Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ro technology( රිවර්ස් ඔස්මොසිස් ජල පිරිපහදුව) (කිව්ල පෙරණ තාක්ෂණය)

579 views

Published on

Ro technology( රිවර්ස් ඔස්මොසිස් ජල පිරිපහදුව) (කිව්ල පෙරණ තාක්ෂණය) revers osmosis technology

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Ro technology( රිවර්ස් ඔස්මොසිස් ජල පිරිපහදුව) (කිව්ල පෙරණ තාක්ෂණය)

 1. 1. K.M.R.S.Waththewewa
 2. 2.   වර්ථමානයේ වාඩාත් ජනප්‍රිය ජල පිරිපහදු ක්‍රමයක් යලස Reverse Osmosis නැතිනම් ප්‍රති ආස්‍රැතිය මගින් ජල පිරිපහදු කිරීම හැදින්විය හැක.  යමම තාක්‍ෂණය නිසා ජල පිරිපහදුවට අතීකයේ පැවති සියලු දුර්වලතා මගහැයෙන අතෙ, යමයින් මුහුදු ජලය පවා පිරිපහදු කිරියම් හැකියාව පවතී. K.M.R.S.Waththewewa හැදින්වීම
 3. 3. ජලය අපිරිසිදු වීමට හ ේතු K.M.R.S.Waththewewa
 4. 4. දූවිලි, යෙොන් මඩ, කුනු යෙොඩු එකතු වීම. ස්වාභාවිකව එකතු වන සත්ව යකොටස් සහ දිය යසවල යන ආදිය. ( යපරීම මගින් පහසුයවන් වවත් කල හැක) K.M.R.S.Waththewewa
 5. 5. • කිව්ල යනු ජලයට Al+, Mg+, Ca+, CU+, Mg+ කනිජ ද්‍රවය ස්භාවිකව එකතු වීමයි. • යම්වා අධික යලස තිබීම අහිතකෙ උවත් ශරීෙයට අවශය ඛනිජ ද්‍රවය ලබාගැනීමට අවශය යහොදම ක්‍රමටද ඛනිජමය ජලය යව්. • නමුත් අපට ඇති ප්‍රධානම ගැටලුවද අධික කඨිනත්වය යව්. • අධික කඨිනත්වය නිසා ජලයේ ඇති ෙසයද යවනස් යව්. කඨිනත්වය ආකාෙ යදකකට යබයේ ජලයේ පවතින කඨිනත්වය (කිව්ල) ස්ථීෙ කඨිනත්වය (පහසුයවන් වවත් කල යනොහැක) අස්ථීෙ කඨිනත්වය ( උණු කිරීම මගින් පහසුයවන් වවත් කල හැක) K.M.R.S.Waththewewa
 6. 6. කෘතීම යලස එකතු වන ෙසායනික ද්‍රවය ( යම්වා පහසුයවන් වවත් කල යනොහැක) • යම් සඳහා මිනිසායේ ක්‍රියාකාෙකම් නිසා එකතුවන Pb+(ඊයම්), Cd+ , Fe+ ;As+(ආසනික්), Hg(ෙසදිය), NO3 සහ කාබනික ෙසායන දුවය. • තවද විශබීජ වවත්කිරීමට ගන්නා CL ක්යලෝරින් වැනි ෙසායන ද්‍රවය. • යම්වා එකතු වීමට ප්‍රධාන යහේතු යලස කර්මාන්ත ශාලා, වයලක්යටොනික අපදුවය සහ කෘමිනාශක සහ වල් නාශක භාවිකය හැදිනවිය හැක. • ජලයේ අපවිත්‍රතාවය ගත් විට අහිතකෙම සංඝටක යම්වා යව්. • වවත් කිරීමටද කිසියසේත් පහසු නැත.; K.M.R.S.Waththewewa
