‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫طرزالعمل‬
12‫حمل‬1392
‫سید‬‫محمد‬‫نعیم‬‫خالد‬
‫غذا‬ ‫امور‬ ‫تخنیکی‬ ‫مشاور‬
‫غذا‬ ‫کمیته‬ ‫...
‫کلی‬ ‫اهداف‬
‫هدف‬‫این‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫کلی‬‫پریزنتیشن‬‫عملي‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬
‫کنندگان‬ ‫اشتراک‬‫می‬ ‫ذیل‬ ‫مفا...
‫تعاریف‬
‫نمونه‬:‫کتل‬ ‫ماهیتت‬ ‫استتنبای‬ ‫بترای‬ ‫کته‬ ‫استت‬ ‫جمعیتت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زیرمجموعه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫...
4
‫نمونه‬ ‫و‬ ‫نفوس‬
‫نفوس‬ ‫نمونه‬
‫گیري‬ ‫نموه‬ ‫انجام‬ ‫دالیل‬
•‫كمتر‬ ‫هزینه‬
•‫صرفه‬‫در‬ ‫جویي‬‫وقت‬
•‫دقت‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬‫بیشتر‬
•‫الت‬ ‫یا‬ ‫...
‫نمونه‬ ‫و‬ ‫جامعه‬
‫هدف‬ ‫جامعه‬:‫موتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫روغن‬
‫آماري‬ ‫جامعه‬:‫الت‬ ‫دریک‬ ‫روغن‬
‫نمونه‬:2‫روغن‬ ‫سیل‬
‫البرا...
7
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫گمرک‬ ‫درخواست‬
‫محییی‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬ ‫از‬
‫نمونه‬ ‫گذاری‬ ‫لیبل‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬
‫صحت‬ ‫ریاست‬...
‫تیست‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ ‫تهیه‬ ‫عمومی‬ ‫طرزالعمل‬
8
‫افزاینده‬ ‫نمونه‬
Incremental sample
‫متراکم‬ ‫نمونه‬
Aggregate sample
...
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پروسه‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نفوس‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫چارچوب‬ ‫نمودن‬ ‫تعین‬
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫میتود‬ ‫ت...
A.‫گیري‬ ‫نمونه‬ ‫های‬ ‫میتود‬
•‫احتمالي‬:‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫همه‬‫چ‬‫را‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫انس‬
‫دارند‬
•‫احتمالي‬ ‫غیر‬:...
‫شهاي‬‫و‬‫ر‬
‫ي‬‫گير‬‫نمونه‬
1-‫ساده‬‫تصادفي‬‫گيري‬‫نمونه‬Simple Random Sampling
1-‫دسترس‬‫در‬‫گيري‬‫نمونه‬(convenience )
...
‫احتمالي‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(1/5)
•‫ساده‬ ‫تصادفي‬:
–‫كشي‬ ‫قرعه‬
–‫انتخابي‬‫هاي‬‫نمونه‬‫كليه‬‫چ‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫انتخاب‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬...
‫احتمالي‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(2/5)
•‫ا‬ ‫یبقه‬stratified:‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫گروههایي‬ ‫به‬ ‫جامعه‬
‫شوند‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫ت...
‫احتمالي‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(3/5)
•‫ا‬ ‫خوشه‬cluster:‫تقسیم‬ ‫گروههایي‬ ‫به‬ ‫جامعه‬‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫شوند‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫گروه‬...
12
100
1200
k …..12+30،12+12،18+6،6
‫مثال‬:
‫از‬‫خواهيم‬‫مي‬1200‫اقبت‬‫ر‬‫م‬‫تحت‬‫باردار‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫نده‬‫و‬‫پر‬100‫ند...
‫نمونه‬‫چندمرحله‬ ‫گیری‬‫ای‬(5/5)
‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫ی‬‫گیر‬‫نمونه‬‫هرمرحله‬‫در‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫در‬
–‫اول‬‫واحد...
B.‫نمونه‬‫غیراحتمالی‬ ‫گیری‬
•‫فرد‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫احتمال‬ ، ‫احتمالی‬ ‫غیر‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫در‬
‫است‬ ‫مجهول‬ ‫نمونه‬ ‫در...
