Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

урок 27

119 views

Published on

сети

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

урок 27

 1. 1. Поняття користувача йПоняття користувача й сеансу користувача; вхід усеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальналокальну мережу. Локальна мережа навчальногомережа навчального закладу. Робота ззакладу. Робота з мережними папками.мережними папками.
 2. 2. Комп'ютерна мережаКомп'ютерна мережа -- це об'єднанняце об'єднання комп'ютерів длякомп'ютерів для обмінуобміну інформацією таінформацією та спільногоспільного використаннявикористання ресурсівресурсів (принтерів,(принтерів, сканерів, модему,сканерів, модему, дисковогодискового простору…)простору…)
 3. 3. Залежновід Залежновідвідстані відстанівиділяють: виділяють:  Локальні мережіЛокальні мережі – об'єднання комп'ютерів, що– об'єднання комп'ютерів, що розміщені на невеликих відстанях один відрозміщені на невеликих відстанях один від одного (одного (LANLAN).).  Регіональна (міська) мережаРегіональна (міська) мережа – об'єднання– об'єднання комп'ютерів і локальних мереж для розв'язаннякомп'ютерів і локальних мереж для розв'язання загальних потреб регіонального масштабузагальних потреб регіонального масштабу (MAN)(MAN)..  Корпоративні мережіКорпоративні мережі - об'єднання комп'ютерів і- об'єднання комп'ютерів і локальних мереж в межах корпорації.локальних мереж в межах корпорації.  Глобальні мережіГлобальні мережі - об'єднання комп'ютерів і- об'єднання комп'ютерів і локальних мереж, розташованих на великихлокальних мереж, розташованих на великих відстанях один від одного для спільноговідстанях один від одного для спільного використання світових інформаційних ресурсіввикористання світових інформаційних ресурсів ((WANWAN))
 4. 4. Локальні мережі за способомЛокальні мережі за способом взаємодії поділяються на:взаємодії поділяються на: ОдноранговіОднорангові Мережі з виділеним серверомМережі з виділеним сервером
 5. 5. Однорангова Однорангова локальнамережа локальнамережа Всі комп'ютери рівноправні. ЗагальніВсі комп'ютери рівноправні. Загальні пристрої можуть бути підключенимипристрої можуть бути підключеними до будь-якого комп'ютера в мережідо будь-якого комп'ютера в мережі
 6. 6. Мережа з виділенимМережа з виділеним серверомсервером Структура мережіСтруктура мережі
 7. 7. Мережаз Мережазвиділеним виділенимсервером сервером СерверСервер ((server –server – обслуговуючийобслуговуючий пристрій) – комп'ютер, що надаєпристрій) – комп'ютер, що надає свої ресурси іншим абонентамсвої ресурси іншим абонентам мережі, але не використовує їхнімережі, але не використовує їхні ресурси.ресурси. В сервері встановлюється потужнийВ сервері встановлюється потужний процесор, велика оперативна тапроцесор, велика оперативна та дискова пам’ять, зберігаєтьсядискова пам’ять, зберігається основна частина програмногоосновна частина програмного забезпечення та даних мережі,забезпечення та даних мережі, якими можуть скористатисяякими можуть скористатися клієнти мережіклієнти мережі
 8. 8. Мережаз Мережазвиділеним виділенимсервером сервером Клієнт Клієнт – абонент – абонент мережі, який лише мережі, який лише використовує використовуємережні ресурси, мережні ресурси, але свої ресурси в але свої ресурси в мережу не віддає. мережу не віддає. Його ще називають Його ще називають робочою станцією. робочою станцією.
 9. 9. Топологія мережі Топологія мережі –– спосіб з'єднання спосіб з'єднання комп'ютерів у комп'ютерів умережу, а правила мережу, а правила обміну даними між обміну даними між ними називають ними називають протоколами протоколами