 7. 7. අහිතකෙ බැක්ටීරිය සහ වයිෙස් ( උණු කිරීම මගින් පහසුයවන් වවත්යවයි) • යමය එතෙම් ගැටලුවක් යනොවන අතෙ ශරීෙය මගින් ප්‍රතිශක්තිකෙණයක් සිදුවන නමුත්. • පාචනය, යකොලොව වැනි යෙෝග පතුෙවන විෂබීජ කලාතුෙකින් යහෝ පැමිණිය යහොත් ආෙක්ෂා වීමට අපට හැකියාවක් යනොහැක. K.M.R.S.Waththewewa
 8. 8. ජලය පිරිප දු කිරීහේ ක්‍රම K.M.R.S.Waththewewa
 9. 9. යපරීම මගින් • දූවිලි, මඩ, යෙොදු වැනි විශාල යහෝ තෙමක් කුඩා අංශු යපරීයමන් වවත්කල හැක. එයහත් කිව්ල, ෙසායනික ද්‍රවය කුඩා පෙමාණු වශයයන් ඇති නිසා සාමානය යපරීමකින් කිසියසේත් වවත් කල යනොහැක. K.M.R.S.Waththewewa
 10. 10. උණු කිරීම මගින් • උණු කිරීම මගින් අස්ථීෙ කඨිනත්වය සහ විෂබීජ සහ ක්යලෝරින් වැනි ෙසායන ද්‍රවය වවත්කල හැක. එයහත් ස්ථීෙ කඨිනත්වය සහ බැෙයලෝහ, කාබනික ෙසායන ද්‍රවය වවත්කල යනොහැක. K.M.R.S.Waththewewa
 11. 11. ෙසායනික ද්‍රවය මගින් • ෙසායනික ද්‍රවය මගින් සියල්ල වවත් කල හැකි උවත් එය ආෙක්ෂා කාරී යලස, ගුණාක්මක යලස සහ සෙලව හා පහසුයවන් කල යනොහැකිය. ඒ වයේම සාමානය පුේගලයකුට එය කිරීමට යනොහැක ඒ සඳහා ෙසායනය පිළිබඳව වියශේෂඥයන් අවශය යව්. ඒ සඳහා උදාහෙණයක් නම්, • පිරිසිදු යබෝතල් කල පානීය ජලය නිෂ්පාදනය කයල් කර්මාන්ත ශාලා තුල පමණකි. එය වියශේෂඥයින් යටයත් සිදුවිය. මන්ද යත් එය සංකීර්ණ ෙසායන ක්‍රමයව්ද භාවිතයයන් කයල්ය. K.M.R.S.Waththewewa
 12. 12. ජලය පිරිප දු කිරීහේ උපකරණ ඒ සියල්ල නිපදවා ඇත්යත් වහත ක්‍රමයව්ද ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තාක්‍ෂණය විවිධ ආකාෙයයන් මුසු කෙමින්ය. K.M.R.S.Waththewewa
 13. 13. පියුරිට් K.M.R.S.Waththewewa
 14. 14. රිවස් ඔස්යමෝසිස් ජල පිරිපහදුව(ප්‍රති ආස්‍රැතීකෙණය) • උපකෙණ යකොපමණ තිබුනද, යකයසේයවත් එම උපකෙණ එක් යහෝ කිහිප අංශයන් සඳහා උදාසීන තත්වයක් යපන්නුම් කෙයි. • නමුදු යමම තත්වය රිවස් ඔස්යමෝසිස් ජල පිරිපහදුව සඳහාඅදාල යනොයව්. • යමම උපකෙණ කරියාකාරිත්වය මුහුදු ජලයයන් ලූණු ෙසය වවත් කිරිමට හැකියාව පවතින අතෙ සහ යමම උපකෙණය මගින් මුහුදු ජලය සහ කිවුල් ජලය පරියභෝජනය සඳහා ගත හැකි මට්ටමට සැකසිය හැකි එකම ගෘහ උපකෙණය වන්යන් ද යමය පමණයි. K.M.R.S.Waththewewa
