Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DebatdeVi a la Pràctica

1,112 views

Published on

Published in: Education

DebatdeVi a la Pràctica

 1. 1. Comunitats de Pr àtica Una Proposta de treball per Debatdevi
 2. 2. Definicions Metodol ògiques
 3. 3. ¿Qu è es una Comunitat de Pràctica? <ul><li>Una CoP és un grup de persones que comparteixen una preocupació, un conjunt de problemes o un interès comú sobre un tema, i que aprofundeixen en el coneixement en aquesta àrea a través d’una interacció continuada. </li></ul>Wenger, McDermott y Snyder (2002)
 4. 4. Premisses de una Comunitat de Pràctica <ul><li>Comprom ís mutu. </li></ul><ul><ul><li>Cada membre de la Comunitat comparteix el que sap amb la resta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les relacions es basen en aquest intercanvi no en l’exercici d’un poder jerarquic. </li></ul></ul><ul><ul><li>El coneixement parcial i la seva agregació dona valor i cohesiona la Comunitat </li></ul></ul><ul><li>Objectiu Compartit </li></ul><ul><ul><li>Els membres de la Comunitat tenen objectius i necessitats comunes </li></ul></ul><ul><ul><li>Les mirades i l’aproximació poden ser diferents però l’objectiu és compartit </li></ul></ul><ul><li>Llenguatge Comú </li></ul><ul><ul><li>Rutines, paraules, eines, formes de fer, símbols, conceptes </li></ul></ul><ul><ul><li>Els projectes, la acció col·lectiva, necessita “liturgia” que cohesioni al grup </li></ul></ul>Wenger (1998) Communities of practice: Learning, meaning and identity(Cambrige Univertisi Press ) Comunidades de pr á t ica virtuales: acceso y uso de contenidos Sandra Sanz UOC Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento
 5. 5. Difer ències amb altres tipus d’organització Comunidades de pr àctica profesional: Una concepción relacional del trabajo púbico - Alberto Ortiz de Zárate Tercero Recurs a la Coordinaci ó Recurs a l’autoritat Permet la discrep ància Necessitat de consens Objectius de les persones Objectius de la Organitzaci ó Interorganitzacional Fronteres fixes - Organitzacions Flexibilitat Estructura fixa Meritoc ràcia Autoritat formal Entada voluntaria Selecci ó dels membres Per a una àrea d’interés Per a un projecte espec ífic La creen els propis membres El crea la direcci ó COMUNITAT DE PR ÀCTICA EQUIP DE TREBALL
 6. 6. Refer ències i bones pràctiques <ul><li>Programa Compartim - Departament de Justicia Generalitat de Catalunya </li></ul><ul><li>CoP en Atenci ón Primaria </li></ul><ul><li>Cops de IDEA (UK) </li></ul><ul><li>Dolors Reig - El Caparaz ón </li></ul><ul><li>WENGER, Etienne (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Paidós. ISBN: 84-493-1111-X </li></ul><ul><li>The Art of Building Virtual Communities by Sheryl Nussbaum-Beach 2007 </li></ul><ul><li>Grups and Networks video of Stephen Downes 2006 . </li></ul><ul><li>Clay Shirky’s A group is its own worst enemy </li></ul>
 7. 7. ¿I qu è te a veure això amb el sector del Vi?
 8. 8. 1. DebatdeVi <ul><li>Debatdevi s’ha consolidat com un espai de debat innovador i ha estat capaç de generar de propostes pel futur del vi a Catalunya. </li></ul><ul><li>Ara, i aquest és el repte més difícil, hem d’aconseguir que el sector del vi es faci seu aquest espai i sigui la seva referència per a la innovació i la millora constant, per a l’aprenentatge , per al treball en xarxa , per a la gestió de la recerca i del coneixement que genera el propi sector. </li></ul>
 9. 9. 2. Diversitat d’agents interrelacionats Patronal Cellers Denominacions Origen Administracions P úbliques Centres De Recerca Usuaris Clients Universitats Institucions Distribuidors Sector Territori Mitjans Comunicacio
 10. 10. 3. Objectius comuns i explicitats Nous Consumidors / H àbits Territori Comercialitzaci ó Promoci ó Qualitat Del Vi Transferència tecnológica Presencia del Consell Regulador als terriroris productors Incrementar Presencia a Internet Professionalització Unitat i Aliançes Especialització Botiguer/Somerlier Sinergies territorials pel foment del turisme Qualitat i coordinació del enoturisme Varietats autòctones Cultura beneficis del vi (dieta Mediterrànea) Canal Internet per distribució i comercialització Cultura del via l’ensenyament Dialeg interadministratiu Espais d’intercanvi d’experiències i coneixement Increment Pressupostari promoció
 11. 11. El Repte: Convertir Debatdevi en una xarxa de Comunitats de Pr àctica
 12. 12. Xarxa de Comunitats Centre de Negocis Marques Col·lectives Cultura del Vi Vinternet Coordinaci ó Institucional Recerca I+D+i
 13. 13. Xarxa de Comunitats Centre de Negocis Marques Col·lectives Cultura del Vi Vinternet Coordinaci ó Institucional Comercialitzaci ó Recerca I+D+i Territori Qualitat Del Vi Nous h àbits Nous Consumidors Promoci ó Consorci P úblico-Privat Pres ència Vins Catalans a Restaurants Turisme Del Vi Dieta Mediterr ànea Centre Divulgaci ó BCN Coordinaci ó en La Promoció Espais d’Intercanvi Pres ència a Internet
