกา ร + ต้ นทุ น ต่ อห น่ วย
การก
ำ
หนดราคาวิธี
นี้
น
ำ
มาใช้ ในกรณี
ที่
กิจการไม่สามารถคาดการณ์ตันทุนของ
ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าได้ หรือตันทุนของผลิตภัณฑ์ ไม่แน่นอน


1.2 ก
ำ
หนดร าคาแบ บ M ARK-UP
วิธี
นี้
ใช้มากในธุรกิจค้าปลึกและค้าส่ง โดยมี
พื้
นฐานการค
ำ
นวณมาจากต้นทุน
เช่นเดียวกัน เ
ป็
นการบวกส่วนเ
พิ่
ม
ราคา ขา ย = ต้ น ทุ น ต่ อห น่ วย + ส่ ว น เ
พิ่
ม
1.3 ก
ำ
หนดร าคาแบ บ TARG ET PRIC ING
เ
ป็
นการก
ำ
หนดราคาเ
พื่
อให้ ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on
Investment : RO) โดยต้องการก
ำ
ไรเ
ป็
นร้อยละเท่าใดของเงินลงทุน


ราคาขาย


=


ต้นทุนต่อหน่วย + อัตราผลตอบแทน
ที่
ต้องการ X เงินลงทุน
จ
ำ
นวนสินค้า
ที่
ขาย
ก
ำ
หนดร าคาจากอุ ปสงค์
2
DEMA ND BA SED P RICING
เ
ป็
นการก
ำ
หนดราคาโดยค
ำ
นึงถึงปริมาณความต้องการ
ซื้
อสินค้าชนิดใดชนิดห
นึ่
งของ
ลูกค้า
ที่
มีการเป
ลี่
ยนแปลง หรือเรียกว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price
Elasticity of Demand) 


10
20
30
40
1,000 2,000 3,000 4,000
ราคา (บาท)
ปริมาณ(หน่วย)
Demand 3
Demand2
Demand 1
Demand 4
Source: https://www.pro
fi
twell.com/recur/all/psychological-pricing
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
5
สิ่
ง
ที่
ต้ องรู้ ก่ อน
ตั้
งราคาขา ยปลี กสิ นค้ า
ต้นทุน
ที่
แท้จริง
ขายผ่านตัวแทนจ
ำ
หน่าย ราคาตลาดและคู่แข่ง
ราคาเปรียบเทียบ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์
ความเหมาะสมในการ
ตั้
งราคาขายปลีก
ส
ำ
หรับลูกค้า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ตั้
งร าคาลงท้ ายด้ วยเลข 9
1.
บาท
69 บาท
79 บาท
99
การ
ตั้
งราคาสิ นค้าให้ดึงดูดผู้บริ โภคได้
นั้
นเ
ป็
น
ปั
จจัยส
ำ
คัญ
ที่
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริ โภค
นั้
นเกิดความรู้สึ ก
ตื่
นเต้นและช่วย
เ
พิ่
มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ การน
ำ
หลักจิตวิทยามาช่วยกระตุ้นความรู้สึ กของผู้บริ โภคจะท
ำ
ให้คน
ซื้
อใช้ความรู้สึ ก
มากกว่าเหตุผล เช่น  หากสิ นค้าราคา 100 บาท การ
ตั้
งราคาอย่าง 99 บาท จะน่าดึงดูดกว่า ท
ำ
ให้คนรู้สึ กว่าได้
ซื้
อสิ นค้า
ราคาหลักสิ บหรือจ่ายไม่ถึงร้อย เพราะคนมักจะให้ความสนใจกับตัวเลข
ที่
อยู่ด้านหน้ามากกว่าตัวเลขด้านหลัง
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ตั้
งราคา
ที่
ค
ำ
นวณไ ด้ ง่ าย
2. การ
ตั้
งราคา
ที่
มีตัวเลขลงท้ายระหว่าง ต้น-กลาง-หลัง เช่น 1,2,3,4 และ 6,7,8 หากในตัวเลขราคามีเลขเหล่า
นี้
ต่อท้าย
จะเ
ป็
นการยากในการค
ำ
นวณราคา ตามหลักจิตวิทยาแล้วส่ วนใหญ่มนุษย์จะค
ำ
นวณตัวเลขต่างๆ จากการน
ำ
ตัวเลข
0,5
ที่
อยู่ท้ายราคามาเ
ป็
นหลักการในการรวมราคาสิ นค้าเพราะค
ำ
นวณได้
ง่่่่่
าย 
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ตั้
งราคาแ บบเหมารวม
3. การ
ตั้
งราคแบบเหมารวม ช่วยให้ลูกค้าเ
พิ่
มปริมาณในการ
ซื้
อเ
พื่
อ
ที่
จะได้
ซื้
อของในราคา
ที่
คุ้มค่ากว่า และช่วยให้ผู้ประกอบ
การสามารถเ
พิ่
มยอดขายหรือระบายสิ นค้าได้
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ราคา | สี | ขนาด
4.
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
คนส่วนใหญ่มองว่า “สีแดง” คือ
สินค้าราคาถูก และจ
ำ
ฝั
งใจแบบ
นั้
น
ตัวเลขราคาควรอยู่ในต
ำ
แหน่ง
ที่
เห็นได้ง่าย
แสดงราคาปกติ ให้เล็กกว่า ราคา
ที่
จะขาย
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
สี ส
ำ
คั ญ
https://www.sbmarketingtools.com/colours-important-branding/
“สี ” เ
ป็
น
สิ่
ง
ที่
เรามองเห็นทุกวันและมีผลต่อการตัดสินใจมาก ๆ สีบางสี โดด
เด่น บางสีท
ำ
ให้เรารู้สึกดี เบา บางสีท
ำ
ให้เรากลัว เกรงขาม สีมีผลอย่างมาก
เพราะกว่า 84.7% ของมนุษย์เลือก
ซื้
อของจากสี
80% ของคน สามารถจดจ
ำ
แบรนด์หรือ
ยี่
ห้อต่าง ๆ ได้จากสี 
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
 ท
ำ
ให้รู้สึกถึงแง่ดี มีความชัดเจน และอบอุ่น เ
ป็
นสีแห่งความเบิกบาน
สดใสร่าเริง มีชีวิตชีวา และสามารถเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าได้
เ
ป็
นอย่างดี และยัง
สื่
อถึงความมีอ
ำ
นาจ และบารมี มองโลกในแง่บวก
และอ่อนเยาว์ มักถูกใช้ดึงดูดความสนใจจากผู้
ซื้
อ
ที่
อยู่ด้านนอกห้าง/
ร้านค้าสีแดง – พลัง เ
พิ่
มจังหวะหัวใจ สร้างความเร่งรีบ มักใช้ช่วงลด
ราคาสินค้า
สีเหลือง
สีแดงเข้มเ
ป็
นสี
ที่
ช่วยสร้างความ
ตื่
นเต้น กระตุ้นทางความคิด และ
ท้าทาย อ่อนเยาว์แต่มีพลัง ให้ความรู้สึกร้อน ส่วนสีแดงปานกลาง จะ
ให้ความรู้สึกถึงความ
มั่
ง
คั่
ง ความมีชีวิตชีวา สุขภาพดี ความสมบูรณ์ 


สีแดง
ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ น่าเ
ชื่
อถือ เคร่งขรึม
แต่เ
ปี่
ยมด้วยความสุภาพ ละเอียดรอบคอบ ฉลาด มีคุณค่า และถ่อม
ตนให้ความรู้สึกสงบ เ
ป็
นสี
ที่
ถูกใช้มาก
ที่
สุดในแง่ของ BRANDING และ
LOGO เช่น IBM, DTAC, ธนาคารกรุงเทพ สี
น้
ำ
เงินแสดงให้เห็นถึง
ความน่าเ
ชื่
อถือ ความส
ำ
เร็จ ความปลอดภัย น่าไว้วางใจ เ
ป็
นสี
ที่
ถูกใช้
เยอะ
ที่
สุด เพราะบริษัทต่าง ๆ อยากท
ำ
ให้คนเ
ชื่
อถือ
สี
ฟ้
า/
น้
ำ
เงิน
สร้างความรู้สึกเงียบสงบ เย็นสบาย ผ่อนคลาย ให้ความร่ม
รื่
น มีความ
เ
ป็
นธรรมชาติ ปลอดภัย แสดงถึงการเจริญเติบโต และ สุขภาพดี คู่กับ
ความ
ร่
ำ
รวย เ
ป็
นสี
ที่
มองง่าย และถูกใช้ ในร้านค้าเ
พื่
อสร้างความผ่อน
คลาย เช่น สปา ท่องเ
ที่
ยว


สีเขียว
 ท
ำ
ให้รู้สึกถึงแง่ดี มีความชัดเจน และอบอุ่น เ
ป็
นสีแห่งความเบิกบาน
สดใสร่าเริง มีชีวิตชีวา และสามารถเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าได้เ
ป็
น
อย่างดี และยัง
สื่
อถึงความมีอ
ำ
นาจ และบารมี เ
ป็
นสี
ที่
ใช้ส
ำ
หรับ CALL TO
ACTION เช่น
ปุ่
ม BUY NOW เพราะมีวิจัยว่า
ปุ่
มสีส้ม คนจะอยากกด
มากกว่า
ปุ่
มสี
อื่
น


สีส้ม
สีแดงเข้มเ
ป็
นสี
ที่
ช่วยสร้างความ
ตื่
นเต้น กระตุ้นทางความคิด และท้าทาย
อ่อนเยาว์แต่มีพลัง ให้ความรู้สึกร้อน ส่วนสีแดงปานกลาง จะให้ความรู้สึก
ถึงความ
มั่
ง
คั่
ง ความมีชีวิตชีวา สุขภาพดี ความสมบูรณ์ โรแมนติกและ
เ
ป็
นผู้หญิง มักใช้เ
พื่
อการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้หญิง


สีชมพู
สีด
ำ
เทา ขาว ให้ความรู้สึกหรูหรา เรียบง่าย แต่ดูดี มักใช้ ในการตลาด
สินค้าหรูหรา สร้างภาพลักษณ์ความพรีเมียมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
รถยนต์ อัญมณี


สีด
ำ
/เทา/
ขาว
ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ น่าเ
ชื่
อถือ เคร่งขรึมแต่
เ
ปี่
ยมด้วยความสุภาพ ละเอียดรอบคอบ ฉลาด มีคุณค่า และถ่อมตนให้
ความรู้สึกสงบ ถูกใช้ ในการปลอบโยนและสงบ มักเห็นในผลิตภัณฑ์ความ
งามหรือชะลอวัย


