Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sec1

2,406 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sec1

 1. 1. มิดเทอม000747 51031128 ทัศนีย์ วัยคุณา C12 1 1 58 16.92000731 51032332 นิตยา คล้ายสีทอง C08 2 1 65 18.96000507 5210504395 กิตติชัย กิติพิพัฒน์กุล E10 1 1 78 22.75000519 5210900827 พิมพ์สิริ โง้ววัฒนา I00 2 1 79 23.04000468 5211400569 สันติ นามมะวงสา P00 1 1 59 17.21000501 5310400711 กมลชนก ปั้นมีรส D03 2 1 85 24.79000473 5310400753 จีรพรรณ บุญฤทธิ์ D03 1 1 84 24.50000534 5310400940 พัทธนันท์ หนูจันทร์ D03 1 1 89 25.96000519 5310400958 พิสิฐพงศ์ จารุรัชฎานนท์ D03 1 1 77 22.46000533 5310400982 มณีรัตน์ นวลกุล D03 2 1 97 28.29000525 5310405135 เพ็ญนภา ทองอร่าม D03 1 1 91 26.54000535 5310500685 ทศวรรษ สนั่นฤทธิ์ E14 1 1 80 23.33000523 5310500758 เป็นหนึ่ง เดชกุล E14 2 1 79 23.04000012 5310501606 กุลนารี โคตรบรรเทา E10 1 1 89 25.96000512 5310502122 นันวดี สมานพงษ์ E08 2 1 72 21.00000011 5310502211 บุญอนันต์ สาราญวงศ์ E10 1 1 82 23.92000520 5310502238 ปรภาว์ สิริภคมงคล E08 2 1 71 20.71000002 5310502955 สันต์ วิจิตต์โภคิน E06 2 1 81 23.63
 2. 2. 000488 5310503200 อาริษา วงษ์ใจ E08 1 1 63 18.38000471 5310505229 กุลธิดา จู่คาศรี E14 1 1 68 19.83000479 5310505237 ณกันยา สิทธิวรกุลพงษ์ E14 1 1 70 20.42000009 5310507141 ภูมิกวี ช่างเขียนดี E10 2 1 70 20.42000461 5310739998 วสมน โพธิ์ศรี G01 2 1 75 21.88000527 5410100158 รินรดา จินากุลวิพัฒน์ A08 2 1 54 15.75000494 5410101685 กิตติยา ผดุงฤกษ์ A19 1 1 58 16.92000531 5410101731 จุฬาลักษณ์ สิบแสน A19 2 1 62 18.08000489 5410101766 ธัญญาพร ยอดจันทร์ A19 2 1 66 19.25000518 5410101821 ภัทร์ชนก สังขบุญชู A19 1 1 62 18.08000481 5410101847 มธุริมา บุญประกอบ A19 1 1 64 18.67000483 5410101901 โสระยา พุมนวล ่ A19 2 1 59 17.21000739 5410200071 กนกวรรณ เชิดเกียรติพล B03 1 1 78 22.75000742 5410200098 กฤษฎา ขจรฤทธิ์ B01 2 1 73 21.29000755 5410200152 เกษราภรณ์ ปิ่นทอง B01 1 1 56 16.33000741 5410200187 แคทลียา เข็มทิศ B03 2 1 76 22.17000740 5410200233 จุฑารัตน์ โพธิรอด B01 2 1 62 18.08000740 5410200322 ชรภาส ทองกลั่น B03 1 1 53 15.46000733 5410200357 ชาลี ยะมาเจริญ B03 2 1 71 20.71
