Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2554

11,292 views

Published on

ตรวจสอบคะแนนเบื้องต้น

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2554

  1. 1. หนนา 1/6 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (มดธยมศศกษาปปทท 6) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1031022012 ชพทอโรงเรทยน พลดบพลาชดยพตทยาคมสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด บบรทรดมยยขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 01 02 03 04 05 06 07 08 นดทงสอบ ประชาชน 1 01025013 1311500024088 กนกวรรณ แมนประโคน 43.00 33.13 16.00 25.00 26.50 58.75 25.00 54.00 2 01025019 1311500028211 กรกช สสตบบตร 40.00 37.50 12.00 27.50 31.50 55.00 38.50 56.00 3 01025026 1311500025629 กรนสนทท จวงจสนทรท 31.00 31.25 25.00 15.00 20.50 46.25 20.50 50.00 4 01025032 1311500026081 กรรณณกา แกนวสบรณยา 37.00 30.63 15.00 15.00 30.00 50.00 28.50 30.00 5 01025043 1329900498645 กวววบฒณ หวสงคะพสนธท 36.00 30.63 14.00 12.50 24.00 56.25 29.00 38.00 6 01025049 1311500027061 กสลยาพร พรนอมพพน 44.00 31.88 16.00 10.00 26.50 56.25 32.00 56.00 7 01025056 2119700007192 กาญจนา ยบงประโคน 44.00 27.50 10.00 12.50 25.50 51.25 13.00 52.00 8 01025062 1311500029608 กบลภสทร แสวงตน 23.00 30.63 14.00 20.00 21.00 38.75 20.50 40.00 9 01025073 1311500027672 เกษรา สายสพส 45.00 36.88 15.00 7.50 22.50 52.50 21.50 56.00 10 01025079 1311500026374 ไกรศร สาละ 24.00 30.63 15.00 17.50 19.00 48.75 27.50 44.00 11 01025086 1329900477630 คคาฟฟา สาระเขต 20.00 30.63 12.00 12.50 25.00 46.25 28.50 42.00 12 01025092 1130300088105 จสกรพสนธท จสนทรคาต 42.00 31.25 17.00 20.00 27.50 51.25 28.00 58.00 13 01025103 1311500022646 จสกราวบธ กาบขบนทด 33.00 25.00 12.00 17.50 26.00 47.50 15.00 58.00 14 01025109 1311500026676 จสนทรทชรว นณจณตร 33.00 25.63 14.00 7.50 26.00 43.75 30.00 38.00 15 01025116 1311500024975 จณตวณสบทธณธ สบขสาม 38.00 23.75 18.00 17.50 20.50 41.25 18.50 40.00 16 01025122 1311500027974 จณรายบทธ บพรณะ 30.00 31.88 15.00 15.00 27.50 45.00 22.00 22.00 17 01025133 1311500029241 จบฑามาศ สบขสบาย 36.00 33.75 25.00 27.50 32.00 61.25 39.00 54.00 18 01025139 1310700222559 จบมพล สวนเพชร 31.00 24.38 15.00 7.50 31.50 43.75 23.00 36.00 19 01025146 1311500024932 เจนจณรา ยาประโคน 22.00 22.50 15.00 7.50 27.50 27.50 22.00 24.00 20 01025152 1310700228221 เจษฎา หอมหหก 16.00 25.00 12.00 10.00 20.00 52.50 24.50 40.00 21 01025163 1311500023987 ฉวว มวงามดว 48.00 36.88 19.00 20.00 33.50 50.00 32.00 54.00 22 01025169 1311500024843 จณรสชญา สายยศ 39.00 31.25 17.00 15.00 23.50 60.00 16.50 60.00 23 01025176 1310700230225 ชคานาญ หนบนโชค 38.00 36.88 24.00 15.00 21.50 50.00 28.00 42.00 24 01025182 1311500028903 ชชชนกมล สวายประโคน 29.00 26.25 18.00 17.50 17.00 47.50 14.50 32.00 25 01025193 1279800000077 ณสฐพงษท บบญมาก 