สีม่วง
Source: https://creativetalklive.com/color-psychology/
การใช้ สี กั บ การตลาด
เ
ป็
นสี
ที่
ใช้กับความย้อน
ยุค เก่า ธรรมชาติ
ออร์แกนิค โลก ดิน
สี
น้
ำ
ตาล
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ตั้
งราคาให้แพง แต่น
ำ
เสนอในราคา
ที่
จับต้องได้


5.
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
  แสดง ราคาต่ อวั นใ ห ญ่ กว่ าราคาเต็ ม
6.
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ตั้
งราคาให้เ
ป็
น 3 ระดับ


7.
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา
‘เ
พิ่
มอีกหน่อยได้ของดีกว่า’ 
นี้
คือความต้องการหลักในการใช้วิธีการ
ตั้
งราคาแบบ
นี้
ในบางสินค้า
ที่
จะมีระดับของปริมาณและคุณภาพ
ตามราคา วิธี
นี้
จะใช้การ
ตั้
งราคาเ
ป็
น 3 ระดับ แต่คุณภาพของ
ทั้
ง 3 แบบ จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ จะกระตุ้นในส่วน
ความคิดด้าน ‘ความคุ้มค่า’ ของลูกค้าออกมา มนุษย์เราพร้อม
ที่
จะเ
พิ่
มคุณภาพให้กับ
สิ่
ง
ที่
ต้องการ หาก
สิ่
ง
ที่
แลกเป
ลี่
ยนไม่ได้ท
ำ
ให้ตัว
เองเดือดร้อน
ซึ่
งการ
ตั้
งราคาแบบ
นี้
จะท
ำ
ให้ความพึงพอใจ
ดั้
งเดิมให้เ
ป็
นความต้องการให้ ได้มา
ซึ่
ง ‘ความคุ้มค่า’
85 100 115
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ตั้
งราคาโดยเ
ริ่
มจากสินค้าราคาแพงก่อน


8.
ตั้
งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา เวลา ไปร้ านอา หาร แล้ วเจอเมนู แป ลกๆ
ที่
ราคาแพงมาก สุ ดท้ ายก็ เ ลื อ กเ มนู
อื่
น ๆ
ที่
ราคาถู กรองลงมาแทน อั น
นี้
ก็ เ
ป็
นอี กห
นึ่
งกลยุ ทธ์ การใส่ รา คาอย่ างห
นึ่
ง
ที่
ช่ วยให้ คน ตั ดสิ นใจไ ด้ เร็ ว
ขึ้
น อย่ างถ้ าร้ านมี เมนู  50 30 30 คนส่ วน
มา กก็ จะเลื อกเมนู
ที่
เ
ป็
น 30 ม ากกว่ า เพราะ คิ ด ว่ า  50 มั นแพง ไ ม่ ค่ อ ยสมเหตุ ส มผล
นั้
น เอ ง
ซึ่
งสิ น ค้ า
ที่
คุ ณจะเอา
มา
ตั้
งร าคาสู ง
นั้
น อาจจะเ
ป็
นสิ น ค้ า
ที่
ขายแล้ วได้ ก
ำ
ไรน้ อ ย ต้ น ทุ น สู งก็ ไ ด้ เ
พื่
อ เล่ น จิ ต วิ ทยาการขายสิ นค้ า ให้
ลู กค้ าไป
ซื้
ออะไร
ที่
ถู กกว่ า คุ้ มทุ น กว่ า ก
ำ
ไ รเ ยอะกว่ า
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ใช้ ภาพเป รี ยบ เ ที ย บ ราคาจริ งและ ราคาลด


9.
ภาพ เป รี ยบ เที ยบร าคาจ ริ ง แ ละร าคาลด ท
ำ
ใ ห้ คนเห็ นชั ดว่ ามั นคุ้ มขนาด ไหนถ้ าจะ
ซื้
อตอ น
นี้
เพร า ะฉ ะ
นั้
นช่ วง ล ด รา คา อ ย่ าเพี ยงบอก ว่ า มั นลดเหลื อเท่ าไร แต่ ให้ มี ราคาจริ งอยู่ ใน
นั้
น
ด้ ว ย
Melbourne, VIC/Australia-May 13th 2018: discount price tag on frozen food cabinet in Coles supermarket
ORIGINAL
$50
SALE
$35
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา
ราคาสูงเพราะคุณค่าของการผลิต


10. การเล่าถึง
ที่
มาของสินค้าจึงเ
ป็
นอีกวิธีนึงในการเ
พิ่
มราคาขายได้ ไม่ว่าเมล็ดกาแฟของคุณจะแพงเพราะมัน ORGANIC 100% หรือ
เ
สื้
อผ้าของคุณจะตัดเย็บโดยชาวบ้านภูมิ
ปั
ญญาก็ตาม รับรองว่าคนจะรู้สึกว่ามันแพงน้อยลงทันที
https://www.hillkoff.shop/
11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
https://www.bwildisan.com/
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PRICING
ราคา 11 วิ ธี
ต้ั้
งราคาสิ นค้ าให้ น่ า
ซื้
อ
แยกค่ าขนส่ งกั บ ราคาสิ นค้ า


11. วิ ธี การ
นี้
เ
ป็
น
สิ่
ง
ที่
เกิ ด
ขึ้
นจา กความนิ ยมของการขน ส่ ง
ที่
ตอ บส นองการ
ซื้
ออ อ นไ ลน์ ขอ งผู้ บริ โภค
ซึ่
งเราก็ จ
ำ
เ
ป็
นจะ
ต้ องมี วิ ธี
ที่
จะรั กษาผลประโยชน์ ใน ส่ วน
นี้
ให้ ได้ มาก
ที่
สุ ด 


หลา ยคน คงคิ ดว่ า การรวมรา คาสิ นค้ ากั บราคาข นส่ งแล้ ว บอก ว่ าข นส่ งฟรี ดู เ หมื อนจะ เ
ป็
นวิ ธี กา ร
ที่
คุ้ มค่ าแต่ ใน
ความ เ
ป็
นจริ งแ ล้ ว ลู กค้ า มั กจะมี รู ปแบบ การเป รี ยบ เที ยบ ราคาสิ น ค้ าแบบเ ดี ยวกั น กั บ เ จ้ า
อื่
น เส มอ
ซึ่
งประโยชน์
จา กการแยกราคา สิ นค้ ากั บราคาขน ส่ ง จะ ท
ำ
ให้ ราคาสิ นค้ าขอ งเ รามี ค วามรู้ สึ กว่ าถู กกว่ าเจ้ า
อื่
น
ที่
รว มราคาขน ส่ ง
ไปแล้ ว การมอง ดู ค
รั้
งแร กจะท
ำ
ใ ห้ ราคาของเราน่ าสนใ จมากกว่ า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ลด 90%
หนเดี ยว เท่ า
นั้
น
จ่ ายค
รั้
งเ ดี ย ว
$98 เท่ า
นั้
น( จาก 1140/
ปี
)
ไม่ มี ค่ า รายเ ดื อ นตลอดไป
$98( $999)
30 วั นรั บ ประกั น คื นเงิ น
โอกา สสุ ด ท้ า ย จ่ าย แค่ $98 เท่ า
นั้
น
อั พเดทฟรี ตลอดชี พ
30 วั นรั บประ กั นคื นเงิ น
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ส ถาน
ที่
หรื อก็ คื อ
ที่
ที่
ใ ช้ ในกา รข ายสิ นค้ าห รื อใ ห้ บ ริ การ หลั ก การเลื อ กสถา น
ที่
ง่ ายๆ ก็ คื อ เราต้ องรู้ ว่ ากลุ่ มลู กค้ า
ของ เร า อยู่
ที่
ไ หนมี ค วา ม ต้ อ ง การ อะไร หลั งจา ก
นั้
นเร าจึ งน
ำ
สิ นค้ าหรื อกา ร บริ กา ร ของเรา ไป ยั งสถาน
ที่
ที่
ความ
ต้ อง การ เ หล่ า
นั้
น อยู่ รวม ไ ปถึ ง ช่ องทางออ นไลน์ ไม่ ว่ าจะ เ
ป็
นเพจ FACEBOOK หรื อ INSTAGR AM ก็ ต้ องเลื อก
ให้ เข้ ากั บกลุ่ มลู ก ค้ า
ที่
ต้ อง กา ร สิ นค้ าห รื อ บริ การ ของเราด้ วย
PLACE
ช่องทางการให้บริการหรือการขาย
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PLACE
ช่องทางการให้บริการหรือการขาย
ช่ อ งทางการจั ดจ
ำ
หน่ ายสิ นค้ าอุ ป โภคบริ โภค
ผู้ ผลิ ต
ผู้ บริ โภ ค
ช่ องทางตรง
ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค
ผู้ ค้ าปลี ก
ช่ องทาง ห
นึ่
งระ ดั บ
ผู้ ค้ าปลี ก
ผู้ ค้ าส่ ง
ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค
ช่ องทางส องระ ดั บ
ผู้ ค้ าปลี ก
ตั ว แ ทน จ
ำ
หน่ าย
ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค
ออนไลน์ / ออฟไลน์
ออนไลน์ / ออฟไลน์
ออนไลน์ / ออฟไลน์
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PLACE
ช่องทางการให้บริการหรือการขาย
ช่ อ งทางการจั ดจ
ำ
หน่ ายสิ นค้ า อุ ป โภค บริ โภค
ช่ องทางส าม ระ ดั บ
ผู้ ค้ าปลี ก
ตั ว แ ทน จ
ำ
หน่ าย
ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค
ผู้ ค้ าส่ ง
ออนไลน์ / ออฟไลน์
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PLACE
ช่องทางการให้บริการหรือการขาย
ช่ อ งทางการจั ดจ
ำ
หน่ ายสิ น ค้ าอุ ตส าหกร รม (B2B)
ผู้ ผลิ ต
ผู้ ใช้ ทา งอุ ตส า หก รรม / องค์ ก ร
ผู้ ค้ าส่ ง
ผู้ ผลิ ต
ผู้ ใช้ ทาง อุ ตส า หก รรม /อ ง ค์ กร
ผู้ ผลิ ต
ผู้ ค้ าปลี ก
ช่ องทางต รง
ช่ องทางห
นึ่
งระ ดั บ
ช่ องทางส องระ ดั บ
ตั ว แ ทน จ
ำ
หน่ า ย
ผู้ ผลิ ต ผู้ ใช้ ทาง อุ ตส า หก รรม /อ ง ค์ กร
ออนไลน์ / ออฟไลน์
ออนไลน์ / ออฟไลน์
ออนไลน์ / ออฟไลน์
ผู้ ใช้ ทา งอุ ตส า หก รรม / องค์ ก ร
ผู้ ค้ าส่ ง
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PROMOTION
การส่งเสริมการตลาด
การ ส่ ง ข่ า วสา ร ปร ะช าสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ลเ
กี่
ยว กั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ หรื อบริ การ ของผู้ ขายเ
พื่
อให้ กลุ่ มเ
ป้
า หมายหรื อลู กค้ า
ให้ เกิ ด กา ร รั บรู้ ความ ส นใ จ เ ข้ า ใจ และต้ องการยอมรั บแนว คิ ดผ ลิ ตภั ณ ฑ์
ที่
ได้ เสนอ ไป
ส่ วน ประสมการส่ งเสริ มการต ลาด
พนั กงาน ขาย
กระบวนการขาย
การโฆษณา
การส่ งเสริ มการ ขาย
การปร ะชาสั มพั น ธ์
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
Source: https://www.vietvisiontravel.com/post/top-10-souvenirs-buy-cambodia/
ซื้
อกู เกิ ลแอดลงใน WEBSITE


