Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מכון היצוא - מצגת ענף פרוייקטים בינלאומיים

1,246 views

Published on

מכון היצוא - מצגת ענף פרוייקטים בינלאומיים

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מכון היצוא - מצגת ענף פרוייקטים בינלאומיים

 1. 1. ‫המחלקה לפרויקטים בינ"ל ומדינות יעד‬ ‫ענף הפרויקטים הבינ"ל‬ 2012 ‫פברואר‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ‫חזון‬ ‫הגברת המעורבות של חברות ישראליות‬ ‫בפרויקטים בינ"ל, תוך סיוע בהתמודדות עם‬ ‫החסמים הקיימים בארץ ובחו"ל, וזאת במטרה‬ ‫להגביר את התחרותיות של החברות הישראליות‬ ‫בזירה הבינ"ל.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 3. 3. ‫תחומי פעילות‬ ‫פרויקטים בינ"ל‬ ‫•‬ ‫מוסדות המימון הבינ"ל‬ ‫•‬ ‫ארגון האומות המאוחדות‬ ‫•‬ ‫פעילות מולטי דיציפלינארית‬ ‫•‬ ‫קטלוגים טכנולוגיים‬ ‫•‬ ‫מדינות ערב‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 4. 4. ‫פרויקטים בינ"ל‬ ‫ענף הפרויקטים הבינ"ל פועל לשילוב חברות ישראליות‬ ‫בפרויקטים המתקיימים בעולם )מיקוד באפריקה(‬ ‫•איתור פרויקטים הרלוונטיים לתעשיות הישראליות ושנמצאים בשלבים המוקדמים שלהם‬ ‫)לפני פרסום מכרז(.‬ ‫•יצירת שת"פ בין מנהלי הפרויקטים והיצואנים הישראלים דרך הבאתם לארץ ויצירת‬ ‫מפגשים עסקיים וביקורים אצל החברות.‬ ‫•ארגון מפגשים עסקיים בין מנהלי פרויקטים לבין יצואנים אשר משתתפים בפעילויות‬ ‫שונות של המכון.‬ ‫•שילוב יצואנים כקבלני משנה של חברות פרויקטים בינ"ל הפעילות בחו"ל.‬ ‫•איתור חברות פרויקטים בינ"ל שזכו במכרזים וזאת במטרה לחבר חברות ישראליות‬ ‫לפרויקטים הנ"ל כקבלניות משנה.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 5. 5. ‫מוסדות המימון הבינ"ל‬ ‫ענף הפרויקטים הבינ"ל מלווה את הפרויקטים הנבחרים הממומנים ע"י‬ ‫המוסדות הללו במדינות היעד ומבצע פעילות לקידום החברות הישראליות‬ ‫לזכייה בפרויקטים אלו.‬ ‫דרכי ביצוע:‬ ‫•אספקה של מידע שוטף ליצואנים אודות פעילות מוסדות המימון הבינ"ל, בכלל זה פרויקטים‬ ‫שמתוכננים להתבצע וערוצים שונים למימון פרויקטים.‬ ‫•איתור חברות פרויקטים בינ"ל אשר זכו במכרזים של מוסדות המימון במטרה לשלב חברות‬ ‫ישראליות בפרויקטים אלו.‬ ‫•שילוב ערוצי הפעילות של הענף בפעילות של שאר הענפים ובכך לתת עוד כלים למנהלי הענפים.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 6. 6. ‫ארגון האומות המאוחדות‬ ‫הגברת המעורבות וההשתלבות של חברות ישראליות בתוכניות הרכש‬ ‫השונות של האו"ם וארגוניו.‬ ‫מטרות ויעדים:‬ ‫•כיום רשומות 06 חברות ישראליות כספקיות לאו"ם. המטרה עד לסוף 2102 שתהיינה רשומות‬ ‫57 חברות ישראליות )תנאי בלעדיו אין להשתתף במכרזי רכש של האו"ם הינו רישום החברה‬ ‫כספק של הארגון(.‬ ‫•להגדיל את מספר החברות הישראליות שמשתתפות במכרזים של האו"ם.‬ ‫‪Year‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Israel‬‬ ‫%‬ ‫6002‬ ‫000,000,404,9$‬ ‫211,534,31$‬ ‫%76.0‬ ‫7002‬ ‫000,000,311,01$‬ ‫825,564,31$‬ ‫%17.0‬ ‫8002‬ ‫000,000,495,31$‬ ‫797,937,22$‬ ‫%27.0‬ ‫9002‬ ‫000,000,797,31$‬ ‫919,981,51$‬ ‫%44.0‬ ‫0102‬ ‫000,000,445,41$‬ ‫661,259,31$‬ ‫%44.0‬ ‫הפעילות מתבצעת בשיתוף עם המחלקה לעניינים מדיניים באו"ם במשרד החוץ והמשלחת‬ ‫הקבועה של ישראל ליד מוסדות האו"ם בניו-יורק.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 7. 7. ‫פעילות מולטי דיציפלינרית‬ ‫פעילות רוחבית בחטיבה לענפים טכנולוגיים הכוללת:‬ ‫•‬ ‫– משלחות רב תחומיות – ימי חדשנות‬ ‫– עיר חכמה‬ ‫– מגה אירועים‬ ‫• 5102 ‪Expo‬‬ ‫• קטלוג מגה אירועים‬ ‫– כנסים‬ ‫• לדוגמא כנס בנושא "טביעת הרגל הפחמנית"‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 8. 8. ‫קטלוגים‬ ‫‪ - Smart City‬בהכנה‬ ‫•‬ ‫‪Mega Events‬‬ ‫•‬ ‫טכנולוגיות למצבי חירום ואסונות טבע - מיועד למדינות, עיריות, רשויות‬ ‫•‬ ‫ממשלתיות, ארגונים העוסקים בתחום.‬ ‫טכנולוגיות אבטחת מערכות מידע - מיועד לבנקים/למוסדות פיננסיים.‬ ‫•‬ ‫טכנולוגיות לשלטון המקומי - עיריות, מועצות ורשויות ממשלתיות.‬ ‫•‬ ‫טכנולוגיות לשוק הקמעונאי‬ ‫•‬ ‫טכנולוגית ירוקות‬ ‫•‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫רונן גרובר‬ ‫מנהל פיתוח עסקי - פרויקטים בינלאומיים‬ ‫המכון הישראלי לייצוא ושיתוף פעולה בין-לאומי‬ ‫המרד 92, ת"א, 52186‬ ‫טלפון: 8392415-30‬ ‫נייד: 0268754-450‬ ‫דוא"ל: ‪roneng@export.gov.il‬‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬

×