SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Social Enterprise Plan :
เรียบเรียงและจัดท
ำ
โดย สุภาวดี ตันติยานนท์
C COURSE
RASH
by eXperience Matters
2023
JAN
THE GUIDE
แผนธุรกิจส
ำ
หรับ Social Enterprise
ท
ำ
ไมต้องเขียนแผนธุรกิจส
ำ
หรับ
Social Enterprise
IMPACT
IDEA • เ
ป็
นแผน
ที่
ในการท
ำ
งาน จาก IDEA ไปสู่ SOLUTION และ REAL ACTIONS
• เ
ป็
นแผนผังส
ำ
หรับทีมงาน
• เ
ป็
นแผนงาน
ที่
ช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริจาค นักลงทุน ผู้ร่วมทุน ได้เข้าใจในโครงการ
ที่
ท
ำ
แผนธุรกิจ
การท
ำ
ธุรกิจไม่ใช่เ
รื่
องง่าย เปรียบเสมือนกับการเดินทาง
ที่
ต้องมีเ
ป้
าหมาย
ที่
ชัดเจน เ
พื่
อการเดินทางจะได้ราบ
รื่
นและถึงจุดหมาย
การท
ำ
แผนธุรกิจก็เปรียบเสมือนการท
ำ
แผน
ที่
ในการเดินทาง
ที่
มีการก
ำ
หนดเ
ป้
าหมาย
ที่
ชัดเจน และวาดเส้นทาง
ที่
ต้องเดินเ
พื่
อ
ประเมินแผนในการเดินทาง ดัง
นั้
นการวางแผนธุรกิจจึงมีความจ
ำ
เ
ป็
น
ที่
ต้องท
ำ
ให้รอบคอบ
ตั้
งแต่ต้น องค์ประกอบส
ำ
คัญในการท
ำ
แผนธุรกิจสมัยใหม่มี 11 ประการหลัก โดยเ
พิ่
มเ
รื่
อง social impact เข้าไปด้วยเพราะการท
ำ
ธุรกิจในวัน
นี้
นอกจากผลก
ำ
ไรทางธุรกิจ
แล้ว ธุรกิจ
ที่
ดีต้องค
ำ
นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่
งแวดล้อมอีกด้วย เ
พื่
อเ
ป็
นการท
ำ
ธุรกิจแบบ
ยั่
งยืน
แผนธุรกิจคืออะไร
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ เอกสาร
ที่
ระบุรายละเอียดต่างๆของการท
ำ
ธุรกิจ WHAT || WHY || HOW ท
ำ
ธุรกิจอะไร เ
พื่
อจุดประสงค์อะไร และจะ
ต้องท
ำ
อย่างไรเ
พื่
อ
ที่
จะบรรลุเ
ป้
าหมายได้ โดยแผนธุรกิจจะถูกใช้เ
ป็
นแผน
ที่
การเดินทาง (roadmap) ในการด
ำ
เนินธุรกิจ
ซึ่
งเ
ป็
นกรอบส
ำ
หรับการวาง
กลยุทธ์ การแผนทางการตลาด การเงิน การบริหารงาน และการประเมินผล
แผนธุรกิจ
ก
ำ
หนดเ
ป้
าหมาย พันธกิจ
ที่
ชัดเจน
แผนการตลาด
MARKETING
แผนการเงิน
FINANCE
แผนการบริหาร
ปฏิบัติงาน
OPERATION
การประเมินวัดผล
MEASUREMENT
จุดประสงค์ของการเขียนแผนธุรกิจ
หน้า
ที่
หลักของแผนธุรกิจคือการท
ำ
หน้า
ที่
เสมือนแผน
ที่
ในการด
ำ
เนินธุรกิจให้ประสบส
ำ
เร็จตามเ
ป้
าหมาย
ที่
วางไว้ ดัง
นั้
น
เราจึงสามารถน
ำ
แผนธุรกิจมาช่วยน
ำ
เสนอความเ
ป็
นไปได้ของความส
ำ
เร็จส
ำ
หรับการลงทุน การระดมทุน หรือการขอ
กู้สินเ
ชื่
อเ
พื่
อประกอบธุรกิจ หากเรามีแผน
ที่
ที่
ละเอียด รอบคอบ ผู้ ให้ความสนับสนุนก็จะมองเห็นถึงความคุ้มค่าในการ
ลงทุน
ทั้
ง
นี้
รวมถึงธุรกิจเ
พื่
อสังคม
ที่
ต้องมีการท
ำ
แผนธุรกิจด้วยโดยใช้องค์ประกอบและหลักการหลักใกล้เคียงกับ
ธุรกิจ เพียงแต่มีรานละเอียดบางอย่างบนหลักการเดียวกัน
ที่
แตกต่างออกไปเล็กน้อย
ประโยชน์และความส
ำ
คัญของการเขียนแผนธุรกิจ
ที่
ดี
4
สามารถใช้ในการจัดหาแหล่งทุน
แ ผ น ธุ ร กิ จ
ที่
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ
ครอบคลุมมิติหลักของการด
ำ
เนิน
ธุรกิจ จะช่วยดึงดูดและสร้างความ
มั่
นใจให้ แก่ คู่ ค้า ผู้ สั บสนุ นและผู้
ลงทุน
3
การวัดผลการท
ำ
งาน
การประเมินผลและวัดผล
ที่
ต่อเ
นื่
อง
จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าเราก
ำ
ลังอยู่
ที่
จุด
ไหนของแผน
ที่
มี ข้ อมู ลในการ
ท
ำ
ความเข้าใจ
ปั
ญหาและหาโอกาส
ใหม่ได้ ตลอดจนน
ำ
การบทเรียน
ที่
เกิ
ดึ้
นมาใช้ปรับแผนสร้างกลยุทธ์
ใหม่เ
พื่
อเข้าใกล้ความส
ำ
เร็จ
2
เ
ป็
นตัวช่วยในการวางแผนกลยุทธ์
เ
มื่
อมีจุดมุ่งหมาย
ที่
ชัดเจน เราจะเห็น
เ
ป้
าหมายและ
สิ่
ง
ที่
ต้องท
ำ
ทั้
งหมดผ่าน
แผนธุรกิจ
ที่
ดี
การวางกลยุทธ์คือการวางแผนการ
ท
ำ
งาน
ที่
การวางล
ำ
ดับความส
ำ
คัญว่า
จะท
ำ
อะไรก่อนหลัง เข้าใจและเห็น
ความสัมพันธ์ของเ
ป้
าหมาย --> ควร
ท
ำ
อะไร อย่างไร เ
พื่
อใคร และเ
พื่
อให้
ได้ผลอะไร
1
การมองภาพรวมของการท
ำ
ธุรกิจ
ปั
จจั ยส
ำ
คั ญในการท
ำ
ธุ รกิ จให้
ส
ำ
เร็จคือ เราต้องรู้จักตัวเองให้ดี
ไม่ว่าจะเ
ป็
นสิ นค้า/บริการ ความ
ต้องการของลูกค้า ข้อมูล
ที่
ช่วย
ชี้
ปั
จจั ยของผลลั พธ์
ที่
ผ่ านมาและ
ความเ
ป็
นไปได้ ในอนาคต วิธีการ
ด
ำ
เนินงาน โครงสร้างรายได้-ค่าใช้
จ่าย เ
พื่
อน
ำ
ข้อมูล
ทั้
งหมดมาใช้ ใน
การวางกลยุทธ์ต่อไป
องค์ประกอบแผนธุรกิจส
ำ
หรับ SE
1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)
2.
ปั
ญหา
ที่
ต้องการแก้ (The problem)
3. ค
ำ
อธิบายธุรกิจ จุดประสงค์ พันธกิจ (Company Description, Vision , Mission and Value
Proprosition: Business Model Canvas)
4. รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (The Organization and Management)
5. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด(The Market: Situation analysis - BMC, PESTLE, SWOT,
Competitor Analysis, and Consumer Insight)
6. ค
ำ
อธิบายผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Concept)
7. ผลต่อสังคม (Social Impact)
8. แผนการตลาด (Marketing Plan)
9. แผนการเงิน (Financial Plan)
