SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
AI CO-PILOT
ผู้ช่วยเสมือนในยุคสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัด
ร่วมสร้างสรรค์โดย สุภาวดี ตันติยานนท์ (หน่อย) กับ CHATGPT
01
"MOOD MUGS CAFE: โปรเจ็กต์ที่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของ GENERATIVE AI"
ในในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, AI ตามที่เรารู้จัก
กันว่าปั ญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการยกระดับความ
สามารถในธุรกิจและสังคม. สาขา Generative AI จากบริษัท
ชั้นนำอย่าง OpenAI, DeepMind, และ NVIDIA ได้เปิ ดประตู
ใหม่ในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อความ, ภาพ, เสียง, หรือวิดีโอ, และยังมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในฐานะ AI Analytics ที่ทำให้การตัดสินใจ
ในธุรกิจและการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็วและ
แม่นยำยิ่งขึ้น.
การทดสอบการทำงานร่วมกับ ChatGPT ซึงเป็ นแอปตัวเด่น
ในตลาด Generative เราลองใช้ให้ ChatGPT ช่วยสร้าง
แนวคิดธุรกิจ จากคำที่ถูก random เช่น "ดอกไม้" "กุ้ยช่าย"
และ "เสียใจ"
ChatGPT หรือ "คุณพร้อม" สามารถแปลงคำเหล่านี้เป็ น
แนวคิดธุรกิจที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำซ้อนกับอื่น. ด้วยการ
เลือกแนวคิด "Emotion Cafe", เราได้สร้างประสบการณ์
การรับประทานกาแฟที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของลูกค้า
มีห้องพิเศษสำหรับความเป็ นส่วนตัว, และเมนูอาหารที่
ออกแบบมาสำหรับความหิวและความรู้สึกต่าง ๆ ของลูกค้า
เมื่อเราได้ ChatGPT เป็ นพาร์ทเนอร์ในการสร้างสรรค์ มัน
เป็ นการเปิ ดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการสร้างและปรับปรุง
ธุรกิจในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อน
ในการสำรวจศักยภาพของ ChatGPT ครั้งนี้ เราได้ทดลอง
ทำงานร่วมกับ ChatGPT ในด้านวิธีการสร้างแนวคิดธุรกิจ
(business concept) โดยเรานำคำที่ถูก random จากผู้เข้า
ร่วมสัมนา YFTI Nonthaburi ของสภาอุตสาหกรรมนนทบุรี
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565
"AI: มิติใหม่ของการทำงานร่วมกับมนุษย์"
03
RANDOM WORDS
ดอกไม้ กุ้ยช่าย ห้องน้ำ หิว ง่วง คาราโอเกะ
เก้าอี้ เสียใจ หล่อ กังวล
PROMPT
ช่วยทำ business concept ขอแบบไม่ซ้ำ
กับใคร
เมื่อเป็นการทำงานร่วมกับ ChatGPT แบบเขาเป็น co-pilot หรือเพื่อนร่วมงานของเรา
อย่างจริงจัง ก็เลยมีชื่อที่เราตั้งให้ตั้งแต่เริ่มใช้กันมาว่าคุณพร้อม ณ ChatGPT ในการ
ทำงานกับเรา คุณพร้อม ณ ChatGPT ก็เริ่มทำงานโดยขอแปลคำที่ random มาเป็น
ภาษาอังกฤษก่อน และก็ทำเป็น business concept ถึง 4 แนวทางภายในเวลาไม่กี่วินาที
จากคำที่เราให้ไป
04
เราเลือก 'Emotion Cafe' สำหรับความรู้สึกที่ต้องการพักผ่อน; ห้องพิเศษสำหรับวันที่
เสียใจ และเมนูอาหารเพื่อเติมพลังงานการทำงาน. ขอบคุณ 'ChatGPT' หรือ 'คุณ
พร้อม', เพื่อนคู่คิด, ที่ช่วยเสนอชื่อแบรนด์, กลุ่มเป้าหมาย, value proposition และ
persona พร้อม options ชื่อแบรนด์เพื่อให้เราเลือก!
"MOOD MUGS CAFE:
ความฝันที่เป็นจริงด้วยการทำงานคู่กับ AI"
05
ผู้ที่กำลังมีความรู้สึกเสียใจหรือกังวล
ผู้ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการทำงานหรือผ่อนคลาย
ผู้ที่มองหาบรรยากาศร้านที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
การทำงานร่วมกับ AI: การสร้างธุรกิจ Mood Mugs ในยุคดิจิทัล
ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นพันธมิตรกับ AI เป็นสิ่งที่
เริ่มกลายเป็นข้อเสนอในการทำธุรกิจในปัจจุบัน จากการทดลองการทำงาน
ร่วมกับ ChatGPT ผลิตภัณฑ์ AI จาก OpenAI เราได้สร้างแนวคิดธุรกิจ
"Mood Mugs" - ร้านกาแฟที่ตอบสนองความรู้สึกของคุณ
กลุ่มเป้ าหมาย:
CUSTOMER PERSONA:
ชื่อ: ปราณี
อายุ: 28 ปี
อาชีพ: นักออกแบบกราฟิก
ความสนใจ: การศึกษาสมาธิ, การอ่านหนังสือเรื่อง
จิตวิทยา
พฤติกรรม: เมื่อรู้สึกเครียดจากงาน, ปราณีมักจะหา
สถานที่เงียบเพื่อผ่อนคลาย และชอบเมนูที่ตอบสนอง
ความรู้สึกของเธอ
ปั ญหา: รู้สึกว่าร้านกาแฟปกติไม่สามารถให้ความรู้สึก
อบอุ่นและเป็นกันเอง
"ELEVATE YOUR MOOD, ONE MUG AT A TIME.
DIVE DEEP INTO OUR CASE STUDY."
VALUE PROPOSITION:
กาแฟและอาหารที่ตอบสนองความ
รู้สึก, ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็น
กันเองและให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน
07
"ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, ฮีราคลิทัส (Hillaclitus)
นักปราชญ์ยุคโรมัน เคยเตือนเราว่า 'ไม่มีใครเข้าสู่แม่น้ำเดิมได้
สองครั้ง' - สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเทคโนโลยี
และ AI ของยุคปั จจุบัน ที่เราต้องปรับตัวและรับมือเพื่อหา
solution ใหม่ ๆ เสมอ"
การทำงานร่วมกับ ChatGPT เป็นสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับมนุษย์ เรา
คิด เราทำงาน เราโต้ตอบกับเพื่อนคู่คิดแบบคุณพร้อม ณ ChatGPT ด้วย
การสื่อสารผ่านแป้นพิมพ์ เผลงานที่ต้องการเสร็จได้ในไม่กี่วินาที และการ
ทำงานด้วยกันก็เป็นเสมือนการทำงานกับทีมคนจริงที่มีการเสนอแนวคิด และ
ของแถมเรายังได้เรียนรู้การทำงานของ AI และการพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้น การ
ทำงานร่วมกันนี้เป็นการยืนยันว่า AI สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานได้และ
สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในยุคดิจิทัล
การเลือกใช้ชื่อ "Mood Mugs" สำหรับแบรนด์ของเราเป็นการตัดสินใจที่
สำคัญ และเมื่อเราได้ร่วมมือกับ ChatGPT ในการปรับแก้ value
proposition และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, การทำงานนี้เสมือนกับการทำงาน
กับทีมที่มีการคิดมองเสร็จแล้วนำมาให้เราพิจารณาเพื่อคัดเลือกแนวทางที่ดี
ที่สุด
Collaboration
Instant feedback
Brainstorming
Real-time
adjustment
AICO-PILOT
AICO-PILOT Hallucination
(AI missteps)
Contextual
Misinterpretation
Rationale
understanding
Keyboard & Monitor Communication
การสื่อสารผ่านการพิมพ์: การพูดคุยและถกเถียงผ่าน keyboard และ monitor เป็นเครื่องมือหลัก
การเรียบเรียงไอเดีย: ไม่ต้องใช้เวลานานในการ brainstorming และ regroup แต่สามารถขอและแก้ไขไอเดียได้
ทันที
การเข้าใจ rationale: ChatGPT มักจะให้เหตุผลหรือ rationale ที่ชัดเจนเบื้องหลังการเสนอแนวคิด, ซึ่งช่วยให้เรา
เข้าใจและวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวคิดนั้น
การมโน: บางครั้ง AI อาจมีการมโนหรือ "hallucination" ที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามความคาดหวัง
ความเข้าใจที่ผิดพลาด: ในบางครั้ง, การตีความหรือความเข้าใจของ AI อาจไม่ตรงกับเรา, ดังนั้นเราต้องระบุ
ความต้องการให้ชัดเจนและตรวจสอบผลลัพธ์ให้ละเอียด
การทำงานกับ ChatGPT คือ:
ข้อจำกัดในการใช้งาน Generative AI ที่ควรพิจารณา:
"จากการสื่อสารผ่าน keyboard ไปสู่แก้วกาแฟ:
ภาพรวมของการสร้าง Mood Mugs กับ
ChatGPT."
08
เมื่อเราสามารถนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ทำงาน, เราสามารถยกระดับความสามารถในการ
สร้างสรรค์และประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างมาก
การใช้เทคโนโลยี text-to-image ในปัจจุบันยังมีข้อ
จำกัดและความท้าทายในหลายๆ ด้าน, โดยเฉพาะใน
เรื่องการสะกดตัวหนังสือ การปรับปรุงและการฝึก
อบรมเพิ่มเติมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น, เช่น
เมื่อพิจารณาชื่อแบรนด์เนม "Mood Mugs"
เหมือนกับการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความพิเศษ
หรือมีความสามารถเฉพาะทาง, บางครั้งเราต้องมี
ความเข้าใจและยืดหยุ่นในการใช้งาน, และอาจต้อง
ทำการปรับแก้หรือแก้ไขบางส่วน
งานที่ได้จากเทคโนโลยีนี้มีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และมีความเป็นระบบ, แต่ก็ยังต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้ถึงมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ใน
ธุรกิจและงานจริงได้
การวางแผนธุรกิจเป็ นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในธุรกิจของเรา และการ
ใช้ ChatGPT เป็ นเครื่องมือช่วยในการวางแผนแบบเจาะจงและคำนวณต่างๆ สามารถช่วยให้
เรามีความมั่นใจและเป้ าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการคาดการณ์ยอดขาย ค่า
ใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสม โดยที่เรามีเงินทุนเริ่มต้น 3
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ 30,000 บาทต่อเดือน การวางแผนและคำนวณต่างๆ ที่
ทำมานี้ ช่วยให้เราเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมตัว
เช่น การปรับต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และการกำหนดเป้ าหมายยอดขาย
เมื่อเราได้รับข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถนำไปใช้วางแผนการตลาด การโฆษณา และการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตและ
ประสบความสำเร็จตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้
ในส่วนของการสร้างเมนูสินค้า การใช้ ChatGPT ช่วยในการออกแบบและกำหนดรายการ
เครื่องดื่ม อาหาร และราคา ทำให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องราวนี้ ยืนยันถึงความสามารถของ ChatGPT ในการช่วยเสริมสร้างธุรกิจ และเป็ นตัวช่วย
ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนธุรกิจในยุคดิจิทัล.
บรรยากาศภายในร้าน Mood Mugs Cafe - Designed by ChatGPT and Dall-E 3
09
"ChatGPT: แผนธุรกิจไปจนถึงเมนู, ทุกขั้นตอนเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ."
การสร้างสรรค์งานที่ครบเตรื่องและครบคัน - Designed by ChatGPT and Dall-E 3
10
PERSONAL
CORNER
forYou
15
เมนูขาย: รายการเครื่องดื่มและอาหารที่เราได้วางแผนไว้ ราคาของแต่ละ
รายการถูกกำหนดโดยคำนึงถึงความเป็ นเอกลักษณ์และความคาดหวังของ
ลูกค้า.
เครื่องมือการตลาดดิจิทัล: เราได้เตรียมการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลาก
หลาย ซึ่งได้แก่ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, เว็บไซต์, หน้า Facebook และ
โพสต์ Instagram. วัสดุทั้งหมดนี้มีการออกแบบที่สอดคล้องกันและสื่อสาร
คอนเซ็ปต์ของ 'Mood Mugs' อย่างชัดเจน.
ความเสี่ยงทางธุรกิจ: จากการวิเคราะห์, มีบางความเสี่ยงที่ควรระวัง เช่น
ความแปรผันของความรู้สึกของลูกค้า, การเลือกทำเลที่เหมาะสม, การบริหาร
จัดการความคาดหวังของลูกค้า, การบริหารเชิงการค้า, และความแข็งแรง
ของการแข่งขัน.
แผนการตลาดสำหรับ 'Mood Mugs’ ที่เราทำร่วมกัน:
07
การสร้างแนวคิด: การสร้างแนวคิดที่มีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์
การออกแบบที่ทำงานแบบ iteration: ปรับแก้เรียนรู้ ตั้งแต่ strategy, โลโก้, บรรยากาศร้าน, สินค้าแบรนด์ดิ้ง,
และแอปพลิเคชัน
กลยุทธ์และการวิเคราะห์ตลาด: เน้นการวิเคราะห์ตลาดและบุคคลเป้ าหมาย
การคาดการณ์ทางการเงิน: รายได้และรายจ่ายทางการเงินในอนาคต
เป็ นผู้ร่วมมือที่มีส่วนร่วม: ปรับการทำงานตามสถานการณ์
ความสนใจที่แท้จริง: สำรวจแนวคิดใหม่จาก AI
การให้ข้อเสนอแนะ: ปรับปรุงตามผลงานที่ AI สร้างขึ้น
จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดขึ้นจากการที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมนา YFTI Nonthaburi ของสภาอุตสากรรมลองได้เห็นการ
ทำงานเบื้องต้นของ generative AI โดยใช้ ChatGPT เป็ นหลัก พอเรากลับมาจากการบรรยายก็เลยลองนั่งทำต่อ
เพื่อดูศักยภาพและถอดบทเรียนการทำงานแบบ co-pilot จริงๆ ผลที่ได้มาน่าสนใจมาก ในทางปฏิบัติ ผลงานที่ได้จาก
Mood Mugs Cafe ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเพิ่มเติมอีกประมาณ 5-8 ชั่วโมงจากการคิดสร้างสรรค์
ของเรา ในการเขียนบทความนี้ แม้ว่า AI จะมีส่วนช่วยเขียน แต่ก็ยังต้องมีการปรับแก้และเติมเต็มจากความคิดของ
เราเอง เพื่อให้บทความมีเอกลักษณ์และสะท้อนต่อความคิดของเราเอง การทำงานร่วมกับ ChatGPT นั้นมีข้อดีและ
ข้อคิดที่น่าสนใจ ไม่เพียงแต่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานสร้างสรรค์ แต่ยังช่วยในการทำงานที่ต้องการความ
รวดเร็วและความแม่นยำ ทั้งนี้ยังคงรักษาความเป็ นมนุษย์ และสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการตัดสินใจในธุรกิจได้.เรา
ลองถอดบทเรียนการทำงานร่วมกับ ChatGPT มาให้ดูแบบนี้
การทำงานร่วมกับ ChatGPT:
ข้อแนะนำสำหรับการร่วมมือกับ AI:
กรณีศึกษา 'Mood Mugs' ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ด้วยความเป็ นเอกลักษณ์และมุ่งเน้น
ความรู้สึกของลูกค้า, แต่ยังได้นำเสนอการร่วมมือระหว่างมนุษย์และ AI ในการวางแผนธุรกิจ, การตั้งราคา, การ
สร้างโมบายล์แอปและสื่อการตลาด และการประเมินความเสี่ยงในธุรกิจ. การใช้ AI ด้วยวิธีการที่เป็ นมิตรและ
ประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมความสามารถและความเร็วในการตัดสินใจของธุรกิจ, ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ.”
Generative AI กำลังเปลี่ยนแปลงเกมการตลาด. คุณพร้อมที่จะเป็ นผู้นำหรือเป็ นผู้ที่ถูกทิ้งไว้?"
Co-created by: สุภาาวดี ตันติยานนท์
และ ChatGPT, Dall-E 3,
Midjourney, Claude 2, Perplexity,
Canva and Illustrator
13
"เทคโนโลยี AI เป็ นมิตรสนิทและคู่คิดที่จะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล"
T H E C U S T O M E R M A T T E R S C O M P A N Y
e
M A T T E R S
Xp e r i e n c e