 15. 15. REVERSE OSMOSIS යනු • ඔස්යමෝසිස් ජල පිරිපහදුයවහි කරියාවලිය නම්, යම් වර්ගයක තුනි පටලයක් හෙහා ජලය ගමන් ගන්නා අතෙ, • යවනත් ජලයේ අඩංගු කිසිදු ද්‍රවයක් යමම පටලය හෙහා ගමන් යනොකෙයි. ජල අංශු පමණක් පටලය හෙහා ගමන් කෙයි. යමය අර්ධ පාෙගමය පටලයක්ය. K.M.R.S.Waththewewa
 16. 16. REVERSE OSMOSIS MEMBRANE(පටලය) • යමය ප්‍රායයෝගිකව බාවිතා කල හැකි උපකෙණයක් යලස නිපදවූයේ ඇමරිකායව් යුද හමුදා යසබලුන් වලක්ක කෙයගනය. • එහි ආකෘතිය පහත යලසය. යමය යසොයාගන්නා යතක් යමයලස ජලය පිරිපහදු කිරීම විදයාත්මක කරුණක් පමණක් වී පැවතිනි. • දැන් නිවයසේ, වයේම ගමින් ගමට පිරිපහදු මධයස්ථාන ඇත. යමම නිර්මාණය බිහි යනොවුනා නම්. පිරිපහදුව තාමත් අසීරු කටයුක්තකි. • යමය ප්‍රථම වතාවට 1748 දී යසොයාගත් අතෙ සාර්ථක යලස යවළද යපොලට වදිරිපත් කයල් 2001 දීය. එම තාක්ෂණය යවනස් යනොවී තවත් පවතී. නව නිර්මාණ සිදු වූයේ නැත. K.M.R.S.Waththewewa
 17. 17. UV Exit
 18. 18. අමතෙ යපෙනය(fee filter) • නිවසකදී උපකෙණයට ඇතුලු වීමට යපෙ පිටතින් සවිකෙයි. යමය තෙමක් කුඩා අපද්‍රවය යපො RO පේධතියට යයොමු කෙයි.යමහි සිදුරු 5 micron යව්. යමය පේධතියේ කාර්යක්ෂම තාවයට වවහල් යව්. K.M.R.S.Waththewewa
 19. 19. විත්යුත් කොමය (Solenoid valve) • යමය විේයුත් කොමයකි යමයට විේයුතය සැපයූ විට කොමය විවෘත්ත යව්. • යමමගින් පේධතිය අක්‍රියව ඇති විට ජලය ජලය ගමන් කිරීම නවත්වයි. • පේධතිය ක්‍රියාත්මක වන සැනින් කොමය ස්වයංක්‍රියව විවෘත්ත කෙයි. K.M.R.S.Waththewewa
 20. 20. යෙොන් මඩ යපෙනය(Sediment) • ඇසට යනොයපයනන යෙොන් මඩ වැනි කුඩා අපද්‍රවය යපෙනු ලබයි. යමහි සිදුරු 4 - 2 micron පමණ යව්. K.M.R.S.Waththewewa
 21. 21. පේධතියට ඇතුලුවීයම් ප්‍රධාන කොමය (Inlet Valve) • නිවයසේ ප්‍රධාන ජල නල පේධතියට සෘජුව සම්බන්ධ යව්. K.M.R.S.Waththewewa
 22. 22. සක්‍රිය කාබන් යපෙණය (Activated carbon) • යමහි සක්‍රිය කාබන් අඩංගු බැවින් ක්යලෝරින්(Cl), කාබනික(Organic cemical) ෙසායන ද්‍රවය අවයශෝෂණය කෙ ගනී. • නිවයසේදී යමම යපෙණය බාවිතයයන් පමණක් ක්යලෝරීන් ෙසය වවත්කෙ ගත හැක. K.M.R.S.Waththewewa
 23. 23. ජල පීඩන යපොම්පය (Booster pump) • යමය මගින් කාබන් යපෙණයයන් පසුව ජලයේ පීඩනය වහල මට්ටමක පවත්වායගන යයි. • එයසේ කෙනුයේ පාෙගමය පටලය (MEMBRANE) මගින් ජලය යපරීයම් යව්ගය වහල දැමීම සඳහාය. K.M.R.S.Waththewewa
