มิดเทอม000390 5210405460 ชนกนันท์ ก ้องสมุทร    D16  1  3  73   21.29000371 5210405630 พรรณกาญจน์ นุปาน     ...
000453 5410500491 หลักชัย วงศมชัย               ์ ี       E05  1  3  77  22.46000388 5410500644 ก...
000414 5410503317 ไชยวัฒน์ พรพิเชษฐ์    E05  1  3  75  21.88000432 5410503392 ณัฏฐนิช เตชะปรีชาวงศ ์  E08  1  ...
ั000387 5410505204 สงคม ใจลังกา         E03  2  3  71  20.71000441 5410505310 สุทธินัย ธนฤกษ์ชัย      E03...
ิ000378 5410700767 มนัชญา วิชาญอนุศษฎ์   G01  2  3  84  24.50000324 5410700945 สลิลทิพย์ โชติรัตนกุล  G01  1  3 ...
000331 5510700521 นริศรา ศรีสถิตย์ธรรม   G01  2  3  84  24.50            ิ000349 5510700858 วิมลสร ิ แผ่...
000349 5511101834 วิรตี แตรวิจตร               ิ       L32  1  3  79  23.04           ...
000807 5511302031 จักรกฤษ มีศรี       N03  1  3  71  20.71000317 5511302040 จักษณ์ขจร จารุสาร     N03  2  ...
ิ000359 5511302317 พิชญ์สนี ฉั ตร์ธนะกุล   N03  1  3  67  19.54000372 5511302325 พิมลวรรณ ไชยรัตน์     N03  2...
000324 5511304506 อธิษฐ์ นพนิธพัฒน์               ิ        N05  2  3    77  22.46      ...
Sec3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sec3

2,642 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sec3

 1. 1. มิดเทอม000390 5210405460 ชนกนันท์ ก ้องสมุทร D16 1 3 73 21.29000371 5210405630 พรรณกาญจน์ นุปาน D16 1 3 66 19.25000402 5310200347 ดารุณี ปั ้นทอง B04 2 3 72 21.00000399 5310201874 ณิชกมล ศรีจันทร์ B04 1 3 72 21.00000393 5310202030 ธนากร ทองเจริญ B04 2 3 58 16.92 ิ000348 5310404139 เอกภัทร เฉยศร ิ D14 2 3 67 19.54000406 5311139994 ธมลวรรณ นนท์ธระเศวต ี L81 1 3 74 21.58000003 5410100875 เบญญาภา เหมือนเอียม ่ A15 2 3 65 18.96 ่000352 5410301676 จารุวชญ์ แซโค ้ว ิ C32 1 3 72 21.00000342 5410302753 บังอร นกครุฑ C32 2 3 64 18.67000361 5410400399 พิมพ์ทอง ทวีทองคา D13 1 3 77 22.46000346 5410400526 ชลธิชา นราหลา D16 1 3 94 27.42000388 5410403851 ณัฐพร จรางเดช D13 1 3 73 21.29000386 5410403860 ดมิตา เจวาภัทรกุล D13 1 3 81 23.63 ิ000370 5410404114 สทธิพงษ์ ณ นคร D13 1 3 63 18.38 ิ000333 5410404122 สุธาสนี สุวรรณรัตน์ D13 1 3 62 18.08000369 5410404131 โสภณั ฐ วรรณโก D13 1 3 78 22.75000383 5410404157 อโนชา วงษ์มณี D13 1 3 79 23.04000366 5410404190 กมลวรรณ นักรบ D14 1 3 83 24.21000414 5410404327 ตรัณ วินทุพราหมณกุล D14 2 3 68 19.83000364 5410404467 พีรดา อินทรพินทุวัฒน์ D14 2 3 69 20.13000409 5410500041 จรัญญา ประทุมตรี E21 2 3 60 17.50000431 5410500059 ณัฐวัตร ตรีวฒ ิ ุ E21 2 3 76 22.17000400 5410500148 อรรถพล เอือจิระพงษ์พันธ์ ้ E05 2 3 68 19.83000395 5410500261 ชลชาติ สว่างวงษ์ E03 1 3 74 21.58000427 5410500270 กมลภูม ิ ทองวัฒน์ E05 2 3 69 20.13000456 5410500482 กมลภู ทองวัฒน์ E05 1 3 72 21.00