‫آسان‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬(1/3)
•‫آسان‬ ‫یا‬ ‫ارزان‬ ،‫تر‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جمعیت‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫نمونه‬
‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫است‬...
‫ای‬ ‫سهمیه‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬(2/3)
•‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مجزا‬ ‫گروههای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫جمعیت‬ ‫ابتدا‬
•‫خاص‬ ‫نسبت‬ ‫...
‫مبتنی‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬‫قضاوت‬ ‫بر‬(3/3)
•‫نمونه‬‫میشود‬ ‫گیرنده‬ ‫نمونه‬ ‫تجربه‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫گیری‬
•‫وجود‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫ن...
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫اشتباهات‬ ‫یا‬ ‫خطا‬ ‫انواع‬
1. ‫شمولیت‬ ‫اشتباه‬
2. ‫تصادفی‬ ‫اشتباه‬
3. ‫اشتباه‬‫انتخاب‬
4. ‫اندازه‬ ‫اش...
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫اشتباه‬ ‫اجزا‬
0% 100%
‫اصلی‬ ‫نفوس‬
50%
‫تخمین‬
40%
‫مجموعی‬ ‫اشتباه‬
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫غیر‬ ‫تبعیض‬
(،‫دهی...
‫حجم‬ ‫تعیین‬‫نمونه‬
23
‫سوال‬:‫اين‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫نظر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫تیست‬‫تعداد‬‫چه‬‫مقدار‬‫یا‬‫است؟‬‫الزم‬‫نمونه‬
‫نمونه‬‫حجم‬‫...
24
‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫فکتورهای‬
.1‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫هدف‬
.2‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دقت‬ ‫میزان‬
.3‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫...
‫نسبت‬ ‫برآورد‬ ‫براي‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫حداقل‬(‫كیفي‬ ‫صفت‬)
2
2
2/1 )1()(
d
ppz
n

 
α:‫اول؛‬ ‫نوع‬ ‫خیا‬ ‫احتمال‬
‫اگ...
‫میانگین‬ ‫برآورد‬ ‫براي‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫حداقل‬(‫كمي‬ ‫صفت‬)
α:‫اول؛‬ ‫نوع‬ ‫خیا‬ ‫احتمال‬
‫اگر‬05/0=α‫باشد‬Z1- α/2‫برابر‬...
‫دارد‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫نتیجه‬ ،‫نمونه‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬!
27
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬
•‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫سند‬ ‫یک‬:
–‫نمونه‬ ‫حجم‬
–‫نمونه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫میتود‬
...
29
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ ‫انواع‬
‫متغیر‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬‫توصیفی‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬
‫واحد‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬
...
‫ای‬ ‫طبقه‬ ‫سه‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬
m (M)
m M
‫ای‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫صنفه‬ ‫دو‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬
n‫نمونه‬ ‫تعداد‬ ...
‫پالن‬2‫یا‬3‫نمود؟‬ ‫استفاده‬ ‫وقت‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫طبقه‬
31
‫گونه‬ ‫چه‬ ‫اورگانیزم‬ ‫مایکرو‬
‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫تر...
‫پالن‬ ‫مثال‬3‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫طبقه‬
32
Source: SANCO/4198/2001 Rev. 19 (PLSPV/2001/4198/4198R19-EN.doc)
‫پالن‬ ‫مثال‬3‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫طبقه‬
33
Source: SANCO/4198/2001 Rev. 19 (PLSPV/2001/4198/4198R19-EN.doc)
‫پالن‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫میتود‬3‫ای‬ ‫طبقه‬
34
Source: Center for Food Safety. (2007). Microbiological guideline for re...
‫پالن‬ ‫مثال‬2‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫طبقه‬
35
Source: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/res-rech/intsu...
‫پالن‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫میتود‬3‫ای‬ ‫طبقه‬
36
Source: Center for Food Safety. (2007). Microbiological guideline for re...
‫ها‬ ‫مسؤلیت‬
•‫محیطی‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬:
–‫الکولی‬ ‫غیر‬ ‫مشروبات‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬
–‫نمونه‬ ‫خوب‬ ‫های...
‫مالک‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬
•‫مالک‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬:
–‫به‬ ‫اعتبار‬ ‫قابل‬ ‫مرجع‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫مالک‬ ‫دوم‬ ‫تیست‬ ‫ا...
