Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uips reding anatomia mrhania

1,850 views

Published on

 • Login to see the comments

Uips reding anatomia mrhania

 1. 1. D E T E K T Í V K A V P O D A N Í Ú I P Š A D U Š A N AČ A P L O V I Č AZ A P Í S A L : M I R O S L A V B E B L A V Ý , P O S L A N E CN R S RAko získať dvojnásobnepredražený prenájom v„súťaži“ so 7 uchádzačmi
 2. 2. Čo sa stalo? V máji 2013 počas parlamentnej rozpravy som poukázal na zmluvuo nájme priestorov, ktorú uzatvoril Ústav informácií a prognózškolstva, organizácia priamo riadená ministerstvom školstva Ide o prenájom priestorov v bude Reding Tower II v Bratislave-Rači Zmluva bola uzatvorená 1. 3. 2013 na 34 mesiacov na 440 m2 + 4parkovacie miesta na cca 340 000 EUR (cca 10,2 mil. SKK) Nájomné za priestory bez parkovania je 22,3 EUR/m2 mesačne(vnútorné rozdelenie nepoznáme Napriek tomu, ţe v rovnakom čase bol bez akéhokoľvekvyjednávania v rovnakej budove ponúkaný prenájom významnemenších priestorov za 12,85 EUR/m2 mesačne (9,95 EUR/m2nájom + pribliţne 2,90 EUR/m2 sluţby) V oboch prípadoch obsahuje nájom aj všetky sluţby
 3. 3. ÚIPŠ sa bránil tvrdením, ţe: Náklady na takéto priestory ceny nájmov „v uvedenejlokalite (iba plochy, bez sluţieb a energií) pohybujúna úrovni 14 EUR/m2“ Ceny nemoţno porovnávať, lebo „ceny za prenájomsa v ponukách pre súkromný sektor uvádzajú bezDPH... cena, ktorá bola obstaraná pre ÚIPŠ...uvedená aj s DPH“ „často cena za správu a energie navýšia cenu nájmuo sumu vyššiu, neţ je cena za samotnú plochu“
 4. 4. ALE Všetky tri tvrdenia sú preukázateľne nepravdivé
 5. 5. Náklady na takéto priestory: ako sme uţ uviedli, v rovnakej budove bezakéhokoľvek vyjednávania ponúkali menšiu plochuza 9,95 EUR/m2 Podľa Jones Lang Salle dosiahli priemerné nájmymimo centra Bratislavy 8-10 EUR/m2, úroveň 14EUR/m2 dosahujú najprestíţnejšie nájmy v centretypu Aupark Tower, nie budovy v Rači
 6. 6. DPH: ako je zjavné zo zmluvy, ÚIPŠ platí DPH lenz parkovacích miest, ktoré sú zanedbateľnou časťounájmu. Za samotné priestory sa DPH neplatí.
 7. 7. Iné náklady: nepoznáme prípady, kde by cena za správu a energienavýšila cenu nájmu o sumu cca 10 EUR/m2 či viac,ako by to malo byť v tomto prípade v rovnakej budove máme k dispozícii ponuku ciena energií za pribliţne 2,90 EUR/m2 mesačne aj keby sme zobrali do úvahy osobitné sluţby, ktorési ÚIPŠ objednáva, nevieme sa dostať nad 3-4EUR/m2 mesačne
 8. 8. Prečo hovorím o dvojnásobnom predraţení Prečo hovorím o dvojnásobnom predraţení, keď oprotibeţnej ponuke v Redingu je „len“ cca 73%? (22,3EUR/m2 vs 12,85 EUR/m2) Pretoţe priestory v Redingu sú samy o sebe zbytočneluxusné – ide o tzv. kategóriu A Priestory ministerstva školstva ani ÚIPŠ nespĺňajúkategóriu A Respektíve, ţiadne štandardné priestory štátnej správynespĺňajú podmienky kategórie A Budovy štátnej správy sú v kategórii B aţ C, čo byznamenalo ešte výrazne niţšie nájmy
 9. 9. Poďme však k jadru tajomstva: ÚIPŠ sa hájil tým, ţe priestory vyberal v súťaţi 7záujemcov Ponuku však predloţil len jeden záujemca – naprieklukratívnosti podmienok Tak sa pozrime na tú súťaţ a vyriešme záhadu
