หนนา 1/4                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 2/4                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 3/4                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
หนนา 4/4                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวงชด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Individual score 2554_m3_1058020046

397 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Individual score 2554_m3_1058020046

 1. 1. หนนา 1/4 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1058020046 ชพทอโรงเรทยน ทองสวดสดตดวตทยาคารสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด แมชฮชองสอนขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 1 58201951 1580400185559 กนกศศกดดด กองแกนวสดใส 40.20 46.00 28.00 42.40 24.00 50.00 35.00 16.00 2 58201952 1580400196054 เกรรยงศศกดดด จอมปวง 20.80 48.00 16.00 43.20 32.00 37.50 35.00 40.00 3 58201953 1839900456328 คดรากร รศตนออไร 55.70 42.00 42.00 45.60 48.00 50.00 47.50 52.00 4 58201954 1501600117574 จตอรพร มายา - - - - - - - - 5 58201955 1580400194442 จศกรกฤษณณ ศรรบอศยณ 54.80 42.00 28.00 29.60 48.00 60.00 45.00 50.00 6 58201956 1580400193918 จอพารศตนณ บอญสมจดตตณ 50.50 32.00 36.00 26.40 28.00 42.50 42.50 50.00 7 58201957 2630400057957 จอรรรศตนณ ชนะเผผาภภรร 68.50 50.00 34.00 26.40 34.00 60.00 55.00 52.00 8 58201958 1450200246741 จอฬารศตนณ สดทธดการ 58.00 54.00 26.00 23.20 24.00 55.00 42.50 30.00 9 58201959 1580400191338 ชนนดกานตณ คคคาคอณ 51.40 44.00 26.00 23.20 22.00 55.00 50.00 36.00 10 58201960 1580400195970 ชยณศฐ ทองนพคอณ 41.80 46.00 30.00 20.00 38.00 72.50 42.50 52.00 11 58201961 1580400191591 ชศชวาล ขศนตดฟอง 43.20 36.00 16.00 29.60 24.00 50.00 27.50 36.00 12 58201962 1580400192873 ชศชวาลยณ แสงสวศสดดด 58.70 48.00 32.00 23.20 44.00 57.50 50.00 30.00 13 58201963 1580400196186 ชานนทณ ชมภภวศน 50.70 38.00 32.00 32.80 34.00 50.00 45.00 38.00 14 58201964 1580400190323 ชอตดกาญจนณ ประยภร 58.00 52.00 20.00 20.00 22.00 60.00 52.50 58.00 15 58201965 1580400186539 ชอตดมา ปปนทวศง 41.10 50.00 24.00 20.00 26.00 45.00 40.00 26.00 16 58201966 1580400186504 ญานดกา ยาวดราช 39.30 30.00 26.00 26.40 26.00 47.50 50.00 52.00 17 58201967 1509902776659 ณศชชา วรรวศฒนโยธดน 58.70 42.00 24.00 23.20 28.00 50.00 35.00 48.00 18 58201968 1580400189074 ทดวศตถณ บางออน 48.40 32.00 26.00 39.20 26.00 52.50 47.50 34.00 19 58201970 1580400188175 ธาวดน วงศณมะโน 49.10 42.00 36.00 26.40 24.00 45.00 45.00 52.00 20 58201971 1509901702601 ธดปไตย ไทยตรง 49.10 50.00 44.00 29.60 48.00 57.50 47.50 44.00 21 58201972 1630500095895 ธดวา เสสอชภชรพ 50.70 48.00 30.00 16.80 30.00 55.00 42.50 46.00 22 58201973 1580400191885 ธรรศศกดดด โสมดยะ 22.60 30.00 28.00 26.40 18.00 32.50 27.50 32.00 23 58201974 1580400190692 นครดนทรณ หลวงมะลด 44.30 36.00 20.00 29.60 16.00 47.50 17.50 20.00 24 58201975 