SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
ПРОЕКТ
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від №
м. Краматорськ
Про міський бюджет на 2020 рік
(052161000000)
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,
враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від № «Про обласний бюджет на
2020 рік»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2020 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 1 550 911 239 гривень., в тому числі доходи
загального фонду у сумі 1 512 781 239 гривень., спеціального фонду бюджету у сумі 38 130
000 гривень., у т.ч. бюджет розвитку 1 310 000 гривень. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 1 550 911 239 гривень., в тому числі видатки
загального фонду у сумі 1 222 781 239 гривень., видатки спеціального фонду бюджету у сумі
328 130 000 гривень, у т.ч. бюджет розвитку 291 310 000 гривень.;
- профіцит міського бюджету по загальному фонду у сумі 290 000 000 гривень.,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку), згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 290 000 000 гривень.,
джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1 800 000 гривень,
що становить 0,15 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим
пунктом;
- резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,0082
відсотка видатків загального фонду визначених цим пунктом.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24
Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002року № 415 (зі
змінами) та Методичних рекомендацій щодо порядку використання коштів резервного фонду
міського бюджету, затверджених рішенням міської ради від 22.вересня.2010року № 39/V-6
(зі змінами).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського
бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами/підпрограмами, у тому числі по загальному фонду у сумі 1 222 781 239 гривень
та спеціальному фонду 328 130 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього
рішення, у тому числі:
- додаткову дотацію з міського бюджету бюджетам селищних рад у сумі 4 350 900
гривень;
- субвенцію обласному бюджету на виконання розпорядження керівника обласної
військово - цивільної адміністрації від 19.02.2018 № 236/5-18 «Про внесення змін до
Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової
підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів», Програми сприяння
розвитку малого і середнього підприємництва в місті Краматорську на 2019-2021 роки»,
затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 № 50/VII-56, у сумі 2 000 000 гривень.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на
будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення та напрямки використання
коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення. .
5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України
захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату енергосервісу.
6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних
програм по загальному та спеціальному фондах згідно з додатком 7 до цього рішення.
7. Установити, що до загального фонду міського бюджету на 2020 рік зараховуються:
1) доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України у сумі 1 235 952 100
гривень;
2) трансферти , визначені статями 101, 1032
, 1034
Бюджетного кодексу України у сумі
276 829 139 гривень, у т.ч.:
- освітня субвенція з державного бюджету у сумі 227 939 200 гривень;
- медична субвенція з державного бюджету у сумі 37 501 300 гривень;
- субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції з державного
бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1 272 500 гривень;
- субвенції з інших міст за рахунок коштів медичної субвенції та власних коштів на
надання медичних послуг жителям цих міст у сумі 2 116 900 гривень;
- субвенція з обласного бюджету на забезпечення надання компенсації за надання
пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а
також дітям з інвалідністю по зору у сумі 222 635 гривень;
- субвенція з обласного бюджету на виконання окремих державних програм
соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,
ремонт , технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування;
встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп у сумі 278 054 гривень;
- субвенція з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги учням закладів
професійної (професійно-технічної ) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової
передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, у сумі
1 035 450 гривень;
- субвенція з обласного бюджету на надання матеріальної допомоги особам з
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей
загиблих учасників антитерористичної операції у сумі 197 000 гривень;
- субвенція з обласного бюджету на забезпечення виплати матеріальної допомоги
постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 163 500 гривень;
- дотація з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей у сумі 6 102 600 гривень.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на
2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу
України у сумі 38 130 000 гривень;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71
Бюджетного кодексу України.
9. Надати право фінансовому управлінню Краматорської міської ради (Саєнко):
- здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом укладення
договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;
- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;
- за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів
здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації
видатків у межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень одного коду
програмної класифікації, не змінюючи обсяги вже затверджених асигнувань по КЕКВ 2110
«Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв» окремо за загальним та спеціальним фондам міського бюджету;
- довести головним розпорядникам коштів міського бюджету лімітні довідки про
бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;
- здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету по головних
розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та
доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, бюджетних
програм та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації;
- забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його
прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
10. Структурним підрозділам міської ради - розпорядникам коштів міського бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках
по кожній бюджетній установі у межах виділених бюджетних асигнувань;
- забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах
встановлених лімітів споживання натуральних показниках ;
- забезпечити економне і раціональне споживання комунальних послуг та енергоносіїв;
- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову
енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості;
- забезпечити впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних
асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій
у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2020 році;
- затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності
цього рішенням;
- здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних
повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне
результативне і цільове використання бюджетних коштів , організацію та координацію
роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у
бюджетному процесі;
- забезпечити доступність інформації про бюджет згідно з частиною 5 статті 28
Бюджетного кодексу України, а саме: здійснити публічне представлення та публікацію
інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою встановленими
Міністерством фінансів України до 15.03.2020; оприлюднити паспорти бюджетних програм
у триденний строк з дня затвердження таких документів.
11. Затвердити розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам
селищних рад відповідно до пункту 20 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України та на утримання органів місцевого самоврядування згідно з
додатком 8 до цього рішення.
12. Встановити, що:
12.1. фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних
надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
12.2. розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на
здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених
кошторисами на 2020 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань
минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України;
12.3 у разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії
розпорядники коштів міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не
беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по іншим заходам, пов'язаним з
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей видатків бюджету), до
погашення такої заборгованості;
12.4 розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання по
спеціальному фонду міського бюджету виключно у межах відповідних фактичних
надходжень спеціального фонду бюджету;
12.5. керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють
фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень
або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисах на утримання бюджетних установ;
12.6. бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету,
по яких у 2019 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників
та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і
підлягають виконанню у 2020 році;
12.7. у 2020 році обслуговування лізингових платежів згідно укладених договорів між
КП «КТТУ» з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання рішення Краматорської міської ради
від 25.04.2018 № 37/VII-182 «Про надання дозволу КП «КТТУ» на укладання договорів
фінансового лізингу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про придбання тролейбусів моделі
«ДНІПРО-Т203» з опцією автономного ходу до 20 км у загальній кількості 10 одиниць з
правом подальшого викупу» здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського
бюджету у сумі 4 954 758 гривень та спеціального фонду міського бюджету (бюджет
розвитку) у сумі 7 531 145 гривень.
13. Залишки коштів бюджету розвитку, фонду охорони природного навколишнього
середовища, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва станом на 01.01.2020 використовувати згідно з діючим законодавством.
14. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2019 році з державного
бюджету та бюджетів інших міст на надання допомоги мешканцям цих міст у закладах
охорони здоров'я м. Краматорська, та залишилися на рахунках міського бюджету
направляються на покриття відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового
призначення, в тому числі залишки коштів освітньої та медичної субвенцій з державного
бюджету використовувати з урахуванням цільового призначення цих субвенцій, визначених
п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», п.9 Постанови Кабінету
Міністрів України від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам».
15. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2019 році з міського бюджету
до:
- бюджетів селищних рад на цілі, визначені договорами між Краматорською міською
радою та селищними радами, залишаються на рахунках селищних бюджетів, зберігають своє