 2. 2. 000453 5410500491 หลักชัย วงศมชัย ์ ี E05 1 3 77 22.46000388 5410500644 กร แก ้วเมือง E05 2 3 69 20.13000393 5410500679 กันตพงศ ์ สาอางค์กาย E05 1 3 72 21.00000431 5410500687 กิตติคปต์ คุณโฑ ุ E05 1 3 58 16.92000415 5410500717 ธฤต นาควัชระ E05 2 3 66 19.25000453 5410500741 นิธ ิ หลิมโตประเสริฐ ่ E05 2 3 71 20.71 ิ000407 5410500806 วัชรพงษ์ วารินทร์ประสทธิ์ E05 2 3 56 16.33 ิ000446 5410500814 ศาสตรา ตัณฑสทธิ์ E05 1 3 77 22.46000394 5410502523 กรชนก จาวัน E21 1 3 80 23.33000425 5410502574 นพดล แสนใบ E21 2 3 64 18.67000459 5410502582 ประพงศ ์ หอไพฑูรย์ E21 1 3 71 20.71000423 5410502591 ปรินทร ปานอาพันธ์ E21 2 3 60 17.50 ิ000449 5410502612 ฤธิต บุญศร ิ E21 1 3 75 21.88000458 5410502621 วฤธ รัตนรุงโรจน์ ่ E21 1 3 63 18.38000406 5410502663 เศรษฐา บุตรประเสริฐ E21 2 3 68 19.83000424 5410502671 สาริศา สูตปัญญา ิ E21 2 3 70 20.42 ิิ000411 5410502680 สรภาคย์ ลัทธิธรรม E21 1 3 71 20.71 ิ ิ ุ000430 5410502701 สุภัสสร เสพศรสข E21 1 3 70 20.42000418 5410502728 อภิชน อ่วมคง E21 2 3 66 19.25000413 5410502795 กฤตผล มุนนทร์ ิ E05 1 3 61 17.79000464 5410502809 กฤตพร ชายพรม E05 1 3 64 18.67 ์ ุ000455 5410502965 กันดิศ วงศสวรรณ E05 2 3 74 21.58000447 5410502981 กันธิชา ฉั ตรเมธี E03 1 3 78 22.75000452 5410503104 จารุกตติ์ พัวพันวัฒนะ ิ E05 1 3 71 20.71 ์000411 5410503121 จิรกิตติ์ ลิมปนวงศแสน E05 2 3 70 20.42000450 5410503236 ชนิสร สมหมาย E05 2 3 74 21.58000440 5410503252 ชลิต เต็งมณี E03 1 3 70 20.42 ิ000433 5410503295 ชาญสทธิ์ ลอมเศรษฐี E05 1 3 77 22.46
 3. 3. 000414 5410503317 ไชยวัฒน์ พรพิเชษฐ์ E05 1 3 75 21.88000432 5410503392 ณัฏฐนิช เตชะปรีชาวงศ ์ E08 1 3 76 22.17000436 5410503406 ณัฏฐปั ญญ์ กรรณล ้วน E11 2 3 61 17.79 ิ000392 5410503716 ธงรบ จาปาศร ิ E11 1 3 62 18.08000397 5410503783 ธนภัทร สถาวร E03 1 3 66 19.25000420 5410503805 ธนัฐ เข็มทอง E03 2 3 65 18.96000437 5410503872 ธีรภัทร เฉลิมชุตเดช ิ E08 2 3 63 18.38000439 5410503881 ธีรวุฒ ิ เตียวกิจ E03 2 3 64 18.67000440 5410504089 ปฏิภาณ เหมทัศน์ E03 2 3 71 20.71000409 5410504143 ปริวรรต คงอ่อน E08 1 3 78 22.75000432 5410504178 ปวเรศ โรจนกุล E05 2 3 62 18.08000423 5410504283 พรรณนิภา ธรรมจุลสถิตย์ E03 1 3 75 21.88000399 5410504356 พัทธพล ปั ญญาสาระคุณ E03 2 3 91 26.54000445 5410504372 พันธกานต์ ชูศรีเอียม ่ E03 2 3 61 17.79 ั000449 5410504500 แพรวไพลิน จงเจริญสนติกล ุ E05 2 3 76 22.17000397 5410504526 ภราดร พันธุยงยก ์ ิ่ E05 2 3 87 25.38000398 5410504551 ภากร อุทโยภาศ E03 2 3 76 22.17000410 5410504615 ยิงยศ บุญกาญจน์ ่ E03 2 3 70 20.42000442 5410504640 รตน บุญญะฤทธิ์ E03 1 3 62 18.08000435 5410504682 รวิชา เซ็ทเจริญ E03 1 3 67 19.54000412 5410504721 วณัฐพงศ ์ สอหงวน ื่ E05 2 3 63 18.38000460 5410504747 วรพล วรรณวิโรจน์ E03 1 3 80 23.33000394 5410504771 วรวิช โรจน์ถาวร E05 2 3 84 24.50000422 5410504801 วรัตถ์ สุทนศักดิ์ ิ E03 2 3 75 21.88000401 5410504828 วรากร กฤษณเกรียงไกร E03 1 3 74 21.58000403 5410504925 วิภัทร สนธยานนท์ E08 1 3 63 18.38000407 5410505026 วุฒภัทร เงินเพชรพลอย ิ E05 1 3 70 20.42000448 5410505115 ศุภณัฐ ชัยเจริญ E03 2 3 65 18.96
 4. 4. ั000387 5410505204 สงคม ใจลังกา E03 2 3 71 20.71000441 5410505310 สุทธินัย ธนฤกษ์ชัย E03 1 3 58 16.92000420 5410505395 เสรี ม่วงไทยงาม E03 1 3 69 20.13000462 5410505433 อธิษฐ์ ภัทรจินดานุวงศ ์ E03 1 3 74 21.58000404 5410505581 อาสาฬห์ มณีจันทร์ E05 1 3 65 18.96000434 5410505603 อินทร์ชญาน์ อินทร์ประเสริฐ E08 2 3 80 23.33000441 5410506324 ปฏิพล กาญจนอุดม E21 2 3 73 21.29000455 5410506332 ปณิธ ิ พิทยาวุธวินจ ิ E21 1 3 71 20.71000419 5410506359 พัชร ทับเจริญ E21 2 3 67 19.54000421 5410506383 มนชนก สุวรรณสว่าง E21 2 3 73 21.29000451 5410506391 วิภาดา วัยญฤทธิ์ E21 1 3 81 23.63 ิ ั000444 5410506405 ศศดล จุลสมพันธ์สกุล E21 2 3 70 20.42 ิ000458 5410506413 ศรพีร ์ ดิษฐะบารุง E21 2 3 70 20.42000426 5410506448 อุรศ ลีวะพงษ์เพียร ิ E21 2 3 68 19.83000457 5410506456 เอกณัฐ กมลรัตน์ E21 1 3 53 15.46000428 5410506553 กัลยรัตน์ ครองมณีรัตน์ E08 2 3 78 22.75000433 5410506561 กานต์ชนก มาศภากร E05 2 3 77 22.46000398 5410506570 เกียรติกมล ตระกูลเกียรติ E03 1 3 59 17.21000426 5410506715 ชตพันธุ์ เกียรติวัชรชัย ิ E03 1 3 83 24.21000434 5410506901 ธนัช จตุรภัทรจรัส E08 1 3 66 19.25000443 5410506936 ธัญญรัตน์ จิระพรสุเธียร E05 1 3 78 22.75000461 5410506995 ปณชัย สนทนานุการ ั E03 1 3 83 24.21000439 5410507177 วรรณรัตน์ รักภักดี E03 1 3 71 20.71000391 5410507282 ศรัณย์ ปุรณะชัยคีร ี E03 2 3 68 19.83000360 5410700112 กันตา ศุขสาตร G01 2 3 74 21.58000315 5410700481 ธัญชนก ชาตะรัตน์ G01 2 3 85 24.79000383 5410700562 นันท์นภัส แพพ่วง G01 2 3 80 23.33000327 5410700643 พิชญา จ่างใจมนต์ G01 1 3 86 25.08
