ส่วนนำ

764 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนนำ

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง แท็บเล็ต จัดทาโดย นางสาว นิชนิภา อรรถพร ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 เลขที่ 16 นาเสนอ ครู สมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ้ ่
  2. 2. หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง แท็บเล็ตประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาผู้เสนอโครงงาน : นางสาวนิชนิภา อรรถพร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 เลขที่ 16ครู ทปรึกษาโครงงาน ี่ : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องแท็บเล็ต นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่ อที่ได้รับความ ุสนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู ้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและพัฒนาการเรี ยนรู ้ใน ัการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู ้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่ อง แท็บเล็ต คือ คอมพิวเตอร์พกพาหรื อคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางที่มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งานเป็ นหลัก โดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บ ้ับล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น และได้ ้ ่และนาเสนอผ่านทางเว็บบล็อกที่ http://nitnipajoy.wordpress.com ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ้จากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบในการจัดทาโครงงาน ู้ ัและให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุ ณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุ กูล ทุ กท่านที่ มีส่วนช่ วยสนับสนุ นให้การเรี ยนรู ้ประสบผลส าเร็ จ ขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ ทุ ก คนที่ มี ส่ ว นช่ ว ยแนะน าการท าโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การใช้อินเทอร์ เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุ ณกาลังใจดี ๆ จาก คุ ณพ่อ คุ ณแม่ที่คอยให้คาปรึ กษา ความดี อนเกิ ดจากการศึ กษาค้นคว้าในครั้ ง นี้ ัผูจดทาโครงงานขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุ ณทุกท่าน ที่ มีส่วนช่ วยผลักดันและเป็ น ้ั ้กาลังใจ ซึ่ งผูจดทาซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ้ั ่ นางสาวนิชนิภา อรรถพร
  4. 4. สารบัญ หน้ าบทคัดย่อ กกิตติกรรมประกาศ ขสารบัญ คสารบัญภาพ จบทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้ อง ่ 3 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต 3 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคม Social Media 3-4 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 4-7บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 8 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 8 3.2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน 8-9บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 10 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 10 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก 10-11บทที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 11 5.1การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 11 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 11-12
  5. 5. 5.3 ข้อเสนอแนะ 12ภาคผนวก 13บรรณานุกรม 14

×