Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

tranzakció analizis.pdf

 1. ATA-MA Bevezet6s akorszerfi tranzakci6analfzisbe Ebben a kiinyvben a tranzakci6analizis (TA) elm6let6be6s gyakorlatdba vezetjiik be az olvas6t. Az anyagot oly m6don rendeztiik el, hogy j6l kezelhet6legyen, ak6r tanfolyamon ak6r fgy, hogy csak a kiinyv alapj6n akarja elsajdtftani. Ha el6sziir tal6lkozik a TA-val, rrcm6[iiik, hogy 6rt6kelni fogia fesztelen6sktizvetlen stflusdt. Az elm6leti 6llfft6sokmegvildgitds6ra b6s6gesenhozunk fel p6ld6kat. Azok az olvas6k, akik a TA 101-estanfolyam h6tt6ranyagak6nt haszn6lj6k a kiinyvet, annak teljes anyag6t megtaldljdk benne. Ez a kiinyv nemzetkiizi olvasmdny 6sazt rem6ljiik, hogy olvas6tdbora is nemzetkiizi lesz. Ezt tartottuk szemel6tt, amikor a kiinyv nyelvezet6t6sa felhozott p6ld6kat megvdlasztottuk. ISBN 963854882 7 ,illtl tlltl lilltttlt il il il ill IAN STEWART VANNJOINES Bevezetds akorszer fitranzakcidanalizisbe Grafit Kiad6
 2. A mf eredeticime: TAToday A New Introduction to Transactional Analvsis NottinghamUfesSpace,19g7 @Ian Stewart,VannJoines A magyarkiadilstszakmailag lektoriilta: dr. Valkai Zsuzsanna dr. Miinnich Iviin Eza kcinyvaX6niaKonyvkiad61994.6vikiadiisaalapjr{nk6sztilt. @XdniaKonyvkiad6 rsBN963851701 I @Grafit Krinyvkiad6 rsBN9638548827 A kcinyva Grafit Kcinyvkiad6 gondozrisdban aX6niaKcinyvkiad6val kcitdttszerz6d6s alapjrin jelenrmeg. Grafit Krinyvkiad6Budapest,1998 Felel6skiad6: A GrafirKiaddigazgat6ja Felel6sszerkeszt6: ZentaiLdsz16 A borit6terv Sz6kely Agnesmunkrija Szed6s 6stcirdel6s: Jaczina Jiinos(KisEg6rKkt.) K6sziilta Grafit PencilNyomdaiizemdben Felel6s vezet6:Korokp6ter 18,0A/5 iv teriedelemben TARTALOMJEGYZEIK El6sz6 ........'..9 I. r6sz - A TA BEVEZETfSE 1.. NIiaTA?.. ....'.'..13 ATAkulcsgondolatai. .'."...13 ATAfiloz6fidja ..... ........ '. 16 II. r6sz - A szEMELYrsfc Arp{zoulse: az 6n-dllapot-modell 2. Aa 6n-dllapot-rnodell P6ldrikazin-rillapot-modell-v:iltilsokra Azdn-iillapotokmeghatiiroziisa . . . . V:nnak-e val6skiilonbs6gek az 6n-iillapotok koz<itt? En-iillapotok6sa superego,ego6sid Az 6n-iillapotok elnevezdsek6snem maguk a dolgok A tf legyszerfi sftett modell 3. As 6n-dllapotok funkcioruilis a,nc,l{zise Alkalmazkod6 Gyermeki 6sSzabad Gyermeki Irrinvit6-Szabillvoz6 6sGondoskod6 Szi.il6i. . Feln6tt E6gi"-*ak.......:. ::.. :. : : : : ::. :: : :. 4. A tnd,soilrendfr stntkturdlis modell M6sodrendristruktura: Sziil6i . Miisodrendti struktlira : Feln6tt Miisodrendristruktdra: Gvermeki A struktdra dsa funkci6 megkiilonb<iztetdse . . 5. As dn-dllapotokfelisnerd,se . . Viselked6stanidiagn6zis Szociiilisdiagn6zis T<irtdnetidiagn6zis Fenomenol6giaidiagn6zis Az dn-6llapot-diagn6zisa gyakorlatban Avdgrehajt6dsaval6s 6n . . . . 6. Strukturdtlis patol6gia Kontaminiici6 Exkhizi6 III. r6sz - KOMMUNIKIi,CI6: Tranzakci6k, sztr6kolg iddstrulcutdlds 32 33 34 5/ 3B 40 40 43 4q 45 49 49 51 51 52 56 56 59 27 24 ZJ 26 ,7 29 30 65 OJ 68 7I 74 77 77 7. Tranzakci6k ..... Kiegdszit6tranzakci6k . Keresztezetttranzakci6k Rejtetttranzakci6k . . Tranzakcidk6snemverbiilisjelek . . . Vrilasztdsok lehet6s€ge 8. Sstr6kok Inger-6hs6g ISBN9638548827
 3. Sztr6kok6sa viselked6s meger6sft6se Sztr6kokadiisa6skap6sa Sztr6k-gazdiilkodeis. Sztr6k-profil :-_^ -" r^ "__' On-sztr6k Vannak-e,j6" 6s,,rossz" sztr6kok? 79 80 82 B4 87 B9 97 9I 92 94 95 96 V. T6SZ _ HOGY A VILAG ILLESZKSI,JT;K S(,ITSI((,II I V UN|1' T,4: Passzivitis o Id6strukturdld,s 170 170 t/J 174 r69 r69 r/o l/o Visszavonulds Ritusok 78. Afdlreistnerdsimatrix . . .' " A fdlreisme16steriileter AfdlreismerdstiPusai'...... A fdlreismer6ssiintjei (m6djai) Iddtolt6s Aktivitiisol< .Iiitszmdk . Intimitzis 176 177 177 179 782 182 183 184 184 787 190 19I L92 t94 L99 201 203 205 207 208 221 22r 223 224 zz+ 225 227 229 230 232 w" rdsz - sA.rAT ffrrronrfNnTiiNK MEcfRrisA:sorskiinyvek IO" A so,rskiinyv terrndstete is ered-ete A sorskrinyvtermdszete6sdefinici6ja A sorskonyveredete . I 7^ ^Hograndljiik meg a sorskiinynet? . . . . . cy6ztes,vesztesdsnem gy6ztessorskcinyvek _S9r;k<;nyvafeln6ttdletben . . . . . . . . . . . . Mi6rt fontos a sorskcinywek meg€rt6se? Sorskonyv6sdlenit . 12. . Etetpozi?i6 ; ., Ete!pozicloka telnottkorban,azokd_keret Szem6llsdgvriltozds6sazok6-keret I 3. Sorslccinyr i iizenetek is sorslcdnyvi mo:trir. Sorskcinyvi iizenerek6sa gyermek6sziel6se Asorskrinyviiizenetfajtiii . . . " . . A sorskonyvi matrix . 1-4. Para;ncsokds d.iintdsek . . . Atizenkdtparancs. . . F,Fiscript ...: Hogyankapcsol6dnaka drintdsek a parancsokhoz?. . . . . Antisorskonyv 15. 1 sorskiinyvifolyarnqt . . . A hat sorskrjnyvifolyamat .. :: Afolyamar-remdkkombin6ci6i . .. . . A sorskonyvi folyamat eredete Hogyanlehetkitorniasorskrjnyvifolyamat-mintdkb6l? . . .. .... . 76. Eldirdsok ds a mini-sorslcdnyv Lofl?n figygJj.uk meg az el6irds-magatandst? Elsocteges_elor-rqs . . . 916inisok-6sa lolyamat-sorsk<inyvtipusai Utasitilsokdsdlethelyzet ........... Az otmegenged6s . . Az el6friliok eredete . Amini-sorskrinyv ... 109 109 r72 115 I17 101 101 r.03 118 119 t22 134 134 I40 r40 r44 Af6lreismer6simatrixdiagram .' . .' A f6lreismer6simatrix haszndlata . ' VI. r6sz - SORSKONYVI HIEDELMEINK IGAZOIJSA: Helyettesit6 6rzelmek 6s jeitszm{k HeIv ett esitd 6 melmek ds ssetonok Helvdttesit6sek6ssorskonyv ." " " Helvettesit6drzelmek6sautentikus6rzelmek ii;iffi;;ii6 €rzelmek, autentikus 6rzelmek 6sprobldmamegoldrls ' 24. Miert i dtsxunk i titszmdikc:t? Jrltszmdf ,zsetonoli 6ssorskrinyvi kiegyenlitds A sorskcinyvi hiedelmek meger6sit6se 125 125 725 728 27. 22. AhelyettesttSrends'zer...' """'271 Sorskonwihiedelmekdsdrzdsek """" zrL n.fv"""'.iiO-"c"yilv6nuliisok " " 2r4 il;"r6'i;t".l3r.ir.. "" '276 nirEf"""tirOiendszerb6lval6kitor6s " " "218 Helyenesit6sdi....' -.... Zsetonok 23. Jtitsztntik 6si dtsxmaelemzds Aj6tszm6kp6ldei. . Trik6k . A idtszmdk fokozatai . Aj:itszmak6plete .. A dreima-hiiromszcig ' Aj6tszmdktranzakcidanalizise . . .' r47 r47 r51 151 151 153 153 156 r57 160 160 161 761 764 232 232 A negy mitosz
 4. VII. r6sz - vAI,fozAS: A TA a gyakorlatban 26; Szersdddsek amegvdltoxtisro. . . . Steiner,,ndgyelvdrdLsa" Mi6rt haszn:iljuka szerz6ddseket?. Hat6konyszerz6d6sk6szit6se .. .. . 27. A vtiltoztis cdljai a TA-ban Auton6mia Hogy szabadd ii,vii.ljunk a sorskonyw6l ProDtemamegoldas . A,,gy6gyul:is"szemponrjai 28...TA-terdpis.... On-terdpia Mi sziiksdgvan a terdpidra? ATA-terdpiajellegzetess6gei. . . . . A TA hiirom iskolija 29. A TA o.s okto,,tdsbo:n 6s a sservezetekben Ktildnbsdgekaz oktatdsi-szervez6si 6sa klinikai alkalmaziisok kozdtt . . . . . . . Szervezetialkalmazdsok A TA az oktatiisban 3A. Hogranfejlfid.fltt aTA? . . Eric Berne6sa TA eredete Akorai 6vek . . Az elrerjedds6vei . . Nemzetkozimeger6sod6s Jdtszmzlk, szimbi6zis6sa referenciakeret ZJJ 235 Jiitszmiik6ssztr6kok Berne,,hatel6nye" ... 236 n;atszmarr lo"ii- "rrra-tiar; .: . . :... . .. .. .. 237 25. Hogranbdnjunkajdtsxmdkkal? ... .....238 Elkell-enevezniinkaj6tszmeikat? ......238 Is.mer6sj6tszmdk.... ........23g Elveavdlasztdsoklehet6sdgdvel -.. ....24O Anegativkiegyenlitds elnemismerdse ...... . . . 242 Ajdtszma-sztr6kokhelyenesitdse.. ....243 rl6sz6 Ebben a kcinyvben a tranzakci6analizis (TA) elm6let6be 6s gyakorlatilba ve- zetjiik be az olvas6t. Az anyagot olyan m6don rendeztiik el, hogyj6l kezelhet6legyen, akdr tanfo- lyamon, aliriicsak'a konyv alapjiin akarja elsajdtitani. Ha el6szrir tal:ilkozik a TA-val, rem6ljiik, 6rt6kelni fogja fesztelen 6skiizvetlen stflusdt. Az elm6leti dllitdsok megvil6gitri.srirab6s6gesenhoztunk fel p6ldiikat. - Az;k az olvas6k, akik a TA 101-es tanfolyam hdtt6ranyagak6nt haszniiljiik a krinyvet, annak teljes anyaget megtaldljiik benne. Ez a konyv nemzetk6zi olvasmdny 6s azt rem6ljiik, hogy olvas6tdbora is nemzetkiizi lesz.Ezt tartottuk szem el6tt, amikor a konyv nyelvezet6t 6sa felhozott p6ldiikat megviilasztottuk. A gyc.karlatak A TA m6dszer6nek elsajiitftdsasordn sok gyakorlat e1',r682€s6t javasoljult az olvas6nak. A tananyag minden r6sz6t kcizvetleniil kdveti egy odavonatkoz6 gyakor- lat. Ugy gondotjuk,-hogyez a leghat6konyabb m6dja annak,hogy az olvas6k min6l jobban elsajiitithassilkaz elmdletet. - A gyakorlatokat be6pitettiik a szovegbe'Minden gyakorlat a kapcsol6d6 elm6- leti anyag utiin k<ivetkezik. Legcdkzerfrbbenigr hasmdlhatja fel a kdnyvet, ha min- den grakorlatot akkor vdgezel, amikor soron kdvetkezik- O Amikor ezzel a nyomdai jelz6ssel taldlkozol, egy gyakorlatot olvasol. V6- gezd el azonnal, amikor riikeriil a sor. Azutdn t6rj 6t a kovetkez6 oktatiisi ittyag.a. A gyakorlat v6g6t ugyanaz a jelz6s mutatja, amit az elej6n Littril. O Javasoliuk, hogyegyjegyzetfiizetbejegyezze felagyakorlatokkalkapcsolatos megjegyz6seit 6sa megolddsokat. Ezsegits6g6re leszabban, hogyaT.A-t a leghat6- konyabbm6donsajdtftsael,tigy,hogysajdtr6sz6rehasznflja' Mire lehet ds tnire nem lehet hasznrtlni a kiinyvet? tudjaOnt ellitni. A TA-terapeutiik arrabiztatjiikklienseiket, hogytanuljdkmegaTAalapelgon- doldsait. Ha valakiTA-terdpidba akarl6pni,ebb6la konyvb6lmegtanulhatja azt, amiresztks6gevan. HaazonbanTA-teriipidtvagyszolgilltatiisokatakarnffitani miisoknak,akkor ezta konyvetcsaka TA legalapvet5bb elm6letdnek elsajiititiisdra hasznrilhatja fel. z+/ 247 248 z5u 253 253 254 254 255 257 FOGALMI SZ6fl{R 257 257 258 259 263 263 264 265 268 268 269 270 27L 273
 5. Ezaz alapvet6tud:isnem el6gahhoz,hogyTA-szakemberkdnt dolgozz6k,e c6lb6l kiil<intanulmi{nyokatkell folytatni,gyakorlatitapasztalatokat kell szerezni6sszu- perwizi6ra van sziik6g. V6giilvizsgritkell tenni aTA-thitelesit6szervekn6l. Elrn6,leti tne gkii relit 6siink Azitt kozciltanyagamaiTA-elmdlet:iltaliinosan elfogadottf6vonulatiit adja. Az ilyenjellegri szovegn6lnemlennehelyes,ha aTA-elm6letm6gvitiis r6szeir6lis besziimoln:ink.A mai TA azonbannagyonkiikinbcizika 10 6wel ezel6tti TA-t61. Vannaknag.yonfontosalapelveka TA f6 vonulatiiban,amelyekr6lEricBernenem is hallott 1970-benbekcivetkezett hallldig. Ekonyvmegiriisdniilazvolt azegyikf6 elgondoldsun(hogyezekkel megismertessiik azolvas6t. Berne kordnaknagyfjit6- ja volt, 6srigy gondoljuk,nagyontetszene nekiaza m6d,ahogyaTA-szakemberek folytattrikrijitdsait. Vanegykev6ss6 kfviinatosvdltoztatdsaTAgondolkoddsm6djriban, amelymdr a legkoriibbi iddszakbanmegkezd6dritt. Ez annyitjelent, hogy trivializiiltrik a TA eredeti6slegalapvet6bb tanitdsait. Berne azt akarta, hogy a TA mindenki szdmerael6rhet6legyen.Egyszerfi szavakkalirta le gondolatait.J6lleheta szavakegyszeniekvoltak, azriltalukkifeje- zett gondolatokbonyolultak6sszrivev6nyesek. A TAandpipszichol6gia k6tesstetusziit6rteela60-as dvekben 6segyes szerz6k a TA felszini egyszerfs6g6thaszniiltiikfel arra, hogy tulegyszenisitenformdban adj:ik az olvas6koz<ins6g el6.A TA m6g mindig nem gy6gyultki teljesenabb6l a sdrtil6sb6l,amelyetazokbanaz6vekben szenvedett el.Annakellen6re,hogyazigazi TA-szerz6k6s -szakemberek rendkivtilkomoly munkdtvdgeztekaz elmrilt 6wized sor;in,rigytrinik, hogya,,szakricsktinyv-pszicho16gi6t6l" neh6zmegszabadulni. Ekcinyvmegiriisdnail azisc6lunkvolt,hogyeztahamisk6petkiigazftsuk.Arra torekedtiink, hogy aTA-elm6leteteredetifinomsiig:iban 6sm6lys6g6ben mutassuk fel, an6lkiil, hogy fel kellene dldoznunkazt a nyelvi tisztasiigot6segyszerris6get, amihezBerneannfra ragaszkodott. Ezels6sorban a TA-elmdlet megalapozdsdra, magdraaz6n-iillapot-modellrevonatkozik.Eredetimunkdj{banBerneujra esfjra azt hangsflyozta,hogy az 6n iillapotoknakid6dimenzi6javan.A Sziil6i6sa Gyer- meki egyardnta mrilt visszhangjai. A Feln6ttazitt-6s-most-ra adottreakci6,amely az egydnteljes feln6tt er6forriisaitfelhaszndlja.Mindhdrom 6n-rillapotmagfban foglaljaa gondolkodiist, drzest6smagatartdst. Oridsia ktilonbs6g ektizotta n6zet kozott, 6sak6s6bbi,trivializdlt vriltozatkozritt,melyszerint:A feln6tt6agondolko- diis,a Gyermekidaz6rz6.s, a Sziil6i6pedigamagatartiis. Ebbena k<inyvben visszat6riinkBerneeredetielk6pzel6s6hez az 6n-6l7apot- modellelkapcsolatosan 6skonzisztens alapk6nthaszndljukazelmdletegy6bteriile- teinekmegmagyar6zis6ra. Esetek ds nevek Ahol eset-illusztrdci6kat alkalmaztunk,a megadottnevekkitaliiltak. Ha b6r- melykapcsolat felfedezhet5 egyval6sszemdly nev6vel, azav6letlenmrive. 10 [. r6sz A TA BEVEZETESE