цільове призначення і направляються на покриття відповідних витрат у 2020 році;
- обласного бюджету та залишилися неосвоєними головними розпорядниками коштів
обласного бюджету в 2019 році , залишаються на рахунках обласного бюджету для покриття
відповідних витрат та продовження повноважень обласної державної адміністрації щодо
використання залишків таких коштів у 2020 році.
16. Виконавчому комітету Краматорської міської ради надати право в міжсесійний
період приймати рішення :
- про перерозподіл асигнувань між кодами програмної класифікації видатків і
головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі обґрунтованих звернень головних
розпорядників бюджетних коштів з подальшим затвердженням міською радою;
- про визначення об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету
розвитку, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;
- про врахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку
використання коштів трансфертів з державного та інших рівнів бюджетів, що виділяються
додатково місту на підставі нормативно-правових актів.
17. Надати право міському голові Панкову А.В. в міжсесійний період, приймати
розпорядження, за поданням фінансового управління Краматорської міської ради, щодо
врахування змін у складі доходів та видатків міського бюджету на 2020 рік у частині
міжбюджетних трансфертів з подальшим їх затвердженням міською радою.
18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Рішення вступає в силу з 01 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року.
20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
за розподілом обов’язків.
Міський голова А.В.Панков
Додаток 1
до рішення міської ради
Доходи міського бюджету на 2020 рік
05216100000
(код
бюджету)
(грн.)
код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд
усього
в т.ч. бюджет
розвитку
доходи
10000000 Податкові надходження 1 224 353 700,00 1 221 055 500,00 3 298 200,00
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості 921 563 400,00 921 563 400,00
11010000 податок та збір на доходи фізичних осіб 919 955 100,00 919 955 100,00
11020000 податок на прибуток підприємств 1 608 300,00 1 608 300,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 362 000,00 362 000,00
13030100
Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин
загальнодержавного значення 362 000,00 362 000,00
14000000 Внутрішні податки та товари на послуги 79 885 800,00 79 885 800,00
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції) 4 000 000,00 4 000 000,00
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції) 16 800 000,00 16 800 000,00
14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів 59 085 800,00 59 085 800,00
18000000 Місцеві податки 219 244 300,00 219 244 300,00
18010000 податок на майно 117 998 500,00 117 998 500,00
податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки 7 371 900,00 7 371 900,00
земельний податок та орендна плата за
землю 110 476 600,00 110 476 600,00
транспортний податок 150 000,00 150 000,00
18030000 Туристичний збір 407 600,00 407 600,00
18050000 Єдиний податок 100 838 200,00 100 838 200,00
19000000 Інші податки та збори 3 298 200,00 0,00 3 298 200,00
19010000 Екологічний податок 3 298 200,00 3 298 200,00
20000000 Неподаткові надходження 48 418 400,00 14 896 600,00 33 521 800,00
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності 546 900,00 546 900,00
21010300
частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету 146 900,00 146 900,00
21081100 адміністративні штрафи та інші санкції 70 000,00 70 000,00
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 330 000,00 330 000,00
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської діяльності 13 482 500,00 13 482 500,00
22010300
адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців 510 000,00 510 000,00
22012500
плата за надання інших адміністративних
послуг 8 300 000,00 8 300 000,00
22012600
адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень 410 000,00 410 000,00
22080000
надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном 2 051 000,00 2 051 000,00
22090000 державне мито 2 200 000,00 2 200 000,00
22130000
орендна плата за водні об`єкти (їх частини),
що надаються в користування на умовах
оренди Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, районними,
Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, місцевими
радами 11 500,00 11 500,00
24000000 Інші неподаткові надходження 877 200,00 867 200,00 10 000,00
24060300 інші надходження 867 200,00 867 200,00
24062100
грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності 10 000,00 10 000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 33 511 800,00 33 511 800,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 310 000,00 0,00 1 310 000,00 1 310 000,00
33010000 кошти від продажу землі 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00
90010100 Разом доходів 1 274 082 100,00 1 235 952 100,00 38 130 000,00 1 310 000,00
40000000 Офіційні трансферти 276 829 139,00 276 829 139,00 0,00 0,00
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам 265 440 500,00 265 440 500,00
41033900
освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам 227 939 200,00 227 939 200,00
41034200
медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам 37 501 300,00 37 501 300,00
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам 6 102 600,00 6 102 600,00
41040400 інші дотації з місцевого бюджету 6 102 600,00 6 102 600,00
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам 5 286 039,00 5 286 039,00 0,00 0,00
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров'я за рахунок коштів
медичної субвенції 1 699 400,00 1 699 400,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 586 639,00 3 586 639,00
90010300 Всього доходів 1 550 911 239,00 1 512 781 239,00 38 130 000,00 1 310 000,00
Секретар міської ради Д.В.Ошурко
Додаток 2
до рішення міської ради
№
Фінансування міського бюджету на 2020 рік
05216100000
(код бюджету)
(грн.)
код
Найменування згідно з Класифікацією
фінансування бюджету
Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд
усього
в т. ч. бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків
коштів бюджетів
0,00
-290000000,00 290000000,00 290000000,00
208100 На початок періоду
0,00
208400
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
0,00
-290000000,00 290000000,00 290000000,00
Загальне фінансування 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями
0,00
-290000000,00 290000000,00 290000000,00
602000 Зміни обсягу готівкових коштів 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00
602100 На початок періоду
0,00
602400
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
0,00
-290000000,00 290000000,00 290000000,00
Загальне фінансування
0,00
-290000000,00 290000000,00 290000000,00
Секретар міської ради Д.В.Ошурко
Проект бюджету на 2020 рік м.Краматорськ (міський бюджет)
тис.грн.
КФКВ
2019 рік 2020 рік
Проект бюджету на
2020 рік оптимальна
потреба
відсоток
зростання
проекту на 2020
рік до
уточненого
розпису на 2019р
Затверджено з
урахуванням
змін станом на
01.11.2019
Проект
бюджету на
2020 рік за
бюджетними
запитами ГРК
у т.ч. за рахунок коштів
медичної та
освітньої субвенції
з держ бюджету,
інші трансферти з
ін. рівнів бюджету
власних
коштів
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ-ВСЬОГО (0150, 0160), в т.ч.: 119 473,293 135 003,400 0,000 135 003,400 135 003,400
13,0
2110 (Зарплата) 88 907,9 101 151,7 101 151,7 101 151,7 13,8
2120 (Нарахування) 19 145,8 21 886,5 21 886,5 21 886,5 14,3
2270 (Енергоносії) 2 999,3 2 524,1 2 524,1 2 524,1 -15,8
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до
заходів розвитку)
113,1 165,6 165,6 165,6 46,4
інші 8 307,2 9 275,5 9 275,5 9 275,5 11,7
ОСВІТА (1000)-ВСЬОГО , в т.ч.: 559 842,469 623 438,700 227 939,200 395 499,500 619 840,900
10,7
2110 (Зарплата)
360 239,1 416 155,23 186 835,40 229 319,83 412 582,03 14,5
2120 (Нарахування)
79 247,2 91 553,98 41 103,80 50 450,18 90 767,88 14,5
2220 (Медикаменти) 86,2 5,16 0,00 5,16 5,99 -93,1
2230 (Продукти харчування) 35 831,8 40 968,00 0,00 40 968,00 40 968,00 14,3
2270 (Енергоносії)
56 258,9 54 164,72 0,00 54 164,72 54 164,72 -3,7
2700 (Соц.забезпечення) (комп. варт. проїзда т.грн., стип од детям-, допомога18 р.
сиротам )
1 000,2 965,09 0,00 965,09 965,09 -3,5
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних) програм,не віднесених до
заходів розвитку)
80,4 48,33 0,00 48,33 48,33 -39,9
інші (курси здрава т.грн., підвезення т.грн),
27 098,6 19 578,20 0,00 19 578,20 20 338,87 -24,9
Загальноосвітні школи- зарплата педпрацівників - ОСВІТНЯ
субвенція з ДБ), в т.ч. :
214 268,360 241 586,000 227 939,200 13 646,800 241 586,000
12,7
2110 (Зарплата) 175 629,8
198 021,30 186 835,4 11 185,900 198 021,300 12,7
2120 (Нарахування) 38 638,6 43 564,70 41 103,8 2 460,900 43 564,700 12,7
Школи, ІРЦ, крім з/п педпрацвників, дошкільні заклади,
позашкільні заклади, та інші заклади освіти:
315 963,509 346 251,000 0,000 346 251,000 342 653,200
8,4
2110 (Зарплата) 161 920,7 189 706,0 189 706,010 186 132,810 15,0
2120 (Нарахування) 35 617,2 41 735,1 41 735,130 40 949,030 15,0
2220 (Медикаменти) 86,2 5,2 5,160 5,990 -93,1
2230 (Продукти харчування) 35 831,8 40 968,0 40 968,000 40 968,000 14,3
2270 (Енергоносії) 54 502,0 53 245,1 53 245,080 53 245,080 -2,3
2700 (Соц.забезпечення) 1 000,2 965,1 965,090 965,090 -3,5
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не
віднесених до заходів розвитку)
80,4
48,3 48,330 48,330 -39,9
інші 26 925,0 19 578,2 19 578,200 20 338,870 -24,5
Школи естетичного виховання 29 610,600 35 601,700 0,000 35 601,700 35 601,700 20,2
2110 (Зарплата) 22 688,60 28 427,9 28 427,9 28 427,9 25,3
2120 (Нарахування) 4 991,50 6 254,1 6 254,1 6 254,1 25,3
2270 (Енергоносії) 1 756,90 919,6 919,6 919,6 -47,7
інші 173,600 0,0 -100,0
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я-ВСЬОГО (2000), в т.ч.: 247 649,240 103 299,000 40 890,700 62 408,300 97 099,400
-60,8
2110 (Зарплата) 132 456,9 43 495,5 30 739,0 12 756,5 38 895,0 -70,6
2120 (Нарахування) 29 140,5 9 569,0 6 762,3 2 806,7 8 464,8 -71,0
2220 (Медикаменти) 28 763,4 12 725,0 2 116,9 10 608,1 11 760,6 -59,1
2230 (Продукти харчування) 6 026,1 3 574,9 0,0 3 574,9 3 574,9 -40,7
2270 (Енергоносії) 20 719,3 20 448,9 0,0 20 448,9 20 448,9 -1,3
2700 (Соц.забезпечення) 21 470,7 11 263,0 1 272,5 9 990,5 11 263,4 -47,5
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до
заходів розвитку)
21,3 3,3 0,0 3,3 3,3 -84,5
інші 9 051,1 2 219,5 0,0 2 219,5 2 688,5 -70,3
Лікарні, ДТМО, Стоматологічнч полікліники (заклади, на які
виділяється МЕДИЧНА субвенція з ДБ.) в т.ч. :
205 044,540 69 811,900 37 501,300 30 193,700 67 608,700
-67,0
2110 (Зарплата) 124 933,1 35 569,0 30 739,0 4 830,0 33 757,8 -73,0
2120 (Нарахування) 27 485,3 7 825,2 6 762,3 1 062,9 7 374,4 -73,2
2220 (Медикаменти) 23 451,2
7 504,8 2 116,9 5 387,9 7 300,00 -68,9
2230 (Продукти харчування) 3 412,2 808,9 808,9 808,9 -76,3
2270 (Енергоносії) 16 075,4 16 147,4 16 147,4 16 147,4 0,4
2700 (Соц.забезпечення) 1 083,1 1 032,4 1 032,4 1 032,4 -4,7
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних)програм,не
віднесених до заходів розвитку)
21,3
3,3 3,3 3,3 -84,5
інші 8 582,9 920,9 920,9 1 184,5 -86,2
Центри первинної медичної допомоги, в т.ч.: 13 377,600 14 515,300 0,000 14 515,300 10 330,900 -22,8
2110 (Зарплата) 6 300,7 6 623,3 6 623,3 3 834,0 -39,1
2120 (Нарахування) 1 386,1 1 457,1 1 457,1 803,7 -42,0