 3. 3. 000743 5410200411 ณภัทร ด่านวัฒนะ B03 1 1 63 18.38000744 5410200578 ธนกร ประกอบสุข B03 1 1 62 18.08000749 5410200624 ธนากร ทราเจริญ B03 2 1 73 21.29000744 5410200900 พงศ์วิทย์ เรืองสมบัติ B05 2 1 61 17.79000750 5410201035 พุทธพงษ์ เลิศลอยปัญญากุล B03 1 1 59 17.21000741 5410201043 พูนสิน กันทา B03 1 1 84 24.50000734 5410201060 ภรณ์ชนก คงประเสริฐ B03 1 1 77 22.46000753 5410201191 วันเฉลิม สายชล B05 1 1 66 19.25000738 5410201248 เวธนี วงศ์จิตรัตน์ B03 1 1 72 21.00000737 5410201281 ศุกร์ธิดา หลีเดชดารงค์ B03 1 1 66 19.25000738 5410201299 ศุภกิตติ์ ราพึงกุล B01 2 1 75 21.88000737 5410201426 สุธิดา ทองเงิน B03 2 1 72 21.00000751 5410201442 หัชชากร สุนทรประเสริฐ B01 1 1 70 20.42000748 5410201604 อาลิษา จันทร์ชูกลิ่น B01 2 1 70 20.42000735 5410201647 กนกวรรณ ศิริวรรณ B03 1 1 72 21.00000754 5410201655 กมลพรรณ ศรีโพน B01 1 1 66 19.25000750 5410201680 กิตติภณ จิตพินิจยล B04 2 1 61 17.79000743 5410201736 โกวิท โนรินทร์ B03 2 1 73 21.29000732 5410201752 ขนิษฐา สุดสว่าง B03 2 1 63 18.38
 4. 4. 000736 5410201876 ชนัญยา แสงทองศรี B03 1 1 62 18.08000739 5410201906 ชัชรพี ธนาคุณ B03 2 1 67 19.54000735 5410201957 ณัฐณิชา นักรบ B03 2 1 69 20.13000742 5410201965 ณัฐธร เอกปรีชาชัยกุล B01 1 1 74 21.58000748 5410202023 ดลธนัช เหมทานนท์ B01 1 1 59 17.21000745 5410202058 ทวีชัย ผิวเหลือง B05 2 1 63 18.38000733 5410202091 ธนพร ยังดี B03 1 1 65 18.96000752 5410202171 นวพล ล้านจ๊ะ B01 1 1 61 17.79000745 5410202252 ปฏิพล แสไพศาล B01 1 1 65 18.96000746 5410202368 พรชนก เสริมสกุล B01 2 1 50 14.58000729 5410202490 พิมพ์ประไพ แหลมศรี B03 2 1 67 19.54000736 5410202716 ศจี เวหา B03 2 1 70 20.42000730 5410202741 ศศิประภา รามด้วง B01 2 1 69 20.13000746 5410202881 สุชาดา ชื่นชมกลิ่น B03 1 1 70 20.42000747 5410202902 สุทธีรักษ์ คามะมูล B03 2 1 64 18.67000749 5410202953 อดิศร รอดดี B03 1 1 69 20.13000734 5410203097 ธนกฤต ชูเวชะ B01 2 1 65 18.96000538 5410400445 ธนกร พูลสุข D14 2 1 75 21.88000523 5410403916 ธารารัตน์ ภู่ระหงษ์ D13 1 1 72 21.00
 5. 5. 000502 5410404505 วรินทร์ทิพย์ พุมภิญโญ ่ D14 2 1 69 20.13000505 5410500083 รัฐรงค์ โต๊ะชา E21 2 1 69 20.13000531 5410500105 สกล เมฆสุนทรากุล E21 1 1 76 22.17000483 5410500512 วจวิน จาปีรตน์ ั E08 1 1 61 17.79000496 5410500580 อภิเลข วัฒนกูล E11 1 1 76 22.17000517 5410500750 ประดิษฐ์ วีรกิจ E05 1 1 68 19.83000535 5410500768 พีรณัฐ อัครวิเนค E05 2 1 75 21.88000488 5410500822 ศุภชัย รถมณี E05 2 1 66 19.25000470 5410500920 ชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์ E06 1 1 73 21.29000471 5410500954 ณัฐวุฒิ มณีจันสุข E06 2 1 59 17.21000482 5410501101 พชรพล เผ่าเจริญ E06 1 1 80 23.33000392 5410501527 โชติกร เจียมวชิระ E11 2 1 78 22.75000525 5410501535 ณัชพล ตังเมืองทอง ้ E11 2 1 62 18.08000521 5410501560 ธนวัฒน์ นูมหันต์ E11 1 1 65 18.96000500 5410501578 ธีรทัศน์ เหมะจิโรจน์ E11 1 1 60 17.50000478 5410501586 นนทพัทธ์ ชวโนวานิช E11 2 1 89 25.96000504 5410501594 พงศ์ศิริ ขวัญแก้ว E11 2 1 67 19.54000501 5410501616 วรวิทย์ เหมยากร E11 1 1 75 21.88000486 5410501632 วิทูร คงเจริญสุขยิง ่ E11 2 1 69 20.13
 6. 6. 000503 5410501659 สุรทิน เฉินประยูร E11 1 1 66 19.25000532 5410502531 กฤติน กังวาลกุลกิจ E21 1 1 77 22.46000472 5410502558 จาตุรันต์ นิรนรัตน์ ั E21 1 1 59 17.21000466 5410502566 ชวินธร กังสเจียรณ์ E21 1 1 78 22.75000536 5410502639 วิทวัส ภู่เจริญ E21 2 1 63 18.38000500 5410502710 เสรีสิทธิ์ ตาใจ E21 2 1 79 23.04000487 5410502787 กรวัฒน์ ศักดิพันธ์พนม ์ E06 2 1 66 19.25000499 5410502868 กฤษณะ อรัญญามิตานนท์ E11 2 1 66 19.25000524 5410502876 กฤษติน สถิรภิวงศ์ E06 2 1 70 20.42000475 5410502922 กษิดเดช หมื่นหน้า ิ์ E06 1 1 65 18.96000476 5410503139 จิราธิป วสุวัฏฏกุล E06 2 1 75 21.88000507 5410504275 พรทิมา ฉันททวีวัฒน์ E08 2 1 77 22.46000490 5410504381 พันเลิศ ตระการเดชา E08 1 1 71 20.71000508 5410504577 ภูบดี คาบุญมา E08 2 1 54 15.75000522 5410504887 วศินี วิโรจน์ยะกูล E08 2 1 72 21.00000494 5410505166 ศุภสิทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ E08 2 1 66 19.25000502 5410505646 ณัฐชนน เฉยไสย E05 1 1 85 24.79000469 5410505654 นิพิฐ โพธิสุรินทร์ E05 1 1 75 21.88000513 5410505735 คเชนทร์ สุขขี E06 2 1 68 19.83
 7. 7. 000493 5410505751 ชานน จินดานุวัฒน์ E06 2 1 66 19.25000542 5410505841 ปรมินทร์ เห็นชอบ E06 1 1 63 18.38000492 5410505859 พงศ์ธร หงษา E06 2 1 65 18.96000511 5410505875 พิสิษฐ์ วัฒนวิทย์ E06 2 1 72 21.00000474 5410505948 วรพล วรรณวิเลขกิจ E06 2 1 77 22.46000497 5410506375 ภณพันธ์ แสงฤทธิ์ E21 1 1 73 21.29000528 5410506430 อภิชัจ กระนกภิรักษ์ E21 2 1 64 18.67000514 5410506481 กฤตเมธ สุทธิไชยากุล E08 2 1 69 20.13000487 5410506600 คุณากร คงพราหมณ์ E06 1 1 69 20.13000493 5410506634 จิรัชญา ตังเจตสกาว ้ E08 1 1 83 24.21000534 5410506804 ณัฐสุภา แตงน้อย E05 2 1 84 24.50000495 5410506821 ถนอมพร วิทยเจริญพงษ์ E11 1 1 75 21.88000543 5410506871 ธนดล