Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MEDITERRANEAN SOS Network

504 views

Published on

Νew methods for financial strategic approach of supporters to MEDITERRANEAN SOS Network environmental organization.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MEDITERRANEAN SOS Network

 1. 1. ΢τρατηγική νζων μεθόδων προςζγγιςησ οικονομικϊν υποςτηρικτϊν του ζργου τησ περιβαλλοντικήσ οργάνωςησ «Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS»
 2. 2. Νοζμβριοσ 2012 Φοιτητζσ Με τη βοήθεια των Γκαραλζασ Βαςίλθσ Γρθγοριάδθ Καλοφδα Κνδου Δζςποινα Κάπου Ευγενία Ραδίςθ Αναςταςία Ραυταπόςτολοσ Αριςτείδθσ ΢οϊλεμετηίδου Ειρινθ Σρωαδίτθ Κατερίνα Χαρίτογλου Χρφςα Χρονόπουλοσ Χριςτοσ Ηιςθ Εφθ (Business Coach) Παπαβαςιλείου Ζφθ (Business Coach) Καμμζνοσ Νίκοσ (Facilitator) Edridge Peter (Facilitator)
 3. 3. Περιεχόμενα 1. SWOT analysis 2. Ζμμεςοι τρόποι • Ενίςχυςθ του Brand Name 3. Άμεςοι τρόποι • • • • • • Crowd-Funding SMS/ eShop Bazaar Αγροτουριςμόσ Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια Ανταποδοτικι Ανακφκλωςθ
 4. 4. ΢τοιχεία που βαςιςτήκαμε 1. Διαδικτυακι αναηιτθςθ 2. Πλθροφόρθςθ από ΜΚΟ 3. Αποτελζςματα ζρευνασ Πιο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ διεξιγαμε μια διαδικτυακι ζρευνα ςτθν οποία ςυμμετείχαν 190 άτομα
 5. 5. SWOT
 6. 6. SWOT TRENGHTS •΢κοπόσ – Όραμα •Εξυπθρζτθςθ δθμοςίου ςυμφζροντοσ •Ανεξαρτθςία από κρατικοφσ,κομματικοφσ και ιδιωτικοφσ φορείσ •Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ – Δθμοκρατικι Λειτουργία •Ενθμζρωςθ παιδιϊν μζςω ευχάριςτων& λειτουργικϊν sites PPORTUNITIES •΢φγχρονθ τάςθ προσ πράςινθ & αειφόρο ανάπτυξθ •Κρατικζσ & ευρωπαϊκζσ επιχορθγιςεισ •ΜΚΟ με παράλλθλεσ δράςεισ •ΜΜΕ & πανεπιςτιμια με «πράςινο προφίλ» •Μζςθ αναγνωριςιμότθτα EAKNESSES •Ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων •Μικρόσ αρικμόσ ςτακερϊν μελϊν & εκελοντϊν •Περιοριςμζνθ δραςτθριότθτα •«Βαρφ» site – ΢φγχυςθ του κοινοφ αναφορικά με τθ βαςικι δράςθ HREADS •Παγκόςμια δυςμενισ οικονομικι κατάςταςθ •Μεγάλοσ αρικμόσ ΜΚΟ που μοιράηονται τισ χρθματοδοτιςεισ •Αδυναμία ςτιριξθσ των ΜΚΟ από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ •Υπαρξθ αδιαφανϊν ΜΚΟ •Νομικοί περιοριςμοί
 7. 7. Ενίςχυςη του Brand Name τησ ΜΚΟ
 8. 8. 8 Tag τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ δράςεισ
 9. 9. People Σests ,ερωτήςεισ , ςυμβουλζσ Social partners ενθάρρυνςη διατφπωςη λφςεων ςυχνζσ κοινοποιήςεισ για περιβαλλοντικά θζματα
 10. 10. Μεγάλοσ Διαγωνιςμόσ ! Ψάχνουμε το νζο μασ logo! ΢τείλε μασ το ςχζδιο ςου που να ςυμβολίηει τθν δράςθ του οργανιςμοφ, ςυγκζντρωςε τα περιςςότερα likes και …
