Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onko Suomi varautunut hyvinvoinnin irtikytkeytymiseen talouskasvusta ja päästöistä?

993 views

Published on

IPCC:n vastajulkaistu raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita toimenpiteitä ja hiilidioksidineutraaliutta 2050 mennessä. Tässä yhteydessä on puhuttu paljon talouskasvun ja päästöjen irtikytkeytymisestä. Mutta onko se oikea kysymys? Entä jos hyvinvointi ja talouskasvu ovat jo irtikytkeytyneet Suomen kaltaisissa vauraissa länsimaissa? Miksi tällöin tavoittelisimme talouskasvua, joka ei ole itseisarvo vaan pelkkä välinearvo hyvinvoinnin tuottamisessa? Relevantimpi kysymys onkin: Onko Suomi miettinyt miten turvataan kansalaisten hyvinvointi aikana, jolloin talous ei enää kasva ja hiilidioksidipäästöt pienentyvät?

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

Onko Suomi varautunut hyvinvoinnin irtikytkeytymiseen talouskasvusta ja päästöistä?

 1. 1. ONKO SUOMI VARAUTUNUT HYVINVOINNIN IRTIKYTKEYTYMISEEN TALOUSKASVUSTA JA PÄÄSTÖISTÄ? Frank Martela
 Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
 Osakas, Filosofian Akatemia Oy
 2. 2. "LÄHIVUODET OVAT LUULTAVASTI TÄRKEIN AJANJAKSO KOKO IHMISKUNNAN HISTORIASSA.” - DEBRA ROBERTS, YK:N ALAISEN ILMASTOPANEELIN IPCC:N PUHEENJOHTAJISTON JÄSEN
 3. 3. LÄHTÖKOHTA: ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISEMINEN ON IHMISKUNNAN KOHTALONKYSYMYS • Jos ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään 1,5 asteeseen, ovat seuraukset katastrofaalisia ihmisille ja koko biosfäärille. • Jotta pysäyttäminen onnistuisi, on maailman nettopäästöt • Käännettävä jyrkkään laskuun jo vuonna 2020 • Täyteen päästöttömyyteen on päästävä 2050 mennessä LÄHDE: IPCC 2018: GLOBAL WARMING OF 1,5 C
 4. 4. KESTÄVÄ KASVU RATKAISUNA ESIMERKIKSI PÄÄOMAVIRTOJEN OHJAAMINEN KESTÄVIIN INVESTOINTEIHIN USKO TALOUSKASVUN YHTEENSOPIVUUDESTA KESTÄVÄN YMPÄRISTÖN KUORMITUKSEN TASON KANSSA USKO TALOUSKASVUN JATKUMISEEN USKO TALOUSKASVUN TARPEELLISUUTEEN
 5. 5. KANNATTAAKO TALOUSKASVUUN PANOSTAA?
 6. 6. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYKSILÖLLE? ELI MIKSI IHMINEN TEKEE TYÖTÄ TO I M E E N T U LO E L I E LO S S A P Y S YM I N E N H YÖ DY L L I S Y Y S Y H T E I S Ö N J Ä S E N E N Ä I T S E N S Ä TOT E U T TA M I N E N S O S I A A L I N E N S TAT U S I H M I S E N T E K E M Ä T YÖ
 7. 7. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ
 8. 8. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ? I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ TÄ S TÄ K E S K U S T E L L A A N VA LTAVA S T I N Y T
 9. 9. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ? I R T I - K Y T K E N TÄ? I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ TÄ S TÄ P I TÄ I S I K E S K U S T E L L A E N S I N
 10. 10. TEOLLISESTAVALLANKUMOUKSESTA LÄHTIEN TALOUSKASVU ON PARANTANUT IHMISTEN ELINTASOA JA HYVINVOINTIAVALTAVASTI MUTTA ONKO TÄMÄYHTEYS TALOUSKASVUN JA HYVINVOINNIN KASVUN VÄLILLÄ KATKENNUT?
 11. 11. Lähde: Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., & Welzel, C. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981–2007). Perspectives on Psychological Science, 3(4), 264–285. TALOUSKASVUN JA HYVINVOINNIN SUHDE ON LOGARITMINEN