 6. 1. fejezet MI A TA? ,,A tranzakci6analizis szem6lyis69- 6s szisztematikus pszichoterdpiiis elm6let, amely a szem6lyis6gfejl6d6s6vel 6sa szem6lyesviltoziissal foglalkozik." Ez a TAdefinici6ja, amelyetaNemzetkiiziTranzakci6analitikusTdrsasdgfogal- mazott meg. Val6jriban a TA manapsdg mrir enn6l j6val tdbbetjelenf a pszichol6giai megkozelit6sek kozritt a tranzakci6analizis kiemelked6 elm6let6nek m61ys6g6t6s alhalmazhat6sriginak szdlesskdlijdt illet6en. A szem€Iyisdg elmdletekdnta TA k6pet ad arr61,hogy az emberek pszichol6gia- ilag hogyan strukturdl6dnak. Ennek drdek6ben a TA egy hdrom r6szb6l 6116, 6n-ril- lapot-modellk6nt ismert modellt haszn:ilfel. Ugyanez a modell segit annak megdr- tds6ben,hogy az emberek hogyan funkciondlnak - azaz hogyan fejezik ki szem6lyi- s6giiket a magatartds eszkozeivel. A TA ugyanakkor jelent egy kommunikdci6s elmdletet is. Ez kiterjeszthet6 olyan m6don, hogy a rendszerek6.s szen ezetekelemzdsdnekm6dszer6.tadja. ATAkinriljaa grermekifejl6ddselm4letdtis.Asorskonyukoncepci6megvildgit- ja, hogy jelenlegi dletmintiiink hogyan gycikereztek a gyermekkorban. A sorskiinyv keretein beliil a TA magyardzatot taldl arra, hogyan folytatjuk gyermekkori jritszmii- inkat feln6tt korunkban, m6g akkor is, ha ezekkudarccal teli 6sfdjdalmas eredm€- nyekhezvezetnek. Tehiit aTApszichopatol6giaielmdletetis biztosit sz{munkra. A gyakorlati alkalmaziis teriilet6n a TA val6jriban egy eg6sz pszichoterilpiiis rendszert ad. Alkalmazziik a kiilonboz6 pszichol6giai rendellenessdgek minden fajt6jrinakgy6gyftrisdra,a mindennapi €lewezet6siprobldmdkt6l kezdve a komoly pszich6zisig. Egy6ni-, csoport-, p6r- 6s csaliidterdpids m6dszereket egyardnt biz- tos(t. A teriipiiis teriileten kiviil a TA oktat6si c6lrais haszndlhat6. Segiti a tandrokat 6stanul6kat abban, hogy megmaradjanak a tiszta kommunikrici6 sftjdn 6s elkeriil- jdk az improduktiv 6selterel6 szembesiil6seket. A TA-nak kukinosen nagy haszndt lehet venni a tandcsad6i munkilban. A TA hasznoseszkrjza szervezdsndl6sa kommunikiicids k6szs6gekfejleszt6- s6ben.valamint a szervezet-elemz6sben. A TA egy6b alkalmaz6i kozott fel kell sorolnunk a szociillis munkdst, a ren- d6rt, a fiatalkorriak brinriz6s6vel foglalkoz6kat, 6snem utols6sorban a lelki vezet6- ket 6sa papokat. A TA b:lrmely teriileten haszni{lhat6, ahol emberek kozotti meg6rtdsre van sziiks6g,emberi kapcsolatokr6l6skommunikiici6rdi van sz6. A TA kulcsgondolatai Vann6hdny olyan fontos kulcsgondolat, amelyaTAalapjdt kdpezi. Segits6- grikkel megkrilcinbdztethe$tik a TA-tbiirmely mdspszichol6giai rendszert6l. A kcivetkezd fejezetekben r6szletesen megvizsgdljuk 6sp6ldrikkal is illusztriiljuka 13
 7. ATAMA fentieket.Elciljrir6banazalapfogalmakkal 6sszakkifejez6sekkel ismerretjiiKmegaz olvas6t. Az 6,n-dllap o t-tno d.ell Mind kciziil legalapvet6bbaz6n-dllapot-modell. Az 6n rillapotaz egymiishoz kapcsol6d6viselked6sm6dok,6rz6sek6sgondolatokegyiittese.iz az a m6d, aho- gyanszem6lyis6giink egyr6sz6tegyadottid6pontbanmanifeszt:iljuk. A modellhiirom killonboz66n-dllapotot rajzolfel. Ha az itt-6s-mosrtdrt6ntekreval6 reakci6imbanfeln6tt m6donviselkedem. gondolkodom 6s6rzek,felhaszniilva azadottszitu6ci6ban igdnybe vehet6er6forrd- sokat, akkoraFeln6tt-6n-dllapotbanvagyok. El6fordul, hogy olyan m6don viselkedem,gondolkodom6s6rzek,amellyel valamelyik szi.il6mvagy sztil6figurdmmagarartiisiformiiit mintegy lekopirozom. Ha ezt teszem,akkor a Sziil1i4n-dllapotbanvagyok. Van,amikorvisszat6rekolyanmagatartdsi, 6rzds- 6sgondolkodiisformiikhoz, amelyeketakkor haszndltam,amikor gyermekvoltam.Ilyenkor Gyermeki 6n-dtla- potbanvagyok. Tra nzs.kci6k, meger 6s{t6,sek, id.flstrukturdlds Ha azembervalakivelkommunikiil, m6djribaniill viilasztani,hogy a rendel- kez6srerfll6 hrirom dn-:illapotkriziil me$ikkel fordul azillet6hciz,akivisiont viilasza sordnugyanilyenvdlasztilsel6tt rill.Eztakommunikiici6cser6t n evezziktanzakci- onaK. Amikor az dn-dllapot-modellt a tranzakci6-sorozatok analizis6re haszndliuk. akkor az rigl.nevezettszabdlyos tranzakci6-analizisr1l beszdliink.A szabiilyosiz6t annakklfejezdsdre haszndljuk, hogykimutassuk, nemannyiraa TA eg6szEr6l van sz6,haneminkiibb annakegyikspeciriiis iigazatilr6l. Amikor te 6s6ntranzakci6ban vagyrnk,6nelfogaddst jelzekfel6d,te viszon- zod ezt az elfogadiist. TA nyelvenezt az elfogaddst nevezziiksztr6knak.*Errea sz_tr6kra sziits6giik van az embereknek fizikai 6spszichol6giai6rtelembenvett j6 kciz6rzetiikfenntartdsdhoz. Amikor a tranzakci6 csoportokbanvagy p:irokbant<irt6nik,az id6t olyan m6dokon hasznriljrik,hogy az osfielyozhat66selemezhet6 . Ez az id6strukrurdlds elemz6se. " Sztr6k. Az angol sz6 szdlesszemantikaiskdliit otel fel. tlrtelme a konkrit pozitiv fizikai 6rin- tdst61,simogat:istrila legszdls6negatfvig(iitis) terjed; de magiibafoglalja ai elismerdsso66le absz,traktformrijrit mind pozitlv, mind negativ 6rtelemben.-Aforaitaii nehdzsdgekmiatt a toviibbiaktran a szoveg az eredeti angol sz6 magyarosanirt vriltozatriq a TA szikkifejez6sdt haszniiljuk. L4 MI ATA? Sorslccinl'u Felismerds, '/ijr o trtehnezds, szfunbi6zis tev6kenys6ge. * -'uri;u;6dja annak, hogl l vitrigot sajdt sorskony*inkttql ilessziik, hogy ,r.i.f.titl. ngy.iit." t i"tiitt affiuka7"-[y bi'onyot 6lethely-zet ritjdnhozz4nk6rke- ,Z i.i"""a.iakar.rztfdtreiiiiat""t , f6i nemismer6snek, figyelmenkiviil hagyiis- Helyettesttdsek (racket-ek)*, zsetonok 6s jdtsztruik Kisgyermekk6nt 6szrekellett venntink, hogy a csaladunkban bizonyos6rz6- ,"t"t t]iioguttut, ^a.om1 .,rir"on, elnyomtakl-Hogy megkapjuk.a.meger6sft6 ;tr""g;rd",",1gy kln itut]tor"""t , hogy csaka csal6dunkban engedilyezett6tz6- * Az angol szaknyelva racket kifejez€st haszn6lja' 15
 8. ATAMA seket fo&iuk 6rezni. Ez az elhatiroz{s nem tudatosan alakul ki benniink. Amikor miir sajeit sorsunk szdvegkcinlvdt jeitsszuk feln6tt dletiinkben, sokszor toviibbra is lefedjiik autentikus 6rz6seinket azokkal, amelyeket gyermekkorunkban enged6- lyeztek szdmunkra. Ezeket a helyettesit6 6rz6seket racket-6rz6seknek (racket fee- lings) nevezziik. Ha ilyet tapasztalunk ds elraktilrozzuk, ahelyett, hogy rogtrin kifejez6srejut- tatniink, a TA azt mondja, hogy zsetontgfrjtiink. A jiltszma a tranzakci6k ism6tl6dd sorozata, melyben mindk6t f6i v6giil is racket-drz6seket tapasztal meg. A jftszma mindig tartalmaz vdratlan dtkapcsokisi mozzanatot, amikor a jdt6kosok megtapasztaljdk" hogy valami vdratlan 6sk6nyel- metlen dolog tort6nt. Az emberek fgy jdtsszrik ajdtszmiikat, hogy nincsenek annak tudati{ban. Autontitnia Hogy 6letiinket teljes drtelemben 6ihessiik, feliil kell vizsgiilnunk a gyermek- korban kigondolt strat6gi6kat. Amikor pedig rigy tal{ljuh hogy ezek a strat6gidk mdr nem igazdn mrikcidnek megfelel6en, alkalmasabbakkal keil 6ket helyettesite- niink. TA nyelven sz6lva, ki kell l6pniink a sorskonlvb6l 6segyfajta auton6midtkell taldlnunk. A TA rigy alakitotta ki eszkcizeit,hogy azok segits6k ezt a folyamatot. Kompo- nensei atudatosstig,a spontaneitds,esazintimitdsravalo k6szs6g.Ez azt a kdpess6- getjelenti, hogy az egy6n k6pes legyen arra, hogy sajdt probldmdit ijsszesfeln6tt er6forr6sai moz g6sftds6valmegoldja. A TA filoz6fi6ja ATAbizonyos filoz6fiai alapfeltev6seken alapszik. Ezekemberekr5l, az6letr6l 6s a viiltoziis c6ljrir6l tett megdilapitrisok. A TA filoz6fiai alaDt6telei a kovetkez6k: Az emberekkel miiden rendbenvan. mindenki okd. Mindenkinek megvana gondolkodd.sra val6 kdpess6,ge. Az embereksajdt magukhatdrozzdkmeg nnonv1,gzetiiket,6,s ezaz ellutdrozds megvdltoztathat6. A fenti t6telekb6i kovetkezik a TA-gyakorlat kdt alapelve: a szerz5dd,ses m6dszer 6sa nyilt kommunikdcki. Az etmberekke{, tnind,en rendherl vo:n, nr-imdenki akd Ez a T,A. legalapvet6bb feltev6se. A kovetkez6t jeienti: Neked 6s nekem, rnindkett6nknek vannak 6rdemeinlq drt6keink 6s emberi mdlt6sdgunk. Elfogadom rinmagamat, amilyen vagyok, 6selfo- gadlak t6ged, amilyen te vagy. Ez inkribb l6nyegi, mint viselked6si megrillapitiis. 15 MIATA? Id6nk6ntel6fordulhat,hogynemtetszik,amitcsindlsz'vagynemtudomelfo- guani. T;;"J "zonban, tt.-ilv?1ff"", mindig elfo-gadlak'Emberi l6nyeged tokdle- i.*n."nEU"n va.,nnim, ietletenok6,bdravisillied6sed visszatetsz6 lehet. Nem6llokfelen"a it t"'".* dllszfelettem'Egyszinteny1Fy","F mint embe- ,.k. il6;;;kkor is,ha,Jj*ii.tlylnkvagvmriveitsdgiink kiilonbozik'Ezakkor ir id ir""-k"ro;u.irot o-ii., fajtdjriakvagyvalliisriakvagyunk' Mindenkinek tnegttoLna gond'olkod'dsra val6 kdpessdge A srilyosagykrirosultakon kiviil mindenkinekmegvan.agondolkoddsrava16 k6p.*6;;. Ereii'-i"a""-"gy.i emberfelel6ss6Se annakeldont6se,hogy mit akar az 6lett5l. Minden "gy"t-EitU* egyiitt fog 6fni azokkal a kovetkezm6nyekkel' amelyekkel d<int6se j6r. A iliintisi modell rnk,veliink minden ok6' El6fordul, hogy rik, azt a strat6gi:ltkcivetjiik,amelymel- ,zhat6 lesmegfelel6bb utak-m6dok, ame- azt,hoff azellens6gesnek trin6vil6gt6l id6nk6nimegpr6biilunkugyanezeken az :gtessziik,ha=iz eredmenyekudarcot 6s korunkbansemrudtakbennilnketrdk6'ny' meghatdrozott m6donfejl6dltrn' Term6- t<rdnk.Nekiinkazonbanm6dunkband1lt' rk ellene,vagyneisvegyiikrudomaisul' elmondani.Kornyezetiinkrremkdnyszertthet arra,hogybizonyosm6don 6rezziinkvagyviselkedjiink.Eletkoriilmdnyeinkvagy mdsemberek "rO, .tyo*?ri gyakorottratriit< rdnk' Al azonbanmindig a mi egy6ni dont6siinkon mrilil<,hogybefiSdot.rnk-. "r.knek apresszi6knak. Felel6sekvagyrnk 5bbi alkalommalmegviiltoztathatjuk' Ez 6koraielhatdrozesainkra is'Ha ezenkora netleneredm6nythoz szdmunkrafeln6tt- azeredetielhatirozlst,6s rij, megfelel6bb dont6sekre vriltoztassuk Azemberektehiitk6pesek avditozfsra.Avdltozrisokat fgy drhetjtikel,hanem csupdn beldtjuk,ttosy uLgi viselked6si mintdinkhelytelenek'hanemkomolyan ;idrdr";ti, higy ;'ioi.ui;;gv6ltoztatluk. A vrlltoziisokatpedigval6ssil6start6s- sdtudjuktenni. Sserz6ddses rn6dsser HatevagyaTA-szakember6s6nvagyokakliens,akkorkozosfelel6ssd'get vrillalunkaz6rt]hogyel6rjemavfltozdst, amit szeretn6k' 17
 9. ATAMA Nyflt kotntnunikd.citi - Erq Bernenagyonfontosnaktaldlta,hogya kliens,csakfgy,mint a szakem_ ber, mindeninformiici6val rendelkezzdk arr6l,hogymi *egy udgb"kciz<is munkii- jukban. Ez abb6l a k6t alapfelt6telez6sb6l kcivetkizik, hofi azimberek rendben vannak,mindenok6,6shogymindenkitud gondolkodni. -' Egyesek ebb6larra a-kavetkeztetdsrejutonak, hogya TA felszinesgondolko- ddst tiikroz. T6vednek.J6llehet a TA nyeive egyizerfl elm6letemdgii m6ly 6s gondosan fel6pitett. II. r6sz A SZEMETYISEG ABRAZOTISA Az 6n-6llapot-modell 18
 10. 2. fqezet AZEN-ALIJIPOT-MODELI Gondoljvisszadletedelmrilt huszonn6gy 6rrijdra! Voltak-eez id6 alatt olyan perce amikor rigy cselekedt6l,gondolkoztiil 6s 6reztdl, mint amikorkisgyermekvoltiil? Voltak-eolyan id6szako amikor rajtakaptadmagad,hogy rigy viselkedsz, gondolkodol 6s6rzel,mint ahogyanhosszriiddvel ezel6tta sziileidt6l vagy mds, szdmodra szti{6-fi gurdtjelent6 emberektdlmiisoltad? Maisalkalmakkorviszont magatartiisod,gondolataid6s 6rz6seidkcizvetlen itt-6s-most reakci6kvoltak-earra,ami6ppenkciriilcittedtcirtdnt?Ilyen alkalmakkor feln5ttkdntreagdltiil, olyan feln6ttk6nt, akiv6 mostanraviiltdl, 6s nem merij{t6l vissza gyermekkorodba. I O Szdnjarramosteg'ykisid6t, hogyle rudjfrni legalibb egy-egypdlddt afenti I viselkedds-, gondolkodiis- 6s6rz6smintAkra azelmrilthuszonn6gy Srrib6l!O fs mostbefejeztedels6gyakorlatoda t az dn-dllapot-modellhasznLilatiiban. Ndzziik,mit is csiniiltail?Megvizsgr{ltad hiirom kiilonbciz6m6djrit a viliigban val6l6tezdsnek. Ezekmindegyikevrselkedeselg gondolatok 6.s 6rz6.sekk6szlete. Amikor rigy viselkedem,gondolkodom6s 6rzek, mint gyermekkoromban, aJ*orGyermeki dn-dllapotbanvagyok. Amikorfgyviselkedem, gondolkodom6s6rzek,ahogyazt sziileimt6lliittam, vagysziil6-figuriiimr6lmdsoltam,akkorSzill6i dn-dllapotban vagrck Esamikorolyan m6donviselkedem,gondolkodom6s6rzek,hogy eza korii- lcittemtrirt6n6esem6nyekre val6 krjzvetlenreakci6,melymeksordnfelhaszndlom cisszes feln6ttk6pess6gemet, al<kor Feln6tti.n-dllapotban vagrck A mindennapiTA-gyakorlatban sokszor egyszerfien aztmondjuk: ,,Gyermeki- benvagyolC' vagy,,Sziil6i-ben vagyok' vagy,,Feln6tt-ben vagyok". Harjsszetessziik ahairom6n-iillapotot,megkapjukahiirom rdszb6l6116 dn-dl- lapotszem€lyisdgmodellt, amely a TA-elm6letkdzpontigondolata.Ezt hdrom egy- mdssal 6rintkez6kcirsegitsdg6vel ribnizoljaa TA. Sziil6i 6n-dllapot (Parent) viselked6se gondolatok6s 6rz6sek, amelyeket sziil6k- 161 6ssziil6-figureikr6l mdsolunk Feln6tt 6n-dllapot (Adult) viselked6sek, gondolatok6s6rz6sek,amelyekkozvet- lenreakci6kazitt-6s-mosr-ra Gyermeki 6n-{llapot (Child) viselked6sek, gondolatok6s6rz6sek,amelyeka g'yer- mekkoriakfjrajdtszdsai 2.1.dbra:Ekdrendfrstukrunilis diagrant;az6.n-dllapot-modell 21