2220 (Медикаменти)(медикаменти для лаборатории) 955,5 1 012,8 1 012,8 253,2 -73,5
2270 (Енергоносії) 4 609,1 4 269,0 4 269,0 4 269,0 -7,4
інші 126,2 1 153,1 1 153,1 1 171,0 827,9
Інформаційно-аналітичний відділ, місцеві програми в т.ч.: 29 227,100 18 971,800 1 272,500 17 699,300 19 159,800
-34,4
2110 (Зарплата) 1 223,1 1 303,2 1 303,2 1 303,2 6,5
2120 (Нарахування) 269,1 286,7 286,7 286,7 6,6
2220 (Медикаменти) 4 356,7 4 207,4 4 207,4 4 207,4 -3,4
2230 (Продукти харчування) 2 613,9 2 766,0 2 766,0 2 766,0 5,8
2270 (Енергоносії) 34,8 32,5 32,5 32,5 -6,6
2700 (Соц.забезпечення) 20 387,6 10 230,6 1 272,5 8 958,1 10 231,0 -49,8
інші 342,0 145,5 145,5 333,0 -2,6
СОЦ.ЗАХИСТ-ВСЬОГО (3000), в т.ч.: 23 054,625 21 404,500 6 102,600 15 301,900 21 308,500
-7,6
2110 (Зарплата) 11 250,8 11 760,3 3 839,7 7 920,6 11 760,3 4,5
2120 (Нарахування) 2 457,2 2 584,7 844,7 1 739,9 2 584,7 5,2
2220 (Медикаменти) 21,9 23,2 23,2 0,0 23,2 6,0
2230 (Продукти харчування) 543,2 639,9 617,1 22,8 639,9 17,8
2270 (Енергоносії) 1 096,7 1 105,5 572,7 532,7 1 105,5 0,8
2700 (Соц.забезпечення) 5 565,9 4 270,3 1,8 4 268,5 4 174,3 -25,0
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до
заходів розвитку)
221,1 6,4 6,4 0,0 6,4 -97,1
інші 1 816,2 1 014,3 196,9 817,4 1 014,3 -44,2
Молодіжні програми (3121,3131,3132): 5 508,009 3 435,500 3 435,500 3 435,500
-37,6
2110 Зарплата ( 2019- молодь- 1347,1 , ЦССМ- 1050,7) 2 306,950 2 397,800 2 397,800 2 397,800 3,9
2120 (Нарахування) 502,300
524,900 524,900 524,900 4,5
2270 (Енергоносії) 241,200
225,730 225,730 225,730 -6,4
2700 (Соц.забезпечення) 1 211,1 0,000 0,0 0,000 -100,0
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних)програм - в
т.ч. оздоровл.путівки)
215,090
0,000 0,0 0,000 -100,0
інші 1 031,378
287,070 287,070 287,070 -72,2
Притулок для дітей (3111) виділяється дотація з обл.бюджета: 5 533,000 6 102,600 6 102,600 0,000 6 102,600 10,3
2110 (Зарплата) 3 367,350 3 839,712 3 839,712 3 839,712 14,0
2120 (Нарахування) 740,827 844,737 844,737 844,737 14,0
2220 (Медикаменти) 21,910 23,225 23,225 23,225 6,0
2230 (Продукти харчування) 521,766 617,124 617,124 617,124 18,3
2270 (Енергоносії) 569,075 572,731 572,731 572,731 0,6
2700 (Соц.забезпечення) 1,718 1,821 1,821 1,821 6,0
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не
віднесених до заходів розвитку)
6,014
6,375 6,375 6,375 6,0
інші 304,340 196,875 196,875 196,875 -35,3
Терцентр, центр бездомних, центр реабілітації (091200): 7 152,506 7 121,500 7 121,500 7 121,500
-0,4
2110 (Зарплата) 5509,63 5 447,064 5 447,064 5 447,064 -1,1
2120 (Нарахування) 1199,404 1 198,347 1 198,347 1 198,347 -0,1
2220 (Медикаменти) 0,000 #ДЕЛ/0!
2230 (Продукти харчування) 21,392 22,760 22,760 22,760 6,4
2270 (Енергоносії) 286,432 306,998 306,998 306,998 7,2
інші 135,648 146,331 146,331 146,331 7,9
Виплати грош.компенсації фізичним особам які надають
соц.послуги громадянам (3160):
1 305,000 1 295,500 0,000 1 295,500 1 295,500
-0,7
2700 (Соц.забезпечення) 1 305,0 1 295,5 1 295,5 1 295,5 -0,7
Стипендії сиротам, пільга інвалідам по зору , фін.підтримка
організацій інвалідів (0813242,0813192):
2 828,900 2 780,000 0,000 2 780,000 2 780,000
-1,7
2700 (Соц.забезпечення) 2 484,1 2 396,000 2 396,000 2 396,000 -3,5
інші, 2020 р.( фін.підтр.гр. організ. - 384 тис.грн.) 344,8
384,0 384,0 384,0 11,4
Надання ін.пільг ветеранам війни, особам на яких
поширюється дія ЗУ Про статус ветеранів війни,гарантії їх
соцзахисту", громадянам, які постраждали внаслідок Чорноб.
катастрофи, пільги з послуг звязку окремим категоріям
(3031,3032)
564,000 577,000 0,000 577,000 481,000
-14,7
2700 (Соц.забезпечення) Послуги звязку -368 тис.грн. сан-кур
путівки-100,1тис., проїзд ЧАЕС1 раз на рік - 12,9тис.грн.
564,0 577,0 577,0 481,0
-14,7
Організація та проведення громадських робіт (УПСЗН) (3210)
81,605 92,4 0,0 92,400 92,400 13,2
1110/2110 (Зарплата)
66,910 75,7 75,700 75,700 13,1
1120/2120 (Нарахування)
14,695 16,7 16,700 16,700 13,6
КУЛЬТУРА (4000), в т.ч.: 37 215,978 35 121,600 0,000 35 121,600 35 121,600
-5,6
2110 (Зарплата)
18 616,086 20 795,100 20 795,100 20 795,100 11,7
2120 (Нарахування)
4 135,291 4 574,900 4 574,900 4 574,900 10,6
2270 (Енергоносії)
3 970,900 3 368,300
3 368,300
3 368,300 -15,2
2700 (Соц.забезпеч-обдаровані діти проект прогр соц економ розв на 2020р)
250,000 250,000 250,0 250,0 0,0
2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних)програм,не віднесених до
заходів розвитку)
5,355 0,0 0,0 0,0 -100,0
інші 10 238,346
6 133,300 0,0 6 133,300 6 133,300 -40,1
фін підтр ПКтаВ
8 369,728 5 288,200 5 288,200 5 288,200 -36,8
міські заходи
717,750 454,000 454,000 454,000 -36,7
утримання закладів культури
1 150,868 391,100 391,100 391,100 -66,0
ФІЗКУЛЬТУРА(5000), в т.ч.: 11 685,830 13 944,000 0,000 13 944,000 13 944,000
19,3
2110 (Зарплата) 6508,430 9105,215 9105,215 9105,215 39,9
2120 (Нарахування) 1399,250 1940,305 1940,305 1940,305 38,7
2270 (Енергоносії) 904,985 904,105 904,105 904,105 -0,1
2700 (Соц.забезпечення- стипеддії, щорічна премія м/голови) 784,210 857,410 857,410 857,410 9,3
інші
2088,955 1136,965 1136,965 1136,965 -45,6
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: (6000) 166 542,0 212 761,8 0,0 212 761,8 173 088,700
3,9
інші в т.ч.: 166 542,0 212 761,8 0,0 212 761,8 173 088,700
3,9
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (ТПКВКМБ
6011)
3 122,0 12 720,0 0,0 12 720,0 12 720,0
307,4
інші 3 122,0 12 720,0 0,0 12 720,0 12 720,0
307,4
поточний ремонт житлового фонду, поточний ремонт стін
3 122,0
12 720,0
12 720,0 12 720,0 307,4
Інша діяльність пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального
господарства (ТПКВКМБ 6017)
1 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-100,0
інші 1 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-100,0
утримання та відновлення зелених насаджень на прибудинкових
територіях
1 195,0
0,0
0,0 0,0 -100,0
встановлення лав на прибудинкових територіях
100,0
0,0
0,0 0,0 -100,0
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(ТПКВКМБ 6020)
3 175,0 2 735,0 0,0 2 735,0 2 615,0
-17,6
інші 3 175,0 2 735,0 0,0 2 735,0 2 615,0
-17,6
фінансова підтримка на утримання АДС
590,0
615,0
615,0 615,0 4,2
фінансова підтримка ОСББ
2 585,0
2 120,0
2 120,0 2 000,0 -22,6
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(ТПКВКМБ 6013)
47 877,2 84 907,0 0,0 84 907,0 54 200,0
13,2
інші (КВП "Крам. Водоканал") 47 877,2 84 907,0
0,0 84 907,0 54 200,0 13,2
фінансова підтримка на оплату за воду
32 090,0
56 400,0
56 400,0 35 000,0 9,1
фінансова підтримка на погашення заборгованості по платі за
воду згідно договорів реструктурізації
11 200,0
19 200,0
19 200,0 19 200,0 71,4
фін. підтримка на придбання люків для накриття колодязів
247,0
510,0
510,0 0,0 -100,0
фін. підтримка на придбання труб та інших матеріалів для
проведення ремонтів водопроводно-каналізаційної мережі
господарським способом
4 340,2
8 428,0 8 428,0
0,0 -100,0
Організація благоустрою населених пунктів (ТПКВКМБ 6030): 110 946,6 112 266,0 0,0 112 266,0 103 419,9
-6,8
інші в т.ч.:
110 946,6 112 266,0 0,0 112 266,0 103 419,9 -6,8
КП "ДРУАС"+ Відділ комунального господарства, всього: в т.ч.
76 687,9 73 597,4 0,0 73 597,4 68 599,5 -10,5
утримання автодоріг міста, поточний ремонт споруджень на
дорогах, придбання піско- сольової суміші та паливно-
мастильних матеріалів
18 506,9 20 669,7 20 669,7 19 000,0 2,7
поточний ремонт автодоріг міста та внутрішньоквартальних доріг
(ДРУАС + ВКГ)
23 034,2 25 913,6 25 913,6 24 000,0 4,2
утримання дорожньо-мостового господарства та зелених
насаджень (ВКГ)
184,0 0,0 0,0 0,0
поточний ремонт тротуарів (ВКГ)
18 842,5 10 000,0 10 000,0 10 000,0
ремонт та утримання малих архітектурних форм, споруджень
520,0 584,3 584,3 370,0 -28,8
придбання та встановлення лав
250,0 280,9 280,9 250,0 0,0
придбання та встановлення урн для сміття
100,0 112,4 112,4 100,0 0,0
ремонт та утримання фонтанів
216,1 1 150,0 1 150,0 1 000,0 362,7
утримання, ремонт та демонтаж пам"ятників культурної та
історичної спадщини міста
70,5 79,2 79,2 75,0 6,4
утримання і ремонт насосної станції
210,0 236,0 236,0 236,0 12,4
утримання, ремонт та догляд за зеленими насадженнями
12 360,8 12 981,2 12 981,2 12 000,0 -2,9
гідродинамічне очищення зливової каналізації мулососною
установкою
2 142,9 1 421,6 1 421,6 1 400,0 -34,7
монтаж тактильної плитки(2019р.)/улаштування безбар"єрних
з"їздів для маломобільних груп населення/монтаж тактильної
плитки, облаштування перилами підземних переходів
150,0 168,5 168,5 168,5 12,3
технічна інвентаризація та поспортизація дитячіх ігрових
майданчиків, які знаходяться на балансі КП "ДРУАС" 100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
КП "Міськсвітло" всього: в т.ч. 22 231,5 24 735,5 0,0 24 735,5 23 995,5
7,9
витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення 11 531,2 14 902,9 14 902,9 14 902,9
29,2
технічне обслуговування та супровід оптичної мережі з
встановленими засобами відеоспостереження
185,5 292,6 292,6 292,6
57,7
поточне обслуговування та поточний ремонт ліній зовнішнього
освітлення міста
6 652,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0 -20,3
поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення
внутрішньоквартальних територій
1 359,4 1 590,0 1 590,0 1 500,0 10,3
поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення та підключення до
приладів обліку на вулицях селищ у сладі міста
2 502,5 2 650,0 2 650,0 2 000,0 -20,1
КАТП 052810 всього: в т.ч. 2 200,0 2 707,4 0,0 2 707,4 2 350,0
6,8
регулювання чисельності безпритульних тварин
495,0 632,9 632,9 600,0 21,2
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманим
методом (ВКГ)
500,0 500,0 500,0 500,0 0,0
Прибирання стихійних звалищ, "Pet - пакет. Прибери за своїм
улюбленцем"(2018) 1 029,3 1 225,8 1 225,8 1 000,0 -2,8
обслуговування контейнерів для збору ТПВ
25,7 176,6 176,6 100,0 289,1
обслуговування біотуалетів
150,0 172,1 172,1 150,0 0,0
СКП "Ритуальна служба" всього: в т.ч. 6 330,5 7 371,7 0,0 7 371,7 4 920,9
-22,3
утримання міських кладовищ (з/п наглядачив та прибиральників
кладовищ-6чол. на 11кладовищах)
4 142,1
4 000,9
4 000,9 4 000,9
-3,4
видалення аварійних дерев на кладовищах 200,0
400,0
400,0 200,0
0,0
прибирання території кладовищ від сміття 200,0
400,0
400,0 200,0
0,0
поточний ремонт асфальтових і шлакових доріг та кладовищах 250,0
850,0
850,0 200,0
-20,0
утримання та поточний ремонт пам"ятників
15,0 53,0 53,0 50,0 233,3
витрати на поховання одиноких громадян
253,4 395,8 395,8 270,0 6,6
транспортування померлих на судмедекспертизу
1 270,0 1 272,0 1 272,0 -100,0
Заходи з безпеки руху, всього: в т.ч. 3 496,7
3 854,0
0,0 3 854,0 3 554,0
1,6
нанесення ліній дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі
міста
154,7
1 600,0
1 600,0 1 600,0
934,3
утримання світлофорного господарства 2 516,3
1 454,0
1 454,0 1 454,0
-42,2
придбання, встановлення, заміна та експлуатація технічних
засобів регулювання дорожнього руху, дорожніх знаків,
напрямних пішохідних огороджень(НПО) 825,7 500,0 500,0 500,0 -39,4
Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту м.
Краматорськ 0,0 300,0 300,0
Інші заходи у сфері автотранспорту (КП КТТУ) (ТПКВКМБ 7413) ) 23,0
244,3 0,0 244,3 244,300 962,2
інші, в т.ч.: 23,0
244,3 0,0 244,3 244,3 962,2
Придбання, встановлення GPS обладнання по контролю за
рухомим складом
0,0 34,1
34,1 34,1
Обслуговування GPS обладнання по контролю за рухомим
