หนนา 1/5                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 2/5                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 3/5                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 4/5                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 5/5                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลสอบ O net รายบุคคล ม.3 ปี 52

2,303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลสอบ O net รายบุคคล ม.3 ปี 52

 1. 1. หนนา 1/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สบพรรณบบรทลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 1 30103780 1110100152306 ชลธธชา พรายวงษษ 54.50 56.00 20.00 35.00 30.00 67.50 35.00 52.78 2 72201021 1629900339421 กมลวรรณ เททยนชชย 48.00 46.00 7.50 15.00 43.00 60.00 30.00 44.44 3 72201022 1720600087753 กรรณธการษ นาคพร 27.00 30.00 20.00 18.00 20.00 47.50 40.00 27.78 4 72201023 1720600088831 กฤษณะ หวานฉฉฉา 15.00 26.00 17.50 15.00 17.50 30.00 17.50 11.11 5 72201024 1721000065938 กฤษดา กลชดสสวรรณ 22.00 30.00 10.00 29.00 30.00 50.00 17.50 33.33 6 72201025 1720600084371 กชลยา สสระสาย 26.00 46.00 12.50 30.00 30.00 62.50 37.50 30.56 7 72201026 1730400079391 กานตษสธนท จงอารยะปปญญา 42.00 52.00 25.00 26.00 22.50 52.50 40.00 30.56 8 72201027 1720600086218 กสสสมาพร คสนมเดช 54.50 46.00 12.50 30.00 34.00 50.00 25.00 44.44 9 72201028 1720600088059 เกทยรตธศชกดธด ดาวเรรอง 29.00 42.00 12.50 35.00 25.00 65.00 35.00 52.78 10 72201029 1729900319020 ขนธษฐา กองแกนว 17.00 46.00 7.50 15.00 15.00 45.00 27.50 41.67 11 72201030 1711000095446 จรธยา บชวทอง 23.00 20.00 10.00 18.00 30.00 32.50 32.50 25.00 12 72201031 1720900197031 จชกรกฤษ สสวรรณมสข 33.50 46.00 22.50 22.00 32.50 60.00 32.50 36.11 13 72201032 1720900189331 จชกรกฤษณษ ถนชด 42.50 56.00 20.00 18.00 25.00 57.50 40.00 52.78 14 72201033 1710200086695 จธรวรรณ ศรสสวรรณ 44.00 50.00 20.00 20.00 39.00 55.00 35.00 41.67 15 72201034 1729900317094 เจนจธรา อาจคงหาญ 46.50 32.00 25.00 26.00 20.00 65.00 27.50 33.33 16 72201035 1729900317523 ชาญฤทธธด ปานสมสวย 29.50 32.00 22.50 24.00 17.50 55.00 25.00 27.78 17 72201037 1720600083308 ชธดชนก มงคลยสทธ 34.50 32.00 10.00 26.00 25.00 60.00 32.50 36.11 18 72201038 1729900301848 ชสรทพร สรนอยสน 39.00 42.00 20.00 41.00 36.50 75.00 40.00 47.22 19 72201040 1729900321601 ฐธราภรณษ ไทยเจรธญกธจการ 47.00 44.00 10.00 23.00 27.50 67.50 37.50 50.00 20 72201041 1729900322411 ณชฐกานตษ เพธฉมพพน 17.50 28.00 17.50 12.00 31.50 55.00 37.50 41.67 21 72201042 1720600088253 ณชฐวสฒธ รามแสง 28.00 34.00 15.00 14.00 25.00 55.00 35.00 27.78 22 72201043 1729900334720 ดารธกา แดงรสณ 32.50 30.00 25.00 9.00 22.50 67.50 27.50 36.11 23 72201044 1209700561484 ดสษฎท จทนแสง 39.00 44.00 17.50 18.00 22.50 65.00 50.00 25.00 24 72201045 1720900185181 เดชา ศรทบสญเพพง 36.50 48.00 22.50 26.00 14.00 62.50 37.50 25.00 25 72201046 1720600084550 ทรงพล ชาวบนานบบง 36.50 40.00 10.00 21.00 17.50 52.50 27.50 25.00 26 72201047 1709900903449 ธนภพมธ เอทฉยมสนธษ 46.00 42.00 25.00 29.00 22.50 60.00 37.50 58.33 27 72201048 1739900524405 ธมลวรรณ ระกาพชนธษ 34.00 28.00 22.50 18.00 25.00 52.50 30.00 25.00 28 72201049 1720600085700 ธวชชชชย ฉธมพาลท 38.00 44.00 15.00 20.00 27.50 57.50 32.50 25.00 29 72201050 1720600083081 นฤดล คฉาตชน 15.00 14.00 17.50 29.00 25.00 47.50 17.50 22.22หมายเหตส : ชรฉอวธชากรสณาตรวจสอบรายละเอทยดททฉหนนาสสดทนายของรายงาน วชนททฉ 21/08/2011 07:38:00
