Pulleys and gears.marathi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Pulleys and gears.marathi

 • 767 views
Uploaded on

This is an Marathi PPT on gears and Pulleys as a simple machine

This is an Marathi PPT on gears and Pulleys as a simple machine

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
767
On Slideshare
767
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Vigyan Ashram, Pabal
 • 2. Quick Revision Weight (N) = mass (kg) x gravity (m/s2 ) pivot 1 m2 m ? kg 60 kg •Big distance •Small force •Small distance •Big force 30 kg Moment (Nm) = Force (N) x distance from pivot (m)
 • 3. Pulleys Where are pulleys used? Transport over difficult terrain
 • 4. How do pulleys work? Problem: We want to lift a 20 kg bucket of water. Bucket Lift Too Heavy! Weight (N) = mass (kg) x gravity (m/s2 ) Bucket weight = 20kg x 10m/s2 = 200 N Weight = 200N Force to lift bucket = 200N
 • 5. How do pulleys work? Simple Pulley: 200N 200N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force In Rope – force is constant along length Force In = Force Out Pulley video 1
 • 6. How do pulleys work? Simple Pulley: 200N 100N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force In Rope – force is constant along length at 100N Force Out is more than Force In! •Pulley video 2 Total force to lift bucket upwards 200N Weight of bucket Force in each end of rope needed to lift bucket 100N 100N 100N
 • 7. Mechanical Advantage = ÷ 200N 200N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force InMechanical Advantage Force Out = ÷ 200 N1 200 N
 • 8. Mechanical Advantage = ÷ 200N 100N Force In – person pulls rope Force Out – force to lift bucket upwards Force InMechanical Advantage Force Out = ÷ 100 N2 200 N
 • 9. Shortcut! = x Number of movable pulleys Mechanical Advantage 2 200N 50N Force In – force in rope Weight Static Pulleys Movable Pulleys = x 24 2
 • 10. Mechanical Advantage = ÷ 200N 50N Force In – force in rope Force Out – force to lift bucket upwards Force InMechanical Advantage Force Out = ÷ 50 N4 200 N •4 ropes •Force In Rope = 200 ÷ 4 Weight Total Force to lift bucket upwards 50N50N50N50N 200N
 • 11. = x = x Shortcut! Force InForce Out Mechanical Advantage 200N 50N Force In – pull on rope Force Out – force to lift bucket Static Pulleys 2 Movable Pulleys 50N200N 4
 • 12. एक खेळ खेळूया! मी एका कार कंपनीचा मालक आहे मला चोरापासून संरक्षण होण्यासाठी एक मोठ गेट बनवावं लागणार आहे गेट १०००KG चे आहे त्यामुळे ते बाहेरून उघडता येणार नाही. मला माझे कामगार ते आतून उघडू शकतील असं काहीतरी करायचं आहे मी हे काम स्वस्तात करू इच्छितोच्छितो Extra points for creativity and good presentation! लक्षात ठेवा तुम्हीही एक स्पधकर्धक आहात!
 • 13. Business Game! Mechanical Advantage = Force Out (N) ÷ Force In (N) Cost per item Mass per item Pulley 1000 rupees 10 kg Multi- Pulley 2000 rupees 20 kg Cost per metre Rope 50 rupees Cost of electric winch Pulling force of winch Winch 6000 rupees 2000 N Mass of Door Door 1000 kg वजन (N) = वसतुमान (kg) x गुरतवाकषर Mechanical Advantage = 2 x number of movable pulleys
 • 14. Business Game! काही कल्पना!
 • 15. िनयम 4 व्यक्तींचा एक संघ team leader ठरवा 10 mins कल्पनेविवषयी चचार करा 20 mins loadच गिणित करा 30 mins design work – दरवाज्याची रचना, पुलीची रचना, तुमच्या रचनेवत जागेवचा नीट वापर होतोय? 20 mins working on business pitch –मी तुमची रचना का िनवडू? तेव नीट काम करेवल का(गिणित पडताळून पहा), तुमची रचना चांगली का आहेव, व्यवसाय कसा .कराल? लोडच्या गिणितास गुणि असतील पणि तेव योग्य असावीत, नािवन्य, कल्पक व्यावसाियकतेवचा िवचार, उत्तम मांडणिी. िजकणिाऱ्या संघाला आकषरक बक्षीस!!!
 • 16. Prompts कमीत िकमत ठेववा – more pulleys or more winches? Force शोधा Mechanical Advantage शोधा Pulleys िकती लागतील? िकमत अजून कमी कशी करता येवईल? Ideas!!! दरवाजा आिणि तयाची संरचना कशी असायला हवी आिणि तयाचा वापर कसा करता येवईल? तुमच्याच व्यवसायाचा आराखडा मी का िनवडावा?