เลิศเจริญสุข E11 1 1 80 23.33000513 5410506880 ธนพล ชุ่มชูจันทร์ E11 1 1 66 19.25000538 5410507002 ปถวี โพธิ์สะอาด E11 1 1 63 18.38000480 5410507029 ปรีญาณ ผูอุตส่าห์ ้ E08 2 1 58 16.92000489 5410507037 ปวริศา งามสุวรรณ์ E08 1 1 66 19.25000517 5410507126 พีระพล สวรรณยานุกิจ E05 2 1 67 19.54000498 5410507169 ลลิตา รัตนวิเศษชัย E11 2 1 77 22.46
 8. 8. 000476 5410507185 วรัญญา แจ้งรุ่ง E05 1 1 75 21.88000508 5410507355 สร้อยสกุล คุณสุข E08 1 1 67 19.54000462 5410507363 สิทธิวัฒน์ ศรีมงคล E06 2 1 78 22.75000472 5410507380 สุรพัศ โมบัณฑิตย์ E05 2 1 73 21.29000510 5410507428 หัตถชัย สามารถ E08 1 1 74 21.58000485 5410507479 อานันต์ จันทะดวง E06 2 1 70 20.42000516 5410800800 น่านฟ้า บูรณโสภณ H01 1 1 50 14.58000469 5410800907 ภัทรวดี ตติยภัณฑรักษ์ H07 2 1 48 14.00000473 5410801130 มงคลลักษณ์ มัทวพันธุ์ H01 2 1 78 22.75000524 5410801261 อภิษฐา เรืองอุไร H01 1 1 66 19.25000465 5410803841 ณภัทร ดีมี H07 1 1 68 19.83000480 5410803914 นิตา อุษาจันทรากุล H07 1 1 77 22.46000522 5410804180 พรพรรณ ธนานันท์นุกุล H07 1 1 72 21.00000465 5410804210 ศิริพร ศรศิลป์ H07 2 1 76 22.17000004 5411001374 กันต์ศักดิ์ ทองลิ้ม K05 1 1 59 17.21000003 5411003407 ปริณดา สิรธรังศรี ิ K05 1 1 64 18.67000499 5411101123 ภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน L81 1 1 68 19.83000518 5411300177 ชุมพล มัลลิแกน N02 2 1 71 20.71000470 5411300479 นิตินัย เวทย์วิไล N02 2 1 70 20.42
 9. 9. 000477 5411300517 สธนธร ดวงสอดศรี N02 1 1 67 19.54000511 5411300533 เอกกมล ประภาพยืนยง N02 1 1 70 20.42000492 5411301343 กฤษฏิ์ชานน หัสกุล N02 1 1 64 18.67000510 5411301351 กสิวัช เดชไตรทิพย์ N02 2 1 64 18.67000464 5411301459 ชนากานต์ อิมสุวรรณ ่ N02 2 1 75 21.88000463 5411301467 ชมพูนิกข์ ภูมิพิระรัถยา N02 2 1 78 22.75000533 5411301505 ณัฐธนา วงศ์สวรรค์ N02 1 1 77 22.46000521 5411301513 ณัฐพล บุญบรรดารสุข N02 2 1 73 21.29000520 5411301572 ธนาภา วงศ์วิเศษ N02 1 1 74 21.58000474 5411301629 ธีรภัทร สุขสิงห์โตรัตน์ N02 1 1 57 16.63000468 5411301645 นภาพร บัวสุขสุคนธ์ N02 2 1 76 22.17000537 5411301661 นิจิตกรณ์ เชาวน์วุฒิวงศ์ N02 2 1 66 19.25000509 5411301874 กฤชสร พุฒิเมธธนาธร N02 1 1 67 19.54000467 5411301904 ลักษณ์ชนก พาน N02 1 1 63 18.38000506 5411301912 ลักษมี ประจักษ์ธรรม N02 1 1 78 22.75000491 5411301947 วรภัทร อภิกุลประภา N02 1 1 72 21.00000466 5411302005 ศุภาพิชญ์ สุทธิรัตน์ N02 2 1 78 22.75000532 5411302161 อรนุช อูเงิน ่ N02 2 1 77 22.46000486 5411302188 ไอศวรรย์ เจียมวิทยานุกูล N02 1 1 72 21.00