 11. A TAMA , Ezt.azegyszer( diagramot, amelyena korciknincsenekfeloszwa, ekirendit sze.rkezeti diagramnaknevezziik.A k6s6bbiekben taliilkozni fogunk egy rdszlete- z6bb,miisodrendri diagrammal is. , A szemdlyis6gnekaz 6n-:illapotokfogalmilvalttirtdn6 leiriis:it stukturdlis elemzdsneknevezziik. P6lddk az 6n-6llapot-modell-vi{ltiisokra -. .{u1" gul6javalggyrgndkiviil forgalmas fton halad.pillanatr6lpilanatra meg- figyeli a kciriikitte elhalad6tgbbj_jermfihelyzet6t6ssebess6g6i. Fit;ii;, ritletio 1a![ta1 Aut6jdt annakmegfelel6envezeti,'amititt 6s.ort i.ugu f6.tit t"puirtut. Feln1tt6n- dllap otdbanvan. ,22 AZ EN-ALIAPOT-MODELL O Miel6tttovribbolvasniil,menjvisszaa Cye-n19$'Sziil6i 6sFeln6tt6n-6lla- ;"ffi;ii6;;;il "" .r^,rri ituszonn6gv6rdt felt6rk6pez6 jesvzeteidhez' Gyermeki dn-dllaPot "'"' "e;;;lj;;;kt" azid6szakokra,amikor Gyermeki6n-allapotodban vol- tfl. i.Ji;,--ily"" er"aral"rtupiritutiat. s"gi*6gedre lehet,ha megpr6b6lod amikorezlezajlott! SrilIii dn-dllaPot ""-'" dgy;;;;en am6donird lekapcsol6d6 6rzeseidet, gondolaraidat, maSa- rartiisodat. amikorS"iit6i il-;ll"ptodban voltdl. ltt rijra el is jStszhatoda tdrtdnteket, ha gondolod. '"'*'s-;iil6i ;",iaoutot ui legkcinnyebben-rigy kaphatsz, hamegkdrdezed iin- rn"*"i"ii"rr,lli ismonaanyaiugyuiru ".luhol-a fejedben?" Deazislehet,hogy ffiH;;'#i;'1;8il1 iil r, ^i[rr, i,"sy, ziil6de, nagyndni 6-bdcsi6'esetl eg voIt tandrod6. .*i..conaorav6grg,hogyazokbanazidSszakokban,amikorS-ziil6i-benvol- t6l.masatart6roaut, gor,'iolutaidat, "r"6s"idet val6diszirleidr6l. esetleg mds ;;'iikiliilili-a*ri"J. v"l6szinriteg konnyen 16fogsz taliitni, hogvki is az., utii -itia"" egyesalkalommal,,lekopirozol"' Elk6pzelhet6, hogy azt fogod taldlni, hogy Feln6tt 6n-6llapotodban le tudsz j"gy";i"{";;',^;;r"tiitrl.rflotatokat, de6ii6seketnem.A legtiibbsziirugyanis azift-es-most rraoruggur-riffiuau"t hai6konyanfoglalkozni'hogy ktizbennem irp"r""f"rf. erz6sek"ei. S;ff";;;";Uan a retn6tt 6n-6llapotbanis k6pesekva- sarnk6rz6sekre- ""'Hfr;;.'**ejukmegkiilonbriztetni aFeln6n6saGyermekierz6.seket?A Feln6tt drzbsek a kozvetlen ,rinia7"i-r-ili iegfeletT.6shelydnu.at6 fgslylkgzastjelentik. Eml6kezziink csakvisszal"""li"Jti-dri, amikor a *atit ",tiOit6vdgott' frzelmi z5
 12. ATAMA visszahatdsa feler6sitette reakci6it, 6silyen m6don segits696re voltabaleset elkerii- l6s6ben. Az 6n-6llapotok meghatdrozdsa Eric Berne a kovetkez6kben definiiilta az 6n-dllapotot..Konzekvensirzd.s-ds tapaszralati minta, amely k6zvetleniil kapcsol6dika megfelel6konzekvensmagatartd- si m.intdzottsaghoz. - Ugyanilyen m6don el lehetne kdsziteniJane Feln6rt€sSziil6i 6n-dllaporainak listaij:itis, 6sezekszint6n kovetkezetesendsszerarroz6egys6getalkotnrinair. _Most pedig t6rjrink vissz.a. Beme meghatiiroziisrirf ds olszpontositsuk figyel- miinket a,,kozvetleniil kapcsol6d6,'kifeiez-6sre. JA AZ EN.ALIAPOT-MODELL Berneaztmondja,hogyamikoregyadott6n-dllapototmeghat6roz6erz6sek- *, * t"pur"i"lanal vagyokftapcsolatbin,akkorazokaia magatart{sokatis fogom ,"*"ii"-"f'et urt a ti"o,ryos 6n-dllapototmeghatfrozzdk.P6ldriul,amig Jane "r-itf.ofaUOf "lk6r6 gy"r-"kimLdkeit npownlja.ln'eg,kozbenugyanazta p:inikot ;;;;l;;t k;, arzii, 6s igyanolyanm|4onviselkedik. ahogyanakkorviselkedett. n,ri.g"r""ar"k kozvetlenfii kap"csol6dnak az.6rz6sekhez 6s a tapasztalathoz' 6s ecviitiesen ieltjlikki JaneGyermeki 6n-6llapot6t' '"'"';;;;l;ilrp"i ,o"J"I iehiitm6dotadirra, hogyilyenfajtakapcsolatokat hoz- ,unf.ll1[ ,"ugatartds, tapasztalat 6s 6rz6sekkozott' Ha azt liitod' hogy olyan "rrt.ntggZ-u"gututtatioi;dt mutatok,amelyGyermeki6n-dllapotomra jellemz6' ;kGer$g;A;i felt6telezhet6, hogygyermekkori tapasztalataimat 6s6rz6seimet is riirai6tszom. Hapedigaztieitoa, ho"gy;;"gudltoztattim a magatartdsomat'.6s elkez- ;'#;;;;i.;6t J'u i.t"t .t, amJgek Feln6rt6n-dllapotomat jel-zik,-akk.r bizo- il;;l;t tapasztalataim 6s'6rz6seim is az itt-6s-moitreagiil6feln5tt ember6i' elrrlfo,.1i1el6'olyan magarartAst mutatok, amelyetsziileimr6l kopiroztam, akkor rn.g-""Jft"iO,togyU"iiitt6l (jrajiitszomazokataz6rz6seket 6stapasztalatokat, amelyeket r6lukmdsoltam. vannak-e val6s kiildnbs6gek az 6n-6llapotok kiiziitt? azokatfelhasznillnunk: .. -- lit n4l- az emberel<h:irom, egymdst6l vildgosan megkiili.bozterher6 ma- gutrr;;-iir.irmuratnak-e,6s ezekmegfelelnek-ea hiirom dn-dllapotra vonatko26 definfci6nalc? ?5
 13. ATAMA - (2) Azok a tapasztalatok6s6rz6sek,amelyekr6lazillet6 szem6lybesziimol, megfelelnek-ea magatarrdsmint6knak olyanm6don,ahogyanmi elvrirndnka mo- dell alapjrin? . .M1 miir tekint6lyesmennyis6gfirnegfigyeldsdll rendelkez6siinkre, amelyek mind a kdt k6rd6sreadand6 ,,igen"viilaszttrlmasztjrikalii. Ezenkutatiisokr6szle- tes leirdsakiviil esika konyv drdekl6d6sikor6n.A bibliogrilfiai hivatkozdsokkci- zott .azonbanmegtaldlhat6k azok a mrivek, amelyekr6siletesenfogialkoznaka t6mrival. fn-dllapotok 6s a superego, ego 6s id 26 AZ EN-ALIAPOT-MODELL Freudmodellje6saz6n-6llapot-modell nemesv 6t"ryX!:1:9:l:9:,0" "t* ismondanakellent egym6snak' Egdszen egyszertieia szem6lyis6g dbr6zolisdnak ki.ilonbdz6 m6djai. Az 6n-rillapotok elnevez6sek 6s nem maguk a dolgok lehet6s6gek megit6l6se. E konw szerz6ielkertlik, hogy rigy beszeljenekaz 6n-zillapotokr6l'mintha ^rot,:'alig#' ;"il?;J. l;;;6ttn"ti t"ii'ogv6nokugvanezt tegv6k' A t(legyszeriisitett modell ben tanultdk a TA-t. 27
 14. ATAMA Mit mond nekiink ez a trilegyszerrisitett modell? . Pusztdnezt z{llftja:Amikor gondolkodom, Feln6tt-benvagyok, amikor 6rzdse_ im vannak, Gyermeki-ben ,'"gyoi, 6samikor6n6kft6retJer lii"i,]r., " sziii6iben vagyok. Err6l van sz6! Nem csoda, hogy a hogy ez a TA alapkove, dr;bbenten k"drd, 5n-dllapotombanvagyok, az itt_ 6smost_ra rnnyi er6forriisommal reagdlok. Ez sokszor Ilyenkor val6szinrileg,,gondolkod6,,_kdnt kivilr6l figyelnd a magitartdsomat, val6_ odom. rrisftemvdltozat ad nekiink n6h:iny egysze_ ,k felismerdsdben. Amikor feh6ti_bin va_ rmeki,ben vagyok, grakran drzdseim van_ an itdleteket alkotok. Ezek a k6zenfekv6 ogy teljes leirdst adjanak az egyesin_dlla_ ulasztja megemlfteni, hogy iindr, "*", hetek dsirtEkrt6leteke, nf]lio,f,riof..' -- "" 6sszes jelenlegi feln6tti er6forrdsommal zenisftett modellt. Kcinnyfiolvasmdnyok :gteszi.Arr6l azonban, hogy mi is a TA akcinyvben mostant6l kezdve mindvdgig 2B 3. Fejezet AZ EN-ALLAPOTOK FUNKCIONALIS ANALIZISE A kcivetkez6k6t fejezetben az 6n-i{llapot-modellr6szletesebbv:iltozatiit dol- gozzuk ki; szerkezetvagy funkci6 tekintet6ben vizsgriljuk az dn-dllapotokat. A szerkezeti.modell azt mutatja, hogy mi van az egyes 6n-iillapotokban. A funkciondlismodell sz6wiilasztja az 6n-iillapotokat abb6l a c6lb6l, hogy bemutassa, hogr an haszniiljuk azokat. Formiilisabb nyelven kifejezve a fenti elgondoldst: a strukturdlis 6n-iillapot- modell az 6n-iillapotoktartalmdval foglalkozik, a funkcionflis modell pedig azok foly amatdra koncentrdl. SZERKEZET= ..MI" : TARTALOM. FUNKCIO :,,HOGYAN" : vtOoSzrn. Els6 liitiisra tal6n a funkcioni{lis modellt konnyebb megdrteni, ezdrt ezzel kezdjiik. N6zzrik a 3.1 ribrrit! Irdnyft6-Szab AIyoz6 Sziil6i(Controlling Parent) Alkalmazkod6Gyermeki (AdaptiveChild) Gondoskod6 Sziil6i (Nurturing Parent) Feln6tt(Adutt) SzabadGyermeki (Free Child) 3.1.dbra:Az 6.n-dllapotok funkciontilis analizise 29
 15. ATA MA Alkalmazkod6 Gyermeki 6s Szabad Gyermeki llapotomban vagyok. ponrosanrigy viselke_ yermekkoromban szoktam. rbbr6sztalkalmazkodtam a sziil6k vagy szi,i_ hogy ha nem akarok bajt magamnak]lobb, 69 ha nem is nagyon sze.etem 6ket. Rmlkor 6sa legszivesebbenkiab:iltam volna vele. m ezeket a magatartiism6dokat, amelyeket sziileim elviiriisr{nak. Amikor fgy teizek, akod6 Gyermekir6sz6benvasvok. olyan iddszakok is, amikor Teilrizadtam a mert nem volt kedvem el6venni a zsebl annyira diihften, hogy :illand6an nevet dacos es morcos voltam. olyan volt, mintha a sziileim :illitotta szabd_ ntha egy bels6 hang azt mondanii: ,,Majd omban ugyanezr a lflzad6 eligedetisdglr hogynem tud riivenni a tiinydiomon lev5 m11diga gyermekkori szabiilyokra reagii_ Lakkoris azAlkalmazkod6 Gyirmeki 6ni6l_ st kiilcin €niillapot_felosztiisban iibriizoltiik lnevez6sm6g a mai, modemebb forrdsok_ :n azonban ajelenlegi gyakorlatot folytat_ magatartdsformdk kcjz6soroliuk. szakok,amikor a szril6i elvdrisokt6l telie_ :m alkalmazkodtam a sziil6k fel:illftoita :n. Egyszenienazt tettem, amit 6n magam rlt, sfrtarry mert szomorf voltam. amikor rlciktem.Oriikig rudtam olvasni 6skirakds ,.ztetds6re, hanem csakmagamnak. 30 EZ EN-EU-qPOTOI( FUNI(CIONALIS ANALLZISE Positiv d.s nego:tiiv Alko.bnsl,kad6 Gyewneki 31
 16. ATA MA Pozitiv 6s negottv Szo,bo'd.Gyertneki A SzabadGyermekimagararresok szint6npozitiv (ok6)6snegativ(nemok6) formdkra oszthat6k.Ha azt mondjuk, SzabadGyermeki-ben vagyok,ezaztjelenti, hogy olyan gyermekkoromb_6l szilrmaz6magatartdsformdkat veszekfel, amelyek nincsenektekintettela szril6iszabiilyokra 6skorldtokra.Szdmomra, a feln6ttsz6- mdraezekegyes esetben produktivak6sigypozitivnak nevezhet6k. p6ldiiult6telez- ziik fel, hogygyermekkorombanelhatdroztam,hogyszileimmel tcirt6n6alkalmaz- o Gondolj issza az elmrilt huszonn6ny6riira! K6szitsfeljegyz6stazokr6laz alkalmakr6l,amikorpozitiv Alkalmazkod6Gyermeki-ben votiel.Milyenvolt a magatartdsodilyenkor?Visszatudszeml6kezni,hogymilyen gyere-kkori szi- tuiici6t jiitszol fjra? Csiniildv6gigugyaneztazokraazalkalmakra,amikornegativAlkalmaz- kod6 Gyermeki,benvoltdl, amikor pozitiv SzabadGyermeki-ben6samikor negativSzabad Gyermeki-ben volteil.Szakitsegypercnyiid6t, 6sjegyezd fel azcisszes sz6t,ami csakeszedbe jut apozitiv Alkalmazkod6Gyermekimaga- tartdsleir:isdra. - Teddugy. aneil: negativAlkalmazkod6Gyermeki,pozitiv Szabad3yer- mekiesnegativSzabad Gyermeki esetdben. O Ir:inyit6-Szab6lyoz6 6s Gondoskod6 Sziil6i Mds alkalmakkor a sziileim 6vtak is vigyiiztak *im. Anya dajlc{lt 6s Apa lefekv6sel6tt mesdket olvasott.Amikorelestem 6slehorzsoltam a tdrdemet. vaL- 32 AZ EN-ALI-APOTOK FUNRCIONALIS ANALLZISE melyik sziii6mmegnyugtatott,kimosta6sbekotoztea sebemet.Amikor azt a fajta magatartdst jdtszomrijia, amit a sziileim akkor mutattak, amikor vigydztak r6m, Gondo sko d6Sriil6i-ben vagYok. A 3.1.6briin ugyanfgy,minraGyermeki esetdben, eztkett6soszt6ssal jeloljtik az Sbrafels6k<ir6ben. Pozitirt is nego:tiv lrdnylt6'szabdlyoz6 ds Gondoskodd SsiilSi EgyesTA-szerz6k a sziilSimindk6t r6sz6ttoviibbinegativ6sp-ozitiv alcsopor- tokra oiitidk. (Helyenk6ntitt is tal6lkozunkaz ok6 6snem ok6 kifejezdsetrkel.) E szerz6kszlrint pozinvtrdnytt6-Szabdlyoz6 Szrild'r-ben vagyrnk, amikoramdsokhoz intdzett utasit6iainkc6lja,hogymeg6vjuk,megv6djiik6ket, biztositsukj6l6tiiket. Esy orvos p6lddul .api."n.riin"t i bltegdrei,,nigyja abba a dohrinyzrist!Art O"nnek." llyenkor fjrajritssza azra fajta utasitdst,amit kicsi kordban a sziileit6l kapott:,,Nejr{rkriljazfton akocsikel6tt!" - A negitiv lrdnytt1-Szabdlyoz6 SzilI1iolyan magatartdsokatloglal magrilant amelyekn-em veszilitekintetbeamdsikembert.A munkahelyif5nok,aki.igykirilt rrl ritkriin6j6re:,,MArmeginthibrizott!",annaka tanit6nak a hanghordozdsdt,maga- tartdsdtj:itssza rijra,aki hat6ves kordbanugyanezttettevele. Apozitiv Gondoskod6 SrilI6i olyanmagatartdsokat jelent, amelyeka temoga- tiisra szbrul6embeririinti igazi segit6k6szs6gb6l fakadnak.A negattvGondoskod6 Sriilii aztjelenti, hogy itt a segits6ga miisik ember figyelmen kiviil hagyriYval trirrdnik.PozitivGondoskod6 sziii6i magatartdsban igy sz6lunk a tirsunkhoz: ,,Nincssziiks6ged segits6gre? Ha igen, akkorcsaksz6ljril!"Enneknegativmegfele- iOleU".t igy sz-6lunki mdsikhoz: ,,Na,add ide, majd 6n megcsiniilom!", 6s ezzel kivessztiliimunkdtakez6bSl 6sbefejezziik helyette. A negativGondoskod6 Sziil6i- rea ,,fojtogat6 anya"a leglobb p6lda. tartdsegyesalkalmaira! Effperc gondolkoddsi id6alattjegyezd felazrisszes sz6t,amelyeszedbe jut apozitivIriinlt6-Szabrilyoz6 Sziil6i-vel kapcsolatosan. TeddmegugyaneztanegadvIrdnf t6-SzahAlyoz,6 Sziil6i,apozitiv Gon- doskod6 Sziil6i6sa negativGondoskod6 Sziil6iesetdn is! O Feln6tt A Feln6tt fnnkciondlis modellt :iltaliiban nem osztjuk fel. Azokat a magatarte- sokat, amelyekkel az itt-6s'most szituiici6ra reagiilunk, felhaszniilva a rendelkez6- siinkre iill6 osszeser6forr:ist, vdlogatds n6lkiil a Feln6tt-hoz soroljuk. Ezzel dttekintettiik a funkciondlis modell teljess6g6t. A 3.1. rlbra rrividen osszefoglalja az eg'lszet.