37.00 20.63 15.00 12.50 29.50 56.25 11.50 32.00 26 01025199 1311500018681 ณสฐพล เยยนรสมยท 32.00 16.25 13.00 15.00 24.00 38.75 20.00 34.00 27 01025206 1311500028261 ดวงกมล เปปนผาสบข 48.00 36.25 20.00 35.00 29.50 48.75 35.50 52.00 28 01025212 1100701784668 เดชอน สชบสวน 26.00 33.75 15.00 17.50 14.50 45.00 21.00 48.00 29 01025223 1311500026358 ตรวรสตนท เพกประโคน 44.00 38.13 17.00 15.00 20.00 47.50 29.00 40.00 30 01025229 1311500027371 ทรงวบฒณ พพนกลนา 19.00 23.75 15.00 12.50 26.00 48.75 23.50 32.00หมายเหตบ : ชชชอวณชากรบณาตรวจสอบรายละเอวยดทวชหนนาสบดทนายของรายงาน วสนทวช 26/03/2012 05:31:57
  2. 2. หนนา 2/6 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (มดธยมศศกษาปปทท 6) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1031022012 ชพทอโรงเรทยน พลดบพลาชดยพตทยาคมสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด บบรทรดมยยขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 01 02 03 04 05 06 07 08 นดทงสอบ ประชาชน 31 01025236 2311500008579 ทฤษฎว สาละ 37.00 32.50 12.00 20.00 35.50 48.75 20.50 56.00 32 01025242 1239900196682 ทสศนะ โสมวณเศษ 25.00 28.75 19.00 10.00 27.00 57.50 29.00 36.00 33 01025253 1311500028580 ธณณนนาถ คสดชณมา 44.00 36.25 18.00 20.00 27.50 68.75 34.50 64.00 34 01025259 1311500019939 ธนวสฒนท เจรณญรสมยท 41.00 24.38 19.00 20.00 18.00 46.25 23.00 38.00 35 01025266 1310700236053 ธวระพล แปฟนประโคน 34.00 29.38 14.00 7.50 27.50 35.00 33.00 44.00 36 01025272 1311500026811 นครณนทรท การรสมยท 39.00 30.63 19.00 15.00 27.00 65.00 24.50 42.00 37 01025283 1319900338885 นงลสกษณท นณจณตร 36.00 32.50 14.00 12.50 22.50 50.00 22.00 42.00 38 01025289 1311500025653 นพชสย เปรชชองวณชา 28.00 28.75 11.00 12.50 25.00 48.75 23.50 38.00 39 01025296 1311500026463 นฤมล นณพรรสมยท 33.00 33.75 13.00 15.00 31.50 51.25 37.00 50.00 40 01025302 1311500028644 นสนทณยา ชพโพธณธ 46.00 29.38 12.00 20.00 22.00 47.50 18.50 50.00 41 01025313 1310300174786 นนคาผหนง มวศรว 32.00 46.25 24.00 25.00 32.50 57.50 33.50 38.00 42 01025319 1311500023928 นนคาฝน จสนทรทครบ 21.00 31.25 19.00 10.00 19.50 20.00 18.00 20.00 43 01025326 1311500028270 นณตณนสนทท ขณงประโคน 28.00 25.00 19.00 12.50 22.00 58.75 20.50 34.00 44 01025332 1319900334545 นณมณตร วสนรสมยท 45.00 32.50 13.00 12.50 28.00 65.00 36.00 62.00 45 01025343 1311500023901 นณโลบล แกสนอณนทรท 24.00 25.00 19.00 15.00 21.50 42.50 26.00 34.00 46 01025349 1311500028491 นบจรว ฉลาดเจน 42.00 28.75 16.00 32.50 27.50 45.00 22.00 66.00 47 01025356 1311500022727 บรรเจณด ครองชชชน 22.00 27.50 13.00 20.00 22.50 42.50 18.50 20.00 48 01025362 1310700233861 บบญนา แจสมใส 37.00 28.13 25.00 15.00 28.50 47.50 25.50 40.00 49 01025373 1311500029578 บบษกร สบขแสวง 37.00 28.75 13.00 20.00 26.50 55.00 21.50 54.00 50 01025379 1311500026528 ประมบข ภาคคคา 44.00 28.13 