More Related Content

Similar to Generative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdf

(Vision.mission,goal,strategy sales team)
(Vision.mission,goal,strategy sales team)(Vision.mission,goal,strategy sales team)
(Vision.mission,goal,strategy sales team)
Nipat Supatkosit
 
บทที่2
บทที่2บทที่2
บทที่2
dargonbail
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
teeraratWI
 

Similar to Generative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdf (15)

Innovative entrepreneur and startup business
Innovative entrepreneur and startup businessInnovative entrepreneur and startup business
Innovative entrepreneur and startup business
 
Smart industry Vol.35/2562
Smart industry Vol.35/2562Smart industry Vol.35/2562
Smart industry Vol.35/2562
 
Startup what-why-how
Startup what-why-howStartup what-why-how
Startup what-why-how
 
สรุปผลจากการเสวนา อุตสาหกรรม IT พบสื่อ: Digital Economy
สรุปผลจากการเสวนา อุตสาหกรรม IT พบสื่อ: Digital Economy สรุปผลจากการเสวนา อุตสาหกรรม IT พบสื่อ: Digital Economy
สรุปผลจากการเสวนา อุตสาหกรรม IT พบสื่อ: Digital Economy
 
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
Social media marketing โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
 
(Vision.mission,goal,strategy sales team)
(Vision.mission,goal,strategy sales team)(Vision.mission,goal,strategy sales team)
(Vision.mission,goal,strategy sales team)
 