 2. 2. หนนา 2/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สบพรรณบบรทลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 30 72201051 1720600084487 นฤเบศรษ อรรามรชศมท 47.50 44.00 2.50 20.00 34.00 72.50 27.50 27.78 31 72201052 1729900324279 นชจรธนทรษ สหชาตธมานพ 41.00 64.00 32.50 29.00 29.00 67.50 45.00 55.56 32 72201053 2720600018717 นชฐรชตนษ คลนายวชน 24.50 28.00 22.50 18.00 17.50 45.00 17.50 16.67 33 72201054 1720600087681 นนฉาทธพยษ ขชนตท - - - - - - - - 34 72201055 1720600083324 นธดา หนพทอง 26.00 32.00 15.00 18.00 17.50 47.50 27.50 44.44 35 72201056 1729900337257 นธตธพงษษ จสมพรม 39.00 40.00 20.00 15.00 30.00 60.00 42.50 41.67 36 72201057 1100200975959 เบญจรชตนษ รชกมะณท 33.50 56.00 15.00 30.00 30.50 65.00 42.50 38.89 37 72201058 1103100299326 ปฏธภาณ ศรทปสรธ 28.00 38.00 12.50 15.00 15.00 47.50 27.50 27.78 38 72201059 1729900304227 ปนชดดา มชฉนคง 42.50 36.00 17.50 21.00 27.50 52.50 32.50 16.67 39 72201060 1720600087656 ประดธษฐษ วรรณวงษษ 32.50 28.00 15.00 27.00 17.50 57.50 25.00 16.67 40 72201061 1720600083847 ปราโมทยษ กรรณพชฒ 27.00 30.00 17.50 12.00 24.00 50.00 35.00 36.11 41 72201062 1720600084312 พรพรรณ จชนทรษสสวรรณ 63.50 62.00 27.50 34.00 49.50 70.00 57.50 52.78 42 72201063 1659900688328 พรรณชธภา ชรางคง 43.50 56.00 27.50 29.00 35.00 70.00 37.50 52.78 43 72201064 1720600087141 พชฒนากร คชาชชย 51.50 42.00 15.00 26.00 36.50 65.00 37.50 58.33 44 72201065 1720600077961 พธรสณ ปางเผรา 31.00 40.00 10.00 24.00 12.50 67.50 35.00 25.00 45 72201066 1720600086102 พทรพล ผธวพราม 42.00 36.00 25.00 18.00 30.00 62.50 25.00 38.89 46 72201067 1720600087575 ไพรวชลยษ กงกฉาปปปน 19.50 32.00 12.50 15.00 22.50 52.50 32.50 41.67 47 72201068 1729900297832 ภรรณธภา ฟปกนนอย 43.00 46.00 25.00 18.00 39.00 60.00 40.00 66.67 48 72201069 1729900307706 ภาณสพชนธษ สสวรรณสธงหษ 54.00 64.00 35.00 21.00 25.00 72.50 40.00 50.00 49 72201070 1103701546077 ภธญโญ สโมสร 18.50 26.00 17.50 6.00 26.50 42.50 22.50 25.00 50 72201071 1720600087281 มงคล พสรมเขพมทอง 26.00 30.00 17.50 26.00 30.00 52.50 20.00 19.44 51 72201072 1720600087320 มานธตยษ แสนฉลาด 20.50 20.00 15.00 28.00 27.50 30.00 25.00 19.44 52 72201073 1100701990331 โยธากา ศชกดธดเจรธญชชยกสล 49.50 38.00 12.50 28.00 41.50 55.00 27.50 30.56 53 72201074 1101800681868 รจนา เขมนนเขตกธจ 23.00 22.00 15.00 15.00 22.50 47.50 30.00 19.44 54 72201075 1720900175178 รณฤชชย โพธธดนสช 26.00 28.00 25.00 23.00 27.50 45.00 32.50 11.11 55 72201076 1729900320303 รชกษษสสดา ประกอบผล 50.00 54.00 17.50 29.00 41.50 70.00 50.00 47.22 56 72201077 1720600083049 รชตนโชตธ สนธธเณร 11.00 26.00 15.00 12.00 7.50 30.00 12.50 19.44 57 72201078 1711000093575 ราเชนทรษ ชาวสวนแตง 33.00 42.00 25.00 18.00 17.50 65.00 25.00 27.78 58 72201079 1720600085971 รสรงทธวา ผธวแดง 49.00 42.00 17.50 22.00 29.00 67.50 45.00 36.11หมายเหตส : ชรฉอวธชากรสณาตรวจสอบรายละเอทยดททฉหนนาสสดทนายของรายงาน วชนททฉ 21/08/2011 07:38:00
