SlideShare a Scribd company logo

Νικόλαος Πολύζος

Starttech Ventures
Starttech Ventures
Starttech VenturesGrowth Marketer at Starttech Ventures

Νικόλαος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΔΠΘ

Νικόλαος Πολύζος

1 of 10
Download to read offline
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ
ΈΝΑ ΕΝΙΑΙΟ & ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΜΈΛΛΟΝ
Νίκος Πολύζος, Καθηγητής ΔΠΘ
07/07/2022
13th Pharma & Health Conference
Μεταρρύθμιση ΕΣΥ: Από τη θεωρία στην πράξη
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Αναδιοργάνωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΉ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η ίδρυση του ΕΣΥ (Ν. 1397/1983): (9) ΠΕΣΥ που δε συγκροτήθηκαν, (100+) γενικά-ειδικά
& νομαρχιακά-περιφερειακά νοσοκομεία ΝΠΔΔ, (5-7μελή) ΔΣ (Πρόεδρος), με Γενικούς
Διευθυντές, που για 20 έτη δεν διορίστηκαν, ανάπτυξη κλινικών (25 κλίνες η κάθε μια), &
κυρίως ανάπτυξη νέων Νοσοκομείων (ιδιαίτερα Παν/κών που έγιναν) και Κέντρων Υγείας
Ν. 2194/1994: δυνατότητα διασύνδεσης των Νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης,
κατά συγκροτήματα, με απόφαση του ΥΥ, για συντονιστικό συμβούλιο σε κάθε
συγκρότημα, (1/2) νομών όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία, με
αρμοδιότητες, από προέδρους και έναν εκπρόσωπο του ΥΥ, για ζητήματα που αφορούν
τροποποιήσεις οργανισμών, μετακινήσεις προσωπικού, συντονισμό και
αλληλοϋποστήριξη εφημερίας, κοινές προμήθειες και κοινές λειτουργίες (π.χ. σίτισης,
ιματισμού, καθαριότητας). Λειτούργησαν σε Αττική-Θεσσαλονίκη, εκτός ζητημάτων
οργανισμών κ.λπ., ως τέλος της 10ετίας, που εγκαταλείφθηκαν.
Ν. 2519/1997: Πρόεδροι ΔΣ, Περιφερειακών και Ειδικών Νοσοκομείων (500+ κλινών),
που διορίζονται κατόπιν προκήρυξης, μεταξύ 3 υποψηφίων, από τον Υπουργό, κατόπιν
γνώμης της Βουλής. Έγινε επαναφορά των Γενικών Διευθυντών, προκηρύχθηκαν οι
θέσεις, αλλά δε τοποθετήθηκαν τελικά.
Ν. 2889/2001: Ίδρυση (17) Ενιαίων Νομικών Προσώπων (ΠΕΣΥΠ) και (νέα Διοίκηση)
Νοσοκομείων (2002-4). Έγινε διορισμός όλων (Δ/τές κατόπιν σχετικής προκήρυξης).
Περιφερειακός σχεδιασμός νοσοκομείων. Συμβούλια Διοίκησης με τους Διοικητές, ως
Πρόεδρους, τους Αναπληρωτές τους και τους Διευθυντές (3-4) Υπηρεσιών, κ.α.
Ν. 3329/2005 & Ν. 3527/2007: Αυτονόμηση Νοσοκομείων και μείωση ΠΕΣΥ με τη τελική
μετατροπή τους σε (7) ΔΥΠε (2005-09). ΔΣ από Διοικητή, Αν. Δ/τη, 3 μέλη ΥΥ, 2 Δ/ντές & 2
εκπροσώπους ιατρικών, νοσηλευτικών, κ.α. υπηρεσιών. Παράλληλα δημιουργήθηκε το
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Ν. 3918/2011
Ένταξη Νοσοκομείων ΙΚΑ στο ΕΣΥ και προάγγελος διασυνδέσεων
2010-11
Μελέτες Συγχωνεύσεων Νοσοκομείων (3)
Ν. 3984/2011, όπως τροποποιήθηκε (με τους Ν. 4025/2011 και
4052/2012) και ισχύει ως σήμερα.
Τα Νοσοκομεία, που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο
συλλογικό όργανο Διοίκησης. Το εν λόγω ΔΣ είναι πενταμελές,
όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων είναι μέχρι 399 και επταμελές για 400 κι άνω κλίνες.
1.Ονοματοδοσία κύριων (80+) και διασυνδεόμενων (50-)
νοσοκομείων. Τα Νοσοκομεία καθορίζονται με την Υπουργική
Απόφαση (αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011)