 11. 11. Νζεσ μζθοδοι χορηγίασ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Crowd-Funding SMS/ eShop Bazaar Αγροτουριςμόσ Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια Ανταποδοτική Ανακφκλωςη
 12. 12. 1.Crowd-Funding Kickstarter Crowdfunder Fundable Indiegogo Groopio EarlyShares GetFunded
 13. 13. Crowd-funding 1. Πρόταςη Χριςθ πλατφόρμασ crowd-funding για τθν χρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων Projects  Νζοσ τρόποσ χρθματοδότθςθσ χάρθ ςτθν βοικεια των χρθςτϊν του διαδικτφου  Κάκε δθμιουργόσ ορίηει ζνα χρθματικό ςτόχο για τθν εκάςτοτε καμπάνια που δθμιουργεί και ηθτά χριματα από τουσ «υποςτθρικτζσ» μζςω μιασ ανταλλακτικισ πυραμίδασ που προςφζρει 
 14. 14. Crowd-funding 2. Δυνατότητα Τλοποίηςησ Εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ ανά project  Απαιτείται προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ  Ευκολία προςζγγιςθσ δωρθτϊν  Κόςτοσ μόνο αν ςυγκεντρωκεί το ποςό 
 15. 15. Crowd-funding 3. Κόςτοσ  Χρονικό  Οικονομικό  Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο καταςκευισ  PayPal: τζλοσ υπθρεςιϊν πιςτωτικισ κάρτασ, φψουσ 3,4% + 0,35 ευρϊ για κάκε ςυναλλαγι  Θλεκτρονικι πλατφόρμα χρθματοδότθςθσ: 3% του ποςοφ που κα λάβουν  Δϊρα  υλικά  άυλα
 16. 16. Crowd-funding 4. Οφζλη Κοινωνικό όφελοσ από τθν υλοποίθςθ του project  Εργαλείο χρθματοδότθςθσ, επικοινωνίασ και προϊκθςθσ τθσ ΜΚΟ  Ενίςχυςθ του Brand Name  Πικανότθτα να ςυγκεντρωκεί μεγαλφτερο ποςό από το απαιτοφμενο  Δθμιουργεί το αίςκθμα τθσ ςυμμετοχισ  Ενδεχόμενθ προςζλκυςθ μεγάλων επενδυτϊν  Παρζχει διαφάνεια (μόνο ονομαςτικζσ χορθγίεσ)  Επιτρζπει τισ αυκόρμθτεσ δωρεζσ 
 17. 17. Crowd-funding 5. Δυςκολίεσ Απαιτείται φπαρξθ δυνατοφ network  Προχποκζτει τθν επιλογι και δυνατότθτα καταςκευισ δϊρων από τθ ΜΚΟ  Δυςκολία ςυγκζντρωςθσ μεγάλου ςυνολικοφ ποςοφ  Μθ ςτακερι πθγι εςόδων  6. Ρίςκο Ρίςκο για το κφροσ του οργανιςμοφ αν δεν καταφζρει να υλοποιιςει όςα υπόςχεται  All or nothing  Πικανότθτα κάποιοι από τουσ χορθγοφσ να μθν είναι ςυνεπείσ ςτθ δζςμευςθ τουσ  Κίνδυνοσ δυςφιμιςθσ  Οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ ενζχουν πάντα τον κίνδυνο τθσ απάτθσ 
 18. 18. Crowd-funding 7. Πλάνο Δράςησ Εγγραφι ςτο site και ςτο PayPal (Μόνο τθν 1θ φορά)  Εφρεςθ ενδιαφζροντοσ Project  ΢χεδιαςμόσ (τρόποσ παρουςίαςθσ, ποςό, χρόνοσ, δϊρα)  Ανάρτθςθ του Project  Σακτικι ενθμζρωςθ του blog  Αποςτολι δϊρων (εφόςον επιτευχκεί ο ςτόχοσ) 
 19. 19. 2. Αποςτολή SMS/ In site eShop
 20. 20. Αποςτολή SMS 1. Οριςμόσ Προτείνεται ςυνεργαςία : με εταιρεία Κινθτισ Σθλεφωνίασ για ζςοδα επί των απεςταλμζνων SMS μια ςυγκεκριμζνθ θμζρα του ζτουσ (πχ. Παγκόςμια Θμζρα Περιβάλλοντοσ) με εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν call center για δθμιουργία SMS «Μεςόγειοσ SOS» με χρζωςθ 2. Δυνατότητα Τλοποίηςησ  Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο καταςκευισ  Διαδεδομζνοσ τρόποσ επικοινωνίασ  Ζνασ ςτουσ δφο προτιμά αυτό τον τρόπο οικονομικισ ενίςχυςθσ*