 17. AT,4 MA Ha meg akarom mondarri, hogy melyik funkcioniilis 6n-illlapot-rdszedethasz- ndlod, a magataftesodbdl kell megft6inern. Pontosanemiatt ezeket a funkcioniilis alosztdlyokat nevezhetjiik viselkedds-leirdsoknak is. Egogrammdk - - Vajgl a szem6lyisdgiinkbenmilyen fontossdgrihell'et foglalnak el ezek a funkcionillis 6n-:illapot-r6szek? Jack Dusayintuitiv m6dsiert d6lgozottld ennek kimutatdsiira.M6dszerdtegogrammainak nevezi. Az egogramma elk6szit6sihez el6szor is egyvrzszintes vonalatkellhriznunk. Ezt cit r6szreosztvacimkdzziikmeg az rit funkcion:llis6n-r{llapotbet(jeleivel.Az Ir:lnflt6-szabdlyoz6 sziil6i tehdt ISzlesz,a szabadGyermekiszcy 6sigy toviibb. 3.2.dbra Dusayelgondol6sa az,hogyazegyes fekv6n6gyszogek f<il6 fiigg6leges oszlo- pokatemelj,tink. Az oszlopmagassdga aztmutatja,tiog.ypdtaad re ir'ilyei m6rt6k- benhaszniilodazt a bizonyosfunkcioniilisr6szt. . . _ nglatiulha aIegtcibb id6t aFeln6m-ben tciltrjd6salegkevesebbet a Gondosko- d6 Szril6iben,akcivetkez6k6ppen dbriizolhatod: 3.3.dbra - Mostpedigfolytassuk6srajzoljukmegamdsikhiirom oszlopotis.Mindegyik- 1ek a ma_gassiiga nikrcizzeaz illet6 6n-rillipotra forditott relativ id6tartamot. A kovetkez6k6ppen n6zki egymegrajzoltegogramm(ezp6rdriula szeru6sajritja): .fa Az 4N-ALI.LPOTOK FUNKCIONALIS ANAL{ZISE 3.5.dbra a tobbi csoporttaggal, GSz 3.4.dbro I Pozitiv l I Negativ C Ldssneki 6srajzold meg a saj;it egogrammddat! Ha csoportban dolgozol, gondolataidat oszd meg mikcizben rijzolsz. Gyorsan6sintuitiv mddon dolgozz! 35
 18. ATA MA Az rillsnd.6 stig hipo td*ise tDVanvalami,amit esetleg megakarsz vdltoztatniazegogrammeidon? Ha igen,l6ssuk,melyikoszlopor kell magasabbrieirelned,hogyel6rd ezt a vAltoz{st? . Gondoijki legal:ibbot rij magatartdsform:it, amelyekkelgyakoroihatsz, hogyaztabizonyos 6n-iillapot-r6siedet noverd!Fiatiiro"a "t *iii.aun;h;gy, kcivetkez6 h6tengyakorolnifogodezeket! . - Azuiqn rajzaldmeg rhjraaz egogrammiidatl Ha lehetsdges, k6rj meg valakit, aki T6gedj6l ismer,hogy 6 ii kdszftsen "gy "gogru--r{t. rlrmd_ szeresen ne druldel neki,hogymilyenviiltoz6stakar?l riefrral6sitani. vuin., ez azujegogramma igazofaleazdiland6sdg hipot6zis6tfO- 4" fejezet E NNESODR-END{I STNUKTUR]ILISMODELL Az el6z6 fejezetfunkcioniilis modellj6ben az6n-iillapotokaI aszerintrrdlasztot- tuk sz6t,hogy hogyan mutatkoznakmeg a magatartisban - tehiit a mfikodds m6dja szerint. Most a miisod fokit strukrur dlismodell kovetkezik - azt vizsgriljuk meg, ho gy mi van az 6n-iillapotokb al - tartalom szennt- Megsziilet6sem piilanatzit6l megtapasztalom a kciriilottern lerrd vilaigot. A megszerzetttapasztaltokat elraktdrozom az eml6kezetemben Vajon az 6leti.inkbentapasztaltaknak minden pillanati{t meg5rizztik valahol az emldi<ezeriinkben? Meg'uan-e a k6pessdgiink arra, hogy mindegyiket el6hivjuk? Senki sem tudja biztosan. Az sem vili.gos, hogy az elraktdrozz{spontosan hogyan is trirt6nik. a""ytt biztosan tudunk, hogy mindenki meg6riz eml6keket a mriltjrir6l. Ezekkoziil n6hdnyat eg6szenkonnyed6n visszaemelhetiinka tudatossdgszintj6re. Miisokat nehezebb fetfedni. A kora gyermekkor emldkei pedig val6szinrileg csak dlmainkban 6sfantrlzidnkban t6rnek vissza hazzink. Minden ember tapasztalatok megsziimliilhatatlan sokasdgiit halmozza fel em- l6kezet6bengondolatokr6l, 6rz6sekr6l6smagatartisokr6l. A miisodrendri struktu- rdlis modell cdlja ezeknek az eml6keknek az 6n-iillapotokon beliil tiirt6n6 hasznos osztdlyozd,so Ha j6nak ldtod, ugy is gondolhatsz a milsodfokri strukturdlis modellre, mint egyfajta kartotdkoz6 rendszerre. K6pzeljiink el p6ldr{ul egy iizletembert, aki eg€sz nip 6s mindennap a legkiilcinbciz6ub falta papirmunkilkkal foglalkozik: bejov6 es kimen6 levelek, sz6ml:ik, anyagelszdmoldsokstb. Ezeketa papirokat a napi munka v6gezt6velnem hajig6lja el e8y szemeteszsdkba, hanem gondosan6ssziszternatiltu- san elteszikartot6koz6 rendszerdbe. Nyilvdnval6, hogy mi6rt teszi ezt. A kartot6l<oz6 rendszer segits6g6vel fgy n:Ldiarendentianyagait, hogy az az iizleti munkdjdnak haszndra van. T6telezziik fel pdlieiul, hogy m6rleget kell kdszitenie. Egyszeriienoda kell mennie a ,,szdmliik" ielirattal ellitott kartokdk-sorhoz, 6s ott, sorrendben lerakva megtaldl minden, szfmar a sziik6ges anyagor. Pontosan ug'yanezen a m6don, a TA-szakember a mdsodfokri strukturailis modellt haszndlja fel arra, hogy egy szem6ly gondolati, drzdsi 6s magatartesbeli eml6keit kartot6kba sorolia olyan m6don, hogy azhasznosithat6 legyen a szem6lyi- s69struktur6lis analizisenkeresztiil tort6n6 meg6rt6sdre. A mdsodfokri strukturiilis modellt a 4.7. 6bra mutatja be' Hogyan is mrikcidik mint kartotdk-rendszer? Gyermekkorunkban mindannyian kapunk iizeneteket sziileinkt6l. Minden egye, iizen"tr6l bizonyos m6don gondolkodunk 6s bizonyos fantrlziiikat friziink hozzijuk. Vannak drzdseinh amelyeket megtapasztalunk az iizenettel kapcsolato- san, 6sel kell dontentink, hogy mit fogunk csin{lni az iizenet ,,k6zhezv6tele"utdn. Ezenfeliil lehets6ges, hogy sziileink megokoljrik, mi6rt is olyan fontos az iizenet' Ilyen m6don olyan 6rz6seket fejezhetnek ki, amelyek egy b,urkolt iizenetet tesznek hozz| a nvf]tan kife iezetthez. 37
 19. ATA MA A m:isodrendristrukturdlismodellbenasziil6kt5lvagysztil6-figur:ikt6lkaport uzeneteka sz: kartot6kbanraktdroz6dnakel.Amiver -"g;.tlj,ik,;rn"ni.r", r,ogy rr'.i6rrfontosak az rizenete:k,azt az Fs_ban raktdrozzuk"ef.d iitt", ""gy burkolt r,'onatkozdsok pediga Gy:-banvannak. Az tizenettell<apcsoratos sajiitgondorataink azFz-ben taldlhat6k. Sziil6i (Szr) !zrl]9 a Gyermeki-ben (Mdgikus Sztil6) Feln6ttaGyermeki-ben (Kispro- fesszor) Gyermekia Gyermeki-ben(Szo_ matikusGyermeki) Gvermeki (Gyz) 4.1. ribra:Ivlisodrend(strukturdlis modell Az azelgondolds, amit arr6l arakrnrnk ki, hogymi lesz,haaziizenetet kdvet_ jiik vagynemkrivetiiik'a szr-nekvdrikr6sz6vZ. Azokaz6rz6sek, amelyeket elgon- dol:isaink. eredm6nyek6nteqltinh a cy, _t"n ora[,"t6r., ?r-i.lij a'oiitriiit *.0r, amit tenni fogunk,azFr-b6lion. Akovetkez6 r6szekben'behat6bban szemiigyr.evessziik amodell,,kartot6kren_ Cez6dobozait". l!fidsodrendii struktrira: Sziil 6i (Szz) Annyitmdr tudunk,hogya szril6idn_-rillapot jelentia gondolatoi<, 6rz6sek 6s ragarartdsokteljessordt,amelyeketsziit6kr6tEssiila_fid.?k ;i;;;;il;. i;; ;trukturdlis modellben a sziil6i rartalma,isy J.nniarhiiJ, il;;.]ili6; eredetri 3ondolatok, 6rz6sek 6smagatartdsot "mtetivo*al. l8 A MASODRENDTSTNUTCTUNALIS MODEI,L Formrilisnyelven azt mondjuk, hogy ezek sziJll6i introjekci6k.Ha valamit introjektdlunk,ai olyan,mintha lenyeln6nkeg6szben, ahelyett,hogymegrdgnank tolt6sek eml€kei. A mdsodfokri strukturiilismodellbenel6szriraszerintosztjukfel a Sziil6i-t, 'onAil ltAnEt Megjegyezztik, hogyazeg6szSziil6i6n-rillapototSz2-vei jeldljiik ezena diag- ramon. A kiionbriz6TA-szerz6k kiilonboz6m6donjelolt6ka Szz-n beliiliSz,F6sGy alosztiilyokat. Mi k<ivetkezetesen Sz:-nak,Fs-nak6sGy:-naknevezziikazokat. Ssiilfli a Ssiil6i-ben (Sss) Felndtt a SziilSi-ben (Fil valahaigazvolt. Gyenneki s Ssiilfi-ben (Gys) Anydnak,Apdnak6sa Tanft6nakis, mindegyikiiknekvolt Gyermeki6n-:llia- pota.AmikorasajdtSziil6i--beintrojektriltam 6ket,azintrojekci6nak rdsze volt az 39
 20. ATA MA 6 Gyermeki-jiikkelkapcsolatos6szrer6sem. A r6luk felharmozott eml6keken keresz- trilkapcsolatba ke^ilhetek az6cye.mekr* iirer"ink+ e;"d"1;;;ift;i 6,masarar_ tdsaikkar' Megtapasztar'ato- .inmugu*ut, "rt-t,r#iiir.r. ""gy,ti;ilok, -ir,, ur, a sziil6 terte, amikor kicsi volram. Mdsodrendfi struktrira: Feln6tt A Feln6tt-em tarralma irgy rlefinidlhat., mint azok a gondoratok, €rzdsek6s magatartdsok, amelveket azitt--6s-most-ru "L1'r.ugararr.grii"",iriio"t .n, urti.,,p_ likrilja'hogvaFern6tt azakartot6kgy,1j,6-d;;r, ui-,"rb".,"raiorffi i"ro ."uga ldsokdsaprobl6rnamego ld:isok azo?;;;; ;;;t;lt;;il;dkffi ietn6ttk6nt arendelkezdsemre eillnak. rszon uta.zol. A melletted rill6emberolyan :m kieselaz ajt6n.Azitt_6s_most feltrima_ te is visszalcikdrisd 6t, igy visszanyered ; kcizepen. z egym:isfajta problimamegoldrisi m6d_ rgyvalamiszdmodrafontosElveszett. iiltaiiibannemosztjukfelaFelndtet.Az agramon. M{sodrendfi sruktrira: Gyermeki Az egydnneksaiiit gyermekkoriib6lszdrmaz6 felhalmozotttapaszralaraita Gyermeki dn-dllapot tartut-a"ut.erzet Z.,,a"n"jafirf.. +o A MASODRENDUSTRUTTUR,ITIS MADELI, Az emldkeknek ezeket a milli6it szdmtalan kiilonboz6 m6don lehet osztdlyoz- ni. Egynyilv6nval6 m6dja azosztiilyozdsnakaz 6letkor szerinti csoportositds.Egyes TA-szerzdk,pl. Fanita Englishezt tett6k. ivl6g gyakrabban, a struktur:ilis Gyermeki €n-:illapotot kiilcinbciz6 m6don osztjuk fel, amelyet a 4.1. dbra mutat. Ezt altovetkez6k6ppen magyardzzuk: Amikor gyermekvoltam, mdr voltak SziilSi, Feln6tt 6s Gyermeki 6n-:illapotaim. Minden gyereknek vannak alapvet6 sziiks6gletei 6s kivdnsiigai (Gyermeki)" Vannak fantiiziij 6selk6pzel6seiarr6l, hogy ezekethogyan lehet legiobban megsze- rezni (Sziil6i). Es minden gyermek rendelkezik intuitiv probl6mamegold6 k6pes- c6ooel (FelnAtt) Ennekjelzds6rea Gyermeki 6n-;illapototjelz6 nagyobb korrin behilrajzoltunk Sziil6i, Feln6tt 6sGyermeki 6n-6llapotoliatjelz6 kriroket. A Gyermeki 6n-6llapotnak ezt a hdrom belsd felosztdsdt konvencioniilisan Sz1-nek,Fr-nek 6s Gyr-nek nevezziik. Az eg6.szGyermeki 6n-i{llapotnak a mdsod- rendri strukturdlis modellen beliil a Gvzelnevez6stadtuk. Sziil6i a Gyermeki-ben {SzJ Minden gyermek mdr rriszonylag koriin megtanulja 6iet6ben, hogy vannak olyan szabdlyok, ameiyeket k<ivetni kell. Ezeket a szabiilyokat pedig Anya 6s Apa iririk e16. - A feln6ttekkel ellent6tben a kisgyermekekneknincs rd k6pess6ge,hogy meg- magyar{zza a szabdlyokat €sellen6rizze, hogy vajon van-e drtelme kcivetni azokat. Egyszerrien annyit tud, hogy a szabiilyokat kovetni kell. De gyakran egyriltaliin sernmi hajland6szigotsem 6rez a kovetdsiikre. Igy mddot taliil arra, hogy engedel- mess6grer6mitse vagy csiibitsasajiit mag6t. ,,Hanem mondom el esti imdimat, az ordcigel6jorra pokolb6l €seivisz." ,,tr-Ia nem eszemmeg mind a'vacsordt,a mama orokre elmegy, 6ssoha nem jon vissza." ,,Haj6 leszek,mindenki szeretnifog-" Ebben a miigikus formdban raktdrozzaik ei a gyerekek a sztil6kt6l 6rkez6 iizenetek saj;it viiltozat:it. It4ivel ezek az impresszi6k a gyermek fant,iziak6pei a szril6i iizenetekjelent6s6velkapcsolatosan,a modellben a gyermek Sziil6i 6n-rilla- potdnak tartalmak6nt csoportositottuk azokat. K6s5bb,feln6ttk6nt, visszamehetek a Gyermeki-be, 6s el6kereshetem ezeket a miigikus iizeneteket, amelyek a Szril6i-t alkotjeika Gyermekim-ben,Szr. A sziil6nek ez a fantiizia-viiltozata gyakran sokkalta fenyeget6bb, mint maga a sziil6. M6g akkor is, ha a sziil6k nagyon szeretik 6s d6delgetik gyermekiiket, lehets6ges,hogy a gyermek rigy 6rz6keli, hogy ilyenfajta destruktiv iizeneteket krizveritenek fe16: ,,Bdrcsakmeghaln:ill" ..Sohasemmit nem szabaddlvezned!" ,,Nemszabadgondolkodnod!" Az ilyenfajta nyerses69visszaaddsiraaz Szr-nek kiilcintrrizS ijeszt6 g(n5meve- ket adtak a koriibbi TA-szerz6k. Ilyenek voltak p6ldiiul a Boszork6ny Szill6i, az Emberev6 Sziil6i 6sa Diszn6 Sziil6i. 47