 5. 5. ิ000378 5410700767 มนัชญา วิชาญอนุศษฎ์ G01 2 3 84 24.50000324 5410700945 สลิลทิพย์ โชติรัตนกุล G01 1 3 81 23.63000334 5411000025 ชลธิชา เชาวรักษ์ K01 1 3 77 22.46 ิ000323 5411000581 ชญานิษฐ์ พิสฐสานนท์ K01 1 3 73 21.29000322 5411001625 กุลนิษฐ์ ทองศุภโชค K01 1 3 90 26.25000325 5411001714 ญานิกา พูลพิพัฒน์ K01 1 3 77 22.46 ิิ000350 5411301211 สรนทรา โปริสวาณิชย์ N01 2 3 85 24.79000371 5411302030 สวิชญา อานุภาพไตรรงค์ N02 2 3 73 21.29 ิ000382 5411303893 ธัญลักษณ์ อุดมศลป์ N05 1 3 83 24.21000374 5411303966 นวพร กิจประเสริฐ N05 1 3 89 25.96000379 5411304016 บุณยานุช น่าชม N05 1 3 72 21.00000378 5411304121 ปิ ยะนาถ ม่วงเจริญ N05 1 3 72 21.00000005 5411400651 เพียงใจ เฉลิมวงศ ์ P00 1 3 72 21.00000319 5510100265 กฤษฎา เม ้ยชม A15 1 3 71 20.71000354 5510100613 เบญจรัตน์ ภูมโคกกรวด ิ A15 2 3 64 18.67000357 5510100672 พัชรวรรณ ผิวทอง A15 1 3 44 12.83000358 5510100826 ฤดีมล เพียรดี A15 1 3 73 21.29000377 5510100907 วัศพล เบ็ญจกุล A15 2 3 77 22.46 ิิ000357 5510101008 สรกาญจนา ตาแก ้ว A15 2 3 67 19.54000367 5510101105 อนันต์ วิจนธนสาร ิ A15 2 3 70 20.42000356 5510101156 อาริตา วจีสนทร ุ A15 1 3 68 19.83000436 5510501707 กรกมล รุงพิทยาธร ่ E16 1 3 59 17.21 ิ000417 5510501715 กิตติมา ศวะกุล E16 2 3 68 19.83000463 5510501723 จิระพันธ์ กาทิพย์ E16 1 3 61 17.79000425 5510501863 ธีรนทร์ พลอยศุภผล ิ E16 1 3 65 18.96 ิ000386 5510502738 ชนกฤต นิธพรศรี ิ E35 2 3 65 18.96000429 5510504218 กิตติพงษ์ ไสลเพชร E11 2 3 73 21.29000450 5510504447 พีรวิชญ์ คุณโลก E13 1 3 63 18.38
 6. 6. 000331 5510700521 นริศรา ศรีสถิตย์ธรรม G01 2 3 84 24.50 ิ000349 5510700858 วิมลสร ิ แผ่แก ้วมณี G01 2 3 67 19.54 ิ000363 5510700904 ศศชญา ศรีเสาวคนธร G01 2 3 73 21.29000365 5510701226 ชไมพร ละอองนิล G02 1 3 86 25.08000367 5510701986 ศรัณย์ หุตะเสวี G02 1 3 71 20.71 ี000316 5511101575 จิตริยา วิโรจน์ชวัน L32 2 3 76 22.17000355 5511101583 จิรภัทร จ.จิตต์เจริญชัย L32 1 3 78 22.75000368 5511101591 จิราภา แก ้วพุฒตาล L32 2 3 83 24.21 ์000318 5511101605 ชนนิกานต์ วงศสวัสดิ์ L32 1 3 84 24.50 ั000385 5511101613 ชลดา สงข์อยุทธ์ L32 2 3 81 23.63000352 5511101621 ชลิตา เต่าทอง L32 2 3 72 21.00000343 5511101648 ชานาญ บรรจบ L32 1 3 77 22.46000341 5511101656 ณพนันท์ กรประเสริฐการ L32 1 3 85 24.79000320 5511101672 ณัฐพงศ ์ เลขขา L32 1 3 74 21.58000353 5511101699 ธนภรณ์ โชติมณี L32 2 3 89 25.96000381 5511101702 ธวัชชัย ชุมคง L32 2 3 82 23.92000337 5511101711 ธัญญ์นรี ศุภวาที L32 2 3 62 18.08000370 5511101729 เนตรนภา พิทักษ์คณารักษ์ L32 2 3 76 22.17000355 5511101737 ปริญญ์ เหมพรรณไพเราะ L32 2 3 74 21.58000344 5511101745 พริมา เพ็ชร์คุ ้ม L32 1 3 70 20.42 ิ ี้000348 5511101753 พิชญ์สนี ชทางดี L32 1 3 78 22.75000313 5511101761 พิชามญชุ์ ปาละธนิต L32 1 3 77 22.46 ี000356 5511101770 พิภัสสร ศลวัตสกุล L32 2 3 81 23.63000315 5511101788 พิมพ์รภัส สายจันทร์ L32 1 3 73 21.29 ื้000351 5511101796 ภัทราพร เชอกลาง L32 1 3 81 23.63000375 5511101800 วรพจน์ เชวงเบญจพร L32 2 3 75 21.88 ิ000327 5511101818 วรินราไพ วาสนานนท์ L32 2 3 76 22.17000312 5511101826 วิฆเนศ ด ้วงทอง L32 1 3 72 21.00