Για όλα τα ανωτέρω εκδόθηκαν οι αντίστοιχοι οργανισμοί
νοσοκομείων με κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ, 2012), που,
αφενός δεν εφαρμόσθηκαν στην ολότητά τους και αφετέρου
χρήζουν πια σημερινής επανεξέτασης από το Υπουργείο Υγείας.
O ενιαίος σχεδιασμός κοινών υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη ανάγκης της κάθε
περιοχής σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη (ΥΥ).
Ο σχεδιασμός της ισόρροπης ανάπτυξης ομοειδών ιατρικών τμημάτων καθώς και
συνένωσης/συλλειτουργίας αυτών με σκοπό μία νέα λειτουργική και ορθολογική κατανομή
αυτών για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού.
Ο σωστός προγραμματισμός, ανάπτυξη και διαχείριση των κλινών με στόχο την αποσυμφόρηση
τμημάτων και κλινικών με μεγάλο ποσοστό κάλυψης και ανάλογη αύξηση της πληρότητας
Νοσοκομείων μικρότερης δυναμικότητας (ΔΥΠε).
Η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και
μονάδων με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους, την αξιοποίηση των υποδομών τους και
την μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
O ενιαίος σχεδιασμός της κτιριολογικής ανάπτυξης, συντήρησης, διαρρύθμισης υπαρχόντων
χώρων, ανανέωσης εξοπλισμού και ενιαία διαχείριση υπάρχοντος εξοπλισμού και υλοποίηση
έργων (ΕΣΠΑ και μετεξελίξεις του).
oΟ ενιαίος προγραμματισμός (ΕΠΥ) και ομαδοποίηση προμηθειών (ΕΚΑΠΥ).
oΟ σχεδιασμός ενιαίων διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (ΟΔΙΠΥ) και κόστους (ΚΕΤΕΚΝΥ).
Ο προγραμματισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη μονάδων υγείας (μονάδες αποκατάστασης,
νοσηλεία στο σπίτι, κλπ.).
Η από κοινού ανάπτυξη ενιαίων μονάδων/δραστηριοτήτων (πλυντήρια, αποστείρωση, εστίαση,
φύλαξη, καθαριότητα κλπ.) για την υποστήριξη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ
ΕΠΊΠΕΔΑ,
ΑΛΛΑ ΌΧΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
6.3
5.8 5.7
5.5 5.4
5.1 5.0 4.9 4.8
5.0
4.0 4.0 3.9 3.8 3.8
3.6 3.4 3.3 3.3 3.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) ανά ΥΠΕ και συνολικά
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
ΣΥΝΟΛΑ
35,159
34,612
35,020
34,091
32,922
34,886
33,335
33,416
33,057
33,717
36,441
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Κλίνες
Αποτελέσματα /5 – Κλίνες - Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ)
SUMMARY
P-value from ANOVA test
= 0.9073
Groups Average Variance
-100 3.665116 10.37849
101 - 200 3.778343 10.13068
201 - 400 3.349811 1.152859
401 + 3.450286 0.666912
EΑ00 6
6,518,644
6,459,358
6,681,198
6,644,271
6,651,016
6,950,353
7,378,960
7,662,608
7,616,194
4,992,092
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
4,848,849
4,936,410
4,790,521
4,909,880
4,762,192
4,694,684
4,754,040
4,929,440
4,887,625
3,313,231
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΠ
290,241
398,731 411,819
479,092
522,196
539,699
568,744
592,035
615,696
396,969
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ
(ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
1684673
2088199
2118819
2285066
2273751
2238511
2211343
2350798
2421070
2525419 2537750
2160596
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ
Αποτελέσματα /2 – Κινήσεις
Ad