 21. ATAMA . . A gyelTek csapong6_fant|zrilja azonban nemcsak negativ lehet, hanem pozi tiv is. ASztil6i a Gyermeki-ben a Ttind6rkereszranydval, a;6 riinddnel ts a Mikulis ip6y{ is osszekapcsol6dhat.Ez6rt mi a ,,[adgrkui sziii6i" terminusr haszndljuk az Szl idfejezds6re. Berne elekrr6ddnak nevezte az Sz1_et. Ez az elnevez6s arra a m6dra vonatko_ zik, ahogyan a gyermgf, majdnem kompulziv m6don, reagdl a jutalomnak 6sbtin_ tetdsnek ezekre a mdgikus k6peire. Felndtt a Gyemneki-ben vagy a ,,Kis professzor', (FJ Feln6tt 6letemben m6g mindig visszatudok menni a Gyermeki 6n-dllapotom- ba, hogy el6rjem azt az inruitiv k6piss6get 6skreativitiist, ".rrit u, er-uen tartok. Gyenneki a Gyertneki-ben (Gy) Feln6tt koriiban Jean eml6kezetdben elraktdrozva brijik meg ez ajelenet. Ha el6hivja az emldket, el6szor a Fern6tt-tel fog taliilkozni h"i6;.; c'y;;;iu e,r-al"_ potilban (fon1ve1 olvas). Azutiin hirtelen atiit<fit<a cy1-be, a t<oraili cyermet<i-le a. Gyermeki-n behil, ahogyan rijra {t6li a macskakarmol:lst6l val6 r6'mriletet 6s fiijdalmat. 42 a la,,isoonnvo t srnurtunaLlsMoDELL Azonbeliikvan egym6gkoriibbiGyermeki'6sezigy Tgfl t,9"1!P--AmikormegraJ- zoliukamodelldiagramjai,eziiiltaidbannemmutatjukki tet:": tT"Jt^Y1€ggel' Ezt "r"iiiffi;;;6t* :;;;t';' [d<inosen' fr3. lelapeuta vasv'tartsd'szem el6tt'A teiiipiasorrin ugyanis Cy";"i.li?""f, i"gf.tlonboz6bb6leikorainkellv6gigkrivetni " nuifixrl orr_t osszerakjuk azokkala k6p-ekkel,.amelyeket a Feln5tt-r61.ds a Gyer- meki_r6t alkottunk, "kk"l;;;6Jrk u ,iti"r m:isodrendristrukrurdlisdiagramot' amelYet a 4.1.{bra mutat' A strukt(ra 6s a funkci6 megkiiliinbtiztet6se Hogy hat6konyan tudjuk alkal ^3!i "len-dllapot-modellt' vil{gosan lii'tnunk kell a struktriru e, u f,-t iJ'tti"Oi.i ftifO"Uteget. Osszekever6siikkomolyprobl6mdt ritidtni 6s meg6rteni' Egyetlen egyszerri an kiikinbs6get tett a struktunllis 6s funk- LtosnaktalSltla' Sok mai szerz6 megkfs6rli' leit, mint p6lddul a kompresszort vagy a ciondlis vagy leir6 szempontb6l vesszrik r hriti 6sfftia haizat,hogyin viszi a leveg6t Lsznfliisiival stb' Ez tulajdonkeppen annak mfikodik egYadott id6Pontban'" re a struknlia 6s a funlci6 kozotti kiilonb- il6gszab6lYoz6ra' nthetjiik, ilYen m6don : STRUKTURA :,,MI'' : TARTALOM. rur.]xCro :,,HocYaN" = MoDSZER' Mi6rt olyanfontosalcorrektkiilcinbsdgt6tel? Ha emberektOzOit]i"**il.i* rlzsgilu,nk, a funkciondlismod.elltkell hasz- niilnunk. Asrntkrurdlis;H;;;;kk;rhain:ilhat6, amikor aztvizsg6ljuk,hogymi megyv6gbevalakinbeliil' Haugyanezt sruroi"i ny"t""n.fgiezz.gk ki: ATA-munkainterperszoncilis aspek- ,urauui , ?.inkcion6lis -oaJlirogr"ftozik Az inrrapszichikus teriiletet viszont a si.ut turefs modellsegits6gdvel kell vizsgi{lni'
 22. ATA MA - Epbgna krinyvbena III. r6sz,a Kommunikici6, majdnemteljeseg6sz6ben a funkci6val foglalkozik.A IV. rdszazonban,a sorskcinyve-kr6t sz6l6leirls f6k6nt a strukturdlisvonatkozdsokat vizsgdlja. A kovetkez6fejezetbenismertetjiikEricBernen6gy6n-6llapot-diagnosztizd- idsim6dszerdt6sazttisszekapcsoljuk astruktrira-funkcil6 megkiilSnbcizte"t6ssel. A strwktrtrc ds o..;fu.nle ci6 kiixiitti lccpcsolot K6zenfekv6 felt6telezned, frogyo_lv1n{4ra tesri6szle16seket tapasztalok meg, amelyeka szomatikus Gyermeki, cyr deriniciojahoz illenek.Lehet,irogyfgyrsvan. Deazisleh-ets6ges, hogyardmiiletesemberev6rragy boszorkinykdpel"e teleir uete, amelyet hdromdveskoromban dpitettemfel magimnak, 6selrakt:iroztamaz sz1 6n-:illapotba. . - Azk lehetsdges, hogyaztjiitszgpfjg, ahogyan apdmszokottcisszegcirnyedni €selvorciscidn!qTikgr gycrmekkoriitranfenyegiiettn& 6reztemag:it.U? igy van, akkor a sajritsziil6i dn-dllapotom r6sz6be l6pekbe, ami a GyermJkia sziil6i_ben (Gys). _ s6t azis megtcirtdnhet, hogy tehets6ges szinl,szvagyok, 6sazeg6sz jere.erer tudatosan rendezem-megvalamilyen feln6itc6lra,amir6iiem6gnem"tudsz. Hafgy van,akkorval6s-zinrilegbels6 kapcsoliisokatv6gzek aFeln6ttGzj 6sKisprofesszor-i (Fr) tartalmamkcizcitt. - osszefoglalva: amikorrdm n6zelvagyhallgatsz engem,megtuclodfigyelnia funkci6t. A srruktririira azonban csakkiiviikeztei i t.rdsr. 44 5. fejezet , ez f NU.AUAPOTOK FELISMERESE Eric Berne n6gy lehets6gesm6dj:it sorolta fel az 6n-dllapotok felismerds6nek. A kovetkez6k6ppen nevezte el 6ket: Viselkeddst ani diagn6zis Szocidlisdiogn6rk Titrt4,neti diagn6ris Fenomenol6giai diagnSzis. Berne azt rartotra a leghat6konyabbnak, ha egyszerre tobh^etis felhaszndlunk , f.nti-Barr.rek k<iziil. TJljes diagn6zis esetdnmind a n6gyet fel kellhaszndlni, a iJ:u""*ft sorrendben. e negy kd"ziitavi-selked6stani diagn6zis a legfontosabb' A tt;rrett "z6 hdrommal mintha e'nnekaz els6nek az eredm6ny6t ellen6rizn6nk' Viselked6stani diagxr6zis A viselked6stanidiagn6zis sordna magatartiismegfigyel6s6veld.llapitjdkmeg, hogy azegy6n melyik 6n-illapotban van' Akovetkez5ket Litjuk 6s halljuk: szavakat, hanglejtd.seket, mozdulatokat, testhelYzeteket, arckifejezd.seket. Az egyln funkciondlis dn-iillapotiit kijziil t<ibbet is megfigyeliink. Vannak va. mdssal konzisztensek? Tegynk fel p6ldd sz6kemen.Testemminden r6szea koz6pvr Mindk6t talpam a padl6n van. Ezekb6la tr iod, hogy magatartdsom Feln6tt. ' ,qiio*ri pillanwa azr liitod, hogy tekintetem nyflt, arc-izmaim.lazeik. Ahogy besz6lni kezdei<, hangomnak egyenlJies a lejt6se. Az arckifejezfs 6-9- a hangsrily arra utal, hogy Feln6tt 6n-dllapotomban artiis alapiiin alkotott it6letet. 6 cinmagiiban.Lehet, hogy amint ott iilok, atom meg. Ha leirod a szavaimat,Feln6tt- 0ost azt lrttod, hogy ldbaim elmozdultak' dalra hajtottam. Ujjaim a szdk karfriidn :tekjelz6sei most rigy tiinik, arra utalnak, lent6tben val6szinrileg az Alkalmazkodd Gyermeki-ben rragyok. 45
 23. ATA MA Vrrnnak-e at egyes d.n-dllrrpatoknak d1lolnd"6j eltegzetess6gei? A T4-16l s2616 konyvek hagyom6nyosan listiikat krizolneka viselkeddstani diagn6zisndlalkalmazand6. rilland6_jellegzetess6gekr6l. A fenyeget6 ujjat pl. az Irdnyt6- Szabrilyoz6sziil6i-hez.soroljiik. e nyafo96 hangazafuaTmazt<"oao'cyer- meki jellegzetessdge.,A ,,Halih6",,,csa6"kidltdsokpediga Szabad Gyermeki-hez tartoznak,dsigy toviibb. Irt azonban,ha az_ 6n-rillapot-modell fundament6lis term6szet6t figyelembe vess ziik, el6vigyiizatossz{got kell tandsitanunk. - .. . fb!e1 a konS,vben nem adunkjegyz6ketaz ,,iilland6 jegyekr6l,,. Helyette felk6rtink,hogypr6b:ildmega sajdtoditTelvr{zolnl. ?v:ry fW,lagr.iyn-agjrt, 6s j6 szell6senrajzotjrd hatftigg6teges osztopot. A tegersotore ird fel: Jelle-gzetess6gek, a tdbbi dtdt pedig iz egogrumm,iknail haszndltjelekkei li{sd el (ISz, GSz,F, SzGy,AGy). A legels6 oszlopba egyrniis ald frd fei a k<ivetkez6ket: Szavak Hanglejtdsek AZ EN-ALIAPOTOK T'ELISMERES E Mozdulatok Testhe$rzetek Arckifejezdsek. Mindegyik szo al6h:jzz egy egyenesvonalat a hat oszlopon v€gig. Az egylk q szavakra, a miisik a hangsrilyokra szolgdl stb. Esmost minden egyesoszlopban tciltsdki asajritmagatartdsi jellegzetes- s6geidet. Vegyuk p6ldriul az hdnyrt6-Szab{Iyoz6 Sziil6i oszlopot! Ide azokat a magatartesijellegzetess6geket irod be, amelyeket akkor mutatsz, amikor szii- leid mrisokat kontrollil6 vagy szab:ilyoz6 magatartdsdt utdnozod. Gondolj olyan helyzetekre,amikor i{ltaldban azIrdnlt6-Szab|Iyozo Sziil6i 6n-iillapot- ban vagy. Lehet, hogy olyankor van igy, amikor munkahell beosztottaiddal vagy. Ha sziii6 vagy, azoha a magatartdsokra gondolj, amelyeket akkor mu- tatsz,amikor megmondod, hogy mit kell tenniiik gyermekeidnek. A szerz| a kcivetkez6kbenn6hrlny p6lddt hoz arra, amit 6 ir be saj6t mag6nakaz ISz cimsz6alatt. Szavalc:Ne tedd! Hagyd abba! Tedd ezt! Tess6k,igy van! Most j6! Ez rossz!Ezt kellene tenned! Ezt kell tenned! Hanghordozris:m6ly, zeng6, hatdrozott. Mozdulatok:Jobbkezemmel a leveg6becsapkodok.Hegyesszogben egy- mdshoztdmasztoma k6t kezemet.A nyakamon hilnrl osszeku-icsolom a kezemet. Testhelyzetek: Er6sen hdtrahajolok a sz6l<ben.Fejemet hdtravetem 6s lefel6n6zek. Arckifejezdselc: A sziij sarkai enyh6n lefeld gorbiilnek. A szemoldokcimet felhrizom. Lehet, hogy a fentiek kriziil egyesjellegzetess6gekr{d is illenek. Most pedig az a legfontosabb,hogy cisszeiillitsda sajaitlistildat. Kezdj neld! Csakazt ird fel amit az emberekldthatnak d,s hallhatnak. Ne drtelmezz! P6lddul az arcldfejezdsekcimsz6niil csak azt tintesd fel, amit az emberek az arcodon liitnak. Ne irj be olyan szavakat, mint leereszked6,g6gosstb.... Ezek mdr 6rtelmezdseklenn6nek.A}ogy ri{m ndzel 6sa hangomat hallod, lehet, azt- 6rzed, hogy cink6nyesked6 vagyok. Az onk6nyesked6 magatartds azonban nem olyasvalami, amit megfigyelsz. Ez m.J.r6rtelmez6s, amit gondolatban vdgzelel. Gyakorold,hogy mindig tudatosan figyelj meg dolgokat! Ha azutdn 6rtelmezeda megfigyeleseidet,l6gy tudatdban, hogy ez az 6rtelmez6sa meg- figye16st6l kiildnboz6 6skiilonr{116 dolog. Ha kitoltritted az Ir:inyit6-Szab6lyoz6 Sziil6i oszlopot, menj v6gig a tribbi oszloponhasonl6k-dppen! A Gcndoskod6 Sziil6i-n6l azckat a r:ragatartd- sokat frd fel, amelyeket akkor mutatsz, ha sziileid ilyenfajta magatartesdt utdnzod. Ha magad is sziil6 vagy, akkor lehet, hogy Te is hasonl6k6ppen teszel, amikor a gyerekeidre wgydzol. Az Alkalmazkod6 Gyermeki-n6l azokat a magatartdsokat vedd fel, ame- lyeket akkor mutatsz, amikor djrajiitszod gyermekkori, szabdlykrivet6, utasi- tiisokat teljesit6 magatartdsaidat. Igy viselkedsz, amikor hozzdidomuisz a tdrsasdghoz, ha a f6nrikriddel besz6lszstb. A SzabadGyermeki-n61gondolj arra, amikor nemr6giben rigy viseiked- t6i, mint a gyermek, aki egykor voltiil, olyan gyermek, aki nem alkalmazkodik +o 47
 24. ATAMA 6snem rsl6zad, csak teszi, ami kedvdre van. Lehet, hogy nemrdgiben feliilt6l a hullilmvasritra, 6s sikitotrril 6s eltakartad a szemed, amikor a lejt6re siklott. Amikor egyszer a kcizelmfltban orvosi kivizsg:iliisra ment6l, remegtdl 6selfor- ditottad a fejed, amikor a n6v6r bevezerre a tft, hogy v6rt vegyen. Emldkezz, hogy a Sziil6i 6sa Gyermeki funkcionrilis felosztdsai nemcsak pozitiv, hanem negativ m6don is elv6gezhet6k. Vannak-e olyan magatarti{s- m6djaid, amikor p6ldriul valakit a negativ lrdnyit6-szabrilyoz6 Sziil6i-b6l Ie- torkolsz? Ha sziil6 vagy, elSfordul-e, hogy elnyomod a gyermekeider? Ha igy van, hogyan ldtnak 6s hallanak 6k t6ged a negativ Gondoskod6 Sziil6i-ben? Amikor a f6nokriddel beszdlsz,el6fordul-e, hogyszinte ldbujjhegyenkozelited meg, s kozben magadban azt kiviinod, biircsak lenne legaliibb 100 km tiivol- siigra? Ha igy van, hogyan liihed 6shallaniid <inmagadatvideofilmen a nega- tiv Alkalmazkod6 Gyermeki-ben? A Feln6tt oszlopban olyan magatartdsokat tiintess fel, amelyeket akkor mutatsz, amikor az itt-6s-most Feln6tt 6nedetalakitod. Ezlehet pdldiiul olvan helyzet, amikor a munkahelyeden informilci6t cserdlszegykoll6gr{ddal.Vagy lehet, hogy az iizletben vdsiirolod meg, amit felfrtiil a bev:isrlrl6 listddra. Lehet, hogy mdr olvastad ezr a kcinyvet, 6stanultiil az 6n-dllapotokr6l. Eml6- kezz, hogy a Feln6tt 6n-dllapot az it-6s-most 6rzdshez6s gondolkoddshoz kapcsol6dik. Ezdrt a Feln6tt magatartdsok is magukba foglalharnak 6rze- lemkifejez6st, ha a kifejezett 6rz6sek az itt-ds-most szitudci6ra megfelel6 reakci6k. Tartsuk meg a Szabad Gyermeki oszlopokat azokra a magatartdsokra, amikor rigy viselkedsz, mintha sponrdn gyermek volndi, 6s nem spontiin fel- n5tt. O Ndha, amikor a magatart:isijelzdseimre figyelsz,tobb kdrd6stkell feltenned, amelyek segitenek megitdlni, hogy egy bizonyos magarartdsforrna melyik 6n-:illa- pot kifejez6je. Tdtelezziik fel, hogy azr liitod, hogy brigyadtan, lankadtan iilcik. Arcomat a kezembe temewe el6rehajolok. sziim sarka lefel6 g<irbiil.M6lyeket s6- hajtok, 6sa szemem megtelik konnyel. t6sdg, hogy rijrajdtszom magam 6sszomorfnak tiinrik fel, hogy ilyen m6don mani- pul iiljam a kciriil<ittem lev6ket. Magatart;isijeiz6seimnek aldtiimaszti{siiralehet, hogy k6rd6seketakarszfel- tenni arr6l, irogy miis emberek hogyan viszonyuln akhozzdm. Kdrd6seket tehetsz fel az 6lettort6netemmel kapcsolatosan, ds arr6l, hogy rnilyenek voltak a sziileim. Feltiirhatod, mi az, amit rijra meg tudok tapasztalni a gyermekkoromb6l. O Ha most megndzziik Berne hdrom miisik diagn6zism6dszer6t,haszniiljuk fel arra, hogy v6gigellenlrizziJk az <inmagunkr6l kdszrilt magatartdsi list:ir. vdltoztassuk meg 6seg6szitsiihki iistdnkat azrijonnan megtanultak szerint.o AZ EN-ALLAP OTOK FELISMERES E Szocidlis diagndzis Sziil6imegkozelit6semenvilltoztatni. r rigy trint, hogy valaki a Gyermeklje- :gyeket mutatott a miisik ember, ame- ermeki-re mutatnak? ikor rigy trint, hogy rralaki a Gyermekr- egyeketmutatott a mesik ember, ame- ermeki-re mutatnak? zab6lyoz6 Sziil6i-vel vagy a Gondosko- d6 sziil6i-vei vdlrortad ki? Ha igyvan, n6zd :it a magatartdsi jegyekr6l kdsziilt listddat, dsvi{laszdki azt, ahogyan az illet6 szem{ly t6ged lftott 6s hallott a Sziil6i-ben. Hogyan vdltoztathatod meg sajdt magatartdsodat oiyan mddon, hogy az.zalm{s- ln-rillapotb6l tortdn6 reakci6ra kdsztesd 6ket? V6gezd el u"gyanezta gyakorlatot arra-az alkalomra, amikor rigy ttnt' hogy valiki Feln6tt-b61, Sziil6i-b6l reagiiLlriid. o Tiirt6neti diagn6zis 49
