บทสรุปสําหรับผูบริหาร           การประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1,220 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  1. 1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร การประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) เปนกรอบในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไดแก ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตยความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาดกายและใจ ความสามัคคี และความมีน้ําใจใน 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม (Context) ดานปจ จัย เบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต(Product) และ 2) เพื่อประเมิน ประสิทธิผลการดําเนิน งานของโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในดานการพัฒนาคุณลัก ษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และดานรางวัลเกียรติยศ และหลักฐานการไดรับรางวัล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากการกําหนดขนาดสุมตัวอยางตามตารางสุมเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie and D.W. Morgan . อางถึงในสุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ. 2542 : 84) จําแนกกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงค ดังนี้ กลุมที่ 1 เปนกลุมตัวอยางครูจํานวน 31 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14 คน ใหขอมูลดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน และดานกระบวนการ กลุมที่ 2 เปนกลุมตัวอยางจาก ครูจํานวน 31 คน นักเรียน จํานวน 230คน เป นผูใ หขอมูล ดานผลผลิต และผลกระทบของโครงการ คุณภาพของแบบสอบถาม ปรากฏวาแบบสอบถามฉบับที่ 1 ประเมินดานสภาพแวดลอม (Context) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับจํานวน 7 ขอเทากับ .8556 ฉบับที่ 2 ประเมินดานปจ จัยเบื้องตน (Input) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับจํานวน 10 ขอเทากับ .8573 ฉบับที่ 3 ประเมินดานกระบวนการ (Process) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับจํานวน 10 ขอเทากับ .8743 ฉบับที่ 4 ประเมินดานผลผลิต (Product) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับจํานวน 96 ขอ เทากับ.9139 และฉบับที่ 5 แบบสอบถามประเมินคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมตามคุณ ธรรมพื้นฐาน 8ประการ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จํานวน 80 ขอ เทากับ .8924 เมื่อไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณแลว นําไปวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยคํานวณ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกอนและหลังการดําเนินโครงการ โดยใชสูตร t-test fordependent sample ซึ่งสรุปผลรายงานการประเมินไดดังนี้

×