Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cop cirso tarragona

1,326 views

Published on

Presentació CoP CIRSO TArragona

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cop cirso tarragona

 1. 1. CoP Cirso Tarragona Pla estratègic de les polítiques d’execució penal de la Comissió Delegada Territorial de la CIRSO al Camp de Tarragona Tarragona 25 de Novembre de 2010
 2. 2. Una metàfora
 3. 3. This is an example text. Go ahead and replace it with your own text. It is meant to give you a feeling of how the designs looks including text. Experiències Regulació Èxits i Fracasos Aprenentatges Consell d’experts.Consell d’experts. 100 professionals100 professionals Bones pràctiques MètodesLegislació … Avaluar l’estat actual, el nivellAvaluar l’estat actual, el nivell d’eficàcia i eficiència de les diferentsd’eficàcia i eficiència de les diferents actuacions que es porten a terme enactuacions que es porten a terme en matèria de reinserció social en l’àmbitmatèria de reinserció social en l’àmbit del Camp de Tarragona, per part delsdel Camp de Tarragona, per part dels diferents Dpts. de la Generalitat, altresdiferents Dpts. de la Generalitat, altres administracions, institucions i entitats.administracions, institucions i entitats. Definir estratègies i accions perDefinir estratègies i accions per ser presentades a la Comissióser presentades a la Comissió Delegada Territorial.Delegada Territorial. Diagnosi i planificació estratègica de milloraDiagnosi i planificació estratègica de millora de les polítiques socials d’execució penal a lesde les polítiques socials d’execució penal a les comarques de Tarragonacomarques de Tarragona Treball col·laboratiu Conèixement Reflexió Compartida Gestió del coneixement Programa Compartim e-Catalunya Cops DAFO
 4. 4. Un model Comunitats de Pràctica
 5. 5. Comunitats de Pràctica. Què son? (Nova) Organitzaci ó Protocols, Processos i Tècniques Plataforma Tecnológic a “Un grup de persones que comparteixen una preocupació, un conjunt de problemes o un interès comú respecte d’un tema, i que aprofundeixen el seu coneixement i competència en aquesta àrea per mitjà d’una interacció continuada”. Wenger, McDermott i Snyder (2002) Les comunitats de pràctica estarien compostes per grups de professionals que transformen el seu saber fer personal en valors col·lectius (coneixement comú del grup), que, amb el temps, poden esdevenir coneixement compartit posat al servei d’un objectiu.
 6. 6. (Nova) Organització Protocols, Processos i Tècniques Plataforma Tecnológica Comunitats de Pràctica. Per a què? Gràfic adaptat de Francesca Cañas
 7. 7. (Nova) Organització Comunitats de Pràctica. Estructura Clients Comunitat Grup d’Entusiastes + e-moderador La estructura ha de respondre a l’objectiu de la cop i a les característiques professionals, personals i tècniques dels membres de la comunitat. • Clients: Beneficiaris de la Comunitat • Comunitat: Membres que en formen part • Grup d’entusiastes: Membres de la comunitat Especialment compromesos amb l’objectiu Promotors de la participació de la resta Oberts als canvis metodològics i a la innovació Disposats a aprendre i compartir coneixements Entusiastes de l’objectiu • e-moderador: Lider/Dinamitzador de la Comunitat
 8. 8. Comunitats de Pràctica. Processos Protocols, Processos i Tècniques •Adhesió o creixement •Moderació i pressa de decisions •Política d’Incentius i Retribució •Seguiment de l’activitat Processos de Govern •Relació interna entre nodes •Gestió de continguts •Producció •Relació amb l’exterior Processos de Participació
 9. 9. Comunitats de Pràctica. Tecnologia Plataforma Tecnológic a
 10. 10. Cop Cirso
 11. 11. Cop CIRSO Consell d’experts Comunitat deConsell d’experts Comunitat de pràcticapràctica Treball tradicional TreballTreball tradicional Treball col·laboratiucol·laboratiu Avaluar l’estat actual, el nivell d’eficàcia i eficiència de les diferentsAvaluar l’estat actual, el nivell d’eficàcia i eficiència de les diferents actuacions que es porten a terme en matèria de reinserció social enactuacions que es porten a terme en matèria de reinserció social en l’àmbit del Camp de Tarragona, per part dels diferents Dpts. De lal’àmbit del Camp de Tarragona, per part dels diferents Dpts. De la Generalitat, altres administracions, institucions i entitats.Generalitat, altres administracions, institucions i entitats. Realitzar l’anàlisi estratègic D.A.F.O. (Debilitats, amenaces, fortaleses,Realitzar l’anàlisi estratègic D.A.F.O. (Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats) per concretar l’avaluació de les possibilitats peroportunitats) per concretar l’avaluació de les possibilitats per desenvolupar un projecte.desenvolupar un projecte. Definir estratègies i accions per ser presentades a la Comissió DelegadaDefinir estratègies i accions per ser presentades a la Comissió Delegada Territorial.Territorial.