 7. 7. 000349 5511101834 วิรตี แตรวิจตร ิ L32 1 3 79 23.04 ิ ้000347 5511101842 วิลาสนี ยิมเลียง ้ L32 1 3 65 18.96 ิ ิ000345 5511101851 ศศพมล ทัศนธารากร L32 1 3 78 22.75000360 5511101869 ศุพัสรา วิชญเศรณี L32 1 3 72 21.00 ิ000366 5511101877 สธนะ ยังประสทธิ์ L32 2 3 81 23.63000322 5511101885 สุจารี แสงวงค์วาณิชย์ L32 2 3 82 23.92000372 5511101893 อลิสา บุญประเสริฐ L32 1 3 87 25.38000332 5511102504 จักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช L36 2 3 72 21.00000384 5511102512 จิรชาติ พนาเวชกิจกุล L36 1 3 62 18.08 ี ่000329 5511102521 จิรชพ แซจู L36 1 3 62 18.08000336 5511102539 ณัฐยา หวังดาลัด L36 2 3 65 18.96000330 5511102547 ดวงกมล เสริมธนะพัฒกุล L36 1 3 60 17.50 ์ ิ000335 5511102555 ธัชพล พงศประสทธิ์ L36 2 3 60 17.50000362 5511102563 ธัญสุดา สนติชัยรัตน์ ั L36 1 3 58 16.92 ่000333 5511102571 ณัฐรัฐ แซหวาง L36 2 3 58 16.92000344 5511102580 วิไล พิรยะไทย ิ L36 2 3 66 19.25000316 5511102598 ศักดิชัย รัตนวงศ ์ ์ L36 1 3 64 18.67000373 5511102601 สุวมล โกมลฤกษ์ ิ L36 2 3 56 16.33000328 5511102610 อรณี พินทุพมล ิ L36 1 3 62 18.08 ิ000347 5511300055 บุษรินทร์ อภิชตชน N03 2 3 70 20.42000379 5511300136 ชลพร เพ็ชรรัตน์ N03 2 3 65 18.96000334 5511300233 ธนธัช ปึ งพงศากุล N03 2 3 64 18.67000326 5511300314 กษิดศ ตันติววัฒนพันธ์ ิ ิ N03 1 3 62 18.08000375 5511300322 ณัฐพล โชคดีพาณิชย์ N03 1 3 71 20.71000353 5511300462 ชยโชติ ชาลีพรหม N03 1 3 54 15.75000381 5511300578 อิทธิ ตังกิตติภาภรณ์ ้ N05 1 3 60 17.50000373 5511302015 กันต์ฤทัย ภาชนสมบูรณ์ชัย N03 1 3 66 19.25 ิ000385 5511302023 กานต์พชชา สงห์อนทร์ ิ ิ N03 1 3 73 21.29
 8. 8. 000807 5511302031 จักรกฤษ มีศรี N03 1 3 71 20.71000317 5511302040 จักษณ์ขจร จารุสาร N03 2 3 78 22.75 ิ000341 5511302058 จิณัชญา ถาวรศร ิ N03 2 3 64 18.67000376 5511302066 จิรพัทธ์ จริยเจริญ N03 1 3 58 16.92000328 5511302074 จิรภัทร ธรรมพรหมกุล N03 2 3 61 17.79 ์000339 5511302082 ชนากานต์ วงศพัฒนเลิศ N03 2 3 76 22.17000380 5511302091 ชนิกา เปลียนศรี ่ N03 2 3 68 19.83000354 5511302104 ชนิดา ขามกุน N03 1 3 84 24.50000364 5511302112 ชลนิชา จิตระเบียบ N03 1 3 62 18.08000317 5511302121 ชวัลรัตน์ ตระการอุดมสุข N03 1 3 71 20.71000408 5511302139 ณพวัฒน์ พุกพิกล ุ N03 2 3 60 17.50000359 5511302147 ณัฏฐา แกล ้วเกษตรกรณ์ N03 2 3 61 17.79000314 5511302155 ณัฐนันท์ จุฑาเพชรรัตน์ N03 1 3 69 20.13000331 