Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

V. Tutlys "Socialinė partnerystė plėtojant profesinio rengimo sistemą Lietuvoje"

300 views

Published on

Socialinė partnerystė plėtojant profesinio rengimo sistemą Lietuvoje./Social partnership in developing VET system of Lithuania
Autorius: Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo Universitas

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V. Tutlys "Socialinė partnerystė plėtojant profesinio rengimo sistemą Lietuvoje"

  1. 1. Vytauto Didžiojo universitetas Socialinė partnerystė plėtojant profesinio rengimo sistemą Lietuvoje. Social partnership in developing VET system of Lithuania Vidmantas Tūtlys, Vytautas Magnus University Centre for Vocational Education and Research
  2. 2. Socialinės partnerystės institucinės raidos specifiškumas Specificity of institutional development of social partnership • Socialinių partnerių ir socialinės partnerystės kūrimasis radikalių socialinių ir ekonominių pokyčių kontekste po 1990 m. • Socialinės partnerystės plėtra profesinio rengimo srityje kuriant naują institucinį profesinio rengimo sistemos modelį. • Establishment of social partners and social partnership in the context of radical social and economic changes after 1990. • Development of social partnership in the VET in the conditions of establishment of the new institutional model of VET.
  3. 3. Socialinių partnerių dalyvavimas plėtojant profesinio rengimo sistemą Involvement of social partners in the development of VET system • Socialinė partnerystė labiausiai išplėtota nacionaliniu lygmeniu (trišalis socialinis dialogas), tačiau daug silpniau plėtojama ūkio sektoriuose ir regionuose. • Nesubalansuotas darbdavių, profesinių sąjungų ir profesinių organizacijų dalyvavimas socialiniame dialoge ir profesinio rengimo reformose. • Nacionalinės kvalifikacijų sistemos plėtros poveikis socialinio dialogo stiprinimui profesinio rengimo ir kvalifikacijų srityje (darbdavių dalyvavimas rengiant profesinius standartus, nacionalinio ir sektorinių profesinių komitetų veikla ir t.t.). • Domination of the social partnership on the national level (tripartite social dialogue), comparatively undeveloped social partnership in the sectors and regions. • Disbalance between the involvement of employers, trade unions and professional organisations in the social dialogue and VET reforms. • Impact of the reform of the national system of qualifications to the enhancement and strengthenning of the social dialogue in the field of VET and qualifications (involvement of employers in the design of the occupational standards, activities of sectoral and national professional committees).
  4. 4. Socialinės partnerystės plėtros uždaviniai ir perspektyvos Tasks and prospects of development of social partnership in the field of VET and qualifications • Socialinių partnerių (ypač profesinių sąjungų ir profesinių organizacijų) galių stiprinimas profesinio rengimo organizavimo, mokymosi rezultatų vertinimo, profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse. • Socialinės partnerystės plėtojimas sektoriuose ir regionuose diegiant ir plėtojant pameistrystę. • Capacity building of social partners (especially trade unions and professional organisations) in the field of organisation of VET provision, competecne assessment and awarding of professional qualifications. • Development of social partnership in sectors and regions needed for the implementation and development of apprenticeship.
  5. 5. Thank you for your attention. Vidmantas Tūtlys v.tutlys@smf.vdu.lt
  6. 6. Thank you for your attention. Vidmantas Tūtlys v.tutlys@smf.vdu.lt

×