‫بررسی‬ ‫سطوح‬
.1‫نارمل‬ ‫بررسی‬
‫عادی‬ ‫های‬ ‫بررسی‬
.2‫شده‬ ‫کم‬ ‫بررسی‬
‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫پروسس‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫زیا...
‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫یا‬ ‫البراتوار‬ ‫وسایل‬ ‫نمودن‬ ‫پاک‬
.1‫وسایل‬ ‫نمودن‬ ‫آبکش‬
.2‫یا‬ ‫کننده‬ ‫پاک‬ ‫ماده‬ ‫با‬ ‫شستن‬(det...
‫نمونه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬
•‫نکند‬ ‫کیمیاوی‬ ‫تعامالت‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫خنثی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫بسته‬
•‫باشد‬ ‫تعقیم‬ ‫باید‬ ‫معموال‬ ...
‫نمونه‬ ‫ګذاری‬ ‫لیبل‬
•‫ګردد‬ ‫ګذاری‬ ‫لیبل‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬
•‫چون‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ...
‫تان‬ ‫توجه‬ ‫تشکراز‬!
43
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Food sampling procedure

580 views

Published on

Food Sampling procedure to be implemented very soon in the MoPH.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Food sampling procedure

 1. 1. ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫طرزالعمل‬ 12‫حمل‬1392 ‫سید‬‫محمد‬‫نعیم‬‫خالد‬ ‫غذا‬ ‫امور‬ ‫تخنیکی‬ ‫مشاور‬ ‫غذا‬ ‫کمیته‬ ‫ظرفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫جهت‬ ‫روزه‬ ‫دو‬ ‫ورکشاپ‬ ‫غذا‬ ‫امور‬ ‫تنظیم‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫دوا‬ ‫ملی‬ ‫بورد‬
 2. 2. ‫کلی‬ ‫اهداف‬ ‫هدف‬‫این‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫کلی‬‫پریزنتیشن‬‫عملي‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫کنندگان‬ ‫اشتراک‬‫می‬ ‫ذیل‬ ‫مفاهیم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫باشد‬ –‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫مقدمه‬‫اولیه‬ –‫نمونه‬‫چیست‬ ‫برداری‬‫؟‬ –‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫اهداف‬ –‫نمونه‬ ‫های‬ ‫میتود‬‫برداری‬ –‫نمونه‬ ‫اشتباهات‬‫برداری‬ –‫نمونه‬ ‫پالن‬‫برداری‬ –‫دیګر‬ ‫تخنیکی‬ ‫موضوعات‬ 2
 3. 3. ‫تعاریف‬ ‫نمونه‬:‫کتل‬ ‫ماهیتت‬ ‫استتنبای‬ ‫بترای‬ ‫کته‬ ‫استت‬ ‫جمعیتت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫جمعیت‬. ‫جمعیت‬:‫مجموعه‬‫یا‬ ‫افراد‬‫اشیاء‬‫که‬‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشترک‬ ‫صفت‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫یکجا‬. ‫نمونه‬‫گیري‬:‫آن‬ ‫یي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫پروسه‬‫اعضتا‬ ‫از‬ ‫بعضي‬‫یت‬‫جمعیتت‬‫بته‬ ‫ن‬ ‫عنوان‬‫مایندگان‬‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫جمعیت‬ ‫آن‬ ‫كل‬ ‫معرف‬‫شوند‬ 3
 4. 4. 4 ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫نفوس‬ ‫نفوس‬ ‫نمونه‬
 5. 5. ‫گیري‬ ‫نموه‬ ‫انجام‬ ‫دالیل‬ •‫كمتر‬ ‫هزینه‬ •‫صرفه‬‫در‬ ‫جویي‬‫وقت‬ •‫دقت‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫در‬‫بیشتر‬ •‫الت‬ ‫یا‬ ‫بچ‬ ، ‫محموله‬ ‫تمام‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫عملي‬ ‫غیر‬ 5
