SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
1
                    บทที่ 1

                     บทนา

1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ

    ปั จจุบนเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วในการดาเนิน
        ั
  ชีวิตประจาวันของมนุษย์อปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อการ
               ุ
  ดาเนินกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้ นคว้ าและการทาธุรกิจ ด้ วยความก้ าวหน้ า
  ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ องค์กรต่างๆ นาเทคโนโลยีเหล่านี ้เข้ ามาช่วยในการ
  ดาเนินงานขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ไม่วาจะเป็ นการรับ-ส่งข้ อมูลข่าวสาร
                             ่
  อิเล็กทรอนิกส์การทาธุรกิจและให้ บริการบนอินเตอร์เน็ตตลอดจนการใช้ เป็ นเครื่องมือช่วยใน
  การทางาน
    ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็ นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆ
  ด้านในปัจจุบน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทนต่อการเปลี่ยน
          ั                          ั
  เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web;
  WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว
                     ั
  (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยูรอบตัวเราให้อยูในรู ปของ
                                 ่      ่
  ดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้ ้
  สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่ วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยคที่ 2 ของ
                                       ุ
  เทคโนโลยีคือ WWW หรื อ Web 2.0 เป็ นยุคที่ทาให้อินเทอร์เน็ตมีศกยภาพในการใช้งานมาก
                                   ั
  ขึ้นเน้นให้ผใช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์
         ู้
      จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยค Web 3.0 ความนิยมขอ Social
                                ุ
  Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผูใช้บริ การทัวโลก ปัจจุบน Social
                              ้      ่     ั
  Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้
                               ู้
  ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น Facebook หรื อ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่
  ข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ
  การศึกษาการใช้ซอฟแวร์ นั้น เป็ นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่ องราววิธีการใช้
  ความหมายที่เกี่ยวกับด้านต่างๆของซอฟแวร์
2
ดังนั้น ผูจดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้ใน
     ้ั
การเผยแพร่ ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการใช้ซอฟแวร์ เพื่อศึกษา เผยแพร่ ความรู้ดงกล่าวสู่ผสนใจ
       ้                                 ั     ู้
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์

  7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์
  7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ การใช้ซอฟแวร์ ความหมายต่างๆการปฏิบติงาน
                                          ั
  7.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและ
                                      ้
  นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น
                             ่
  7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป
                                 ้  ่


1.3 ขอบเขตของโครงงาน
  โครงงานนี้จดทาที่หองคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา
        ั   ้                          ู


1.4 ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
    1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์
    1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่ อง
ซอฟแวร์
    1.4.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา
                                    ้
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น
                       ่
    1.4.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป
                               ้   ่
เพื่อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ผานเว็บบล็อกได้
                   ่
    1.4.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

More Related Content

What's hot (12)

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำบทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำบทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำ
 
1
11
1
 
11
1111
11
 
บทที่ 1บทนำ
บทที่ 1บทนำบทที่ 1บทนำ
บทที่ 1บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 

Similar to 01 บทที่ 1-บทนำ

บทที่1
บทที่1บทที่1
บทที่1Tangkwa Tom
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานPop Cholthicha
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Sirintip Kongchanta
 
บทที่ 1บทนำ
บทที่ 1บทนำบทที่ 1บทนำ
บทที่ 1บทนำBeeiiz Gubee
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรM'suKanya MinHyuk
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำApitsara Kaewkerd
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำApitsara Kaewkerd
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำSaranya Butte
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำSaranya Butte
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำApitsara Kaewkerd
 
แบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างแบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างKanistha Chudchum
 
แบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างแบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างKanistha Chudchum
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานPop Cholthicha
 

Similar to 01 บทที่ 1-บทนำ (20)

บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
1
11
1
 
บทที่1
บทที่1บทที่1
บทที่1
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
บทที่ 1บทนำ
บทที่ 1บทนำบทที่ 1บทนำ
บทที่ 1บทนำ
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
ัะีร
ัะีรัะีร
ัะีร
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
แบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างแบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่าง
 
แบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างแบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่าง
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
 
ขนิษฐา
ขนิษฐาขนิษฐา
ขนิษฐา
 

More from Chalita Vitamilkz

06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรมChalita Vitamilkz
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะChalita Vitamilkz
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องChalita Vitamilkz
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรChalita Vitamilkz
 

More from Chalita Vitamilkz (10)

06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม06 บรรณานุกรม
06 บรรณานุกรม
 
07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก07 ภาคผนวก
07 ภาคผนวก
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 

01 บทที่ 1-บทนำ

 • 1. 1 บทที่ 1 บทนา 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ ปั จจุบนเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วในการดาเนิน ั ชีวิตประจาวันของมนุษย์อปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อการ ุ ดาเนินกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้ นคว้ าและการทาธุรกิจ ด้ วยความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ องค์กรต่างๆ นาเทคโนโลยีเหล่านี ้เข้ ามาช่วยในการ ดาเนินงานขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ไม่วาจะเป็ นการรับ-ส่งข้ อมูลข่าวสาร ่ อิเล็กทรอนิกส์การทาธุรกิจและให้ บริการบนอินเตอร์เน็ตตลอดจนการใช้ เป็ นเครื่องมือช่วยใน การทางาน ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็ นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆ ด้านในปัจจุบน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทนต่อการเปลี่ยน ั ั เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว ั (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยูรอบตัวเราให้อยูในรู ปของ ่ ่ ดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้ ้ สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่ วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยคที่ 2 ของ ุ เทคโนโลยีคือ WWW หรื อ Web 2.0 เป็ นยุคที่ทาให้อินเทอร์เน็ตมีศกยภาพในการใช้งานมาก ั ขึ้นเน้นให้ผใช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์ ู้ จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยค Web 3.0 ความนิยมขอ Social ุ Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผูใช้บริ การทัวโลก ปัจจุบน Social ้ ่ ั Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้ ู้ ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น Facebook หรื อ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ การศึกษาการใช้ซอฟแวร์ นั้น เป็ นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่ องราววิธีการใช้ ความหมายที่เกี่ยวกับด้านต่างๆของซอฟแวร์
 • 2. 2 ดังนั้น ผูจดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้ใน ้ั การเผยแพร่ ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการใช้ซอฟแวร์ เพื่อศึกษา เผยแพร่ ความรู้ดงกล่าวสู่ผสนใจ ้ ั ู้ ต่อไป 1.2 วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์ 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ การใช้ซอฟแวร์ ความหมายต่างๆการปฏิบติงาน ั 7.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและ ้ นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน โครงงานนี้จดทาที่หองคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา ั ้ ู 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้ รับ 1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ซอฟแวร์ 1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่ อง ซอฟแวร์ 1.4.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 1.4.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ เพื่อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ผานเว็บบล็อกได้ ่ 1.4.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์