Greenprogress

501 views

Published on

Μελετάμε, σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε ένα απόλυτα οικονομικά βιώσιμο Φωτοβολταϊκό Σύστημα, παρέχοντας αξιοπιστία και λειτουργικότητα ανάλογα με το χώρο και τις δυνατότητες επένδυσης σας.

Με την εφαρμογή "Πράσινων" λύσεων επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διασφάλιση πεπερασμένων πηγών ενέργειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.

Green Progress Partnership | Ανακαινίσεις κτιρίων - διαμερισμάτων | Eγκατάσταση φωτοβολταικών τόξων | ανακατασκευή ενεργειακών διαμερισμάτων - κτιρίων

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Greenprogress

 1. 1. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS A Meenix.eu case study
 2. 2. mind mapping Ïé ðñþôåò óçìåéþóåéò êáôáãåãñáììÝíåò ìå ôç ìÝèïäï ôïõ Mind Mapping ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç ìå ôïí ðåëÜôç. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 3. 3. name generation Ôá ðñïôåéíüìåíá ïíüìáôá ãéá ôçí íÝïóýóôáôç åíåñãåéáêÞ ôå÷íéêÞ åôáéñßá, ìå âáóéêÝò õðçñåóßåò, ôçí åãêáôÜóôáóç öùôïâïëôáúêþí óõóôçìÜôùí êáé ôçí åíåñãåéáêÞ áíáêáôáóêåõÞ êôéñßùí. ÌÝóá áðü Ýíá ðëÞèïò ðñïôåéíþìåíùí ïíïìÜôùí, ï ðåëÜôçò êáôÝëçîå óôïí ôßôëï “Green Progress Partnership”. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 4. 4. logo concepts G R E E N PROGRESS G R E E N PARTNERSHIP P R O G R E S S PARTNERSHIP Áöïý áðïññßøáìå áñêåôÜ concepts, äïõëÝøáìå êáé ðñïôåßíáìå óôïí ðåëÜôç 6 äéáöïñåôéêÞò öéëïóïößáò Selected concept ó÷Ýäéá. G R E E N GREEN P R O GP AR T NEE RSH IS P R O G R E S S R S P PARTNERSHIP All concepts GREEN P R O G R E S S PARTNERSHIP GREEN P R POR TG E RRS H EP S S A N I GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 5. 5. selected concept Ôï åðéëåãìåíï ó÷Ýäéï ôï êáôáóêåõÜóáìå åðçññåáæüìåíïé áðü ôçí áíôßäñáóç ôïõ íåñïý üôáí ìéá óôáãüíá ðÝöôåé óå áõôü. ÁõôÞ ç êßíçóç äçëþíåé åíÝñãåéá êáé ÷áñáêôçñßæåé ôçí åîÝëéîç ôçò êßíçóçò. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 6. 6. website wireframe Ôá ðñþôá ó÷Ýäéá ãéá ôçí äïìÞ ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 7. 7. website design Ðñþôá óôï Photoshop êáé óôç óõíÝ÷åéá äéá÷ùñßæïíôÜò ôï ìå CSS êáé HTML, äþóáìå óôá ðñþôá ó÷Ýäéá æùÞ. O Êþäéêáò ôçò éóôïóåëßäáò Ý÷åé åíáñìïíéóôåß ðëÞñùò ìå ôá ðñüôõðá ôïõ äéåèíïýò ïñãáíéóìïý W3C ãéá XHTML êáé CSS. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 8. 8. information structure ÓõããñÜøáìå ôá êåßìåíá êáé ìå óõãêåêñéìÝíç äïìÞ ôçò ðëçñïöïñßáò ðåôý÷áìå íá åßíáé åõêïëïäéÜâáóôá, äéá÷ùñéóìÝíá êáé îåêïýñáóôá. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 9. 9. twitter channel Ðñïþèçóç ôçò Green Progress ìÝóù ôïõ êáíáëéïý twitter. http://www.twitter.com/greenprogressgr GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 10. 10. facebook channel Business Page Ðñïþèçóç ôçò Green Progress ìÝóù ôïõ êáíáëéïý facebook. Green Progress Partnership Business Page GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 11. 11. facebook channel “èÝëù ìéá ðñÜóéíç áèÞíá” facebook promote group Ðñïþèçóç ôçò Green Progress ìÝóù ôïõ êáíáëéïý facebook. “èÝëù ìéá ðñÜóéíç áèÞíá” facebook promote group GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 12. 12. identity design / guideline ðßóù ìÝñïò Ó÷åäéáóìüò êáé ïäçãüò ó÷åäéáóìïý ôçò åôáéñéêÞò ôáõôüôçôáò ôçò Green Progress Partnership. ìðñïóôá ìÝñïò GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS
 13. 13. GREEN PROGRESS P A R T N E R S H I P , ATHENS-SYROS A Meenix.eu case study

×