23.00 12.50 28.50 52.50 28.00 52.00 51 01025386 1311500024223 ประยพร อาญาเมชอง 27.00 27.50 17.00 12.50 15.50 41.25 24.50 34.00 52 01025392 1310700239303 ประสณทธณธ สสงเกตกณจ 27.00 35.63 14.00 12.50 17.50 42.50 22.50 38.00 53 01025403 1100501073831 ปปจจบบสน สาสะ 28.00 30.63 22.00 10.00 24.50 47.50 18.50 34.00 54 01025409 1310700224357 ปารณฉสตร มสชงมว 15.00 29.38 18.00 2.50 21.50 48.75 23.50 42.00 55 01025416 1311500024738 ผบสดว สวยคา 34.00 28.75 13.00 12.50 29.50 46.25 29.00 48.00 56 01025422 1311500028547 พงศกร เพรวยวพรม 29.00 32.50 11.00 15.00 21.50 40.00 24.50 36.00 57 01025432 1311500028539 พงศธร เพรวยวพรม 32.00 22.50 23.00 0.00 22.00 46.25 28.00 40.00 58 01025438 1310700229464 พลวสฒนท ขอลดกลาง 51.00 25.00 20.00 15.00 29.00 55.00 27.50 46.00 59 01025444 1311500026722 พหพล เสาะหายณชง 35.00 29.38 14.00 30.00 27.50 41.25 19.50 52.00 60 01025450 1311500027389 พณชณตชสย โพธณธเกณด 24.00 29.38 15.00 22.50 23.50 32.50 16.00 26.00หมายเหตบ : ชชชอวณชากรบณาตรวจสอบรายละเอวยดทวชหนนาสบดทนายของรายงาน วสนทวช 26/03/2012 05:31:57
  3. 3. หนนา 3/6 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (มดธยมศศกษาปปทท 6) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1031022012 ชพทอโรงเรทยน พลดบพลาชดยพตทยาคมสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด บบรทรดมยยขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 01 02 03 04 05 06 07 08 นดทงสอบ ประชาชน 61 01025456 1310700217075 พวรณสฐ คคาแกนว 21.00 30.00 17.00 17.50 17.00 48.75 25.00 44.00 62 01025462 1311500027575 ไพรวสน ทนงดว 42.00 31.88 15.00 27.50 30.50 63.75 38.50 52.00 63 01025468 1311500026145 ภนณดา อะโรคา 47.00 35.63 19.00 7.50 24.50 57.50 35.00 48.00 64 01025474 1319900337901 ภรสนยพ แอกประโคน 40.00 28.75 16.00 5.00 30.00 48.75 25.50 48.00 65 01025480 1100701733052 ภาณบวสฒนท สบวรรณเพชร 33.00 23.75 18.00 12.50 26.50 41.25 15.50 42.00 66 01025486 2310700042605 มณณภา สนณทประโคน 29.00 21.88 18.00 12.50 23.50 41.25 23.00 44.00 67 01025492 1310700238447 มานณดา สบขลนอม 26.00 31.25 16.00 20.00 26.50 46.25 39.50 42.00 68 01025496 1310700220114 มาโนช ปานทอง 31.00 30.00 14.00 15.00 21.50 43.75 20.00 46.00 69 01025505 1311500028962 มาลว กชคารสมยท 36.00 35.00 13.00 22.50 26.00 53.75 26.50 38.00 70 01025509 1311500025581 มณนตา นาเจรณญ 39.00 32.50 17.00 20.00 32.00 60.00 26.00 54.00 71 01025513 1311500025459 มณลตรา สณนทรา 35.00 26.25 11.00 12.50 26.00 56.25 33.00 48.00 72 01025521 1311500026684 เยาวรสตนท ยองประโคน 30.00 31.88 8.00 15.00 25.50 47.50 19.50 54.00 73 01025525 1311500026951 รสณยา โนงประโคน 44.00 36.88 14.00 15.00 18.00 47.50 24.00 46.00 74 01025529 2311500008854 รสตนพร เรวยกประโคน 38.00 30.00 14.00 20.00 13.00 45.00 12.00 30.00 75 01025534 1311500023570 รสตนาภรณท แอกประโคน 28.00 28.75 13.00 27.50 