 6. 6. ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬:‫موتر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫روغن‬ ‫آماري‬ ‫جامعه‬:‫الت‬ ‫دریک‬ ‫روغن‬ ‫نمونه‬:2‫روغن‬ ‫سیل‬ ‫البراتواری‬ ‫نمونه‬ 500‫روغن‬ ‫گرام‬ 6
 7. 7. 7 ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫گمرک‬ ‫درخواست‬ ‫محییی‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫گذاری‬ ‫لیبل‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫فورم‬ ‫ارسال‬ ‫محییی‬ ‫فورم‬ ‫در‬ ‫معلومات‬ ‫درج‬ ‫کنترول‬ ‫البراتوار‬ ‫آمریت‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫ارسال‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫دوا‬ ‫کیفیت‬ ‫شرایی‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ،‫ارسال‬ ‫نمونه‬ ‫نگهداری‬ ‫نخیر‬‫بلی‬ ‫راجستریشن‬ ‫شعبه‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫وثبت‬ ‫دریافت‬ ‫البراتوار‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫ارسال‬ ‫تست‬ ‫اجرای‬ ‫کیمیاوی‬‫فزیکی‬ ‫میکرو‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫راپور‬ ‫وتفسیر‬ ‫تست‬ ‫راپور‬ ‫تهیه‬(‫نتیجه‬ ‫تست‬ ‫گیری‬) ‫صادره‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫راپورتست‬ ‫درج‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫راپورنهایی‬ ‫ارسال‬ ‫محییی‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫قبول‬ ‫توسی‬ ‫نمونه‬ ‫رد‬ ‫سند‬ ‫ارایه‬ ‫البراتوار‬‫سند‬ ‫ارایه‬(13–24‫ساعت‬ ) ‫نخیر‬ ‫بلی‬ ‫محییی‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬ ‫توسی‬ ‫نمونه‬ ‫اخذ‬ ‫نمیگیرد‬ ‫صورت‬ ‫تست‬ ‫طرزالعمل‬‫گمرک‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اخذ‬‫ات‬
 8. 8. ‫تیست‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ ‫تهیه‬ ‫عمومی‬ ‫طرزالعمل‬ 8 ‫افزاینده‬ ‫نمونه‬ Incremental sample ‫متراکم‬ ‫نمونه‬ Aggregate sample ‫شده‬ ‫کم‬ ‫نمونه‬ Reduced sample ‫البراتواری‬ ‫نمونه‬ Laboratory sample ‫امتحان‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ Test sample ‫اخذ‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫وسایل‬ ‫توسی‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫قسمتی‬ ‫میگردد‬. ‫میگردد‬ ‫یکجا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫افزاینده‬ ‫نمونه‬ ‫چندین‬. ‫میگردد‬ ‫تقسیم‬ ‫مساوی‬ ‫قسمت‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫متراکم‬ ‫نمونه‬. ‫و‬ ‫مساوی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫نمودن‬ ‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫البراتواری‬ ‫نمونه‬ ‫میباشد‬ ‫شده‬ ‫کم‬ ‫نمونه‬ ‫مشابه‬. ‫میده‬ ‫عملیه‬ ‫توسی‬ ‫البراتواری‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫امتحان‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ،‫تراشیدن‬ ،‫کردن‬...‫میگرد‬ ‫تهیه‬. ‫امتحانی‬ ‫قسمت‬ Test portion ‫استعمال‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تیست‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمونه‬ ‫مقدار‬ ‫میگردد‬. Source : General principles of good sampling practice, Neil. T Crosby and Indu Patel, Royal Society of Chemistry, 1995