ลิ งค์ ไป
ที่
มาร์ เก็ ตเพลซ MARKET PL AC E : NO CNO C.CO M
ขายอะไรอะ
ยี่
ห้ออะไร
ซื้
ออย่างไร
จา กโฆ ษณาข าย พรม กลาย เ
ป็
น หน้ า สิ น ค้ า เตา ไฟ
ฟ้
า
Note: Example for educational purpose only
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ซื้
อกู เกิ ลแอดลงใน WEBSITE


ลิ งค์ ไป
ที่
มาร์ เก็ ตเพลซ MARKET PL AC E : NO CNO C.CO M
Source: https://www.vietvisiontravel.com/post/top-10-souvenirs-buy-cambodia/
Note: Example for educational purpose only
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PROCESS
กระบวนการในการให้บริการ
การ บวน กา ร
นั้
น มี ห ลา กหลายรู ปแบ บถ้ า ในส่ ว นของธุ รกิ จ สิ นค้ าก็ จะ เ
ป็
น รู ปแ บบกา ร แลก เป
ลี่
ยน
ที่
ต อบ สนองความ
ส ะดว กส บาย ขอ งลู ก ค้ า เ
ป็
นต้ น แต่ ห ากเ
ป็
น ธุ รกิ จ ในการ ให้ บ ริ การก็ จ ะมี ร ายละเอี ยด
ตั้
งแต่ กา รต้ อนรั บ ลู กค้ า
การ ให้ บริ กา ร จนถึ ง การ บริ กา ร หลั งกา ร ขา ย
ซึ่
งหา กเร า สา มา ร ถจั ดแ จงและลงร า ยละเอี ยดให้ กั บ กระบ ว นการใน
ทุ กๆ
ขั้
น ตอนไ ด้ ดี มั น ก็ จะ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดค วามพอใจจ นไป ถึ งกา รบอก ต่ อหรื อ
ซื้
อ
ซ้
ำ
ขอ งธุ ร กิ จ อี ก ด้ ว ย
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PEOPLE
บุคลากร (ทีมงาน)
วั น
นี้
ธุ ร กิ จทุ ก ธุ ร กิ จ จ
ำ
เ
ป้
น ต้ อ งเ
พิ่
มกา รบ ริ กา รเ
ป็
นส่ ว นห
นึ่
งของกา รท
ำ
ธุ ร กิ จ ด้ วย ดั ง
นั้
นจึ งเ
ป็
นไป ไม่ ได้ เลย
ที่
จ ะไม่ มี
บุ คลาก ร
ที่
ใ ห้ กา ร บริ กา ร เหล่ า
นั้
น
ซึ่
งค นเ หล่ า
นี้
เป รี ยบ เหมื อนหั ว ใจส
ำ
คั ญ
ที่
จ ะท
ำ
ให้ ธุ ร กิ จเดิ นหน้ าเลยก็ ว่ าได้ การมี
บุ คลาก ร
ที่
ดี ก็ ไม่ ต่ าง จากกา รมี สิ นค้ า
ที่
มี คุ ณ ภาพ ฉ ะ
นั้
นเจ้ าของธุ รกิ จ จะต้ องลงทุ นกั บความรู้ ความสามารถของ
บุ คลาก รเ
พื่
อเ
พิ่
ม ปร ะ สิ ท ธิ ภาพ ให้ กั บธุ ร กิ จจ นสา มาร ถเ
พิ่
มป ระ สิ ทธิ ภาพให้ กั บ ‘การ บริ การ ’ จนเ
ป็
น
ที่
พึ งพอใจให้ กั บ
ลู ก ค้ า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PHYSICAL EVIDENCE
ประสบการณ์
ที่
จับต้องได้
สิ่
ง
นี้
คื อส่ วน
ที่
ลู กค้ าจะสั มผั สได้ จากสิ นค้ า แล ะการบริ การของเรา เช่ น กา ร
ออกแบบร้ าน , การบริ การ
ที่
รวดเร็ ว, ข้ อมู ล
ที่
ค รบถ้ ว น, บรรยา กาศการพู ด
คุ ย, รายล ะเอี ยดขอ งสิ นค้ าแล ะการบริ การ
ทั้
งห มด
นี้
ล้ วนเ
ป็
นส่ วนห
นึ่
งของ
PHYS ICAL EVID ENCE
ซึ่
งเรี ยกว่ าเ
ป็
น
สิ่
ง
ที่
ส
ำ
คั ญ
ที่
สุ ดของ ธุ รกิ จ ‘ ให้
บริ การ’ เล ยก็ ว่ าได้
ภาพจาก smartsheet
ภาพจาก unsplash.com
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
PHYSICAL EVIDENCE
ประสบการณ์
ที่
จับต้องได้
สิ่
ง
นี้
คื อส่ วน
ที่
ลู กค้ า จะ สั มผั ส ได้ จาก สิ นค้ าและการบ ริ การของเรา เช่ น การออกแบบ ร้ าน, การบริ การ
ที่
รวด เร็ ว, ข้ อมู ล
ที่
คร บถ้ ว น, บ รร ยากาศ การพู ดคุ ย, รา ยละเอี ยดขอ งสิ นค้ า และ การบ ริ การ
ทั้
งห มด
นี้
ล้ ว น
เ
ป็
นส่ วนห
นึ่
ง ของ P HYS ICA L EVI DENCE
ซึ่
งเรี ยกว่ า เ
ป็
น
สิ่
ง
ที่
ส
ำ
คั ญ
ที่
สุ ด ของธุ ร กิ จ ‘ ให้ บริ กา ร ’ เลยก็
ว่ า ได้
เส้ นทางการเดิ นทางของลู กค้ า
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
ฉันเ
ชื่
อ
TOP OF MIND
รู้จัก
TOP OF CHOICE
รู้ใจ
TOP OF SEARCH
ค้นหาเ
พื่
อรู้ลึก
TOP OF MARKET
รับไว้
TOP OF FAN
รักเลย
AWARE APPEAL ASK ACT ADVOCATE
Consumer
Behavior
Possible
Customer
Key
Customer
เ
ริ่
มชอบ เ
ชื่
อแล้ว
ซื้
อเลย แนะน
ำ
ต่อ
5 As JOURNEY FOR THE “NOW IMC”
คนแปลกห น้ า แขกมาเ
ยี่
ยม เ
ริ่
มเ
ป็
นแฟน
ลู ก ค้ า


แต่ งเข้ าบ้ า น
ลูกค้า


สาวกแบรนด์ FC
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con
fi
dential.
ใค ร ๆ ก็ อยา กเ
ป็
น มื ออาชี พ  กั น
ทั้
ง
นั้
น มื ออา ชี พ คื อคน
ที่
ท
ำ
งา นของตั ว เอ งได้ ดี รว ดเ ร็ ว ไ ม่ มี ข้ อบ กพร่ อง
แล ะ ได้ รั บกา รยอม รั บจา กผู้ ร่ วม งา น คน
อื่
นๆ หรื อ ลู กค้ า
ที่
ท
ำ
งา นด้ ว ย  การ เ
ป็
นมื ออา ชี พ ไม่ ได้ ยาก อย่ าง
ที่
ทุ กค นคิ ด
PROFESSIONALISM
การให้บริการแบบมืออาชีพ
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
MARKETING STRATEGY (GTM)
ยุทธศาสตร์ตีตลาด
เราสามารถก
ำ
หนดกลยุทธ์การน
ำ
สินค้า เข้าสู่ตลาด โดยวางกลยุทธ์เ
ป็
น 3 ระยะ เ
พื่
อครอบคลุม
ตั้
งแต่การ
ก
ำ
หนดกลุ่มเ
ป้
าหมาย แบรนด์ โมเดล แผนการ
สื่
อสารประสัมพันธ์ การเ
ปิ
ดตัวสินค้า การขาย และ การสร้างความ
สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเ
ป้
าหมาย กลุ่มผู้ผลิตเ่นกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคู่ค้า
GRAB GROOM GROW
ATTENTION
POTENTIAL
CUSTOMERS
+
CONVERTED


CUSTOMERS
COMMUNITY


&


PARTNERS
EXAMPL
จี บ จั บ เ
ลี้
ย ง
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con
fi
dential.
Paid Media จ่ายเงิน Earned Media ได้ฟรี Shared Media แชร์
Owned Media


เ
ป็
นเจ้าของ
The PESO model, was developed by Gini Dietrich , it is a strategy that touts the integration of paid, earned, shared, and owned media to deliver
integrated marketing programs, extend reach, and establish brands as leaders within their industry. However, PESO isn't a plug-and-play communication
solution. Source: Why Communicators must (Finally) ?Embrace the PESO model.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021.
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2021.
๑.ศึกษาข้อมูลอย่างเ
ป็
นระบบ


๒.ระเบิดจากภายใน


๓.แก้
ปั
ญหาจากจุดเล็ก


๔.ท
ำ
ตามล
ำ
ดับ
ขั้
น


๕.ภูมิสังคม (รู้ท้อง
ถิ่
น)


๖.องค์รวม


๗.ไม่ติดต
ำ
รา


๘.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด


๙. ท
ำ
ให้ง่าย


๑๐. การมีส่วนร่วม


๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม


๑๒.การบริการรวม
ที่
จุดเดียว


๑๓.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ


๑๔.ใช้อธรรมปราบอธรรม


๑๕.ปลูก
ป่
าในใจคน


๑๖. ขาดทุนคือก
ำ
ไร


๑๗. การ
พึ่
งพาตัวเอง


๑๘. พออยู่พอกิน


๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง


๒๐.
ซื้
อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน


๒๑. การท
ำ
งานอย่างมีความสุข


๒๒. ความเพียร


๒๓. รู้รัก สามัคคี


หลักการทรงงาน


23 ประการ
ถามไถ่และพูดคุย
eXperience
MATTERS
Copyright eXperience Matters 2020. Proprietary and Con
fi
dential.
THANK YOU
Supavadee Tantiyanon
supavadee.t@experiencematters.biz
https://www.linkedin.com/in/supavadee-tantiyanon-1990138/