 21. 21. Αποςτολή SMS 3. Κόςτοσ Δεν κα υπάρχει οικονομικό ι άλλο κόςτοσ για τθν ΜΚΟ Σο κόςτοσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ κα αφαιρείται από τα ςυνολικά ζςοδα των μθνυμάτων 4. Οφζλη Δυνατότθτα άμεςθσ υλοποίθςθσ με ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ ΢φνδεςθ του ονόματοσ τθσ ΜΚΟ με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ι/και Παγκόςμιεσ Θμζρεσ, που ςυνάδουν με τουσ ςκοποφσ τθσ
 22. 22. Αποςτολή SMS 4. Οφζλη Ο εκτιμϊμενοσ μζςοσ θμεριςιοσ τηίροσ των Εταιριϊν Κινθτισ Σθλεφωνίασ από τθν αποςτολι απλϊν SMS, ανζρχεται ςε 1,34 εκ. € Πθγι EETT 672.000 €/day * 2% = 13.425€ - 23% ΦΠΑ = ~10.000€
 23. 23. Αποςτολή SMS 5. Δυςκολίεσ Ενδεχόμενθ δυςκολία προςζγγιςθσ των εταιρειϊν κινθτισ τθλεφωνίασ Δυςκολία ςτθν εγκατάςταςθ τθλεφωνικοφ κζντρου 6. Ρίςκο Επιτυχισ εφαρμογι ςτο παρελκόν  ελαχιςτοποίθςθ ρίςκου 7. Πλάνο Δράςησ ΢υνεργαςία με εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ με προτεινόμενεσ τισ ακόλουκεσ θμζρεσ 2/1 Παγκόςμια θμζρα υγροτόπων 22/3 Παγκόςμια θμζρα για το νερό 22/5 Παγκόςμια θμζρα βιοποικιλότθτασ 24/10 Μεςογειακι θμζρα ακτϊν
 24. 24. In-site e-Shop και Δωρεζσ
 25. 25. In-site e-Shop και Δωρεζσ 1. Οριςμόσ Προτείνεται θ καταςκευι: Θλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ (eShop) ςτον ιςτότοπο τθσ ΜΚΟ Πλατφόρμασ θλεκτρονικισ κατάκεςθσ δωρεϊν 2. Δυνατότητα Τλοποίηςησ Θ υλοποίθςθ του eShop ςε μικρό χρονικό διάςτθμα (<1 μινα) με τθ χριςθ «ζτοιμων» templates και webmaster εργαλείων Θ δυνατότθτα Δωρεϊν κα δίνεται άμεςα, με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ PayPal (για non-profit)
 26. 26. In-site eShop και Δωρεζσ 3. Κόςτοσ Κόςτοσ καταςκευισ eShop: 750€ κατ’ ελάχιςτο Κόςτοσ χριςθσ PayPal για δωρεζσ ςε ΜΚΟ: 2,2% επί του ποςοφ ςυν 0,30$ για κάκε ςυναλλαγι 4. Οφζλη Δυνατότθτα άμεςθσ υλοποίθςθσ ι ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα Ενίςχυςθ brand name Ζξι ςτουσ δζκα ερωτϊμενουσ κα πραγματοποιοφςαν δωρεά ςε ΜΚΟ με Περιβαλλοντικι δράςθ
 27. 27. In-site eShop και Δωρεζσ 4. Οφζλη Αςφάλεια των ςυναλλαγϊν (Web-Banking, PayPal) Μοντζρνεσ πρακτικζσ που προτιμϊνται από τουσ νζουσ
 28. 28. In-site eShop και Δωρεζσ 5. Δυςκολίεσ Θ εφρεςθ ςυνεργάτθ/χορθγοφ για τθ δθμιουργία του eShop Διαχείριςθ ςχζςεων (non f2f) με τον πελάτθ 6. Ρίςκο Θ ενδεχόμενθ χαμθλι ηιτθςθ των προσ πϊλθςθ προϊόντων 7. Πλάνο Δράςησ Καταςκευι του eShop και άλλων θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν μζςω διοργάνωςθσ Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ, χωρίσ κόςτοσ