10.แผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
11.ภาคผนวก (Appendix)
PROFESSIONAL BUSINESS PLAN
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
บ ท ส รุ ป ผู้ บ ริ ห า ร
EXECUTIVE SUMMARY
บทสรุปผู้บริหาร หรือ Executive Summary คือ การเขียนบทสรุปภาพรวมธุรกิจและแผนธุรกิจคร่าวๆ
ซึ่
งจะท
ำ
ให้ผู้อ่านเข้าใจธุรกิจและแผน
ทั้
งหมดในเ
บื้
องต้น โดย
ทั่
วไปจะมี
ความยาวเพียง 1-3 หน้า เท่า
นั้
น ควรเ
ป็
นส่วน
ที่
กระชับ
ที่
สุด แต่สามารถท
ำ
ให้เห็นภาพได้ องค์ประกอบบทสรุปผู้บริหารมีดัง
นี้
• แนะน
ำ
ธุรกิจ เ
ป้
าหมายหรือพันธกิจ จะขายอะไร ขายให้ใคร แตกต่างหรือโดดเด่นจากคู่แข่งอย่างไร
• ข้อมูลตัวเลขการเงิน
ที่
น่าสนใจ เช่นรายได้
ที่
คาดการณ์ ก
ำ
ไร ระยะเวลาคืนทุน (ROI)
• ข้อมูลเ
กี่
ยวกับเงินลงทุนเ
บื้
องต้น เช่นธุรกิจ
นี้
ต้องมีเงินทุนเท่าไร ใช้ลงอะไรส่วนมาก ระดมทุนจากไหน
• ข้อมูลเ
กี่
ยวกับตลาดและคู่แข่ง ระบุว่าธุรกิจอยู่ในต
ำ
แหน่ง (Position) ใดของตลาด และแข่งกับธุรกิจใดอยู่บ้าง ลูกค้าคือใคร
•
ปั
จจัยส
ำ
คัญ
ที่
จะท
ำ
ให้แผนหรือโครงงาน
นี้
ประสบความส
ำ
เร็จ (Critical success factors)
Executive Summary ควร
ที่
จะ
สั้
นและได้ ใจความ เ
ป้
าหมายของส่วน
นี้
คือการอธิบายภาพรวมเ
พื่
อให้คนสามารถศึกษาเ
พิ่
มเติมจากเ
นื้
อหาส่วน
อื่
นในแผนธุรกิจ
ซึ่
งส่วน
นี้
สามารถเขียนทีหลังสุดได้ เพราะเราจ
ำ
เ
ป็
นต้องมีข้อมูลจากส่วน
อื่
นๆ ในระดับห
นึ่
งก่อน แต่ส่วน
นี้
ก็ถือเ
ป็
นจุดเห
นี่
ยวไกนักลงทุนได้เลย ถ้าสามารถแสดงให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่า
ธุรกิจจะประสบความส
ำ
เร็จได้อย่างไร
1
COMPANY NAME
Include your mission statement here in one or two sentences.
Overview
Add minimal background information about your company. What are you
all about? How did you get started?
The Problem
What problem will your company solve? How has your competition failed
to solve it? The Solution Why is your business the best solution? Explain
why your business model makes your company the best choice.
Target Market
Who are you marketing your company toward? How will your sales and
marketing campaigns reach them?
Keys to Success
How is your business already succeeding? What elements set it apart
from other companies in the same market?
Steps Forward
What's next for your business?
Opportunities for Investment/Partnership
De
fi
ne what you want your reader to do. Is there a speci
fi
c need they are
meeting?
SUMMARY
EXECUTIVE
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
2 COMPANY DESCRIPTION
ค
ำ
อ ธิ บ า ย ธุ ร กิ จ
ค
ำ
อธิบายธุรกิจ คือ ส่วน
ที่
ระบุว่าธุรกิจของเราท
ำ
อะไร
ซึ่
งถ้าเราเ
ป็
นองค์กรหรือห
น่่
วยงาน
ที่
ท
ำ
กิจกรรมเ
พื่
อสังคม ก็ให้ระบุถึงลักษณะองค์กร เ
ป้
าหมาย
ขององค์กร
ที่
มาและเหตุผลในการท
ำ
โครงงาน
ที่
น
ำ
เสนอ หากเ
ป็
นธุรกิจ
ทั่
วไปก็ให้ระบุถึง Business Idea และจุดมุ่งหมายในการท
ำ
ธุรกิจ
นั้
นๆได้เลย การ
เขียนในบท
นี้
เขียนเ
พื่
อปู
พื้
นฐานให้คนอ่านท
ำ
เข้าใจกับแก่นและแนวทางการท
ำ
ธุรกิจ (โครงงาน
นี้
) ประเด็น
ที่
ต้องมี
•
ชื่
อองค์กรหรือ
ชื่
อทีมโครงงาน
•
ปั
ญหา
ที่
อยากแก้ แรงบันดาลใจ
• ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการประเภทใด
• ก
ำ
ลังแก้ ไข
ปั
ญหาหรือตอบสนองความต้องการอะไรของผู้คน
• ใครคือลูกค้า (Customer Persona)
• ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ที่
บริษัทจะขาย/แก้
ปั
ญหาให้
นอกจาก
นี้
ควรระบุข้อได้เปรียบ จุดขายของธุรกิจ
ที่
จะท
ำ
ให้ธุรกิจประสบความส
ำ
เร็จ ช่องทางและวิธีในการเข้าหาและขายสินค้า
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
3 ORGANIZATION &
MANAGEMENT
รายละเอียดองค์กร
รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management) หมายถึง รายละเอียด
ที่
บอกโครงสร้างของบริษัทว่าใครท
ำ
งานอะไร
ทั้
งส่วน
ของผู้บริหารและพนักงาน รวม
ทั้
งรายละเอียดขององค์กร
อื่
น
ที่
บริษัทร่วมงานด้วย โดยเ
นื้
อหาในส่วน
นี้
ควรจะบอกล
ำ
ดับการท
ำ
งาน หรือ
ที่
เรียกกว่า
“Organization Chart” (ผังองค์กร)
ที่
แสดงให้เห็นว่าแต่ละต
ำ
แหน่ง แต่ละแผนกร่วมงานกันอย่างไร และแต่ละคนมีต
ำ
แหน่งและความรับผิดชอบอะไร
บ้าง
ทั้
ง
นี้
ถ้าท
ำ
ให้ละเอียดมาก
ขึ้
น อาจระบุเ
พิ่
มเติมถึงรายละเอียดงานในแต่ละต
ำ
แหน่ง และตัว
ชี้
วัด
ที่
มุ่งหวังจากภาคส่วนต่างๆ ส
ำ
หรับองค์กรทางธุรกิจอาจ
ให้รายละเอียดเ
รื่
องโครงสร้างขององค์กร จ
ำ
นวนพนักงาน อายุเฉ
ลี่
ยของพนักงาน (age range 22-42 yrs., avg 28s) และ อายุการท
ำ
งานของ
พนักงาน เช่นเฉ
ลี่
ย 3.8
ปี
เ
พื่
อให้เห็นภาพการท
ำ
งาน วัฒนธรรมองค์กรและผลลัพธ์จากหน่วยต่างๆ
ที่
ประกอบรวมไปเ
ป็
นภาพเ
ป้
าหมายของบริษัท