 12. 12. (Nova) Organització Cop CIRSO. Estructura • EL Consell d’experts o la comunitat de pràctica • Grup d’entusiastes • Moderador • Els 4 grups de treball: 1.- Execució penal i prevenció comunitària 2.- Execució penal i assistència especialitzada 3.- Execució penal i cooperació comunitària 4.- Execució penal i treball
 13. 13. Consell d’Experts 100 membres Cop CIRSO. Estructura Execució penal i prevenció comunitària Execució penal i prevenció comunitària Execució penal i assistència especialitzada en l’àmbit comunitari Execució penal i assistència especialitzada en l’àmbit comunitari Execució penal i cooperació comunitària Execució penal i cooperació comunitària Execució penal i treball Execució penal i treball Grup 2, 23 membres Grup 3, 21 membres Grup 1, 24 membres Grup 4, 20 membres Grup d’Entusiastes 12 membres E-moderador Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 14. 14. Cop CIRSO. Estructura El Consell d’Experts Distribució d'experts per grup de treball Grup 4 Execució penal i Treball ; 25 Grup 1 Execució penal i prevenció comunitaria; 25 Grup 3 Execució penal i cooperació comunitaria; 27 Grup 2 Execució penal i assistència especialitzada en l'ambit comunitari; 23 33 6 11 44 0 10 20 30 40 50 1 Distribució procedència professionalconselld'experts Dpt. Just. Altres Dpt. Gen. ÀmbitMunic. AltrInstitu. 31 12 17 10 10 4 2 8 0 5 10 15 20 25 30 35 1 Distribució àmbitsd'experiència professionalconselld'experts Exec.. penal Salut Formac.,treballocupació Adminis.Justícia. ServeisSocials Seguret. Immigració Altres Distribució àmbits expertessa igrups 9 6 9 7 1 9 1 1 3 1 3 9 2 2 4 2 4 3 3 0 2 0 0 2 0 1 1 0 2 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GrupExecució penali prevenció comunitaria GrupExecució penali assistència especialitzadaen l'ambit comunitari GrupExecució penali cooperació comunitaria GrupExecució penali Treball Exec.. penal Salut Formac.,treball ocupació Adminis. Justícia. Serveis Socials Seguret. Immigració Altres Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 15. 15. Cop CIRSO. Processos DEBILITATSDEBILITATS AMENACESAMENACES FORTALESESFORTALESES OPORTUNITATOPORTUNITAT SS
 16. 16. Cop CIRSO. Processos Protocols, Processos i Tècniques El guió de treball del pla estratègic: • Diagnòstic inicial: Opinió experta • Grau de rellevància: Els ìtems crítics • L’anàlisi: Matriu DAFO • Les estratègies i actuacions • Procés de validació • Les fitxes tècniques
 17. 17. • Diagnòstic inicial. Participació i opinió experta • Grau de rellevància. Participació i votació rellevància • Grau de rellevància. Participació i selecció ìtems crítics Opinions Elements negatius Elements positius Totals Factors interns D 63 F 44 107 (45,1 %) Factors externs A 76 O 50 126 (54,1 %) Totals 139 (59,6 %) 94 (40,4 %) 233 (100 %) 51.1%51.1% Vots grau de rellevància Elements negatius Elements positius Totals Factors interns D 1.387 F 1.269 2.656 (48,1 %) Factors externs A 1.450 O 1.410 2.860 (51,9 %) Totals 2.837 (51,4 %) 2.679 (48,6 %) 5.516 (100 %) 61.6%61.6% Identificació ìtems crítics Elements negatius Elements positius Totals Factors interns D 23 F 19 42 (48,8 %) Factors externs A 20 O 24 44 (51,2 %) Totals 50 (50 %) 43 (50 %) 86 (100 %) Cop CIRSO. Processos 72.2 %72.2 % Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 18. 