 29. 29. 3.Bazaar
 30. 30. Bazaar 1. Οριςμόσ Προτείνεται: Διεξαγωγι εκδιλωςθσ που ςτοχεφει ςτθν πϊλθςθ ςυμβολικϊν προϊόντων, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ΜΚΟ 2. Δυνατότητα Τλοποίηςησ Διαδεδομζνοσ τρόποσ οικονομικισ ενίςχυςθσ
 31. 31. Bazaar 3. Κόςτοσ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ Ενοικίαςθ χϊρου για τθ διεξαγωγι του bazaar Προϊόντα 1.Ενοικίαςη χϊρου για τη διεξαγωγή του bazaar Προτάςεισ για χϊρο διεξαγωγισ με μθδενικό κόςτοσ: δθμοτικό γυμναςτιριο ι ςχολείο πανεπιςτιμια πλατείεσ δάςοσ  παρακαλάςςια μζρθ το καλοκαίρι
 32. 32. Bazaar 3. Κόςτοσ 2.Προϊόντα Προϊόντα που προμθκεφεται ο ίδιοσ ο οργανιςμόσ Κόςτοσ διαχείριςθσ αποκεμάτων ΢τόχευςθ κοινοφ (θλικιακά, αρικμθτικά) Προςδιοριςμόσ κατθγοριϊν προϊόντων προσ πϊλθςθ Φορολογικι επιβάρυνςθ Προϊόντα χρθματοδοτοφμενα από χορθγοφσ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΢τθν περίπτωςθ διεξαγωγισ bazaar ςε δθμόςιο χϊρο, θ πικανότθτα να μθν αποκαταςτακεί θ κακαριότθτα
 33. 33. Bazaar 4. Οφζλη ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ Ενίςχυςθ του ονόματοσ/ Πικανι αφξθςθ αρικμοφ εκελοντϊν Προςζγγιςθ και ευαιςκθτοποίθςθ με δθμιουργικό/δραςτικό τρόπο Κζρδθ από πϊλθςθ προϊόντων ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  Προωκείται ο ςκοπόσ του οργανιςμοφ Αναπτφςςει οικολογικι ςυνείδθςθ
 34. 34. Bazaar 5. Δυςκολίεσ Οικονομικι κρίςθ Μείωςθ αρικμοφ χορθγϊν/ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ Νομοκετικοί περιοριςμοί Διεξαγωγι Bazaar και από άλλουσ ΜΚΟ
 35. 35. Bazaar 6. Ρίςκο Μθ αναμενόμενθ προςζλευςθ κόςμου Μικρότεροσ αρικμόσ πωλιςεων από τον προςδοκϊμενο ςτόχο
 36. 36. Bazaar 7. Πλάνο Δράςησ Εφρεςθ χϊρου διεξαγωγισ Γνωςτοποίθςθ bazaar και ενθμζρωςθ κόςμου Εφρεςθ-υποςτιριξθ από χορθγοφσ Πικανά προϊόντα προσ πϊλθςθ/ Παιχνίδια/ Δραςτθριότθτεσ
 37. 37. 4.΢υνεργαςία δικτφου Μεςόγειοσ SOS με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ
 38. 38. ΢υνεργαςία με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ 1. Γιατί; Τπάρχει όφελοσ και για τισ 2 πλευρζσ Και οι δφο ζχουν ζνα κοινό ςκοπό  Οργάνωςθ ταξιδιϊν αναψυχισ, ξενάγθςθσ και ψυχαγωγίασ ςε τόπουσ φυςικοφ κάλλουσ  ΢υμμετοχι ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν ςυντιρθςθ παραδοςιακϊν τόπων και άλλων περιοχϊν  Δθμιουργία περιβαλλοντικισ γνϊςθσ
 39. 39. ΢υνεργαςία με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ 2. Δυνατότητα Τλοποίηςησ Σο 85% των Ελλινων ζχει δθλϊςει ότι κα πιγαινε εκδρομι ςε αγροτουριςτικό κατάλυμα Σουριςμόσ Προτίμηςη Αγροτουριςμόσ Θάλαςςα Σουριςμόσ Βουνό 15% 43% 85% 57% ΢φνολο ατόμων που κάνει τουριςμό ςε αγροτουριςτικζσ περιοχζσ: 1.5 εκ/ζτοσ ΠΘΓΕ΢: ΣΕΤΕ, επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF (2011)