25.00 41.25 18.00 22.00 76 01025538 1311500024126 รบสงนภา แปฟนประโคน 39.00 31.88 13.00 12.50 27.50 52.50 31.50 48.00 77 01025542 1311500026447 รบนงฟฟา พรนอมพพน 37.00 32.50 20.00 20.00 25.00 53.75 21.50 52.00 78 01025551 1311500028105 ลสดดารสตนท สบขประโคน 23.00 33.13 10.00 17.50 14.50 43.75 24.00 26.00 79 01025555 1349900605191 ลคาไพ อนบวรรณท 24.00 28.13 16.00 22.50 20.50 37.50 18.50 28.00 80 01025559 1311500024401 วนณดา เจวยรนสย 35.00 31.25 20.00 30.00 22.50 45.00 21.50 58.00 81 01025564 1311500025564 วรรณา จอมประโคน 37.00 30.00 10.00 30.00 23.50 48.75 12.00 44.00 82 01025568 1129900239358 วรบณยบพา สาละ 38.00 41.25 14.00 15.00 26.50 50.00 23.00 46.00 83 01025572 1311500021496 วสชระ บบญประสณทธณธ 32.00 21.88 17.00 20.00 25.00 46.25 27.00 36.00 84 01025581 1311500023791 วสชรว ศรวหาตา 30.00 28.13 18.00 10.00 25.00 32.50 23.00 36.00 85 01025585 1319900358282 วาธณณว การรสมยท 36.00 34.38 15.00 25.00 26.50 48.75 21.00 44.00 86 01025589 1311500026714 วาสนา จารสมยท 32.00 30.00 13.00 15.00 22.00 38.75 11.50 44.00 87 01025594 1311500027761 วาสนา สมนหกตน 47.00 34.38 17.00 20.00 33.00 57.50 29.50 58.00 88 01025598 1311500026269 วณทยา วนเกณด - 40.00 28.00 20.00 28.00 42.50 19.00 32.00 89 01025601 1311500028865 วณภา แถวเถชชอนทอง 41.00 25.63 17.00 27.50 23.00 53.75 16.00 48.00 90 01025605 1311500029314 วณภาวว กระแสโสม 45.00 31.25 15.00 15.00 20.50 42.50 22.00 46.00หมายเหตบ : ชชชอวณชากรบณาตรวจสอบรายละเอวยดทวชหนนาสบดทนายของรายงาน วสนทวช 26/03/2012 05:31:57
  4. 4. หนนา 4/6 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (มดธยมศศกษาปปทท 6) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1031022012 ชพทอโรงเรทยน พลดบพลาชดยพตทยาคมสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด บบรทรดมยยขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 01 02 03 04 05 06 07 08 นดทงสอบ ประชาชน 91 01025610 1311500027702 วณยดา พอกประโคน 34.00 34.38 14.00 20.00 19.50 36.25 24.00 36.00 92 01025614 1319900360805 วณลสยพร สบจณนพรสหม 45.00 35.00 14.00 12.50 31.00 57.50 31.50 52.00 93 01025618 1319900360856 วณไลลสกษณท สบจณนพรสหม 43.00 32.50 22.00 17.50 26.50 47.50 21.50 40.00 94 01025622 1311500028873 วณวรรธนท เครชอเนวยม 34.00 25.63 23.00 15.00 24.00 57.50 25.00 38.00 95 01025626 1311500024860 วณษา สบขแกนว 36.00 26.88 17.00 7.50 19.50 57.50 18.50 50.00 96 01025630 1310700225418 วณสา แกประโคน 36.00 31.25 17.00 12.50 27.50 65.00 16.00 60.00 97 01025634 1311500024657 ววนา คณดถพก 58.00 29.38 17.00 30.00 33.50 52.50 31.00 40.00 98 01025640 1311500025157 ววรยบทธ ผดบงแดน 35.00 22.50 10.00 17.50 30.50 51.25 26.50 50.00 99 01025644 1311500028385 ววรวรรณ จพประโคน 33.00 24.38 24.00 20.00 23.50 42.50 16.50 30.00 100 01025648 1310700237271 ววรวรรณ รอบแควนน 50.00 31.88 17.00 25.00 29.50 