18. MATRIU DAFO GRUP 1 Execució penal i prevenció comunitària  Judicialització dels conflictes,  Lentitud dels processos judicials  Programes preventius inestables i insuficients  Serveis d'intervenció amb les família inestables i insuficients  Repercussions de la crisi econòmica  El treball de la CIRSO i altres organismes de participació i d’intercanvi.  El treball en xarxa.  Els programes de prevenció comunitària.  La precisió i la obligatorietat de l'encàrrec judicial.  El recolzament judicial en l'aplicació de les mesures.  La formació especialitzada i permanent dels professionals.  Disposar d’eines comunes de valoració del risc de reincidència  Implicació insuficient de la societat en el procés reeducatiu  Adaptació dels programes a la diversitat cultural existent insuficient  Coordinació entre serveis i treball en xarxa insuficient  Priorització del treball de despatx en detriment del comunitari Estratègies de superació (El projecte s’enfronta a dificultats externes sense els recursos ni possibilitats per superar-les) Superar debilitats per minimitzar amenaces Estratègies adaptatives (Apareixen oportunitats però no es disposa dels recursos adequats per aprofitar-les) Superar debilitats per aprofitar oportunitats  Implicació professional dels tècnics d'intervenció directa  Especialització i capacitació dels professionals  Diversitat de respostes i flexibilitat d'aplicació de la LORPM 5/2000  Capacitat d'adaptació als canvis i a les demandes de la feina.  Treball amb grups de problemàtiques similars Estratègies defensives (El projecte disposa dels recursos per superar les amenaces) Potenciar fortaleses per minimitzar amenaces Estratègies ofensives. (El projecte disposa de possibilitats i recursos adequats a potenciar elements externs positius) Potenciar fortaleses per aprofitar oportunitats Debilitats Amenaces Oportunitats Fortaleses Cop CIRSO. Processos Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 19. 19. Valoració percentual validació general estratègies 80,7 70,18 94,74 89,47 82,4684,2184,21 89,4787,04 77,78 88,89 77,78 74,0775,93 88,89 61,9 95,24 85,7183,33 76,1980,9578,57 85,71 76,19 85,71 73,81 83,3383,3385,7185,7183,33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mitja va lida ció ge ne ra l 82,18 % Grup 1 E.P. Prevenció Grup 1 E.P. Prevenció Grup 2 E.P. Assist. Especi. Grup 4 E.P. TreballGrup 2 E.P. Cooperació Participació i validació de lesParticipació i validació de les estratègiesestratègies 72.2 %72.2 % Índex validació: 82.18 %Índex validació: 82.18 % 19 estratègies prioritàries19 estratègies prioritàries Cop CIRSO. Processos Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 20. 20. Cop CIRSO. Plataforma El portal ens ha servit per a: Treballar en equip, prendre decisions en consens. Agilitar i millorar la comunicació entre el membres. Accedir a contingut i produir nous continguts de manera immediata. Gestionar amb eficiència la informació. Ampliar i millorar la xarxa de contactes. Aprendre i compartir coneixements Dissenyar i desenvolupar projectes col·lectius. Lideratge Comunicació general Seguiment activitats Difusió externa Blog Forums DAFO Grup 1 DAFO Grup 2 DAFO Grup 3 DAFO Grup 4 Processos participatius DAFO Grup 1 DAFO Grup 2 DAFO Grup 3 DAFO Grup 4
 21. 21. Cop Cirso en dades