Recommended

2o MedTech Conference, Γεωργία (Γωγώ) Οικονομοπούλου
2o MedTech Conference, Γεωργία (Γωγώ) Οικονομοπούλου2o MedTech Conference, Γεωργία (Γωγώ) Οικονομοπούλου
2o MedTech Conference, Γεωργία (Γωγώ) ΟικονομοπούλουStarttech Ventures
 
η διαχείριση αλλαγών στην υγεία
η διαχείριση αλλαγών στην υγείαη διαχείριση αλλαγών στην υγεία
η διαχείριση αλλαγών στην υγείαYannis Markovits
 
Μπάμπης Τζανάκης, 11th Pharma & Health Conference
Μπάμπης Τζανάκης, 11th Pharma & Health ConferenceΜπάμπης Τζανάκης, 11th Pharma & Health Conference
Μπάμπης Τζανάκης, 11th Pharma & Health ConferenceStarttech Ventures
 
πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας
πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείαςπρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας
πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείαςPanayotis Sofianopoulos
 
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
15 μαρτιου 2010 ημεριδα γγκ ομιλια π. καλαποθαρακου
15 μαρτιου 2010 ημεριδα γγκ ομιλια π. καλαποθαρακου15 μαρτιου 2010 ημεριδα γγκ ομιλια π. καλαποθαρακου
15 μαρτιου 2010 ημεριδα γγκ ομιλια π. καλαποθαρακουΕ.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
 

More Related Content

Similar to Νικόλαος Πολύζος

Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1George Livanos
 
I+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitas
I+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitasI+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitas
I+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitaskosalive
 
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdfssuserc25882
 
Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech Conference
Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech ConferenceΑθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech Conference
Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
08 7h tropopoiisi tis ya
08 7h tropopoiisi tis ya08 7h tropopoiisi tis ya
08 7h tropopoiisi tis yaAgrosimvoulos
 
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. ΠυρπασόπουλοςPharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. ΠυρπασόπουλοςStarttech Ventures
 
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22Starttech Ventures
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018isrodoy isr
 
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων ΒελτίωσηςAgrosimvoulos
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ FALLUA
 
Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018
Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018
Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018Starttech Ventures
 
Νομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptx
Νομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptxΝομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptx
Νομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptxdrtsili
 
10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF
10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF
10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDFssuser502f60
 
Poulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellas
Poulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellasPoulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellas
Poulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellasStarttech Ventures
 

Similar to Νικόλαος Πολύζος (20)

Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-1
 
I+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitas
I+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitasI+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitas
I+prosklisi+tou+tameiou+epixeirimatikotitas
 
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
 
2599 b 19
2599 b 192599 b 19
2599 b 19
 
Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech Conference
Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech ConferenceΑθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech Conference
Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, 3rd MedTech Conference
 
Patientslikeme
PatientslikemePatientslikeme
Patientslikeme
 
08 7h tropopoiisi tis ya
08 7h tropopoiisi tis ya08 7h tropopoiisi tis ya
08 7h tropopoiisi tis ya
 
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. ΠυρπασόπουλοςPharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
 
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22Θανάσης Παπαμίχος, hico22
Θανάσης Παπαμίχος, hico22
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΡ 28.03.2018
 
εοπυυ
εοπυυεοπυυ
εοπυυ
 
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
 
«Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησ...
«Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησ...«Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησ...
«Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησ...
 
Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018
Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018
Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Clinical Research Conference 2018
 
Νομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptx
Νομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptxΝομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptx
Νομοθεσία περί προσωπικών Ιατρών.pptx
 
1560b
1560b1560b
1560b
 
10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF
10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF
10_9η Τροποποίηση της ΥΑ.PDF
 
Poulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellas
Poulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellasPoulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellas
Poulimenos konstantinos head clinical trials department roche hellas
 
Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα
Το σύστημα υγείας στην ΕλλάδαΤο σύστημα υγείας στην Ελλάδα
Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα
 

More from Starttech Ventures

Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
 
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech ConferenceΛεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech ConferenceΝικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
 
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΣτέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΑνδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςDr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΜάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΒύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςTim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
 
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης ΑλεξάνδρουΔημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης ΑλεξάνδρουStarttech Ventures
 
Δημήτριος Τσεκούρας
Δημήτριος ΤσεκούραςΔημήτριος Τσεκούρας
Δημήτριος ΤσεκούραςStarttech Ventures
 
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Κωνσταντίνος ΟυζούνηςΚωνσταντίνος Ουζούνης
Κωνσταντίνος ΟυζούνηςStarttech Ventures
 

More from Starttech Ventures (20)

Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
 
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
 
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
 
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
 
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
 
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech ConferenceΛεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
 
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech ConferenceΝικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
 
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΣτέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΑνδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςDr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΜάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΒύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςTim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
 
Ilias E. Xirouhakis
Ilias E. XirouhakisIlias E. Xirouhakis
Ilias E. Xirouhakis
 
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης ΑλεξάνδρουΔημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου
 
Δημήτριος Τσεκούρας
Δημήτριος ΤσεκούραςΔημήτριος Τσεκούρας
Δημήτριος Τσεκούρας
 
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Κωνσταντίνος ΟυζούνηςΚωνσταντίνος Ουζούνης
Κωνσταντίνος Ουζούνης
 