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf

 • 1. กา รตลาด ดิ จิ ทั ล || ธุ รกิ จชุ มชน พื้ นฐานการตลาดดิจิทัลรอบๆตัวส ำ หรับธุรกิจชุมชน By Supavadee Tantiyanon 17.07.2022
 • 2. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. Supavadee Tantiyanon Founder Experience Matters A Free-mind Marketing Practitioner MullenLowe Group : CEO Ogilvy APAC : APAC Regional Consultant OgilvyOne : Managing Director Minor Group : Digital Service Director Leo Burnett : Business Director (CRM / Digital) Unilever Thailand : Snr. Brand Manager Pond’s Past Volunteering Marketing Association of Thailand : VP Government Relationship Digital User Group of Thailand Association : Vice President บพท , กระทรวง อว. : ผู้เ ชี่ ยวชาญทางธุุรกิจ ส ำ หรับ Local Enterprise พอแล้วดีThe Creator : Trainer Thai Chamber of Commerce : Strategic Committee - Wellness SB Thailand : Working Group Member Experience Matters : Founder & Consultant Malee Group PLC : Board of Director Current CU RadioPlus : Board of Director Thamasart University || ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ KKU’s Lithium iOne Battery Lab & Factory : Board of Director Massive experiences: Marketing, Branding, Customer Experience, CRM, Digital, Data Driven Marketing, Business Process, Technology Integration People is the great mystery on earth. Understand them and initiate relationship with them are quite a challenge. I love to observe, articulate the meanings and plan for the relationship quest to see if my hypothesis is working or not. Specialties: CRM, Business Process, Marketing, Digital, Customer Experiential Marketing https://www.linkedin.com/in/supavadee-tantiyanon-1990138/ Email: supavadee.T@experiencematters.biz
 • 3. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. A Freemind Marketing Practitioner People is the great mystery on earth. Understand them and initiate relationship with them are quite a challenge. I love to observe, articulate the meanings and plan for the relationship quest to see if my hypothesis is working or not. Specialties: CRM, Business Process, Marketing, Digital, Customer Experiential Marketing Supavadee Tantiyanon Massive experiences Marketing, Branding, CRM, Digital, Data Driven Marketing, Customer Experience, Business Process, Technology Integration Founder Experience Matters https://www.linkedin.com/in/supavadee-tantiyanon-1990138/ Email: supavadee.T@experiencematters.biz
 • 4. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน การประกอบการผลิต การแปรรูป การค้า หรือบริการ เ พื่ อแสวงหาก ำ ไร โดยกลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชุมชนเ ป็ นเจ้าของทุน การ บริหารจัดการและการรับผลก ำ ไร (ขาดทุน) ของกิจการ ทั้ งหมด หรือบางส่วน ซึางกลุ่มชาวบ้าน ทั้ งหมดอาจเ็นองค์กรชุมชนอย่างเ ป็ น ทางการเช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือไม่เ ป็ นทางการก็ตาม ทั้ ง นี้ กิจกรรม ที่ ท ำ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อความเ ป็ นอยู่ของคนใน ชุมชนหรือสภาพแวดล้อมของชุมชน เบญจวรรณ นาราสั จจ์, 2547
 • 5. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน เพาะป ลู ก + ปศุ สั ตว์ + ประมง แปร รู ป+ผลิ ต เกษตรกรรม ซื้ อ ขาย ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่ นี้ บ้ าง เ กษตร กร + คน ข าย ปุ๋ ย & เ ค รื่ องมื อการ เก ษตร + ภาครั ฐ + คู่ ค้ า + ลู กค้ า
 • 6. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน เพาะป ลู ก + ปศุ สั ตว์ + ประมง แปร รู ป+ผลิ ต เกษตรกรรม ซื้ อ ขาย ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่ นี้ บ้ าง + เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
 • 7. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน เพาะป ลู ก + ปศุ สั ตว์ + ประมง เกษตรกรรม + เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
 • 8. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน แปรรู ป +ผลิ ต เกษตรกรรม + เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
 • 9. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน เกษตรกรรม ซื้ อขาย + เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
 • 10. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน หัตถกรรม ซื้ อ ขาย ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่ นี้ บ้ าง นั กสร้ า งสรรค์ + ช่ าง ปั ก ช่ างทอ ช่ าง ปั้ น & อุ ปก รณ์ เ ค รื่ อง มื อ + ภาครั ฐ + คู่ ค้ า + ลู ก ค้ า สร้ างสรรค์ + ผลิ ต
 • 11. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน การบริการ ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่ นี้ บ้ าง ผู้ ใ ห้ บริ กา ร & อุ ปกร ณ์ เ ค รื่ องมื อ + ภาครั ฐ + คู่ ค้ า + ลู กค้ า
 • 12. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ธุ รกิ จชุ มชน การท่องเ ที่ ยว ลู กค้ าคื อ ใคร คู่ ค้ าคื อใค ร ใครอยู่ ใ น ห่ ว งโซ่ นี้ บ้ าง ทุ กคนใ นชุ มช น สา มา รถช่ ว ยกั นท ำ ใ ห้ กา ร ท่ องเ ที่ ย วชุ มชนมี คุ ณค่ า อั ตลั ก ษณ์ และเ กื้ อกู ลกั น
 • 13. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ตลาด การ ตลา ด #
 • 14. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ตลาด กิจกรรมการ ซื้ อขายระหว่างผู้ ซื้ อและผู้ขาย สถาน ที่ ที่ ใช้ ในการ ซื้ อขาย สินค้าและบริการ นักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มผู้ ซื้ อและกลุ่มผู้ขาย ซึ่ งเ ป็ นผู้ผลิตและผู้ บริโภคมาท ำ การต่อรองแลกเป ลี่ ยนสินค้า และบริการ ตลาด ที่ ถูกจ ำ แนกประเภทตามพฤติกรรมผู้ผลิต ผู้ ซื้ อ และพฤติกรรมระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน รวมถึง ชนิดประเภทของสินค้า นั้ นๆด้วย เช่น ตลาดสด ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก ตลาดข้าว ตลาด น้ ำ มัน ตลาดทอง นักการตลาด สถาน ที่ ประอบการกิจกรรมการ ซื้ อขายของบุคคลหรือองค์กรกับ กลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้า ที่ มีอ ำ นาจ ซื้ อ บุคคล ทั่ วไป
 • 16. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. ¡ÒõÅÒ´¤×ÍÍÐäà ? ÍÂÒ¡ä ด้ ... PRODUCT OR SERVICE การตลาด: เ รื่ องราวของแบรนด์ ที่ ต้องการ สื่ อ ชื่ อแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประโยชน์การใช้สอย การประชาสัมพันธ์ ÍÂÒ¡ºÍ¡...ÍÂÒ¡Ê×èÍÊÒà ÍÂÒ¡à ข้ Ò㨅 การตลาด: เข้าใจตลาด และ ลูกค้า รู้ทันคู่แข่ง เทรนด์การเป ลี่ ยนแปลงของโลก เข้าใจการใช้ สื่ อ เข้าใจเทคโนโลยี ÍÂÒ¡«×éÍ-ÍÂÒ¡ จ่ ÒÂ… การตลาด: อ ำ นวยความสะดวกในการจับจ่าย บริการระหว่าและหลังการชาย บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด: สินค้า - Products - Services - Raw materials ช่องทางการชาย - offline / online รูปแบบการขาย - B2C / B2B - Domestic / Export ÍÂÒ¡¢ÒÂ
 • 17. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. การตลาดคืออะไร เ รื่ องของความอยาก การตอบรับ การตอบสนอง การตอบแทนคุณต่อสังคม
 • 18. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. แล้วต้องท ำ อย่างไร? เ ริ่ มง่ายๆจาก... ขายของให้ใคร ต้องการขายมากแค่ไหน ใครเ ป็ นคน ซื้ อ มีช่องทางการขายอย่างไร ซื้ ออย่างไร ที่ ไหน เ มื่ อไหร่ ขายอะไร ขายอย่างไร
 • 19. การตลาดท ำ งานอย่างไร การตลาดช่วยเ ชื่ อมโยงลูกค้า ที่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ที่ เหมาะสม การตลาดช่วยให้ทีมขายและผู้คน ทั่ ว ทั้ งบริษัทคิดจากภายนอกสู่ภายใน โดย ค ำ นึงถึง สิ่ ง ที่ น ำ เสนอ ถ่ายทอดคุณค่าในรูปแบบ ที่ ยึดลูกค้าเ ป็ นศูนย์กลางและ สามารถต่อยอดไปยังสังคมและ สิ่ งแวดล้อม การตลาดเ ป็ นกลไก ที่ ช่วยให้องค์กรสามารถยืดหยุ่นและยืนหยัดผ่านอุปสรรค ที่ สามารถแก้ ไขได้ โดยผ่านความรู้และความเข้าใจอย่างลึก ซึ้ งของลูกค้าเท่า นั้ น
