SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
กหัวข้ อโครงงาน      : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องซอฟแวร์
ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน      : นางสาว ชลิตา กาษาวัตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4   เลขที่ 13
ครูที่ปรึกษาโครงงาน   : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ปี การศึกษา       : 2554                      บทคัดย่อ

โครงงาน      การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์ นี้ จัดทาขึ้นโดย
มีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่อที่
  ั                    ุ
ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและ
                   ั
พัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า
                                  Wordpress ทั้งนี้ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับความหมายของซอฟแวร์ ประโยชน์ของซอฟแวร์
ความสาคัญต่างๆโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย
          ้ั                             ้
ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยน
                             ่
ผ่านเว็บบล็อก http://chalitavitamilk.wordpress.com ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี
           ้   ่
ข                  กิตติกรรมประกาศ

      รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ
                               ้
อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน
    ิ่             ู้                    ั
การจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่
ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์

 ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ
                     ู
เรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น
ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก เพื่อนๆทุกคนที่อยูในห้อง รวมทั้งคุณครู ประจาวิชา ความดีอนเกิดจาก
                      ่                   ั
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุก
              ้ั                        ้
ท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และ
                        ้ั             ่
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                            นางสาวชลิตา กาษาวัตร์
                     สารบัญ

                                            หน้ า
บทคัดย่อ                                         ก
คกิตติกรรมประกาศ                               ข
สารบัญ                                   ค-ง
สารบัญภาพ                                  จ

บทที่ 1 บทนา                                 1
    1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ                    1
    1.2 วัตถุประสงค์                           2
    1.3 ขอบเขตของโครงงาน                         2
    1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ                       2

บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง
          ่                             2
     2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต         3-13
     2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media            13-19
     2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)                     19-21

บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน                         3
     3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา   22
     3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน                     22-23
บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน                         4
    4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก                       24
    4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ                  5
    5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน                    26
ง


   5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน    26-27
   5.3 ข้อเสนอแนะ            27-28บรรณานุกรม                 29-30

ภาคผนวก                    31
จ    สารบัญภาพ
 ขณะที่คุยงานกับเพื่อน
งานที่ได้ จากการทา webblog

More Related Content

What's hot (14)

ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
ส่วนนำ..........
ส่วนนำ..........ส่วนนำ..........
ส่วนนำ..........
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
ฌ็ธ็ธ็ธ็ธ
ฌ็ธ็ธ็ธ็ธฌ็ธ็ธ็ธ็ธ
ฌ็ธ็ธ็ธ็ธ
 
นำ
นำนำ
นำ
 
0 ส่วนนำ1
0 ส่วนนำ10 ส่วนนำ1
0 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
หน้าปก12
หน้าปก12หน้าปก12
หน้าปก12
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 

Viewers also liked

Research questionnaire
Research questionnaireResearch questionnaire
Research questionnaireBhavesh Agnani
 
Coping with the Shift to Virtual Payments
Coping with the Shift to Virtual PaymentsCoping with the Shift to Virtual Payments
Coping with the Shift to Virtual PaymentsPayfirma
 
Electrons and Chemical Bonding Day 2
Electrons and Chemical Bonding Day 2Electrons and Chemical Bonding Day 2
Electrons and Chemical Bonding Day 2jmori1
 
Definition of Matter Lab
Definition of Matter LabDefinition of Matter Lab
Definition of Matter Labjmori1
 
Atom Movie Notes -Day 2
Atom Movie Notes -Day 2Atom Movie Notes -Day 2
Atom Movie Notes -Day 2jmori1
 
Payfirma Mobile Payment App
Payfirma Mobile Payment AppPayfirma Mobile Payment App
Payfirma Mobile Payment AppPayfirma
 
Renaix Co-Brochure
Renaix Co-BrochureRenaix Co-Brochure
Renaix Co-BrochureNichol13
 
Byobeard program
Byobeard programByobeard program
Byobeard programA. Litsa
 
Механизмы нервной и гуморальной регуляции сна
Механизмы нервной и гуморальной регуляции снаМеханизмы нервной и гуморальной регуляции сна
Механизмы нервной и гуморальной регуляции снаcrasgmu
 

Viewers also liked (20)

Issue 6 February 2011
Issue 6 February 2011Issue 6 February 2011
Issue 6 February 2011
 
Research questionnaire
Research questionnaireResearch questionnaire
Research questionnaire
 