 25. ATA MA P6lddul lehet, hogy csoportbanliitlak t6ged, amint elgondolkoz6 arckifejez6s. sel, osszehdzott szemolddkkel el6rehajolsz.Kezeddel eltakarod a szemedet.Hal- lom, amint azt mondod: ,,Zavarbanvagyok. Nem tudok gondolkodni." Magatartd' sodat tekinwe fgy it6lem meg, hogy az Alkalmazkod6 Gyermeki-ben vagy. A torteneti diagn6zisndl ezt k6rdezhetem meg t6led: ,,Gyermekkorodban ho- gyan drezted magad, amikor valaki arra k6rt, hogy gondolkodjiil?" Vagy mondha' iom esetleg ezt: ,,szdmomra olyan vagy, mintha ktiriilbeliil most lennel hat6ves. Van valami, ami a gyermekkorodra eml6keztet?" Ils lehet, hogy erre el6j<inegy eml6k: ,,Apdm mindig azzal gyottirt, hogy olvassak fel konyveket, 6s amikor nem tudtam helyesen kiejteni a szavakat, kinevetett. Ez6rt inkribb megi:itszottam a hii- rnind pedig szociLlis jellegzetessdgekkel bizonyitani tudom, hogy az lrdnyit6-Sza- btilyozd SziilSi €n-dllapotodban vagy. Megmaradndl ebben a helyzetben egypilla- narra? - k4rdezhetn4m, hory ttirtdneti szempontb1l ellen6rizzem megdllapittiso- mat ,,Vajon nem [iLt-e ugyanilyen m6don az egyik sziilSd, amikor k6zolte veled, hogy hogyan is iillnak a dolgok val6jdban?" E szavakat hallva lehetsdges, hogy nevetdsbe tdrsz ki, 6s ezt vdlaszolod: ,,Igen, ez megint a Papa." Amit elmondasz teh6.t, azzal ijra tudom eliendrizni a magataftAsod. alapjdn tett megdllapitiisaimat. Amikor aztlAtom,hogy az adott magatart{sform{id az 6n v6lemdnyem szerint az Alkalmazkod6 Gyermeki dn-iillapotodhoz illenek, ezt az elgondoldsomat meger6sitett6l< szavaid, amelyek azt igazoltAk, hogy a sziil6i et'6- szakrapontosan ezen am6donreagdltill gyermekkorodban. Amikorpedigmagatar- t:isod a Sziil6i jellegzetessdgeket mutatta, arr6l szdmohAlbe, hogy val6jriban egyik szril6d magatart:isiit miisoltad. O Most pedig ndzd 6t :fjra a sajiir magatafiesijellegzetessdgeidrSl kdszrilt listiiclat, ds a tcjrtdneti diagn6zis felhaszndldsdval eTlen6rizdaz eryes 6.n-'i1l,a- potokra jellem z6 jellegzetessdgeket. Ahogy az lrdnlt6-Szab6lyoz6 Szli.l6i6s a Gondoskod6 Sziil6i magarar- tiisi jegyeket vizsgiilod, pr6brild meg eital:ilni, hogy pontosan mellk szril6 vagy sziil6-figura magatartdsiit miisolod az adott magatartiisformiival. Melyek azok a kopirozott gondolkoz{si 6.s6rz6.sformiik, amelyek a magatartdsformd- kat kis6rik? Az Alkalmazkod6 Gyermeki 6s SzabadGyermeki 6n-dllapotokndl em16- kezz issza olyan gyermekkori 6lethelyzetekre, amikor pontosan ilyen mddon viselkedt6l. Hiiny 6vesvoltril? Mit gondolrdl 6smit 6rezt6labban az id6ben? A Feln6tt dn-dllapotniil azt ellen6rizd, hogy a list:iba vett magataneisfor- mdk nem megem6sztetlen gyermekkorivagysziil6i magarartrisformilkfjraj6t- szdsai-e. Lehetsdges, hogy vizsgiilatod eredmdnyek6nt egyes magatart{si jegyek iitkeriilnek egy maisik oszlopba. Pdlddul megtrirtdnhet, hogy azok a jellegze- tessdgek, amelyeket el6szcir Feln6tt-nek tartotteil, m6giscsak inkAbb az Alkal- mazkod6 Gyermeki-hez sorolanddk. O AZ EN-ALI}POTOKFEI/SMEREST1 Fenomenol6giai diagn6zis rsztalom amfltat, 6snemcsup{neml6k- ,menol6giai6rt6kel6scsakakkorjelenik alni azeg6sz 6n-6llapotot teljesintenzt' urulniil, 6selkezden6lkiabiilni: "Ez nem ,edu p'arnft,ahogyanapiidatszeretted OgiuidiagnO'istkEiziten6nka Gyermeki yan 6rtelembenhaszndlta'amely elt6r a Lgy^'6ztume8,hogy mi6rt tett,igy'Ezert nt"6rtelemben kell haszn6lnunk' Az 6n-6llapot-diagn6zis a gyakorlatban k mincl a n6gy formdjdt haszniilne{nk'A Itlen,6s ez6i-a lehetSlegjobbm6dszert dsi vagykommunikiici6str6ninggelkap"- mdsokliil val6 mindennapikapcsolataink :iisidiagn6zisrakell tiimaszkodnrrnk'Ezr rt6sidiign6zis m6g a TA-teriipidbanis az lk felismer6senek' ak,hacsaknemvagybenneeg6szbiz- tos,hogya miisikszemdly tudni akarrdla' 51
 26. ATAMA aziN-aLnep oroxrnLtsunnis n o TaldJjunk hiirommiisikpdlddtarra,hogyvalakineka vegrehajtd erejeegy bizonyos 6n-dllapotban van,mfg egyett6l kiilonb<iz6 6n-dllapotottaPasztal megval6s6n-jek6nt. Tudsz esetleghasonl6 pdlddt felhozni a saj:it, mrilt heti tapasz- talataidb6l? O A v6grehajtd 6$ a val6s 6n Inkongruittis bels6tapasztalat:1161. D6 mi tort6nik akkor, ha az egy6nk6s6bbritkapcsolval6s 6n-j6ben egy mdsik pasztal. Szaknyelven ezt rigy fejezzilk ki, hogy ilyen eserekbenmagatartesa inkongru- itcistmutat. Feln6tt-r6la Gyermeki-re. Az inkongruitdsok felismer6se a legfontosabb k6szs6g egyike, amelyet a TA haszniil6jiinak Ll kell sajrititania. Erre a tdmdra akkor fogunk visszat6rni, amikor a 7. fejezetbena tranzakci6kat vessziikszemiigi,re. 53
 27. ATA MA fJerne energiaeltndlete Eric Berne kialakitott egy elmdletet arra, hogy mi tcirtdnik, amikor a v6gre- hajt6 er6t 6s val6s 6n-tink 6szlel6s6t :iwissziik egyrk 6n-rfllapotb6l a mrisikbi. e konyv korldtain krviil esik elm6let6nek r6szleresmegtdrgyaliia. E fejezetben viiz- latosan ismertetjiik, 6s aki r6szletesebbismeretekrevdgyik, megtalilja a hivatko- ziisok listiij:in. Berne Freudot kovetre abban, hogy felt6telezte a pszichikus energia, akatexk 16tez6s6t. Elk6pzel6seszerint ez az energiahiirom formiiban 16tezik: kotcitt,kotetlen 6s szabad. Az ,,aktiv katexis" kiegdsz(t6 kifejez6s6t a kritetlen 6s szabad katexis osszess696nek kifejez6sire haszn6ljuk. A katexis hdrom formdja kcizotti kiilonbs6g illusztr6lilsdra Beme a ,,majom a fdn"metafordthasznillta.-Amikoramajomegymagas 6gon.fil,potencidlisenergilja rran- olyan energia, amely felszabadulna, ha a majom leesnei fcildre. Ez a poten- ciiilis energia a kotcitt katexissal anal6g. Ha a majom azutiin leesik azigr6l, a potenciiilisenergiakinenkusenergiak6nt szabadul fel. Ez a kcitetlenkatexis term6szet6tillusztr6lia. A majom azonban 616organizmus. fs ez6rtnem poryan le egyszerriena f6r6r, hanemmegpr6bdlhat ugrani. Berne dllitiisa szerint az energidnak ez az akaratlagos haszndlata a szabadkatexisselanal6g. _ Minden egyes 6n-dllaporot ligy k6pzeliink el, hogy hatdra van. A szabad katexis pedig kcinnyeddn mozog az eg'yes6n-dllapotok krizritt a hatdrokon keresz- tiil. Ezenkrvtil minden egyes6n-rlllapot ranalmaz egybizonyosmennyis6grienergi- dt, amely a hatiirain beli.il tal:ilhato. Ha ez az eneigia egyadott piliana"tban nem haszndl6dik fel, akkor a kototr katexisnek felel meg. Amikor piaig a bennl6vd energiiit felhaszndljuk, a kcircirtkatexis iitalakul kcitetlen katexiss€. Pdldriul, amikor elkezdtem a munkahelyi megbeszdldsemer,aktivan hasznzil- tam azt az energiat, amely a Feln6tt 6n-iillapotomban taliilhat6. Az ebben az 6lla- potban l6v6 katexis krjtetlen volt. Amikor a figyelmemet a feladatra cisszpontositot- iam, szabadkatexist vittem dt a Feln6tt-embe. A pdldabeli jeienet sordn felhaszndlhattam volnc a Sziil6i 6n-rillapotomon beli.i{ taldlhat6 energia egy r6sz6t. p6lddul rijrajdtszhattam volna amagam si6rn6raaszil6j it6leteket azz,alkapcsolarosan, hogy val6ban hatdkonyan dolg6zom-e. Ezt azonban nem tettem. Igy a sziilSi dn-iillapotom hatirdn beliili katexis kcitott maradt. Berne-nek azvolt a hipot6zise, hogy egy 6n-dllapotakkorvesziiit av6grehajt6 er6t, amikor abban a kcitetlen 6s szabad karexis (akdv katexis) egyiirtese ely adott pillanatban a legnagyobb. Aval6s 6n-k6nt megtapaszralt 6n-rillap-otlesz az,imelfk egy adott pillanatban a legnagyobb mennyis6gri szabad katexisjel rendelkezik. - A munkamegbesz6l6semkezdetdn a v6grehajt6 er6m a Feln6tt-ben volt 6s a Feln6tt-et tapaszraltam meg val6s 6n-emk6nt is. Ebb6l arra kcivetkezrerhetiink, hogy a legmagasabb aktiv katexisem 6sa legmagasabb szabadkatexisem a Feln6tt- ben volt. Amikor elkezdtem unatkozni, akkor iitvittem nimi szabad katexist a Gyer- ineki-be. Ezt addig csindltam, amig az 6n-i{llapot nem tarralmazott magasabb iza- had katexist, mint akdr a Feln6tt-em, akdr a stiil6i-m. Ezena Donron eikezdtem a Gyermeki-t val6s 6n-emk6nt megtapasztalni.A v6grehajt6 er6f azonban a Feln6tt- ben tartottam, ezzer azt mutarva, iogy az aktiv kitexiiem legnagyobb r6sze m6g mindig a Feln6tt 6n-illlapotban van. 54 55
 28. STRUI(TURI{L ISPATOI,OGIA Lithat6,ahol mincla Sziil6i,mind pedig a Gyermeki 6. fejezet sTRUKrUnArrs PATOrocra Eddigazt t€teleztri,k fel,.h9w azegyiken-dlrapot vi*igosanmeghr'cinboztet- hetSa m:isiktdl.Aztis fertettiik,trogya""""gy6"ek terizdsrikizerini*o?ogrru,nur.u, 6n-:illapotok krizcitt. Demi tcirt6nik, hak6tdn-dllapot rartalmacisszekeveredik? Vagyhavalakinem tud egy dn-.iillapotba b9- vagy bel6le kikertirni? Eric e".n" .ri;'k?i probl6mrit kontamiruici6nak6sexklwi6iarc nevezte. R kett6 egytittpediga,,strukturtilispato_ I6gia"cimsz6 alattszerepel Kontamindci6 Id5nk6ntel6fordul,hogy Gyermeki vagySziil6i6n-rillapotaim tartalmdrosz- szet6vesztem a Feln6tt6n .riilapot tartatmr{#ar. Amikor ez trirt6nik,azt rnondjuk, hogy Feln6 tt-em kontamindl6 clott. b) Gyermeki c) Kett6s kontamindci6 kontamindci6 6. 1. tibra : Kontaminiici6 55 Abr dn kexds kontamindcio lefediaFeln6ttegY16sz6t a) Szril6i kontaminilci6 Sziitdi kanto:mindci6 sziil6ikontaminiici6ban akkorvagyok,ha a szil6i szlogeneket osszet6vesz- ,.* " t tn6,, realitdssai.Ezektanult trledetmet, amelyekett6nyk6nt fogunk fel' Berneezt el6tt1letnek nevezte. P6ldilul: .Minden sk6t[osv6nY." ,,An6gereklust6k." ..Afeh6remberelt kizsdkmdnyol6k." ,,Az 61et szornYf." ,,Az emberekben nemlehetmegbizni." , ,,Haels6renemsikeriilvalami,rijra6srijramegkellpr6bflni'" Harigygondolom, hogyazilyenfajta kiielentdsek aval6sfgotfejezikki' akkor kontamineci6ban vagYok. "-'---n-it ot p6ldduivalaki egyesszdmharmadik szem6lybenbesz6ldnmagdr6l, "ufOrri",i, ttodlimondand6ja riiir kontamineil6_dott tartalmatkozol,ezpedigSziil6i t onr.*i"a.lo] Ha valaki a kovetkez6k6ppen besz6lonmagilr6l: ,'Az embernekki kelltartania,br4rmi jtijjon,nemgondoiod? ft .t"nt szabad itgCryi'hogyaz6rz6sei J.lf"rrat rajrad."N"Sy; val6siinrisdge,ho' ?z.illet6 sziileit6ltanultaezt a k6t *"rJeri. f"'frets6g"r,"irogysziilei is iigy gonaottak, hogy a val6siigr6l tesznek megdllapit{sokat. Gyertneki kantamiruicid Amikor Gyermekikontamindci6b an vagyok,feln6tt gondolko.diisoma t gyer- mekkorb6lsziimaz6hiedelmekfelh6zikbe.Ezekolyantdnykdntfelfogott fantzizi- af.,-"-.iy"t"i kiilonb<iz66rz6sek viiltanakki. Megtort6nik,hogy eppentdvoz6ban "-oii'oilu'gy ijrszejovetelr5l, amikorazthallom,hogyvalaki nevet,mid6nkil6pek az ujt"*. ndio.aul, hogyezt hallvdnaztmondommagamban:,,Kinevetnek a hdtam jritszomrijra,amikor, tal6n igazdnmeg valamibajvan,6smindenkitudjarajtam kemmegmondani." 'ez egyrijrajdtsz{s. A kontamindci6ban a ln6tti val6shelYzettel. szamegyek a szobdba kifiirk6szni,hogy-a venddgek val6banrajtamnevettek-e. Ha Sszint6n nemmelvdlaszolnak, akkor ki tudok"mozdulni a kontaminrici6b6l. Ha igy teszek, el tudomvdlasztani jelen hely- zetemf'eh6tt 6rt6ke16s6t azidej6tmriit Gyermekivikigk6pt6l' Esakkorri{6bredhe- *t urru,hogy a szobiiban -".idt emberekegyviccennevettek,amelyneksemmi lnjzenemvoji hozz1m.Lehets6ges, hogyvisszaeml6kezem gyermekkorjgyotrelme- imre,demostmdramrilt eml6keik6nt teszem helyreazokat' ^- -'nn"gto.t6nhet azonban azis,hogyazokazemberekval6b,an rajtamnevettek. ilyenkorigy johetekki akontaminiici6b6l,haarragondolok:,,Es akl<or mi van?Ha nevetniak"arnak rajtam,aza7'5 dolguk.Enakkoris rendtrenrragyok'" 57