 40. 40. ΢υνεργαςία με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ 3. Οφζλη Διαφήμιςη για τθν επιχείρθςθ Ενίςχυςθ του κοινωνικοφ προφίλ τθσ. Αφξηςη εςόδων τθσ επιχείρθςθσ. Εκδρομζσ με χαμηλό κόςτοσ για τθ Μεςόγειο SOS! Προβολι & Ενίςχυςθ τθσ δράςησ τθσ! Καλλιεργείται θ φιλοςοφία «επιςτροφή ςτη φφςη»!!! Ουςιαςτικι και άμεςθ προςταςία του περιβάλλοντοσ
 41. 41. ΢υνεργαςία με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ 4. Δυςκολίεσ/Ρίςκα ΢φγχυςθ για το περιεχόμενο του ςκοποφ τθσ Δυςκολία εντοπιςμοφ επιχείρθςθσ με ταυτόςθμθ νοοτροπία Πικανι παρζκκλιςθ τθσ επιχείρθςθσ από τον αρχικό τθσ προςανατολιςμό & μικρι ανταπόκριςθ των υποςτθρικτϊν ςτο εγχείρθμα Οικονομικι επιβάρυνςθ
 42. 42. ΢υνεργαςία με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ 5. Πλάνο Δράςησ Για το κοινό Διαφιμιςθ μζςα από το site τθσ. Εκδρομζσ με χαμθλότερο κόςτοσ και τθν αςφάλεια ότι θ εκδρομι ζχει οργανωκεί από περιβαλλοντικι οργάνωςθ Για τισ επιχειρήςεισ Ζςοδα από τθν προςζλευςθ νζων επιςκεπτϊν. Πικανι ςυμμετοχι των εκελοντϊν ςε δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ
 43. 43. ΢υνεργαςία με Αγροτουριςτικζσ επιχειρήςεισ Αγροτικζσ Εργαςίεσ Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ Ακλιματα περιπζτειασ
 44. 44. 5. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια
 45. 45. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 1. Πρόταςη ΢τόχοσ είναι θ παροχι εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ υψηλοφ επιπζδου που κα αποςκοπεί ςε επιμόρφωςή πάνω ςε περιβαλλοντικά κζματα προωκϊντασ τθν περιβαλλοντική ευαιςθητοποίηςη ΢κοπόσ είναι θ δημιουργία περιβαλλοντικήσ ςυνείδηςησ των ςυμμετεχόντων
 46. 46. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 2. Δυνατότητα Τλοποίηςησ 1) Πρόςφορο ζδαφοσ λόγω του κενοφ ενθμζρωςθσ και τθσ τάςθσ για ςτροφι των εταιρειϊν ςτθν περιβαλλοντικι τουσ αναβάκμιςθ 2) Μεγάλθ δυναμικι κακϊσ ςτοχεφουμε ςε ζνα ευρφ κοινό Απευκφνεται προσ:  Νζουσ Μθχανικοφσ για ςφνταξθ περιβαλλοντικϊν μελετϊν  Αντιπροςϊπουσ Εταιρειϊν, ενδιαφερόμενων για εναρμόνιςθ με κοινοτικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ, απόκτθςθ περιβαλλοντικοφ ISO 14001, ενίςχυςθ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ
 47. 47. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 3. Κόςτοσ Προϊκθςθσ: 100-150 αφίςεσ (π.χ. print24.gr): 50-60 ευρϊ  ςε newsletter επιμελθτθρίων και από social media: δωρεάν Μεταφοράσ-Διαμονισ Οργάνωςθσ ΢εμιναρίου Λοιπά ζξοδα