61.25 15.00 58.00 101 01025652 1311500026391 ววระศสกดณธ ดวงแล 30.00 23.75 20.00 10.00 29.50 43.75 24.50 36.00 102 01025656 1310700221323 ศราวบฒณ ศสตรพพณนาศ 27.00 17.50 16.00 15.00 19.00 38.75 18.50 20.00 103 01025660 1311500026498 ศสนสนวยท เหมาะเปปนดว 36.00 24.38 17.00 22.50 16.50 40.00 17.50 30.00 104 01025664 1311500028083 ศณรณรสตนท ประยบทธท 35.00 28.75 19.00 12.50 28.50 52.50 24.00 44.00 105 01025670 1311500023146 สมใจ ผพกแกนว 40.00 25.00 18.00 27.50 28.00 42.50 19.50 42.00 106 01025674 1311500023472 สมพร บบตรประโคน 28.00 26.88 21.00 20.00 26.50 41.25 24.50 44.00 107 01025678 1311500023910 สมฤดว โสประโคน 22.00 22.50 20.00 22.50 17.00 40.00 18.50 26.00 108 01025682 1311500025700 สาวณตรว พณมพทสะบาย - - - - - - - - 109 01025686 1311500025424 สณงหา ไดนพรนอม 19.00 26.25 13.00 10.00 22.00 33.75 17.50 28.00 110 01025690 1200100426332 สบกสญญา กระแสสณนธบท 31.00 20.00 14.00 12.50 27.00 46.25 22.00 40.00 111 01025694 1310700239834 สบกสญญา จคานงคทประโคน 39.00 31.88 21.00 20.00 23.00 55.00 30.50 30.00 112 01025700 1311500025181 สบกสญญา สวณนชสย 41.00 28.13 17.00 12.50 23.00 51.25 23.50 62.00 113 01025704 1310700207894 สบจณตรา จารบสณงหท 55.00 39.38 31.00 12.50 29.00 47.50 25.00 56.00 114 01025708 1311500026757 สบชาดา ดาบสมเดยจ 40.00 28.75 25.00 17.50 27.50 62.50 17.50 48.00 115 01025712 2311500008056 สบชาดา พณมพทศณรณ 40.00 38.13 13.00 22.50 23.50 47.50 24.50 48.00 116 01025716 1319900362581 สบชาวดว กาดรสมยท 35.00 30.00 15.00 20.00 22.00 46.25 21.50 44.00 117 01025720 1311500027451 สบดาพร ดวตลอด 48.00 25.63 20.00 20.00 21.00 52.50 23.00 54.00 118 01025724 1311500022158 สบนสนทา มสนธณ 23.00 28.75 16.00 12.50 31.50 40.00 31.00 22.00 119 01025730 1311500027419 สบนารถ สบดตาชพ 17.00 23.75 19.00 10.00 20.50 31.25 21.00 20.00 120 01025734 1310700223598 สบนณษา เรวยกประโคน 33.00 27.50 14.00 20.00 15.50 52.50 16.00 34.00หมายเหตบ : ชชชอวณชากรบณาตรวจสอบรายละเอวยดทวชหนนาสบดทนายของรายงาน วสนทวช 26/03/2012 05:31:57
  5. 5. หนนา 5/6 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (มดธยมศศกษาปปทท 6) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1031022012 ชพทอโรงเรทยน พลดบพลาชดยพตทยาคมสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด บบรทรดมยยขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 01 02 03 04 05 06 07 08 นดทงสอบ ประชาชน 121 01025738 1311500027281 สบพรชสย บบญสวสสดณธ 35.00 31.25 21.00 17.50 20.00 45.00 23.00 42.00 122 01025742 1311500020422 สบพรรณ เสรณมชชชอ 39.00 30.00 18.00 17.50 25.00 42.50 32.00 38.00 123 01025746 1319900351661 สบภาภรณท การเพวยร 46.00 36.25 15.00 20.00 23.00 53.75 27.50 40.00 124 01025750 1311500028997 สบภาวดว คคาแกนว 45.00 37.50 15.00 17.50 24.00 68.75 35.00 64.00 125 01025754 1310700237351 สบมาลว รอดประโคน 33.00 23.75 17.00 17.50 