складом
23,0 37,4
37,4 37,4
62,6
Придбання та встановлення засобів відеоспостереження в
автобусах
0,0 172,8
172,8 172,8
Інші заходи у сфері електротр. (ТПКВК 7426) (фін. підтр.КП "КТТУ") 21 560,1 21 420,2 0,0 21 420,200 15 891,200
-26,3
інші, в т.ч.: 21 560,1 21 420,2 0,0 21 420,200 15 891,200
-26,3
фін. підтримка
14 650,0 15 529,0 15 529,000 10 000,000
-31,7
кошти на виплату винагороди за користування предметом лізингу
5 137,9 4 254,7 4 254,700 4 254,700
-17,2
кошти для сплати страхового платежу за договором страхування
предмету лізингу, постановка техніки на облік в органах
держ.реєстрації
887,2 700,0 700,000 700,000
-21,1
придбання, встановлення GPS обладнання по контролю за
рухомим складом 36,6 30,7 30,700 30,700
-16,1
обслуговування GPS обладнання по контролю за рухомим
складом 68,4 85,0 85,000 85,000
24,3
придбання та встановлення засобів відеоспостереження в
тролейбусах 0,0 820,8 820,800 820,800
фін. підтримкана усунення недоліків за результатами перевірки
комісієй ГУ Держпраці 780,0 0,0 0,00 0,0
-100,0
Заходи з енергозбереження (ТПКВК 7640) 0,0 300,0 0,0 300,00 0,00
кошти на розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку та
клімату м. Краматорськ до 2030року відповідно до оновлених
вимог Європейської Комісії
0,0 300,0 300,00 0,0
Членсьскі внески до ассоціації органів місцевого самоврядування
(ТПКВКМБ 7680 )
126,2
133,8
0,0 133,800 133,8
6,0
інші
126,2
133,8
133,8 133,8 6,0
Здійснення заходів із землеустрою (ТПКВКМБ 7130), в т.ч.: 179,0 2 700,0 0,0 2 700,0 -100,0
інші 179,0 2 700,0
0,0 2 700,0 0,0 -100,0
розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж
населених пунктів Краматорської міської ради 0,0 2 000,0 2 000,0
розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж
прибережних захисних смуг річок на території Краматорської
міської ради 0,0 500,0 500,0
проведення інвентарізації земель під полезахисними лісосмугами,
які розташовані на землях територіальної громади 179,0 200,0 200,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян
авто-, електро- та залізничним транспортом
39 400,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00
26,9
інші: 39 400,0 50 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 26,9
автотранспортом (ТПКВКМБ 3033) 9 200,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
залізничним транспортом (ТПКВКМБ 3035) 200,0 200,0 200,0 200,0
електротранспортом (ТПКВКМБ 3036) 30 000,0 39 800,0 39 800,0 39 800,0
ІНШІ ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОН.ДІЯЛЬНІСТЮ (), в т.ч.: 6 726,000 52 738,700 0,000 52 738,700 52 738,700
684,1
інші в т.ч.
6 726,0 52 738,7 0,0 52 738,7 52 738,7 684,1
підтримка підприємництва " КУРКУЛЬ"( 9770) 1 430,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 39,9
Фінансування енергозберігаючих заходів (7640)
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0
надання послуг з технічної підтримки роботи системи
(Громадський бюджет) (7693)
30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
видатки, пов'язані з утриманням, збереженням, ремонтом майна
комунальної власності та прийому в ком. власність безхазяйних
об’єктів та відумерлої спадщини (7693)
666,0 691,0 691,0 691,0 3,8
на громадський бюджет- ( 7380)
2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 20,0
реалізація інших заходів щодо СЄР( 7370 ) 44 917,7 44 917,70 44 917,70
резервний фонд 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІД,НАДЗВИЧ,СИТУАЦІЙ (8110): 321,800 501,100 0,000 501,100 341,100
6,0
інші в т.ч. 321,8 501,1 0,0 501,1 341,1
6,0
Розробка та випуск інформаційної продукції, нарощування
обсягів місцевого та обєктових резервів матеріально-технічних
засобів, забезпечення особвого складу цивільного захисту та
непрацюючого населення міста засобами індивідуального захисту
109,8
39,5
39,5 39,5 -64,0
Ремонт не справних сирен, організація робіт з постійного і
обовязкового обслуговування обєктів та території міста,
створення страхового фонду документації, виготовлення та
розміщення на території міста соц.реклами
45,0
291,6
291,6 131,6 192,4
послуги звязку за оповіщення населення (сирена )
167,0
170,0
170,0 170,0 1,8
Утримання территоріальних комітетів (7693) 1 450,444 1 786,562 1 786,562 1 778,100
22,6
2110 (Зарплата) 1 117,1 1 379,6 1 379,600 1 379,600 23,5
2120 (Нарахування) 245,8 303,5 303,520 303,520 23,5
2270 (Енергоносії) 76,0 83,4 83,442 83,442 9,8
інші 11,5 20,0 20,000 11,538 -0,1
Інші додаткові дотації (9150) 9 446,368
4 350,9
4 350,900 4 350,9
-53,9
Реверсна дотація (9110) 1 626,400
0,0 -100,0
РАЗОМ ВИДАТКИ 1 246 322,803
1 279 148,562
274 932,500 1 004 216,062 1 220 884,600
-2,0
Обсяг доходів загального фонду, в т.ч. 1 488 778,0 1 510 884,6 274 932,5 1 235 952,1 1 510 884,6 1,5
обсяг доходів без трансфертів з державного бюджету. 1 130 337,0
1 235 952,1 1 235 952,1 1 235 952,1
9,3
410342
медична субвенція 139 747,2
37 501,3
37 501,3 37 501,3 -73,2
410339
освітня субвенція 195 613,9
227 939,2
227 939,2 227 939,2 16,5
410404
дотації з облбюджету на утримання притулку для дітей 5 410,0
6 102,6
6 102,6 6 102,6 12,8
410515
410539
субвенція інших міст на надання меддопомоги мешканцям цих
міст
3 763,6
2 116,9
2 116,9 2 116,9 -43,8
410510
410512
410514
410543 Субвенція з місцевого б-ту на прогр. в галузі освіти
9 471,2
0,0
-100,0
410515(обл)
410520 Субвенція з місцевого б-ту на прогр. Заходи з охорони здоровя
13 906,3
1 272,5
1 272,5 1 272,5 -90,8
Субвенції на соціальний захист населення РАЗОМ в т.ч.:
149 011,288 1 896,639 1 896,639 0,000 1 896,639 -98,7
410306
Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозаб.сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
327,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
410308
Субвенція з державного бюджетуна надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату ЖКП
140 194,6 0,0 0,0 0,0 0,000 -100,0
410310
Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого
газу
4 344,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
410358
Субвенція з державного бюджету на утримання дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей за принципом
"гроші ходять за дитиною"
2 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
410350
Субвенція з обласного бюджету на забезпечення надання
компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по
зору 145,3 222,635 222,635 222,635 53,2
Субвенція на виконання окремих державних програм соціального
захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи;поховання
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
компенсаційні виплати особам з інвалідністюна бензин, ремонт ,
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на
транспортне обсліговування; встановлення телефонів особам з
інвалідністю I і II груп 296,6 278,054 278,054 278,054 -6,3
Субвенція на надання щомісячної допомоги учням закладів
професійної (професійно-технічної ) освіти, студентам
(курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої
освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на повному державному
забезпеченні 1 031,9 1 035,450 1 035,450 1 035,450 0,3
Субвенція на надання одноразової матеріальної допомоги особам
з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників
антитерористичної операції та членамсімей загиблих учасників
антитерористичної операції 181,0 197,000 197,000 197,000 8,8
Субвенція на забезпечення виплати матеріальної допомоги
постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи 181,5 163,500 163,500 163,500 -9,9
РАЗОМ ВИДАТКИ з Субвенціями на соцзахист 1 395 334,1 1 281 045,2 276 829,1 1 004 216,1 1 222 781,239
-12,4
Обсяг доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів з нших рівнів
бюджетів)
1 637 789,3 1 512 781,239 276 829,1 1 235 952,1 1 512 781,239
-7,6
Додаток 4
рішення міської ради
№
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
05216100000
(код бюджету)
грн.
Код Найменування трансферту
Найменування бюджету
- надавача
міжбюджетного
трансферту
Міжбюджетні трансферти, які надходять до бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6
Офіційні трансферти
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам Державний бюджет 227 939 200,00 227 939 200,00
41034200
Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам Державний бюджет 37 501 300,00 37 501 300,00
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету Обласний бюджет 6 102 600,00 6 102 600,00
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції Обласний бюджет 1 272 500,00 1 272 500,00
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
бюджет Андріївської
сільської ОТГ 426 900,00 426 900,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Обласний бюджет 1 896 639,00 1 896 639,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Бахмутський міський
бюджет 180 000,00 180 000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Бахмутський районний
бюджет 40 000,00 40 000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Дружкіівський міський
бюджет 500 000,00 500 000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
бюджет Лиманської
міської ОТГ 520 000,00 520 000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Слов'янський міський
бюджет 300 000,00 300 000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Торецький міський
бюджет 150 000,00 150 000,00
УСЬОГО міжбюджетних трансфертів, які надходять
до бюджету 276 829 139,00 0,00 276 829 139,00
Код Найменування трансферту
Найменування бюджету
- одержувача
міжбюджетного
трансферту
Міжбюджетні трансферти, які передаються з бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
3719150 Інші дотації з місцевого бюджету Красноторський
селищний бюджет 1 358 200 1 358 200,00
3719150 Інші дотації з місцевого бюджету Шабельківський
селищний бюджет 2 960 800 2 960 800,00
3719150 Інші дотації з місцевого бюджету Ясногірський селищний
бюджет 31 900 31 900,00
3719770
Інші субвенції з місцевого бюджету
Обласний бюджет
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
в тому числі
фінансова підтримка суб'єктам малого підприємництва на
реалізацію проектів 2 000 000,00 2 000 000,00
УСЬОГО міжбюджетних трансфертів, які передаються
з бюджету 6 350 900,00 0,00 6 350 900,00
Секретар міської ради Д.В.Ошурко
Додаток 8
до рішення міської ради
№
Розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам селищних рад на 2020 рік
05216100000
(код бюджету)
Галузь
Розрахунок видатків відповідно пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного
кодексу України"
Обсяг додаткової
дотації на утримання
апарату управління,
грн.
Разом додаткова
дотація бюджетам
селищних рад, грн
Наявне
населення
на
01.01.2019,
чол.
Прикріплене
населення,
чол
Уточнений обсяг
видатків на 2019 рік на
утримання палаців і
будинків культури,
клубів та інших
закладів клубного
типу , грн.
Фінансовий
норматив
бюджетної
забезпеченості з
розрахунку на 1
жителя, грн.
Додатковий
коефіцієнт
диференціац
ії рівня
витрат на 1
жителя у
зв'язку з
незабезпече
ністю
надходжень
по доходах
Обсяг додаткової
дотації на
утримання
клубів, грн.
1 2 3 4 5=4/2 6 7=3*5*6 8 9
Культура і мистецтво 186832 11319280 60,6
в т.ч
Красноторська селищна
рада 7364 7364 60,6 1,75 781 000 577 200 1 358 200
Шабельківська селищна
рада 7763 7763 60,6 1,00 470 400 2 490 400 2 960 800
Ясногірська селищна
рада 8034 664 60,6 0,79 31 900 - 31 900
Разом додаткова дотація
бюджетам селищних рад х х х х х 1 283 300 3 067 600 4 350 900
Секретар міської ради Д.В.Ошурко