 10. 10. Типитопологій Типитопологій ШинаШина – усі комп'ютери мережі– усі комп'ютери мережі паралельно під'єднанні до однієї лініїпаралельно під'єднанні до однієї лінії зв'язку. Кожен комп'ютер одночаснозв'язку. Кожен комп'ютер одночасно передає інформацію іншимпередає інформацію іншим комп'ютерам.комп'ютерам.
 11. 11. Типи Типитопологій топологій  ЗіркаЗірка – топологія, за якої комп'ютери з'єднані– топологія, за якої комп'ютери з'єднані між собою не безпосередньо, а черезміж собою не безпосередньо, а через спеціальний пристрій – концентратор.спеціальний пристрій – концентратор.
 12. 12. Типитопологій Типитопологій КільцеКільце – комп'ютери послідовно– комп'ютери послідовно з'єднані в кільце. Інформаціяз'єднані в кільце. Інформація передається тільки в одному напрямкупередається тільки в одному напрямку (до наступного комп'ютера)(до наступного комп'ютера)
 13. 13. Компоненти Компонентилокальних локальних мереж мереж В кожний ПК необхідно встановитиВ кожний ПК необхідно встановити мережну платумережну плату і з'єднати всіі з'єднати всі комп'ютери за допомогоюкомп'ютери за допомогою спеціального кабелюспеціального кабелю
 14. 14. Компоненти Компонентилокальних локальних мереж мереж  Якщо компонентЯкщо компонент встановлений навстановлений на системній платі, тосистемній платі, то окрема мережна картаокрема мережна карта не потрібна. В цьомуне потрібна. В цьому випадку гніздо длявипадку гніздо для мережного кабелюмережного кабелю знаходитьсязнаходиться на заднійна задній стінці системногостінці системного блокублоку
 15. 15. Компоненти Компонентилокальних локальних мереж.Кабелі мереж.Кабелі  Вита параВита пара – найдешевший тип– найдешевший тип кабелю. Швидкість передачікабелю. Швидкість передачі даних 0.25-1Мбіт/сданих 0.25-1Мбіт/с  КоаксіальнийКоаксіальний – швидкість– швидкість передачі даних 10-50передачі даних 10-50 Мбіт/сМбіт/с  ОптоволоконнийОптоволоконний –– швидкість передачішвидкість передачі даних до 50 Мбіт/сданих до 50 Мбіт/с
 16. 16. Концентратор (Концентратор (HUBHUB абоабо SWITCHSWITCH)) Використовується для з'єднанняВикористовується для з'єднання комп'ютерів в мережі.комп'ютерів в мережі. Може мати різну кількість портівМоже мати різну кількість портів підключення (від 8 до 32)підключення (від 8 до 32)
 17. 17. УУмережівідбувається мережівідбувається багатооперацій,що багатооперацій,що забезпечуютьпередачу забезпечуютьпередачу данихвідодного данихвідодного комп'ютерадоіншого комп'ютерадоіншого ПротоколПротокол – набір правил обміну– набір правил обміну інформацією між комп'ютерами,інформацією між комп'ютерами, встановленим за домовленістювстановленим за домовленістю
 18. 18. Типи Типипротоколів протоколів TCP/IP TCP/IP – протокол, – протокол, створений для створений дляглобальних мереж, що глобальних мереж, що керує передачею даних керує передачею даних між мережами різної між мережами різної конфігурації та конфігурації та технології технологіїIPX/SPX IPX/SPX – базовий – базовий протокол для мереж, протокол для мереж, що використовують що використовують служби служби Microsoft Microsoft
 19. 19. Класифікація Класифікаціяпротоколів протоколів 1.1. ПрикладніПрикладні – забезпечують взаємодію– забезпечують взаємодію прикладних програм та обмін данимиприкладних програм та обмін даними різних форматів між ними.різних форматів між ними.  httphttp – протокол передачі гіпертексту– протокол передачі гіпертексту  ftpftp – протокол передачі файлів– протокол передачі файлів  smtpsmtp –– протокол відправки електронних листівпротокол відправки електронних листів  pop3pop3 –– протокол одержання листівпротокол одержання листів 1.1. ТранспортніТранспортні – підтримують сеанси зв'язку– підтримують сеанси зв'язку між ПК та гарантують надійний обмінміж ПК та гарантують надійний обмін даними між ними.даними між ними. 2.2. МіжпредметніМіжпредметні – забезпечують передачу– забезпечують передачу інформації між ПК в глобальних мережах.інформації між ПК в глобальних мережах. 3.3. МережніМережні – забезпечують послуги зв'язку в– забезпечують послуги зв'язку в локальних мережах.локальних мережах.