Devon
DevonDevon
Devon
 
Jdbc 1
Jdbc 1Jdbc 1
Jdbc 1
 
Pt 6
Pt 6Pt 6
Pt 6
 
Natal fest 2011
Natal fest 2011Natal fest 2011
Natal fest 2011
 
Yenner fotos
Yenner fotosYenner fotos
Yenner fotos
 
Coping with the Shift to Virtual Payments
Coping with the Shift to Virtual PaymentsCoping with the Shift to Virtual Payments
Coping with the Shift to Virtual Payments
 
Electrons and Chemical Bonding Day 2
Electrons and Chemical Bonding Day 2Electrons and Chemical Bonding Day 2
Electrons and Chemical Bonding Day 2
 
Definition of Matter Lab
Definition of Matter LabDefinition of Matter Lab
Definition of Matter Lab
 
Module 3
Module 3Module 3
Module 3
 
Atom Movie Notes -Day 2
Atom Movie Notes -Day 2Atom Movie Notes -Day 2
Atom Movie Notes -Day 2
 
Payfirma Mobile Payment App
Payfirma Mobile Payment AppPayfirma Mobile Payment App
Payfirma Mobile Payment App
 
Renaix Co-Brochure
Renaix Co-BrochureRenaix Co-Brochure
Renaix Co-Brochure
 
Модель стратегии холдинга
Модель стратегии холдингаМодель стратегии холдинга
Модель стратегии холдинга
 
Bijlagenboek 1 e
Bijlagenboek 1 eBijlagenboek 1 e
Bijlagenboek 1 e
 
Byobeard program
Byobeard programByobeard program
Byobeard program
 
Mullen SXSW Themes
Mullen SXSW ThemesMullen SXSW Themes
Mullen SXSW Themes
 
118773548 communication
118773548 communication118773548 communication
118773548 communication
 
Механизмы нервной и гуморальной регуляции сна
Механизмы нервной и гуморальной регуляции снаМеханизмы нервной и гуморальной регуляции сна
Механизмы нервной и гуморальной регуляции сна
 

Similar to 00 ส่วนนำ1

ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานKittichai Pinlert
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานTangkwa Tom
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานNew Tomza
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานBeeiiz Gubee
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานSupaporn Pakdeemee
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1She's Mammai
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1Kittitud SaLad
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร ทวีชัย
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร  ทวีชัยรายงานโครงงานคอมพิวเตอร  ทวีชัย
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร ทวีชัยคิดถึง คิดถึง
 

Similar to 00 ส่วนนำ1 (20)

00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
1 1
1 11 1
1 1
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร ทวีชัย
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร  ทวีชัยรายงานโครงงานคอมพิวเตอร  ทวีชัย
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร ทวีชัย
 

More from Chalita Vitamilkz

06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะChalita Vitamilkz
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องChalita Vitamilkz
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำChalita Vitamilkz
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรChalita Vitamilkz
 

More from Chalita Vitamilkz (9)

06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 

00 ส่วนนำ1

 • 1. ก หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องซอฟแวร์ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาว ชลิตา กาษาวัตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 เลขที่ 13 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์ นี้ จัดทาขึ้นโดย มีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่อที่ ั ุ ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและ ั พัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับความหมายของซอฟแวร์ ประโยชน์ของซอฟแวร์ ความสาคัญต่างๆโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย ้ั ้ ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยน ่ ผ่านเว็บบล็อก http://chalitavitamilk.wordpress.com ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
 • 2. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ ้ อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน ิ่ ู้ ั การจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ ู เรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก เพื่อนๆทุกคนที่อยูในห้อง รวมทั้งคุณครู ประจาวิชา ความดีอนเกิดจาก ่ ั การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุก ้ั ้ ท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และ ้ั ่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาวชลิตา กาษาวัตร์ สารบัญ หน้ า บทคัดย่อ ก
 • 3. ค กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค-ง สารบัญภาพ จ บทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2 บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ 2 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 3-13 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 13-19 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 19-21 บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 22 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 22-23 บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 24 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 5 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 26
 • 4. 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 26-27 5.3 ข้อเสนอแนะ 27-28 บรรณานุกรม 29-30 ภาคผนวก 31
 • 5. สารบัญภาพ ขณะที่คุยงานกับเพื่อน งานที่ได้ จากการทา webblog