 12. 12. EASTERLIN PARADOKSI: ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA BKTYHDYSVALLOISSA Lähde: Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (Eds.). (2018). World Happiness Report 2018. New York: Sustainable Development Solutions Network.
 13. 13. Lähde: Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (Eds.). (2018). World Happiness Report 2018. New York: Sustainable Development Solutions Network. BKT:N SIJASTA MUUTYHTEISKUNNALLISET SEIKAT SELITTÄVÄT MERKITTÄVÄN OSAN HYVINVOINNISTA
 14. 14. VAURAISSA LÄNSIMAISSATALOUSKASVU EI NÄYTÄ ENÄÄ JOHTAVAN MERKITTÄVÄÄN HYVINVOINNIN KASVUUN
 15. 15. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ J O S TÄ S S Ä O N TA PA H T U N U T I R T I K Y T K E N TÄ , N I I N M I K S I O L E M M E K I I N N O S T U N E E T TA LO U S K A S V U S TA? TA LO U S K A S V U E I O L E I T S E I S A R VO. S E O N VÄ L I N E A R VO. S E N A R VO O N O L LU T S I I N Ä E T TÄ S E O N T U OT TA N U T H Y V I N VO I N T I A .
 16. 16. OLETUS: USKO TALOUSKASVUN JATKUMISEEN 1. SUOMEN KALTAISISSA LÄNSIMAISSA, JOISSAVÄESTÖ EI ENÄÄ KASVA JA JOISSA KESKEISETTUOTTAVUUSLOIKAT ON OTETTU, EI TALOUSKAAN VÄLTTÄMÄTTÄ ENÄÄ MERKITTÄVÄSTI KASVA 2. MAAPALLON MONET RESURSSIT OVAT RAJALLISET (METSÄ, VILJELTÄVÄ MAA, MINERAALIT, METALLIT, KALAKANNAT) JA MONIEN KULUTUS ON KESTÄMÄTTÖMÄLLÄTASOLLA —> NIIDEN LOPPUMINEN SAATTAA PYSÄYTTÄÄ TAI MERKITTÄVÄSTI HIDASTAA GLOBAALIATALOUSKASVUA —> MEIDÄN ON SYYTÄVARAUTUA SIIHEN MAHDOLLISUUTEEN ETTÄTALOUS EI ENÄÄ SUOMESSA KASVA. HALUSIMME TAI EMME.
 17. 17. 1. AUTOMATISAATIO POISTAA RUTIINITYÖN —> VAIN KORKEAAASIANTUNTEMUSTA, LUOVUUTTATAI IHMISSUHDETAITOJA SISÄLTÄVÄTYÖ JÄÄ —> ON RISKI ETTÄ ISO OSA IHMISISTÄ JÄÄ ILMAN PALKKATYÖTÄ 2. ISO OSA KULUTUKSESTAMME EI LISÄÄ HYVINVOINTIAVAAN ON A) MARKKINOINNIN SYNNYTTÄMÄÄ TYHJÄÄ KULUTUSTATAI B) STATUSKAMPPAILUA JOKA ON NOLLASUMMAPELI 3. MONET IHMISETTEKEVÄTTYÖTÄ JOKA EI TUOTA HYVINVOINTIATAI ON JOPA HYVINVOINNILLE HAITALLISTA. BRITEISSÄ 37% TYÖNTEKIJÖISTÄARVIOI TEKEVÄNSÄTURHAATYÖTÄ (GRAEBER 2018). TÄMÄN TYÖN POISTAMINEN EI VÄHENTÄISI HYVINVOINTIA JA SAATTAISI JOPA LISÄTÄ SITÄ. —> KEYNES ESITTI 1930 ETTÄTUOTTAVUUSKASVUN SEURAUKSENATYÖSKENTELEMME 2000-LUVULLAVAIN 15 TUNTIAVIIKOSSA. ON EHKÄVIHDOIN AIKA LUNASTAATÄMÄ LUPAUS. OLETUS: USKO TALOUSKASVUN TARPEELLISUUTEEN
 18. 18. MITÄ IHMISTEN TYÖ TUOTTAAYHTEISKUNNALLISESTI? TA LO U D E L L I N E N TO I M E L I A I S U U S ( I L M A N ) S A A S T E E T I R T I - K Y T K E N TÄ? I R T I - K Y T K E N TÄ? I R T I- K Y T K E N TÄ ? I H M I S T E N T E K E M Ä T YÖ I H M I S T E N H Y V I N VO I N T I
 19. 19. KESKEINEN KYSYMYS EI OLE: VOIDAANKO TULEVAISUUDESSAYLLÄPITÄÄTALOUSKASVUA ILMAN ILMASTON KUORMITTUMISTA? VAAN: VOIDAANKO TULEVAISUUDESSAYLLÄPITÄÄ HYVINVOINTIA ILMAN ILMASTON KUORMITTUMISTA?
 20. 20. KUN ERIARVOISUUDEN JA OSATTOMUUDEN KOKEMUS YLITTÄÄ KRIITTISEN PISTEEN, SEURAUKSENA ON JOKO ”LAINSÄÄDÄNTÖ JOKA UUDELLEENJAKAAVARALLISUUTTATAI VALLANKUMOUS JOKA UUDELLEENJAKAA KÖYHYYTTÄ.” - WILL & ARIEL DURANT
 21. 21. KYSYMYS JOHON SUOMEN ON VARAUDUTTAVAVASTAAMAAN: MITEN YLLÄPIDÄMME JAVAHVISTAMME KANSALAISTEN HYVINVOINTIA ILMAN TALOUSKASVUA JA ILMAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ? TALOUSTIETEEN STANDARDIMALLIT JA NYKYTUTKIMUS EIVÄTANNATÄHÄN HYVIÄ VASTAUKSIA. TARVITAAN SYSTEMAATTISTAAIHETTA KOSKEVAATUTKIMUSTA.
 22. 22. KIITOS! frank.martela@gmail.com

×