 20. 20. Для організації локальноїДля організації локальної мережі необхідно:мережі необхідно: Визначити назвуВизначити назву РобочоїРобочої групигрупи Надати кожному комп'ютеруНадати кожному комп'ютеру в локальній мережі унікальнев локальній мережі унікальне ім'яім'я тата ІР-адресуІР-адресу
 21. 21. Робочі групиРобочі групи – формальні групи, що– формальні групи, що мають певну назву, до складу якихмають певну назву, до складу яких входять кілька клієнтів одноранговоївходять кілька клієнтів однорангової локальної мережі, що об'єдналися длялокальної мережі, що об'єдналися для виконання певного комплексу завданьвиконання певного комплексу завдань IP-IP-адресаадреса – унікальний ідентифікатор– унікальний ідентифікатор пристрою (зазвичай ПК), підключеногопристрою (зазвичай ПК), підключеного до локальної мережі або мережідо локальної мережі або мережі Інтернет.Інтернет.
 22. 22. Режимидоступу Режимидоступудоресурсів доресурсів Визначає для кожного Визначає для кожного користувача або для користувача або для всієї робочої групи всієї робочої групи мережний мережнийадміністратор адміністратор –– людина, що відповідає людина, що відповідає за роботу мережі, за роботу мережі, забезпечує та забезпечує таконтролює фізичний контролює фізичний зв’язок між ПК, зв’язок між ПК, налаштовує мережне налаштовує мережне обладнання, визначає обладнання, визначає можливості можливостікористувачів користувачіввикористовувати використовувати ресурси мережі та ресурси мережі та програм. програм.
 23. 23. Режими доступу доРежими доступу до ресурсівресурсів Це вікноЦе вікно використовуєтьсявикористовується для встановленнядля встановлення рівня доступу дорівня доступу до локальнихлокальних ресурсів ПК.ресурсів ПК. (КМ диска або папки(КМ диска або папки - Властивості)- Властивості)
 24. 24. Режимидоступу Режимидоступудоресурсів доресурсів есурс есурс.. оняється доступ оняється доступ до ресурсів ПК до ресурсів ПК користувачам мережі. користувачам мережі. Для забезпечення Для забезпечення доступності локальних доступності локальних ресурсів потрібно ресурсів потрібно встановити перемикач встановити перемикач в положення в положенняЗагальний ресурс. Загальний ресурс. Загальний ресурс Загальний ресурс.. Дозволяє Дозволяєвикористовувати використовувати ресурси ПК ресурси ПКкористувачам мережі. користувачам мережі. Для цього необхідно Для цього необхідно дозволити відкриття дозволити відкриття загального доступу до загального доступу до папки. При цьому папки. При цьому необхідно визначити необхідно визначити рівень доступу. рівень доступу.
 25. 25. Рівнідоступудо Рівнідоступудоресурсів ресурсів Тільки читанняТільки читання – дозволяє користувачам– дозволяє користувачам мережі відкривати або копіювати файлимережі відкривати або копіювати файли та папки.та папки. Повний доступПовний доступ – дозволяє користувачам– дозволяє користувачам мережі виконувати всі операції надмережі виконувати всі операції над файлами та папками.файлами та папками. Доступ, що визначається паролемДоступ, що визначається паролем –– забезпечує різним категоріямзабезпечує різним категоріям користувачів різні рівні доступу.користувачів різні рівні доступу.

×