weten wAAr je AAn toe bent,   eenvoudig kunnen nAgAAn   welke Protocollen gelden.   dAt    Zijn   minimAle   ...
cris hemmink (links),                                                   ...
alle divisies van het VUmc. Zo houdt het zich     zien wat de status is van documenten, welke   onder andere bezig m...
wAt is jAcie?De afkorting staat voor Joint Accreditation Committee-ISCT.Het orgaan is in Europa opgericht in 1998 om ervoo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Artikel Stroomlijnen Informatie

321 views

Published on

Weten waar je aan toe bent, eenvoudig kunnen nagaan welke protocollen gelden. Dat zijn minimale vereisten voor organisaties die de kwaliteit van handelen hoog willen houden. Juist in de gezondheidszorg waar het wemelt van (persoonsgebonden)documenten en
protocollen is het zaak dit goed geregeld te hebben

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel Stroomlijnen Informatie

 1. 1. weten wAAr je AAn toe bent, eenvoudig kunnen nAgAAn welke Protocollen gelden. dAt Zijn minimAle vereis- ten voor orgAnisAties die de kwAliteit vAn hAndelen hoog willen houden. juist in de geZondheidsZorg wAAr het wemelt vAn (Persoons-het stroom- lijnen vAn informAtie gebonden) documenten en Protocollen is het ZAAk dit goed geregeld te hebben. bArt bruins vAn rivierduinen en jAcco bestemAn vAn vu medisch centrum vertellen over de softwAre die Zij hier- voor gebruiken. Bart Bruins is klinisch psycholoog en concern- tamelijk zelfstandig opererende centra versterkt adviseur van de Raad van Bestuur van GGZ dit effect. Aan Bruins de taak orde in de chaos Rivierduinen (zie kader ‘Over Rivierduinen’). te scheppen. Het te kiezen softwarepakket zou Toen Rivierduinen in 2005 uit een fusie ont- hieraan nadrukkelijk moeten bijdragen. stond, is hem gevraagd het kwaliteitsmanage- mentsysteem op te zetten. meccAno Bruins vertelt dat na een uitgebreide inventari- ‘Rivierduinen heeft de ambitie voorop te lopen satie van programmatuur uiteindelijk de keus is als organisatie op tal van terreinen. Een logisch gevallen op Infoland. Het Nederlandse software- gevolg daarvan is de inrichting van een kwa- bedrijf levert een complete suite van software, liteitsbeleid. Het was mijn taak een voorstel waarmee alle onderdelen van het kwaliteitsma- te doen voor een kwaliteitssysteem waarmee nagement worden ondersteund. ‘Ook speelde de kwaliteit van de organisatie kan worden mee dat de software heel flexibel is te gebruiken gewaarborgd en tegelijkertijd kan worden en inderdaad helpt de informatiestromen en voldaan aan de HKZ-norm’, vertelt Bruins. De werkprocessen te ordenen en stroomlijnen met stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in behoud van de eigenheid van de diverse centra de Zorgsector (HKZ) is in 1994 opgericht met van Rivierduinen. Eenheid in verscheidenheid! als doel te komen tot harmonisatie van kwa- De kennis van het softwarehuis over onze werk- liteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Elke drie processen heeft mede de keuze beïnvloed’, licht jaar moet een zorginstelling het HKZ-certificaat Bruins toe. vernieuwen. Hij vergelijkt de software met de doos Meccano Zoals bij fusies gebruikelijk is, kende uit zijn jeugd. ‘Je kunt de modules van de suite Rivierduinen een waaier aan diverse systemen precies inrichten naar de wensen van de orga- en werkwijzen. De organisatievorm met diverse, nisatie zonder dat daar programmeerwerk bij18
 2. 2. cris hemmink (links), bElEids-advisEur vuMc. jAcco bestemAn (MiddEn), stafadvisEur io vuMc. bArt bruins (rEchts), klinisch psycholoog En concErn-advisEur raad van bEstuur riviErduinEn. intErviEw door: teus molenAArkomt kijken’, legt hij uit. ‘Daarbij komt natuurlijk tegen de overvloed aan niet-relevante informa-de begeleiding van de leverancier bij de inge- tie’, zegt Bruins. ‘Tegelijkertijd konden wij eenbruikname. De medewerkers van het software- gerichte kennisdeling op gang brengen tussenhuis denken mee en hebben kennis van zaken. de centra onderling en de centrale organisatie.’Daarmee is het bedrijf sterk op het gebied vanraadgeving.’ In de tweede fase is iTask in gebruik genomen. In de eerste plaats voor het Veilig Incidentengerichte kennisdeling Melden. Nu gebruikt Rivierduinen iTask voorRivierduinen is niet meteen met het complete verschillende toepassingen. De afdelingpakket voor kwaliteitsmanagement aan de slag Zorgadministratie gebruikt iTask bijvoorbeeldgegaan, maar groeit stap voor stap naar een om klachten en andere meldingen gestruc-doordacht systeem voor kwaliteitsbeheer. De tureerd te registreren, te analyseren en af testichting is begonnen met het documentma- handelen. Het is een eenvoudig te gebruikennagementsysteem DKS. Momenteel bereidt systeem - met een koppeling naar e-mailpro-Rivierduinen de migratie voor naar de opvolger gramma MsOutlook - dat makkelijk is in te rich-iDocument. Dit is een webgebaseerde software- ten naar de eigen wensen.toepassing voor het beheren en borgen vankwaliteitsdocumenten. Met deze oplossing is kwAliteitsZorg sPeerPunthet mogelijk alle documenten op een efficiënte, Een andere organisatie die in zee is gegaan metgebruiksvriendelijke en veilige manier te distri- Infoland is VU medisch centrum. Het zieken-bueren. Door een uitgebreide mogelijkheid lees- huis telt nu ongeveer 6.800 medewerkers enrechten in te richten, zien medewerkers alleen bestaat uit zeven divisies waarbij het Instituutdie informatie die voor hen bedoeld is. Ondersteuning Patiëntenzorg (IOP) groten-‘Met het documentmanagementsysteem bleek deels zorg draagt voor het kwaliteitsbeleid. Hethet mogelijk onze medewerkers te beschermen IOP voert projecten uit die impact hebben op 19
 3. 3. alle divisies van het VUmc. Zo houdt het zich zien wat de status is van documenten, welke onder andere bezig met procesanalyses en het verouderd zijn, welke meermalen in de syste- neerzetten van processen. Tegenwoordig is men voorkomen, en – wellicht belangrijker nog het begrip ‘zorgpaden’ onderwerp van studie. – welke er ontbreken. Vertrekkend van de zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele met één knoP patiënt, beschrijven zorgpaden proactief de Het VUmc heeft ook iCompliance in gebruik. opeenvolgende stappen in het zorgproces voor Met deze module is het mogelijk om alle beno- een patiënt met een specifieke zorgvraag. Doel digde data voor een bepaalde normering met is het logistieke proces zo efficiënt en effectief slechts één druk op de knop digitaal inzichtelijk mogelijk in te richten voor de patiënt. te maken. Dat is ideaal voor bijvoorbeeld een in- of externe audit of een visitatie. Daarover kan Jacco Besteman werkt als stafadviseur bij het Besteman meepraten. Onlangs is het zieken- IOP en kijkt samen met Kris Hemmink, beleids- huis bezocht om na te gaan of het de JACIE- adviseur bij het VUmc, op welke manier die accreditatie kon behalen. Deze normering heeft optimaal zijn in te zetten. Hemmink vertelt dat te maken met de streng gereguleerde proces- voorheen in diverse, zelfgebouwde systemen gangen rond het transplanteren van stamcellen documenten de ronde deden. ‘Daarmee was (zie kader ‘Wat is JACIE?’). het niet mogelijk om die documenten op een eenduidige manier te beheren’, verklaart zij Voordat de controleur op bezoek zou komen, de reden waarom het ziekenhuis omzag naar had Besteman via iCompliance alle documenten andere, geïntegreerde software. die met de accreditatie te maken hebben, ver- Daar komt bij dat kwaliteitszorg een belangrijke zameld. Digitaal, wel te verstaan. Met één druk rol speelt binnen het VUmc. In het meerjarenbe- op de knop waren alle benodigde documenten leid 2005 – 2010 staat ‘uitstekende kwaliteitsre- zichtbaar te maken. Via de compliance manager putatie’ als een van de belangrijkste speerpun- bleek het mogelijk een overzicht af te drukken ten genoemd. van de beschikbare documenten voor de betref- fende normeringen. documenten overZetten Niet alleen documenten, maar ook protocollen, Besteman: ‘De inspecteur viel stil toen hij dat richtlijnen, processen en normen worden met overzicht zag. Hij wist even niet hoe hij ermee iDocument eenduidig (en eenmalig geborgd) moest omgaan, want normaal gesproken moet opgeslagen en ter beschikking gesteld aan het hij in alle hoeken en gaten op zoek naar de intranet, zodat alle artsen er kennis van kunnen gewenste informatie. En nu kreeg hij het – bij nemen. ‘Een voorbeeld van een procesbeschrij- wijze van spreken - op een zilveren schaaltje ving die we op die manier hebben vastgelegd?’, aangeboden. Nu konden we de inspecteur zelf reageert Hemmink. Om meteen het antwoord te vertellen op welke punten we nog extra infor- geven: de opname van een patiënt in het zieken- matie bij elkaar moesten vergaren.’ Doordat het huis. ‘Daar horen tal van documenten bij die dan overzicht klaar stond was er zoveel tijd over dat keurig geordend klaar staan voor bijvoorbeeld het team van Besteman samen met de inspec- de behandelend arts.’ teur heel gericht op zoek kon gaan om de ont- brekende gegevens boven water te krijgen. Al In iTask worden alle incidenten geregistreerd met al zijn Hemmink en Besteman drukdoende en geanalyseerd. ‘Je moet dan wel met elkaar het streven naar een nog hogere kwaliteit han- afspreken wie verantwoordelijk is voor de afhan- den en voeten te geven. deling van bepaalde incidenten. En die persoon moet ook beschrijven hoe hij iets heeft opgelost. sectorkennis Op die manier blijft die kennis bewaard voor Wie de verhalen van Rivierduinen en VUmc goed anderen, en is later altijd na te gaan hoe een en beluistert, hoort op de achtergrond steeds het ander is verlopen. Uit de analyses volgen verbe- belang van sectorkennis. Weinig branches zijn teracties en vervolgens is na te gaan of die acties zo gereguleerd en genormeerd als de zorgsec- inderdaad in de praktijk worden uitgevoerd.’ tor. Weinig branches ook kennen zulke inten- sieve informatiestromen, waarbij het uitermate Het ziekenhuis zet iTask onder meer in voor belangrijk is dat alleen gerechtigden de informa- meldingen van agressie tegen (ambulance)per- tie tot zich kunnen nemen of kunnen wijzigen. soneel. ‘Het mooie is’, zegt Hemmink, ‘dat alle modules in elkaar grijpen. Je kunt heel makkelijk Leveranciers van software voor deze sector tussen de verschillende onderdelen wisselen. Al dienen op de hoogte te zijn van de protocollen, met al scheelt het tijd om met deze software te normen, wet- en regelgeving die opgeld doen. werken. Vroeger had je te maken met pakken Ook als het ogenschijnlijk alleen om een docu- papier en verschillende systemen die niet met mentbeheersysteem gaat. Misschien wel juist elkaar overweg konden. Nu is het een kwestie omdat het om een documentbeheersysteem van eenmalig alles goed inrichten en alle infor- gaat, want elk handelen vindt uiteindelijk zijn matie is voor alle rechthebbenden beschikbaar.’ oorsprong of weerslag in een document. Bij de keuze van een softwaresysteem is dan In totaal zijn er ongeveer dertigduizend docu- niet alleen de functionaliteit van de program- menten omgezet naar iDocument. Deze wor- matuur doorslaggevend, maar evenzeer de den nu bekeken of ze nog actueel en ter zake bekendheid van de leverancier met de proces- doend zijn. Als het nodig is, herschrijft iemand sen die gebruikelijk zijn binnen de betreffende een document. Deze overzetting liet meteen branche.20
 4. 4. wAt is jAcie?De afkorting staat voor Joint Accreditation Committee-ISCT.Het orgaan is in Europa opgericht in 1998 om ervoor te zorgen over de leverAncierdat de kwaliteitsprocessen voor het implementeren van Infoland ontwikkelt en levert software aan de zorg, onderwijs en zakelijkestamcellen zijn gewaarborgd. Daarbij is ook een markt op het gebied van kwaliteitsmanagement en informatie. Het funda-accreditatielichaam in het leven geroepen. ment bestaat uit een suite van softwareproducten die als geheel de naam iProva draagt. iProva biedt optimale ondersteuning in het proces datZiekenhuizen die dergelijke implantaties uitvoeren, moeten nodig is organisaties transparanter en efficiënter te maken.een JACIE-accreditatie hebben verworven, willen zij de han-delingen vergoed krijgen van zorgverzekeraars. In de norm De kracht van de onderneming zit in de kennis over de diverse verticalestaat aangegeven welke documenten nodig zijn om de vereiste marktsegmenten waarop zij actief is. Dan gaat het om de sectoren Zorg,kwaliteit te borgen. Per implementatie gaat het dan al snel om Onderwijs en Zakelijke markt. De onderneming is actief in Nederland mettientallen documenten. vestigingen in Veldhoven en Houten en in België met een vestiging in Geel.over rivierduinen over vu medischRivierduinen is een organisatie voor geestelijke centrumgezondheidszorg in het noorden en midden van Kerntaken van VU medisch centrum in Amsterdam zijn zorg, onder-Zuid-Holland. Vanuit zes regionale centra wordt zorg wijs (opleiding geneeskunde; verpleegkundige vervolgopleidingen,geboden aan volwassenen en ouderen. Voor zorg aan opleiding tot medisch specialist) en wetenschappelijk onderzoek. Dekinderen en jeugd zijn er verschillende vestigingen. patiëntenzorg omvat zowel basiszorg als ook topklinische en toprefe-Verder heeft de instelling vijf specialistische centra, rente zorg. Het centrum biedt een compleet palet aan medisch specia-onder andere op het gebied van autisme en eetstoor- lismen. In het wetenschappelijk onderzoek streeft de instelling naar eennissen. Rivierduinen biedt zorg dichtbij, werkt op basis toonaangevende nationale en internationale rol. Het wetenschappelijkvan zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek concentreert zich op vijf zwaartepunten: Kanker en Afweer,onderzoek en meet voortdurend de resultaten van de Hersenen, Vitale functies, Bewegen, Extra- en Transmuraal.behandeling. Er zijn ruim 2700 medewerkers in dienst. De gemiddelde personeelsbezettting in 2008 bedroeg ruim 5100 men-Ultimo 2009 was het aantal cliënten in zorg 25.000 en sen. Het totaal aantal studenten lag boven de 2.000 en het totaal aantalde omzet over 2009 bedroeg € 190 miljoen. bedden is 733. In 2008 waren er ruim 46.000 opnames van patiënten. 21

×