 29. ATAMA Az is lehet, hogy azon a napon nem 6llok k6szen a kontamin{ci6b61val6 kimozduldsra. Ebben az esetben,ha kdrddsemrea szobdbaniil6k ezt v6laszoljdk: ,,Dehogyis rajtad nevettiink", magamban azt gondolom, ha igy van, akkor hirlba viilaszoljiik 6rdekl6d6semre:,,Dehogyis,nem rajtad nevetti.ink";magambanpedig azt gondolom: ,,Fogadnimerndk, hogy nem mondanak igazatt" Berne helyenkern a delizi6 sz6t haszndlta az olyanfajta hiedelem leiriisiira, amely a Gyermeki kontaminiici6b6l szdrmazik. Ilyen tipikus dehizi6kpdldriul: ,,Nem vagyokj6 m6rtanb6l, nyelwanb6l, nyelvekb6l stb." ,,Engemsenki sem szeret." ,,Valamibaj van velem." ..Kovdrneksziilettem." ,,Egyszerriennem tudok leszokni a dohainyziisr6l!" Amikor a Gyermeki kontaminiici6 tartalma a korribbi gyermekkorb6l jon, a delizi6 valdszinrileg mdg bizarabb. Ez kiilonosen val6szinfi, hogy ha az egydn gyermekkora tele volt traumatikus esem6nyekkel. ,,Megtudom cilni az embereketa pusztamegjelen6semmel." ,,Haholtan esem ossze,Mama szeretnifog engem." ,,Kozmikussugarakkal pr6brilnak meggyilkolni engem." Kett6s kontanlind.ci6 Kett6s kontaminrici6 akkor tortdnik, ha az egyln egy Sziil6i szlogent jiitszik ijra, azt Gyermeki hiedelemmel elfogadja, 6s mindkett6t ijsszet6veszti a val6sdg- gal: P6lddul: (Sz) Az emberekben nem lehet bizni; 6s (Gy) Soha nem bizhatok senkiben.VAGY (Sz) Fiam, el6g ha lStlak, nem kell, hogy halljalak; 6s (Gy) Hogy el6rejussaka viliigban, n)'ugton kell maradnom. Egyesmodern TA-szerz6kminden kontaminilci6t kett6snek it6lnek meg.Szri' mukra a kett6s kontamin6ci6 tartalma azokb6l az idej6tmrilt, torzult hiedelmekb6l :ill, amelyeket egy egy6n cinmagilr6l, miisokr6l 6savildgr6l tart. TA nyelven kifejez- ve, ezek a,,sorskdnlntihiedelmek". O Vegyrink egy iv papirt 6s irjuk fel a tetej6re: ,,fn az a fajta ember vagyok, aki..." Ezuteln szinj arra kdt percet, hogy az risszesdltalad elk6pzelhet5m6- don befejezd a mondatot. A k6t perc elteltdvel kicsit lazits, l6legezz m6lyeket, ds n6zz kririil a szobdban. Segitsd onmagadat a Feln6tt 6n-iillapotiiba irgy, hogy egyenesen rilsz a sz€ken. Mindkdt lSbadat helyezd szil;irdan a talajra. N6zd rit, amit irtril. A mondat minden egyes befejez6si m6djrir6l pr6b:ild megiillapitani, hogy az vajon a valdsiigra vonatkoz6 megiillapftiis-e vagy Gyermeki kontaminiici6. Ha rigy gondolod, hogy az onmagadr6l tett megdllapftdsok bdrmelyike Gyermeki kontaminiici6b6l szdrmazik, gondold v6gig, hogy mi is a val6s helyzet. Ezutdn hdzd ki a Gyermeki-kontaminiil6don szavakar,6sird behe- lyettiik az 6rv6nyes Feln6tt-et. P6ldriul,ha eredetileg ezt irtad: ,,Enaz a fajta ember vagyok, aki senkivel nem tud sz6t 6rteni", akkor lehets6ges,hogyezt STRU KTURALI SPATOL6GIA kihrizva aztkell beirnod: ,,Intelligens6skonnyenbariitkoz6vagyok'j6l kjo- v<ik azemberekkel." '^--vi;;;fld 6t minden' Gyermeki-kontamindlt megillapit6sodatezen a ! K6tpercnyiid6 alatt ird le azokat,a :, sztileidt6i6ssziil6-figureidt6l hail- lyezkedjFeln5tt6n-6llaPotod-ba ! Nez'd n taliilsz-ekoztiik olyat, amelya valo- rntaminiici6.Ha tigy 6rzed' hogy van megfelel6en 6t akarszalakitani'hrizd lul isetlegkihrizhatodakovetkez6t: ..Havalami els6renemsikeriil, rijra 6srijra pr6b6|kozz61|''; 6sbeirhatod helyette ezt: -,.---w^-. ^A-^A-oa- """ " -U, u"frt"i els6renemsikeriil,csindldmdskdppen'rigyhogymilsodszo'- ramiii biztosan sikeriiljbn!" Ezagyakorlathasznos 6sj6sz6rakoz6s' Szabadid6benis csindlhatod' O b) I(izzirt Feln6tt 6.2. dbra: Exkltizi6 Sz Exkhizi6 (hizi{rfs) Berneszerintel6fordul, hogy az ember egy vag:ytobb dn-6llapotot |<:26r.Ezt uklirihnak nev ezr. e a'u l-' 6i1"'' ei'ai ^"tu tfrk' i" *itt'izi6Iehet6s6 gei t' Adiag- ramokon eztfgy dbrdzortut'logyaitt'i""ft a l<zirr 6n-6llapotot jelz6kort' 6s akija-fo16je vonalakat hriztunk' ) 58 a) KizrlrtSztil6i c) Kizi{rt Gyermeki s9
 30. ATA I44 Az,akazemberek, akik a Sz,ildi-t zdrjdkki, nem 6inek,,el6recsomagold' szab6- lyokkal. Ehelyett minden egyes dlethelyzetre maguk alkotjrik meg a szabdlyokat. Remel<til hasznrilj:ik a Kis Professzor intuici6jdt annak megiillapit6sdra, hogy mi tcirt6nik kciriil<ittiik. Az ilyen emberekre mondjrik, hogy gdtldstalanok. Ezekb6l lesznek a sikeres politikusok, viillalkoz6k vagy maffiavez6rek. Ha aFeln6tt-et zdrom ki, akkor mintegy lekapcsolom a val6siig megft6l6s6nek feln6tt kdpess6g6t.Helyette 6lland6an egybels6 Sziil6i-Gyermekidial6gust hallok. Az ezt kovet6 cselekedeteim, 6rz6seim dsgondolataim ezt az 6lland6 harcot fogjdk ttikrozni. Mivel a val6siig megit6l6s6re adott Feln6tt er6imet nem haszndlom fel, gondolataim 6s cselekedeteimbizarr6 viilhatnak, m6g az is lehets6ges,hogy pszi- chotikusnak diagnosztiziilnak. Ha valaki a Gyermekt-t zdrja ki, az a sajilt gyermekkordnak felhalmoz6dott eml6keit rekeszfi ki. Ha megk6rdezik t61e: ,,Milyen volt a gyerekkorod?" - ezt viilaszolja: ,,Nemtudom, semmire nem em161szem." Amikor feln6ttk6nt 6rz6seket fejeziink ki, gyakran vagyrnk Gyermeki 6n-iillapotunkb an. Ezdrt azt az egy6nt, aki a Gyermeki-jdt kiz:irja, gyakran it6lik hidegfejfinek, szdraz embernek. Ha a h6rom 6n-6llapot koziil kett6 kiz6r6dik, az egyetlen mrikrjd6 6n-rillapotot dlland6nakvagy kizdr6nak nevezziik. A 6.3. ilbra mutatja a h:iromfdle lehet6s6get: az 6l1and6 6n-rlllapotokat er6sebben meghrizott korrel jeloittik. AIIand6 SriilSi-vel rendelkez6 egy6n a villgot csak 6s kiziir6lag szi.il6i szabd- lyok sorilt alkalmazva it6li meg. Ha p61d6u1 megk6rdezziik t6le: ,,Mit gondolsz, hogyan kellene kialakftani ezt a tervet?" - azt fo&iavdlaszolni: ,,Nos,rigy gondolom, ez egyj6 terv. Tartsunk ki mellette." Arra a k6rd6sre: ,,Hogyvagy?", igy viilaszol: ,,Azt gondolom, hogy manapsig az embernek meg kell 6riznie a nyugalmdt." STRU KTURALIS PATOI'OGIA egykev6s Sziil6i-vel. - I i, aJ ldlranoo lKlzaroj bzulol b) fuland6 (kizdr6) Feln6tt . i rr cJ Auanoo [Klzaro_, Gyermeki 60 6.3.dbra:Alland6 (l<tzAr6) 6n-iillapotok 61
 31. III. r6,sz KOMMUNIIAICIO Tranzakci6k, sztr6kok, id6struktureilds
 32. 7. fejezet , TRANZAI(CIOK A szobiidbani.ilsz6s ezt a kcinyvetolvasod.lin beldpek is azt mondom: ,,Hell6." Mirete feln6zveigy v:ilaszolszl. ,,Szia." Ez egyegyszerfr tranzakci6. A tranzakci6akkorval6sulmeg,haegyikszem6ly felajdnl amiisiknakegyfajta kommunikrici6t 6sazreagiilrii. Szaknyelven kifejezve,akommunikiici6megkezd6- sdtingernek nevezziik.A rd t<irt6n6reagiiliispediga vdlasz.A tranzakci6ttehdt a nanzakciondlis inger 6sa tranzakcion:ilis vdlaszegyiines6veldefinirilhatjuk.Berne atranzakci6kat a tdrsas6rintkez6salapegys6geinek nevezte. Temeg6n toviibbfolytathatjukbesz6lget6stinket. A te Hellod-ravdlaszolha- tokk6rddssel is,pl.: ,,J6napodvoit?" Amire te valahogyanviilaszolhatsz.igy most egytranzakci6sLinc jrin 16tre.Mindegyik viilasz a krivetkez6reagdliisstimulusa lesz. Azemberekk<izcitti kommunikiici6mindig igy,atranzakci6sldncolatformdjS- bantortdnik. Atranzakci6anolizisbenaz4n-iillapot-modellthaszniiljuk annakmegmagyar|- ziis:ira, hogymi is tort6nik a kommunikdci6nakebbena folyamatdban. Kieg6sz(t6 tranzakci6k Megkdrdezem t6led:,,Hdny6ravan?"igy viilaszolsz: ,,Egy6ra."Ezzelitt-6s- mostinformiici6tviiltottunk. Szavainka Feln6tt6n-aillapotb6l jonnek. Hanghordo- ziisunk6stestijeleink megerSsitikaFeln6tt6n-iillapotot. 7.1.dbra:Feln6tt- Feln6ttkiegdszit6 tranzakci6k 55
 33. ATAMlA A 7.1. i{bra ezt a Feln6tt-Feln6tt tranzakci6t mutarja. A nyilak a kommunikii- ci6k irrinydt .jelzik. Formflis nyelven ezek a nllak vekt:orktintismeretesek. Az I betrijel az ingert, a V betrijel pedig a vdlasztjelenti. Amikor informdci6t kdrtem t6led, Feln6tt dn-i{llapotombanvoltam. Ezt azzal jelezziik, hogy az I vektort az.SzFGydiagram F r6sz6r6linditluk. Kommunikdci6mat a te Feln6tt-ednek szdntam. Lgyaz 6n Feln6tt-emb6l kiindul6 vektor a te diagramo- don beltil a Feln6tt-re ireinyul. T6nyszer( v:llaszodban te is a Feln6tt fel6l indultril el, 6s azt vdrtad, hogy a t6led kapott informiici6t a Feln6tt-ben fogadjam. Ezt mutatja, hogy a Vvekror a re Feln5tt-edet jelz6 kcirt6l az eny6mbe t6rvissza. Fenti p6ldiiban egy kieg4.szitdtanzakci1val taliilkozunk. Ezt a kovetkez6k6p- pen definidlhatjuk: A kiegd,szit6tranzakciSndl a tanzakci6t jelz6 vektorok pdrhuzamosak 6sa meg- c6,Izott4n-dllapot az, amely vdlaszt ad. Vizsgiiljuk meg, hogy a fenti definfci6 hogyan illik a pdld:iban emlitett Feln6tt-Feln6tt tranzakci6ra. Mivel a kieg6szitd nanzakci6 vektorai mindig piirhuzamosak a diagramon, gyakran pdrhuzamos tranzakci1nak is nerrezik. A7.2. Sbrarndsfajtakieg6szft6 tranzakcidt mutat. Ez alkalommal a Sziil6i 6s Gyermeki dn-iillapotok kapcsol6diis:lt Lirjuk. Az rizlewezet6 feln6z, ahogy a tiszMsel6 bejrin az ajt6n 10 perc k6s6ssel. Sziil6i 6n-dllapotba helyezkedve aziizletvezet6remordul azalkalmazottra: ,,Sz6val rijra elk6sett! Ez igy nem megy tov:ibb!" Elgy:ivulva 6s Gyermekiben elpirulva az alkalmazott fgy dadog: ,,Sajniilom,mindent meg fogok tenni, hogy ez ne tijrrdnjen meg rijra." Ezzel a Sziil6i r:imorduldssal az izlewezet6 sziitrd6ka az, hogy a beoszrottja Gyermeki-ben hallja meg az ingert. igy az I vekror az 6 Sz:d.llikiti6b6l indul 6s a beosztott Gyermeki krire fel6 halad. Es val6ban, az alkalmazott dt is megy a Gysl- Ti./,NZAKCI6K meki-be. Elmormolt-menteget6z6se Sziil6i-j6bener6siti meg az iizlewezet6t' Ezt ilil tffi.,tt.,,;x'at ;t#X7l;lil: isbeleiuikakie g6s zit6tran zakci 6de rinici 6jzib a O Akieg6szit6 tranzakciokkdt milsiklehci6'sege a Sziil6i-Sziil5i 6sa Gyerme- ki-Gvermeki. X"'o1 no"a e'"t+ofj :gV tranzakciondlis diagramotmindker esetiibrezol6sdra' Gonooiii oliu" i'oi;"get' amelyazegyes esetekben inger- k6"r?;';l.trk6nt alkalmazhat6' o Afunkcionalismodellhaszndlatdvalr6szletesebbtranzakci6analizistkapha- : ,,HfiIf'n aztdnelfdradtam' J6lenne'ha t kor okkal) : "Term6szetesen' szivem'" ' szcy-t6t a 6s" t"te halad esa-vilasz [a f<iuel d3' t6f szGy-be jon vissza(7'3' ribra). A kommunikdci6 elsS sxobdlYrl cselv6r{s teljesit6sdvel jellemezhet6'Ha "arnitort' nJfi' r'etnOtt-uOt foBsz v6laszol- vezet6 il;;;;t a beosztottjdt'GYermeki 'anzakcr6ksordb6ldllhat' Ha igy van' az' .,t'ogyt'i;-i el6remegl6solhat6 tort6nil<' 66 7.2. dbra: Sz -+ Gy, Gy -+ Sz kieg6szit6tranzakci6 7.3. dbra:SzGy-+ GSz,GSz + SzGykieg6szit5 tranzakci6k 67
 34. TRANZAKCIOK ATAMA Uzletvezet1:,,Azt elhiszem, hogy sajndlja! Ez a harmadik eserezen a h6ten." Beosztott (grcngehangon): ,,Mondtam, hogy nagyon sajniilom, f6ncik. De sem- mik6ppen nem tudtam el6bb j6nni, nagy volt a forgalom." Uzletvezet6:,,Legaftlbb ezzelamarhas:iggal ne jrijjon nekem, kordbban kellett volna elindulnia..." Az ilyenfajta sz6vdltiis szinte a v6gtelens6gig mehet tovilbb, eg6szen addig, mig a tranzakci6kkifogynaka g6zb6l,vagyvalami mdst csiniilnak. Tulajdonkdppen ez formalizSl6dik a kommunikdci6 els6szabdlydban: Egdszenaddig, amtg a tranzakci6kkieg4,szit1ek maradnok, a kommunikdci6 a vdgtelens6gigf olytat6 dlut. Figyeljiik meg, hogy nem azt mondjuk: ,,folytat6dik", hanem azr: ,,folytat6d- hat". Nyilv:inval6an minden besz6lgetds a v6g6re 6r egy bizonyos id6 utiin. De eg6szen addig, amig a tranzakci6k kieg6szit6ek maradnah a kommunikiici6 folya- mat6ban nincs semmi, ami megakadAlyozni az inger 6sa vdlasz tijretlen folyamatait. O Kdszitsiink egyk6pzeletbeli besz6lget6st, amelyegyFeln6trFeln6tt kiegd- szit6tranzakci6s l:incb6l611, Tegyukmegugyanezr Sz-Gy, Sz-Sz, Gy-Gy tran- zakci6kesetdn. Vigyfzzunk arra,hogymindegyikilleszkedjdk a kommunikii- ci6els6szab;ilyrihoz. Ha csoportban dolgozunk,alakitsunkp{rokat 6sszerepjdtdkban adjuk el6 azegyestipusri tranzakci6kat.Figyeljiik meg,hogymennyiideig tudnak megmaradni egypiirhuzamos tranzakci6s ldncolatban. O Keresztezett tranzakci6k Megk€rdezem t6led: ,,Mennyt az id6?" Erre te felugrasz, elv<irosddsz6s r:im ilvriltesz: ,,Id6,id6! Ne az id6r6i k6rdez6skridjon!IIegint elk6settlMit gondol, mi a fen6t csiniil?" Ez nem az a Feln6tt vdlasz, amit Feln6tt kdrddsemmel akartam kiviiltani. Ehelyett te dtment6l egy m6rges Sziil6i rillapotba. Szidalmaz6szavaiddalarra indi- tottiil engem, hogy kimozduljak a Feln6ttem-b6l 6s i{tmenjek Gyermekibe. Sz6vril- tiisunk tranzakciondlis diagramja a 7.4.-esdbriin liithat6. Ez a keres.ztezetttranzakci6 egy pdldrlja. Az6rt nevezziik igy, mert az ilyen tipusri tranzakci6 diagramjaindi a vektorok:iltal6ban keresztezik eg1'rniist. A,,keresztezett"sz6 az ilyenfajta gondolarcser6hezkapcsol6d66rzdsleirdsiira is alkalmas. Amikor te kereszrezed a tranzakci6nkatazzal,hogyriim orditasz, akkor rigy 6rzem, mintha keresztiilv{gtad rrolna a kommunikeici6 folyamatdt. Formiilisan a keresztezett tranzakci6 olyan, amelyben a ffanzakciondlk vekto- rok nem pdrhuzamosak, vagr amelyikben a megallzott dn-dllapot nent dz, amelyik vdgilI reagdl. Fussunk irjra v6gig az izletvezetd 6s a k6s6n 6rkez6beosztott kozotrijelelte- ten. A tiszMsel6 bejon 6s az iizlewezet6 sziil6i-leg rdmordul. Elligyulis 6smente- get6z6s helyett azonban.a tisztyisel6 nlugodtan a f6nok szem6ben6z. Higgadtan vdlaszol: ,,Hallom,hogy On m6rges. Meg is 6rtem, hogy igy 6rez.I(6rem,niondja el, mit kivi{n, mit tegyek." od lGv .-__-, 7.4. dbra:F + F, Sz -+ Gykeresztezett tranzakci6 rr€tegy F-F reakci6val' Ezt iiithatjuk a 7 5' 3resztiilvd&ia azt a kommunikdci6s folya- viirt. ellt kell haszn6lnunk, hogy 6szrevegyiik' iul: , 6n aztfunelfdradtam' Igazdn megmasszt- ) 7.5.dbra:Sz+ Gy,F -+ Fkeresztezetttranzakci6 69