*์NOTE FOR SE-2564: ส
ำ
หรับโครงงาน
ที่
ท
ำ
ให้ระบุถึง การจัดโครงสร้างของทีม team pro
fi
le
TEAM MEMBERs
Profile & Inspiration
Roles & Responsibilities
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
4 MARKET & SITUATION
ANALYSIS
บทวิเคราะห์สถานการณ์
วิเคราะห์และอธิบายสภาพตลาดและสภาพการแข่งขันรอบตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่
งเ
รื่
องของความต้องการลูกค้าและคู่แข่งต่างๆ
ที่
ส
ำ
คัญ โดย
ใช้เค
รื่
องเช่น PESTLE Analysis, SWOT, Compatitor Analysis และ การศึกษาและการท
ำ
วิจัยโดยตรงกับกลุ่มผู้ ใช้หรือลูกค้าเ
ป้
าหมาย
• ขนาดตลาด
ที่
เราจะลงเล่นใหญ่แค่ไหน (Market Size)
• ใครคือกลุ่มเ
ป้
าหมายบ้าง (Target Customer)
• ลูกค้าหรือผู้ ใช้มีความต้องการอะไร: customer paint’s points & customer journey
• ท
ำ
ไมเขาถึงต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา (why they will buy from you - your unique selling point)
• กระแสหรือเทรนด์ ในช่วง
นั้
นๆ (Global & local trends)
• การคาดการณ์การเติบโตของสินค้า/บริการของธุรกิจในตลาด (Market Growth)
• รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) ว่าคู่แข่งท
ำ
อะไรได้ดี ตลาดก
ำ
ลังจับลูกค้ากลุ่มไหนอยู่ ยอดขายของเขาเ
ป็
นอย่างไร จุดเด่น จุด
ด้อย ฯลฯ เ
พื่
อ
ที่
จะเราน
ำ
มาวิเคราะห์บทเรียนในการท
ำ
งานและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
5 PRODUCT or SERVICE
CONCEPT
ค
ำ
อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เ
นื้
อหาในส่วน
นี้
เ
ป็
นการอธิบายแนวความคิดของสินค้าและบริการ
ที่
ธุรกิจของเราขาย อธิบายว่าสินค้า/บริการเ
ป็
นอย่างไร ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้
ซื้
อ/ผู้ ใช้
บริการ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) มูลค่าและก
ำ
ไร
ที่
จากสินค้าหรือบริการ ส
ำ
หรับบริษัท
ที่
รายการสินค้าไม่มาก เราสามารถให้รายละเอียด
สินค้าแต่ละ
ชิ้
นได้ แต่หากเ
ป็
นบริษัทใหญ่
ที่
มีสินค้าจ
ำ
นวนมาก อาจระบุรายละเอียดเ
ป็
นหมวดหมู่ก็ได้
นอกจาก
นี้
อีก
สิ่
ง
ที่
ควรระบุคือ คาดการณ์หรือระบุข้อมูล
ที่
เคยท
ำ
ได้ว่าสินค้าตัวไหนขายดี และท
ำ
ก
ำ
ไรได้มาก ตลาดก
ำ
ลังนิยมอะไร รวมถึงต้นทุนและ
ที่
มา
(Supplier) ของการได้มา
ซึ่
งสินค้า เ
พื่
อใช้ปรับปรุงแผนการผลิตและกลยุทธ์การตลาดต่อไป
PRODUCT CONCEPT
What do we sell?
Why does the customer buy us?
How do they buy us?
How much do they need to pay?
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
6 S O C I A L I M P A C T
ผ ล ต่ อ สั ง ค ม
ในส่วน
นี้
จะเ
ป็
นเขียนบทสรุปว่า องค์กรหรือโครงงานเ
พื่
อสังคม
ที่
ท
ำ
จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ “ความต่าง ให้แก่สังคม” ในแง่มุมไหน อย่างไร องค์ประ
กอย
ที่
ควรครอบคลุมคือ
• ใครจะได้ประโยชน์จากกิจการเ
พื่
อสังคมของคุณ?
• ท
ำ
ไมกิจการเ
พื่
อสังคมของคุณจึงจ
ำ
เ
ป็
น?
• กิจการเ
พื่
อสังคมของคุณจะตอบสนองความต้องการ
นั้
นได้อย่างไร?
• คุณท
ำ
งานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อย่างไร
• ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณและคุณได้มีการปรึกษาหารือกับพวกเขาแล้วหรือยัง? (Stakeholder analysis, consultation and research)
• คุณจะวัดผลกระทบทางสังคมอย่างไรและคุณมีงบประมาณส
ำ
หรับ
สิ่
ง
นี้
หรือไม่?*
ควรรวมรายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคระห์และตารางผลลัพธ์
ที่
ตั้
งใจไว้และกิจกรรมเ
ป็
นภาคผนวกหรือคุณอาจต้องการอ้างอิง
สิ่
ง
นี้
และบอกว่า
มีให้บริการตามค
ำ
ขอ (Strongly recommend to have a complete stakeholder analysis included in the Appendix)
*ส
ำ
หรับ MDSE-2564 ให้วัดผลจากความเข้าใจสถานการณ์ กลุ่มคน
ที่
เข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุน
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
7 MARKETING
แ ผ น ก า ร ต ล า ด
แผนธุรกิจ
ที่
ดีต้องมีกลยุทธ์แผนการตลาด
ที่
ชัดเจน
ซึ่
งต้องประกอบไปด้วยแผนการตลาดและแผนการขายการจัดจ
ำ
หน่าย แผน
ทั้
ง 2 มีความส
ำ
คัญ
อย่าง
ยิ่
ง เพราะถือเ
ป็
นด้านหน้าในการเข้าหาลูกค้า และระบุกลยุทธ์
ที่
ต้องท
ำ
เ
พื่
อให้ธุรกิจประสบผลส
ำ
เร็จตามเ
ป้
าหมาย เ
ป้
าหมายของการวางแผนการ
ตลาดและการขายก็คือ ระบุว่าเราจะเข้าหาลูกค้าอย่างไร ฟูม
ฟั
กเขาอย่างไร และรักษาให้เข้ายังเ
ป็
นลูกค้าของธุรกิจต่อไปเ
รื่
อยๆ อย่างไร อีก
สิ่
ง
ที่
ควรระบุ
ในส่วน
นี้
คือ การ
ตั้
งงบประมาณการตลาดและการขายและต้องคาดการณ์ ได้ว่าจากงบประมาณจะสามารถสร้างยอดขายหรือ ROI (Return of
Investment) ได้เท่าไร โดย
ที่
ระบุงบประมาณเ
ป็
นช่วงๆ เช่น ต่อเดือน ต่อไตรมาส เ
ป็
นต้น แผนการตลาดและการขายของแต่ละธุรกิจก็จะแตกต่างกันไป
และในแต่ละสถานการณ์ ธุรกิจก็จ
ำ
เ
ป็
น
ที่
จะต้องเป
ลี่
ยนกลยุทธ์ ให้เหมาะสม