 10. 10. 000108 5510101920 จันทร์จิรา พระนิมิตร A15 1 1 65 18.96000512 5510102535 วลัยลักษณ์ อินทฤกษ์ A15 1 1 70 20.42000498 5510102560 วีระพัฒน์ สุนทรวัฒนศิริ A15 1 1 71 20.71000509 5510102608 สายทิพย์ บัวเมือง A15 2 1 66 19.25000478 5510102691 อดิศักดิ์ จิราสุคนธ์ A15 1 1 70 20.42000467 5510500336 รัชตลักษณ์ คูสกุล E16 2 1 74 21.58000491 5510500387 ณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์ E13 2 1 88 25.67000496 5510500395 ธนกร ขาวิไล E13 2 1 80 23.33000515 5510700106 ตวงรัตน์ เรืองวุฒิ G01 1 1 88 25.67000481 5510700262 จุฑามาส วิจารณ์ G01 2 1 92 26.83000540 5510700271 ชนกานต์ โต๊ะเงินงาม G01 1 1 82 23.92000528 5510700327 ชุมดาว พจนปกรณ์ G01 1 1 71 20.71000484 5510700335 ฐาปนี ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ G01 2 1 85 24.79000539 5510700378 ณัฐณิชา มุ่งธัญญา G01 2 1 86 25.08000537 5510700513 นภัสกร ชูปรีชา G01 1 1 84 24.50000475 5510700581 เบญจภร เมฆเมืองทอง G01 2 1 77 22.46000514 5511100935 ภัทราพร พีระสันติธรรม L35 1 1 74 21.58000497 5511102270 กนกวรรณ โสวาปี L35 2 1 75 21.88000526 5511102296 ขวัญชนก ดอนแก้ว L35 1 1 62 18.08
 11. 11. 000530 5511102300 ชญาณ์นันท์ ฐิตกุลรักษ์ L35 2 1 68 19.83000495 5511102318 ชยาน์นันท์ พันธ์เนตร L35 2 1 63 18.38000484 5511102326 ชลิตา พรรควัฒนชัย L35 1 1 75 21.88000539 5511102334 ชานน กลิ่นกาจรสุข L35 1 1 77 22.46000490 5511102342 ชุติมา พึงพงษ์ ่ L35 2 1 70 20.42000515 5511102351 ฐาปกรณ์ ปณชัยกุล L35 2 1 68 19.83000541 5511102369 ธนัชพร ธนพรภัทร L35 1 1 70 20.42000516 5511102385 ปัญญวัฒน์ ภัทรวงศา L35 2 1 68 19.83000505 5511102393 พร เม่นบางผึง ้ L35 1 1 86 25.08000485 5511102415 พิมพ์พิชชา คงทน L35 1 1 75 21.88000504 5511102423 ภาวิณี มาตรักษา L35 1 1 77 22.46000527 5511102431 ภูมิรพี อนันตนิกร L35 1 1 66 19.25000503 5511102440 มุทิตา ทามากาวา L35 2 1 73 21.29000530 5511102458 รัมภ์รดา ฤทธิ์วีระเดช L35 1 1 68 19.83000479 5511102466 วรรณิดา นาโควงศ์ L35 2 1 74 21.58000529 5511102474 ศุจิณัฐ เรืองมาลัย L35 1 1 84 24.50000482 5511102482 อเนชา สมุทรคีรี L35 2 1 72 21.00000477 5511102491 อีฟ เนติวุฒสาร ิ L35 2 1 75 21.88 x 20.63 max 28.29
 12. 12. min 14.00x 20.1983676max 28.29min 7.58

×