 9. 9. ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پروسه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نفوس‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫چارچوب‬ ‫نمودن‬ ‫تعین‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫میتود‬ ‫تعین‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫تعین‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ ‫نمودن‬ ‫عملی‬ 9
 10. 10. A.‫گیري‬ ‫نمونه‬ ‫های‬ ‫میتود‬ •‫احتمالي‬:‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫همه‬‫چ‬‫را‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫انس‬ ‫دارند‬ •‫احتمالي‬ ‫غیر‬:‫ندارند‬ ‫حضور‬ ‫چانس‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫همه‬. 10
 11. 11. ‫شهاي‬‫و‬‫ر‬ ‫ي‬‫گير‬‫نمونه‬ 1-‫ساده‬‫تصادفي‬‫گيري‬‫نمونه‬Simple Random Sampling 1-‫دسترس‬‫در‬‫گيري‬‫نمونه‬(convenience ) ‫غي‬‫ر‬‫احتمالي‬ ‫احتمالي‬ 2-‫اي‬‫طبقه‬‫گيري‬‫نمونه‬Stratified sampling)) 3-‫اي‬‫خوشه‬‫گيري‬‫نمونه‬(Cluster sampling ) 4-‫سيستماتيك‬‫گيري‬‫نمونه‬(Systematic sampling) 5-‫اي‬‫مرحله‬‫چند‬‫گيري‬‫نمونه‬((Multistage sampling 2-‫اي‬‫سهميه‬‫گيري‬‫نمونه‬(quota ) 3-‫قضاوت‬‫مبنای‬‫بر‬‫گیری‬‫نمونه‬(judgment) 11
 12. 12. ‫احتمالي‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(1/5) •‫ساده‬ ‫تصادفي‬: –‫كشي‬ ‫قرعه‬ –‫انتخابي‬‫هاي‬‫نمونه‬‫كليه‬‫چ‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫انتخاب‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫يكسان‬‫انس‬. –‫میګردد‬‫استفاده‬‫تصادفی‬‫اعداد‬‫لیست‬‫از‬‫معمول‬ 12
 13. 13. ‫احتمالي‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(2/5) •‫ا‬ ‫یبقه‬stratified:‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫گروههایي‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫تعداد‬ ‫گروه‬ ‫هر‬. •‫باشد‬ ‫معلوم‬ ‫بندی‬ ‫ګروه‬ ‫دلیل‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ګروه‬ ‫به‬ ‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫پیش‬. 13
 14. 14. ‫احتمالي‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(3/5) •‫ا‬ ‫خوشه‬cluster:‫تقسیم‬ ‫گروههایي‬ ‫به‬ ‫جامعه‬‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫گروه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫ی‬ ‫آنها‬ ‫بین‬. 14 ‫كار‬‫انجام‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ 1-‫بندي‬‫خوشه‬ 2-‫گذار‬‫شماره‬‫ی‬ 3-‫نياز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫خوشه‬‫تعداد‬‫تصادفي‬‫انتخاب‬
 15. 15. 12 100 1200 k …..12+30،12+12،18+6،6 ‫مثال‬: ‫از‬‫خواهيم‬‫مي‬1200‫اقبت‬‫ر‬‫م‬‫تحت‬‫باردار‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫نده‬‫و‬‫پر‬100‫نده‬‫و‬‫پر‬ ‫با‬‫است‬‫ر‬‫اب‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گیر‬‫نمونه‬‫فاصله‬‫ت‬‫ر‬‫اینصو‬‫در‬‫کنیم‬‫انتخاب‬: *‫جامعه‬‫اعضاي‬‫تعداد‬(N)‫و‬‫نمونه‬(n)‫ا‬‫ر‬‫مشخص‬‫کنیم‬‫می‬. *‫ي‬‫گير‬‫نمونه‬‫فاصله‬ *‫از‬‫اندوم‬‫ر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫عددي‬1‫تا‬k‫كنيم‬‫مي‬‫انتخاب‬‫ا‬‫ر‬. n N k  15 ‫منظم‬ ‫گیري‬ ‫نمونه‬(4/5) ‫اعضاي‬ ‫يا‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ز‬‫ا‬‫منظم‬‫ر‬‫بطو‬ ‫ها‬‫نمونه‬‫جامعه‬‫شود‬‫مي‬ ‫انتخاب‬.