 14. 14. Definici ó de les Comunitats Centre de Negocis Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius: <ul><li>A la manca de Professionalitat del sector en alguns aspectes de la distribució i el marqueting </li></ul><ul><li>A la manca d’unitat i capacitat de crear aliançes, gràcies als intercanvis, i el networking </li></ul>Participants <ul><li>Universitat </li></ul><ul><li>Altres entitats </li></ul>Activitat de la Comunitat <ul><li>Anàlisi i diagn ò si del que s’està fent ara en termes de formació sobre el Vi a Catalunya </li></ul><ul><li>Dissenyar un programa formatiu integrador </li></ul><ul><li>o Turisme del Vi </li></ul><ul><li>o Gestió empresarial MBA </li></ul><ul><li>o Comunicació-Internet </li></ul><ul><li>Publicació de la oferta formativa Conjunta e integrada </li></ul>
 15. 15. Definici ó de les Comunitats Marques Col·lectives Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius: <ul><li>Manca d’unitat i capacitat de crear aliançes per una millor distribuci ó </li></ul><ul><li>Incidir en la necessitat de transmetre a la societat els beneficis del vi per a la salut i la seva condició d’aliment de la Dieta Mediterrània. </li></ul>Participants Sector Patronals DO's Usuaris Clients Cool hunters Experts Branding Experts Comunicació Activitat de la Comunitat <ul><li>Definir els valors i atributs de la Marca </li></ul><ul><li>Anàlisi de tendències del mercat </li></ul><ul><li>Definir un pla estratègic de difusió i promoció de la marca i la seva comercialització </li></ul><ul><li>Dissenyar marcs d'actuació per facilitar acords comercials entre cellers (distribució, centres comercials - grans superficies) </li></ul>
 16. 16. Definici ó de les Comunitats Coordinaci ó Institucional Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius: <ul><li>Necessitat d’establir ponts de diàleg entre els diferents organismes i administracions vinculades d’alguna manera amb el vi </li></ul><ul><li>Crear espais d’intercanvi d’experiències i de coneixements per enriquir el propi sector del vi </li></ul>Participants COPCA PRODECA Direcció General Difusió corporativa Turisme DIrecció General Qualitat Rutes del Vi Consells reguladors Patronal Activitat de la Comunitat 1. Dissenyar el futur Consorci Públic-Privat
 17. 17. Definici ó de les Comunitats Vinternet Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius: <ul><li>Necessitat d’incrementar la presència dels vins catalans a internet </li></ul><ul><li>Necessitat de fomentar internet com a via directa de relació entre consumidor i celler </li></ul><ul><li>Crear espais d’intercanvi d’experiències i de coneixements per enriquir el propi sector del vi </li></ul>Participants <ul><li>Sector del Vi </li></ul><ul><li>Experts en Internet </li></ul>Activitat de la Comunitat <ul><li>Incrementar la Presencia de vins catalans a Internet- Crear xarxes socials del Vi </li></ul><ul><li>Dissenyar campanyes de Comunicació als social media </li></ul><ul><li>Posar en marxa www.vadevi.cat </li></ul><ul><li>Organitzar premis de Comunicació del vi que incloguin mitjans tradicionals i de Internet </li></ul><ul><li>Elaborar una guía de recursos de internet per al sector </li></ul>
 18. 18. Definici ó de les Comunitats Recerca I+D+i Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius: <ul><li>Garantir el treball conjunt i la transferència tecnològica a la recerca del Vi </li></ul><ul><li>Necessitat de promoció de varietats autòctones </li></ul>Participants <ul><li>INCAVI </li></ul><ul><li>Cellers </li></ul><ul><li>Universitats (Enologia, Agroalimentaria) </li></ul><ul><li>Institucions </li></ul><ul><li>Centres de recerca públics </li></ul>Activitat de la Comunitat <ul><li>Garantir la transferència tecnològica </li></ul><ul><li>Elaborar un mapa de recursos de la recerca del vi a Catalunya (jornades, Repositoris, Difusió) </li></ul><ul><li>Difusió i Promoció del coneixement (jornades, Documentació, Cultura ecològica, Sostenibilitat, marques </li></ul>
 19. 19. Definici ó de les Comunitats Cultura Del Vi Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius: <ul><li>Buscar una implicació més gran del Consell Regulador i el sector del vi en aquells territoris on es produeix </li></ul><ul><li>Crear xarxes i sinergies entre els diferents agents d’un territori per a fomentar el turisme i la seva dinamització </li></ul><ul><li>Trobar la metodologia per vetllar per la qualitat i la coordinació de l’enoturisme a Catalunya </li></ul><ul><li>Incidir en la necessitat de transmetre a la societat els beneficis del vi per a la salut i la seva condició d’aliment de la Dieta Mediterrània. </li></ul>Participants Subdirecció Paisatge i acció territoriall Consell català del turisme del Vi. Consells Reguladors DO Turisme de Catalunya Turisme de Barcelona INCAVI Experts Comunicació Touroperadors Territori Turisme Producte
