07 mei 2014 © Het Financieele Dagblad
PENSIOENFONDSEN
Dijsselbloemroeptop
totverzettegen
‘riskante’België-route
voorpensio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dijsselbloem roept op tot verzet tegen ‘riskante’ België-route voor pensioenfondsen

562 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dijsselbloem roept op tot verzet tegen ‘riskante’ België-route voor pensioenfondsen

  1. 1. 07 mei 2014 © Het Financieele Dagblad PENSIOENFONDSEN Dijsselbloemroeptop totverzettegen ‘riskante’België-route voorpensioenfondsen PENSIOENFONDSEN Nelleke Trappenburg en Rik Winkel Brussel Het Aon-pensioenfonds heeft een gevoelige snaar geraakt bij Jeroen Dijsselbloem. De minister van Fi- nanciënreageerdefelophetvoor- nemenvanhetpensioenfondsom eventueelnaarBelgiëteverhuizen, omdathettoezichtdaarsoepeleris. Pensioenexperts verwijten de be- windsman gebrekkige kennis van de EU-pensioenwetgeving. Dijsselbloemvindthetonverant- woordalspensioenfondsenNeder- land verlaten om hier het toezicht te ontwijken. ‘Als dat de reden is, lijkt me dat buitengewoon kwets- baarvoordemensendiehunpensi- oenviadatfondshebbengeregeld’, zei hij gisteren in Brussel. DrieanderefondsengingenAon alvoorbijdeverhuizingvanNeder- land naar België. In België zijn de eisen aan pensioenfondsen min- derzwaar,zodatderegelinggoed- koper kan worden uitgevoerd. Volgens Dijsselbloem willen de fondsen kennelijk risico’s lopen die binnen het Nederlandse toe- zichtskader niet worden toegela- ten. ‘Als ik pensioengerechtigde wasbijdiefondsen,zouikdaarin- tern eens vragen over stellen.’ Toezicht op pensioenfondsen is volgens de minister nog niet Europees geregeld. ‘Het Financi- eelToezichtskaderisinbelangrijke mate nationaal bepaald.’ Dijssel- bloemkandebetreffendefondsen nietverbiedenomoverdegrenste gaan, zegt hij. Maar hij schroomt niet om deelnemers te waarschu- wenenzieter‘zeerzeker’geenaan- sporinginomderegelsteverande- ren. ‘Als mensen onverantwoorde dingenwillendoenmetpensioen- vermogens, is dat natuurlijk geen reden om de regels te verlichten.’ Hans van Meerten, pensioen- advocaat van Clifford Chance, is verbaasd over de reactie van Dijs- selbloem.‘Dijsselbloemlijkttever- geten dat we Europese wet- en re- gelgeving hebben die deelnemers vanpensioenfondseninallelidsta- ten beschermt.’ Ook vindt Van Meerten dat Bel- giëwelergnegatiefwordtafgeschil- derd.‘HettoezichtinBelgiëisflexi- beler. De rekenrente kan meer op hetdeelnemersbestandafgestemd worden. Dat is weliswaar anders, maar niet slechter.’ Daarbij wijst hijeropdatNederlanderjuistaltijd opgehamerdheeftdatdefinancie- ringseisen aan pensioenfondsen nietgeharmoniseerdmoestenwor- deninEuropa,waardoordezever- schillenernuzijntussenBelgiëen Nederland.‘Ditisdekeerzijdevan dieopstelling’,aldusVanMeerten. Europarlementariër Bas Eick- hout (GroenLinks) wijst Dijssel- bloemeropdatdithetnadeelisvan inEuropaweleeninternemarkten éénkapitaalmarkttehebben,maar geenEU-belastingbeleid.InBelgië enLuxemburgblijvenvermogens- beheer en pensioenadministratie vrijgesteldvanbtw,terwijldievrij- stellinginNederlandper1januari vervalt. Volgens Stan Beelen, part- nerindirectebelastingenbijPwC, is dat een van de factoren die de verhuizingvaneenpensioenfonds naar België aantrekkelijk maken. Belgiëprofileertzichsinds2007 als aantrekkelijk land om een buitenlands pensioen onder te brengen. Dat jaar voerde het land zelfs actief campagne om buiten- lands pensioengeld aan te trek- ken.Belgiëdeeddatnietvoorniets. Sinds 2005 is de Europese Pensi- oenwetvankracht.Daardoorkun- nenEU-lidstatenhunpensioenver- mogeninhetbuitenlandbeheren, onder lokaal toezicht. Belgiëkenteenrelatieflichttoe- zichtsregimeoppensioenenenzag kansen. Om snel in te spelen op deze ontwikkeling kwam het ze- ven jaar geleden met een speciaal vehikel voor grensoverschrijdend verkeer,hetzogehetenOrganisme voor de Financiering van Pensioe- nen(OFP).Onlangskondigdenfar- maceut Johnson & Johnson en fi- nancieeldienstverlenerEuroclear aanhunNederlandsepensioenre- gelingnaareenpan-Europeespen- sioenfondsinBelgiëtewillenover- brengen. ‘Onverantwoorde dingen doen met pensioenvermogen is geen reden de regels te verlichten’ Jeroen Dijsselbloem FOTO: ANP

×