• เส้นทางสู่ตลาดของคุณ (เช่นจะจัดจ
ำ
หน่ายอย่างไร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ยุทธวิธีการ
สื่
อสารประชาสัมพันธ์)
• 4 Ps + 4 Es
• โปรโม
ชั่
นมิกซ์
• นโยบายการดูแลลูกค้า
• นโยบายและกระบวนการรับ
ฟั
งความคิดเห็นของลูกค้า
• ใครจะมีส่วนร่วมในการตลาด ถายในองค์กรและคู่ค้า
• งบประมาณส
ำ
หรับการตลาดเท่าไหร่
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
8 FINANCIAL PLAN
แ ผ น ก า ร เ งิ น
แผนการเงิน จะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่
1. ค
ำ
อธิบายเ
รื่
องการเงิน ประกอบด้วย ตัวเลขการประมาณการยอดขาย รายได้ ก
ำ
ไร เงินทุน เงินหมุนเวียน (cash flow) ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
ที่
บอก
สถานการณ์การเงินใน
ปั
จจุบันหรือ
ที่
คาดการณ์ ได้ชัดเจน
2. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง การคาดการณ์ก
ำ
ไร-ขาดทุน (Income Statement) งบกระแสเงินสด (Cashflow) และงบดุล (Balance
Sheet) เ
พื่
อใช้วิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางของธุรกิจในอนาคต
ข้อมูลส่วน
นี้
ถือว่าเ
ป็
นส่วน
ที่
ยากและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูง จึงอาจจะเวลาในการท
ำ
หลายวัน และต้องการข้อมูลสนับสนุนจ
ำ
นวนมาก รวม
ทั้
ง
ความรู้ในการคาดการณ์ด้วย จึงควรหาเค
รื่
องมือเข้ามาช่วยค
ำ
นวณ
ซึ่
งอาจจะเ
ป็
น Excel / Google Sheet หรือโปรแกรมเฉพาะทาง
อื่
นๆ
ที่
ช่วยให้เห็น
การเงินของบริษัท เช่น ERP (Enterprise Resource Planning) เ
ป็
นต้น
ทั้
ง
นี้
คุณควรศึกษาเ
รื่
องการเงิน วิธีการเขียนงบประมาณ การท
ำ
งบดุล และเอกสารการเงินต่างๆ เ
พิ่
มเติมด้วย
เ
รื่
อง
ที่
ต้องศึกษา:
Income Statement งบก
ำ
ไรขาดทุน – ธุรกิจต้องขายเยอะแค่ไหนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรถึงจะสามารถท
ำ
ก
ำ
ไรได้ ให้ค
ำ
นึงถึงยอดขาย จ
ำ
นวน
ลูกค้า ต้นทุนเ
บื้
องต้น และ ค่าใช้จ่ายด้านการขายการตลาดก่อน หลังจาก
นั้
นก็จะเ
ป็
นเ
รื่
องของค่าใช้จ่ายส่วน
อื่
นๆ (Operating Expenses) อ่านเ
พิ่
ม
ได้
ที่
งบก
ำ
ไรขาดทุน (Income Statement)
พื้
นฐาน
ที่
ควรรู้ -next slide
Cashflow งบกระแสเงินสด – หมายถึงเงินสด
ที่
วิ่
งเข้าออกในธุรกิจในแต่ละเดือนหรือ
ปี
หัวข้อ
นี้
ส
ำ
คัญมากส
ำ
หรับธุรกิจ
ที่
มีก
ำ
ไรน้อย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่
งเวลาต้องมีการ
ซื้
อขายเครดิตกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ และ การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือเจ้าห
นี้
อื่
นๆ (
ที่
ต้องมีการจ่ายดอกเ
บี้
ยเ
รื่
อยๆ)
Balance Sheet งบดุล – หมายถึงทรัพย์สินและห
นี้
สินต่างๆ เช่น
ที่
ดิน ตึกต่างๆ หรือแม้แต่สต็อก งบดุล
ที่
ถูกต้องมีข้อมูล
ที่
สามารถเ
ชื่
อมไปยังงบก
ำ
ไร
ขาดทุนและกระแสเงินสดได้
NOTE for MDSE-2564: ส
ำ
หรับโครงงาน
ที่
ท
ำ
เราต้องท
ำ
Sales Projection และ Income Statement Projection for the project
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
9 CONTIGENCY PLAN
แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น
แม้ว่าเราจะพยายามเขียนแผนธุรกิจอย่างรอบคอบรัดกุมแค่ไหน แต่ในการท
ำ
ธุรกิจมักจะมีเหตุการณ์
ที่
ท
ำ
ให้ด
ำ
เนินไปตามแผนได้อย่างราบ
รื่
น โดย
เฉพาะอย่าง
ยิ่
งกับสถานการณ์ภายนอก
ที่
เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างวิกฤตการณ์ต้มย
ำ
กุ้งเ
มื่
อ
ปี
40 หรือวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ที่
กระทบธุรกิจอย่างสาหัส ได้ท
ำ
ให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอน
เราอาจเขียนสถานการณ์
ที่
เลวร้าย
ที่
สุดไว้ 2-3 สถานการณ์ พร้อมระบุวิธีรับมือไม่ว่าจะเ
ป็
นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ การลดขนาดธุรกิจ การออกสินค้า
เ
พื่
อกระตุ้นยอดขาย ฯลฯ ท
ำ
เ
ป็
นแผนรับมือคร่าวๆ
ทั้
งเ
รื่
องการเงินและแผนการตลาด จากข้อมูลในแผนธุรกิจ
ทั้
ง 9 ข้อ
ที่
กลาวมาแล้ว จะช่วยให้เรารู้จัก
ธุรกิจของเราดีมาก
ขึ้
นและสามารถหาวิธีรับมือสถานการณ์ ได้เหมาะสม
ที่
สุด
โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ
10 APPENDIX
ภ า ค ผ น ว ก
ภาคผนวกหรือ Appendix เ
ป็
นส่วนเ
พิ่
มเติมของแผนธุรกิจ
ซึ่
งจะรวบรวมและอ้างอิงแหล่ง
ที่
มาของข้อมูลต่างๆ
ที่
เราไม่สามารถระบุ
ไว้ ในเ
นื้
อหาส่วนต่างๆ ได้ แต่เ
นื้
อหาส่วน
นี้
จะจ
ำ
เ
ป็
นส
ำ
หรับการท
ำ
ความเข้าใจในเชิงลึกถึง
ที่
มา
ที่
ไปของแผนธุรกิจ
ส
ำ
หรับการเสนอขอทุนหรือสินเ
ชื่
อ โดยข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ
ที่
ใช้อ้างอิงในแผนธุรกิจ ควรระบุไว้ ในภาคผนวกเ
พื่
อสร้างความน่าเ
ชื่
อ
ถือ และแสดง
ที่
มา
ที่
ไปของแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มนักลงทุนหรือธนาคาร
“If you do not know where
you are going, every road
will get you no where”
Henry A. Kissinger

