Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫צת‬2014-8060
‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לישיבת‬ ‫פרוטוקול‬2014011
,‫תשעד‬ ‫תמוז‬...
-2-
*‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬
:‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬
‫אביב‬ ‫עודד...
-3-
‫למעט‬ ,‫אשר‬ ‫מוסד‬ ‫בידי‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫הפקיד‬ ‫התקנות‬ ‫מתקין‬ ‫שהרי‬ ,‫הנוהגת‬ ‫התכנון‬
‫על‬ ‫תכנון‬ ‫מוסד‬ ‫הינו...
-4-
‫להפקדת‬ ‫התנגד‬ ‫לא‬ ‫ההפקדה‬ ‫בדיון‬ ‫שנכח‬ ‫בוועדה‬ ‫הירוקים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬ .‫האזורית‬
.‫הבקשה‬
‫שיפורטו‬ ‫רחבו...
-5-
2.‫אויר‬ ‫זיהום‬–,‫וקינמון‬ ‫מור‬ ‫מסעדת‬ ‫בקרבת‬ ‫כגון‬ ‫התקן‬ ‫בגבול‬ ‫גבוהים‬ ‫ריכוזים‬ ‫צפויים‬
:‫יבטיחו‬ ‫אשר‬ ‫ה...
-6-
‫כלשהי‬ ‫זיקה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫מועצה‬ ‫של‬ ‫נבחר‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫עובד‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫ובתנאי‬ ,‫גולן‬
‫גופים‬ ‫על‬ ‫ידיה‬...
-7-
‫מבחינה‬ ‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫סכנה‬ ‫להיווצר‬ ‫עלולה‬ ‫הביטחוני‬ ‫המצב‬ ‫בשל‬‫בטיחותית‬
. ‫הבטחוני‬ ‫המצב‬ ‫והתדרדרות‬ ‫ה...
-8-
9.‫השלום‬ ‫מצפה‬ ‫הנופש‬ ‫ובכפר‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫בישוב‬ ‫לפגיעה‬ ‫טענות‬-‫שהדו"ח‬ ‫נטען‬
‫כפר‬ ‫הישוב‬ ‫באזור‬ ‫וריח‬ ‫ר...
-9-
‫צוות‬ ‫לאישור‬ ‫בכפוף‬ ‫בודדות‬ ‫חביות‬ '‫מס‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫הפקת‬ ‫ולבצע‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬
‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וכל‬ ‫ס...
-10-
‫ש‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ‫אמינות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬;‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתנו‬‫ה‬ ‫אישור‬ ‫תוקף‬‫בקשה‬‫לא‬
‫עשרה‬ ‫על‬ ‫יעלה‬...
-11-
‫עור‬ ‫ממליצים‬ ‫בנוסף‬‫א‬ ‫פגיעות‬ ‫באזורי‬ ‫הקרקע‬ ‫לתת‬ ‫להתייחס‬ ‫שיש‬ ,‫הדו"ח‬ ‫כי‬1‫תמ"א‬ ‫לפי‬
34/‫/ב‬4‫את‬ ‫ל...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אפק החלטת ועדה מחוזית צפון 100714

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אפק החלטת ועדה מחוזית צפון 100714

 1. 1. ‫צת‬2014-8060 ‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לישיבת‬ ‫פרוטוקול‬2014011 ,‫תשעד‬ ‫תמוז‬ ‫י"ב‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬10/07/2014 ‫סיטי‬ ‫בניין‬ ,‫ישיבות‬ ‫באולם‬1,'‫ג‬ ‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫יצחק‬ ‫מעלה‬ '‫רח‬29‫עלית‬ ‫נצרת‬ , :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ *‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ *‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ *‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫סלע‬ ‫חנה‬‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫צפון‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ *‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ *‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ *‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ *‫זכריה‬ ‫נאבסו‬‫כמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ *‫עייק‬ ‫מיכל‬‫נציג‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ :‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫הצפון‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫ברקין‬ ‫תמיר‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫גוט‬‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ :‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫קיים‬42.‫התו"ב‬ ‫לחוק‬ :‫לשעה‬ ‫נקבעה‬ ‫הישיבה‬09:00:‫בשעה‬ ‫והחלה‬ ,09:00 ‫היום‬ ‫סדר‬-:‫בהמשך‬ ‫המפורטות‬ ‫הדיון‬ ‫נושאי‬ ‫לכותרות‬ ‫בהתאם‬ ‫נקבע‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ 1.‫תוכנית‬ :‫נושא‬-/‫ג‬21440‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ : ‫דיון‬ ‫המשך‬ :‫בתכנית‬ ‫דיון‬ :‫הדיון‬ ‫מטרת‬-‫פנימי‬ ‫דיון‬-‫כל‬‫בישיבה‬ ‫שנכחו‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫הקודמת‬‫בתאריך‬ ‫שהתקיימה‬19.6.14.‫הנוסף‬ ‫בדיון‬ ‫להשתתף‬ ‫חייבים‬ :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ *‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ *‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ *‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫סלע‬ ‫חנה‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ *‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ *‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫נציג‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ *‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ *‫זכריה‬ ‫נאבסו‬‫כמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬
 2. 2. -2- *‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ :‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫ראש‬‫הצפון‬ ‫מדור‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫ברקין‬ ‫תמיר‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫גיל‬‫רט"ג‬ ‫נחשון‬ ‫אביחי‬‫הכנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫וירצבורגר‬ ‫יוסי‬‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מינהל‬ ‫מנהל‬‫התאו"מ‬ ‫משרד‬ ‫נסים‬ ‫אילן‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬-‫תאו"מ‬ ‫שר‬ ‫נציג‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫עפ"י‬ ‫חוק‬ ‫מהוראות‬ ‫לסטייה‬ ‫תשע"ב‬ ,(‫והבניה‬ ‫התכנון‬- 2012 ‫זסק‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ ‫ויקטור‬ ‫ד"ר‬‫ברודו‬‫הנדסית‬ ‫בקשה‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ :‫החלטה‬ ‫בתאריך‬ ‫קבלה‬ ‫בע"מ‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫ישראל‬ ‫ג'יני‬ ‫חברת‬10.4.13'‫ס‬ ‫לפי‬ ‫רישיון‬16‫לחוק‬ ‫תשי"ב‬ ,‫הנפט‬-1952‫בתאריך‬ .30.4.13‫לשם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫שמה‬ ‫שונה‬-‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫"אפק‬ ‫ל‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ ‫החדש‬ ‫בשמה‬ ,‫החברה‬ ."‫בע"מ‬-13‫שטח‬ ‫בתחומי‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לאישור‬ ‫היא‬ ‫שבנדון‬ ‫הבקשה‬ .‫בידה‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫הרישיון‬13‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫אתרים‬ ‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫מכוח‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ .‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫תשע"ב‬ (‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫מהוראות‬2012‫תשי"ב‬ ‫הנפט‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫שנתקנו‬ 1952‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫בכל‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫ונמצא‬ ‫שנבדקה‬ ‫לאחר‬ ,‫הבקשה‬ . ‫לפני‬ ‫נידונה‬ ,‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫אישור‬‫מיום‬ ‫בישיבתה‬ .‫המחוזית‬ ‫הוועדה‬ ‫מליאת‬ 13/1/14‫בישיבה‬ .‫בהחלטתה‬ ‫שפורטו‬ ,‫בתנאים‬ ‫הבקשה‬ ‫הפקדת‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫החליטה‬ ‫נציג‬ ,‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫לצורכי‬ ‫כחבר‬ ,‫חלק‬ ‫נטל‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫מליאת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫הנוכחי‬ ‫)ובשמו‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬-.‫ניסים‬ .