Φιλιώ Χατζηδάκη
Φιλιώ ΧατζηδάκηΦιλιώ Χατζηδάκη
Φιλιώ Χατζηδάκη
 

Νικόλαος Πολύζος

 • 1. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΝΙΑΙΟ & ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΜΈΛΛΟΝ Νίκος Πολύζος, Καθηγητής ΔΠΘ 07/07/2022 13th Pharma & Health Conference Μεταρρύθμιση ΕΣΥ: Από τη θεωρία στην πράξη ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Αναδιοργάνωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ
 • 2. ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η ίδρυση του ΕΣΥ (Ν. 1397/1983): (9) ΠΕΣΥ που δε συγκροτήθηκαν, (100+) γενικά-ειδικά & νομαρχιακά-περιφερειακά νοσοκομεία ΝΠΔΔ, (5-7μελή) ΔΣ (Πρόεδρος), με Γενικούς Διευθυντές, που για 20 έτη δεν διορίστηκαν, ανάπτυξη κλινικών (25 κλίνες η κάθε μια), & κυρίως ανάπτυξη νέων Νοσοκομείων (ιδιαίτερα Παν/κών που έγιναν) και Κέντρων Υγείας Ν. 2194/1994: δυνατότητα διασύνδεσης των Νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά συγκροτήματα, με απόφαση του ΥΥ, για συντονιστικό συμβούλιο σε κάθε συγκρότημα, (1/2) νομών όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία, με αρμοδιότητες, από προέδρους και έναν εκπρόσωπο του ΥΥ, για ζητήματα που αφορούν τροποποιήσεις οργανισμών, μετακινήσεις προσωπικού, συντονισμό και αλληλοϋποστήριξη εφημερίας, κοινές προμήθειες και κοινές λειτουργίες (π.χ. σίτισης, ιματισμού, καθαριότητας). Λειτούργησαν σε Αττική-Θεσσαλονίκη, εκτός ζητημάτων οργανισμών κ.λπ., ως τέλος της 10ετίας, που εγκαταλείφθηκαν. Ν. 2519/1997: Πρόεδροι ΔΣ, Περιφερειακών και Ειδικών Νοσοκομείων (500+ κλινών), που διορίζονται κατόπιν προκήρυξης, μεταξύ 3 υποψηφίων, από τον Υπουργό, κατόπιν γνώμης της Βουλής. Έγινε επαναφορά των Γενικών Διευθυντών, προκηρύχθηκαν οι θέσεις, αλλά δε τοποθετήθηκαν τελικά. Ν. 2889/2001: Ίδρυση (17) Ενιαίων Νομικών Προσώπων (ΠΕΣΥΠ) και (νέα Διοίκηση) Νοσοκομείων (2002-4). Έγινε διορισμός όλων (Δ/τές κατόπιν σχετικής προκήρυξης). Περιφερειακός σχεδιασμός νοσοκομείων. Συμβούλια Διοίκησης με τους Διοικητές, ως Πρόεδρους, τους Αναπληρωτές τους και τους Διευθυντές (3-4) Υπηρεσιών, κ.α. Ν. 3329/2005 & Ν. 3527/2007: Αυτονόμηση Νοσοκομείων και μείωση ΠΕΣΥ με τη τελική μετατροπή τους σε (7) ΔΥΠε (2005-09). ΔΣ από Διοικητή, Αν. Δ/τη, 3 μέλη ΥΥ, 2 Δ/ντές & 2 εκπροσώπους ιατρικών, νοσηλευτικών, κ.α. υπηρεσιών. Παράλληλα δημιουργήθηκε το
 • 3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ Ν. 3918/2011 Ένταξη Νοσοκομείων ΙΚΑ στο ΕΣΥ και προάγγελος διασυνδέσεων 2010-11 Μελέτες Συγχωνεύσεων Νοσοκομείων (3) Ν. 3984/2011, όπως τροποποιήθηκε (με τους Ν. 4025/2011 και 4052/2012) και ισχύει ως σήμερα. Τα Νοσοκομεία, που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης. Το εν λόγω ΔΣ είναι πενταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι μέχρι 399 και επταμελές για 400 κι άνω κλίνες. 1.Ονοματοδοσία κύριων (80+) και διασυνδεόμενων (50-) νοσοκομείων. Τα Νοσοκομεία καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση (αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011) Για όλα τα ανωτέρω εκδόθηκαν οι αντίστοιχοι οργανισμοί νοσοκομείων με κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ, 2012), που, αφενός δεν εφαρμόσθηκαν στην ολότητά τους και αφετέρου χρήζουν πια σημερινής επανεξέτασης από το Υπουργείο Υγείας.
