Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zateplený 17. november

8,539 views

Published on

Ako Česi budovali špičkové vysoké školy a my sme zatepľovali.

Published in: News & Politics

Zateplený 17. november

 1. 1. ZATEPLENÝ 17. NOVEMBER Ako Česi budovali špičkové vysoké školy a my sme zatepľovali
 2. 2. Počujete „štrukturálne fondy“ alebo „eurofondy“ a naskakuje vám „korupcia“ alebo „šafárenie so zdrojmi“? Áno aj... Ale pravda je ešte prozaickejšia – chýba „nápad“ alebo „vízia“ Porovnanie Česka a Slovenska hovorí, že „keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté...“ Slovenské kampusy dnes vyzerajú smutne - nie je to však nutné!
 3. 3. 17. november – deň patriaci študentom a slobode... Slovensko – v mnohom dobehlo Českú republiku, ale budovanie vedomostnej ekonomiky - „knowledge society“ zaostáva... V Česku študuje ročne 63 000 slovenských študentov. Vraj nie sú peniaze...Nie je to pravda. Zdroje EÚ pre oboch sa rátajú na miliardy. Slovensku a jeho rektorátom len chýba nápad... Porovnajme výsledky 7 rokov investícií EU fondov do infraštruktúry vysokých škôl V Čechách a na Slovensku... SIEŤ žiada a dosiahne ZMENU POUŽITIA EUROFONDOV
 4. 4. Fakty o 128 projektoch rekonštrukcie a výstavby vysokých škôl financovaných zo zdrojov EÚ v ČR a SR: Slovensko – 62 projektov, náklad 255 040 494,- € Česko – 66 projektov, náklad 1 054 922 518,- € Slovensko je síce 2x menšie, ale investičný rozdiel - priepastný...
 5. 5. ČESKÁ REPUBLIKA • Výstavba a renovácie VŠ pod operačným programom „Výskum a vývoj pre inovácie“. • 66 realizovaných projektov sledovalo dve prioritné osi programu. • Čo sa podarilo? • Komplexná revitalizácia existujúcich budov • Nové atraktívne VŠ kampusy • 29 nových vedeckých centier, ústavov a výskumných inštitútov...
 6. 6. Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brne Univerzitný kampus Bohunice za 181 211 945,- € Viaceré súčasti boli vybudované za EU fondy Nová budova Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií 35 789 472,- €
 7. 7. Univerzita Karlova Univerzita Pardubice Nová budova Biomedicínskeho centra Lekárskej fakulty v Plzni 6 186 541,- € Nová budova Fakulty chemicko-technologickej Víťaz Grand Prix architektov 2009
 8. 8. Masarykova Univerzita Univerzita Karlova Vizualizácia kampusu UK v Hradci Králové Realizácia je spolufinancovaná z EU fondov Vizualizácia Centra podpory humanitných vied 20 609 269,- €
 9. 9. Technická univerzita Ostrava Vizualizácia novej budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky 31 588 605,- € České vysoké učení technické v Prahe Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov 24 256 300,- €
 10. 10. SLOVENSKÁ REPUBLIKA • Rekonštrukcie pod prioritnou osou „Infraštruktúra vysokých škôl“ operačného programu „Výskum a vývoj“. • Čo sa podarilo? - čiastková modernizácia viacerých budov školy: • zateplenie, výmena okien, oprava fasády... • vnútorné vybavenie školy (nákup IT, rekonštrukcia učební, ubytovanie)
 11. 11. Univerzita Konštantína Filozofa NR modernizácia infraštruktúry UKF 4 295 680,- € Univerzita Pavla J. Šafárika KE modernizácia ITK na UPJŠ 3 994 771,- €
 12. 12. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika modernizácia AOS Slovenská zdravotnícka univerzita Rekonštrukcia a modernizácia objektu SZU, 3 439 966,- € Univerzita Konštantína Filozofa 4 637 433,- € Rozvoj infraštruktúry 3 345 528,- €
 13. 13. Výsledok rekonštrukcie objektov so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie budov Technická univerzita Košice Výsledok projektu zvýšenia kvality vzdelávania na TUKE Technická univerzita Zvolen
 14. 14. Čo sa zatiaľ nepodarilo... Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 15. 15. Na Slovensku bola na poslednú chvíľu v roku 2013 schválená výstavba viacerých vedeckých parkov. Tie však nie sú napojené na celkovú reformu a upgrade univerzít, ktorých sa týkajú: Univerzita Komenského Biomed Martin Júl 2014 Žilinská univerzita Univerzitný vedecký park Jún 2014
 16. 16. Medzičasom stihli u susedov vybudovať: Technická univerzita Ostrava Národné superpočítačové centrum Ostrava 65 673 713,- € Masarykova univerzita Stredoeurópsky technologický inštitút 189 352 102,- € Západočeská univerzita v Plzni Centrum technického a prírodovedného vzdelávania a výskumu, 13 613 733,- €
 17. 17. • 7-ročné výsledky čerpania eurofondov: Česko čerpalo 2x viac a 17.11.2014 vytvorilo 29 nových vedeckých centier • Nové campusy im nie sú len na parádu – priťahujú špičkových študentov a pedagógov a znamenajú vyššiu kvalitu štúdia a výskumu • My žijeme v zateplenom pohodlí... SIEŤ bude presadzovať zásadnú zmenu použitia eurofondov v prospech ambicióznych investícií do vysokých škôl.

×