 16. 16. ‫نمونه‬‫چندمرحله‬ ‫گیری‬‫ای‬(5/5) ‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫ی‬‫گیر‬‫نمونه‬‫هرمرحله‬‫در‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫در‬ –‫اول‬‫واحد‬‫های‬‫احصایوی‬‫محدودتر‬‫و‬‫تر‬‫کوچک‬‫می‬‫انتخاب‬‫شود‬ –‫بعد‬‫واحد‬‫از‬‫ی‬‫بود‬‫شده‬‫انتخاب‬‫قبل‬‫از‬ ‫که‬‫میشود‬‫تصادفی‬‫ی‬‫گیر‬‫نمونه‬، 16
 17. 17. B.‫نمونه‬‫غیراحتمالی‬ ‫گیری‬ •‫فرد‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫احتمال‬ ، ‫احتمالی‬ ‫غیر‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مجهول‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫یاشی‬. •‫شوند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دلخواه‬ ‫بیور‬ ‫نمونه‬. •‫دارد‬ ‫کم‬ ‫مصارف‬ •‫دارد‬ ‫احتمالی‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫نسبت‬ ‫کم‬ ‫ارزش‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬. 17
 18. 18. ‫آسان‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬(1/3) •‫آسان‬ ‫یا‬ ‫ارزان‬ ،‫تر‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جمعیت‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫است‬ ‫تر‬. •‫نمیباشد‬ ‫جمعیت‬ ‫کل‬ ‫نماینده‬ ‫نمونه‬ ‫این‬ •‫یا‬ ‫آزامایشی‬ ‫میالعات‬ ‫برای‬pilot‫است‬ ‫خوب‬. 18
 19. 19. ‫ای‬ ‫سهمیه‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬(2/3) •‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مجزا‬ ‫گروههای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫جمعیت‬ ‫ابتدا‬ •‫خاص‬ ‫نسبت‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گروه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫واحد‬ ‫ب‬ ‫انتخا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیر‬ ‫نمونه‬ ‫یا‬ ‫مسؤل‬ ‫قضاوت‬ ‫با‬. 19
 20. 20. ‫مبتنی‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬‫قضاوت‬ ‫بر‬(3/3) •‫نمونه‬‫میشود‬ ‫گیرنده‬ ‫نمونه‬ ‫تجربه‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫گیری‬ •‫وجود‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫نمونه‬ ‫یا‬ ‫نفوس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫دارد‬. 20
 21. 21. ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫اشتباهات‬ ‫یا‬ ‫خطا‬ ‫انواع‬ 1. ‫شمولیت‬ ‫اشتباه‬ 2. ‫تصادفی‬ ‫اشتباه‬ 3. ‫اشتباه‬‫انتخاب‬ 4. ‫اندازه‬ ‫اشتباه‬‫گیری‬ ‫ماندن‬ ‫بیرون‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫سایز‬ ‫کردن‬ ‫فراموش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫گیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫مالک‬ ‫توسط‬ ‫غلط‬ ‫معلومات‬ 21
 22. 22. ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫اشتباه‬ ‫اجزا‬ 0% 100% ‫اصلی‬ ‫نفوس‬ 50% ‫تخمین‬ 40% ‫مجموعی‬ ‫اشتباه‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫غیر‬ ‫تبعیض‬ (،‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫عدم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫اشتباه‬) ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫تبعیض‬ ‫یا‬ ‫تمایل‬ (‫نباشد‬ ‫نفوس‬ ‫کل‬ ‫نماینده‬ ‫که‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬) ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫اشتباه‬ (‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫تاثیر‬– ‫کالن‬ ‫یا‬ ‫خورد‬) ‫شیوع‬ 22
 23. 23. ‫حجم‬ ‫تعیین‬‫نمونه‬ 23 ‫سوال‬:‫اين‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫نظر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫تیست‬‫تعداد‬‫چه‬‫مقدار‬‫یا‬‫است؟‬‫الزم‬‫نمونه‬ ‫نمونه‬‫حجم‬‫با‬‫تبط‬‫ر‬‫م‬‫عوامل‬ 1-‫مطالعه‬‫هدف‬ 2-‫مطالعه‬‫نوع‬ 3-‫ازمطالعه‬‫ر‬‫دانتظا‬‫ر‬‫مو‬‫نتيجه‬ 4-‫طرح‬‫بودجه‬
