ปี 2548

309 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ปี 2548

  1. 1. จํานวนนักเรียนจําแนกตามเพศ-หองเรียน, จํานวนหองเรียนและครูที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2548 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี หอง ชาย หญิง รวม จํานวนหองเรียน ชั้นเรียน 1/1 20 25 45 ตามแผน ตามจัด 1/2 24 20 44 ม.1 6 6 1/3 32 14 46 ม.2 6 4 1/4 20 25 45 ม.3 6 4 รวม 96 84 180 รวม ม.ตน 18 14 2/1 13 28 41 ม.4 2 2 2/2 18 21 39 ม.5 2 2 2/3 21 17 38 ม.6 2 2 2/4 20 13 33 รวม ม.ปลาย 6 6 2/5 22 13 35 รวมทั้งหมด 24 20 รวม 94 92 186 3/1 11 26 37 3/2 16 21 37 3/3 16 18 34 3/4 19 20 39 รวม 62 85 147 รวม ม.ตน 252 261 513 4/1 15 25 40 4/2 14 16 30 รวม 29 41 70 5/1 14 19 33 5/2 17 11 28 รวม 31 30 61 6/1 10 25 35 6/2 15 20 35 รวม 25 45 70รวม ม.ปลาย 85 116 201 รวมทั้งหมด 337 377 714ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2548 เสาวลักษณ อาษานอก……….ผูกรอกขอมุล

×