 20. 20. Definici ó de les Comunitats Cultura Del Vi Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Territori Turisme Producte <ul><li>Foment de vi com a element fonamental de la Dieta Mediterrània </li></ul><ul><li>Sensibilitzaci ó a Restaurants </li></ul><ul><li>Cursos d’iniciació al tast </li></ul><ul><li>Incrementar la pres è ncia de vins catalans a restaurants </li></ul><ul><li>Centre de Divulgació dels vins a BCN </li></ul><ul><li>Atles del paisatge del Vi a Catalunya </li></ul><ul><li>Agenda anual d’activitats (coordinació de festes i fires) </li></ul><ul><li>Coordinar diferents accions territorials d’enoturisme </li></ul>Activitat de les Comunitats
 21. 21. El Projecte: ¿I c om ho fem tot això?
 22. 22. Planificant Fase I
 23. 23. Planificant Fase II
 24. 24. Planificant Fase III
 25. 25. Explorant Pilots Vinternet Elaborar una guía de recursos d’internet per al sector Recerca I+D+i Elaborar un mapa de recursos de la recerca del vi a Catalunya (Jornades, Repositoris, Difusió)
 26. 26. Aplicant M ètode Fases de creaci ó d’una Comunitat 1. Disseny 1.1. Desenvolupament del concepte de Comunitat <ul><ul><ul><ul><li>An àlisi de les necessitats i Objectius macro </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Calentari de treball </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pol ítica d’incentius </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Estratègies de comunicació/Difusió interna del projecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definir nivell de privacitat de la informació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DAFO (An àlisi de contexte) </li></ul></ul></ul></ul>1.2. Definici ó d’Equip <ul><ul><ul><ul><li>Identificar a los moderadores (clave del éxito) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definir el “Core team” (líderes, expertos, amateurs, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>documentalitas, nodos conectores de otras redes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Identificar primer anillo (colectivo de interés en la participación) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Identificar segundo anillo (realacionados con los resultados </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>del trabajo de la Comunidad) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Identificar Comunidades afines </li></ul></ul></ul></ul>1.3. Treballa amb els e-moderadors <ul><ul><ul><ul><li>Formaci ó en compet è ncies digitales i rols </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definir amb ells, objetius operatius de les Comunitats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definir Pla de treball i resultats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definir model de govern de la Comuniat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Identificar eines tecnol ògiques segons objectius i necessitats </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. Aplicant M ètode Fases de creaci ó d’una Comunitat 2. Llençament 2.1. Organitzar Kickoff amb l’equip <ul><ul><ul><ul><li>Presentar i debatre objectius detallats de la Comunitat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentar recursos, documentaci ó, repositoris d’informació, materials, eines col·laboratives… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentar i debatre el pla de treball i els resultats a cada moment </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentar el model del govern, les regles del joc i les dinàmiques de grup </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Reuniones peri òdiques </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Comunicació entre els membres </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Processos de relació amb l’exterior </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Distribuci ó de rols i responsabilitats </li></ul></ul></ul></ul>
 28. 28. Aplicant M ètode Fases de creaci ó d’una Comunitat 3. Desenvolupament 3.1 Processos de Dinamitzaci ó de la Comunitat <ul><ul><ul><ul><li>Acompanyament als e-moderadors </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>An àlisi de resultats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Processos de reforçament </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Resolució de conflictes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Publicació de la informació resultat de la Comunitat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comunicació del grau d’avanç de l’equip </li></ul></ul></ul></ul>
 29. 29. Gr àcies per la seva atenció Gemma Urgell Maria Jes ús Salido Marc López Plana

×