More Related Content

What's hot

01 наказ мфу після юристів зареєстровано
01 наказ мфу після юристів зареєстровано01 наказ мфу після юристів зареєстровано
01 наказ мфу після юристів зареєстровано
RBC-Ukraine
 

What's hot (15)

держбюджет
держбюджетдержбюджет
держбюджет
 
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
 
Автономки
АвтономкиАвтономки
Автономки
 
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...
 
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоМісцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
2 -_____ __ 2016 01.09.15-2
2 -_____ __ 2016 01.09.15-22 -_____ __ 2016 01.09.15-2
2 -_____ __ 2016 01.09.15-2
 
2021
20212021
2021
 
№40 Пайова Порядок залучення 14.03.2016
№40 Пайова Порядок залучення 14.03.2016№40 Пайова Порядок залучення 14.03.2016
№40 Пайова Порядок залучення 14.03.2016
 
2018 01-03 порядок під 951
2018 01-03 порядок під 9512018 01-03 порядок під 951
2018 01-03 порядок під 951
 
2018 04-03
2018 04-032018 04-03
2018 04-03
 
Sla
SlaSla
Sla
 
01 наказ мфу після юристів зареєстровано
01 наказ мфу після юристів зареєстровано01 наказ мфу після юристів зареєстровано
01 наказ мфу після юристів зареєстровано
 
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
 
Doc 505527
Doc 505527Doc 505527
Doc 505527
 

Similar to Budget krm-2020

Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
SashaKhudyakova
 

Similar to Budget krm-2020 (20)

Проект бюджету 2015 Житомир
Проект бюджету 2015 ЖитомирПроект бюджету 2015 Житомир
Проект бюджету 2015 Житомир
 
Проект бюджету м. Житомира на 2015 рік
Проект бюджету м. Житомира на 2015 рікПроект бюджету м. Житомира на 2015 рік
Проект бюджету м. Житомира на 2015 рік
 
Проект бюджету на 2015 рік Житомир
Проект бюджету на 2015 рік ЖитомирПроект бюджету на 2015 рік Житомир
Проект бюджету на 2015 рік Житомир
 
Doc 505527
Doc 505527Doc 505527
Doc 505527
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
P0200
P0200P0200
P0200
 
1534409.pdf
1534409.pdf1534409.pdf
1534409.pdf
 
Doc 552863
Doc 552863Doc 552863
Doc 552863
 
Презентація Наталенко Ніна
Презентація Наталенко НінаПрезентація Наталенко Ніна
Презентація Наталенко Ніна
 
Zakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetZakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhet
 
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону У...
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону У...Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону У...
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону У...
 
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
 
Держбюджет 2016
Держбюджет 2016Держбюджет 2016
Держбюджет 2016
 
Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"
 
Закон України про Державний бюджет 2016
Закон України про Державний бюджет 2016Закон України про Державний бюджет 2016
Закон України про Державний бюджет 2016
 
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
 
565c9e6b799bc
565c9e6b799bc565c9e6b799bc
565c9e6b799bc
 
Бюджет-2016
Бюджет-2016 Бюджет-2016
Бюджет-2016
 

More from Dima Lukyanenko

More from Dima Lukyanenko (20)

Перейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць КраматорськаПерейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць Краматорська
 
Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2
 
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
 
кредит
кредиткредит
кредит
 
Povnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-radyPovnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-rady
 
Громадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет КраматорскаГромадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет Краматорска
 
Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2
 
Andriivska gromada
Andriivska gromadaAndriivska gromada
Andriivska gromada
 
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. КраматорськПрограма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
 
Eco kramatorsk
Eco kramatorskEco kramatorsk
Eco kramatorsk
 
Covid facts
Covid factsCovid facts
Covid facts
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamy
 
Gazoviy depozit
Gazoviy depozitGazoviy depozit
Gazoviy depozit
 
June bul
June bulJune bul
June bul
 
Kleschi
KleschiKleschi
Kleschi
 
Chesno ratings
Chesno ratingsChesno ratings
Chesno ratings
 
Звіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції КраматорськаЗвіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції Краматорська
 
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
 
Программы кандидатов
Программы кандидатовПрограммы кандидатов
Программы кандидатов
 
Онлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачуОнлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачу
 