 • 20. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. ท ำ ไมการตลาดจึงส ำ คัญกับธุรกิจ ช่วยสร้าง(รักษา)ลูกค้า ทั้ งระยะ สั้ นและระยะยาว ช่วยปก ป้ องเราจากการแข่งขัน ที่ รุนแรง ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเรา
 • 22. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ลักษณะ ทั่ วไปของการตลาด การ ผลิ ต การ จั ดจ ำ หน่ าย การ บริ โ ภค การตลาดมี ความ เ กี่ ยว ข้ องกั บการด ำ เนิ นชี วิ ตของ ม นุ ษย์ อ ยู่ ตลอดเวลา ที่ เ ป็ น ทั้ งสิ นค้ าและบริ การ ชุมชน เรา เรา ลูกค้า เรา ตัวกลาง ลูกค้า ลูกค้า เรา
 • 23. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. การ ผลิ ต ชุมชน เรา การ น ำ ปั จจั ยการผลิ ตมาผ่ านกระบวนการผลิ ต โดยค ำ นึ งถึ ง ต้ นทุ นวั ตุ ดิ บ แ รง งาน การ ขนส่ ง คุ ณภาพสิ น ค้ า ดั ง นั้ น ต้ อ งมี การตั ดสิ นใจเลื อ ก วิ ธี การผ ลิ ต ที่ เหมาะสม ควบคุ มต้ นทุ น การ ผลิ ตให้ ได้ ต่ ำ ที่ สุ ด โดยยั งคงม าตรฐานของสิ นค้ า ที่ สามารถเ ป็ น ที่ พึ งพอใจของลู กค้ าผู้ ใช้ ได้ สิ นค้ า บริ การ ต้ นทุ นของคุ ณคื ออะไร
 • 24. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. การ จั ดจ ำ หน่ าย เรา ลูกค้า เรา ตัวกลาง ลูกค้า การ ท ำ หน้ า ที่ เค ลื่ อน ย้ ายสิ น ค้ าจากส ถาน ที่ แห่ งห นึ่ งไปยั ง อี ก ที่ ๆ ลู กค้ าต้ องการ จนสามารถ ตอบสนอง ความต้ อ งการของลู กค้ าคนสุ ดท้ านได้ (ผู้ ใช้ ) โดยอาศั ยช่ อ งทางการจั ดจ ำ หน่ าย แตก ต่ าง กั นไป 1. ช่ องทางตรง 2. ช่ อ งทางอ้ อม ช่องทางจัดจ ำ หน่าย ที่ ไม่ผ่านคนกลาง ขาย โดยใช้พนักงานขาย ช่องทางจัดจ ำ หน่าย ที่ ผ่านคนกลางเ พื่ อ เค ลื่ อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้า 3. ใ ช้ ทั้ ง 2 ช่ องทาง ให้ท ำ ตอบ 5 คน
 • 25. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. การ บริ โภค การใช้สินค้าหรือบริการเ พื่ อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ที่ มีทรัพยากรจ ำ กัดและ ต้องใช้ทรัพยากร ที่ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริโภคสินค้า สิ่ ง ที่ ผู้บริโภคได้รับ คือ ความพอใจในสินค้า
 • 26. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. การ ตลาดเ รื่ องใกล้ ตั ว เรี ยนรู้ และคิ ดไปด้ วยกั น
 • 27. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. ผลไม้ ผลไม้ + หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ประสบการณ์ PRICING LEVERAGE ราคา DIFFERENTIATION ความแตกต่าง แบรนด์ PRODUCE : SELLING THE “CRUNCH” NOT THE APPLE. การ ขายแอปเ ปิ้ ล ที่ เ ป็ นมากกว่ า แค่ ผลไม้ ที่ กิ นได้
 • 28. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. Sunrise ’s Organic Strawberry
 • 29. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential.
 • 30. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. From Brazil to the World || Dino Melon Honey dew melon from Brazil : The melons are developed and grown by Agricola Famosa of Rio Grande do Norte, Brazil. Marketing Tactics: Store demos สาธิตให้ชิม POP โปสเตอร์การขาย Instructions on eating the fruit & recipes วิธีการทาน คู่มือการท ำ อาหาร ผลไม้ พื้ นบ้านบราซิลสู่ตลาดโลก
 • 31. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. KIWIFRUITS $6.6B market size in 2019
 • 32. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. คุณภาพ รสชาด ความสด ฤดูกาบ ความหลากหลาย GI จากเมืองไทย ออร์แกนิค คุณค่าทางอาหาร จุดแตกต่าง!!!
 • 33. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. ผู้ผลิตต้น น้ ำ ลูกค้าผู้ใช้ ลูกค้าองค์กร ทีมงาน ชุมชน WHO ใครเ กี่ ยวข้องบ้าง
 • 34. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential.
 • 35. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential.
 • 36. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. กลุ่มลูกค้า B2B (ลูกค้า ที่ เ ป็ นองค์กร บริษัท หน่วยงาน)
 • 37. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. PDM คือแบรนด์เ สื่ อสัญชาติไทย ที่ หยิบเ สื่ อพลาสติกบ้านๆ ที่ คนไทยคุ้นเคยกันดีมาพัฒนาเ ป็ นพรมสุดเก๋ส ำ หรับบ้านเมืองร้อน
 • 38. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 39. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 40. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. WHY HOW WHAT WHY H OW WHAT ท ำ ไม อย่ างไร อะไร MARKE TI NG CA NVAS แผนผั งการตลาด เ ราช่ วยแก้ ปั ญหาอะไรให้ ลู กค้ า? 1. เ ราท ำ อะ ไร ที่ แตกต่ างจากคู่ แข่ ง 2. เ ราก ำ ลั ง ขายหรื อบริ การสิ นค้ า อะไร ให้ ลู กค้ า 3. PEO PLE กั บใค ร สิ น ค้ าห รื อบริ การ ของเรา มี ห่ ว ง โซ่ อุ ปทา น ที่ เ กี่ ยว ข้ อง กั บใค ร บ้ า ง 1. แห ล่ งวั ตถุ ดิ บ - ผู้ ผลิ ต - ตั วแท น ขาย - ผู้ รวบรวม สิ นค้ า - พนั กงา น -ลู กค้ า PRICING จุ ดยื นด้ า นร าคา รา คา ถู ก รา คา สู ง ( แพง ) รา คา ดี MESSAGE จุ ด ขา ย จุ ดเด่ นของ สิ นค้ าห รื อบริ กา รของ เรา จั บต้ องได้ สั มผั สไ ด้ รู้ สึ กไ ด้ PL ACE ช่ อง ทา งกา รขา ย มี หน้ า ร้ าน ตั วแทนการ ขาย ร้ า นขา ยส่ ง ร้ า นขา ยป ลี ก ห้ างสรรพสิ นค้ า ร้ า นค้ าออนไลน์ ขายออนไลน์ เอ งผ่ า นโ ซเชี ยล ใค รคื อ ลู กค้ า ขอ งเรา 2. ลู กค้ า ปร ะ จ ำ - ซื้ อบ่ อย ซื้ อ เยอะ ลู กค้ า ใหม่ ลู กค้ า ขา จร ลู กค้ า ที่ มี ปั ญห า MAR KE TING O BJECTIVES จุ ด ประ สง ค์ ในกา รท ำ กา รตลาด 1. ขายผลิตภัณฑ์ ใหม่ 2. ขายของมาก ขึ้ น --> ขายใคร 3. ท ำ ให้ลูกค้ารู้จักเรามาก ขึ้ น 4. ท ำ ให้ลูกค้ารักเรามาก ขึ้ น สิ นค้ า = ?
 • 41. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. WHY HOW WHAT WHY H OW WHAT ท ำ ไม อย่ างไร อะไร MARKE TI NG CA NVAS แผนผั งการตลาด เ ราช่ วยแก้ ปั ญหาอะไรให้ ลู กค้ า? 1. เ ราท ำ อะ ไร ที่ แตกต่ างจากคู่ แข่ ง 2. เ ราก ำ ลั ง ขายหรื อบริ การสิ นค้ า อะไร ให้ ลู กค้ า 3. PEO PLE กั บใค ร สิ น ค้ าห รื อบริ การ ของเรา มี ห่ ว ง โซ่ อุ ปทา น ที่ เ กี่ ยว ข้ อง กั บใค ร บ้ า ง 1. PRICING จุ ดยื นด้ า นร าคา MESSAGE จุ ด ขา ย PL ACE ช่ อง ทา งกา รขา ย ใค รคื อ ลู กค้ า ขอ งเรา 2. MAR KE TING O BJECTIVES จุ ด ประ สง ค์ ในกา รท ำ กา รตลาด สิ นค้ า = ?
 • 42. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. รู้ เรา รู้ เขา รู้ ใ จ สู ตรการ ตลาด ที่ ส ำ เร็ จ ถู ก ที่ ถู กคน ถู กใจ ถู กเ วลา The RIGHT product, in the RIGHT place, at the RIGHT price at the RIGHT time!!! ท ำ เ รื่ อง ที่ ใ ช่
 • 43. 7P + 1 FORMULAR ส่วนประสมการตลาด การท ำ การตลาด ที่ ดีต้องค ำ นึ งถึง ปั จจั ย ที่ เ ป็ นองค์ ประกอบในการท ำ ธุรกิ จให้ รอบ ด้าน โดยระบุรายละเอี ยดของสิ นค้าและ บริการของเราให้ชัดเจนแล้วน ำ ไปเปรียบ เที ยบกั บคู่ แข่ งในการตลาดจะช่ วยให้ เรา สามารถเห็นโอกาสในการท ำ การตลาดหรือ เ พิ่ มความแข็งแกร่งให้เ พิ่ ม ขึ้ น นอกเหนือจากกลยุทธ์ 7P แล้ว อีก 1P ที่ ควร น ำ มาเสริมด้วยคือ P:PROFESSIONAL การ ท ำ ธุรกิจแบบมืออาชีพ PRODUCT & PACKAGING สินค้าหรือการบริการ PRICING ราคา PLACE ช่องทางการให้บริการหรือการขาย PROMOTION การส่งเสริมการการตลาด PROCESS กระบวนการในการให้บริการ PEOPLE บุคลากร (ทีมงาน) PHYSICAL EVIDENCE ประสบการณ์ ที่ จับต้องได้ PROFESSIONALISM การให้บริการแบบมืออาชีพ