 10. 10. Záujemcovia: Naozaj oslovili 7 záujemcov Kto sú tí záujemcovia? Okrem toho správneho – YIT Redingu Sú to ešte: 4 realitné kancelárie (LEXXUS, BYTOČ,TUreality, Reality Bratislava) a 2 developeri (HB Reavis, Penta Investments) Tu nastáva prvá poistka ÚIPŠ ÚIPŠ neoslovil popredné realitné firmy zaoberajúce sapriestormi kategórie A (CBRE, Jones Lang Salle, Colliers) Ale lokálne realitné firmy, ktoré priestory tohto typu aninemávajú v ponuke Takţe ako reálni oslovení zostali len 2 developeri
 11. 11. Druhá poistka ÚIPŠ: Oslovenie rozoslané poštou – odovzdané na poštev piatok 25. 1., takţe záujemcovia ho v pošte obdrţaliv pondelok 28. 1, v horšom prípade v utorok 29. 1. Odoslané aj mailom vo štvrtok 24. 1. v noci (medzi22 a 23. hodinou)nasledovným: LEXXUS, HBReavis V piatok 25. 1. Medzi 12. a 13. hodinou nasledovným RealityBA, Bytoč, TUReality, YIT, Penta Deadline na podanie ponuky – streda 30. 1.o 11:00
 12. 12. Teda tri pracovné dni na: Obdrţanie Prečítanie Rozhodnutie o účasti / v prípade realitiek nájdeniepriestorov Vypracovanie ponuky (38 strán) Odovzdanie
 13. 13. Istota je guľomet: Ale predsa len, čo keby sa niekto iný okrem Redingunašiel, kto by mal za týchto okolností záujem sazúčastniť... Sú tu ďalšie poistky
 14. 14. Tretia poistka ÚIPŠ: Poţiadavka na preukázanie úrovne osvetlenia naúrovni minimálne 500 luxov Reding dostal ţiadosť mailom vo štvrtok 24. 1.o 22:31 Uţ v piatok 25. 1. vypracoval dodávateľ pre Reding22stranový posudok na konkrétne priestory, ktoréReding ponúkal ÚIPŠ Následne získal finálny posudok od autorizovanéhorevízneho technika 29. 1.
 15. 15. Štvrtá poistka ÚIPŠ: ÚIPŠ ţiadal moţnosť 3mesačnej výpovednej lehotyz priestorov To by bol pre kaţdého prenajímateľa v kategórii Abozk smrti V zmluve s Redingom uţ však 3mesačná výpovednálehota reálne nie je. Zmluva je na fixnú dobu a je tamlen uvedené, ţe nájomca je zmluvu oprávnenývypovedať len vtedy – ak sa priestory stanú bezzavinenia ÚIPŠ nespôsobilé... a Reding ich do 6mesiacov neopraví ALEBO ak inak hrubo porušujesvoje povinnosti
 16. 16. Doterajšia reakcia rezortu: Po tom, čo som v parlamente poukázal napredraţenosť nájmu – Dušan Čaplovič na brífinguvyhlásil, ţe: „Ja som sa to dozvedel aţ z tlače...Samozrejme, dal som si ešte veci preveriť a budemich preverovať.“ Odvtedy sa ministerstvo k danej veci nevyjadrilo. ÚIPŠ vydal vyhlásenie s uvedenými nepravdivýmiinformáciami.
 17. 17. Čo sa stane teraz? Ministerstvo školstva ako riadiaci orgán OP Vzdelávaniev prípade národných projektov uznáva alebo neuznávakonkrétne výdavky. Ak tento uzná, preplatí ho zo štátnych peňazí a potom si ichuplatní z eurofondov. Ţiadny audítor Európskej komisie, ak sa na tento prípadskutočne pozrie, nemôţe tieto výdavky uznať. Zaplatíme tak predraţenie dvakrát – najprv v cene priestorova potom v tom, ţe nám ich aj tak nepreplatia z eurofondov Vyzývam preto ministra školstva, aby konal Minister sa vyhováral, ţe riaditeľa ÚIPŠ (svojho nominanta)uţ odvolal medzičasom pre iný prehrešok Akú však vyvodí zodpovednosť voči manaţérom projektu? Ako zabezpečí, aby sme nepremárnili 2x10 mil. Sk?

×