1580400189686 นนคาทดพยณ ธรรมวาณร 56.20 44.00 32.00 32.80 36.00 60.00 50.00 56.00 25 58201976 1505200010407 บงกชกร คคาเรสอง - - - - - - - - 26 58201977 1580400188825 บารมร ศรรบอศยณ 48.40 26.00 24.00 32.80 30.00 47.50 47.50 24.00 27 58201978 1580400190218 ปฏดภาณ ยากองโค 65.30 56.00 48.00 66.40 66.00 52.50 52.50 54.00 28 58201979 1580400189384 ปฐพร โพธด 40.20 50.00 22.00 26.40 22.00 62.50 50.00 32.00 29 58201980 1580400186806 ปรรชาพล ยานะกอล 51.60 36.00 32.00 20.00 34.00 62.50 47.50 52.00หมายเหตอ : ชสคอวดชากรอณาตรวจสอบรายละเอรยดทรคหนนาสอดทนายของรายงาน วศนทรค 27/04/2012 09:34:22
 2. 2. หนนา 2/4 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1058020046 ชพทอโรงเรทยน ทองสวดสดตดวตทยาคารสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด แมชฮชองสอนขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 30 58201981 1580400186601 ปารเมศ กศนทะวงคณ 40.90 44.00 26.00 26.40 34.00 57.50 47.50 54.00 31 58201982 1501200106524 พราวฟฟา กศนเพชร 30.40 40.00 16.00 23.20 30.00 55.00 35.00 34.00 32 58201983 1580400193845 พดฆเนศ บอญสม 43.60 58.00 20.00 36.00 38.00 55.00 40.00 38.00 33 58201984 1580200066939 พดรอณ ฐดตดมโนกอล 51.40 62.00 58.00 42.40 38.00 55.00 60.00 60.00 34 58201985 1580400193179 พดไลพรรณ เลดศหลศคงหลาย 45.00 36.00 40.00 29.60 32.00 40.00 47.50 46.00 35 58201986 2580401044612 เพลดนจดต สศงฆสาโร 62.80 44.00 26.00 29.60 24.00 57.50 50.00 44.00 36 58201987 1501200106532 เพรยงดาว กศนเพชร - - - - - - - - 37 58201988 1580400192687 ภศทราภรณณ คคายอด 60.50 54.00 30.00 16.80 30.00 47.50 52.50 46.00 38 58201989 1580400198243 มงคล ดวงทดพยณ 43.40 36.00 32.00 26.40 34.00 55.00 47.50 44.00 39 58201990 1580400187535 ระพรพศฒนณ ชศยกอลเรสองรอง 49.10 40.00 20.00 32.80 18.00 60.00 55.00 32.00 40 58201991 1510100292058 รอนงสดนร สอนศนตตะ 49.30 46.00 34.00 32.80 32.00 45.00 50.00 46.00 41 58201992 1580400193136 ลลดตา ใฝฝฝากจรรยา 33.60 36.00 16.00 23.20 26.00 52.50 42.50 38.00 42 58201993 1580400189589 ลศดดาวศลยณ ประเลา 45.20 38.00 26.00 29.60 22.00 47.50 47.50 42.00 43 58201994 1580400190412 วงศกร จดตดา 61.40 48.00 40.00 39.20 40.00 67.50 62.50 48.00 44 58201995 1580400187578 วรกานตณ ตตาตอผน 60.50 54.00 26.00 29.60 30.00 57.50 55.00 52.00 45 58201996 1580400186067 วรพรรณ ประเสรดฐ 39.30 46.00 24.00 23.20 26.00 60.00 32.50 40.00 46 58201997 1580400187497 วราภรณณ มหาสดงหณ 48.40 44.00 32.00 29.60 20.00 45.00 40.00 52.00 47 58201998 1509970036371 วรดศรา เรสอนพศนธณ 41.10 50.00 24.00 32.80 30.00 50.00 45.00 50.00 48 58201999 1580400186415 วโรดม ใฝฝรศกษาทรศพยณ 32.20 24.00 22.00 26.40 14.00 17.50 27.50 22.00 49 58202000 1580400193608 วศนวดสาขณ วรรณตดตบ 44.50 44.00 20.00 23.20 22.00 52.50 20.00 32.00 50 58202001 1580400192440 วศลลร คอนมครองอนอชา 62.80 40.00 36.00 16.80 22.00 47.50 50.00 60.00 51 58202002 1505200016642 วดมลสดรด แกนวเสมอ 61.40 46.00 28.00 26.40 32.00 52.50 42.50 48.00 