 22. 22. Els fòrums de recollida d’opinions expertes i preguntes DAFO Dades generals participació fòrum 11/06/2010 Experts % Aportacion s % Experts Comunitat 88 100 54 61,36 Experts Externs Justícia 49 55,68 21 42,86 Experts Serveis Justícia 39 44,32 33 84,62 EVOLUCIÓ ACTIVITATS FÒRUMS 96 163 188 202 213 219 244 281 327 367 401 408 424 473 564 637 1036 4 7 9 9 10 10 10 12 18 20 21 22 23 24 29 32 42 51 54 855 742 0 200 400 600 800 1000 1200 1 dt 2 dm 3 dj 4 dv 5 dss6 dg 7 dll 8 dt9dm10 dj11 dv12 ds13 dg14 dll15 dt 16 dm 17dj18dvAltres DIES ACTIVITAT G 1 Lect G 1 Aport G 2 Lect G 2 Aport G 3 Lect G 3 Aport G 4 Lect G 4 Aport Total lectu Total aport Estadístiques Cop CIRSO Sobre Participació Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 23. 23. RELACIÓ TOTAL OPINIONS DAFO GRUPS 19 18 15 11 63 20 19 20 17 76 9 10 10 15 44 15 10 11 14 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 debilitats amenaces fortaleses oportunitats Estadístiques Cop CIRSO Sobre Participació Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 24. 24. Estadístiques Cop CIRSO Sobre Participació Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 25. 25. Estadístiques Cop CIRSO Sobre Participació Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 26. 26. 31 ESTRATÈGIES31 ESTRATÈGIES De superació, adaptatives,De superació, adaptatives, defensives i ofensives.defensives i ofensives. 145 ACTUACIONS145 ACTUACIONS Execució penal i prevenció comunitària Execució penal i prevenció comunitària Execució penal i assistència especialitzada en l’àmbit comunitari Execució penal i assistència especialitzada en l’àmbit comunitari Execució penal i cooperació comunitària Execució penal i cooperació comunitària Execució penal i treball Execució penal i treball 8 ESTRATÈGIES8 ESTRATÈGIES 35 ACTUACIONS35 ACTUACIONS 9 ESTRATÈGIES9 ESTRATÈGIES 40 ACTUACIONS40 ACTUACIONS 7 ESTRATEGIES7 ESTRATEGIES 32 ACTUACIONS32 ACTUACIONS 7 ESTRATÈGIES7 ESTRATÈGIES 38 ACTUACIONS38 ACTUACIONS Estadístiques Cop CIRSO Sobre el resultat 5000 CONSULTES5000 CONSULTES 500 APORTACIONS500 APORTACIONS Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 27. 27. Mitja de validació estratègies 84,43 81,48 80,27 82,54 0 20 40 60 80 100 MITJA G 1 MITJA G 2 MITJA G 3 MITJA G 4 Mitja general 82,18 % Estadístiques Cop CIRSO Sobre el resultat Valoració percentual validació general estratègies 80,7 70,18 94,74 89,47 82,46 84,21 84,21 89,47 87,04 77,78 88,89 77,78 74,07 75,93 88,89 61,9 95,24 85,71 83,33 76,19 80,95 78,57 85,71 76,19 85,71 73,81 83,33 83,33 85,71 85,71 83,33 0 20 40 60 80 100 Est. 1.1 Est. 1.2 Est. 1.3 Est. 1.4 Est. 1.5 Est. 1.6 Est. 1.7 Est. 1.8 Est. 2.1 Est. 2.2 Est. 3.3 Est. 2.4 Est. 2.5 Est. 2.6 Est. 2.7 Est. 3.1 Est. 3.2 Est. 3.3 Est. 3.4 Est. 3.5 Est. 3.6 Est. 3.7 Est. 4.1 Est. 4.2 Est. 4.3 Est. 4.4 Est. 4.5 Est. 4.6 Est. 4.7 Est. 4.8 Est. 4.9 Mitja validació general 82,18 % Grup 1 E.P. Prevenció Grup 1 E.P. Prevenció Grup 2 E.P. Assist. Especi. Grup 4 E.P. TreballGrup 2 E.P. Cooperació Material proporcionat per la Cop CIRSO Tarragona - Programa Compartim
 28. 28. “El conocimiento es la forma que necesita adoptar una idea para pasar de una mente a otra” Jorge Wagensberg
 29. 29. Enhorabona! Pla estratègic de les polítiques d’execució penal de la Comissió Delegada Territorial de la CIRSO al Camp de Tarragona Maria Jesús Salido Virgili Delgado

×