5511302163 ณัฐนิช นุกลกิจ ู N03 1 3 72 21.00000368 5511302171 ณัฐพงศ ์ ชังอิน N03 1 3 61 17.79000369 5511302180 ณัฐพร ลิมอุดมศักดิ์ ้ N03 2 3 64 18.67 ิ000335 5511302198 ณิชกุล สงห์ประเสริฐ N03 1 3 75 21.88000346 5511302201 ณิชากร เมฆลอย N03 2 3 72 21.00000350 5511302210 ทศพล ธีรกุลวิจารณ์ N03 1 3 75 21.88000362 5511302228 ธนกฤต เมธีวรัญญู N03 2 3 65 18.96000377 5511302236 ธนพล เข็มทองประดิษฐ์ N03 1 3 67 19.54000320 5511302244 นฤสรณ์ วีรชาติวัฒนา N03 2 3 75 21.88000361 5511302252 นิภาธร โภควรรณากร N03 2 3 75 21.88000358 5511302261 บุษราคัม ดุรยประกิจ ิ N03 2 3 66 19.25000336 5511302279 ปติเทพ ตังศรีวรนันท์ ้ N03 1 3 70 20.42000326 5511302287 ปภณ กมลาสนานนท์ N03 2 3 62 18.08000345 5511302295 ปวีณ เลิศบรรธนาวงศ ์ N03 2 3 59 17.21000342 5511302309 ปิ ยนุช สุรางคนารมภ์ N03 1 3 74 21.58
 9. 9. ิ000359 5511302317 พิชญ์สนี ฉั ตร์ธนะกุล N03 1 3 67 19.54000372 5511302325 พิมลวรรณ ไชยรัตน์ N03 2 3 77 22.46000329 5511302333 พีรยา กิตวรรณประสาร ิ N03 2 3 78 22.75000338 5511302341 ภัทรพล ตาคาชัย N03 2 3 65 18.96000321 5511302350 มณฑา ลีภากรณ์ ้ N03 1 3 85 24.79000343 5511302368 ยมลภัทร เนาสราญ N03 2 3 67 19.54 ิ000338 5511302376 รังสยา อรรจนาวัฒน์ N03 1 3 73 21.29000363 5511302384 รุงรวิน จดแตง ่ N03 1 3 75 21.88 ์ ุ000376 5511302392 รุจรัตน์ หงสศภางค์พันธุ์ ิ N03 2 3 73 21.29000314 5511302406 ฤทัย ทวีจฬาวงศ ์ ุ N03 2 3 59 17.21000365 5511302422 วาสนา เชดชูศักดิสกุล ิ ์ N03 2 3 60 17.50000384 5511302431 ศจีนาฏ เหล่าเสถียรกิจ N03 2 3 73 21.29 ิ000351 5511302449 สทธาปวีร ์ ชวรางกูร N03 2 3 60 17.50000339 5511302473 สุภาดา ชัยเพชร N03 1 3 81 23.63000332 5511302481 อรณัฐ นิตเอกบุตร ิ N03 3 67 19.54 ิ ์ ุ000340 5511302490 อรธิรา ลาภประสทธิสข N03 2 3 71 20.71000382 5511302503 อริศรา พรหมดวง N03 2 3 68 19.83000318 5511303496 ณฐนนท์ ทองใหม่ N05 2 3 66 19.25000389 5511303542 ณัฐพล ทรงสมทรัพย์ N05 1 3 64 18.67000340 5511303593 ธณัฏฐา ริมฝาย N05 1 3 74 21.58000374 5511303615 ธนพร ชัยรัตนวัฒน์ N05 2 3 61 17.79000319 5511303631 ธรชญาน์ สุขสายชล N05 2 3 77 22.46000321 5511303763 เบญจคุณ มหกาญจน์ N05 2 3 69 20.13 ั000323 5511303798 ปนัสญา ธรรมสตย์ N05 2 3 76 22.17 ิ000325 5511303887 พงศธร บุญอภิสทธาภรณ์ N05 2 3 65 18.96000337 5511303909 พรปวีณ์ ประชุมฉลาด N05 1 3 79 23.04 ิิ000380 5511303992 ภควัต กิจสรการ N05 1 3 85 24.79000387 5511304034 ภัทรชนน ยืนชนม์ N05 1 3 64 18.67
 10. 10. 000324 5511304506 อธิษฐ์ นพนิธพัฒน์ ิ N05 2 3 77 22.46 ิ000330 5511304557 อรชพร จันทร์ศร ิ N05 2 3 72 21.00 x 20.72 x 20.2 max 27.42 max 28.29 min 12.83 min 7.58

×