Budget krm-2020

 • 1. ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА Р І Ш Е Н Н Я від № м. Краматорськ Про міський бюджет на 2020 рік (052161000000) Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від № «Про обласний бюджет на 2020 рік», міська рада В И Р І Ш И Л А: 1. Визначити на 2020 рік : - доходи міського бюджету у сумі 1 550 911 239 гривень., в тому числі доходи загального фонду у сумі 1 512 781 239 гривень., спеціального фонду бюджету у сумі 38 130 000 гривень., у т.ч. бюджет розвитку 1 310 000 гривень. згідно з додатком 1 до цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 1 550 911 239 гривень., в тому числі видатки загального фонду у сумі 1 222 781 239 гривень., видатки спеціального фонду бюджету у сумі 328 130 000 гривень, у т.ч. бюджет розвитку 291 310 000 гривень.; - профіцит міського бюджету по загальному фонду у сумі 290 000 000 гривень., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку), згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 290 000 000 гривень., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1 800 000 гривень, що становить 0,15 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом; - резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,0082 відсотка видатків загального фонду визначених цим пунктом. Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002року № 415 (зі змінами) та Методичних рекомендацій щодо порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затверджених рішенням міської ради від 22.вересня.2010року № 39/V-6 (зі змінами).
 • 2. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами, у тому числі по загальному фонду у сумі 1 222 781 239 гривень та спеціальному фонду 328 130 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення. 3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі: - додаткову дотацію з міського бюджету бюджетам селищних рад у сумі 4 350 900 гривень; - субвенцію обласному бюджету на виконання розпорядження керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 19.02.2018 № 236/5-18 «Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів», Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в місті Краматорську на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 № 50/VII-56, у сумі 2 000 000 гривень. 4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення та напрямки використання коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення. . 5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: - оплата праці працівників бюджетних установ; - нарахування на заробітну плату; - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; - забезпечення продуктами харчування; - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; - обслуговування місцевого боргу - поточні трансферти населенню; - поточні трансферти місцевим бюджетам; - оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури; - забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; - оплату енергосервісу. 6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм по загальному та спеціальному фондах згідно з додатком 7 до цього рішення. 7. Установити, що до загального фонду міського бюджету на 2020 рік зараховуються: 1) доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України у сумі 1 235 952 100 гривень; 2) трансферти , визначені статями 101, 1032 , 1034 Бюджетного кодексу України у сумі 276 829 139 гривень, у т.ч.: - освітня субвенція з державного бюджету у сумі 227 939 200 гривень; - медична субвенція з державного бюджету у сумі 37 501 300 гривень; - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1 272 500 гривень;
 • 3. - субвенції з інших міст за рахунок коштів медичної субвенції та власних коштів на надання медичних послуг жителям цих міст у сумі 2 116 900 гривень; - субвенція з обласного бюджету на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору у сумі 222 635 гривень; - субвенція з обласного бюджету на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт , технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп у сумі 278 054 гривень; - субвенція з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної ) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, у сумі 1 035 450 гривень; - субвенція з обласного бюджету на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у сумі 197 000 гривень; - субвенція з обласного бюджету на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 163 500 гривень; - дотація з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 6 102 600 гривень. 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік: 1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України у сумі 38 130 000 гривень; 2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 9. Надати право фінансовому управлінню Краматорської міської ради (Саєнко): - здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом укладення договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України; - отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;
 • 4. - за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації видатків у межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень одного коду програмної класифікації, не змінюючи обсяги вже затверджених асигнувань по КЕКВ 2110 «Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» окремо за загальним та спеціальним фондам міського бюджету; - довести головним розпорядникам коштів міського бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін; - здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, бюджетних програм та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації; - забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України. 10. Структурним підрозділам міської ради - розпорядникам коштів міського бюджету: - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; - затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по кожній бюджетній установі у межах виділених бюджетних асигнувань; - забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання натуральних показниках ; - забезпечити економне і раціональне споживання комунальних послуг та енергоносіїв; - забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості; - забезпечити впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2020 році; - затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішенням; - здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне результативне і цільове використання бюджетних коштів , організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; - забезпечити доступність інформації про бюджет згідно з частиною 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме: здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою встановленими
 • 5. Міністерством фінансів України до 15.03.2020; оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів. 11. Затвердити розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам селищних рад відповідно до пункту 20 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та на утримання органів місцевого самоврядування згідно з додатком 8 до цього рішення. 12. Встановити, що: 12.1. фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії; 12.2. розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами на 2020 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; 12.3 у разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники коштів міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по іншим заходам, пов'язаним з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей видатків бюджету), до погашення такої заборгованості; 12.4 розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання по спеціальному фонду міського бюджету виключно у межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету; 12.5. керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ; 12.6. бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету, по яких у 2019 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і підлягають виконанню у 2020 році; 12.7. у 2020 році обслуговування лізингових платежів згідно укладених договорів між КП «КТТУ» з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання рішення Краматорської міської ради від 25.04.2018 № 37/VII-182 «Про надання дозволу КП «КТТУ» на укладання договорів фінансового лізингу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про придбання тролейбусів моделі «ДНІПРО-Т203» з опцією автономного ходу до 20 км у загальній кількості 10 одиниць з правом подальшого викупу» здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету у сумі 4 954 758 гривень та спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 7 531 145 гривень. 13. Залишки коштів бюджету розвитку, фонду охорони природного навколишнього середовища, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2020 використовувати згідно з діючим законодавством. 14. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2019 році з державного бюджету та бюджетів інших міст на надання допомоги мешканцям цих міст у закладах охорони здоров'я м. Краматорська, та залишилися на рахунках міського бюджету направляються на покриття відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі залишки коштів освітньої та медичної субвенцій з державного
 • 6. бюджету використовувати з урахуванням цільового призначення цих субвенцій, визначених п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», п.9 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 15. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2019 році з міського бюджету до: - бюджетів селищних рад на цілі, визначені договорами між Краматорською міською радою та селищними радами, залишаються на рахунках селищних бюджетів, зберігають своє цільове призначення і направляються на покриття відповідних витрат у 2020 році; - обласного бюджету та залишилися неосвоєними головними розпорядниками коштів обласного бюджету в 2019 році , залишаються на рахунках обласного бюджету для покриття відповідних витрат та продовження повноважень обласної державної адміністрації щодо використання залишків таких коштів у 2020 році. 16. Виконавчому комітету Краматорської міської ради надати право в міжсесійний період приймати рішення : - про перерозподіл асигнувань між кодами програмної класифікації видатків і головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі обґрунтованих звернень головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим затвердженням міською радою; - про визначення об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва; - про врахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку використання коштів трансфертів з державного та інших рівнів бюджетів, що виділяються додатково місту на підставі нормативно-правових актів. 17. Надати право міському голові Панкову А.В. в міжсесійний період, приймати розпорядження, за поданням фінансового управління Краматорської міської ради, щодо врахування змін у складі доходів та видатків міського бюджету на 2020 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим їх затвердженням міською радою. 18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною. 19. Рішення вступає в силу з 01 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року. 20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за розподілом обов’язків. Міський голова А.В.Панков
 • 7. Додаток 1 до рішення міської ради Доходи міського бюджету на 2020 рік 05216100000 (код бюджету) (грн.) код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього в т.ч. бюджет розвитку доходи 10000000 Податкові надходження 1 224 353 700,00 1 221 055 500,00 3 298 200,00 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 921 563 400,00 921 563 400,00 11010000 податок та збір на доходи фізичних осіб 919 955 100,00 919 955 100,00 11020000 податок на прибуток підприємств 1 608 300,00 1 608 300,00 13030000 Рентна плата за користування надрами 362 000,00 362 000,00 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 362 000,00 362 000,00 14000000 Внутрішні податки та товари на послуги 79 885 800,00 79 885 800,00 14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 4 000 000,00 4 000 000,00 14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 16 800 000,00 16 800 000,00 14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 59 085 800,00 59 085 800,00 18000000 Місцеві податки 219 244 300,00 219 244 300,00 18010000 податок на майно 117 998 500,00 117 998 500,00 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 7 371 900,00 7 371 900,00 земельний податок та орендна плата за землю 110 476 600,00 110 476 600,00 транспортний податок 150 000,00 150 000,00 18030000 Туристичний збір 407 600,00 407 600,00 18050000 Єдиний податок 100 838 200,00 100 838 200,00 19000000 Інші податки та збори 3 298 200,00 0,00 3 298 200,00 19010000 Екологічний податок 3 298 200,00 3 298 200,00 20000000 Неподаткові надходження 48 418 400,00 14 896 600,00 33 521 800,00 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 546 900,00 546 900,00 21010300 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 146 900,00 146 900,00 21081100 адміністративні штрафи та інші санкції 70 000,00 70 000,00 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 330 000,00 330 000,00 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 13 482 500,00 13 482 500,00 22010300 адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 510 000,00 510 000,00 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг 8 300 000,00 8 300 000,00 22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 410 000,00 410 000,00 22080000 надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 2 051 000,00 2 051 000,00 22090000 державне мито 2 200 000,00 2 200 000,00