More Related Content

Similar to Business Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdf

Low cost marketing
Low cost marketingLow cost marketing
Low cost marketing
Chao Onlamai
 
Introduction to bizz backup co., ltd. r5 tha
Introduction to bizz backup co., ltd. r5 thaIntroduction to bizz backup co., ltd. r5 tha
Introduction to bizz backup co., ltd. r5 tha
Sanphat Leowarin
 
หลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการหลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการ
Karatz Mee
 

Similar to Business Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdf (20)

แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
แผนธุรกิจ (คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ Sme)
 
e-commerce
e-commercee-commerce
e-commerce
 
บทที่2 การวางแผนธุรกิจที่ดีมีประโยชน์อย่างไร
บทที่2 การวางแผนธุรกิจที่ดีมีประโยชน์อย่างไรบทที่2 การวางแผนธุรกิจที่ดีมีประโยชน์อย่างไร
บทที่2 การวางแผนธุรกิจที่ดีมีประโยชน์อย่างไร
 
คำศัพท์ ต้องรู้
คำศัพท์ ต้องรู้คำศัพท์ ต้องรู้
คำศัพท์ ต้องรู้
 
Low cost marketing
Low cost marketingLow cost marketing
Low cost marketing
 
Business plan
Business planBusiness plan
Business plan
 
Business plan
Business planBusiness plan
Business plan
 
Bmc vpd-2016
Bmc vpd-2016Bmc vpd-2016
Bmc vpd-2016
 
Account executive
Account executiveAccount executive
Account executive
 
Implementation_Methodology by Alex 2023 แปลโดย ธนเดช รันดิลก ณ ภูเก็ต.pdf
Implementation_Methodology by Alex 2023 แปลโดย ธนเดช รันดิลก ณ ภูเก็ต.pdfImplementation_Methodology by Alex 2023 แปลโดย ธนเดช รันดิลก ณ ภูเก็ต.pdf
Implementation_Methodology by Alex 2023 แปลโดย ธนเดช รันดิลก ณ ภูเก็ต.pdf
 
Introduction to bizz backup co., ltd. r5 tha
Introduction to bizz backup co., ltd. r5 thaIntroduction to bizz backup co., ltd. r5 tha
Introduction to bizz backup co., ltd. r5 tha
 
7 steps for Digital Marketing Plan & Strategy
7 steps for Digital Marketing Plan & Strategy7 steps for Digital Marketing Plan & Strategy
7 steps for Digital Marketing Plan & Strategy
 
หลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการหลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการ
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
 
Entrepreneurship : New Venture Creation
Entrepreneurship : New Venture CreationEntrepreneurship : New Venture Creation
Entrepreneurship : New Venture Creation
 
01
0101
01
 
Objective and key results
Objective and key resultsObjective and key results
Objective and key results
 
บทที่1 แผนธุรกิจ คืออะไร
บทที่1 แผนธุรกิจ คืออะไรบทที่1 แผนธุรกิจ คืออะไร
บทที่1 แผนธุรกิจ คืออะไร
 
Chap3
Chap3Chap3
Chap3
 
Chap3
Chap3Chap3
Chap3
 

More from Supavadee(Noi) Tantiyanon

More from Supavadee(Noi) Tantiyanon (9)

SMART CITY Post Today Smart City Nov2023
SMART CITY Post Today Smart City Nov2023SMART CITY Post Today Smart City Nov2023
SMART CITY Post Today Smart City Nov2023
 
2024 Calendar-eXperience MattersThailand
2024 Calendar-eXperience MattersThailand2024 Calendar-eXperience MattersThailand
2024 Calendar-eXperience MattersThailand
 
Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...
Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...
Decoding Generative AI-AI Playbook for Marketing Students_UPower DUGA_Supavad...
 
AI Co-pilot- Mood Mugs Case Study_Supavade Tantiyanon-V1.0.pdf
AI Co-pilot- Mood Mugs Case Study_Supavade Tantiyanon-V1.0.pdfAI Co-pilot- Mood Mugs Case Study_Supavade Tantiyanon-V1.0.pdf
AI Co-pilot- Mood Mugs Case Study_Supavade Tantiyanon-V1.0.pdf
 
2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf
2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf
2024 Calendar-eXperience Matters-International.pdf
 
Generative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdf
Generative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdfGenerative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdf
Generative AI-Co-Creation Case_Supavadee Tantiyanon.pdf
 
From Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdf
From Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdfFrom Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdf
From Bureaucracy to Botocracy_Supavadee Tantiyanon_070823_update.pdf
 
DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf
DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdfDIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf
DIGITAL MARKETING_คนไทย 4.0_Supavadee T.17072022.pdf
 
Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...
Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...
Women, Let's be A Dream Catcher & Be Success_Supavadee T. eXperience Matters_...
 

