SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
กหัวข้ อโครงงาน      : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องซอฟแวร์
ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน      : นางสาว ชลิตา กาษาวัตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4   เลขที่ 13
ครูที่ปรึกษาโครงงาน   : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ปี การศึกษา       : 2554                      บทคัดย่อ

โครงงาน      การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์ นี้ จัดทาขึ้นโดย
มีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่อที่
  ั                    ุ
ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและ
                   ั
พัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า
                                  Wordpress ทั้งนี้ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับความหมายของซอฟแวร์ ประโยชน์ของซอฟแวร์
ความสาคัญต่างๆโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย
          ้ั                             ้
ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยน
                             ่
ผ่านเว็บบล็อก http://chalitavitamilk.wordpress.com ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี
           ้   ่
ข                  กิตติกรรมประกาศ

      รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ
                               ้
อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน
    ิ่             ู้                    ั
การจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่
ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์

 ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ
                     ู
เรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น
ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก เพื่อนๆทุกคนที่อยูในห้อง รวมทั้งคุณครู ประจาวิชา ความดีอนเกิดจาก
                      ่                   ั
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุก
              ้ั                        ้
ท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และ
                        ้ั             ่
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                            นางสาวชลิตา กาษาวัตร์
ค                      สารบัญ

                                     หน้ า
บทคัดย่อ                                   ก
กิตติกรรมประกาศ                               ข
สารบัญ                                   ค-ง
สารบัญภาพ                                  จ

บทที่ 1 บทนา                                 1
    1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ                    1
    1.2 วัตถุประสงค์                           2
    1.3 ขอบเขตของโครงงาน                         2
    1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ                       2

บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง
          ่                            2
     2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต          3-8
     2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media             8-13
     2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)                     13-18

บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน                         3
     3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา   19
     3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน                     19-20
งบทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน           4
    4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก           21
    4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก     22
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ      5
    5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน        23
    5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน      23-24
    5.3 ข้อเสนอแนะ              24-25บรรณานุกรม                   26-27

ภาคผนวก                      28
จ    สารบัญภาพ
 ขณะที่คุยงานกับเพื่อน
งานที่ได้ จากการทา webblog

More Related Content

What's hot (13)

00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
นำ
นำนำ
นำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร ทวีชัย
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร  ทวีชัยรายงานโครงงานคอมพิวเตอร  ทวีชัย
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร ทวีชัย
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 

Viewers also liked

X commerce open stack beijing keynote - 2012-08-10 final
X commerce  open stack beijing keynote - 2012-08-10 finalX commerce  open stack beijing keynote - 2012-08-10 final
X commerce open stack beijing keynote - 2012-08-10 finalOpenCity Community
 
Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...
Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...
Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...Елена Шальнова
 
Cornell Notes Parts 1 & 2
Cornell Notes Parts 1 & 2Cornell Notes Parts 1 & 2
Cornell Notes Parts 1 & 2jmori1
 
Cultivating Innovation
Cultivating InnovationCultivating Innovation
Cultivating InnovationSarah Prevette
 
Skin cancer exposed - Tools' information
Skin cancer exposed - Tools' informationSkin cancer exposed - Tools' information
Skin cancer exposed - Tools' informationXplore Health
 
8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...
8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...
8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...Akash Bhavsar
 
10 fa it_security-1
10 fa it_security-110 fa it_security-1
10 fa it_security-1adiloki
 
Shopping items
Shopping itemsShopping items
Shopping itemsLes Davy
 
[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)
[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)
[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)Francis Makamba
 
KGI Knauf insulation plafonds (1)
KGI Knauf insulation plafonds (1)KGI Knauf insulation plafonds (1)
KGI Knauf insulation plafonds (1)Quietroom Label
 
Whitby Seafoods - Office Refurbishment Project
Whitby Seafoods - Office Refurbishment ProjectWhitby Seafoods - Office Refurbishment Project
Whitby Seafoods - Office Refurbishment ProjectNeil Emmott
 
Perfil losa deportiva
Perfil losa deportivaPerfil losa deportiva
Perfil losa deportivaApuhen
 
Механизмы адаптации организма к гипоксии
Механизмы адаптации организма к гипоксииМеханизмы адаптации организма к гипоксии
Механизмы адаптации организма к гипоксииcrasgmu
 
Minimal pairs clothes
Minimal pairs  clothesMinimal pairs  clothes
Minimal pairs clothesLes Davy
 
Doublerbuxtutorial
DoublerbuxtutorialDoublerbuxtutorial
Doublerbuxtutorialcutiekate78
 

Viewers also liked (20)

X commerce open stack beijing keynote - 2012-08-10 final
X commerce  open stack beijing keynote - 2012-08-10 finalX commerce  open stack beijing keynote - 2012-08-10 final
X commerce open stack beijing keynote - 2012-08-10 final
 
Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...
Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...
Лекция И.О. Рясик 28.08. 2014 "Здоровье осенью с продукцией ЮСТ, JUST Щвейцар...
 