 3. 3. หนนา 3/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สบพรรณบบรทลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 59 72201080 1720600083600 รสรงนภา ฉฉฉาแจรม 34.00 38.00 7.50 12.00 26.50 52.50 32.50 50.00 60 72201081 1720900190126 ลชดดา ชรอพยอม 41.00 42.00 27.50 28.00 33.00 52.50 27.50 36.11 61 72201082 1720600083260 ลชดดา ทองงาม 45.50 34.00 17.50 23.00 22.50 57.50 25.00 25.00 62 72201083 1720600083120 วรรณดท สสวรรณคง 28.00 40.00 12.50 24.00 20.50 55.00 30.00 30.56 63 72201084 1711000096094 วรรณเลขา กชนเกตส 49.50 50.00 32.50 29.00 35.50 65.00 40.00 44.44 64 72201085 2729900023242 วรรณธศา อชมพรตระการ 33.00 24.00 7.50 18.00 12.50 47.50 32.50 11.11 65 72201086 1720600086471 วชฒนาทร รสรงเรรอง 33.00 32.00 17.50 23.00 29.00 57.50 45.00 38.89 66 72201087 1720600086188 วชนเฉลธม สสขวงษษจชนทรษ 18.00 28.00 20.00 35.00 25.00 50.00 22.50 44.44 67 72201088 1729900289937 วธจารยษ ปานจชนทรษ 26.50 40.00 17.50 15.00 27.50 57.50 20.00 16.67 68 72201089 1720900188636 วธภา ชรอพยอม 20.00 40.00 20.00 15.00 12.50 52.50 25.00 44.44 69 72201090 1720600087052 วสฒธพงษษ รชกอพร 34.00 40.00 17.50 21.00 24.00 70.00 40.00 25.00 70 72201091 1720600090860 ศชกดธดสธทธธด นาเอทฉยม 52.50 48.00 17.50 27.00 39.00 70.00 37.50 55.56 71 72201092 1720900196639 ศธรธลชกษณษ ผธวอรอนดท 35.00 34.00 12.50 12.00 17.50 50.00 30.00 33.33 72 72201093 1720600086994 ศธรธวรรณ ดอกพสฒซนอน 27.00 36.00 10.00 15.00 17.50 65.00 27.50 30.56 73 72201094 1120300061274 ศธรธวชฒนษ ศรทพสฒ 29.50 36.00 22.50 17.00 30.00 57.50 22.50 36.11 74 72201095 1729900336609 ศธลา วรรณวงศษ 42.50 46.00 22.50 27.00 11.50 55.00 27.50 27.78 75 72201096 1720600085033 ศสภกธจ พสรมดารา 46.50 26.00 15.00 18.00 30.50 62.50 40.00 36.11 76 72201097 1729900299878 สมชาย มรวงคฉา 32.00 40.00 20.00 9.00 12.50 50.00 30.00 27.78 77 72201098 1730200246021 สมภพ ลนอมวงษษ 35.50 30.00 12.50 15.00 20.00 42.50 30.00 33.33 78 72201099 1720600086455 สามารถ ดอกพสฒซนอน 39.50 40.00 15.00 23.00 24.00 57.50 27.50 41.67 79 72201100 1720600086480 สายธาร พวงบสปผา 46.00 42.00 20.00 12.00 34.00 52.50 27.50 27.78 80 72201101 1720600087346 สารภท เถรฉอนสวชสดธด 40.00 34.00 10.00 20.00 25.00 52.50 20.00 30.56 81 72201102 1720600083707 สฉารวย เคนดท 41.50 32.00 12.50 18.00 22.50 57.50 32.50 47.22 82 72201103 1729900304651 สธนทนาถ สสขศรทมงคล 53.00 52.00 17.50 24.00 25.00 57.50 37.50 55.56 83 72201104 1720600084541 สสกชญญา กชนหา 38.00 38.00 10.00 24.00 17.50 62.50 20.00 30.56 84 72201105 1729900315768 สสกชญญา บสญชาญ - - - - - - - - 85 72201106 1729900298740 สสชาตธ โพธธดประพชนธษ 38.50 46.00 12.50 6.00 35.00 70.00 20.00 55.56 86 72201107 2839900040286 สสทธธดา ดอกชะเอม 26.00 34.00 12.50 23.00 17.50 57.50 32.50 30.56 87 72201108 1721000066136 สสธทรพชนธษ ศรทดอกคฉา - - - - - - - -หมายเหตส : ชรฉอวธชากรสณาตรวจสอบรายละเอทยดททฉหนนาสสดทนายของรายงาน วชนททฉ 21/08/2011 07:38:00