 35. A A MA ^",,,_^!":r^!!yrua hangon,szemolditkd,t dsszevonva, haragosan):,,Hiilyevagy?Azt nlszeo,nogyneketl." pontmasszirozdsra vanid6m?,, Ilt ig"g BobGy-szinger6resz-Gyviilasztadott.Az els6rendri modelrrren a tranzakci6pdrhuzamosnak irinhet.Valahogy mdgisazazerzesmt, hog1, t ...rrr._ zert.A keresztezdd6s term6szet6r a 2.6. ibra ta?jaret.Juneaz rszr8i 6snema GSz-b6l jott vissza. Bob-otAGy-j6ben szdlitja -.j e, ".* szcyjti.n. -^ -' 7.6. dbra: SzGy__+ GSz,ISz + AGy keresztezetttranzakci6 ,4 katnrmumifuicid rnds od,ik sxo.hdlv a nesetreeredeti Feln6tt informdci6k6r6semb6l arra az id6re elfeledkezem. a Kommuntkaci6 masodik szabdlya igy szol: Amikor egr tranzakci(,kere;71ez.Ltt,.igr kommunikdci6s tor6,skiivetkezik be,6.s i:^"y^6::lilyf::"s mindkett6jttk'n_drrilpototlerrvdrtsaiak: i;s,;k";munikd_ ctoI otytathat6 legren. ,.-, Lehetsdges, hogyakommunikiici6s t<ir6s csakenyhdn 6rezhetd. A miisikv6g- let az, hogy a kdt emberdrihcingve lcirohana szobrib6i,b;;;;;;;;fitui e, ,ot u uenrbesz6lnek tcibbet eg.yniissa'i. E' Bernekalkuldcidjaszerintelm6letilegz2lehets6ges varidci6javanakeresz- tezeft rranzakci6nak.szerencs6reezek koitil csak keft6 fo.d;i;16 ;,*bben a 70 TRANZAKCIOK gyakorlatban. Ezek akkorjelenetkeznek, amikor egy F-F ingert vagy egy Gy-Szvagy rel kapcsolatban. tottiitok? O Rejtett tranzakci6k A rejtett n'anzakci6kban u8-yanazon id6ben k6t iizenetet kiildnnk. 6" "f:rt ezek koziil nyflt vagy t<irsadalmi szintfr iizenet, a mdsik pedig rejtett vagy pszichol6- giai szintfr i.Jrzenet. Leggyakrabban a tdrsadalmi szintri tartalom Feln6tt-Feln6tt. A pszichol6giai szintf iizenetek 61ta16ban vagy Sziil6i-Gyermeki,vagy Gyermekj-Sziil6i-ek. Fdrj: ,,Mit csindltiil az ingemmel?" Feles 6.9:,,Afi6kodba tettem." Ha egyszerfen a leirt szavakatiddzziik, azt kell mondanunk, hogy ez egy F-F kieg6szit6 tranzakci6. Ez tiirsadalmi szinten igy is van. Most azonban fussunk rajta rijra v6gig, hangok, hanghordozdsok 6svizuiilis k6pek segiF6g6vel. Ferj (durvdn, ereszked1hanglejt4,ssel, feszillt arcizmokkal, szem6ld6kdt 6ssze- rdncolva): ,,Mit csiniiltill az ingemmel?" Feludg (remeg6 hangon, e,melked6hanglejtessel,el6rees6vdlokkal d.s fejjel fel- hizott szemdldoke al6l ndzki):,,Betettem a szekr6nybe." A pszichol6giai szint pdrhuzamos SzGy-GySzgondoiatcsere. Ha szavakba iintjiik az ez.ena szinten elhangzott iizeneteket, ezt kapjuk: FdrT:,,Oroktisen <isszekevereda dolgaimat. " Feles6,g:,,Orciktisen igazs:igtalanul bf rillgatsz engem." Eztal .7. iibrrin mufatott tranzakciondlis diagrammal szeml6ltetjiik' A t{rsa- dal6i szintri ingert 6sreakci6t folyamatos nyillal ribrrizoljuk, 6sIt 6sVt elnevez6ssel illetjtik. A nagyitott nyilakpedig a pszicho16giai szintri ingert 6sreakci6t jelcilik Io 6s Vo-veljelezve. 77
 36. ATAMA 7.7. dbra: tdrsadalmi szint: F -+ F, F + F; pszichol6giai szint: Sz -+ Gy, Gy -+ Sz.KettSsrejtett tranzakci6 Az ilyenfajta rejtett tranzakci6t, amelyben az F-F tdrsadalmi iizener elfedi a pszichol6giai szint( gondolatcser6t az Sz 6s a Gy koz<itt (ritkr{bban Gy-Gy vagy Sz-Sz kozcitt), kett1zdtt vagy duplafenekfi.tranzakci6nak nevezziik. E Berne egy miisik fajta rejtett tranzakci6tfpust is felrajzolt 6s ezt szdgletet be.zdr6 (angular) tranzakci6naknevezte. Enn6l egytrirsadalmi szintri ingerrel iz6li talak meg Feln6tt-h6l-Feln6tt-be. Titkos iizenetem azonban az 6n Felndttem-b6l a IpiF 72 7.8. dbra: Szcigletetbezdr6 rejtett tranzakcid TRANZAKCIOK Vev 6 (daco san):,,Me gveszem. " e Z.g.6br6nlithat6 Lanzakcioni{lisdiagrammutatjaaz IrIo vektorokszrig6t, A ka tntnunikdcid hrrr mrrdik szab dly a E.Berne,,harmadikszabdlya"igysz6l: ,,Areitetttranzakci6vkelked4.sbelikime- netel1t a pszichol6giai 6snema tdrsatl'almi szinthatdrozzameg'" Beine fgy irla: ,,meghatirozza"6snem ,,meghati{r.ozhatja". Arra utal, hogy amikorur .-I"t"k k6t t/ittt"tt kommunikdlnak,amival6jdbantort6nik,az mindig bel6lekovetkez6magatart{st. c Gyakorolda marslak6siigor. tdindig16gytudatiibana pszichol6giai 6s a trirsidalmiszintnek.Ellen6rizdBerneelk6pzel6s6t. Igazavolt-evajon, ami- kor azt gondolta,hogya viselked6s ldmenetele mindig a pszichol6giai szin- ten d6l el?o Tranzakci6k 6s nem verb:ilis jelek A rejtett tranzakci6ban a tiirsadalmiszintli iizeneteta szavakadjdk meg' Ahhoz,hogy Mars-lak6k6ntgondolkodjrlla pszichol6giaiszinten,megtell figyel- nedunemiierbrilis jelzdseket. Ilyenekp6lddulahanghordoziis,.gesztusok, testhely- zetek6sarckifejez6sek. Vannakezekndl kev6sb6 kifejezettjelz6sek, a l6gz6sben, az
 37. ATAMA izomfesziilts6gben, apulzusszdmban, apupillatdguldsdban, az izzad,6sfok{ban, 6s fgytovribb. Pszicholdgiaiszinrriiizenetekretitkosiizenerekk6nt urarnak.Val6jdbanegy6l_ taliin nem.titkosak,ha tudjuk, hogymit keresstink. Hirr;;;;;;.rJli'.n'.il ru u nemverbiilisjelzdsek, amelyekolvishat6k. o Pr6brild ezt ki. Tartsd rneg ezeketa szavakata f6rj 6s felesdgkdzort. Gondoldel,hiinyfdletranzakci6ttudszldtrehozniktilcinf6i.;*;;;;b'dffier. alkalmaziisiival. . . . .csoportban jdtszdel a f6rj-feles6g rranzakci6t ktilonf6lenem verbdlis jelekkel.O V:ilasztdsok lehetds6ge y rossz rinm-agilban.Ha egy simiin foly6 6s ot akarunk fenntartani, aklor tranzai<ci6_ razt taliilod, hogy a kommuniklci6d vala_ vizsgiild meg_, hogy vajon re 6s 6 gyakran a igy van, -akkor dcintsd el, hogy i.i.;on i6 {radozik, hogy simdn foly6 k-ommunikrici6i vigy;n "el"d. vag;pldig u ,r;rreaoa :ppenmost telepedertIe.ndrad,hogy hozzikera;en "npi?'algliii"r,i", ,.;"a r,et6hez, amfgmlgisszakrivddat.er;rib"n ,;"toekben j6l jrihet,ha a folyamator 6lbeszakitod, sziind6koltan keresztezett tiu*"f..iOLL"l. A vdlasztasok c' cikk.ben StephenKarpmannaztaz elgondol:ist fejri ki, hogy dlasztdsunkszerinrolyan m6don'taprr"ttit'r.ir"rr;d;;;"""h;gy", "t *"r.. L"- A TRANZAKCIOK hets6gesrij tipusri tranzakci6l<atvdlasztanunk az6rt, hogy kitorjiink a megszokott, kdnyelmetlenn6v6lt, Iezdrt eszmecsere-alakzatokb6l. A munkahely6n Mary 6lland6an menteget6zik, rragyigazolja magiit. F6noke ennek az elrendez6ddsnek a miisik oldalrin 6llva folyamatosan birillgatja Maryt 6s magyarilzza neki, hogy mik6nt kellene a dolgoknak lennie. Fdnitk:,,zt tudja, hogy ezt a jelent{st egy kisebb formdtumd papirra kellett volna imia!" Mary: ,,Sajr6lom, az 6n hibaim." F6nok: ,,Na,nem baj, val6szinrileg nem is tudott mdst tenni. Pedig felirtam magiinak, hogy mit csiniiljon." " Mary:,,"6n mindig megpr6brilom elolvasni az On feljegyz6seit, de 6szint6n sz6lvaaz ut6bbi id6ben annyira elfoglalt voltam." a kett6t. N6gy feltdtelt szatr,amelynek teljesiilnie kell, hogy ez a strat6gia mfikcidjcin- Az egikvagt mindk6.td,n-dllapoLnak id1legesen meg keIIvdltoznia. A tranzakci6nak keresztezettnekkell lennie. A tdrgmak meg kell vdltoznio. Az el6zd tdmciteI lcellfelejteni" tlgy trinik, hogy ezek kciziil a felt6telek kozil az els6 6s a m:isodik a legfon- tosabb. A kijvetkez6 kett6t viilaszthat6 extri{knak gondoljuk, bdr iiltaidban alkal- mazhat6k" F6nbk:,,Igazin kisebb papirra is irhatta volna ezt ajelent6st." Ma4r Qdtdkosan lenthan szdk6,r6l',a szinyegre fekszilg ldbdvaL ds karjdval a Ievegdben-kipdl6dzik):,,6h, csak nem azt akarja mondani, hogy megint rosszul csindltam? Egydltakin mi a fendt akar t5lem, f6nok?" F1nijk (nevet6,sben tdr ki). Mary dtkapcsol a Szabad Gyermeki.idt6kra az Alkalmazkod6 Gyermeki mente- get6z6sekhelyett. A f6nok pedig elfogadja Mary meghivilsdt a SzabadGyermeki-be. A SzabadGyermeki keresztez6ddscsak egyviilasztiisi lehet6s6g.Lehetsdges az is,hogy Mary el6szor egy konvencioniilisabb Feln6tt keresztez6d6stpr6bdl ki. A/Iary fteruzdt dsjegtzetfizetet vesz): ,,K6rem, akkor most diktrilja Ie nekem, hogy milyen m6retfi papiron 6hajtja ezeket ajelenteseket a jciv6ben." Ha bdrmikor (tgy 6rzed, hogy a k6nyelmetlen tranzakci6k sordba ziirtak be, akkor megvan a lehet6s6ged, hogy keresztezz,6laz ot funkciondlis 6ndllapotod bzirmelyik6r6l. Ugyanakkor meg is cdlozhatod az ot r6sz biirmelyik6t a mdsik szem6lyben.Karpmann m6g azt isjavasolia, hogyhaszndlhatunknegativ 6spozitiv 6n-iillapot-felosztdsokategyardnt. Mary azt is vdlaszthatja, hogy f6ntik6nek nega- tiv Irrinlt6-Sz abSlyoz6 Sziil6i szidalmazilsira negatfv lrdnyit6-Szabalyoz6 Sztil6i- b6l reagiil. Fdnok:,,Kisebbm6retfi papirt kellett voina haszn6lnia." 75
 38. ATAMA elyben rigy drezted, hogy be vagy z6wa tzamos ftanzakci6s hril6ba valakivel. Ez ci<i.De az is lehet, hogy egy krizelebbi :cionrilis modell hasznrilitriiat lokalizril_ rb6l re 6s a mzisik egy6n jcittetek. rdgy,olyan m-6$ot,amelyeket 6n_:lllapori Lnzakci6ke folyamiinak keresztez6s6re. retsdgesheresztez6st, m6g akkor is, ha mazhat6. :uiici6ban,pr6b6ld ki viilasztdsilehet6_ t. 8. fejezet SZTR6KOK esetben? Hogyha olyan vagy, mint a legtobb ember, akkor bizonyara meglep6dn6l azon, hJg1,szomsz6doJvrilaszn6lkiil hagpa meqiegyz6sedet.Val6szinrileg meg- tZra6""e"d onmagadt6l, vajon mi tort6ntetett. Sziiks6giink van a sztr6kokra ds deprivdltnak 6rezziik magunkat, ha nem kapjuk meg azokat' Inger-6hs6g E. Berle bizonyos fajta dhsdgeketirtle,amelyeltetmildannyian megtapaszta- lunk. Ezekegyike a fizikrilis 6smentdlis ingernek a sziila6glete. Berne ezt inger-dh- Az, hogy Berne rr:ilasztdsa a sztr6k (,,stroke")sz6raesett, az 6rint6snek erre a gyermeki sztil<sdglet6revonatkozik. Feln6ttk6nt - mondja - m6g mindig vdgyrnk a iizikai kontaktusra. Ugyanakkor megtanuljuk, hogy az elismerds miis formiiit he- lyettesitsiikbe a fizikai 6rint6shely6re.Egymosoly, egyb6h vagy ellenkez6leg,egy szigoru tekintet, vagy egy s6rt6s- mind azt mutatjdk nekiink, hogy a l6tezdsunket eliimert6k. Berne a7 elismer6s-6hs6g kifejez6s6t haszn{lta a miisok Sltal tort6n6 tudomdsulvdteliink sziila6glet6nekIeirdsdra. A sztrdkok fa.itdi Tobbf6le sztr6kot krilonbriztetrink meg. Ezek lehetnek: 77
 39. ATAAIA verbdlis ak vag/ nemverbdlis ak, pozitfuakvagr ne gattvak, feltd,teles ekd.s feltdtelndlkijliek. Verbdlis 6s nentverbdlis sztrikak oxitiv ds nego:tiv sstrdkok ^ A pozittvsztrilcaz, amelyetkellemesen 6lmegaz,akikapja. Anegartv sztr6ko- tr frijdalmaskdntrapaszraljukmeg. Nyir6 pdldti;kban te 6ia szorisz6dpozitiv tr6kokat viiltottatok mind verbdlis-, mind nemverbdris6nelemben. SZTRAKAK viseiked6seknek,ameiyekafelszinen-onbiintet6k'Tektiinnek'Ezzelazelgondoli{s- salakkorfogunkfjra t"r'fft"'"i'-"*iito' ujattzmail"iJt tot'fto"y'eket tdrgyaljuk Feltdteles 6s feltdtel ndlkiili szfr"<ikok Afeltt.teles szttrikahhozkapcsol6dik'hogymit csin6lsz'Afeltdte|'tdtkiilisztrfk arravonatkozik,amivagy' Pozitfufeltdteles; ,,J6munkdtv6gezt6l'" ';"",i;"';,';;i;i;ai['iiii'brv""J6;losvlt-119v" Nezattv feltiter"t "r'1"*ititzif< n99m a zoknid'" ';, :;ttr' f ,t'r "t nakiitt:"GY6Iollek'" Lindegyik6re - apozitiv felt6telesre 6sa i et i f"ftet"f tt6tkiilit"' Minden egyes Sztr6kok 6s a viselked6s rneger6sit6se nektrinnek' "'t '"otganuk arra' hogyan s"ahadulha- izt ugy t?it'tjiL;tg' hi megvriltoztatjuk 79
Advertisement