Business Plan Guideline_Supavadee 17012023.pdf

 • 1. Social Enterprise Plan : เรียบเรียงและจัดท ำ โดย สุภาวดี ตันติยานนท์ C COURSE RASH by eXperience Matters 2023 JAN THE GUIDE แผนธุรกิจส ำ หรับ Social Enterprise
 • 2. ท ำ ไมต้องเขียนแผนธุรกิจส ำ หรับ Social Enterprise IMPACT IDEA • เ ป็ นแผน ที่ ในการท ำ งาน จาก IDEA ไปสู่ SOLUTION และ REAL ACTIONS • เ ป็ นแผนผังส ำ หรับทีมงาน • เ ป็ นแผนงาน ที่ ช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริจาค นักลงทุน ผู้ร่วมทุน ได้เข้าใจในโครงการ ที่ ท ำ
 • 3. แผนธุรกิจ การท ำ ธุรกิจไม่ใช่เ รื่ องง่าย เปรียบเสมือนกับการเดินทาง ที่ ต้องมีเ ป้ าหมาย ที่ ชัดเจน เ พื่ อการเดินทางจะได้ราบ รื่ นและถึงจุดหมาย การท ำ แผนธุรกิจก็เปรียบเสมือนการท ำ แผน ที่ ในการเดินทาง ที่ มีการก ำ หนดเ ป้ าหมาย ที่ ชัดเจน และวาดเส้นทาง ที่ ต้องเดินเ พื่ อ ประเมินแผนในการเดินทาง ดัง นั้ นการวางแผนธุรกิจจึงมีความจ ำ เ ป็ น ที่ ต้องท ำ ให้รอบคอบ ตั้ งแต่ต้น องค์ประกอบส ำ คัญในการท ำ แผนธุรกิจสมัยใหม่มี 11 ประการหลัก โดยเ พิ่ มเ รื่ อง social impact เข้าไปด้วยเพราะการท ำ ธุรกิจในวัน นี้ นอกจากผลก ำ ไรทางธุรกิจ แล้ว ธุรกิจ ที่ ดีต้องค ำ นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย เ พื่ อเ ป็ นการท ำ ธุรกิจแบบ ยั่ งยืน แผนธุรกิจคืออะไร แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ เอกสาร ที่ ระบุรายละเอียดต่างๆของการท ำ ธุรกิจ WHAT || WHY || HOW ท ำ ธุรกิจอะไร เ พื่ อจุดประสงค์อะไร และจะ ต้องท ำ อย่างไรเ พื่ อ ที่ จะบรรลุเ ป้ าหมายได้ โดยแผนธุรกิจจะถูกใช้เ ป็ นแผน ที่ การเดินทาง (roadmap) ในการด ำ เนินธุรกิจ ซึ่ งเ ป็ นกรอบส ำ หรับการวาง กลยุทธ์ การแผนทางการตลาด การเงิน การบริหารงาน และการประเมินผล แผนธุรกิจ ก ำ หนดเ ป้ าหมาย พันธกิจ ที่ ชัดเจน แผนการตลาด MARKETING แผนการเงิน FINANCE แผนการบริหาร ปฏิบัติงาน OPERATION การประเมินวัดผล MEASUREMENT
 • 4. จุดประสงค์ของการเขียนแผนธุรกิจ หน้า ที่ หลักของแผนธุรกิจคือการท ำ หน้า ที่ เสมือนแผน ที่ ในการด ำ เนินธุรกิจให้ประสบส ำ เร็จตามเ ป้ าหมาย ที่ วางไว้ ดัง นั้ น เราจึงสามารถน ำ แผนธุรกิจมาช่วยน ำ เสนอความเ ป็ นไปได้ของความส ำ เร็จส ำ หรับการลงทุน การระดมทุน หรือการขอ กู้สินเ ชื่ อเ พื่ อประกอบธุรกิจ หากเรามีแผน ที่ ที่ ละเอียด รอบคอบ ผู้ ให้ความสนับสนุนก็จะมองเห็นถึงความคุ้มค่าในการ ลงทุน ทั้ ง นี้ รวมถึงธุรกิจเ พื่ อสังคม ที่ ต้องมีการท ำ แผนธุรกิจด้วยโดยใช้องค์ประกอบและหลักการหลักใกล้เคียงกับ ธุรกิจ เพียงแต่มีรานละเอียดบางอย่างบนหลักการเดียวกัน ที่ แตกต่างออกไปเล็กน้อย ประโยชน์และความส ำ คัญของการเขียนแผนธุรกิจ ที่ ดี 4 สามารถใช้ในการจัดหาแหล่งทุน แ ผ น ธุ ร กิ จ ที่ ร อ บ ค อ บ แ ล ะ ครอบคลุมมิติหลักของการด ำ เนิน ธุรกิจ จะช่วยดึงดูดและสร้างความ มั่ นใจให้ แก่ คู่ ค้า ผู้ สั บสนุ นและผู้ ลงทุน 3 การวัดผลการท ำ งาน การประเมินผลและวัดผล ที่ ต่อเ นื่ อง จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าเราก ำ ลังอยู่ ที่ จุด ไหนของแผน ที่ มี ข้ อมู ลในการ ท ำ ความเข้าใจ ปั ญหาและหาโอกาส ใหม่ได้ ตลอดจนน ำ การบทเรียน ที่ เกิ ดึ้ นมาใช้ปรับแผนสร้างกลยุทธ์ ใหม่เ พื่ อเข้าใกล้ความส ำ เร็จ 2 เ ป็ นตัวช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ เ มื่ อมีจุดมุ่งหมาย ที่ ชัดเจน เราจะเห็น เ ป้ าหมายและ สิ่ ง ที่ ต้องท ำ ทั้ งหมดผ่าน แผนธุรกิจ ที่ ดี การวางกลยุทธ์คือการวางแผนการ ท ำ งาน ที่ การวางล ำ ดับความส ำ คัญว่า จะท ำ อะไรก่อนหลัง เข้าใจและเห็น ความสัมพันธ์ของเ ป้ าหมาย --> ควร ท ำ อะไร อย่างไร เ พื่ อใคร และเ พื่ อให้ ได้ผลอะไร 1 การมองภาพรวมของการท ำ ธุรกิจ ปั จจั ยส ำ คั ญในการท ำ ธุ รกิ จให้ ส ำ เร็จคือ เราต้องรู้จักตัวเองให้ดี ไม่ว่าจะเ ป็ นสิ นค้า/บริการ ความ ต้องการของลูกค้า ข้อมูล ที่ ช่วย ชี้ ปั จจั ยของผลลั พธ์ ที่ ผ่ านมาและ ความเ ป็ นไปได้ ในอนาคต วิธีการ ด ำ เนินงาน โครงสร้างรายได้-ค่าใช้ จ่าย เ พื่ อน ำ ข้อมูล ทั้ งหมดมาใช้ ใน การวางกลยุทธ์ต่อไป
 • 5. องค์ประกอบแผนธุรกิจส ำ หรับ SE 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 2. ปั ญหา ที่ ต้องการแก้ (The problem) 3. ค ำ อธิบายธุรกิจ จุดประสงค์ พันธกิจ (Company Description, Vision , Mission and Value Proprosition: Business Model Canvas) 4. รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (The Organization and Management) 5. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด(The Market: Situation analysis - BMC, PESTLE, SWOT, Competitor Analysis, and Consumer Insight) 6. ค ำ อธิบายผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Concept) 7. ผลต่อสังคม (Social Impact) 8. แผนการตลาด (Marketing Plan) 9. แผนการเงิน (Financial Plan) 10.แผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 11.ภาคผนวก (Appendix) PROFESSIONAL BUSINESS PLAN
 • 6. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ บ ท ส รุ ป ผู้ บ ริ ห า ร EXECUTIVE SUMMARY บทสรุปผู้บริหาร หรือ Executive Summary คือ การเขียนบทสรุปภาพรวมธุรกิจและแผนธุรกิจคร่าวๆ ซึ่ งจะท ำ ให้ผู้อ่านเข้าใจธุรกิจและแผน ทั้ งหมดในเ บื้ องต้น โดย ทั่ วไปจะมี ความยาวเพียง 1-3 หน้า เท่า นั้ น ควรเ ป็ นส่วน ที่ กระชับ ที่ สุด แต่สามารถท ำ ให้เห็นภาพได้ องค์ประกอบบทสรุปผู้บริหารมีดัง นี้ • แนะน ำ ธุรกิจ เ ป้ าหมายหรือพันธกิจ จะขายอะไร ขายให้ใคร แตกต่างหรือโดดเด่นจากคู่แข่งอย่างไร • ข้อมูลตัวเลขการเงิน ที่ น่าสนใจ เช่นรายได้ ที่ คาดการณ์ ก ำ ไร ระยะเวลาคืนทุน (ROI) • ข้อมูลเ กี่ ยวกับเงินลงทุนเ บื้ องต้น เช่นธุรกิจ นี้ ต้องมีเงินทุนเท่าไร ใช้ลงอะไรส่วนมาก ระดมทุนจากไหน • ข้อมูลเ กี่ ยวกับตลาดและคู่แข่ง ระบุว่าธุรกิจอยู่ในต ำ แหน่ง (Position) ใดของตลาด และแข่งกับธุรกิจใดอยู่บ้าง ลูกค้าคือใคร • ปั จจัยส ำ คัญ ที่ จะท ำ ให้แผนหรือโครงงาน นี้ ประสบความส ำ เร็จ (Critical success factors) Executive Summary ควร ที่ จะ สั้ นและได้ ใจความ เ ป้ าหมายของส่วน นี้ คือการอธิบายภาพรวมเ พื่ อให้คนสามารถศึกษาเ พิ่ มเติมจากเ นื้ อหาส่วน อื่ นในแผนธุรกิจ ซึ่ งส่วน นี้ สามารถเขียนทีหลังสุดได้ เพราะเราจ ำ เ ป็ นต้องมีข้อมูลจากส่วน อื่ นๆ ในระดับห นึ่ งก่อน แต่ส่วน นี้ ก็ถือเ ป็ นจุดเห นี่ ยวไกนักลงทุนได้เลย ถ้าสามารถแสดงให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่า ธุรกิจจะประสบความส ำ เร็จได้อย่างไร 1 COMPANY NAME Include your mission statement here in one or two sentences. Overview Add minimal background information about your company. What are you all about? How did you get started? The Problem What problem will your company solve? How has your competition failed to solve it? The Solution Why is your business the best solution? Explain why your business model makes your company the best choice. Target Market Who are you marketing your company toward? How will your sales and marketing campaigns reach them? Keys to Success How is your business already succeeding? What elements set it apart from other companies in the same market? Steps Forward What's next for your business? Opportunities for Investment/Partnership De fi ne what you want your reader to do. Is there a speci fi c need they are meeting? SUMMARY EXECUTIVE