‫א‬ ‫מר‬ (‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫התשתיות‬ ‫לאחר‬‫ביום‬ ‫כחוק‬ ‫פורסמה‬ ‫הבקשה‬ ‫התנאים‬ ‫השלמת‬28/02/14‫תקופה‬ ‫ובמהלך‬ ‫כ‬ ‫התקבלו‬ ‫הפקדתה‬-900‫ברובן‬ ‫מתרכזות‬ ,‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ,‫אלה‬ .‫התנגדויות‬ .‫להפיקו‬ ‫ויוחלט‬ ‫זה‬ ‫ימצא‬ ‫אם‬ ,‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫בהליך‬ ,‫בהתנגדויות‬ ‫והחלטתה‬ ‫הועדה‬ ‫התייחסות‬ ‫תינתן‬ ‫ובטרם‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫בפתחם‬ ‫ראוי‬ ‫נדרש‬ ‫הועדה‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬‫בסוגיית‬ ‫ולא‬ ‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫בבקשה‬ ‫להחליט‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫ת‬ ‫קידוחי‬ ‫שלב‬ ‫בין‬ ‫וחדה‬ ‫ברורה‬ ‫אבחנה‬ ‫עורכות‬ ,‫לעיל‬ ‫הנזכרות‬ ,‫התקנות‬ .‫ההפקה‬ ‫לבין‬ ;‫הגלוי‬ ‫על‬ ‫הנסתר‬ ‫רב‬ ,‫הדברים‬ ‫מטבע‬ ,‫בו‬ ‫ומקדמי‬ ‫ארעי‬ ‫שלב‬ ‫שהינו‬ ;‫החיפוש‬ ‫על‬ ‫בה‬ ‫ודיון‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫הכנתה‬ ‫נדרשת‬ ‫לשמו‬ ‫אשר‬ ,‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫שלב‬-‫הלכות‬ ‫פי‬ .‫בישראל‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫משפט‬ ,‫ידע‬ ‫וחוסר‬ ‫מידע‬ ‫בהעדר‬ ‫מאופיין‬ ,‫הנוכחי‬ ‫הדיון‬ ‫נערך‬ ‫בו‬ ‫זה‬ ‫מקדמי‬ ‫שלב‬ ,‫כאמור‬ .‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫נדרשים‬ ‫לשמו‬ ,‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫בסוגיית‬ ‫החלטה‬ ‫קבלת‬ ‫לצרכי‬ ‫הנדרשים‬ ‫התכנון‬ ‫למדיניות‬ ‫בהתאם‬ ,‫להחליט‬ ‫זה‬ ‫מקדמי‬ ‫בשלב‬ ‫הועדה‬ ‫נדרשת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫תכנוניי‬ ‫ושיקולים‬‫ובטכנולוגיות‬ ‫מסויימים‬ ‫בתנאים‬ ‫כי‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫האם‬ ,‫ם‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ;‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לערוך‬ ‫מבוקש‬ ‫בו‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫תוחלת‬ ‫יש‬ ‫נתונות‬ ‫בעתיד‬ ‫זה‬ ‫באיזור‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫לאשר‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫תכנוניים‬ ‫ומטעמים‬ ‫מראש‬ ‫מדינ‬ ‫נוכח‬ ‫הבקשה‬ ‫ובבחינת‬ ,‫תכנוניים‬ ‫בשיקולים‬ ‫לנו‬ ‫עניין‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬ .‫הקרוב‬‫יות‬
 3. 3. -3- ‫למעט‬ ,‫אשר‬ ‫מוסד‬ ‫בידי‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫הפקיד‬ ‫התקנות‬ ‫מתקין‬ ‫שהרי‬ ,‫הנוהגת‬ ‫התכנון‬ ‫על‬ ‫תכנון‬ ‫מוסד‬ ‫הינו‬ ,‫אחד‬ ‫חבר‬-‫אלה‬ ‫תכנוניים‬ ‫שיקולים‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫ראוי‬ ‫עוד‬ .‫חוק‬ ‫פי‬ ‫בבואם‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫דעתם‬ ‫לשיקול‬ ‫הנתונים‬ ‫השיקולים‬ ‫קשת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫על‬ ‫סמכותם‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬-‫שיק‬ ‫)בהם‬ ‫חוק‬ ‫כל‬ ‫פי‬,‫בריאותיים‬ ,‫סביבתיים‬ ,‫כלכליים‬ ‫ולים‬ .(‫ואקולוגיים‬ ‫נופיים‬ ,‫היסטוריים‬ ,‫חברתיים‬ ‫של‬ ‫עריכתם‬ ‫עצם‬ ‫בחינת‬ ‫לצרכי‬ ‫הנדרשים‬ ‫והנתונים‬ ‫המידע‬ ‫מלוא‬ ‫הונח‬ ‫הועדה‬ ‫לפני‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫ייערכו‬ ‫הניסיון‬ ‫והפקת‬ ‫הקידוחים‬ .‫ניסיון‬ ‫והפקת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫או‬ ‫המרצה‬ ,‫סידוק‬ ‫של‬ ‫בטכנלוגיות‬ ‫שימוש‬‫תחת‬ ‫הכלולה‬ ‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫כל‬ ‫הכותרת‬"fracking"‫הוגשו‬ ‫אשר‬ ‫השונים‬ ‫המומחים‬ ‫ועמדות‬ ‫הדעת‬ ‫לחוות‬ ‫בהתאם‬ . ‫ניתן‬ ,‫בהתנגדויות‬ ‫והחלטתה‬ ‫הועדה‬ ‫בהתייחסות‬ ‫לאמור‬ ‫ובכפוף‬ ,‫הועדה‬ ‫לפני‬ ‫והוצגו‬ .‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫מסוגיית‬ ‫במנותק‬ ‫ככאלה‬ ‫הניסיון‬ ‫והפקת‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫רוב‬‫תוחלת‬ ‫כל‬ ‫מראש‬ ‫לשלול‬ ‫היום‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫הואיל‬ ‫כי‬ ‫בדעה‬ ‫הדיון‬ ‫בתום‬ ‫יבטיחו‬ ‫אשר‬ ‫ובטכנולוגיה‬ ‫בתנאים‬ ‫הקידוחים‬ ‫מבוקשים‬ ‫בו‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫התיירותיים‬ ‫לפרויקטים‬ ,‫לחקלאים‬ ,‫בפרט‬ ‫ולכנרת‬ ‫בכלל‬ ‫לסביבה‬ ‫נזקים‬ ‫מניעת‬ ‫עמ‬ ‫בדבר‬ ‫אמירה‬ ‫כל‬ ‫משום‬ ‫זו‬ ‫בהחלטה‬ ‫שיהיה‬ ‫ומבלי‬ ,‫מכאן‬ .‫המקום‬ ‫ולתושבי‬‫דת‬ ‫סבורים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫רוב‬ ,‫זה‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫מפורטת‬ ‫לתוכנית‬ ‫ביחס‬ ‫הוועדה‬ .‫השונים‬ ‫המתנגדים‬ ‫בטענות‬ ‫להחלטה‬ ‫בכפוף‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫שניתן‬ :‫להן‬ ‫הועדה‬ ‫והתייחסות‬ ‫הוועדה‬ ‫והחלטת‬ ‫המתנגדים‬ ‫טענות‬ ‫עיקרי‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬ 1.‫ובסביבה‬ ‫במים‬ ‫פגיעה‬ ‫סכנת‬–‫מקורות‬ ‫לזיהום‬ ‫שיגרמו‬ ‫ואסונות‬ ‫נפט‬ ‫מדליפות‬ ‫חשש‬ .‫לכינרת‬ ‫המים‬ ‫משכבת‬ ‫או‬ ‫הקרקע‬ ‫מפני‬ ‫מזהמים‬ ‫חלחול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הבזלת‬ ‫באקוויפר‬ ‫לפגיעה‬ ‫חשש‬ ‫המים‬ ‫איכות‬ ‫לשמירת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫וטענה‬ .‫הקדח‬ ‫דרך‬ ‫המטרה‬ .‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫באגן‬ ‫טוענים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫ולא‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫מטעם‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫לערוך‬ ‫נדרש‬ ‫כי‬ .‫החברה‬ ‫מטעם‬ ‫הכינרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫כאגן‬ ‫הגולן‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ,‫ותחתיים‬ ‫עיליים‬ ‫מים‬ ‫מקורות‬ ‫ריבוי‬ ‫לקבל‬ ‫נדרש‬ ‫ולכן‬ ‫זהירות‬ ‫משנה‬ ‫נקיטת‬ ‫מחייבים‬ ,‫והסדוק‬ ‫השבור‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫ומבנהו‬ ‫מ‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬ ‫עמדות‬ ‫את‬‫והכנרת‬ ‫המים‬ ‫קורות‬– ‫אגף‬ ,‫בישראל‬ ‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫הכינרת‬ ‫לחקר‬ ‫המעבדה‬ ,‫הכנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫לקבוע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫רק‬ .‫מקורות‬ ‫וחברת‬ ‫המים‬ ‫ברשות‬ ‫הכנרת‬ ‫ניטור‬ ‫לאשר‬ ‫ניתן‬ ,‫לבקשה‬ ‫מהיענות‬ ‫כתוצאה‬ ‫המים‬ ‫למקורות‬ ‫סכנה‬ ‫נשקפת‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫משמעי‬ .‫הקידוחים‬ ‫את‬ ‫מ‬ ‫האתרים‬ ‫מרבית‬‫בתמ"א‬ ‫המוגדר‬ ‫בשטח‬ ‫מוקמים‬34/‫/ב‬4‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫פגיעות‬ ‫כבעל‬ .‫תהום‬ ‫מי‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫תשע"ב‬ ‫הנפט‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬2012‫תכלול‬ ‫נפט‬ ‫קידוח‬ ‫לאישור‬ ‫בקשה‬‫"מסמך‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫בהתייעצות‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שיוכן‬ ‫סביבתי‬ ‫ההשפע‬ ‫את‬ ‫ויפרט‬ ‫הסביבה‬" ...‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫השפעות‬ ‫לרבות‬ ,‫הסביבתיות‬ ‫ות‬ ‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫וערכו‬ ‫התקנות‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעלו‬ ‫הבקשה‬ ‫מגישי‬‫על‬ ‫שנערך‬ ,-‫ידי‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ע"י‬ ‫המוכרת‬ ‫חברה‬‫נ‬‫שניתנו‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוכן‬ ‫המסמך‬ . ‫"ס‬ . ‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרדי‬ ‫מטעם‬ ‫במשותף‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבדק‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫ל‬ ‫המשרד‬.‫המופקדת‬ ‫בבקשה‬ ‫הוטמעו‬ ‫אשר‬ ‫ותיקונים‬ ‫הנחיות‬ ‫שהעביר‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫בדבר‬ ‫והנחיות‬ ‫קביעות‬ ‫וכן‬ ,‫הסקר‬ ‫קידוחי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫כולל‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫בש‬ ,‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הנדרשים‬ ‫המיגון‬ ‫אמצעי‬‫י‬;‫חריגים‬ ‫ובמקרים‬ ‫גרה‬ "‫קיצון‬ ‫"מקרי‬‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫הכלולים‬ ‫והקביעות‬ ‫ההנחיות‬ ,‫ההמלצות‬ ,‫זו‬ ‫בחינה‬ . ‫מיום‬ ‫טל‬ ‫עדי‬ ‫של‬ ‫)מכתבו‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫ע"י‬ ‫ואושרו‬ ‫נבחנו‬12/11/2013‫יעקב‬ '‫דר‬ ‫ע"י‬ ,( ‫בהוראות‬ ‫הוטמעו‬ ‫שהערותיהם‬ ‫מקורות‬ ‫חברת‬ ‫וע"י‬ ‫ההידרולוגי‬ ‫מהשירות‬ ‫ליבשיץ‬ ‫א‬ ‫נתנו‬ ,‫הטבע‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫האמונים‬ ‫נוספים‬ ‫גורמים‬ . ‫הבקשה‬‫למסמך‬ ‫אישורם‬ ‫ת‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫הסביבתית‬ ‫היחידה‬ ,‫קק"ל‬ ,‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ ‫נמנים‬ ‫עליהם‬ ,‫הסביבתי‬