 4. 4. หนนา 4/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สบพรรณบบรทลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 88 72201109 1729900302496 สสนธศา ขชนทองดท 21.50 26.00 17.50 18.00 22.50 40.00 30.00 13.89 89 72201110 1720600087265 สสนธสา แปปนเขทยว 27.00 30.00 0.00 26.00 15.00 55.00 20.00 25.00 90 72201111 1729900319381 สสพจนษ มาตรสสรธวงษษ 38.00 34.00 15.00 20.00 32.50 50.00 27.50 30.56 91 72201112 1729900319011 สสพรรณพร สาลทผล 63.50 50.00 30.00 38.00 39.00 70.00 40.00 72.22 92 72201113 1720600086641 สสภาวดท มธฉงสมร 32.50 34.00 10.00 17.00 33.00 65.00 40.00 47.22 93 72201114 1720600087648 สสรธยา โพธธดพรม 20.50 32.00 17.50 21.00 20.00 45.00 27.50 19.44 94 72201115 1720900192137 สสรทรชตนษ หลทพชนธสษ 52.00 42.00 25.00 35.00 33.00 62.50 37.50 55.56 95 72201116 1720600087982 สสวนชนทษ นาคมชงสชงขษ 42.50 48.00 20.00 15.00 22.50 60.00 27.50 33.33 96 72201117 1730200230800 สสวนชนทษ สทคต 33.00 36.00 25.00 26.00 36.50 57.50 35.00 33.33 97 72201119 1720600082026 สสวธนชย ดนวงละไมน 21.50 24.00 17.50 21.00 17.50 32.50 17.50 25.00 98 72201120 1720600087087 สสวธมล ดอกชะเอม 43.50 50.00 25.00 31.00 39.00 67.50 40.00 50.00 99 72201121 1720600086781 แสงสสรท กรชบทอง 30.00 16.00 15.00 17.00 7.50 30.00 27.50 30.56 100 72201122 1729900310201 หทชยรชตนษ อยพรเกตส 55.50 58.00 20.00 25.00 42.50 60.00 50.00 38.89 101 72201123 1720600086129 ใหมร สรนอยชมภพ 36.00 38.00 22.50 23.00 25.00 52.50 32.50 41.67 102 72201124 1720900195241 อนสชธธดา หมวดเชทยงคะ 57.50 62.00 52.50 24.00 45.50 80.00 35.00 44.44 103 72201125 1720600086340 อนสมาศ ขวชญนนอย 18.50 40.00 10.00 18.00 26.50 45.00 27.50 22.22 104 72201126 1720600085041 อภธญญา ผธวชอสรม 30.00 38.00 10.00 33.00 20.00 60.00 25.00 41.67 105 72201127 1729900311398 อมร ลนอมวงษษ 31.00 38.00 22.50 25.00 30.00 52.50 37.50 19.44 106 72201128 1720900195101 อมรรชตนษ หงษษเวทยงจชนทรษ 54.00 52.00 10.00 21.00 15.00 72.50 25.00 44.44 107 72201129 1720800122901 อรสา ภพรวารท 24.50 32.00 2.50 24.00 25.00 45.00 27.50 25.00 108 72201130 1100701974394 อชงคณางคษ นสชนารถ 41.50 42.00 10.00 15.00 17.50 62.50 37.50 41.67 109 72201131 1719900358467 อชญณธยา อสบลบาน 33.00 36.00 22.50 30.00 25.00 70.00 27.50 30.56 110 72201132 1100701803212 อาโป ถมปปด 49.00 48.00 12.50 37.00 22.50 75.00 45.00 41.67 111 72201133 1720600086072 อฉานาจ ทชบทธมทอง 31.50 36.00 10.00 18.00 10.00 60.00 42.50 30.56 112 72201134 1720600085254 อานนทษ คงพพลเพธฉม 49.50 46.00 15.00 23.00 30.00 62.50 42.50 30.56 ทดขงหมด 112 คนหมายเหตส : ชรฉอวธชากรสณาตรวจสอบรายละเอทยดททฉหนนาสสดทนายของรายงาน วชนททฉ 21/08/2011 07:38:00
 5. 5. หนนา 5/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สบพรรณบบรท รหดส ชพทอวตชา 91 ภาษาไทย 92 สชงคมศบกษา ศาสนาและวชฒนธรรม 93 ภาษาอชงกฤษ 94 คณธตศาสตรษ 95 วธทยาศาสตรษ 96 สสขศบกษาและพลศบกษา 97 ศธลปะ 98 การงานอาชทพและเทคโนโลยทหมายเหตส : ชรฉอวธชากรสณาตรวจสอบรายละเอทยดททฉหนนาสสดทนายของรายงาน วชนททฉ 21/08/2011 07:38:00

×