 • 8. 22130000 орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 11 500,00 11 500,00 24000000 Інші неподаткові надходження 877 200,00 867 200,00 10 000,00 24060300 інші надходження 867 200,00 867 200,00 24062100 грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 10 000,00 10 000,00 25000000 Власні надходження бюджетних установ 33 511 800,00 33 511 800,00 30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 310 000,00 0,00 1 310 000,00 1 310 000,00 33010000 кошти від продажу землі 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 90010100 Разом доходів 1 274 082 100,00 1 235 952 100,00 38 130 000,00 1 310 000,00 40000000 Офіційні трансферти 276 829 139,00 276 829 139,00 0,00 0,00 41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 265 440 500,00 265 440 500,00 41033900 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 227 939 200,00 227 939 200,00 41034200 медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37 501 300,00 37 501 300,00 41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6 102 600,00 6 102 600,00 41040400 інші дотації з місцевого бюджету 6 102 600,00 6 102 600,00 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 286 039,00 5 286 039,00 0,00 0,00 41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 1 699 400,00 1 699 400,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 586 639,00 3 586 639,00 90010300 Всього доходів 1 550 911 239,00 1 512 781 239,00 38 130 000,00 1 310 000,00 Секретар міської ради Д.В.Ошурко
 • 9. Додаток 2 до рішення міської ради № Фінансування міського бюджету на 2020 рік 05216100000 (код бюджету) (грн.) код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього в т. ч. бюджет розвитку 1 2 3 4 5 6 Фінансування за типом кредитора 200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 208100 На початок періоду 0,00 208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 Загальне фінансування 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 Фінансування за типом боргового зобов'язання 600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 602000 Зміни обсягу готівкових коштів 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 602100 На початок періоду 0,00 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 Загальне фінансування 0,00 -290000000,00 290000000,00 290000000,00 Секретар міської ради Д.В.Ошурко
 • 10. Проект бюджету на 2020 рік м.Краматорськ (міський бюджет) тис.грн. КФКВ 2019 рік 2020 рік Проект бюджету на 2020 рік оптимальна потреба відсоток зростання проекту на 2020 рік до уточненого розпису на 2019р Затверджено з урахуванням змін станом на 01.11.2019 Проект бюджету на 2020 рік за бюджетними запитами ГРК у т.ч. за рахунок коштів медичної та освітньої субвенції з держ бюджету, інші трансферти з ін. рівнів бюджету власних коштів АПАРАТ УПРАВЛІННЯ-ВСЬОГО (0150, 0160), в т.ч.: 119 473,293 135 003,400 0,000 135 003,400 135 003,400 13,0 2110 (Зарплата) 88 907,9 101 151,7 101 151,7 101 151,7 13,8 2120 (Нарахування) 19 145,8 21 886,5 21 886,5 21 886,5 14,3 2270 (Енергоносії) 2 999,3 2 524,1 2 524,1 2 524,1 -15,8 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до заходів розвитку) 113,1 165,6 165,6 165,6 46,4 інші 8 307,2 9 275,5 9 275,5 9 275,5 11,7 ОСВІТА (1000)-ВСЬОГО , в т.ч.: 559 842,469 623 438,700 227 939,200 395 499,500 619 840,900 10,7 2110 (Зарплата) 360 239,1 416 155,23 186 835,40 229 319,83 412 582,03 14,5 2120 (Нарахування) 79 247,2 91 553,98 41 103,80 50 450,18 90 767,88 14,5 2220 (Медикаменти) 86,2 5,16 0,00 5,16 5,99 -93,1 2230 (Продукти харчування) 35 831,8 40 968,00 0,00 40 968,00 40 968,00 14,3 2270 (Енергоносії) 56 258,9 54 164,72 0,00 54 164,72 54 164,72 -3,7 2700 (Соц.забезпечення) (комп. варт. проїзда т.грн., стип од детям-, допомога18 р. сиротам ) 1 000,2 965,09 0,00 965,09 965,09 -3,5 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних) програм,не віднесених до заходів розвитку) 80,4 48,33 0,00 48,33 48,33 -39,9 інші (курси здрава т.грн., підвезення т.грн), 27 098,6 19 578,20 0,00 19 578,20 20 338,87 -24,9
 • 11. Загальноосвітні школи- зарплата педпрацівників - ОСВІТНЯ субвенція з ДБ), в т.ч. : 214 268,360 241 586,000 227 939,200 13 646,800 241 586,000 12,7 2110 (Зарплата) 175 629,8 198 021,30 186 835,4 11 185,900 198 021,300 12,7 2120 (Нарахування) 38 638,6 43 564,70 41 103,8 2 460,900 43 564,700 12,7 Школи, ІРЦ, крім з/п педпрацвників, дошкільні заклади, позашкільні заклади, та інші заклади освіти: 315 963,509 346 251,000 0,000 346 251,000 342 653,200 8,4 2110 (Зарплата) 161 920,7 189 706,0 189 706,010 186 132,810 15,0 2120 (Нарахування) 35 617,2 41 735,1 41 735,130 40 949,030 15,0 2220 (Медикаменти) 86,2 5,2 5,160 5,990 -93,1 2230 (Продукти харчування) 35 831,8 40 968,0 40 968,000 40 968,000 14,3 2270 (Енергоносії) 54 502,0 53 245,1 53 245,080 53 245,080 -2,3 2700 (Соц.забезпечення) 1 000,2 965,1 965,090 965,090 -3,5 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до заходів розвитку) 80,4 48,3 48,330 48,330 -39,9 інші 26 925,0 19 578,2 19 578,200 20 338,870 -24,5 Школи естетичного виховання 29 610,600 35 601,700 0,000 35 601,700 35 601,700 20,2 2110 (Зарплата) 22 688,60 28 427,9 28 427,9 28 427,9 25,3 2120 (Нарахування) 4 991,50 6 254,1 6 254,1 6 254,1 25,3 2270 (Енергоносії) 1 756,90 919,6 919,6 919,6 -47,7 інші 173,600 0,0 -100,0 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я-ВСЬОГО (2000), в т.ч.: 247 649,240 103 299,000 40 890,700 62 408,300 97 099,400 -60,8 2110 (Зарплата) 132 456,9 43 495,5 30 739,0 12 756,5 38 895,0 -70,6 2120 (Нарахування) 29 140,5 9 569,0 6 762,3 2 806,7 8 464,8 -71,0 2220 (Медикаменти) 28 763,4 12 725,0 2 116,9 10 608,1 11 760,6 -59,1 2230 (Продукти харчування) 6 026,1 3 574,9 0,0 3 574,9 3 574,9 -40,7 2270 (Енергоносії) 20 719,3 20 448,9 0,0 20 448,9 20 448,9 -1,3 2700 (Соц.забезпечення) 21 470,7 11 263,0 1 272,5 9 990,5 11 263,4 -47,5 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до заходів розвитку) 21,3 3,3 0,0 3,3 3,3 -84,5 інші 9 051,1 2 219,5 0,0 2 219,5 2 688,5 -70,3
 • 12. Лікарні, ДТМО, Стоматологічнч полікліники (заклади, на які виділяється МЕДИЧНА субвенція з ДБ.) в т.ч. : 205 044,540 69 811,900 37 501,300 30 193,700 67 608,700 -67,0 2110 (Зарплата) 124 933,1 35 569,0 30 739,0 4 830,0 33 757,8 -73,0 2120 (Нарахування) 27 485,3 7 825,2 6 762,3 1 062,9 7 374,4 -73,2 2220 (Медикаменти) 23 451,2 7 504,8 2 116,9 5 387,9 7 300,00 -68,9 2230 (Продукти харчування) 3 412,2 808,9 808,9 808,9 -76,3 2270 (Енергоносії) 16 075,4 16 147,4 16 147,4 16 147,4 0,4 2700 (Соц.забезпечення) 1 083,1 1 032,4 1 032,4 1 032,4 -4,7 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних)програм,не віднесених до заходів розвитку) 21,3 3,3 3,3 3,3 -84,5 інші 8 582,9 920,9 920,9 1 184,5 -86,2 Центри первинної медичної допомоги, в т.ч.: 13 377,600 14 515,300 0,000 14 515,300 10 330,900 -22,8 2110 (Зарплата) 6 300,7 6 623,3 6 623,3 3 834,0 -39,1 2120 (Нарахування) 1 386,1 1 457,1 1 457,1 803,7 -42,0 2220 (Медикаменти)(медикаменти для лаборатории) 955,5 1 012,8 1 012,8 253,2 -73,5 2270 (Енергоносії) 4 609,1 4 269,0 4 269,0 4 269,0 -7,4 інші 126,2 1 153,1 1 153,1 1 171,0 827,9 Інформаційно-аналітичний відділ, місцеві програми в т.ч.: 29 227,100 18 971,800 1 272,500 17 699,300 19 159,800 -34,4 2110 (Зарплата) 1 223,1 1 303,2 1 303,2 1 303,2 6,5 2120 (Нарахування) 269,1 286,7 286,7 286,7 6,6 2220 (Медикаменти) 4 356,7 4 207,4 4 207,4 4 207,4 -3,4 2230 (Продукти харчування) 2 613,9 2 766,0 2 766,0 2 766,0 5,8 2270 (Енергоносії) 34,8 32,5 32,5 32,5 -6,6 2700 (Соц.забезпечення) 20 387,6 10 230,6 1 272,5 8 958,1 10 231,0 -49,8 інші 342,0 145,5 145,5 333,0 -2,6 СОЦ.ЗАХИСТ-ВСЬОГО (3000), в т.ч.: 23 054,625 21 404,500 6 102,600 15 301,900 21 308,500 -7,6 2110 (Зарплата) 11 250,8 11 760,3 3 839,7 7 920,6 11 760,3 4,5 2120 (Нарахування) 2 457,2 2 584,7 844,7 1 739,9 2 584,7 5,2 2220 (Медикаменти) 21,9 23,2 23,2 0,0 23,2 6,0 2230 (Продукти харчування) 543,2 639,9 617,1 22,8 639,9 17,8 2270 (Енергоносії) 1 096,7 1 105,5 572,7 532,7 1 105,5 0,8 2700 (Соц.забезпечення) 5 565,9 4 270,3 1,8 4 268,5 4 174,3 -25,0
 • 13. 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до заходів розвитку) 221,1 6,4 6,4 0,0 6,4 -97,1 інші 1 816,2 1 014,3 196,9 817,4 1 014,3 -44,2 Молодіжні програми (3121,3131,3132): 5 508,009 3 435,500 3 435,500 3 435,500 -37,6 2110 Зарплата ( 2019- молодь- 1347,1 , ЦССМ- 1050,7) 2 306,950 2 397,800 2 397,800 2 397,800 3,9 2120 (Нарахування) 502,300 524,900 524,900 524,900 4,5 2270 (Енергоносії) 241,200 225,730 225,730 225,730 -6,4 2700 (Соц.забезпечення) 1 211,1 0,000 0,0 0,000 -100,0 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних)програм - в т.ч. оздоровл.путівки) 215,090 0,000 0,0 0,000 -100,0 інші 1 031,378 287,070 287,070 287,070 -72,2 Притулок для дітей (3111) виділяється дотація з обл.бюджета: 5 533,000 6 102,600 6 102,600 0,000 6 102,600 10,3 2110 (Зарплата) 3 367,350 3 839,712 3 839,712 3 839,712 14,0 2120 (Нарахування) 740,827 844,737 844,737 844,737 14,0 2220 (Медикаменти) 21,910 23,225 23,225 23,225 6,0 2230 (Продукти харчування) 521,766 617,124 617,124 617,124 18,3 2270 (Енергоносії) 569,075 572,731 572,731 572,731 0,6 2700 (Соц.забезпечення) 1,718 1,821 1,821 1,821 6,0 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональ-них)програм,не віднесених до заходів розвитку) 6,014 6,375 6,375 6,375 6,0 інші 304,340 196,875 196,875 196,875 -35,3 Терцентр, центр бездомних, центр реабілітації (091200): 7 152,506 7 121,500 7 121,500 7 121,500 -0,4 2110 (Зарплата) 5509,63 5 447,064 5 447,064 5 447,064 -1,1 2120 (Нарахування) 1199,404 1 198,347 1 198,347 1 198,347 -0,1 2220 (Медикаменти) 0,000 #ДЕЛ/0! 2230 (Продукти харчування) 21,392 22,760 22,760 22,760 6,4 2270 (Енергоносії) 286,432 306,998 306,998 306,998 7,2 інші 135,648 146,331 146,331 146,331 7,9 Виплати грош.компенсації фізичним особам які надають соц.послуги громадянам (3160): 1 305,000 1 295,500 0,000 1 295,500 1 295,500 -0,7 2700 (Соц.забезпечення) 1 305,0 1 295,5 1 295,5 1 295,5 -0,7
 • 14. Стипендії сиротам, пільга інвалідам по зору , фін.підтримка організацій інвалідів (0813242,0813192): 2 828,900 2 780,000 0,000 2 780,000 2 780,000 -1,7 2700 (Соц.забезпечення) 2 484,1 2 396,000 2 396,000 2 396,000 -3,5 інші, 2020 р.( фін.підтр.гр. організ. - 384 тис.грн.) 344,8 384,0 384,0 384,0 11,4 Надання ін.пільг ветеранам війни, особам на яких поширюється дія ЗУ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соцзахисту", громадянам, які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи, пільги з послуг звязку окремим категоріям (3031,3032) 564,000 577,000 0,000 577,000 481,000 -14,7 2700 (Соц.забезпечення) Послуги звязку -368 тис.грн. сан-кур путівки-100,1тис., проїзд ЧАЕС1 раз на рік - 12,9тис.грн. 564,0 577,0 577,0 481,0 -14,7 Організація та проведення громадських робіт (УПСЗН) (3210) 81,605 92,4 0,0 92,400 92,400 13,2 1110/2110 (Зарплата) 66,910 75,7 75,700 75,700 13,1 1120/2120 (Нарахування) 14,695 16,7 16,700 16,700 13,6 КУЛЬТУРА (4000), в т.ч.: 37 215,978 35 121,600 0,000 35 121,600 35 121,600 -5,6 2110 (Зарплата) 18 616,086 20 795,100 20 795,100 20 795,100 11,7 2120 (Нарахування) 4 135,291 4 574,900 4 574,900 4 574,900 10,6 2270 (Енергоносії) 3 970,900 3 368,300 3 368,300 3 368,300 -15,2 2700 (Соц.забезпеч-обдаровані діти проект прогр соц економ розв на 2020р) 250,000 250,000 250,0 250,0 0,0 2282 (окремі заходи по реалізац.держ. (регіональних)програм,не віднесених до заходів розвитку) 5,355 0,0 0,0 0,0 -100,0 інші 10 238,346 6 133,300 0,0 6 133,300 6 133,300 -40,1 фін підтр ПКтаВ 8 369,728 5 288,200 5 288,200 5 288,200 -36,8 міські заходи 717,750 454,000 454,000 454,000 -36,7 утримання закладів культури 1 150,868 391,100 391,100 391,100 -66,0 ФІЗКУЛЬТУРА(5000), в т.ч.: 11 685,830 13 944,000 0,000 13 944,000 13 944,000 19,3 2110 (Зарплата) 6508,430 9105,215 9105,215 9105,215 39,9 2120 (Нарахування) 1399,250 1940,305 1940,305 1940,305 38,7 2270 (Енергоносії) 904,985 904,105 904,105 904,105 -0,1 2700 (Соц.забезпечення- стипеддії, щорічна премія м/голови) 784,210 857,410 857,410 857,410 9,3 інші 2088,955 1136,965 1136,965 1136,965 -45,6
 • 15. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: (6000) 166 542,0 212 761,8 0,0 212 761,8 173 088,700 3,9 інші в т.ч.: 166 542,0 212 761,8 0,0 212 761,8 173 088,700 3,9 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (ТПКВКМБ 6011) 3 122,0 12 720,0 0,0 12 720,0 12 720,0 307,4 інші 3 122,0 12 720,0 0,0 12 720,0 12 720,0 307,4 поточний ремонт житлового фонду, поточний ремонт стін 3 122,0 12 720,0 12 720,0 12 720,0 307,4 Інша діяльність пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства (ТПКВКМБ 6017) 1 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 інші 1 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 утримання та відновлення зелених насаджень на прибудинкових територіях 1 195,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 встановлення лав на прибудинкових територіях 100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (ТПКВКМБ 6020) 3 175,0 2 735,0 0,0 2 735,0 2 615,0 -17,6 інші 3 175,0 2 735,0 0,0 2 735,0 2 615,0 -17,6 фінансова підтримка на утримання АДС 590,0 615,0 615,0 615,0 4,2 фінансова підтримка ОСББ 2 585,0 2 120,0 2 120,0 2 000,0 -22,6 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (ТПКВКМБ 6013) 47 877,2 84 907,0 0,0 84 907,0 54 200,0 13,2 інші (КВП "Крам. Водоканал") 47 877,2 84 907,0 0,0 84 907,0 54 200,0 13,2 фінансова підтримка на оплату за воду 32 090,0 56 400,0 56 400,0 35 000,0 9,1 фінансова підтримка на погашення заборгованості по платі за воду згідно договорів реструктурізації 11 200,0 19 200,0 19 200,0 19 200,0 71,4 фін. підтримка на придбання люків для накриття колодязів 247,0 510,0 510,0 0,0 -100,0
 • 16. фін. підтримка на придбання труб та інших матеріалів для проведення ремонтів водопроводно-каналізаційної мережі господарським способом 4 340,2 8 428,0 8 428,0 0,0 -100,0 Організація благоустрою населених пунктів (ТПКВКМБ 6030): 110 946,6 112 266,0 0,0 112 266,0 103 419,9 -6,8 інші в т.ч.: 110 946,6 112 266,0 0,0 112 266,0 103 419,9 -6,8 КП "ДРУАС"+ Відділ комунального господарства, всього: в т.ч. 76 687,9 73 597,4 0,0 73 597,4 68 599,5 -10,5 утримання автодоріг міста, поточний ремонт споруджень на дорогах, придбання піско- сольової суміші та паливно- мастильних матеріалів 18 506,9 20 669,7 20 669,7 19 000,0 2,7 поточний ремонт автодоріг міста та внутрішньоквартальних доріг (ДРУАС + ВКГ) 23 034,2 25 913,6 25 913,6 24 000,0 4,2 утримання дорожньо-мостового господарства та зелених насаджень (ВКГ) 184,0 0,0 0,0 0,0 поточний ремонт тротуарів (ВКГ) 18 842,5 10 000,0 10 000,0 10 000,0 ремонт та утримання малих архітектурних форм, споруджень 520,0 584,3 584,3 370,0 -28,8 придбання та встановлення лав 250,0 280,9 280,9 250,0 0,0 придбання та встановлення урн для сміття 100,0 112,4 112,4 100,0 0,0 ремонт та утримання фонтанів 216,1 1 150,0 1 150,0 1 000,0 362,7 утримання, ремонт та демонтаж пам"ятників культурної та історичної спадщини міста 70,5 79,2 79,2 75,0 6,4 утримання і ремонт насосної станції 210,0 236,0 236,0 236,0 12,4 утримання, ремонт та догляд за зеленими насадженнями 12 360,8 12 981,2 12 981,2 12 000,0 -2,9 гідродинамічне очищення зливової каналізації мулососною установкою 2 142,9 1 421,6 1 421,6 1 400,0 -34,7 монтаж тактильної плитки(2019р.)/улаштування безбар"єрних з"їздів для маломобільних груп населення/монтаж тактильної плитки, облаштування перилами підземних переходів 150,0 168,5 168,5 168,5 12,3