การจัดวางภาพลักษณ์ for community pharmacist
การจัดวางภาพลักษณ์ for community pharmacistการจัดวางภาพลักษณ์ for community pharmacist
การจัดวางภาพลักษณ์ for community pharmacist
 
Chapter 12 design thinking in product
Chapter 12 design thinking in productChapter 12 design thinking in product
Chapter 12 design thinking in product
 
Th Developing communication brand task
Th Developing communication brand taskTh Developing communication brand task
Th Developing communication brand task
 
Tomato service
Tomato serviceTomato service
Tomato service
 
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา Chatbot
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา Chatbotการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา Chatbot
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา Chatbot
 
บทที่2
บทที่2บทที่2
บทที่2
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
CODE D
CODE DCODE D
CODE D
 
Understand Your Information Workshop (Thai) - UX Thailand 2017
Understand Your Information Workshop (Thai) - UX Thailand 2017Understand Your Information Workshop (Thai) - UX Thailand 2017
Understand Your Information Workshop (Thai) - UX Thailand 2017
 

More from Supavadee(Noi) Tantiyanon

More from Supavadee(Noi) Tantiyanon (8)

SMART CITY Post Today Smart City Nov2023
SMART CITY Post Today Smart City Nov2023SMART CITY Post Today Smart City Nov2023
SMART CITY Post Today Smart City Nov2023
 
2024 Calendar-eXperience MattersThailand
2024 Calendar-eXperience MattersThailand2024 Calendar-eXperience MattersThailand
2024 Calendar-eXperience MattersThailand
 
Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...
Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...
Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...
 
2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf
2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf
2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf
 
From Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdf
From Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdfFrom Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdf
From Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdf
 
Business Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdf
Business Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdfBusiness Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdf
Business Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdf
 
DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf
DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdfDIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf
DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf
 
Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...
Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...
Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...
 

