รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์    การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress            เรื่ อง WIFI       ...
หัวข้อโครงงาน        : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFIประเภทของโครงงาน      : โครงงาน...
กิตติกรรมประกาศ    รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิง         ...
สารบัญหน้ าบทคัดย่อ                                 กกิตติกรรมประกาศ           ...
บทที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ     5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน     5.3 ข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ส่วนนำ

4,831 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,831
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนนำ

 1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFI จัดทาโดย นางสาว ขนิษฐา ชวดชุม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 23 นาเสนอ ครู สมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์น้ ีเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง3020242 ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 2. 2. หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFIประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาผูเ้ สนอโครงงาน : นางสาว ขนิษฐา ชวดชุม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 23ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFI นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู ้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและ ัพัฒ นาการเรี ย นรู้ ใ นการจัด สร้ า งเว็บ บล็ อ กด้ว ยเว็บ ไซต์ส าเร็ จ รู ป ชื่ อ ว่า Wordpress ทั้ง นี้ ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู ้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่ อง WIFI ว่า wifi คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ั ้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ ของตนเองมากยิ่งขึ้ น และนาได้นาเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อกhttp://nucknick9381.wordpress.com/ ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
 3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิง ้ ่จากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบในการจัดทา ู้ ัโครงงานและให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุ ณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุ กูล ทุ กท่านที่ มีส่วนช่ วยสนับสนุ นให้การเรี ยนรู ้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จากคุณครู และเพื่อน ๆ ทุกคน ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าใน ัครั้ งนี้ ผูจดท าโครงงานขอมอบแด่ บิ ดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพ ระคุ ณทุ ก ท่า น ที่ มีส่ วนช่ วย ้ั ้ผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่ งผูจดทาซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุ ณ ้ัมา ณ โอกาสนี้ นางสาวขนิษฐา ชวดชุม
 4. 4. สารบัญหน้ าบทคัดย่อ กกิตติกรรมประกาศ ขสารบัญ คสารบัญภาพ จบทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดาเนิ นงานบทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก
 5. 5. บทที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะบรรณานุกรมภาคผนวก

×