 • 17. технічна інвентаризація та поспортизація дитячіх ігрових майданчиків, які знаходяться на балансі КП "ДРУАС" 100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 КП "Міськсвітло" всього: в т.ч. 22 231,5 24 735,5 0,0 24 735,5 23 995,5 7,9 витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення 11 531,2 14 902,9 14 902,9 14 902,9 29,2 технічне обслуговування та супровід оптичної мережі з встановленими засобами відеоспостереження 185,5 292,6 292,6 292,6 57,7 поточне обслуговування та поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення міста 6 652,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0 -20,3 поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій 1 359,4 1 590,0 1 590,0 1 500,0 10,3 поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення та підключення до приладів обліку на вулицях селищ у сладі міста 2 502,5 2 650,0 2 650,0 2 000,0 -20,1 КАТП 052810 всього: в т.ч. 2 200,0 2 707,4 0,0 2 707,4 2 350,0 6,8 регулювання чисельності безпритульних тварин 495,0 632,9 632,9 600,0 21,2 регулювання чисельності безпритульних тварин гуманим методом (ВКГ) 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 Прибирання стихійних звалищ, "Pet - пакет. Прибери за своїм улюбленцем"(2018) 1 029,3 1 225,8 1 225,8 1 000,0 -2,8 обслуговування контейнерів для збору ТПВ 25,7 176,6 176,6 100,0 289,1 обслуговування біотуалетів 150,0 172,1 172,1 150,0 0,0 СКП "Ритуальна служба" всього: в т.ч. 6 330,5 7 371,7 0,0 7 371,7 4 920,9 -22,3 утримання міських кладовищ (з/п наглядачив та прибиральників кладовищ-6чол. на 11кладовищах) 4 142,1 4 000,9 4 000,9 4 000,9 -3,4 видалення аварійних дерев на кладовищах 200,0 400,0 400,0 200,0 0,0 прибирання території кладовищ від сміття 200,0 400,0 400,0 200,0 0,0 поточний ремонт асфальтових і шлакових доріг та кладовищах 250,0 850,0 850,0 200,0 -20,0 утримання та поточний ремонт пам"ятників 15,0 53,0 53,0 50,0 233,3 витрати на поховання одиноких громадян 253,4 395,8 395,8 270,0 6,6 транспортування померлих на судмедекспертизу 1 270,0 1 272,0 1 272,0 -100,0
 • 18. Заходи з безпеки руху, всього: в т.ч. 3 496,7 3 854,0 0,0 3 854,0 3 554,0 1,6 нанесення ліній дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста 154,7 1 600,0 1 600,0 1 600,0 934,3 утримання світлофорного господарства 2 516,3 1 454,0 1 454,0 1 454,0 -42,2 придбання, встановлення, заміна та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху, дорожніх знаків, напрямних пішохідних огороджень(НПО) 825,7 500,0 500,0 500,0 -39,4 Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту м. Краматорськ 0,0 300,0 300,0 Інші заходи у сфері автотранспорту (КП КТТУ) (ТПКВКМБ 7413) ) 23,0 244,3 0,0 244,3 244,300 962,2 інші, в т.ч.: 23,0 244,3 0,0 244,3 244,3 962,2 Придбання, встановлення GPS обладнання по контролю за рухомим складом 0,0 34,1 34,1 34,1 Обслуговування GPS обладнання по контролю за рухомим складом 23,0 37,4 37,4 37,4 62,6 Придбання та встановлення засобів відеоспостереження в автобусах 0,0 172,8 172,8 172,8 Інші заходи у сфері електротр. (ТПКВК 7426) (фін. підтр.КП "КТТУ") 21 560,1 21 420,2 0,0 21 420,200 15 891,200 -26,3 інші, в т.ч.: 21 560,1 21 420,2 0,0 21 420,200 15 891,200 -26,3 фін. підтримка 14 650,0 15 529,0 15 529,000 10 000,000 -31,7 кошти на виплату винагороди за користування предметом лізингу 5 137,9 4 254,7 4 254,700 4 254,700 -17,2 кошти для сплати страхового платежу за договором страхування предмету лізингу, постановка техніки на облік в органах держ.реєстрації 887,2 700,0 700,000 700,000 -21,1 придбання, встановлення GPS обладнання по контролю за рухомим складом 36,6 30,7 30,700 30,700 -16,1 обслуговування GPS обладнання по контролю за рухомим складом 68,4 85,0 85,000 85,000 24,3
 • 19. придбання та встановлення засобів відеоспостереження в тролейбусах 0,0 820,8 820,800 820,800 фін. підтримкана усунення недоліків за результатами перевірки комісієй ГУ Держпраці 780,0 0,0 0,00 0,0 -100,0 Заходи з енергозбереження (ТПКВК 7640) 0,0 300,0 0,0 300,00 0,00 кошти на розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Краматорськ до 2030року відповідно до оновлених вимог Європейської Комісії 0,0 300,0 300,00 0,0 Членсьскі внески до ассоціації органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 7680 ) 126,2 133,8 0,0 133,800 133,8 6,0 інші 126,2 133,8 133,8 133,8 6,0 Здійснення заходів із землеустрою (ТПКВКМБ 7130), в т.ч.: 179,0 2 700,0 0,0 2 700,0 -100,0 інші 179,0 2 700,0 0,0 2 700,0 0,0 -100,0 розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Краматорської міської ради 0,0 2 000,0 2 000,0 розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг річок на території Краматорської міської ради 0,0 500,0 500,0 проведення інвентарізації земель під полезахисними лісосмугами, які розташовані на землях територіальної громади 179,0 200,0 200,0 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян авто-, електро- та залізничним транспортом 39 400,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 26,9 інші: 39 400,0 50 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 26,9 автотранспортом (ТПКВКМБ 3033) 9 200,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 залізничним транспортом (ТПКВКМБ 3035) 200,0 200,0 200,0 200,0 електротранспортом (ТПКВКМБ 3036) 30 000,0 39 800,0 39 800,0 39 800,0 ІНШІ ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОН.ДІЯЛЬНІСТЮ (), в т.ч.: 6 726,000 52 738,700 0,000 52 738,700 52 738,700 684,1 інші в т.ч. 6 726,0 52 738,7 0,0 52 738,7 52 738,7 684,1 підтримка підприємництва " КУРКУЛЬ"( 9770) 1 430,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 39,9 Фінансування енергозберігаючих заходів (7640) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0
 • 20. надання послуг з технічної підтримки роботи системи (Громадський бюджет) (7693) 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 видатки, пов'язані з утриманням, збереженням, ремонтом майна комунальної власності та прийому в ком. власність безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини (7693) 666,0 691,0 691,0 691,0 3,8 на громадський бюджет- ( 7380) 2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 20,0 реалізація інших заходів щодо СЄР( 7370 ) 44 917,7 44 917,70 44 917,70 резервний фонд 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІД,НАДЗВИЧ,СИТУАЦІЙ (8110): 321,800 501,100 0,000 501,100 341,100 6,0 інші в т.ч. 321,8 501,1 0,0 501,1 341,1 6,0 Розробка та випуск інформаційної продукції, нарощування обсягів місцевого та обєктових резервів матеріально-технічних засобів, забезпечення особвого складу цивільного захисту та непрацюючого населення міста засобами індивідуального захисту 109,8 39,5 39,5 39,5 -64,0 Ремонт не справних сирен, організація робіт з постійного і обовязкового обслуговування обєктів та території міста, створення страхового фонду документації, виготовлення та розміщення на території міста соц.реклами 45,0 291,6 291,6 131,6 192,4 послуги звязку за оповіщення населення (сирена ) 167,0 170,0 170,0 170,0 1,8 Утримання территоріальних комітетів (7693) 1 450,444 1 786,562 1 786,562 1 778,100 22,6 2110 (Зарплата) 1 117,1 1 379,6 1 379,600 1 379,600 23,5 2120 (Нарахування) 245,8 303,5 303,520 303,520 23,5 2270 (Енергоносії) 76,0 83,4 83,442 83,442 9,8 інші 11,5 20,0 20,000 11,538 -0,1 Інші додаткові дотації (9150) 9 446,368 4 350,9 4 350,900 4 350,9 -53,9 Реверсна дотація (9110) 1 626,400 0,0 -100,0 РАЗОМ ВИДАТКИ 1 246 322,803 1 279 148,562 274 932,500 1 004 216,062 1 220 884,600 -2,0
 • 21. Обсяг доходів загального фонду, в т.ч. 1 488 778,0 1 510 884,6 274 932,5 1 235 952,1 1 510 884,6 1,5 обсяг доходів без трансфертів з державного бюджету. 1 130 337,0 1 235 952,1 1 235 952,1 1 235 952,1 9,3 410342 медична субвенція 139 747,2 37 501,3 37 501,3 37 501,3 -73,2 410339 освітня субвенція 195 613,9 227 939,2 227 939,2 227 939,2 16,5 410404 дотації з облбюджету на утримання притулку для дітей 5 410,0 6 102,6 6 102,6 6 102,6 12,8 410515 410539 субвенція інших міст на надання меддопомоги мешканцям цих міст 3 763,6 2 116,9 2 116,9 2 116,9 -43,8 410510 410512 410514 410543 Субвенція з місцевого б-ту на прогр. в галузі освіти 9 471,2 0,0 -100,0 410515(обл) 410520 Субвенція з місцевого б-ту на прогр. Заходи з охорони здоровя 13 906,3 1 272,5 1 272,5 1 272,5 -90,8 Субвенції на соціальний захист населення РАЗОМ в т.ч.: 149 011,288 1 896,639 1 896,639 0,000 1 896,639 -98,7 410306 Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозаб.сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 327,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 410308 Субвенція з державного бюджетуна надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 140 194,6 0,0 0,0 0,0 0,000 -100,0 410310 Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу 4 344,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
 • 22. 410358 Субвенція з державного бюджету на утримання дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за принципом "гроші ходять за дитиною" 2 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 410350 Субвенція з обласного бюджету на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору 145,3 222,635 222,635 222,635 53,2 Субвенція на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи;поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністюна бензин, ремонт , технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обсліговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 296,6 278,054 278,054 278,054 -6,3 Субвенція на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної ) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні 1 031,9 1 035,450 1 035,450 1 035,450 0,3 Субвенція на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членамсімей загиблих учасників антитерористичної операції 181,0 197,000 197,000 197,000 8,8 Субвенція на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи 181,5 163,500 163,500 163,500 -9,9 РАЗОМ ВИДАТКИ з Субвенціями на соцзахист 1 395 334,1 1 281 045,2 276 829,1 1 004 216,1 1 222 781,239 -12,4 Обсяг доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів з нших рівнів бюджетів) 1 637 789,3 1 512 781,239 276 829,1 1 235 952,1 1 512 781,239 -7,6
 • 23. Додаток 4 рішення міської ради № Міжбюджетні трансферти на 2020 рік 05216100000 (код бюджету) грн. Код Найменування трансферту Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Міжбюджетні трансферти, які надходять до бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 Офіційні трансферти 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Державний бюджет 227 939 200,00 227 939 200,00 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Державний бюджет 37 501 300,00 37 501 300,00 41040400 Інші дотації з місцевого бюджету Обласний бюджет 6 102 600,00 6 102 600,00 41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції Обласний бюджет 1 272 500,00 1 272 500,00 41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції бюджет Андріївської сільської ОТГ 426 900,00 426 900,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Обласний бюджет 1 896 639,00 1 896 639,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Бахмутський міський бюджет 180 000,00 180 000,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Бахмутський районний бюджет 40 000,00 40 000,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Дружкіівський міський бюджет 500 000,00 500 000,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету бюджет Лиманської міської ОТГ 520 000,00 520 000,00
 • 24. 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Слов'янський міський бюджет 300 000,00 300 000,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Торецький міський бюджет 150 000,00 150 000,00 УСЬОГО міжбюджетних трансфертів, які надходять до бюджету 276 829 139,00 0,00 276 829 139,00 Код Найменування трансферту Найменування бюджету - одержувача міжбюджетного трансферту Міжбюджетні трансферти, які передаються з бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 3719150 Інші дотації з місцевого бюджету Красноторський селищний бюджет 1 358 200 1 358 200,00 3719150 Інші дотації з місцевого бюджету Шабельківський селищний бюджет 2 960 800 2 960 800,00 3719150 Інші дотації з місцевого бюджету Ясногірський селищний бюджет 31 900 31 900,00 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету Обласний бюджет 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 в тому числі фінансова підтримка суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів 2 000 000,00 2 000 000,00 УСЬОГО міжбюджетних трансфертів, які передаються з бюджету 6 350 900,00 0,00 6 350 900,00 Секретар міської ради Д.В.Ошурко
 • 25. Додаток 8 до рішення міської ради № Розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам селищних рад на 2020 рік 05216100000 (код бюджету) Галузь Розрахунок видатків відповідно пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" Обсяг додаткової дотації на утримання апарату управління, грн. Разом додаткова дотація бюджетам селищних рад, грн Наявне населення на 01.01.2019, чол. Прикріплене населення, чол Уточнений обсяг видатків на 2019 рік на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу , грн. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості з розрахунку на 1 жителя, грн. Додатковий коефіцієнт диференціац ії рівня витрат на 1 жителя у зв'язку з незабезпече ністю надходжень по доходах Обсяг додаткової дотації на утримання клубів, грн. 1 2 3 4 5=4/2 6 7=3*5*6 8 9 Культура і мистецтво 186832 11319280 60,6 в т.ч Красноторська селищна рада 7364 7364 60,6 1,75 781 000 577 200 1 358 200 Шабельківська селищна рада 7763 7763 60,6 1,00 470 400 2 490 400 2 960 800 Ясногірська селищна рада 8034 664 60,6 0,79 31 900 - 31 900 Разом додаткова дотація бюджетам селищних рад х х х х х 1 283 300 3 067 600 4 350 900 Секретар міської ради Д.В.Ошурко