 24. 24. 24 ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫فکتورهای‬ .1‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫هدف‬ .2‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دقت‬ ‫میزان‬ .3‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫موجودیت‬(‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬) .4‫روش‬‫گیری‬ ‫نمونه‬ .5‫نفوس‬ ‫یا‬ ‫جامعه‬ ‫یکنواختی‬ .6‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مصارف‬‫بودن‬ .7‫یکنواختی‬ ‫یا‬ ‫پراکندگی‬ .8‫نوع‬ ‫اشتباه‬1‫اشتباه‬ ‫یا‬‫کنندگان‬ ‫تولید‬(‫خوب‬ ‫جنس‬ ‫یک‬ ‫نمودن‬ ‫رد‬) .9‫نوع‬ ‫اشتباه‬2‫مستهلکین‬ ‫اشتباه‬ ‫یا‬(‫خراب‬ ‫جنس‬ ‫یک‬ ‫پذیرفتن‬)
 25. 25. ‫نسبت‬ ‫برآورد‬ ‫براي‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫حداقل‬(‫كیفي‬ ‫صفت‬) 2 2 2/1 )1()( d ppz n    α:‫اول؛‬ ‫نوع‬ ‫خیا‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬05/0=α‫باشد‬Z1- α/2‫برابر‬96/1‫است‬ p:‫نسبت‬ ‫تخمین‬(proportion)‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفت‬ ِd:‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نسبت‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫خیا‬ 25
 26. 26. ‫میانگین‬ ‫برآورد‬ ‫براي‬ ‫نمونه‬ ‫حجم‬ ‫حداقل‬(‫كمي‬ ‫صفت‬) α:‫اول؛‬ ‫نوع‬ ‫خیا‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬05/0=α‫باشد‬Z1- α/2‫برابر‬96/1‫است‬ σ:‫معیار‬ ‫انحراف‬(SD)‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفت‬ d:‫میانگین‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫خیا‬ 22/1 )( d z n     26
 27. 27. ‫دارد‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫نتیجه‬ ،‫نمونه‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬! 27
 28. 28. ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ •‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫سند‬ ‫یک‬: –‫نمونه‬ ‫حجم‬ –‫نمونه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫میتود‬ –‫تیست‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نمونه‬ ‫نگهداری‬ ‫میتود‬ –‫پذیریش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫پذیریش‬ ‫حدود‬‫محصول‬(m‫و‬M‫و‬c) –‫نمونه‬ ‫به‬ ‫مربوی‬ ‫اسناد‬ ‫نگهداری‬ ‫پروسه‬ –‫است‬ ‫کم‬ ‫ناقص‬ ‫محصوالت‬ ‫پذیریش‬ ‫اینصور‬ ‫در‬ 28
 29. 29. 29 ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ ‫انواع‬ ‫متغیر‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬‫توصیفی‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ ‫واحد‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ ‫ای‬ ‫یبقه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫صنفه‬ ‫دو‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ ‫ای‬ ‫یبقه‬ ‫سه‬ ‫پالن‬ ‫متوالی‬ ‫پالن‬
 30. 30. ‫ای‬ ‫طبقه‬ ‫سه‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ m (M) m M ‫ای‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫صنفه‬ ‫دو‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬ n‫نمونه‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ c‫بین‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫عبارت‬m‫و‬M‫میباشد‬ 30 ‫حد‬ ‫از‬m‫نگردد‬ ‫زیاد‬ ‫باید‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫حد‬ ‫نماید‬ ‫تجاوز‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نباید‬‫نماید‬ ‫تجاوز‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ممکن‬ ‫نمونه‬ ‫پالن‬2‫ای‬ ‫طبقه‬ ‫بخش‬ ‫رضایت‬ ‫کننده‬ ‫نارضایت‬ ‫بخش‬ ‫رضایت‬ ‫کننده‬ ‫نارضایت‬‫قبول‬ ‫قابل‬
 31. 31. ‫پالن‬2‫یا‬3‫نمود؟‬ ‫استفاده‬ ‫وقت‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫طبقه‬ 31 ‫گونه‬ ‫چه‬ ‫اورگانیزم‬ ‫مایکرو‬ ‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫تراکم‬ ‫یا‬ ‫شمارش‬ ‫تیست‬ ‫یا‬ ‫موجودیت‬ ‫ن‬ ‫نمودن‬ ‫معلوم‬ ‫تیست‬ ‫موجودیت‬ ‫عدم‬(‫مثبت‬ ‫یا‬ ‫منفی‬) ‫استعمال‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫یبقه‬ ‫سه‬ ‫پالن‬ ‫نمایید‬ ‫تعداد‬n‫و‬c‫نمایید‬ ‫تعین‬ ‫را‬ ‫پالن‬‫دو‬‫نمایید‬ ‫استعمال‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫یبقه‬ ‫مایکرواورګانیزم‬ ‫این‬ ‫موجودیت‬ ‫ایا‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫بلی‬‫نخیر‬ C=0 C>0 ‫تعداد‬n‫نمایید‬ ‫تعین‬ ‫را‬ ‫تعداد‬n‫و‬c‫را‬ ‫نمایید‬ ‫تعین‬ Source: Center for Food Safety. (2007). Microbiological guideline for ready to eat food. Hong Kong. Pp (10)