 4. 4. -4- ‫להפקדת‬ ‫התנגד‬ ‫לא‬ ‫ההפקדה‬ ‫בדיון‬ ‫שנכח‬ ‫בוועדה‬ ‫הירוקים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬ .‫האזורית‬ .‫הבקשה‬ ‫שיפורטו‬ ‫רחבות‬ ‫סמכויות‬ ‫בעל‬ ‫בקרה‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תלווה‬ ‫הקידוחים‬ ‫פעילות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫יהיו‬ ‫בו‬ ,‫בהחלטתנו‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ :‫נציגי‬ ‫חברים‬- ‫בתחומה‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫נציג‬ ,‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ,‫המים‬ ‫רשות‬ ,‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מנהל‬ ,‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫באזור‬ ‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫מטעם‬ ‫ציבור‬ ‫ונציג‬ ‫הקידוח‬ ‫מתבצע‬ ‫של‬ ‫נבחר‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫עובד‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫ובתנאי‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שימונה‬ ‫שפעולת‬ ‫לוודא‬ ‫יהיה‬ ‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫תפקיד‬ .‫למועצה‬ ‫כלשהי‬ ‫זיקה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫מועצה‬ .‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובכפוף‬ ‫החלטתנו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫מתבצעת‬ ‫הקידוח‬ ‫לתמ"א‬ ‫בהתייחס‬34/‫/ב‬4‫בתחום‬ ‫הכלול‬ ‫בשטח‬ ‫מבוקשים‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫רוב‬ , ‫א‬ ‫רגישות‬1‫תמ"א‬ ‫פי‬ ‫על‬34/‫/ב‬4‫סעיפים‬ .28‫ו‬-30‫ע‬ ‫מראש‬ ‫אוסרים‬ ‫אינם‬ ,‫בתמ"א‬‫ל‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בדלקים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫אוסרים‬ ‫אינם‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫תהום‬ ‫מי‬ ‫לזהם‬ ‫העלולה‬ ‫פעילות‬ ‫יחד‬ .‫רעילה‬ ‫ובפסולת‬ ‫בשפכים‬ ‫לטיפול‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ;‫בהם‬ ‫הכרוכות‬ ‫תעשיות‬ ‫השפעות‬ ‫את‬ ‫הבוחן‬ ‫נספח‬ ‫בהן‬ ‫אלו‬ ‫שימושים‬ ‫לאישור‬ ‫תנאים‬ ‫קובעת‬ ‫התכנית‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫זיהום‬ ‫למניעת‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫האמצעים‬ ‫ואת‬ ‫השימוש‬,‫מכאן‬ .‫תהום‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫ולהגנה‬ ‫א‬ ‫באזור‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫הוועדה‬1‫לאשר‬ ,‫טכנולוגיה‬ ‫ובשום‬ ‫תנאי‬ ‫בשום‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫א‬ ‫באזור‬ ‫הקידוחים‬ ‫המצאות‬ ‫עצם‬ ‫וכי‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬1‫מספקת‬ ‫סיבה‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫נקודות‬ ‫כי‬ ‫הכרח‬ ‫אין‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ .‫ומראש‬ ‫וכל‬ ‫מכל‬ ‫הבקשה‬ ‫דחיית‬ ‫את‬ ‫המחייבת‬ ‫יה‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬‫הכרח‬ ‫אין‬ ,‫כלומר‬ .‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫נפט‬ ‫לקידוחי‬ ‫נקודות‬ ‫וו‬ .‫זה‬ ‫באזור‬ ‫הפקה‬ ‫קידוחי‬ ‫לערוך‬ ‫יבוקש‬ ‫כי‬ ‫האחראים‬ ,‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫ובהתייחסות‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫יצויין‬ ‫והאמצעים‬ ‫בתמ"א‬ ‫המצויינים‬ ‫והרגישויות‬ ‫הסיכונים‬ ‫למכלול‬ ‫כולל‬ ‫מענה‬ ,‫בתחומם‬ ‫לזכ‬ ‫יש‬ .‫זו‬ ‫רגישות‬ ‫נוכח‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫בהם‬‫בקרקע‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫אוסרת‬ ‫אינה‬ ‫התמ"א‬ ‫כי‬ ‫ור‬ ‫מענה‬ ‫במתן‬ ‫והצורך‬ ‫אלה‬ ‫באזורים‬ ‫תוכניות‬ ‫להגשת‬ ‫תנאים‬ ‫קובעת‬ ‫אלא‬ ‫ופיתוחה‬ .‫בה‬ ‫האמורה‬ ‫ולרגישות‬ ‫הסביבתיים‬ ‫לסיכונים‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫תגובת‬ ‫ואת‬ ‫המתנגדים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫ששמעה‬ ‫לאחר‬ ,‫הוועדה‬ ‫התי‬ ,‫הבקשה‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫שבחנה‬ ‫ולאחר‬ ,‫המבקשת‬ ‫מטעם‬‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫יחסות‬ ‫שננקטו‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ,‫הטבע‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫הגורמים‬ ‫ושאר‬ ‫הסביבה‬ .‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מניחים‬ ‫הינם‬ ‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫למיגון‬ ‫תמ"מ‬ ‫בהוראות‬ ‫נאסרה‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫כי‬ ‫בפנינו‬ ‫נטען‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬2/3‫רמת‬ ‫תוספת‬ ‫איסור‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫כזה‬ ‫איסור‬ ‫על‬ ‫מלמד‬ ‫אינו‬ ‫התמ"מ‬ ‫בהוראות‬ ‫עיון‬ .‫הגולן‬‫תעשיות‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫ראוי‬ .(‫ועשבים‬ ‫פטריות‬ ‫תעשיות‬ ‫של‬ ‫איסור‬ ‫)לצד‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ .‫בתמ"מ‬ ‫המבוקש‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫ועל‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫כוללת‬ ‫אינה‬ ‫שלפנינו‬ ‫לסיכונים‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫סיכוני‬ ‫נקשרו‬ ‫לא‬ ,‫שציינו‬ ‫כפי‬ ,‫לפנינו‬ ‫שהוגשו‬ ‫בחוו"ד‬ ‫הני‬ ‫הפקת‬ ‫או‬ ‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫האפשריים‬‫סיכונים‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫לפנינו‬ ‫נטען‬ ‫ולא‬ ,‫סיון‬ ‫על‬ ;‫אלה‬-‫קידוחי‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫הזיקוק‬ ‫על‬ ‫מהאיסור‬ ‫לגזור‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ ‫אינה‬ ‫הועדה‬ ‫כן‬ ‫וחקר‬ ‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫המעבדה‬ ‫מטעם‬ ‫הדעת‬ ‫חוו"ד‬ ‫עורך‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ‫כך‬ .‫הניסיון‬ ‫נכתב‬ ‫היה‬ ‫לו‬ ‫כי‬ ,‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ,‫בפנינו‬ ‫ציין‬ ,‫רימר‬ .‫א‬ ‫ד"ר‬ ,‫לישראל‬ ‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫ב‬‫נפט‬ ‫ולא‬ ‫למים‬ ‫קידוח‬ ‫הבקשה‬ ‫כותרת‬-‫ממש‬ ‫קידוח‬ ‫באותו‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬ ‫אף‬-‫או‬ ‫או‬ ‫הסתייגות‬ ‫כל‬ ‫לו‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ,‫ועיון‬ ‫מחקר‬ ‫לצרכי‬ ‫רק‬ ‫קידוח‬ ‫באותו‬ ‫מדובר‬ ‫שהיה‬ ‫קידוחים‬ ‫לעצירת‬ ‫הוועד‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫כי‬ ‫ולציין‬ ‫להוסיף‬ ‫ראוי‬ ‫עוד‬ .‫לקידוחים‬ ‫התנגדות‬ ‫ש‬ ‫תאשר‬ ‫המבקשת‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫הישיבה‬ ‫בפתח‬ ‫הודיע‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬‫כל‬ ‫תעשה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫הכלולה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬fracking.‫יוסרו‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫אזי‬ , ‫בקידוחי‬ ‫דהיינו‬ ,‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ‫המבקשת‬ ‫נציג‬ ‫הודיע‬ ‫לכך‬ ‫בתגובה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫הודעה‬ .‫האמורה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ,‫הניסיון‬ ‫ובהפקות‬ ‫החיפוש‬ ‫הת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫המתנגדים‬ ‫את‬ ‫סיפקה‬‫כי‬ ‫הודיע‬ ‫החברה‬ ‫נציג‬ .‫ההפקה‬ ‫לשלב‬ ‫ייחסה‬ .‫בבקשה‬ ‫כלולה‬ ‫שאינה‬ ‫ההפקה‬ ‫לשלב‬ ‫הנוכחית‬ ‫בעת‬ ‫להתייחס‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ,‫בהתנגדויות‬ ‫שעלתה‬ ‫לטענה‬ ‫וכמענה‬ ,‫הדברים‬ ‫בשולי‬‫יבוצעו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫הוועדה‬ '‫מס‬ ‫קידוחים‬7,8‫הכינרת‬ ‫מנהלת‬ ‫מהנדס‬ ‫מטעמי‬ ,.'‫מס‬ ‫קידוח‬15‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫יבוצע‬ 3‫לפחות‬ ‫קידוחים‬.‫ביצועו‬ ‫הליך‬ ‫בדבר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫הנחיות‬ ‫ולפי‬