28.00 50.00 18.00 42.00 126 01025760 1311500022794 สบเมธ เกษมบบญ 32.00 28.13 17.00 10.00 23.00 42.50 20.50 34.00 127 01025764 1311500019351 สบรทณน คณดถพก 45.00 26.25 13.00 15.00 19.00 58.75 18.00 50.00 128 01025768 1311500028954 สบวณทยท คคาสวโห 24.00 25.63 19.00 12.50 20.00 53.75 21.50 32.00 129 01025772 1311500029039 สบวณษา โสมวณเศษ 40.00 34.38 14.00 17.50 18.00 65.00 28.50 46.00 130 01025776 1311500027788 เสาวลสกษณท กางรสมยท 34.00 23.75 12.00 22.50 25.00 55.00 22.50 42.00 131 01025780 1311500025599 เสาวลสกษณท ธสนศรว 32.00 18.75 12.00 22.50 26.50 32.50 28.50 40.00 132 01025784 1311500028202 โสภณ สบขประโคน 21.00 28.13 11.00 17.50 19.00 32.50 13.00 22.00 133 01025790 1311500023545 โสภา โสประโคน 24.00 23.13 22.00 12.50 24.50 40.00 14.50 20.00 134 01025794 1311500024321 หสทยา ยอดเหลยก 28.00 22.50 15.00 27.50 16.50 26.25 26.00 42.00 135 01025798 1311500027842 อนสนตท วสบขศรว 31.00 16.25 13.00 22.50 24.50 45.00 15.00 34.00 136 01025802 1119900414541 อนบธณดา งามพรนอม 49.00 34.38 19.00 22.50 24.50 55.00 21.50 40.00 137 01025806 1311500026501 อนบวสฒนท มอบกระโทก 23.00 25.63 15.00 22.50 18.00 53.75 16.50 38.00 138 01025810 1311500028806 อภณญญา การสมยท 28.00 36.88 15.00 10.00 28.00 42.50 28.00 40.00 139 01025814 1369900276049 อรณว กสนรสมยท 28.00 29.38 15.00 12.50 20.00 58.75 31.00 44.00 140 01025820 1311500028814 อรสญญา การสมยท 33.00 29.38 17.00 12.50 25.00 47.50 20.00 40.00 141 01025824 1311500026170 อรบณว เกรสมยท 36.00 32.50 16.00 15.00 16.50 50.00 17.00 46.00 142 01025828 1311500027753 อลณษา ไสนะรา 23.00 26.88 15.00 15.00 17.00 48.75 13.00 50.00 143 01025832 1311500027303 อสญชณา เขยมชสอ 22.00 33.13 19.00 15.00 27.00 52.50 28.00 36.00 144 01025836 1310700229430 อสษฎางคท สสงเกตบกณจ 20.00 27.50 19.00 12.50 32.00 32.50 17.00 32.00 145 01025840 1311500027991 อคาภาภรณท บบญประสณทธณธ 31.00 25.00 19.00 10.00 23.50 43.75 22.00 40.00 146 01025844 1311500028504 อบดมศสกดณธ พรนอมพพน 39.00 25.63 16.00 15.00 26.50 58.75 22.50 32.00 147 01026506 1329900424692 ปปยพสนธท พณชนาหะรว 34.00 38.13 12.00 7.50 26.00 55.00 30.00 54.00 ทดขงหมด 147 คนหมายเหตบ : ชชชอวณชากรบณาตรวจสอบรายละเอวยดทวชหนนาสบดทนายของรายงาน วสนทวช 26/03/2012 05:31:57
  6. 6. หนนา 6/6 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (มดธยมศศกษาปปทท 6) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1031022012 ชพทอโรงเรทยน พลดบพลาชดยพตทยาคมสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด บบรทรดมยยขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพอง รหดส ชพทอวตชา 01 ภาษาไทย 02 สสงคมศหกษา ศาสนาและวสฒนธรรม 03 ภาษาอสงกฤษ 04 คณณตศาสตรท 05 วณทยาศาสตรท 06 สบขศหกษาและพลศหกษา 07 ศณลปะ 08 การงานอาชวพและเทคโนโลยวหมายเหตบ : ชชชอวณชากรบณาตรวจสอบรายละเอวยดทวชหนนาสบดทนายของรายงาน วสนทวช 26/03/2012 05:31:57

×