 • 44. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRODUCT & PACKAGING สินค้าหรือการบริการ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ สิ่ ง ที่ เ ส น อ ข า ย โ ด ย ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง กา ร ขอ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค วา ม พึ ง พ อ ใ จ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ส น อ ข า ยอา จ มี ตั ว ต น ห รื อ ไ ม่ มี ตั ว ต น ก็ ไ ด้ ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย สิ น ค้ า บ ริ ก า ร ค วา ม คิ ด ส ถา น ที่ อ ง ค์ ก ร ห รื อ บุ ค ค ล ร ว ม ไ ป ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ขอ ง สิ น ค้ า ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ สื่ อ ใ ห้ ลู ก ค้ า เ ห็ น ถึ ง ค วา ม เ ป็ น แ บ ร น ด์ ปั จ จั ยของผลิ ต ภั ณฑ์ 1. คุ ณภาพของสิ นค้ าและบ ริ การ 2. การแสดงอ อกถึ งค วามเ ป็ น แบรนด์ ( ชื่ อแบรนด์ จุ ด ยื น ตราสิ นค้ า )  3. รู ปภาพสิ น ค้ า   4. การใ ช้ งาน ของสิ น ค้ า  5. ช่ วงเวลา ที่ เ หมาะสมในการใ ช้ งาน  6. การใ ห้ บริ การ กั บ ลู กค้ า คุ ณขายอะไ ร?
 • 45. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. https://becommon.co/life/the-yard-hostel-bangkok/ https://becommon.co/life/the-yard-hostel-bangkok/
 • 46. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 47. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 48. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. CERTIFIED ORGANIC KAMPOT PEPPERCORNS FROM LA PLANTATION NAGA BALM FROM COCO KHMER SMALL-BATCH HOT SAUCE FROM BATTAMBANG BLAZE EX AM PLE || CAMBODIA (เ ข มร) SOURCE: HTTPS://WANDER-LUSH.ORG/CAMBODIAN-SOUVENIRS-GIFTS/
 • 49. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. EX AM PLE || CAMBODIA (เ ข มร) SOURCE: HTTPS://WANDER-LUSH.ORG/CAMBODIAN-SOUVENIRS-GIFTS/
 • 50. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. HT TP S:// W W W.TRTAWARD.CO M/BEST-HOMESTAY/MAE-KAM-P ONG - CH IA NG -M AI/
 • 51. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 52. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 53. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 54. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 55. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 56. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 57. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา วัตถุประสงค์ ในการก ำ หนดราคา มุ่ งรายได้ จาก กา รขา ย มุ่ งก ำ ไร มุ่ งยอด ขายหรื อปริ มาณการขาย มุ่ งการ แ ข่ งขั น มุ่ งสั ง คม วิ ธี การก ำ หนดราคา ก ำ หน ดราคาจากต้ นทุ น 1 CO ST BASE D P RICING 1.1 ก ำ หนดร าคาแบ บ COST-PLUS ราคาขาย = ก ำ ไร ต่ อห น่ วย ที่ ต้ องกา ร + ต้ นทุ น ต่ อห น่ วย การก ำ หนดราคาวิธี นี้ น ำ มาใช้ ในกรณี ที่ กิจการไม่สามารถคาดการณ์ตันทุนของ ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าได้ หรือตันทุนของผลิตภัณฑ์ ไม่แน่นอน 1.2 ก ำ หนดร าคาแบ บ M ARK-UP วิธี นี้ ใช้มากในธุรกิจค้าปลึกและค้าส่ง โดยมี พื้ นฐานการค ำ นวณมาจากต้นทุน เช่นเดียวกัน เ ป็ นการบวกส่วนเ พิ่ ม ราคา ขา ย = ต้ น ทุ น ต่ อห น่ วย + ส่ ว น เ พิ่ ม 1.3 ก ำ หนดร าคาแบ บ TARG ET PRIC ING เ ป็ นการก ำ หนดราคาเ พื่ อให้ ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : RO) โดยต้องการก ำ ไรเ ป็ นร้อยละเท่าใดของเงินลงทุน ราคาขาย = ต้นทุนต่อหน่วย + อัตราผลตอบแทน ที่ ต้องการ X เงินลงทุน จ ำ นวนสินค้า ที่ ขาย ก ำ หนดร าคาจากอุ ปสงค์ 2 DEMA ND BA SED P RICING เ ป็ นการก ำ หนดราคาโดยค ำ นึงถึงปริมาณความต้องการ ซื้ อสินค้าชนิดใดชนิดห นึ่ งของ ลูกค้า ที่ มีการเป ลี่ ยนแปลง หรือเรียกว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand)  10 20 30 40 1,000 2,000 3,000 4,000 ราคา (บาท) ปริมาณ(หน่วย) Demand 3 Demand2 Demand 1 Demand 4 Source: https://www.pro fi twell.com/recur/all/psychological-pricing
 • 58. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา 5 สิ่ ง ที่ ต้ องรู้ ก่ อน ตั้ งราคาขา ยปลี กสิ นค้ า ต้นทุน ที่ แท้จริง ขายผ่านตัวแทนจ ำ หน่าย ราคาตลาดและคู่แข่ง ราคาเปรียบเทียบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ความเหมาะสมในการ ตั้ งราคาขายปลีก ส ำ หรับลูกค้า
 • 59. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ตั้ งร าคาลงท้ ายด้ วยเลข 9 1. บาท 69 บาท 79 บาท 99 การ ตั้ งราคาสิ นค้าให้ดึงดูดผู้บริ โภคได้ นั้ นเ ป็ น ปั จจัยส ำ คัญ ที่ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริ โภค นั้ นเกิดความรู้สึ ก ตื่ นเต้นและช่วย เ พิ่ มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ การน ำ หลักจิตวิทยามาช่วยกระตุ้นความรู้สึ กของผู้บริ โภคจะท ำ ให้คน ซื้ อใช้ความรู้สึ ก มากกว่าเหตุผล เช่น  หากสิ นค้าราคา 100 บาท การ ตั้ งราคาอย่าง 99 บาท จะน่าดึงดูดกว่า ท ำ ให้คนรู้สึ กว่าได้ ซื้ อสิ นค้า ราคาหลักสิ บหรือจ่ายไม่ถึงร้อย เพราะคนมักจะให้ความสนใจกับตัวเลข ที่ อยู่ด้านหน้ามากกว่าตัวเลขด้านหลัง ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 60. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 61. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ตั้ งราคา ที่ ค ำ นวณไ ด้ ง่ าย 2. การ ตั้ งราคา ที่ มีตัวเลขลงท้ายระหว่าง ต้น-กลาง-หลัง เช่น 1,2,3,4 และ 6,7,8 หากในตัวเลขราคามีเลขเหล่า นี้ ต่อท้าย จะเ ป็ นการยากในการค ำ นวณราคา ตามหลักจิตวิทยาแล้วส่ วนใหญ่มนุษย์จะค ำ นวณตัวเลขต่างๆ จากการน ำ ตัวเลข 0,5 ที่ อยู่ท้ายราคามาเ ป็ นหลักการในการรวมราคาสิ นค้าเพราะค ำ นวณได้ ง่่่่่ าย  ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 62. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 63. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ตั้ งราคาแ บบเหมารวม 3. การ ตั้ งราคแบบเหมารวม ช่วยให้ลูกค้าเ พิ่ มปริมาณในการ ซื้ อเ พื่ อ ที่ จะได้ ซื้ อของในราคา ที่ คุ้มค่ากว่า และช่วยให้ผู้ประกอบ การสามารถเ พิ่ มยอดขายหรือระบายสิ นค้าได้ ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 64. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ราคา | สี | ขนาด 4. ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา คนส่วนใหญ่มองว่า “สีแดง” คือ สินค้าราคาถูก และจ ำ ฝั งใจแบบ นั้ น ตัวเลขราคาควรอยู่ในต ำ แหน่ง ที่ เห็นได้ง่าย แสดงราคาปกติ ให้เล็กกว่า ราคา ที่ จะขาย 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 65. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. สี ส ำ คั ญ https://www.sbmarketingtools.com/colours-important-branding/ “สี ” เ ป็ น สิ่ ง ที่ เรามองเห็นทุกวันและมีผลต่อการตัดสินใจมาก ๆ สีบางสี โดด เด่น บางสีท ำ ให้เรารู้สึกดี เบา บางสีท ำ ให้เรากลัว เกรงขาม สีมีผลอย่างมาก เพราะกว่า 84.7% ของมนุษย์เลือก ซื้ อของจากสี 80% ของคน สามารถจดจ ำ แบรนด์หรือ ยี่ ห้อต่าง ๆ ได้จากสี 
 • 66. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.  ท ำ ให้รู้สึกถึงแง่ดี มีความชัดเจน และอบอุ่น เ ป็ นสีแห่งความเบิกบาน สดใสร่าเริง มีชีวิตชีวา และสามารถเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าได้ เ ป็ นอย่างดี และยัง สื่ อถึงความมีอ ำ นาจ และบารมี มองโลกในแง่บวก และอ่อนเยาว์ มักถูกใช้ดึงดูดความสนใจจากผู้ ซื้ อ ที่ อยู่ด้านนอกห้าง/ ร้านค้าสีแดง – พลัง เ พิ่ มจังหวะหัวใจ สร้างความเร่งรีบ มักใช้ช่วงลด ราคาสินค้า สีเหลือง สีแดงเข้มเ ป็ นสี ที่ ช่วยสร้างความ ตื่ นเต้น กระตุ้นทางความคิด และ ท้าทาย อ่อนเยาว์แต่มีพลัง ให้ความรู้สึกร้อน ส่วนสีแดงปานกลาง จะ ให้ความรู้สึกถึงความ มั่ ง คั่ ง ความมีชีวิตชีวา สุขภาพดี ความสมบูรณ์  สีแดง ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ น่าเ ชื่ อถือ เคร่งขรึม แต่เ ปี่ ยมด้วยความสุภาพ ละเอียดรอบคอบ ฉลาด มีคุณค่า และถ่อม ตนให้ความรู้สึกสงบ เ ป็ นสี ที่ ถูกใช้มาก ที่ สุดในแง่ของ BRANDING และ LOGO เช่น IBM, DTAC, ธนาคารกรุงเทพ สี น้ ำ เงินแสดงให้เห็นถึง ความน่าเ ชื่ อถือ ความส ำ เร็จ ความปลอดภัย น่าไว้วางใจ เ ป็ นสี ที่ ถูกใช้ เยอะ ที่ สุด เพราะบริษัทต่าง ๆ อยากท ำ ให้คนเ ชื่ อถือ สี ฟ้ า/ น้ ำ เงิน สร้างความรู้สึกเงียบสงบ เย็นสบาย ผ่อนคลาย ให้ความร่ม รื่ น มีความ เ ป็ นธรรมชาติ ปลอดภัย แสดงถึงการเจริญเติบโต และ สุขภาพดี คู่กับ ความ ร่ ำ รวย เ ป็ นสี ที่ มองง่าย และถูกใช้ ในร้านค้าเ พื่ อสร้างความผ่อน คลาย เช่น สปา ท่องเ ที่ ยว สีเขียว  ท ำ ให้รู้สึกถึงแง่ดี มีความชัดเจน และอบอุ่น เ ป็ นสีแห่งความเบิกบาน สดใสร่าเริง มีชีวิตชีวา และสามารถเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าได้เ ป็ น อย่างดี และยัง สื่ อถึงความมีอ ำ นาจ และบารมี เ ป็ นสี ที่ ใช้ส ำ หรับ CALL TO ACTION เช่น ปุ่ ม BUY NOW เพราะมีวิจัยว่า ปุ่ มสีส้ม คนจะอยากกด มากกว่า ปุ่ มสี อื่ น สีส้ม สีแดงเข้มเ ป็ นสี ที่ ช่วยสร้างความ ตื่ นเต้น กระตุ้นทางความคิด และท้าทาย อ่อนเยาว์แต่มีพลัง ให้ความรู้สึกร้อน ส่วนสีแดงปานกลาง จะให้ความรู้สึก ถึงความ มั่ ง คั่ ง ความมีชีวิตชีวา สุขภาพดี ความสมบูรณ์ โรแมนติกและ เ ป็ นผู้หญิง มักใช้เ พื่ อการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้หญิง สีชมพู สีด ำ เทา ขาว ให้ความรู้สึกหรูหรา เรียบง่าย แต่ดูดี มักใช้ ในการตลาด สินค้าหรูหรา สร้างภาพลักษณ์ความพรีเมียมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รถยนต์ อัญมณี สีด ำ /เทา/ ขาว ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ น่าเ ชื่ อถือ เคร่งขรึมแต่ เ ปี่ ยมด้วยความสุภาพ ละเอียดรอบคอบ ฉลาด มีคุณค่า และถ่อมตนให้ ความรู้สึกสงบ ถูกใช้ ในการปลอบโยนและสงบ มักเห็นในผลิตภัณฑ์ความ งามหรือชะลอวัย สีม่วง Source: https://creativetalklive.com/color-psychology/ การใช้ สี กั บ การตลาด เ ป็ นสี ที่ ใช้กับความย้อน ยุค เก่า ธรรมชาติ ออร์แกนิค โลก ดิน สี น้ ำ ตาล
 • 67. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ตั้ งราคาให้แพง แต่น ำ เสนอในราคา ที่ จับต้องได้ 5. ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 68. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา   แสดง ราคาต่ อวั นใ ห ญ่ กว่ าราคาเต็ ม 6. ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 69. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ตั้ งราคาให้เ ป็ น 3 ระดับ 7. ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา ‘เ พิ่ มอีกหน่อยได้ของดีกว่า’  นี้ คือความต้องการหลักในการใช้วิธีการ ตั้ งราคาแบบ นี้ ในบางสินค้า ที่ จะมีระดับของปริมาณและคุณภาพ ตามราคา วิธี นี้ จะใช้การ ตั้ งราคาเ ป็ น 3 ระดับ แต่คุณภาพของ ทั้ ง 3 แบบ จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ จะกระตุ้นในส่วน ความคิดด้าน ‘ความคุ้มค่า’ ของลูกค้าออกมา มนุษย์เราพร้อม ที่ จะเ พิ่ มคุณภาพให้กับ สิ่ ง ที่ ต้องการ หาก สิ่ ง ที่ แลกเป ลี่ ยนไม่ได้ท ำ ให้ตัว เองเดือดร้อน ซึ่ งการ ตั้ งราคาแบบ นี้ จะท ำ ให้ความพึงพอใจ ดั้ งเดิมให้เ ป็ นความต้องการให้ ได้มา ซึ่ ง ‘ความคุ้มค่า’ 85 100 115 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 70. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ตั้ งราคาโดยเ ริ่ มจากสินค้าราคาแพงก่อน 8. ตั้ งราคาตามหลั กจิ ตวิ ทยา เวลา ไปร้ านอา หาร แล้ วเจอเมนู แป ลกๆ ที่ ราคาแพงมาก สุ ดท้ ายก็ เ ลื อ กเ มนู อื่ น ๆ ที่ ราคาถู กรองลงมาแทน อั น นี้ ก็ เ ป็ นอี กห นึ่ งกลยุ ทธ์ การใส่ รา คาอย่ างห นึ่ ง ที่ ช่ วยให้ คน ตั ดสิ นใจไ ด้ เร็ ว ขึ้ น อย่ างถ้ าร้ านมี เมนู  50 30 30 คนส่ วน มา กก็ จะเลื อกเมนู ที่ เ ป็ น 30 ม ากกว่ า เพราะ คิ ด ว่ า  50 มั นแพง ไ ม่ ค่ อ ยสมเหตุ ส มผล นั้ น เอ ง ซึ่ งสิ น ค้ า ที่ คุ ณจะเอา มา ตั้ งร าคาสู ง นั้ น อาจจะเ ป็ นสิ น ค้ า ที่ ขายแล้ วได้ ก ำ ไรน้ อ ย ต้ น ทุ น สู งก็ ไ ด้ เ พื่ อ เล่ น จิ ต วิ ทยาการขายสิ นค้ า ให้ ลู กค้ าไป ซื้ ออะไร ที่ ถู กกว่ า คุ้ มทุ น กว่ า ก ำ ไ รเ ยอะกว่ า 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 71. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ใช้ ภาพเป รี ยบ เ ที ย บ ราคาจริ งและ ราคาลด 9. ภาพ เป รี ยบ เที ยบร าคาจ ริ ง แ ละร าคาลด ท ำ ใ ห้ คนเห็ นชั ดว่ ามั นคุ้ มขนาด ไหนถ้ าจะ ซื้ อตอ น นี้ เพร า ะฉ ะ นั้ นช่ วง ล ด รา คา อ ย่ าเพี ยงบอก ว่ า มั นลดเหลื อเท่ าไร แต่ ให้ มี ราคาจริ งอยู่ ใน นั้ น ด้ ว ย Melbourne, VIC/Australia-May 13th 2018: discount price tag on frozen food cabinet in Coles supermarket ORIGINAL $50 SALE $35 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 72. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา ราคาสูงเพราะคุณค่าของการผลิต 10. การเล่าถึง ที่ มาของสินค้าจึงเ ป็ นอีกวิธีนึงในการเ พิ่ มราคาขายได้ ไม่ว่าเมล็ดกาแฟของคุณจะแพงเพราะมัน ORGANIC 100% หรือ เ สื้ อผ้าของคุณจะตัดเย็บโดยชาวบ้านภูมิ ปั ญญาก็ตาม รับรองว่าคนจะรู้สึกว่ามันแพงน้อยลงทันที https://www.hillkoff.shop/ 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ
 • 73. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. https://www.bwildisan.com/
 • 74. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PRICING ราคา 11 วิ ธี ต้ั้ งราคาสิ นค้ าให้ น่ า ซื้ อ แยกค่ าขนส่ งกั บ ราคาสิ นค้ า 11. วิ ธี การ นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นจา กความนิ ยมของการขน ส่ ง ที่ ตอ บส นองการ ซื้ ออ อ นไ ลน์ ขอ งผู้ บริ โภค ซึ่ งเราก็ จ ำ เ ป็ นจะ ต้ องมี วิ ธี ที่ จะรั กษาผลประโยชน์ ใน ส่ วน นี้ ให้ ได้ มาก ที่ สุ ด  หลา ยคน คงคิ ดว่ า การรวมรา คาสิ นค้ ากั บราคาข นส่ งแล้ ว บอก ว่ าข นส่ งฟรี ดู เ หมื อนจะ เ ป็ นวิ ธี กา ร ที่ คุ้ มค่ าแต่ ใน ความ เ ป็ นจริ งแ ล้ ว ลู กค้ า มั กจะมี รู ปแบบ การเป รี ยบ เที ยบ ราคาสิ น ค้ าแบบเ ดี ยวกั น กั บ เ จ้ า อื่ น เส มอ ซึ่ งประโยชน์ จา กการแยกราคา สิ นค้ ากั บราคาขน ส่ ง จะ ท ำ ให้ ราคาสิ นค้ าขอ งเ รามี ค วามรู้ สึ กว่ าถู กกว่ าเจ้ า อื่ น ที่ รว มราคาขน ส่ ง ไปแล้ ว การมอง ดู ค รั้ งแร กจะท ำ ใ ห้ ราคาของเราน่ าสนใ จมากกว่ า
 • 75. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ลด 90% หนเดี ยว เท่ า นั้ น จ่ ายค รั้ งเ ดี ย ว $98 เท่ า นั้ น( จาก 1140/ ปี ) ไม่ มี ค่ า รายเ ดื อ นตลอดไป $98( $999) 30 วั นรั บ ประกั น คื นเงิ น โอกา สสุ ด ท้ า ย จ่ าย แค่ $98 เท่ า นั้ น อั พเดทฟรี ตลอดชี พ 30 วั นรั บประ กั นคื นเงิ น
 • 76. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ส ถาน ที่ หรื อก็ คื อ ที่ ที่ ใ ช้ ในกา รข ายสิ นค้ าห รื อใ ห้ บ ริ การ หลั ก การเลื อ กสถา น ที่ ง่ ายๆ ก็ คื อ เราต้ องรู้ ว่ ากลุ่ มลู กค้ า ของ เร า อยู่ ที่ ไ หนมี ค วา ม ต้ อ ง การ อะไร หลั งจา ก นั้ นเร าจึ งน ำ สิ นค้ าหรื อกา ร บริ กา ร ของเรา ไป ยั งสถาน ที่ ที่ ความ ต้ อง การ เ หล่ า นั้ น อยู่ รวม ไ ปถึ ง ช่ องทางออ นไลน์ ไม่ ว่ าจะ เ ป็ นเพจ FACEBOOK หรื อ INSTAGR AM ก็ ต้ องเลื อก ให้ เข้ ากั บกลุ่ มลู ก ค้ า ที่ ต้ อง กา ร สิ นค้ าห รื อ บริ การ ของเราด้ วย PLACE ช่องทางการให้บริการหรือการขาย
 • 77. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PLACE ช่องทางการให้บริการหรือการขาย ช่ อ งทางการจั ดจ ำ หน่ ายสิ นค้ าอุ ป โภคบริ โภค ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค ช่ องทางตรง ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค ผู้ ค้ าปลี ก ช่ องทาง ห นึ่ งระ ดั บ ผู้ ค้ าปลี ก ผู้ ค้ าส่ ง ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค ช่ องทางส องระ ดั บ ผู้ ค้ าปลี ก ตั ว แ ทน จ ำ หน่ าย ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค ออนไลน์ / ออฟไลน์ ออนไลน์ / ออฟไลน์ ออนไลน์ / ออฟไลน์
 • 78. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PLACE ช่องทางการให้บริการหรือการขาย ช่ อ งทางการจั ดจ ำ หน่ ายสิ นค้ า อุ ป โภค บริ โภค ช่ องทางส าม ระ ดั บ ผู้ ค้ าปลี ก ตั ว แ ทน จ ำ หน่ าย ผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภ ค ผู้ ค้ าส่ ง ออนไลน์ / ออฟไลน์