 • 4. O ενιαίος σχεδιασμός κοινών υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη ανάγκης της κάθε περιοχής σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη (ΥΥ). Ο σχεδιασμός της ισόρροπης ανάπτυξης ομοειδών ιατρικών τμημάτων καθώς και συνένωσης/συλλειτουργίας αυτών με σκοπό μία νέα λειτουργική και ορθολογική κατανομή αυτών για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού. Ο σωστός προγραμματισμός, ανάπτυξη και διαχείριση των κλινών με στόχο την αποσυμφόρηση τμημάτων και κλινικών με μεγάλο ποσοστό κάλυψης και ανάλογη αύξηση της πληρότητας Νοσοκομείων μικρότερης δυναμικότητας (ΔΥΠε). Η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους, την αξιοποίηση των υποδομών τους και την μείωση του κόστους λειτουργίας τους. O ενιαίος σχεδιασμός της κτιριολογικής ανάπτυξης, συντήρησης, διαρρύθμισης υπαρχόντων χώρων, ανανέωσης εξοπλισμού και ενιαία διαχείριση υπάρχοντος εξοπλισμού και υλοποίηση έργων (ΕΣΠΑ και μετεξελίξεις του). oΟ ενιαίος προγραμματισμός (ΕΠΥ) και ομαδοποίηση προμηθειών (ΕΚΑΠΥ). oΟ σχεδιασμός ενιαίων διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (ΟΔΙΠΥ) και κόστους (ΚΕΤΕΚΝΥ). Ο προγραμματισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη μονάδων υγείας (μονάδες αποκατάστασης, νοσηλεία στο σπίτι, κλπ.). Η από κοινού ανάπτυξη ενιαίων μονάδων/δραστηριοτήτων (πλυντήρια, αποστείρωση, εστίαση, φύλαξη, καθαριότητα κλπ.) για την υποστήριξη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ, ΑΛΛΑ ΌΧΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
 • 5. 6.3 5.8 5.7 5.5 5.4 5.1 5.0 4.9 4.8 5.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 3.4 3.3 3.3 3.4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) ανά ΥΠΕ και συνολικά 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ΣΥΝΟΛΑ 35,159 34,612 35,020 34,091 32,922 34,886 33,335 33,416 33,057 33,717 36,441 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Κλίνες Αποτελέσματα /5 – Κλίνες - Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) SUMMARY P-value from ANOVA test = 0.9073 Groups Average Variance -100 3.665116 10.37849 101 - 200 3.778343 10.13068 201 - 400 3.349811 1.152859 401 + 3.450286 0.666912
 • 6. EΑ00 6 6,518,644 6,459,358 6,681,198 6,644,271 6,651,016 6,950,353 7,378,960 7,662,608 7,616,194 4,992,092 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ 4,848,849 4,936,410 4,790,521 4,909,880 4,762,192 4,694,684 4,754,040 4,929,440 4,887,625 3,313,231 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΠ 290,241 398,731 411,819 479,092 522,196 539,699 568,744 592,035 615,696 396,969 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) 1684673 2088199 2118819 2285066 2273751 2238511 2211343 2350798 2421070 2525419 2537750 2160596 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ Αποτελέσματα /2 – Κινήσεις
 • 7. Αποτελέσματα /6 – Μέσο Κόστος Νοσηλείας (ΜΚΝ) SUMMARY P-value from ANOVA test=5.36E-32 Groups Average Variance -100 167.3 5428.4 101 - 200 166.7 5590.1 201 - 400 188.9 8296.9 401 + 399.3 44421.5 Πανεπιστη- μιακό 460.6 31398.0 SUMMARY P-value from ANOVA test = 1.95E-07 Groups Average Variance Γενικό 657.9804 76746.91 ΓΝ-ΚΥ 618.9816 55998.47 Ειδικό 2119.538 2476098 Ογκολογικό 1064.931 69218.15 Παιδιατρικό 392.6075 40364.98 Πανεπιστημιακό 1043.902 38618.34 Ψυχιατρικό 1170.475 1878483 1633.2 1252.2 1104.4 963.5 858.8 805.2 772.9 808.6 824.2 820.7 921.1 1115.2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΜΚΝ ανά Νοσηλευθέντα 338.1 294.9 290.4 241.9 222.4 211.3 203.5 227.7 239.4 245.6 279.9 328.1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΜΚΝ ανά ημέρα νοσηλείας Γενικό νοσοκομείο