 5. 5. -5- 2.‫אויר‬ ‫זיהום‬–,‫וקינמון‬ ‫מור‬ ‫מסעדת‬ ‫בקרבת‬ ‫כגון‬ ‫התקן‬ ‫בגבול‬ ‫גבוהים‬ ‫ריכוזים‬ ‫צפויים‬ :‫יבטיחו‬ ‫אשר‬ ‫הוראות‬ ‫בבקשה‬ ‫לשלב‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬ ‫א‬..‫בו‬ ‫הקשורות‬ ‫מפעולות‬ ‫או‬ ‫מהקידוח‬ ‫אבק‬ ‫מניעת‬ ‫ב‬.‫בדלק‬ ‫ויעבדו‬ ‫ביותר‬ ‫המתקדמים‬ ‫בתקנים‬ ‫יעמוד‬ ‫המיכשור‬ ‫כי‬ ‫דרישה‬‫הנקי‬ .‫האפשרי‬ ‫היותר‬ ‫ג‬.‫נחזו‬ ‫שלא‬ ‫חריגים‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצבי‬ ‫יווצרו‬ ‫אם‬ ‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ‫הגבלות‬ .‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫קיבלו‬ ‫ומסקנותיו‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נבחן‬ ‫מהקידוחים‬ ‫כתוצאה‬ ‫הצפוי‬ ‫האויר‬ ‫זיהום‬ ‫הבדיקות‬ .‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫את‬‫מחמיר‬ ‫למצב‬ ‫במכוון‬ ‫התייחסו‬ ‫שנעשו‬ ‫ו‬ ,‫קיצון‬‫כתוצאה‬ ‫להיווצר‬ ‫שיכולים‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫ולכן‬ ‫מהתקן‬ ‫חורגים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫אשר‬ ‫מהקידוחים‬‫בתרחיש‬ ‫גבולי‬ '‫אויר‬ ‫איכות‬ ‫'מצב‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫שסבירותו‬‫ש‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .,‫באתרים‬ ‫המצומצם‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬ ‫נוכח‬ ‫הסב‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫ההשפעות‬‫יבה‬.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫ולכן‬ ‫זניחות‬ ‫הינם‬ 3.‫הפקה‬ ‫או‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫להפקת‬ ‫גם‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ,‫הנוכחיים‬ ‫הקידוחים‬ ‫אישור‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫והמרצה‬ ‫סידוק‬ ‫באמצעות‬(fracking)‫מסוכנות‬ ‫סביבתיות‬ ‫סכנות‬ ‫להם‬ ‫תהליכים‬ ; ‫הבקשה‬ ‫להוראות‬ ‫להוסיף‬ ‫מבקשים‬ ‫לפיכך‬ .‫הוועדה‬ ‫בחנה‬ ‫לא‬ ‫אותם‬ ‫ניכרות‬ ‫והשפעות‬ ‫לפיה‬ ‫הוראה‬‫מלבד‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫שיטה‬ ‫כל‬ ‫תתאפשר‬ ‫לא‬ ‫הנוכחי‬ ‫ההליך‬ ‫במסגרת‬ .‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫הנהוגות‬ ‫הקונבנציונליות‬ ‫השיטות‬ ‫החלטה‬– ‫ממשרד‬ ‫הרישיון‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫והמשרד‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫נציגי‬ ‫לדברי‬ ‫לחיפושי‬ ‫ולא‬ ‫נוזלי‬ ‫במצב‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הוא‬ ‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫שמ‬ ‫פצלי‬‫הגולמית‬ ‫בתצורתו‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫הליך‬ ‫בכל‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ן‬ ,‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ .‫נוזלי‬ ‫כנפט‬‫ב‬ ‫כי‬ ‫מורה‬ ‫הוועדה‬‫מ‬‫ה‬ ‫סמכי‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬ (‫ניגר‬ ‫)נפט‬ ‫נוזלי‬ ‫במצב‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫יותרו‬ ‫כי‬ ‫מפורשות‬ ‫ייקבע‬ .‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ .‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ,‫והמרצה‬ ‫סידוק‬ ‫באמצעות‬ ‫הפקה‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫היא‬ ‫שבפנינו‬ ‫הבקשה‬ .‫וימצא‬ ‫במידה‬ ‫הנפט‬ ‫של‬ ‫ההפקה‬ ‫לשיטת‬ ‫למעשה‬ ‫מתייחסת‬ .‫מתייתרת‬ ‫ההתנגדות‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫ולא‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫ולמען‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬ ‫יירשם‬‫אין‬ ‫כי‬‫להשתמש‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫הכלולה‬ ‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וכל‬ ‫והמרצה‬ ‫סידוק‬ ‫של‬ ‫בטכנולוגיה‬ fracking‫הניסיון‬ ‫ובהפקות‬ ‫הניסיון‬ ‫בקידוחי‬. 4.‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫סמכויות‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬ ‫אין‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫כי‬ ‫נטען‬–‫נדרש‬ ‫לפיכך‬ ‫ואת‬ ‫הפיקוח‬ ‫תכיפות‬ ‫ואת‬ (‫המים‬ ‫רשות‬ ‫נציג‬ ‫)לרבות‬ ‫הצוות‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫סמכו‬‫לציבור‬ ‫מעקב‬ ‫שיאפשר‬ ‫מנגנון‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫של‬ ‫יותיו‬ ‫יעדי‬ ‫פירוט‬ ‫לכלול‬ ‫הבקשה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫השקיפות‬ ‫לעיקרון‬ ‫בהתאם‬ ‫בקידוח‬ ‫שהופקו‬ ‫הנפט‬ ‫כמויות‬ ‫פרסום‬ ‫המחייבת‬ ‫הוראה‬ ‫ולכלול‬ ‫הניסיוני‬ ‫הקידוח‬ .‫הניסיוני‬ ‫החלטה‬–.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫חלקית‬ ‫לקבל‬ ‫סמכו‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫חלקית‬ ‫לקבל‬ ,‫פעולתו‬ ‫ואופן‬ ‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫יות‬ ‫יורכב‬ ‫אשר‬ ‫בקרה‬ ‫צוות‬ ‫יהיה‬ ‫המופקדת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬ ‫האמור‬ ‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫מנציגי‬-‫רשות‬ ,‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מנהל‬ ‫ונציג‬ ‫הקידוח‬ ‫מתבצע‬ ‫בתחומה‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫נציג‬ ,‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ,‫המים‬ ‫ציבור‬‫מוא"ז‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שימונה‬ ,‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫באזור‬ ‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫מטעם‬
 6. 6. -6- ‫כלשהי‬ ‫זיקה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫מועצה‬ ‫של‬ ‫נבחר‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫עובד‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫ובתנאי‬ ,‫גולן‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫ידיה‬ ‫את‬ ‫סומכת‬ ‫הוועדה‬ .‫הבקרה‬ ‫בצוות‬ ‫משקיף‬ ‫יהיה‬ ‫רט"ג‬ ‫נציג‬ .‫למועצה‬ ‫לת‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימים‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫שידעו‬ ‫אלו‬‫לנהל‬ ‫ידעו‬ ‫אלו‬ ‫וכי‬ ,‫פקיד‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫הפיקוח‬ ‫תדירות‬ ‫ואת‬ ‫הצוות‬ ‫עבודת‬ ‫את‬‫מוגן‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫יקבלו‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫המוסדות‬ ‫שכל‬ ‫העובדה‬ ‫באמצעות‬‫ולכן‬ ‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫ריכוז‬ .‫הקידוח‬ ‫ממצאי‬ ‫בדבר‬ ‫לציבור‬ ‫נפרד‬ ‫פרסום‬ ‫לערוך‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫אוצ‬ ‫מנהל‬ ‫נציג‬ ‫בידי‬ ‫יעשה‬.