Advertisement
Advertisement

דימוי עצמי נמוך

 1. 10‫טיפים‬ ‫שיעזרו‬‫לך‬‫להתגבר‬ ‫על‬‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫חוסר‬
 2. "‫מאיתנו‬ ‫ומונע‬ ‫אותנו‬ ‫עוצר‬ ‫נמוך‬ ‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫בחיים‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫להתקדם‬.‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫שאם‬ ‫לעצמנו‬ ‫וחושבים‬ ‫מצליחים‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫בעצמנו‬ ‫מאמינים‬ ‫היינו‬ ‫רק‬,‫היינו‬ ‫ודאי‬ ‫לגמרי‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫היום‬-‫מאושרים‬‫יותר‬, ‫יותר‬ ‫עשירים‬,‫יותר‬ ‫מצליחים‬."
 3. "‫חיובית‬ ‫עצמית‬ ‫תפיסה‬ ‫גיבוש‬ ‫על‬ ‫עבוד‬ ‫הצעד‬‫הבסיסי‬,‫מכולם‬ ‫הקשה‬ ‫ואולי‬,‫להחליף‬ ‫הוא‬ ‫חוויות‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫הנמוך‬ ‫העצמי‬ ‫הדימוי‬ ‫את‬ ‫קשה‬ ‫עצמית‬ ‫וביקורת‬ ‫מהעבר‬,‫שאתה‬ ‫במחשבה‬ ‫נהדר‬‫וראוי‬"
 4. "‫עצמך‬ ‫את‬ ‫כבד‬ ‫לא‬‫נראה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬ ‫משנה‬,‫מבריק‬ ‫אתה‬ ‫כמה‬ ‫כרגע‬ ‫בחייך‬ ‫נמצא‬ ‫אתה‬ ‫ואיפה‬,‫ייחוד‬ ‫בך‬ ‫יש‬,‫ויש‬ ‫לעולם‬ ‫להציע‬ ‫מה‬ ‫לך‬.‫בכל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זכור‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציה‬‫אנשים‬"
 5. "‫במחשבות‬ ‫העצמית‬ ‫הביקורת‬ ‫את‬ ‫החלף‬‫חיוביות‬ ‫למד‬‫והביקורת‬ ‫השליליות‬ ‫המחשבות‬ ‫את‬ ‫לעצור‬, ‫גם‬‫העצמי‬ ‫הביטחון‬ ‫את‬ ‫שמערער‬ ‫אירוע‬ ‫קורה‬ ‫אם‬ ‫שלך‬"
 6. "‫באנשים‬ ‫עצמך‬ ‫הקף‬‫חיוביים‬ ‫אנשים‬‫ואמונה‬ ‫אופטימיות‬ ‫לנו‬ ‫תורמים‬ ‫חיוביים‬ ‫עצמנו‬ ‫לגבי‬,‫שליליים‬ ‫אנשים‬ ‫בעוד‬‫ביקורתיים‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫לרצותם‬ ‫וקשה‬ ‫מאוד‬,‫הם‬‫גורמים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫בעצמנו‬ ‫ספק‬ ‫להטיל‬ ‫לנו‬,‫באחרים‬‫ובכלל‬"
 7. "‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫במה‬ ‫בחר‬‫להאמין‬ ‫אנשים‬‫עצמך‬ ‫על‬ ‫שליליים‬ ‫דברים‬ ‫לך‬ ‫לומר‬ ‫עלולים‬ ‫אותך‬ ‫יקדמו‬ ‫שלא‬ ‫עצות‬ ‫לך‬ ‫לתת‬ ‫או‬. ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫להם‬ ‫תיתן‬ ‫אל‬‫כוח‬.‫להאמין‬ ‫בחר‬ ‫שמתחברות‬ ‫העצות‬ ‫את‬ ‫ואמץ‬ ‫החיוביים‬ ‫בדברים‬ ‫אליך‬"
 8. "‫עצמך‬ ‫תשווה‬ ‫אל‬‫לאחרים‬ ‫כולנו‬‫נכשלים‬ ‫וכולנו‬ ‫מצליחים‬.‫החיים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫שלו‬,‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬,‫וכל‬ ‫שלו‬ ‫והבעיות‬ ‫ייחודי‬ ‫מאיתנו‬ ‫אחד‬.‫שבך‬ ‫הייחודיות‬ ‫את‬ ‫הערך‬, ‫הטובה‬ ‫הגרסה‬ ‫להיות‬ ‫בניסיון‬ ‫מאמץ‬ ‫והשקע‬ ‫של‬ ‫ביותר‬‫עצמך‬"
 9. "‫לרצות‬ ‫תנסה‬ ‫אל‬‫אחרים‬ ‫אל‬‫את‬ ‫ולשים‬ ‫עצמך‬ ‫על‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫לחשוב‬ ‫תחשוש‬ ‫במרכז‬ ‫טובתך‬.‫לאגואיסט‬ ‫אותך‬ ‫הופך‬ ‫לא‬ ‫זה‬, ‫להיפך‬.‫לפני‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫טובתם‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫כשאתה‬ ‫שלך‬ ‫זו‬,‫להעריך‬ ‫ולא‬ ‫לנצל‬ ‫עלולים‬ ‫אנשים‬‫אותך‬"
 10. "‫ודברים‬ ‫הצלחות‬ ‫מנה‬‫חיוביים‬ ‫הכן‬‫שצברת‬ ‫והישגים‬ ‫הצלחות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬,‫של‬ ‫שקיבלת‬ ‫מחמאות‬ ‫ושל‬ ‫בעצמך‬ ‫חיוביות‬ ‫תכונות‬ ‫מאחרים‬"
 11. "‫ביטחון‬ ‫לבניית‬ ‫קטנים‬ ‫צעדים‬ ‫נקט‬‫עצמי‬ ‫פעל‬‫אקטיבי‬ ‫באופן‬:‫עצמך‬ ‫למען‬ ‫החלטות‬ ‫קבל‬, ‫יכולת‬ ‫להרגיש‬ ‫לך‬ ‫שגורמים‬ ‫דברים‬ ‫עשה‬,‫אבל‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫בקטן‬ ‫התחל‬‫עצמך‬"
 12. "‫מעצמך‬ ‫תצפה‬ ‫אל‬‫לשלמות‬ ‫הציפייה‬‫מתמדת‬ ‫אכזבה‬ ‫אחריה‬ ‫גוררת‬ ‫לשלמות‬, ‫כשלון‬ ‫ותחושת‬ ‫תסכול‬.‫ולא‬ ‫אנושיים‬ ‫אנחנו‬ ‫מטבענו‬ ‫מושלמים‬-‫מתמשך‬ ‫למידה‬ ‫בתהליך‬ ‫אנחנו‬ ‫ולכן‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬,‫ונמשיך‬ ‫טעויות‬ ‫עושים‬‫לעשות‬"
 13. ‫המלא‬ ‫המקורי‬ ‫למאמר‬‫כאן‬ ‫לחץ‬
Advertisement