 • 8. Έχοντας καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση, τις διεθνείς εμπειρίες, την ιστορική νομοθετικά και σε επίπεδο πρακτικής ‘χαλαρή’ εφαρμογή των συνδεόμενων νοσοκομείων, του ΕΣΥ, σε 80 κύρια και 50 διασυνδεόμενα, επιτροπή κατέληξε σε πρόταση, που προήλθε από προηγούμενες μελέτες και κυρίως τα αναφερόμενα κριτήρια, τα οποία εξειδικεύθηκαν, σε: α. πληθυσμιακά, σε όσο το δυνατόν λιγότερες ‘ομάδες’ ανά αντι-περιφέρεια, με συνδέσεις μεταξύ νομαρχιακών νοσοκομείων, β. ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας από τους διαθέσιμους δείκτες χρησιμοποίησης για τη διευθέτηση κλινών, με την ανάλογη πληρότητα ή κάλυψή τους, λαμβανομένων υπόψη των προσερχομένων για νοσηλεία ή/και για χειρουργική επέμβαση, γ. αλληλοκάλυψη στο είδος και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης, με στόχο τη μείωση των διαπεριφερειακών ροών, δ. συνοχή μεταξύ των ιατρονοσηλευτικών λειτουργιών και ενοποιήσεις στις υπόλοιπες υπηρεσίες (διοικητικο-οικονομικές, τεχνικο-ξενοδοχειακές και πληροφορικής), oε. στοχοθεσία βελτίωσης της συνεπαγόμενης ποιότητας και κάλυψης των αναγκών των πολιτών. Το διεθνές μοντέλο “hub-and-spoke”, για παράδειγμα, ή κάποιο άλλο μοντέλο συνεργασίας των νοσοκομείων (trust vs network), μπορεί να υλοποιηθεί εντός ή/& εκτός στα ορίων γεωγραφικής περιοχής. Πλεονεκτήματα (ομοιογένεια παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξημένη αποτελεσματικότητα, κ.λπ.) Μειονεκτήματα (πιθανή συμφόρεση ασθενών στα hubs αν δεν ενισχυθούν ανάλογα τα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
 • 9. Συνοχή μεταξύ όλων των νοσοκομειακών λειτουργιών. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βελτιωμένη κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών. Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα (ιατρο-νοσηλευτικών & διοικητικο-οικονομικών αποτελεσμάτων & απόδοσης, με ανάλογα προφανώς κίνητρα & στο προσωπικό). ΟΦΕΛΗ
 • 10. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ομαδοποίηση (ανά τμήμα) δεικτών κλινών και χρησιμοποίησής τους, προσωπικού, οικονομικών στοιχείων και ποιοτικών δεικτών (μέσα από τα επιχ. Σχέδια των ΔΥΠε & εγκρίσεις του ΚΕΣΥΠΕ). Διαμόρφωση νέας Υ.Α. για τα 50-60 hubs (κύρια ή κόμβοι) και 70-80 spokes (διασυνδεόμενα ή ακτινωτά), κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 70 ν. 3918/2011, με αναμορφωμένο επιστημονικό και λειτουργικό πλαίσιο διασύνδεσης όπως περιληπτικά αναφέρθηκε. Έκδοση νέων οργανισμών (σε επίπεδο hub, με τα spokes), με α. 1500 κλινικά τμήματα και περίπου 500 εργαστηριακά κ.λπ., β. ανάλογες οργανικές θέσεις προσωπικού με τις εξ-ειδικεύσεις του, γ. ενιαία λειτουργία ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, δ. συγχωνεύσεις διοικητικών-οικονομικών και τεχνικών-ξενοδοχειακών υπηρεσιών, ε. εξειδίκευση του επιστημονικού και λειτουργικού πλαισίου διασύνδεσης. Ειδάλλως και για τη νέα ονοματολογία (νοσοκομεία κόμβοι και ακτινωτά νοσοκομεία), προτείνεται η αντικατάσταση της §1 άρθρου 2 του ν. 4052/2012 με μια πιο «ευέλικτη» διάταξη. «Τα υφιστάμενα, όπως και τα εκάστοτε τιθέμενα σε καθεστώς διασύνδεσης νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α` 31), του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α` 150) και αντιστοίχων αποφάσεων του Υπουργού Υγείας, και αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ενοποιούνται οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., διαθέτουν ενιαίες διοικητικές- οικονομικές και τεχνικές-ξενοδοχειακές υπηρεσίες, με ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα προμηθειών, ενιαία διαχείριση προσωπικού, και διασυνδεόμενες ιατρικές και νοσηλευτικές, με επικεφαλής το κύριο νοσοκομείο κόμβο, σε σχέση 2022-23