‫טבע‬ ‫רות‬ ‫הצוות‬ ‫שבסמכות‬ ‫הבקשה‬ ‫בהוראות‬ ‫להבהיר‬ ‫מקום‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הק‬ ‫פעולות‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫שמטרתן‬ ‫פעולות‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫הבקרה‬‫בהתאם‬ ‫מתבצעות‬ ‫ידוח‬ ‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫מסמכי‬ ‫להוראות‬‫פעולות‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫הסמכות‬ ‫ובידם‬ ‫דין‬ ‫וכל‬ ‫מלוא‬ ‫למילוי‬ ‫עד‬ ‫הקידוח‬‫ה‬ ‫מסמכי‬ ‫בתנאי‬ ‫האמורים‬ ‫התנאים‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬ .‫הסביבתי‬ ‫ובמסמך‬‫ה‬ ‫במסמכי‬ ‫הוראה‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫הועדה‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫האמורות‬ ‫וסמכויותיו‬ ‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬ ‫בדבר‬ .‫המחוזית‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫הוועדה‬ ,‫שהופקו‬ ‫הנפט‬ ‫כמויות‬ ‫ופרסום‬ ‫הקידוח‬ ‫יעדי‬ ‫פירוט‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫לרשויות‬ ‫תדווח‬ ‫החברה‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ .‫הטענה‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ .‫המוסמכות‬ ‫הוא‬.‫תגלית‬ ‫מהי‬ ‫לקבוע‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוסמך‬ 5.‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫להוביל‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫ביכולתה‬ ‫פוגעת‬ ‫נפט‬ ‫אנרגיית‬ ‫להפקת‬ ‫יוזמה‬ ‫קידום‬ ‫קידוחים‬ ‫של‬ ‫ארצי‬ ‫מיפוי‬ ‫עשתה‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ .‫פחות‬ ‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫ופירוט‬ ‫נמוכה‬ ‫רגישות‬ ‫בעלי‬ ‫אזורים‬ ‫של‬ ‫ותיעדוף‬ ‫אפשריים‬‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫התמהיל‬ ‫של‬ ‫קידוחי‬ ‫לרבות‬ ‫נפט‬ ‫לקידוחי‬ ‫פרטניות‬ ‫בקשות‬ ‫לאשר‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ,‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מאמצים‬ ‫היום‬ ‫עושה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ .‫ניסיון‬ ‫באנרגיה‬ ‫שימוש‬ ‫עידוד‬ ‫לעומת‬ ‫בנפט‬ ‫ושימוש‬ .‫החממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫ופעילות‬ ‫ה‬ ‫ברמת‬ ‫לתנאים‬ ‫המותאמת‬ ‫ירוקה‬.‫זו‬ ‫במדיניות‬ ‫לפגיעה‬ ‫יביא‬ ,‫גולן‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫יביאו‬ ‫אשר‬ ‫שונים‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מדיניות‬ ‫הנפט‬ ‫בחוק‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ .‫ואנרגטי‬ ‫כלכלי‬ ‫וביטחון‬ ‫פיתוח‬ ,‫לצמיחה‬ ‫ומש‬ ,‫נפט‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬ ‫אפשרויות‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫שמטרתו‬‫להפקתו‬ ‫לגרום‬ ‫יימצא‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫בישראל‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫לרווחה‬ ‫שיתרום‬ ‫דבר‬ ‫והיעילה‬ ‫המהירה‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫ואין‬ ‫בישראל‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫שעריכת‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫כולל‬ ‫אחרים‬ ‫ממקורות‬ ‫אנרגיה‬ ‫הפקת‬ ‫באפשרויות‬ ‫לפגוע‬ ‫לשל‬ ‫בהחלט‬ ‫רצוי‬ ‫ואף‬ ‫ניתן‬ .‫לסוגיה‬.‫השונים‬ ‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫בין‬ ‫ב‬ 6.‫פרטיות‬ ‫בקרקעות‬ ,‫בחקלאות‬ ‫פגיעה‬–‫תאגידים‬ ‫נפט‬ ‫מציאת‬ ‫שבעקבות‬ ‫מכך‬ ‫חשש‬ ‫זרות‬ ‫וחברות‬ ‫פרטיים‬ ‫הון‬ ‫בעלי‬ ‫וכך‬ ‫חקלאות‬ ‫שטחי‬ ‫יופקעו‬ ,‫השטחים‬ ‫על‬ ‫ישתלטו‬ . ‫הקרקעות‬ ‫בבעלי‬ ‫פגיעה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫טבע‬ ‫ממשאבי‬ ‫יתעשרו‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ .‫מצומצם‬ ‫בהיקף‬ ‫הם‬ ‫בבקשה‬ ‫הכלולים‬ ‫הקידוחים‬‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫הבקשה‬ ‫אישור‬ ‫תוכנית‬ ‫באישור‬ ‫מותנית‬ ‫הפקתו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ‫נפט‬ ‫יימצא‬ ‫אם‬ .‫קניינית‬ ‫בפגיעה‬ ‫כרוך‬ ‫אינו‬ ‫על‬ ‫הצעדים‬ ‫מלוא‬ ‫ובנקיטת‬-‫זכויות‬ .‫ההפקה‬ ‫את‬ ‫להתיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫לא‬ ‫אף‬ .‫בחוק‬ ‫קבועות‬ ‫והפקה‬ ‫תגלית‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הבעלים‬‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫אחד‬ ‫שיהיה‬ ‫לועדה‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫חקלאי‬ ‫לעיבוד‬ ‫המשמש‬ ‫בשטח‬ ‫מבוקש‬ ‫אינו‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הפקת‬ ‫או‬ ‫הקידוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מועד‬ ‫קצר‬ ‫ארעי‬ ‫משימוש‬ ‫בחקלאות‬ ‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫כלשהו‬ ‫נזק‬ .‫הניסיון‬ 7.‫ובטיחותיות‬ ‫ביטחוניות‬ ‫סכנות‬–
 7. 7. -7- ‫מבחינה‬ ‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫סכנה‬ ‫להיווצר‬ ‫עלולה‬ ‫הביטחוני‬ ‫המצב‬ ‫בשל‬‫בטיחותית‬ . ‫הבטחוני‬ ‫המצב‬ ‫והתדרדרות‬ ‫הנפט‬ ‫בבארות‬ ‫מפגיעה‬ ‫כתוצאה‬ .‫הנפט‬ ‫בארות‬ ‫עם‬ ‫ממפגש‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיתעצמו‬ ‫ענק‬ ‫משריפות‬ ‫חשש‬ .‫אדמה‬ ‫מרעידת‬ ‫כתוצאה‬ ‫ומפגעים‬ ‫זיהומים‬ ‫לדליפת‬ ‫חשש‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫אישו‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הקידוח‬ ‫אתרי‬ ‫כל‬ ,‫ביטחונית‬ ‫סכנה‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬.‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ר‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ‫האזרחים‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫מופקדים‬ ‫לישראל‬ ‫הגנה‬ ‫צבא‬ ‫ובתוכם‬ ‫הביטחון‬ ‫מנגנוני‬ .‫המבוקשת‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ,‫לוועדה‬ ‫אין‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫המבוקשות‬ ‫הפעולות‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫בשריפות‬ ‫טיפול‬ ‫נוהל‬ ‫צורף‬ ,‫הסביבתי‬ ‫למסמך‬ ,‫שריפות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫אחר‬ ‫ימונה‬ ‫אתר‬ ‫בכל‬ ‫הבקשה‬‫מאובזר‬ ‫יהיה‬ ‫האתר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ואבטחה‬ ‫בטיחות‬ ‫אי‬ ‫למקרה‬ ‫התגובה‬ ‫נוהל‬ .‫באתר‬ ‫הבטיחות‬ ‫ממונה‬ ‫תוכנית‬ ‫לפי‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫במערכות‬ .‫האתר‬ ‫של‬ ‫הבטיחות‬ ‫מתוכנית‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ,‫חירום‬ ‫כוחות‬ ‫הפעלת‬ ‫לרבות‬ ,‫שריפה‬ ‫במסמך‬ ‫בהרחבה‬ ‫נידון‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ,‫אדמה‬ ‫מרעידות‬ ‫כתוצאה‬ ‫דליפות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫ונדרש‬ ,‫הסביבתי‬‫התייחסות‬ ‫כולל‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השלמות‬ ‫לגביו‬ ‫ו‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫בעת‬ ‫טיפול‬ ‫נוהל‬ ‫פורט‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫של‬ ‫בנספח‬ .‫הגיאולוגי‬ ‫המכון‬ ‫עם‬ ‫מירבית‬ ‫להתמודדות‬ (‫ומילוט‬ ‫)דיפון‬ ‫הקידוח‬ ‫של‬ ‫המיגון‬ ‫שיטת‬ ‫הסבר‬ ‫ובכללו‬ .‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫בעקבות‬ ‫הנוצרים‬ ‫קרקעיים‬ ‫תת‬ ‫מאמצים‬ 8.‫באיכ‬ ‫פגיעה‬‫תנועה‬ ,‫עשן‬ ,‫דליפות‬ ‫סכנת‬ ,‫אויר‬ ‫זיהום‬ ,‫מרעש‬ ‫כתוצאה‬ ‫החיים‬ ‫ות‬ ‫ובמקורות‬ ‫בתיירות‬ ‫לפגיעה‬ ‫גם‬ ‫יביאו‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ .‫בנוף‬ ‫ופגיעה‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫מוגברת‬ .‫נדל"ן‬ ‫ערך‬ ‫ולירידת‬ ,‫הפרנסה‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בסעיף‬ ‫התייחסות‬ ‫ניתנה‬ , ‫אויר‬ ‫זיהום‬ , ‫בדבר‬ ‫לטענה‬2.‫לעיל‬ ‫לט‬‫הצפויים‬ ‫התחבורה‬ ‫נפחי‬ ‫הרכב‬ ‫תנועת‬ ‫נושא‬ ,‫כבישים‬ ‫תשתיות‬ ‫העדר‬ ‫בדבר‬ ‫ענה‬ ‫זניח‬ ‫הינו‬ ‫בקידוח‬ ‫התנועה‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫ונמצא‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נבדק‬ ‫סקר‬ ‫בקידוח‬ ‫בין‬ ,‫נועדה‬ ‫הקידוח‬ ‫ציוד‬ ‫בחירת‬ ‫כי‬ ‫מסביר‬ ‫גם‬ ‫המסמך‬ .