52 58202003 1580400196658 วดรศตนณ ลรพงษณสาน 57.30 46.00 30.00 32.80 38.00 57.50 40.00 46.00 53 58202004 1580400191940 วดสสอตา ทยาน 50.00 36.00 24.00 32.80 32.00 60.00 40.00 38.00 54 58202005 1589900095085 ศสอภา นศนทประเสรดฐสอข 42.50 36.00 24.00 23.20 40.00 47.50 40.00 42.00 55 58202006 1580400189392 ศอภกร ใฝฝปปญญา 38.60 16.00 28.00 29.60 24.00 50.00 32.50 36.00 56 58202007 1580400195716 สรรเสรดญ ศรรชศย 45.00 30.00 30.00 29.60 38.00 57.50 35.00 52.00 57 58202008 1580400188426 สรดยา แกนวกนอ 53.90 44.00 16.00 29.60 38.00 65.00 45.00 38.00 58 58202009 1580400189112 สหรศฐ จคารศส 39.30 36.00 20.00 36.00 32.00 47.50 40.00 32.00หมายเหตอ : ชสคอวดชากรอณาตรวจสอบรายละเอรยดทรคหนนาสอดทนายของรายงาน วศนทรค 27/04/2012 09:34:22
 3. 3. หนนา 3/4 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1058020046 ชพทอโรงเรทยน ทองสวดสดตดวตทยาคารสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด แมชฮชองสอนขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพองลสาดดบ เลขททท เลขประจสาตดว ชพทอ - สกบล 91 92 93 94 95 96 97 98 นดทงสอบ ประชาชน 59 58202010 1839900465581 สหรศฐ สอขบรรจง 30.60 32.00 22.00 20.00 24.00 30.00 25.00 38.00 60 58202011 1580400189040 สดรดยาภา กอหลาบพนา 64.40 62.00 36.00 29.60 32.00 52.50 55.00 54.00 61 58202012 1580400189678 สอกศลยณ แสงสอวรรณณ 54.60 48.00 28.00 26.40 34.00 67.50 50.00 66.00 62 58202013 1580400188931 สอพรรณษา พะหลวง 60.50 44.00 58.00 42.40 34.00 55.00 30.00 56.00 63 58202014 1580400197999 หทศยรศตนณ แกนวอนศนตณ 40.90 44.00 32.00 20.00 32.00 40.00 42.50 40.00 64 58202015 1580400181286 อนอชา สดงหณสภตร 39.30 30.00 30.00 16.80 26.00 47.50 42.50 52.00 65 58202016 1580400190366 อรณร มารดาวงศณ 62.10 50.00 38.00 23.20 46.00 57.50 42.50 54.00 66 58202017 1580600054792 อรทศย หยกลศกษณะไพร 53.00 44.00 28.00 20.80 32.00 50.00 47.50 48.00 67 58202018 1580600059301 อรนอช พรฤทธา 58.70 54.00 34.00 36.00 24.00 55.00 47.50 48.00 68 58202019 1580400192105 อารรยา ประพฤทธดดวณดชา 44.10 34.00 26.00 42.40 34.00 57.50 45.00 52.00 69 58202020 1580400192571 อคาพร โฉมพรรณ 38.60 34.00 28.00 32.80 30.00 37.50 35.00 42.00 ทดขงหมด 69 คนหมายเหตอ : ชสคอวดชากรอณาตรวจสอบรายละเอรยดทรคหนนาสอดทนายของรายงาน วศนทรค 27/04/2012 09:34:22
 4. 4. หนนา 4/4 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2554 ฉบดบททท 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบบคคลรหดสโรงเรทยน 1058020046 ชพทอโรงเรทยน ทองสวดสดตดวตทยาคารสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด แมชฮชองสอนขนาดโรงเรทยน กลาง ทททตดขงโรงเรทยน ในเมพอง รหดส ชพทอวตชา คะแนนเตตม 91 ภาษาไทย 100.00 92 สศงคมศศกษา ศาสนาและวศฒนธรรม 100.00 93 ภาษาอศงกฤษ 100.00 94 คณดตศาสตรณ 100.00 95 วดทยาศาสตรณ 100.00 96 สอขศศกษาและพลศศกษา 100.00 97 ศดลปะ 100.00 98 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 100.00หมายเหตอ : ชสคอวดชากรอณาตรวจสอบรายละเอรยดทรคหนนาสอดทนายของรายงาน วศนทรค 27/04/2012 09:34:22

×