 • 79. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PLACE ช่องทางการให้บริการหรือการขาย ช่ อ งทางการจั ดจ ำ หน่ ายสิ น ค้ าอุ ตส าหกร รม (B2B) ผู้ ผลิ ต ผู้ ใช้ ทา งอุ ตส า หก รรม / องค์ ก ร ผู้ ค้ าส่ ง ผู้ ผลิ ต ผู้ ใช้ ทาง อุ ตส า หก รรม /อ ง ค์ กร ผู้ ผลิ ต ผู้ ค้ าปลี ก ช่ องทางต รง ช่ องทางห นึ่ งระ ดั บ ช่ องทางส องระ ดั บ ตั ว แ ทน จ ำ หน่ า ย ผู้ ผลิ ต ผู้ ใช้ ทาง อุ ตส า หก รรม /อ ง ค์ กร ออนไลน์ / ออฟไลน์ ออนไลน์ / ออฟไลน์ ออนไลน์ / ออฟไลน์ ผู้ ใช้ ทา งอุ ตส า หก รรม / องค์ ก ร ผู้ ค้ าส่ ง
 • 80. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PROMOTION การส่งเสริมการตลาด การ ส่ ง ข่ า วสา ร ปร ะช าสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ลเ กี่ ยว กั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ หรื อบริ การ ของผู้ ขายเ พื่ อให้ กลุ่ มเ ป้ า หมายหรื อลู กค้ า ให้ เกิ ด กา ร รั บรู้ ความ ส นใ จ เ ข้ า ใจ และต้ องการยอมรั บแนว คิ ดผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ได้ เสนอ ไป ส่ วน ประสมการส่ งเสริ มการต ลาด พนั กงาน ขาย กระบวนการขาย การโฆษณา การส่ งเสริ มการ ขาย การปร ะชาสั มพั น ธ์
 • 81. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential.
 • 82. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. Source: https://www.vietvisiontravel.com/post/top-10-souvenirs-buy-cambodia/ ซื้ อกู เกิ ลแอดลงใน WEBSITE ลิ งค์ ไป ที่ มาร์ เก็ ตเพลซ MARKET PL AC E : NO CNO C.CO M ขายอะไรอะ ยี่ ห้ออะไร ซื้ ออย่างไร จา กโฆ ษณาข าย พรม กลาย เ ป็ น หน้ า สิ น ค้ า เตา ไฟ ฟ้ า Note: Example for educational purpose only
 • 83. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ซื้ อกู เกิ ลแอดลงใน WEBSITE ลิ งค์ ไป ที่ มาร์ เก็ ตเพลซ MARKET PL AC E : NO CNO C.CO M Source: https://www.vietvisiontravel.com/post/top-10-souvenirs-buy-cambodia/ Note: Example for educational purpose only
 • 84. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PROCESS กระบวนการในการให้บริการ การ บวน กา ร นั้ น มี ห ลา กหลายรู ปแบ บถ้ า ในส่ ว นของธุ รกิ จ สิ นค้ าก็ จะ เ ป็ น รู ปแ บบกา ร แลก เป ลี่ ยน ที่ ต อบ สนองความ ส ะดว กส บาย ขอ งลู ก ค้ า เ ป็ นต้ น แต่ ห ากเ ป็ น ธุ รกิ จ ในการ ให้ บ ริ การก็ จ ะมี ร ายละเอี ยด ตั้ งแต่ กา รต้ อนรั บ ลู กค้ า การ ให้ บริ กา ร จนถึ ง การ บริ กา ร หลั งกา ร ขา ย ซึ่ งหา กเร า สา มา ร ถจั ดแ จงและลงร า ยละเอี ยดให้ กั บ กระบ ว นการใน ทุ กๆ ขั้ น ตอนไ ด้ ดี มั น ก็ จะ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดค วามพอใจจ นไป ถึ งกา รบอก ต่ อหรื อ ซื้ อ ซ้ ำ ขอ งธุ ร กิ จ อี ก ด้ ว ย
 • 85. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PEOPLE บุคลากร (ทีมงาน) วั น นี้ ธุ ร กิ จทุ ก ธุ ร กิ จ จ ำ เ ป้ น ต้ อ งเ พิ่ มกา รบ ริ กา รเ ป็ นส่ ว นห นึ่ งของกา รท ำ ธุ ร กิ จ ด้ วย ดั ง นั้ นจึ งเ ป็ นไป ไม่ ได้ เลย ที่ จ ะไม่ มี บุ คลาก ร ที่ ใ ห้ กา ร บริ กา ร เหล่ า นั้ น ซึ่ งค นเ หล่ า นี้ เป รี ยบ เหมื อนหั ว ใจส ำ คั ญ ที่ จ ะท ำ ให้ ธุ ร กิ จเดิ นหน้ าเลยก็ ว่ าได้ การมี บุ คลาก ร ที่ ดี ก็ ไม่ ต่ าง จากกา รมี สิ นค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ฉ ะ นั้ นเจ้ าของธุ รกิ จ จะต้ องลงทุ นกั บความรู้ ความสามารถของ บุ คลาก รเ พื่ อเ พิ่ ม ปร ะ สิ ท ธิ ภาพ ให้ กั บธุ ร กิ จจ นสา มาร ถเ พิ่ มป ระ สิ ทธิ ภาพให้ กั บ ‘การ บริ การ ’ จนเ ป็ น ที่ พึ งพอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า
 • 86. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PHYSICAL EVIDENCE ประสบการณ์ ที่ จับต้องได้ สิ่ ง นี้ คื อส่ วน ที่ ลู กค้ าจะสั มผั สได้ จากสิ นค้ า แล ะการบริ การของเรา เช่ น กา ร ออกแบบร้ าน , การบริ การ ที่ รวดเร็ ว, ข้ อมู ล ที่ ค รบถ้ ว น, บรรยา กาศการพู ด คุ ย, รายล ะเอี ยดขอ งสิ นค้ าแล ะการบริ การ ทั้ งห มด นี้ ล้ วนเ ป็ นส่ วนห นึ่ งของ PHYS ICAL EVID ENCE ซึ่ งเรี ยกว่ าเ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ำ คั ญ ที่ สุ ดของ ธุ รกิ จ ‘ ให้ บริ การ’ เล ยก็ ว่ าได้ ภาพจาก smartsheet ภาพจาก unsplash.com
 • 87. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. PHYSICAL EVIDENCE ประสบการณ์ ที่ จับต้องได้ สิ่ ง นี้ คื อส่ วน ที่ ลู กค้ า จะ สั มผั ส ได้ จาก สิ นค้ าและการบ ริ การของเรา เช่ น การออกแบบ ร้ าน, การบริ การ ที่ รวด เร็ ว, ข้ อมู ล ที่ คร บถ้ ว น, บ รร ยากาศ การพู ดคุ ย, รา ยละเอี ยดขอ งสิ นค้ า และ การบ ริ การ ทั้ งห มด นี้ ล้ ว น เ ป็ นส่ วนห นึ่ ง ของ P HYS ICA L EVI DENCE ซึ่ งเรี ยกว่ า เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ำ คั ญ ที่ สุ ด ของธุ ร กิ จ ‘ ให้ บริ กา ร ’ เลยก็ ว่ า ได้ เส้ นทางการเดิ นทางของลู กค้ า
 • 88. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. ฉันเ ชื่ อ TOP OF MIND รู้จัก TOP OF CHOICE รู้ใจ TOP OF SEARCH ค้นหาเ พื่ อรู้ลึก TOP OF MARKET รับไว้ TOP OF FAN รักเลย AWARE APPEAL ASK ACT ADVOCATE Consumer Behavior Possible Customer Key Customer เ ริ่ มชอบ เ ชื่ อแล้ว ซื้ อเลย แนะน ำ ต่อ 5 As JOURNEY FOR THE “NOW IMC” คนแปลกห น้ า แขกมาเ ยี่ ยม เ ริ่ มเ ป็ นแฟน ลู ก ค้ า แต่ งเข้ าบ้ า น ลูกค้า สาวกแบรนด์ FC
 • 89. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2022. Proprietary and Con fi dential. ใค ร ๆ ก็ อยา กเ ป็ น มื ออาชี พ  กั น ทั้ ง นั้ น มื ออา ชี พ คื อคน ที่ ท ำ งา นของตั ว เอ งได้ ดี รว ดเ ร็ ว ไ ม่ มี ข้ อบ กพร่ อง แล ะ ได้ รั บกา รยอม รั บจา กผู้ ร่ วม งา น คน อื่ นๆ หรื อ ลู กค้ า ที่ ท ำ งา นด้ ว ย  การ เ ป็ นมื ออา ชี พ ไม่ ได้ ยาก อย่ าง ที่ ทุ กค นคิ ด PROFESSIONALISM การให้บริการแบบมืออาชีพ
 • 90. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. MARKETING STRATEGY (GTM) ยุทธศาสตร์ตีตลาด เราสามารถก ำ หนดกลยุทธ์การน ำ สินค้า เข้าสู่ตลาด โดยวางกลยุทธ์เ ป็ น 3 ระยะ เ พื่ อครอบคลุม ตั้ งแต่การ ก ำ หนดกลุ่มเ ป้ าหมาย แบรนด์ โมเดล แผนการ สื่ อสารประสัมพันธ์ การเ ปิ ดตัวสินค้า การขาย และ การสร้างความ สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเ ป้ าหมาย กลุ่มผู้ผลิตเ่นกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคู่ค้า GRAB GROOM GROW ATTENTION POTENTIAL CUSTOMERS + CONVERTED CUSTOMERS COMMUNITY & PARTNERS EXAMPL จี บ จั บ เ ลี้ ย ง
 • 91. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. Proprietary and Con fi dential. Paid Media จ่ายเงิน Earned Media ได้ฟรี Shared Media แชร์ Owned Media เ ป็ นเจ้าของ The PESO model, was developed by Gini Dietrich , it is a strategy that touts the integration of paid, earned, shared, and owned media to deliver integrated marketing programs, extend reach, and establish brands as leaders within their industry. However, PESO isn't a plug-and-play communication solution. Source: Why Communicators must (Finally) ?Embrace the PESO model.
 • 93. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2021. ๑.ศึกษาข้อมูลอย่างเ ป็ นระบบ ๒.ระเบิดจากภายใน ๓.แก้ ปั ญหาจากจุดเล็ก ๔.ท ำ ตามล ำ ดับ ขั้ น ๕.ภูมิสังคม (รู้ท้อง ถิ่ น) ๖.องค์รวม ๗.ไม่ติดต ำ รา ๘.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ๙. ท ำ ให้ง่าย ๑๐. การมีส่วนร่วม ๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒.การบริการรวม ที่ จุดเดียว ๑๓.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ๑๔.ใช้อธรรมปราบอธรรม ๑๕.ปลูก ป่ าในใจคน ๑๖. ขาดทุนคือก ำ ไร ๑๗. การ พึ่ งพาตัวเอง ๑๘. พออยู่พอกิน ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐. ซื้ อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ๒๑. การท ำ งานอย่างมีความสุข ๒๒. ความเพียร ๒๓. รู้รัก สามัคคี หลักการทรงงาน 23 ประการ
 • 95. eXperience MATTERS Copyright eXperience Matters 2020. Proprietary and Con fi dential. THANK YOU Supavadee Tantiyanon supavadee.t@experiencematters.biz https://www.linkedin.com/in/supavadee-tantiyanon-1990138/