Cornell Notes Parts 1 & 2
Cornell Notes Parts 1 & 2Cornell Notes Parts 1 & 2
Cornell Notes Parts 1 & 2
 
Cultivating Innovation
Cultivating InnovationCultivating Innovation
Cultivating Innovation
 
Skin cancer exposed - Tools' information
Skin cancer exposed - Tools' informationSkin cancer exposed - Tools' information
Skin cancer exposed - Tools' information
 
NOTAM
NOTAMNOTAM
NOTAM
 
New gl
New glNew gl
New gl
 
8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...
8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...
8 C's for Nagpur’s Path to being a Global City by Akash Bhavsar_Skyquest_27-1...
 
10 fa it_security-1
10 fa it_security-110 fa it_security-1
10 fa it_security-1
 
Shopping items
Shopping itemsShopping items
Shopping items
 
Crowdvibe Mobile App
Crowdvibe Mobile AppCrowdvibe Mobile App
Crowdvibe Mobile App
 
[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)
[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)
[Ernest small] top_100_food_plants_the_world's_mo(book_zz.org)
 
KGI Knauf insulation plafonds (1)
KGI Knauf insulation plafonds (1)KGI Knauf insulation plafonds (1)
KGI Knauf insulation plafonds (1)
 
Whitby Seafoods - Office Refurbishment Project
Whitby Seafoods - Office Refurbishment ProjectWhitby Seafoods - Office Refurbishment Project
Whitby Seafoods - Office Refurbishment Project
 
Perfil losa deportiva
Perfil losa deportivaPerfil losa deportiva
Perfil losa deportiva
 
Механизмы адаптации организма к гипоксии
Механизмы адаптации организма к гипоксииМеханизмы адаптации организма к гипоксии
Механизмы адаптации организма к гипоксии
 
Q4 12
Q4 12Q4 12
Q4 12
 
Living with copyright (revised)
Living with copyright (revised)Living with copyright (revised)
Living with copyright (revised)
 
Minimal pairs clothes
Minimal pairs  clothesMinimal pairs  clothes
Minimal pairs clothes
 
Doublerbuxtutorial
DoublerbuxtutorialDoublerbuxtutorial
Doublerbuxtutorial
 

Similar to 00 ส่วนนำ1 (20)

ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
1 1
1 11 1
1 1
 
00 e0b8aae0b988e0b8a7e0b899e0b899e0b8b31
00 e0b8aae0b988e0b8a7e0b899e0b899e0b8b3100 e0b8aae0b988e0b8a7e0b899e0b899e0b8b31
00 e0b8aae0b988e0b8a7e0b899e0b899e0b8b31
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 

More from Chalita Vitamilkz

06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะChalita Vitamilkz
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องChalita Vitamilkz
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำChalita Vitamilkz
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรChalita Vitamilkz
 

More from Chalita Vitamilkz (9)

06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 

00 ส่วนนำ1

 • 1. ก หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องซอฟแวร์ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาว ชลิตา กาษาวัตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 เลขที่ 13 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์ นี้ จัดทาขึ้นโดย มีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่อที่ ั ุ ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและ ั พัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับความหมายของซอฟแวร์ ประโยชน์ของซอฟแวร์ ความสาคัญต่างๆโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย ้ั ้ ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยน ่ ผ่านเว็บบล็อก http://chalitavitamilk.wordpress.com ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
 • 2. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ ้ อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน ิ่ ู้ ั การจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ ู เรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก เพื่อนๆทุกคนที่อยูในห้อง รวมทั้งคุณครู ประจาวิชา ความดีอนเกิดจาก ่ ั การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุก ้ั ้ ท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และ ้ั ่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาวชลิตา กาษาวัตร์
 • 3. สารบัญ หน้ า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค-ง สารบัญภาพ จ บทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2 บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ 2 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 3-8 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 8-13 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 13-18 บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 19 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 19-20
 • 4. ง บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 21 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก 22 บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 5 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 23 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 23-24 5.3 ข้อเสนอแนะ 24-25 บรรณานุกรม 26-27 ภาคผนวก 28
 • 5. สารบัญภาพ ขณะที่คุยงานกับเพื่อน งานที่ได้ จากการทา webblog