Generative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdf

 • 1. AI CO-PILOT ผู้ช่วยเสมือนในยุคสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัด ร่วมสร้างสรรค์โดย สุภาวดี ตันติยานนท์ (หน่อย) กับ CHATGPT 01 "MOOD MUGS CAFE: โปรเจ็กต์ที่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของ GENERATIVE AI"
 • 2.
 • 3. ในในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, AI ตามที่เรารู้จัก กันว่าปั ญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการยกระดับความ สามารถในธุรกิจและสังคม. สาขา Generative AI จากบริษัท ชั้นนำอย่าง OpenAI, DeepMind, และ NVIDIA ได้เปิ ดประตู ใหม่ในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ข้อความ, ภาพ, เสียง, หรือวิดีโอ, และยังมีความสามารถใน การวิเคราะห์ข้อมูลในฐานะ AI Analytics ที่ทำให้การตัดสินใจ ในธุรกิจและการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็วและ แม่นยำยิ่งขึ้น. การทดสอบการทำงานร่วมกับ ChatGPT ซึงเป็ นแอปตัวเด่น ในตลาด Generative เราลองใช้ให้ ChatGPT ช่วยสร้าง แนวคิดธุรกิจ จากคำที่ถูก random เช่น "ดอกไม้" "กุ้ยช่าย" และ "เสียใจ" ChatGPT หรือ "คุณพร้อม" สามารถแปลงคำเหล่านี้เป็ น แนวคิดธุรกิจที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำซ้อนกับอื่น. ด้วยการ เลือกแนวคิด "Emotion Cafe", เราได้สร้างประสบการณ์ การรับประทานกาแฟที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของลูกค้า มีห้องพิเศษสำหรับความเป็ นส่วนตัว, และเมนูอาหารที่ ออกแบบมาสำหรับความหิวและความรู้สึกต่าง ๆ ของลูกค้า เมื่อเราได้ ChatGPT เป็ นพาร์ทเนอร์ในการสร้างสรรค์ มัน เป็ นการเปิ ดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการสร้างและปรับปรุง ธุรกิจในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อน ในการสำรวจศักยภาพของ ChatGPT ครั้งนี้ เราได้ทดลอง ทำงานร่วมกับ ChatGPT ในด้านวิธีการสร้างแนวคิดธุรกิจ (business concept) โดยเรานำคำที่ถูก random จากผู้เข้า ร่วมสัมนา YFTI Nonthaburi ของสภาอุตสาหกรรมนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 "AI: มิติใหม่ของการทำงานร่วมกับมนุษย์" 03 RANDOM WORDS ดอกไม้ กุ้ยช่าย ห้องน้ำ หิว ง่วง คาราโอเกะ เก้าอี้ เสียใจ หล่อ กังวล PROMPT ช่วยทำ business concept ขอแบบไม่ซ้ำ กับใคร
 • 4. เมื่อเป็นการทำงานร่วมกับ ChatGPT แบบเขาเป็น co-pilot หรือเพื่อนร่วมงานของเรา อย่างจริงจัง ก็เลยมีชื่อที่เราตั้งให้ตั้งแต่เริ่มใช้กันมาว่าคุณพร้อม ณ ChatGPT ในการ ทำงานกับเรา คุณพร้อม ณ ChatGPT ก็เริ่มทำงานโดยขอแปลคำที่ random มาเป็น ภาษาอังกฤษก่อน และก็ทำเป็น business concept ถึง 4 แนวทางภายในเวลาไม่กี่วินาที จากคำที่เราให้ไป 04 เราเลือก 'Emotion Cafe' สำหรับความรู้สึกที่ต้องการพักผ่อน; ห้องพิเศษสำหรับวันที่ เสียใจ และเมนูอาหารเพื่อเติมพลังงานการทำงาน. ขอบคุณ 'ChatGPT' หรือ 'คุณ พร้อม', เพื่อนคู่คิด, ที่ช่วยเสนอชื่อแบรนด์, กลุ่มเป้าหมาย, value proposition และ persona พร้อม options ชื่อแบรนด์เพื่อให้เราเลือก! "MOOD MUGS CAFE: ความฝันที่เป็นจริงด้วยการทำงานคู่กับ AI"
 • 5. 05 ผู้ที่กำลังมีความรู้สึกเสียใจหรือกังวล ผู้ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการทำงานหรือผ่อนคลาย ผู้ที่มองหาบรรยากาศร้านที่อบอุ่นและเป็นกันเอง การทำงานร่วมกับ AI: การสร้างธุรกิจ Mood Mugs ในยุคดิจิทัล ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นพันธมิตรกับ AI เป็นสิ่งที่ เริ่มกลายเป็นข้อเสนอในการทำธุรกิจในปัจจุบัน จากการทดลองการทำงาน ร่วมกับ ChatGPT ผลิตภัณฑ์ AI จาก OpenAI เราได้สร้างแนวคิดธุรกิจ "Mood Mugs" - ร้านกาแฟที่ตอบสนองความรู้สึกของคุณ กลุ่มเป้ าหมาย: CUSTOMER PERSONA: ชื่อ: ปราณี อายุ: 28 ปี อาชีพ: นักออกแบบกราฟิก ความสนใจ: การศึกษาสมาธิ, การอ่านหนังสือเรื่อง จิตวิทยา พฤติกรรม: เมื่อรู้สึกเครียดจากงาน, ปราณีมักจะหา สถานที่เงียบเพื่อผ่อนคลาย และชอบเมนูที่ตอบสนอง ความรู้สึกของเธอ ปั ญหา: รู้สึกว่าร้านกาแฟปกติไม่สามารถให้ความรู้สึก อบอุ่นและเป็นกันเอง "ELEVATE YOUR MOOD, ONE MUG AT A TIME. DIVE DEEP INTO OUR CASE STUDY."