 • 7. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 2 COMPANY DESCRIPTION ค ำ อ ธิ บ า ย ธุ ร กิ จ ค ำ อธิบายธุรกิจ คือ ส่วน ที่ ระบุว่าธุรกิจของเราท ำ อะไร ซึ่ งถ้าเราเ ป็ นองค์กรหรือห น่่ วยงาน ที่ ท ำ กิจกรรมเ พื่ อสังคม ก็ให้ระบุถึงลักษณะองค์กร เ ป้ าหมาย ขององค์กร ที่ มาและเหตุผลในการท ำ โครงงาน ที่ น ำ เสนอ หากเ ป็ นธุรกิจ ทั่ วไปก็ให้ระบุถึง Business Idea และจุดมุ่งหมายในการท ำ ธุรกิจ นั้ นๆได้เลย การ เขียนในบท นี้ เขียนเ พื่ อปู พื้ นฐานให้คนอ่านท ำ เข้าใจกับแก่นและแนวทางการท ำ ธุรกิจ (โครงงาน นี้ ) ประเด็น ที่ ต้องมี • ชื่ อองค์กรหรือ ชื่ อทีมโครงงาน • ปั ญหา ที่ อยากแก้ แรงบันดาลใจ • ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการประเภทใด • ก ำ ลังแก้ ไข ปั ญหาหรือตอบสนองความต้องการอะไรของผู้คน • ใครคือลูกค้า (Customer Persona) • ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ บริษัทจะขาย/แก้ ปั ญหาให้ นอกจาก นี้ ควรระบุข้อได้เปรียบ จุดขายของธุรกิจ ที่ จะท ำ ให้ธุรกิจประสบความส ำ เร็จ ช่องทางและวิธีในการเข้าหาและขายสินค้า
 • 8. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 3 ORGANIZATION & MANAGEMENT รายละเอียดองค์กร รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management) หมายถึง รายละเอียด ที่ บอกโครงสร้างของบริษัทว่าใครท ำ งานอะไร ทั้ งส่วน ของผู้บริหารและพนักงาน รวม ทั้ งรายละเอียดขององค์กร อื่ น ที่ บริษัทร่วมงานด้วย โดยเ นื้ อหาในส่วน นี้ ควรจะบอกล ำ ดับการท ำ งาน หรือ ที่ เรียกกว่า “Organization Chart” (ผังองค์กร) ที่ แสดงให้เห็นว่าแต่ละต ำ แหน่ง แต่ละแผนกร่วมงานกันอย่างไร และแต่ละคนมีต ำ แหน่งและความรับผิดชอบอะไร บ้าง ทั้ ง นี้ ถ้าท ำ ให้ละเอียดมาก ขึ้ น อาจระบุเ พิ่ มเติมถึงรายละเอียดงานในแต่ละต ำ แหน่ง และตัว ชี้ วัด ที่ มุ่งหวังจากภาคส่วนต่างๆ ส ำ หรับองค์กรทางธุรกิจอาจ ให้รายละเอียดเ รื่ องโครงสร้างขององค์กร จ ำ นวนพนักงาน อายุเฉ ลี่ ยของพนักงาน (age range 22-42 yrs., avg 28s) และ อายุการท ำ งานของ พนักงาน เช่นเฉ ลี่ ย 3.8 ปี เ พื่ อให้เห็นภาพการท ำ งาน วัฒนธรรมองค์กรและผลลัพธ์จากหน่วยต่างๆ ที่ ประกอบรวมไปเ ป็ นภาพเ ป้ าหมายของบริษัท *์NOTE FOR SE-2564: ส ำ หรับโครงงาน ที่ ท ำ ให้ระบุถึง การจัดโครงสร้างของทีม team pro fi le TEAM MEMBERs Profile & Inspiration Roles & Responsibilities
 • 9. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 4 MARKET & SITUATION ANALYSIS บทวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์และอธิบายสภาพตลาดและสภาพการแข่งขันรอบตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ งเ รื่ องของความต้องการลูกค้าและคู่แข่งต่างๆ ที่ ส ำ คัญ โดย ใช้เค รื่ องเช่น PESTLE Analysis, SWOT, Compatitor Analysis และ การศึกษาและการท ำ วิจัยโดยตรงกับกลุ่มผู้ ใช้หรือลูกค้าเ ป้ าหมาย • ขนาดตลาด ที่ เราจะลงเล่นใหญ่แค่ไหน (Market Size) • ใครคือกลุ่มเ ป้ าหมายบ้าง (Target Customer) • ลูกค้าหรือผู้ ใช้มีความต้องการอะไร: customer paint’s points & customer journey • ท ำ ไมเขาถึงต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา (why they will buy from you - your unique selling point) • กระแสหรือเทรนด์ ในช่วง นั้ นๆ (Global & local trends) • การคาดการณ์การเติบโตของสินค้า/บริการของธุรกิจในตลาด (Market Growth) • รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) ว่าคู่แข่งท ำ อะไรได้ดี ตลาดก ำ ลังจับลูกค้ากลุ่มไหนอยู่ ยอดขายของเขาเ ป็ นอย่างไร จุดเด่น จุด ด้อย ฯลฯ เ พื่ อ ที่ จะเราน ำ มาวิเคราะห์บทเรียนในการท ำ งานและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • 10. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 5 PRODUCT or SERVICE CONCEPT ค ำ อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เ นื้ อหาในส่วน นี้ เ ป็ นการอธิบายแนวความคิดของสินค้าและบริการ ที่ ธุรกิจของเราขาย อธิบายว่าสินค้า/บริการเ ป็ นอย่างไร ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้ ซื้ อ/ผู้ ใช้ บริการ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) มูลค่าและก ำ ไร ที่ จากสินค้าหรือบริการ ส ำ หรับบริษัท ที่ รายการสินค้าไม่มาก เราสามารถให้รายละเอียด สินค้าแต่ละ ชิ้ นได้ แต่หากเ ป็ นบริษัทใหญ่ ที่ มีสินค้าจ ำ นวนมาก อาจระบุรายละเอียดเ ป็ นหมวดหมู่ก็ได้ นอกจาก นี้ อีก สิ่ ง ที่ ควรระบุคือ คาดการณ์หรือระบุข้อมูล ที่ เคยท ำ ได้ว่าสินค้าตัวไหนขายดี และท ำ ก ำ ไรได้มาก ตลาดก ำ ลังนิยมอะไร รวมถึงต้นทุนและ ที่ มา (Supplier) ของการได้มา ซึ่ งสินค้า เ พื่ อใช้ปรับปรุงแผนการผลิตและกลยุทธ์การตลาดต่อไป PRODUCT CONCEPT What do we sell? Why does the customer buy us? How do they buy us? How much do they need to pay?
 • 11. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 6 S O C I A L I M P A C T ผ ล ต่ อ สั ง ค ม ในส่วน นี้ จะเ ป็ นเขียนบทสรุปว่า องค์กรหรือโครงงานเ พื่ อสังคม ที่ ท ำ จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ “ความต่าง ให้แก่สังคม” ในแง่มุมไหน อย่างไร องค์ประ กอย ที่ ควรครอบคลุมคือ • ใครจะได้ประโยชน์จากกิจการเ พื่ อสังคมของคุณ? • ท ำ ไมกิจการเ พื่ อสังคมของคุณจึงจ ำ เ ป็ น? • กิจการเ พื่ อสังคมของคุณจะตอบสนองความต้องการ นั้ นได้อย่างไร? • คุณท ำ งานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อย่างไร • ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณและคุณได้มีการปรึกษาหารือกับพวกเขาแล้วหรือยัง? (Stakeholder analysis, consultation and research) • คุณจะวัดผลกระทบทางสังคมอย่างไรและคุณมีงบประมาณส ำ หรับ สิ่ ง นี้ หรือไม่?* ควรรวมรายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคระห์และตารางผลลัพธ์ ที่ ตั้ งใจไว้และกิจกรรมเ ป็ นภาคผนวกหรือคุณอาจต้องการอ้างอิง สิ่ ง นี้ และบอกว่า มีให้บริการตามค ำ ขอ (Strongly recommend to have a complete stakeholder analysis included in the Appendix) *ส ำ หรับ MDSE-2564 ให้วัดผลจากความเข้าใจสถานการณ์ กลุ่มคน ที่ เข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • 12. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 7 MARKETING แ ผ น ก า ร ต ล า ด แผนธุรกิจ ที่ ดีต้องมีกลยุทธ์แผนการตลาด ที่ ชัดเจน ซึ่ งต้องประกอบไปด้วยแผนการตลาดและแผนการขายการจัดจ ำ หน่าย แผน ทั้ ง 2 มีความส ำ คัญ อย่าง ยิ่ ง เพราะถือเ ป็ นด้านหน้าในการเข้าหาลูกค้า และระบุกลยุทธ์ ที่ ต้องท ำ เ พื่ อให้ธุรกิจประสบผลส ำ เร็จตามเ ป้ าหมาย เ ป้ าหมายของการวางแผนการ ตลาดและการขายก็คือ ระบุว่าเราจะเข้าหาลูกค้าอย่างไร ฟูม ฟั กเขาอย่างไร และรักษาให้เข้ายังเ ป็ นลูกค้าของธุรกิจต่อไปเ รื่ อยๆ อย่างไร อีก สิ่ ง ที่ ควรระบุ ในส่วน นี้ คือ การ ตั้ งงบประมาณการตลาดและการขายและต้องคาดการณ์ ได้ว่าจากงบประมาณจะสามารถสร้างยอดขายหรือ ROI (Return of Investment) ได้เท่าไร โดย ที่ ระบุงบประมาณเ ป็ นช่วงๆ เช่น ต่อเดือน ต่อไตรมาส เ ป็ นต้น แผนการตลาดและการขายของแต่ละธุรกิจก็จะแตกต่างกันไป และในแต่ละสถานการณ์ ธุรกิจก็จ ำ เ ป็ น ที่ จะต้องเป ลี่ ยนกลยุทธ์ ให้เหมาะสม • เส้นทางสู่ตลาดของคุณ (เช่นจะจัดจ ำ หน่ายอย่างไร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ยุทธวิธีการ สื่ อสารประชาสัมพันธ์) • 4 Ps + 4 Es • โปรโม ชั่ นมิกซ์ • นโยบายการดูแลลูกค้า • นโยบายและกระบวนการรับ ฟั งความคิดเห็นของลูกค้า • ใครจะมีส่วนร่วมในการตลาด ถายในองค์กรและคู่ค้า • งบประมาณส ำ หรับการตลาดเท่าไหร่
 • 13. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 8 FINANCIAL PLAN แ ผ น ก า ร เ งิ น แผนการเงิน จะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1. ค ำ อธิบายเ รื่ องการเงิน ประกอบด้วย ตัวเลขการประมาณการยอดขาย รายได้ ก ำ ไร เงินทุน เงินหมุนเวียน (cash flow) ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ที่ บอก สถานการณ์การเงินใน ปั จจุบันหรือ ที่ คาดการณ์ ได้ชัดเจน 2. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง การคาดการณ์ก ำ ไร-ขาดทุน (Income Statement) งบกระแสเงินสด (Cashflow) และงบดุล (Balance Sheet) เ พื่ อใช้วิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางของธุรกิจในอนาคต ข้อมูลส่วน นี้ ถือว่าเ ป็ นส่วน ที่ ยากและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูง จึงอาจจะเวลาในการท ำ หลายวัน และต้องการข้อมูลสนับสนุนจ ำ นวนมาก รวม ทั้ ง ความรู้ในการคาดการณ์ด้วย จึงควรหาเค รื่ องมือเข้ามาช่วยค ำ นวณ ซึ่ งอาจจะเ ป็ น Excel / Google Sheet หรือโปรแกรมเฉพาะทาง อื่ นๆ ที่ ช่วยให้เห็น การเงินของบริษัท เช่น ERP (Enterprise Resource Planning) เ ป็ นต้น ทั้ ง นี้ คุณควรศึกษาเ รื่ องการเงิน วิธีการเขียนงบประมาณ การท ำ งบดุล และเอกสารการเงินต่างๆ เ พิ่ มเติมด้วย เ รื่ อง ที่ ต้องศึกษา: Income Statement งบก ำ ไรขาดทุน – ธุรกิจต้องขายเยอะแค่ไหนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรถึงจะสามารถท ำ ก ำ ไรได้ ให้ค ำ นึงถึงยอดขาย จ ำ นวน ลูกค้า ต้นทุนเ บื้ องต้น และ ค่าใช้จ่ายด้านการขายการตลาดก่อน หลังจาก นั้ นก็จะเ ป็ นเ รื่ องของค่าใช้จ่ายส่วน อื่ นๆ (Operating Expenses) อ่านเ พิ่ ม ได้ ที่ งบก ำ ไรขาดทุน (Income Statement) พื้ นฐาน ที่ ควรรู้ -next slide Cashflow งบกระแสเงินสด – หมายถึงเงินสด ที่ วิ่ งเข้าออกในธุรกิจในแต่ละเดือนหรือ ปี หัวข้อ นี้ ส ำ คัญมากส ำ หรับธุรกิจ ที่ มีก ำ ไรน้อย โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ งเวลาต้องมีการ ซื้ อขายเครดิตกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ และ การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือเจ้าห นี้ อื่ นๆ ( ที่ ต้องมีการจ่ายดอกเ บี้ ยเ รื่ อยๆ) Balance Sheet งบดุล – หมายถึงทรัพย์สินและห นี้ สินต่างๆ เช่น ที่ ดิน ตึกต่างๆ หรือแม้แต่สต็อก งบดุล ที่ ถูกต้องมีข้อมูล ที่ สามารถเ ชื่ อมไปยังงบก ำ ไร ขาดทุนและกระแสเงินสดได้ NOTE for MDSE-2564: ส ำ หรับโครงงาน ที่ ท ำ เราต้องท ำ Sales Projection และ Income Statement Projection for the project
 • 14. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 9 CONTIGENCY PLAN แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น แม้ว่าเราจะพยายามเขียนแผนธุรกิจอย่างรอบคอบรัดกุมแค่ไหน แต่ในการท ำ ธุรกิจมักจะมีเหตุการณ์ ที่ ท ำ ให้ด ำ เนินไปตามแผนได้อย่างราบ รื่ น โดย เฉพาะอย่าง ยิ่ งกับสถานการณ์ภายนอก ที่ เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างวิกฤตการณ์ต้มย ำ กุ้งเ มื่ อ ปี 40 หรือวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ กระทบธุรกิจอย่างสาหัส ได้ท ำ ให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอน เราอาจเขียนสถานการณ์ ที่ เลวร้าย ที่ สุดไว้ 2-3 สถานการณ์ พร้อมระบุวิธีรับมือไม่ว่าจะเ ป็ นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ การลดขนาดธุรกิจ การออกสินค้า เ พื่ อกระตุ้นยอดขาย ฯลฯ ท ำ เ ป็ นแผนรับมือคร่าวๆ ทั้ งเ รื่ องการเงินและแผนการตลาด จากข้อมูลในแผนธุรกิจ ทั้ ง 9 ข้อ ที่ กลาวมาแล้ว จะช่วยให้เรารู้จัก ธุรกิจของเราดีมาก ขึ้ นและสามารถหาวิธีรับมือสถานการณ์ ได้เหมาะสม ที่ สุด
 • 15. โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ 10 APPENDIX ภ า ค ผ น ว ก ภาคผนวกหรือ Appendix เ ป็ นส่วนเ พิ่ มเติมของแผนธุรกิจ ซึ่ งจะรวบรวมและอ้างอิงแหล่ง ที่ มาของข้อมูลต่างๆ ที่ เราไม่สามารถระบุ ไว้ ในเ นื้ อหาส่วนต่างๆ ได้ แต่เ นื้ อหาส่วน นี้ จะจ ำ เ ป็ นส ำ หรับการท ำ ความเข้าใจในเชิงลึกถึง ที่ มา ที่ ไปของแผนธุรกิจ ส ำ หรับการเสนอขอทุนหรือสินเ ชื่ อ โดยข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ ที่ ใช้อ้างอิงในแผนธุรกิจ ควรระบุไว้ ในภาคผนวกเ พื่ อสร้างความน่าเ ชื่ อ ถือ และแสดง ที่ มา ที่ ไปของแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มนักลงทุนหรือธนาคาร
 • 16. “If you do not know where you are going, every road will get you no where” Henry A. Kissinger