‫לקיים‬ ‫ביחס‬ ‫השפעה‬ ‫ונטול‬ ‫ומהירו‬ ‫ניוד‬ ‫גמישות‬ ‫ולאפשר‬ ‫בכלל‬ ‫תנועות‬ ‫לצמצם‬ ,‫היתר‬.‫בפרט‬ ‫הקמה‬ ‫ת‬ ,‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נותחו‬ ‫הרעש‬ ‫נושאי‬ ‫ונקבעו‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫בחוו"ד‬ ‫התייחסות‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫אלה‬ .‫היזם‬ ‫על‬ ‫שהוטלו‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הרעש‬ ‫מפגעי‬ ‫לצמצום‬ ‫הבקשה‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ ‫במסמך‬ ‫והנחיות‬ ‫הוראות‬ ‫שימוש‬ ,‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ‫הגבלת‬ ,‫אקוסטיים‬ ‫קירות‬ ‫באמצעות‬ ,‫המחייבים‬ ‫בתקנים‬ ‫מ‬ ‫בציוד‬.‫להגנ"ס‬ ‫למשרד‬ ‫ודיווח‬ ‫הקידוחים‬ ‫במהלך‬ ‫ניטור‬ ,‫ושקט‬ ‫ההשפעות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫בחן‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ,‫דליפות‬ ‫סכנת‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫המסמך‬ .‫ומים‬ ‫קרקע‬ ‫וזיהומי‬ ‫גזים‬ ‫פליטות‬ ‫נושא‬ ‫ובכללם‬ ‫הקידוחים‬ ‫של‬ ‫הסביבתיות‬ ‫איכות‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫והמופקדים‬ ‫בתחומם‬ ‫האחראים‬ ‫המוסדות‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫הסב‬‫ה‬ ‫במסמכי‬ ‫הוטמעו‬ ‫אלה‬ ‫בעניינים‬ ‫הוראות‬ .‫יבה‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬. ‫או‬ ‫כלשהם‬ ‫בנתונים‬ ‫נתמכה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫כללית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ,‫ערך‬ ‫ירידת‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫בהיקפי‬ ,‫ומועד‬ ‫טווח‬ ‫קצרי‬ ‫ניסיון‬ ‫בקידוחי‬ ‫ענייננו‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ .‫מומחים‬ ‫בחוו"ד‬ ‫א‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫לקדמותו‬ ‫המצב‬ ‫יושב‬ ‫בסיומם‬ ‫אשר‬ ,‫מצומצמים‬ ‫פעילות‬‫לפגיעה‬ ‫בחשש‬ ‫ין‬ ‫משום‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫לרבות‬ ‫האיזור‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫הפרנסה‬ ‫ובמקורות‬ ,‫הנדל"ן‬ ‫בערכי‬ ‫נפט‬ ‫וימצא‬ ‫במידה‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ .‫הבקשה‬ ‫לדחיית‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫משקל‬ ‫להשפעות‬ ‫קונקרטי‬ ‫באופן‬ ‫להתייחס‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,‫מסויים‬ ‫לאתר‬ ‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫ותוגש‬ ‫או‬ ‫חיוביות‬ ‫)השפעות‬ ‫הכלכליות‬‫הפרנסה‬ ‫ומקורות‬ ‫הנדל"ן‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ( ‫שליליות‬ .‫השכנים‬
 8. 8. -8- 9.‫השלום‬ ‫מצפה‬ ‫הנופש‬ ‫ובכפר‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫בישוב‬ ‫לפגיעה‬ ‫טענות‬-‫שהדו"ח‬ ‫נטען‬ ‫כפר‬ ‫הישוב‬ ‫באזור‬ ‫וריח‬ ‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בנושא‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫בחן‬ ‫לא‬ ‫הסביבתי‬ ‫חדשות‬ ‫ולא‬ ‫קיימות‬ ‫מדידה‬ ‫תחנות‬ ‫על‬ ‫התבסס‬ ‫הרוחות‬ ‫במשטר‬ ‫שדן‬ ‫הדו"ח‬ ‫כי‬ ;‫חרוב‬ ‫וכתוצאה‬ (‫משאבות‬ ‫כגון‬ ‫מונוטוני‬ ‫)רעש‬ ‫שיגרם‬ ‫הרעש‬ ‫טיב‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫לא‬ ‫וכן‬ ‫נבחנו‬ ‫שלא‬ ‫נטען‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בישוב‬ ‫המגורים‬ ‫לתחום‬ ‫יעברו‬ ‫וריחות‬ ‫רעשים‬ ‫מהקידוחים‬ .‫שבכפר‬ ‫בתיירים‬ ‫לפגיעה‬ ‫יביאו‬ ‫אשר‬ ‫השלום‬ ‫מצפה‬ ‫הנופש‬ ‫כפר‬ ‫על‬ ‫ההשפעות‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בתשובה‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬‫שבסעיף‬ ‫לטענה‬8‫בהתאם‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נבחן‬ ‫הרעש‬ ‫נושא‬ , ‫במסמך‬ .‫ועוד‬ ‫קריטריונים‬ ,‫מדידה‬ ‫שיטות‬ ‫שכללו‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫להנחיות‬ ‫כי‬ ‫וצויין‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫לישוב‬ ‫התייחסות‬ ‫ניתנה‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫ובחוו"ד‬ ‫הסביבתי‬ ‫הצו‬ ‫במידת‬ ‫להקים‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫הקידוחים‬ ‫במהלך‬ ‫שיבוצעו‬ ‫למדידות‬ ‫בהתאם‬‫קיר‬ ‫רך‬ ‫ואיכות‬ ‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בנושאי‬ ‫שנעשו‬ ‫הבדיקות‬ ‫לאור‬ .‫הרעש‬ ‫לצמצום‬ ‫נייד‬ ‫אקוסטי‬ ‫של‬ ‫והזמנית‬ ‫המצומצמת‬ ‫הפעילות‬ ‫ובשל‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫חוו"ד‬ ‫ולאור‬ ,‫אויר‬ ‫ולפעילות‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫הישוב‬ ‫לתושבי‬ ‫פגיעה‬ ‫תגרם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ,‫הקידוחים‬ .‫המבוקשים‬ ‫מהקידוחים‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנופש‬ ‫כפר‬ ‫של‬ 10.‫הת‬‫בע"מ‬ ‫קנאטיר‬ ‫יקבי‬ ‫חוות‬ ‫חברת‬ ‫נגדות‬-‫נס‬ ‫קידוח‬ ‫אתר‬5‫כ‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫ממוקם‬- 650/‫ג‬ ‫בתכנית‬ ‫שאושרה‬ ‫נטור‬ ‫חוות‬ ‫מפרויקט‬ '‫מ‬16881‫בתאריך‬19/03/09‫תכנית‬ . /‫ג‬16881‫כרמי‬ ‫של‬ ‫שימושים‬ ‫הכוללות‬ ‫תיירותיות‬ ‫חקלאיות‬ ‫לחוות‬ ‫שטח‬ ‫קובעת‬ ‫הוראות‬ ‫ופירטה‬ ‫ותיירות‬ ‫אחסון‬ ‫ומבני‬ ‫בד‬ ‫בית‬ ,‫יקב‬ ,‫גפנים‬‫עיצוב‬ ‫בנושאי‬ ‫מוקפדות‬ ‫לטענות‬ ‫בנוסף‬ .‫הקיים‬ ‫בנוף‬ ‫החווה‬ ‫שילוב‬ ‫לצורך‬ ‫סביבתיות‬ ‫והנחיות‬ ‫אדריכלי‬ ‫נס‬ ‫קידוח‬ ‫כי‬ ‫המתנגדת‬ ‫טוענת‬ ,‫לעיל‬ ‫שנכתבו‬5‫בחוות‬ ‫במיוחד‬ ‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫מבחינת‬ ‫החקלאיות‬–‫בטיחותי‬ ‫וסיכון‬ ‫קרקע‬ ‫זיהום‬ ,‫אויר‬ ‫זיהום‬ ,‫ריח‬ ,‫רעש‬ ‫ה‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫השפעות‬ ,‫וביטחוני‬‫ביחס‬ ‫הסביבתי‬ ‫הדו"ח‬ ‫במסגרת‬ ‫תייחסות‬ ‫החוות‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫בעבודות‬ ‫רבים‬ ‫וכספים‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫משקיעה‬ ‫המתנגדת‬ .‫נטור‬ ‫לחוות‬ ‫של‬ ‫והפסטורלית‬ ‫השקטה‬ ‫בסביבה‬ ‫תלויה‬ ,‫אקולוגי‬ ‫חקלאי‬ ‫תיירות‬ ‫כאתר‬ ‫שהצלחתן‬ ‫ואז‬ ‫נפט‬ ‫וימצא‬ ‫במידה‬ ‫סופה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שיש‬ ‫טוענת‬ ‫המתנגדת‬ .‫המקום‬ ‫בהכ‬ ‫ייהפך‬ ‫האתר‬‫החוות‬ ‫של‬ ‫הקיום‬ ‫באפשרות‬ ‫ופוגע‬ ‫מזהם‬ ‫נפט‬ ‫לשדה‬ ‫רח‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫התייחסות‬ ‫את‬ ,‫החלטה‬ ‫לכל‬ ‫כתנאי‬ ‫דורשים‬ ‫בנוסף‬ .‫החקלאיות‬ .‫לבקשה‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בטיחותיים‬ ‫וסיכונים‬ ‫קרקע‬ ‫זיהום‬ ,‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫ריח‬ ‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בדבר‬ ‫הטענות‬ ‫ה‬ .‫לעיל‬ ‫בסעיפים‬ ‫התייחסות‬ ‫קיבלו‬ ‫וביטחוניים‬‫נס‬ ‫לקידוח‬ ‫בנוגע‬ ‫שגם‬ ‫סבורה‬ ‫וועדה‬5 ‫הגנת‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫וחוו"ד‬ ‫הבקשה‬ ‫מסמכי‬ ,‫הקידוחים‬ ‫לשאר‬ ‫בדומה‬ ‫חוות‬ ‫של‬ ‫באזור‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫לצרכי‬ ‫והולם‬ ‫כולל‬ ‫מענה‬ ‫נותנים‬ ‫הסביבה‬ ‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫ציינו‬ ‫אף‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫וההתייחסות‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ .‫היין‬ ‫לח‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬ ‫במקום‬‫בתיירות‬ ‫לפגיעה‬ ‫חשש‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫בדיון‬ ‫ציין‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ .‫יין‬ ‫וות‬ .‫הניסיון‬ ‫והפקות‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫כתוצאה‬ ‫והמקום‬ ‫נפט‬ ‫ימצא‬ ‫בה‬ ‫עתידית‬ ‫בראיה‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוח‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫חובה‬ ‫כי‬ ‫לטענה‬ ‫להפריד‬ ‫נועדו‬ ‫שנקבעו‬ ‫שהתקנות‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ,‫ופוגע‬ ‫מזהם‬ ‫נפט‬ ‫לשדה‬ ‫יהפך‬ ‫מח‬ ‫וליצור‬‫זהו‬ ‫אין‬ ‫לכן‬ .‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫הליך‬ ‫ובין‬ ‫הנפט‬ ‫חיפוש‬ ‫הליך‬ ‫בין‬ ‫חוקית‬ ‫יצה‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫הליך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הועדה‬ ‫נדרשת‬ ‫בו‬ ‫השלב‬-‫תגלית‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬-‫לבחון‬ ‫ואין‬ .‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫כבקשה‬ ‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫נפרד‬ ‫תכנוני‬ ‫בהליך‬ ‫תיבחן‬ ‫אשר‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫באישורה‬ ‫מותנית‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ,‫כאמור‬ ‫ת‬ ‫מכלול‬ ‫על‬ ‫ועצמאי‬‫לציבור‬ ‫פתוח‬ ‫יהא‬ ,‫תכנוני‬ ‫הליך‬ ‫ככל‬ ,‫זה‬ ‫הליך‬ .‫וסדריו‬ ‫נאיו‬ ,‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫דין‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ‫בו‬ ‫להשתתף‬ ‫אפשרות‬ ‫לציבור‬ ‫ותהא‬‫במסמכי‬ ‫ירשם‬ ‫ה‬,‫המאושרת‬ ‫בקשה‬‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לערוך‬ ‫אלא‬ ‫נפט‬ ‫ולזקק‬ ‫נפט‬ ‫מכוחו‬ ‫להפיק‬ ‫אין‬ ‫כי‬