 24. 24. RO Membrane • යමහිදී වවත් යනොවූ කිව්ල, අහිතකෙ ෙසායන ද්‍රවය, බැෙයලෝහ, වයිෙස්,බැක්ටීරියා ආදී සියලුම සංඝටක යවන්කෙ ජලය පමණක් ලබා යේ. • Membrane යමවැනි ඇසුරුමක් තුල ඇති අතෙ එහි ජලය ඇතුලු වීමට සහ පිරිසිදු ජලය සහ අපිරිසිදු ජලය පිටවීමට සිදුරු 3 ක් ඇත. • යමහි සිදුරු 0.0001 micron පමණ යව්. K.M.R.S.Waththewewa
 25. 25. ගලායාම සීමා කිරීම (Flow Restrictor) • යමය මගින් යපරී වවත්වන අපිරීසිදු ජලය ගලා යන යව්ගය සීමා කෙයි . • එහි අෙමුණ පිඩනය ඒකාකාරී යලස පවත්වායගන යාම. K.M.R.S.Waththewewa
 26. 26. Hi pressure switch or float switch (පීඩන හා පාවන සුවිචය) • යමය භාවිතා කෙනුයේ ජල ටැංකිය පිරී අවසාන වූ විට පේධතිය ස්වයංක්‍රියව අක්‍රිය කිරීමටය. යමම ස්විච මගින් පිරී අවසන් වූ පසු විේයුත් කොම සහ පීඩන යපොම්පය අක්‍රිය කෙයි. • යම් සඳහා පහත සඳහන් පාවන ස්විච සහ පීඩන ස්විච වලින් එකක් බාවිත කෙයි. Pressure switch Float switch K.M.R.S.Waththewewa
 27. 27. අව පීඩන ස්විචය (Low Pressure switch) • යමය මගින් ගෘහස්ථ ජල පේධතියේ ජලය යනොමැති යමොයහොතක පේධතිය ක්‍රියාත්මක වීම වලක්වයි. • පේධතිය නිකරුයන් ක්‍රියාත්මක වීම වලක්වයි. K.M.R.S.Waththewewa
 28. 28. පසු කාබන් යපෙණය (Post carbon Filter) • යමය මගින් පිරිසිදු කල ජලයේ යම් ෙසායන ද්‍රවයක් වතිරිව ඇත්නම් එයද වවත් කෙයි. • ජලයේ Ph අගය යවස් වී ඇත්නම්, Ph සහ ෙසය ද යථා තත්වයට පත්කෙයි. K.M.R.S.Waththewewa
 29. 29. ගබඩා කිරීයම් ටැංකිය (Storage Tank) • පිරිසිදු කල ජලය ගබඩා කිරීම මගින් , • පිරිසිදු වීම සිදුවන්යන් වතා යසමින් බැවින් එම දුර්වලතාවය මගහෙවා ගැනීමටත් • විදුලිය බාවිතයයන් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් විදුලිය යනොමැති යවලාවක ප්‍රයයෝජනයට ගැනීමට. K.M.R.S.Waththewewa
 30. 30. පාෙ ජම්ඹුල කිෙණ ජනකය (UV Tube) • යමය තුල පාෙ ජම්ඹුල කිරිණ නිපදවන නිසා ඒ හෙහා ජලය ගමන් කිරීම මගින් ගබඩා කල පිරිසිදු ජලයේ විෂබීජ වර්ධනයක් වී ඇත්නම් නැවත ඒවා විනාශ කෙයි. K.M.R.S.Waththewewa
 31. 31. අවාසි • RO පටලය මිල අධික යව්. • ජලයේ ඇති සියලු යලෝහ සංඝටක වවත් වීම. • නඩත්තුව තෙමක් සංකීර්ණ වීම. K.M.R.S.Waththewewa
 32. 32. Exit K.M.R.S.Waththewewa Open

×