 48. 48. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 4. Οφζλη ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ  Οικονομικι ενίςχυςθ  Αναβάκμιςθ προφίλ και προβολι τθσ ΜΚΟ Μεςόγειοσ SOS ςτον επιςτθμονικό κόςμο Ειςροι νζων χορθγιϊν ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  Επιμόρφωςθ των ενδιαφερομζνων  Κινθτοποίθςθ εταιριϊν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτθν πράξθ (κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ)
 49. 49. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 5. Δυςκολίεσ  Δυςκολία αρχικισ προςζγγιςθσ ςτρατθγικϊν ςυνεργατϊν (Επιμελθτθρίων, Επιςτθμόνων) και εκελοντϊν ομιλθτϊν  Αναηιτθςθ χϊρων για τθ διαμονι ςυμμετεχόντων Διοργάνωςθ ςεμιναρίων 6. Ρίςκο  Πικανότθτα μικρισ ςυμμετοχισ  Πικανζσ ενςτάςεισ για κερδοςκοπικισ φφςθσ δραςτθριότθτα
 50. 50. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 7. Πλάνο Δράςησ  Αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν ςυνεργατϊν (ΣΕΕ, Πολυτεχνείο)  ΢υγκζντρωςθ εκελοντϊν επιςτθμόνων  Προβολι ςκοποφ δράςθσ και ωφελειϊν  Επιλογι Θεματολογίασ Προτεινόμενα Θζματα: • Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Τδατικϊν Πόρων και Επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ, • Προςταςία Ακτϊν και Θαλαςςίου Πλοφτου - Βιοποικιλότθτασ, • Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων και Ανακφκλωςθ, • Περιβαλλοντικι Νομοκεςία, • Βιοενζργεια και Βιοκαφςιμα
 51. 51. Εκπαιδευτικά ΢εμινάρια 7. Πλάνο Δράςησ Ενδεικτικό πλάνο Κακοριςμόσ Διάρκειασ - Χϊρου:  2θμερθ εκδιλωςθ, 2-4 φορζσ/χρόνο αίκουςεσ ΣΕΕ – τοπικϊν αυτοδιοικιςεων, εκπαιδευτικά ιδρφματα με ςυνεργαηόμενα ξενοδοχεία (π.χ. Μάιο - Ιοφνιο ςτθν Κριτθ ςε ςυνεργαςία με το πολυτεχνείο)  Χάραξθ οικονομικισ ςτρατθγικισ Κόςτοσ ςυμμετοχισ: τθσ τάξθσ των 10-20 ευρϊ Προςδοκϊμενα άτομα 100 (=> ζςοδα 1000 ευρϊ) Κακαρόσ ςτόχοσ 700 ευρϊ (x 3-4 φορζσ/ χρόνο)
 52. 52. 6.Ανταποδοτική Ανακφκλωςη Θ ςυγκεκριμζνθ μζθοδοσ ανακφκλωςησ προςφζρει για κάκε ανακυκλϊςιμο προϊόν ζνα χρηματικό αντίτιμο το οποίο μπορεί να πάρει τθ μορφι είτε εκπτωτικϊν κουπονιϊν, είτε δωρεάσ για ςυλλόγουσ και φιλανκρωπικά ςωματεία.
 53. 53. Θετικά VS Αρνητικά 1) Προωκεί τθν ιδζα τθσ ανακφκλωςθσ 2) Δεν απαιτεί χρθματικό κεφάλαιο 3) Επιτυχισ χριςθ ςτο παρελκόν 4) Προβολι τθσ «Μεςόγειοσ SOS» 5) ΢υνεχϊσ αυξανόμενο ποςοςτό ανακυκλωμζνων προϊόντων 6) Ζςοδα Είναι μία διαδικαςία που απαιτεί μεγάλθ προςπάκεια από τον υποςτθρικτι
 54. 54. Αποτελζςματα ζρευνασ Αποζηολή SMS με τρέωζη 88 51% Αγορά αναμνηζηικών από ηο ηλεκηρονικό καηάζηημα (e-shop) ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΜΚΟ 86 50% Δωρεά μέζω ηης ιζηοζελίδας ηοσ ΜΚΟ (τρήζη Paypal, paysafe κλπ) 31 18% Εγγραθή μέλοσς με εηήζια ζσνδρομή 27 16% Τραπεζική καηάθεζη 23 13% Κανέναν από ηοσς παραπάνω 21 12%
 55. 55. ΢ασ ευχαριςτοφμε για το χρόνο ςασ και την προςοχή ςασ!

×