 9. 9. -9- ‫צוות‬ ‫לאישור‬ ‫בכפוף‬ ‫בודדות‬ ‫חביות‬ '‫מס‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫הפקת‬ ‫ולבצע‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וכל‬ ‫סידוק‬ ,‫המרצה‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫וללא‬ ‫הבקרה‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫הכלולה‬"fracking". 11.‫וסביבתית‬ ‫נופית‬ ‫פגיעה‬-‫וחלק‬ ‫משולב‬ ‫שמור‬ ‫במרקם‬ ‫מצויים‬ ‫הקידוח‬ ‫מאתרי‬ ‫חלק‬ ‫נצפים‬ ‫והם‬ ‫חופי‬ ‫במרקם‬‫להתעלם‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫גבוהה‬ ‫וסביבתית‬ ‫נופית‬ ‫רגישות‬ ‫ובעלי‬ ‫תגלית‬ ‫ותוכרז‬ ‫שבמידה‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬ ‫ובמיוחד‬ ‫הללו‬ ‫השטחים‬ ‫של‬ ‫הרגישות‬ ‫מרמות‬ .‫כולו‬ ‫במרחב‬ ‫ממושכת‬ ‫פגיעה‬ ‫צפויה‬ ,‫במקום‬ .‫האקולוגית‬ ‫ובמערכת‬ ‫בבע"ח‬ ‫לפגיעה‬ ‫יביא‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫גידור‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫הסביב‬ ‫המסמך‬‫בזה‬ ‫וכיוצא‬ ‫הקידוחים‬ ‫הדמיות‬ ,‫השונים‬ ‫המרקמים‬ ‫פירוט‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫תי‬ ‫הנופי‬ ‫להיבט‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫נבחרו‬ ‫הקידוח‬ ‫אתרי‬ .‫הנופי‬ ‫בהיבט‬ ‫ניתוחים‬ ‫היחידה‬ ‫ועם‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ,‫והאקולוגי‬ ‫בת‬ ‫חריגה‬ ‫אמנם‬ ‫מהווים‬ ‫הסקר‬ ‫קידוחי‬ .‫האזורית‬ ‫במועצה‬ ‫פתוחים‬ ‫לשטחים‬‫בניות‬ ,‫וחולף‬ ‫זמני‬ ‫הינו‬ ‫הקידוח‬ ,‫בלבד‬ ‫מקומית‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫חריגה‬ ‫אך‬ ,‫הקיימות‬ ‫הנוף‬ ‫למצבם‬ ‫ויוחזרו‬ ‫ישוקמו‬ ‫האתרים‬ ‫וכל‬ ‫הסובב‬ ‫בנוף‬ ‫נקודתיים‬ ‫הינם‬ ‫האלמנטים‬ ‫למזעור‬ ‫וניתנת‬ ‫וזניחה‬ ‫ארעית‬ ‫הינה‬ ‫הצפויה‬ ‫הנופית‬ ‫ההשפעה‬ ,‫זאת‬ ‫נוכח‬ .‫הקודם‬ ‫ו‬ '‫ד‬ ‫בפרקים‬ ‫מפרט‬ ‫המסמך‬ .‫ולשיקום‬-‫אמצעים‬ ‫אלו‬ '‫ה‬‫ההשפעה‬ ‫למזעור‬ ‫ינקטו‬ .‫הנדרשים‬ ‫השיקום‬ ‫והליכי‬ ‫הנופית‬ 12.‫לתושביה‬ ‫ומקנה‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫בפיתוח‬ ‫הדוגלת‬ ‫ירוקה‬ ‫כסביבה‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בצביון‬ ‫פגיעה‬ .‫הפתוח‬ ‫במרחב‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫החלטה‬–:‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫לא‬ ‫הוועדה‬ ,‫ארעיים‬ ‫והינם‬ ‫בשטחם‬ ‫מאוד‬ ‫מוגבלים‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫פגיעה‬ ‫כל‬ ‫רואה‬.‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בצביון‬‫ההפקה‬ ‫לשלב‬ ‫ברובן‬ ‫מתייחסות‬ ‫אלה‬ ‫טענות‬ ‫אינו‬ ‫שכאמור‬ ‫המסחרית‬.‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫זו‬ ‫סוגיה‬ ‫לבחון‬ ‫מקום‬ ‫ואין‬ ‫הבקשה‬ ‫נושא‬ 13..‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫ללא‬ ‫התכנית‬ ‫וקידום‬ ‫שקיפות‬ ‫העדר‬ ‫ללמוד‬ ‫זמן‬ ‫מספיק‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫התושבים‬ ‫לידיעת‬ ‫הובאה‬ ‫לא‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ .‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫ולהתכונן‬ ‫הסביבתי‬ ‫הדו"ח‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫ומבקשים‬ ‫הסביבתי‬ ‫הדו"ח‬ ‫אמינות‬ ‫כנגד‬ ‫טוענים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫לימוד‬ ‫לצורך‬ ‫באזור‬ ‫שונים‬ ‫בגופים‬ ‫בתפקידם‬ ‫המכהנים‬ ‫מקצוע‬ ‫לאנשי‬ ‫ומסקנותיו‬ ‫מ‬ ‫תפחת‬ ‫שלא‬ ‫לתקופה‬ ‫מסקנות‬ ‫והגשת‬ ‫החומר‬ ‫בחינת‬–6.‫חודשים‬ ‫במקר‬ ‫התמודדות‬ ‫בדרכי‬ ‫מלווה‬ ‫סיכונים‬ ‫דו"ח‬ ‫שייכתב‬ ‫מבקשים‬ ‫בנוסף‬‫סכנות‬ ‫של‬ ‫ים‬ .‫מהקידוחים‬ ‫כתוצאה‬ ) ‫אפשרי‬ ‫אינו‬ ‫בבקשה‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫טענה‬60,‫קידוח‬ ‫לכל‬ ‫יום‬10 .‫החברה‬ ‫כוונת‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫ואינו‬ (‫משנה‬ ‫ביותר‬ ‫מסתכמים‬ ‫קידוחים‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מהוראות‬ ‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוגשה‬ ‫הבקשה‬ ,‫בפתיח‬ ‫כאמור‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬‫תשע"ב‬ (‫והבניה‬2012‫בין‬ ‫נקבע‬ ‫בה‬ ,‫התקנות‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וקודמה‬ , ‫לפי‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫נדרש‬ ‫הבקשה‬ ‫להפקדת‬ ‫הוועדה‬ ‫החלטת‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫השאר‬ ‫הבקשה‬ .‫תכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫פרסום‬ ‫בדבר‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסעיפים‬ ‫כ‬ ‫התקבלו‬ ‫ההפקדה‬ ‫תקופת‬ ‫ובמהלך‬ ‫כחוק‬ ‫פורסמה‬-900‫נתו‬ ,‫התנגדויות‬‫הוא‬ ‫שאף‬ ‫ן‬ ‫החוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פועלת‬ ‫הוועדה‬ .‫ושקיפות‬ ‫פתיחות‬ ,‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫הבקשה‬ ‫במסגרת‬ ‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫בדיקות‬ ‫להטיל‬ ‫מקום‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ‫והתקנות‬ .‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ .‫כדין‬ ‫ואושר‬ ‫נבדק‬ ‫נערך‬ ‫המסמך‬ ,‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫אמינות‬ ‫כנגד‬ ‫לטענה‬
 10. 10. -10- ‫ש‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ‫אמינות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬;‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתנו‬‫ה‬ ‫אישור‬ ‫תוקף‬‫בקשה‬‫לא‬ ‫עשרה‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫הקידוחים‬ ‫מספר‬ .‫נפט‬ ‫קידוח‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫שנה‬ ‫על‬ ‫יעלה‬. 14.‫ה‬ ‫משנות‬ ‫המיושן‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬-50‫פעולה‬ ‫חופש‬ ‫ליזם‬ ‫מאפשר‬ ‫אשר‬ ‫לבעלת‬ ‫רבות‬ ‫סמכויות‬ ‫מקנה‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ . ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫מוגבל‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫כגו‬ ‫הזיכיון‬‫הפקת‬ ‫בהליך‬ ‫אכיפה‬ ‫או‬ ‫מגבלות‬ ‫ואין‬ ,‫ועוד‬ ‫קרקעות‬ ‫להפקיע‬ ‫אפשרות‬ ‫ן‬ ‫הנפט‬. ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫שהותקנו‬ ‫הנפט‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ ‫בשנת‬2012.‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנדחתה‬ ‫לעתירה‬ ‫נושא‬ ‫היוו‬ ‫התקנות‬ . 15.‫השט‬ ‫הבינלאומי‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬‫זה‬ ‫משטח‬ ‫להפיק‬ ‫סמכות‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ‫ישראלי‬ ‫אינו‬ ‫ח‬ ‫בינלאומי‬ ‫ללחץ‬ ‫יגרום‬ ‫פוליטית‬ ‫מבחינה‬ ‫זה‬ ‫רגיש‬ ‫במקום‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ .‫טבע‬ ‫אוצרות‬ .‫כלכלית‬ ‫מדינית‬ ‫ולפגיעה‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫ובמסגרת‬ ‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫פועלת‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ .‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫אינה‬ ‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ 16.‫הפיצויים‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫המסדיר‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המקובל‬ ‫מנגנון‬ ‫הקמת‬ ‫דורשים‬ ‫הפרנסה‬ ‫וביכולת‬ ‫הטבע‬ ‫ובערכי‬ ‫בקידוח‬ ‫תקלה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫נזקים‬ ‫וכן‬ ‫שיגרמו‬ ‫לנזקים‬ ‫כתנא‬ ‫התושבים‬ ‫של‬.‫הקידוחים‬ ‫להפעלת‬ ‫י‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בביטוחים‬ ‫ולהחזיק‬ ‫ערבויות‬ ‫להפקיד‬ ‫מחויב‬ ‫היזם‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוועדה‬ .‫קידוח‬ ‫לביצוע‬ ‫מקדים‬ ‫כתנאי‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫פגיעת‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫מתאימים‬ ‫הור‬ ‫להוסיף‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫אות‬. 17.‫יצירת‬‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫תקדים‬–‫יוסיפו‬ ‫אשר‬ ‫דומים‬ ‫קידוחים‬ ‫לבצע‬ ‫ולבנון‬ ‫סוריה‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫במקורות‬ ‫לפגוע‬ ‫החלטה‬–.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ .‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הוועדה‬ ‫מענייני‬ ‫ואינה‬ ‫מדינית‬ ‫פוליטית‬ ‫טענה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ‫של‬ ‫חוו"ד‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫שמיעת‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫הונח‬ ‫המחוזית‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫לפני‬‫המכון‬ ‫ולפנים‬ ‫העניין‬ ‫חשיבות‬ ‫בשל‬ ‫אולם‬ ‫רב‬ ‫באיחור‬ ‫נתקבלה‬ ‫זו‬ ‫חוו"ד‬ .‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫לחקר‬ :‫להלן‬ ‫לחוו"ד‬ ‫התייחסה‬ ‫הוועדה‬ ‫הדין‬ ‫משורת‬ ,‫הכנרת‬ ‫מי‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫נפט‬ ‫והפקת‬ ‫איתור‬ ‫של‬ ‫ומשמעויות‬ ‫היבטים‬ ‫במכלול‬ ‫עוסקת‬ ‫חוו"ד‬ ‫כב‬ ‫לבחון‬ ‫חובה‬ ‫אלא‬ ‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫רק‬ ‫להתייחס‬ ‫טעות‬ ‫זו‬ ‫כי‬ ‫ומדגישה‬‫את‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫ר‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫חוו"ד‬ ‫עורכי‬ ‫טוענים‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ .‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫של‬ ‫בהליכים‬ ‫שיגרמו‬ ‫הסיכונים‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫שיטה‬ ,‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫המסחרי‬ ‫בהליך‬ ‫סידוק‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫ישתמש‬ ‫שהיזם‬ ‫אמיתי‬ .‫הכנרת‬ ‫מי‬ ‫לאיכות‬ ‫ביחס‬ ‫ונבחנו‬ ‫נבדקו‬ ‫שלא‬ ‫רבים‬ ‫סיכונים‬ ‫בה‬ ‫להש‬ ‫באשר‬ ‫ידע‬ ‫פערי‬ ‫שקיימים‬ ‫מציין‬ ‫הדו"ח‬‫על‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫אפשריות‬ ‫פעות‬ ,‫הסיכונים‬ ‫שהערכת‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫הכינרת‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫בגלל‬ ‫ולכן‬ ,‫היבטים‬ ‫במגוון‬ ‫הכנרת‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫יבוצעו‬ ‫הידע‬ ‫פערי‬ ‫וצמצום‬ ‫הנדרש‬ ‫הידע‬ ‫איסוף‬ .‫וההפקה‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לגבי‬ ‫החלטות‬ ‫יתקבלו‬
 11. 11. -11- ‫עור‬ ‫ממליצים‬ ‫בנוסף‬‫א‬ ‫פגיעות‬ ‫באזורי‬ ‫הקרקע‬ ‫לתת‬ ‫להתייחס‬ ‫שיש‬ ,‫הדו"ח‬ ‫כי‬1‫תמ"א‬ ‫לפי‬ 34/‫/ב‬4‫את‬ ‫להחיל‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫זיהום‬ ‫לסכנת‬ ‫להתייחס‬ ‫שיש‬ ‫חומרה‬ ‫באותה‬ ‫א‬ ‫פגיעות‬ ‫אזורי‬ ‫של‬ ‫המגבלות‬1.‫נפט‬ ‫והפקת‬ ‫חיפוש‬ ‫קידוחי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫החלטה‬-:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הדו"ח‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫שונו‬ ‫לסוגיות‬ ‫התייחסות‬.‫בהתנגדויות‬ ‫שעלו‬ ‫לטענות‬ ‫התיחסותנו‬ ‫במסגרת‬ ‫נתנה‬ ‫בדוח‬ ‫שעלו‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫וההפקה‬ ‫החיפוש‬ ‫שלבי‬ ‫בין‬ ‫מוחלטת‬ ‫הפרדה‬ ‫קבעו‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫כי‬ ‫ונציין‬ ‫נוסיף‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באשר‬ ‫הפקה‬ ‫פעולות‬ ‫ואישור‬ ,‫בועדה‬ ‫מסויים‬ ‫בהליך‬ ‫מתבצע‬ ‫חיפוש‬ ‫קידוחי‬ ‫אישור‬ .‫נפט‬– ‫והמדינ‬ ,‫להפיקו‬ ‫שניתן‬ ‫ויתברר‬ ,‫נפט‬ ‫יימצא‬ ‫אם‬‫חזקה‬ ‫ותעניק‬ ‫תגלית‬ ‫תאשר‬ ‫ה‬–‫סבב‬ ‫טעון‬ ‫נפרד‬ ‫תכנוני‬ ‫הליך‬ ‫גם‬ ‫מצריך‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫שראשיתו‬ ,‫חדש‬ ‫אישורים‬ ‫על‬ ‫ודרישות‬ ‫התנאים‬ ‫מכלול‬ ‫על‬ ,‫מבראשית‬ ‫ועצמאי‬-.‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫לשלב‬ ‫מתייחסות‬ ‫אשר‬ ‫הרבות‬ ‫הטענות‬ ‫נוכח‬‫הועדה‬‫הוראה‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬‫אלא‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫מכוח‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫לפיה‬ ‫לשכת‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫תנוסח‬ ‫ההוראה‬ .‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫לאישור‬ ‫בכפוף‬ ‫בלבד‬ ‫ניסיון‬ ‫הפקת‬ ‫המחוזית‬ ‫התכנון‬. ‫קידוחי‬ ‫קרי‬ ,‫בפניה‬ ‫שהוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫בוחנת‬ ‫הוועדה‬ ,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ‫בש‬ ‫שימוש‬ ‫אין‬ ‫אלו‬ ‫בקידוחים‬ .‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬(‫סידוק‬ ‫)כגון‬ ‫קונבנציונאליות‬ ‫לא‬ ‫יטת‬ ‫הסיכונים‬ ‫מהם‬ ,‫בהם‬ ‫ישתמשו‬ ‫אכן‬ ‫ואם‬ ‫אלו‬ ‫בשיטות‬ ‫ישתמשו‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫הדיון‬ ‫וממילא‬ ‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫לסיכונים‬ ‫בנוגע‬ .‫מתייתרות‬ ,‫אלו‬ ‫משיטות‬ ‫לנבוע‬ ‫שיכולים‬-‫המסמך‬ ‫באריכו‬ ‫וציינו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שביקרו‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫וחוו"ד‬ ‫הסביבתי‬‫ת‬ .‫המסמך‬ ‫למסקנות‬ ‫בנוגע‬ ‫הוועדה‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫לעיל‬ ‫בסעיפים‬ ‫הסביבתי‬ ‫"שהסיכון‬ ‫סבורים‬ ‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫מטעם‬ ‫חוו"ד‬ ‫עורכי‬ ‫שאף‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫הוא‬ ‫אליה‬ ‫הזורמים‬ ‫והנחלים‬ ‫הכנרת‬ ‫מי‬ ‫לאיכות‬ ‫הגולן‬ ‫בדרום‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫מביצוע‬ ‫המידי‬ ‫)פרק‬ "‫קטן‬4'‫עמ‬5‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫מכל‬ .(‫ומרבית‬ ‫הדוח‬ ‫של‬ ‫עיקרו‬ ‫שאין‬ .‫הנוכחית‬ ‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מסקנותיו‬ ‫לסיכום‬- ‫לתי‬ ‫בכפוף‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫מחליטה‬ ‫הוועדה‬‫הבקשה‬ ‫מסמכי‬ ‫קון‬‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫)בקשה‬ .‫לעיל‬ ‫המפורטות‬ ‫בהתנגדויות‬ ‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬ (‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫בתאריך‬ ‫שהוגשה‬ ‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫עתירה‬ ‫נוכח‬18.6.14‫ביניים‬ ‫לצו‬ ‫והבקשה‬ ‫בג"צים‬ ‫מחלקת‬ ‫להנחיות‬ ‫בכפוף‬ ‫אלא‬ ‫תופץ‬ ‫ולא‬ ‫לתוקף‬ ‫תיכנס‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫החלטתנו‬ ,‫במסגרתה‬ ‫הוועדה‬ ‫תשוב‬ ‫בג"צים‬ ‫מחלקת‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוועדה‬ ‫שתידרש‬ ‫ככל‬ .‫המדינה‬ ‫בפרקליטות‬ .‫הנוכחית‬ ‫בבקשה‬ ‫ותדון‬ ‫הצבעה‬ ‫מתקיימת‬- ‫בעד‬-5 ‫נגד‬-2 ‫נמנע‬-2

×