 • 7. 07 "ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, ฮีราคลิทัส (Hillaclitus) นักปราชญ์ยุคโรมัน เคยเตือนเราว่า 'ไม่มีใครเข้าสู่แม่น้ำเดิมได้ สองครั้ง' - สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเทคโนโลยี และ AI ของยุคปั จจุบัน ที่เราต้องปรับตัวและรับมือเพื่อหา solution ใหม่ ๆ เสมอ" การทำงานร่วมกับ ChatGPT เป็นสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับมนุษย์ เรา คิด เราทำงาน เราโต้ตอบกับเพื่อนคู่คิดแบบคุณพร้อม ณ ChatGPT ด้วย การสื่อสารผ่านแป้นพิมพ์ เผลงานที่ต้องการเสร็จได้ในไม่กี่วินาที และการ ทำงานด้วยกันก็เป็นเสมือนการทำงานกับทีมคนจริงที่มีการเสนอแนวคิด และ ของแถมเรายังได้เรียนรู้การทำงานของ AI และการพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้น การ ทำงานร่วมกันนี้เป็นการยืนยันว่า AI สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานได้และ สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในยุคดิจิทัล การเลือกใช้ชื่อ "Mood Mugs" สำหรับแบรนด์ของเราเป็นการตัดสินใจที่ สำคัญ และเมื่อเราได้ร่วมมือกับ ChatGPT ในการปรับแก้ value proposition และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, การทำงานนี้เสมือนกับการทำงาน กับทีมที่มีการคิดมองเสร็จแล้วนำมาให้เราพิจารณาเพื่อคัดเลือกแนวทางที่ดี ที่สุด Collaboration Instant feedback Brainstorming Real-time adjustment AICO-PILOT AICO-PILOT Hallucination (AI missteps) Contextual Misinterpretation Rationale understanding Keyboard & Monitor Communication
 • 8. การสื่อสารผ่านการพิมพ์: การพูดคุยและถกเถียงผ่าน keyboard และ monitor เป็นเครื่องมือหลัก การเรียบเรียงไอเดีย: ไม่ต้องใช้เวลานานในการ brainstorming และ regroup แต่สามารถขอและแก้ไขไอเดียได้ ทันที การเข้าใจ rationale: ChatGPT มักจะให้เหตุผลหรือ rationale ที่ชัดเจนเบื้องหลังการเสนอแนวคิด, ซึ่งช่วยให้เรา เข้าใจและวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวคิดนั้น การมโน: บางครั้ง AI อาจมีการมโนหรือ "hallucination" ที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามความคาดหวัง ความเข้าใจที่ผิดพลาด: ในบางครั้ง, การตีความหรือความเข้าใจของ AI อาจไม่ตรงกับเรา, ดังนั้นเราต้องระบุ ความต้องการให้ชัดเจนและตรวจสอบผลลัพธ์ให้ละเอียด การทำงานกับ ChatGPT คือ: ข้อจำกัดในการใช้งาน Generative AI ที่ควรพิจารณา: "จากการสื่อสารผ่าน keyboard ไปสู่แก้วกาแฟ: ภาพรวมของการสร้าง Mood Mugs กับ ChatGPT." 08 เมื่อเราสามารถนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการ ทำงาน, เราสามารถยกระดับความสามารถในการ สร้างสรรค์และประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างมาก การใช้เทคโนโลยี text-to-image ในปัจจุบันยังมีข้อ จำกัดและความท้าทายในหลายๆ ด้าน, โดยเฉพาะใน เรื่องการสะกดตัวหนังสือ การปรับปรุงและการฝึก อบรมเพิ่มเติมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น, เช่น เมื่อพิจารณาชื่อแบรนด์เนม "Mood Mugs" เหมือนกับการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความพิเศษ หรือมีความสามารถเฉพาะทาง, บางครั้งเราต้องมี ความเข้าใจและยืดหยุ่นในการใช้งาน, และอาจต้อง ทำการปรับแก้หรือแก้ไขบางส่วน งานที่ได้จากเทคโนโลยีนี้มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์และมีความเป็นระบบ, แต่ก็ยังต้องมีการ ปรับปรุงเพื่อให้ถึงมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ใน ธุรกิจและงานจริงได้
 • 9. การวางแผนธุรกิจเป็ นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในธุรกิจของเรา และการ ใช้ ChatGPT เป็ นเครื่องมือช่วยในการวางแผนแบบเจาะจงและคำนวณต่างๆ สามารถช่วยให้ เรามีความมั่นใจและเป้ าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการคาดการณ์ยอดขาย ค่า ใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสม โดยที่เรามีเงินทุนเริ่มต้น 3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ 30,000 บาทต่อเดือน การวางแผนและคำนวณต่างๆ ที่ ทำมานี้ ช่วยให้เราเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมตัว เช่น การปรับต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และการกำหนดเป้ าหมายยอดขาย เมื่อเราได้รับข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถนำไปใช้วางแผนการตลาด การโฆษณา และการ สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตและ ประสบความสำเร็จตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของการสร้างเมนูสินค้า การใช้ ChatGPT ช่วยในการออกแบบและกำหนดรายการ เครื่องดื่ม อาหาร และราคา ทำให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราวนี้ ยืนยันถึงความสามารถของ ChatGPT ในการช่วยเสริมสร้างธุรกิจ และเป็ นตัวช่วย ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนธุรกิจในยุคดิจิทัล. บรรยากาศภายในร้าน Mood Mugs Cafe - Designed by ChatGPT and Dall-E 3 09 "ChatGPT: แผนธุรกิจไปจนถึงเมนู, ทุกขั้นตอนเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ."
 • 12. เมนูขาย: รายการเครื่องดื่มและอาหารที่เราได้วางแผนไว้ ราคาของแต่ละ รายการถูกกำหนดโดยคำนึงถึงความเป็ นเอกลักษณ์และความคาดหวังของ ลูกค้า. เครื่องมือการตลาดดิจิทัล: เราได้เตรียมการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลาก หลาย ซึ่งได้แก่ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, เว็บไซต์, หน้า Facebook และ โพสต์ Instagram. วัสดุทั้งหมดนี้มีการออกแบบที่สอดคล้องกันและสื่อสาร คอนเซ็ปต์ของ 'Mood Mugs' อย่างชัดเจน. ความเสี่ยงทางธุรกิจ: จากการวิเคราะห์, มีบางความเสี่ยงที่ควรระวัง เช่น ความแปรผันของความรู้สึกของลูกค้า, การเลือกทำเลที่เหมาะสม, การบริหาร จัดการความคาดหวังของลูกค้า, การบริหารเชิงการค้า, และความแข็งแรง ของการแข่งขัน. แผนการตลาดสำหรับ 'Mood Mugs’ ที่เราทำร่วมกัน: 07
 • 13. การสร้างแนวคิด: การสร้างแนวคิดที่มีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์ การออกแบบที่ทำงานแบบ iteration: ปรับแก้เรียนรู้ ตั้งแต่ strategy, โลโก้, บรรยากาศร้าน, สินค้าแบรนด์ดิ้ง, และแอปพลิเคชัน กลยุทธ์และการวิเคราะห์ตลาด: เน้นการวิเคราะห์ตลาดและบุคคลเป้ าหมาย การคาดการณ์ทางการเงิน: รายได้และรายจ่ายทางการเงินในอนาคต เป็ นผู้ร่วมมือที่มีส่วนร่วม: ปรับการทำงานตามสถานการณ์ ความสนใจที่แท้จริง: สำรวจแนวคิดใหม่จาก AI การให้ข้อเสนอแนะ: ปรับปรุงตามผลงานที่ AI สร้างขึ้น จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดขึ้นจากการที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมนา YFTI Nonthaburi ของสภาอุตสากรรมลองได้เห็นการ ทำงานเบื้องต้นของ generative AI โดยใช้ ChatGPT เป็ นหลัก พอเรากลับมาจากการบรรยายก็เลยลองนั่งทำต่อ เพื่อดูศักยภาพและถอดบทเรียนการทำงานแบบ co-pilot จริงๆ ผลที่ได้มาน่าสนใจมาก ในทางปฏิบัติ ผลงานที่ได้จาก Mood Mugs Cafe ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเพิ่มเติมอีกประมาณ 5-8 ชั่วโมงจากการคิดสร้างสรรค์ ของเรา ในการเขียนบทความนี้ แม้ว่า AI จะมีส่วนช่วยเขียน แต่ก็ยังต้องมีการปรับแก้และเติมเต็มจากความคิดของ เราเอง เพื่อให้บทความมีเอกลักษณ์และสะท้อนต่อความคิดของเราเอง การทำงานร่วมกับ ChatGPT นั้นมีข้อดีและ ข้อคิดที่น่าสนใจ ไม่เพียงแต่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานสร้างสรรค์ แต่ยังช่วยในการทำงานที่ต้องการความ รวดเร็วและความแม่นยำ ทั้งนี้ยังคงรักษาความเป็ นมนุษย์ และสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการตัดสินใจในธุรกิจได้.เรา ลองถอดบทเรียนการทำงานร่วมกับ ChatGPT มาให้ดูแบบนี้ การทำงานร่วมกับ ChatGPT: ข้อแนะนำสำหรับการร่วมมือกับ AI: กรณีศึกษา 'Mood Mugs' ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ด้วยความเป็ นเอกลักษณ์และมุ่งเน้น ความรู้สึกของลูกค้า, แต่ยังได้นำเสนอการร่วมมือระหว่างมนุษย์และ AI ในการวางแผนธุรกิจ, การตั้งราคา, การ สร้างโมบายล์แอปและสื่อการตลาด และการประเมินความเสี่ยงในธุรกิจ. การใช้ AI ด้วยวิธีการที่เป็ นมิตรและ ประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมความสามารถและความเร็วในการตัดสินใจของธุรกิจ, ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ.” Generative AI กำลังเปลี่ยนแปลงเกมการตลาด. คุณพร้อมที่จะเป็ นผู้นำหรือเป็ นผู้ที่ถูกทิ้งไว้?" Co-created by: สุภาาวดี ตันติยานนท์ และ ChatGPT, Dall-E 3, Midjourney, Claude 2, Perplexity, Canva and Illustrator 13 "เทคโนโลยี AI เป็ นมิตรสนิทและคู่คิดที่จะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล"
 • 14. T H E C U S T O M E R M A T T E R S C O M P A N Y e M A T T E R S Xp e r i e n c e