 32. 32. ‫پالن‬ ‫مثال‬3‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫طبقه‬ 32 Source: SANCO/4198/2001 Rev. 19 (PLSPV/2001/4198/4198R19-EN.doc)
 33. 33. ‫پالن‬ ‫مثال‬3‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫طبقه‬ 33 Source: SANCO/4198/2001 Rev. 19 (PLSPV/2001/4198/4198R19-EN.doc)
 34. 34. ‫پالن‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫میتود‬3‫ای‬ ‫طبقه‬ 34 Source: Center for Food Safety. (2007). Microbiological guideline for ready to eat food. Hong Kong. Pp (10)
 35. 35. ‫پالن‬ ‫مثال‬2‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫طبقه‬ 35 Source: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/res-rech/intsum-somexp-eng.pdf
 36. 36. ‫پالن‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫میتود‬3‫ای‬ ‫طبقه‬ 36 Source: Center for Food Safety. (2007). Microbiological guideline for ready to eat food. Hong Kong. Pp (10)
 37. 37. ‫ها‬ ‫مسؤلیت‬ •‫محیطی‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬: –‫الکولی‬ ‫غیر‬ ‫مشروبات‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ –‫نمونه‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫ایمنان‬ ‫حصول‬ ‫و‬ ‫تضمین‬ ‫گیری‬ •‫غذا‬ ‫و‬ ‫دوا‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کنترول‬ ‫البراتوار‬ ‫آمریت‬: –‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫نمودن‬ ‫تیست‬ –‫محییی‬ ‫صحت‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫البراتوار‬ ‫راپور‬ ‫تهیه‬ 37
 38. 38. ‫مالک‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ •‫مالک‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬: –‫به‬ ‫اعتبار‬ ‫قابل‬ ‫مرجع‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫مالک‬ ‫دوم‬ ‫تیست‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ارسال‬ ‫آنرا‬ ‫محییی‬ ‫وصحت‬ ‫البراتوار‬ ‫رهنمایی‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫نماید‬. 38
 39. 39. ‫بررسی‬ ‫سطوح‬ .1‫نارمل‬ ‫بررسی‬ ‫عادی‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ .2‫شده‬ ‫کم‬ ‫بررسی‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫پروسس‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫بهبود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ 39
 40. 40. ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫یا‬ ‫البراتوار‬ ‫وسایل‬ ‫نمودن‬ ‫پاک‬ .1‫وسایل‬ ‫نمودن‬ ‫آبکش‬ .2‫یا‬ ‫کننده‬ ‫پاک‬ ‫ماده‬ ‫با‬ ‫شستن‬(detergent) .3‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ .4‫جاری‬ ‫آب‬ ‫توسی‬ ‫نمودن‬ ‫آبکش‬ .5‫نمودن‬ ‫خشک‬(‫وسایل‬ ‫بعضی‬) 40
 41. 41. ‫نمونه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ •‫نکند‬ ‫کیمیاوی‬ ‫تعامالت‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫خنثی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ •‫باشد‬ ‫تعقیم‬ ‫باید‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ •‫از‬ ‫جلوګیری‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫نماید‬ ‫هوا‬ ‫ورود‬ •‫اصلی‬ ‫حالت‬ ‫تخریب‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ساختمان‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫بسته‬ ‫نګردد‬ ‫نمونه‬ 41
 42. 42. ‫نمونه‬ ‫ګذاری‬ ‫لیبل‬ •‫ګردد‬ ‫ګذاری‬ ‫لیبل‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ •‫چون‬ ‫معلومات‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫لیبل‬: –‫محصول‬ ‫نام‬ –‫مخصوص‬ ‫کود‬ –‫نګهداشت‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ –‫ترانسپورت‬ ‫مخصوص‬ ‫شرایی‬ –‫نمونه‬ ‫مقدار‬ 42
 43. 43. ‫تان‬ ‫توجه‬ ‫تشکراز‬! 43

×