SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 7g30-8g10
2 8g10-8g50 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán
8g50-9g30
3 9g30-10g10 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh(*)
4 10g10-10g50 Tiếng Việt Tiếng Việt
5 10g50-11g30
1 13g00-13g40
2 13g40-14g20
14g20-15g00
3 15g00-15g40
4 15g40-16g20
5 16g20-17g00
(*) : Giáo viên bộ môn
UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 1
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Ấp dụng từ ngày 22/2/2021
Nghĩ
Nghĩ
Người lập
Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng
ĐẶNG THỊ THU THANH
TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30-8g10
1 8g10-8g40 Tập đọc LTVC Chính Tả Tập đọc Tập làm văn
8g40-9g00
2 9g00-9g30 Toán Toán Toán Toán Toán
3 9g40-10g10 Anh Văn(*) Anh Văn(*)
10g50-11g30
1 13g00-13g40
2 13g40-14g20
14g20-15g00
3 15g00-15g40
4 15g40-16g20
5 16g20-17g00
(*) : Giáo viên bộ môn
NĂM HỌC: 2020 - 2021
UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 2
Ấp dụng từ ngày 22/2/2021
Nghĩ
Nghĩ
Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng
ĐẶNG THỊ THU THANH
Người lập
TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 7g30-8g10
2 8g10-8g50
8g50-9g30
3 9g30-10g10
4 10g10-10g50
5 10g50-11g30
13g00-13g40
1 14g00 - 14g30 Toán Toán Toán Toán TLV
14g30 - 15g00
2 15g00-15g30 Tập đọc Tiếng Anh(*) LTVC Tiếng Anh(*) Toán
15g40-16g20
16g20-17g00
(*) : Giáo viên bộ môn
NĂM HỌC: 2020 - 2021
UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 3
Ấp dụng từ ngày 22/2/2021
Nghĩ
Nghĩ
Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng
ĐẶNG THỊ THU THANH
Người lập
TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 7g30-8g10
2 8g10-8g50
8g50-9g30
3 9g30-10g10
4 10g10-10g50
5 10g50-11g30
13g00-13g40
1 14g00 - 14g30 Tập đọc LTVC Toán Toán TLV
14g30 - 15g00
2 15g00-15g30 Toán Toán Lịch sử Khoa học Toán
15g30-16g00
3 16g00-16g30 Tiếng Anh(*) Tiếng Anh(*)
(*) : Giáo viên bộ môn
NĂM HỌC: 2020 - 2021
UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 4
Ấp dụng từ ngày 22/2/2021
Nghĩ
Nghĩ
Nghĩ
Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng
ĐẶNG THỊ THU THANH
Người lập
TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 8g10-8g40 Tập đọc LTVC Lịch sử Tập đọc Tập làm văn
8g40-9g00
2 9g00-9g30 Toán Toán Toán Toán Địa lý
9g30-9g40
3 9g40-10g10 Anh Văn (*) Anh Văn (*) Khoa học
4 10g10-10g50
1 13g00-13g40
2 13g40-14g20
14g20-15g00
3 15g00-15g40
4 15g40-16g20
5 16g20-17g00
(*) : Giáo viên bộ môn
NĂM HỌC: 2020 - 2021
UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 5
Ấp dụng từ ngày 22/2/2021
RA CHƠI
Người lập
Nghĩ
Nghĩ
Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng
ĐẶNG THỊ THU THANH

More Related Content

More from MaiKhang3

Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdfMaiKhang3
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfMaiKhang3
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdfMaiKhang3
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdfMaiKhang3
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docxMaiKhang3
 
Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4MaiKhang3
 

More from MaiKhang3 (20)

Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdf
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
 
1 (1).pdf
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
 
Thu 26
Thu 26Thu 26
Thu 26
 
Qd
QdQd
Qd
 
Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4
 

Recently uploaded

Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 

Recently uploaded (20)

Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 

Ltt

  • 1. TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 7g30-8g10 2 8g10-8g50 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán 8g50-9g30 3 9g30-10g10 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh(*) 4 10g10-10g50 Tiếng Việt Tiếng Việt 5 10g50-11g30 1 13g00-13g40 2 13g40-14g20 14g20-15g00 3 15g00-15g40 4 15g40-16g20 5 16g20-17g00 (*) : Giáo viên bộ môn UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 1 NĂM HỌC: 2020 - 2021 Ấp dụng từ ngày 22/2/2021 Nghĩ Nghĩ Người lập Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021 Duyệt của Hiệu Trưởng ĐẶNG THỊ THU THANH
  • 2. TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 7g30-8g10 1 8g10-8g40 Tập đọc LTVC Chính Tả Tập đọc Tập làm văn 8g40-9g00 2 9g00-9g30 Toán Toán Toán Toán Toán 3 9g40-10g10 Anh Văn(*) Anh Văn(*) 10g50-11g30 1 13g00-13g40 2 13g40-14g20 14g20-15g00 3 15g00-15g40 4 15g40-16g20 5 16g20-17g00 (*) : Giáo viên bộ môn NĂM HỌC: 2020 - 2021 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 2 Ấp dụng từ ngày 22/2/2021 Nghĩ Nghĩ Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021 Duyệt của Hiệu Trưởng ĐẶNG THỊ THU THANH Người lập
  • 3. TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 7g30-8g10 2 8g10-8g50 8g50-9g30 3 9g30-10g10 4 10g10-10g50 5 10g50-11g30 13g00-13g40 1 14g00 - 14g30 Toán Toán Toán Toán TLV 14g30 - 15g00 2 15g00-15g30 Tập đọc Tiếng Anh(*) LTVC Tiếng Anh(*) Toán 15g40-16g20 16g20-17g00 (*) : Giáo viên bộ môn NĂM HỌC: 2020 - 2021 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 3 Ấp dụng từ ngày 22/2/2021 Nghĩ Nghĩ Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021 Duyệt của Hiệu Trưởng ĐẶNG THỊ THU THANH Người lập
  • 4. TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 7g30-8g10 2 8g10-8g50 8g50-9g30 3 9g30-10g10 4 10g10-10g50 5 10g50-11g30 13g00-13g40 1 14g00 - 14g30 Tập đọc LTVC Toán Toán TLV 14g30 - 15g00 2 15g00-15g30 Toán Toán Lịch sử Khoa học Toán 15g30-16g00 3 16g00-16g30 Tiếng Anh(*) Tiếng Anh(*) (*) : Giáo viên bộ môn NĂM HỌC: 2020 - 2021 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 4 Ấp dụng từ ngày 22/2/2021 Nghĩ Nghĩ Nghĩ Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021 Duyệt của Hiệu Trưởng ĐẶNG THỊ THU THANH Người lập
  • 5. TIẾT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 8g10-8g40 Tập đọc LTVC Lịch sử Tập đọc Tập làm văn 8g40-9g00 2 9g00-9g30 Toán Toán Toán Toán Địa lý 9g30-9g40 3 9g40-10g10 Anh Văn (*) Anh Văn (*) Khoa học 4 10g10-10g50 1 13g00-13g40 2 13g40-14g20 14g20-15g00 3 15g00-15g40 4 15g40-16g20 5 16g20-17g00 (*) : Giáo viên bộ môn NĂM HỌC: 2020 - 2021 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ THÁNH TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 5 Ấp dụng từ ngày 22/2/2021 RA CHƠI Người lập Nghĩ Nghĩ Tân Phú , ngày 18 tháng 02 năm 2021 Duyệt của Hiệu Trưởng ĐẶNG THỊ THU THANH