Agro-Nieuwsbrief                          Uitgave: augustus 2012In deze nieuwsbrief:      ...
Dat is onredelijk                      pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten      ...
Begrotingsnormen veehouderij                             VleeskuikensBij het opstellen van be...
Hoofdlijnen nieuw meststelsel                              Regio      2013   2014  ...
Subsidie mestsilo’s, energie-                 met 10 melkkoeien, 24 fokzeugen, 114 vleesvar-       ...
formule kan geen toepassing worden gegeven als een    Vanwege een vermeende niet-naleving van de rand-zinvol gebruik v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agro Nieuwsbrief Augustus 2012 Van Noord Accountants En Belastingadviseurs

320 views
252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agro Nieuwsbrief Augustus 2012 Van Noord Accountants En Belastingadviseurs

 1. 1. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: augustus 2012In deze nieuwsbrief: - Er mogen pas investeringsverplichtingen wordenBedrijfsvoering aangegaan na ontvangst van de toewijzing. Wijziging pachtnormen 2 - Er wordt een lening afgesloten bij een kredietver- Begrotingsnormen veehouderij 3 strekker voor ten minste drie jaar. De lening moetFiscaal minimaal de hoogte hebben van de kosten die Wijziging hoge btw-tarief 2 onder de subsidie vallen.Juridisch - De investering (bijvoorbeeld een trekker) moet Dat is onredelijk 2 minstens vijf jaar op het bedrijf gehouden worden. Burger mag niet in bedrijfswoning 5 Wanneer binnen vijf jaar de trekker wordt ver- Verzonden of ontvangen 6 kocht, dan moet het bedrag uit de verkoop wordenMestwetgeving besteed aan een vervangend bedrijfsmiddel, in dit Hoofdlijnen nieuw meststelsel 4 geval een nieuwe trekker. Het feitelijk gebruik van grond 1 - De investeringen moeten voor 1 juli 2015 zijnMilieu afgerond. Inwerkingtreding activiteitenbesluit landbouw opnieuw uitgesteld 5Subsidies Subsidie jonge landbouwers 1 Het feitelijk gebruik van grond Subsidie mestsilo’s, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 5 Alleen een grondgebruiksverklaring is niet voldoende Geen bedrijfstoeslag na weigeren bedrijfs- om grond mee te tellen voor de mest en voor het ver- controle 6 zilveren van toeslagrechten. Dit hebben verschillende Pimp uw toeslagrecht 4 landbouwers ervaren, met grote kortingen op de uitbe-Belangrijke data 6 taling van toeslagrechten en mestboetes als gevolg, omdat zij zo de gebruiksnormen hadden overschre- den. Als u grond met een grondgebruiksverklaring gebruikt voor het verzilveren van toeslagrechten en mestafzet, zorg er dan voor dat u de grond ook feitelijk beheert. Vaak begint het met de vraag van een grondeigenaar of er wat mest op het land gebracht kan worden. Om- dat mestafzet c.q. gebruiksnormen bij veel bedrijven welkom zijn, is een ‘ja’ vaak gemakkelijk gegeven. Vaak zijn het maar kleine stukjes, waardoor beheer lastig is en er soms ook nog eigen dieren als schapen, geiten of paarden op lopen. Deze grond is niet ge- schikt om op te geven, maar eventueel wel om via hetSubsidie jonge landbouwers zogenaamde boer-boer-transport mest af te zetten.De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt Een collega ervoer aan den lijve wat de gevolgen kun-opengesteld in de periode 1 tot en met 26 oktober nen zijn. Hij gaf gronden op voor de mestafzet en2012. Voor deze regeling komen agrariërs in aanmer- stond de eigenaren van de grond toe schapen enking die op het moment van aanvragen jonger zijn dan paarden op deze grond te weiden. Dienst Regelingen40 jaar en minder dan drie jaar geleden het landbouw- zette een streep door deze grond, waardoor hij gekortbedrijf hebben overgenomen. De bedrijfsovername werd op zijn bedrijfstoeslag en een deel van de mest-moet geheel zijn afgerond. Dit moet blijken uit een gebruiksruimte verviel. Dit laatste betekende een over-notariële akte of een door de Grondkamer goedge- schrijding van de gebruiksnormen, waar een mest-keurde pachtovereenkomst. boete voor werd opgelegd.De subsidie bedraagt 25% over maximaal € 80.000. Daarnaast kreeg hij nog een waarschuwing voor hetInvesteringen die voor een andere subsidieregeling in onjuist invullen van zijn Gecombineerde opgave.aanmerking komen, worden van de investeringsrege- Feitelijk gebruiken betekent zelf bemesten, zelfling jonge landbouwers uitgesloten (bijvoorbeeld exploiteren en zelf de beslissingen nemen over deduurzame stallen, energiebesparing). grond. Alleen opgeven en er een keer mest naartoe rijden is onvoldoende.De volgende voorwaarden gelden:AGRO-Nieuwsbrief -1-
 2. 2. Dat is onredelijk pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven in de afgelopenEen landbouwer kreeg voor één foutje bij zijn runderen vijf jaar (2006 tot en met 2010). De goede bedrijfsre-een korting van 1% op de uitbetaling van zijn bedrijfs- sultaten in met name de akkerbouw in 2010 zijn aantoeslag. Omdat dit de tweede keer was in een periode de berekening toegevoegd, terwijl het magere jaarvan 3 jaar, werd deze verhoogd naar 3% (factor 3). 2005 komt te vervallen. Dit betekent dat in de akker-Alle bijna 1.100 dieren stonden juist geregistreerd op bouwgebieden de pachtnorm is gestegen.één na. Na ontdekking door de AID had hij dit direct Pachtprijsgebied Norm Norm Verander-hersteld. 2012 2011 percentage (€ / ha) (€ / ha)Omdat fouten maken menselijk is, beriep de landbou- Los bouw- en graslandwer zich op het zogenaamde evenredigheidsbeginsel. Bouwhoek en Hogeland 712 697 2 Veenkoloniën en Oldambt 477 431 11Dit is geregeld in lid 2 van artikel 3.4 van de Algemene Noordelijk weidegebied 603 619 -3wet bestuursrecht: ” 2. De voor één of meer belang- Oostelijk veehouderijgebied 548 613 -11hebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen Centraal veehouderijgebied 623 635 -2niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het IJsselmeerpolders 1.086 1.041 4besluit te dienen doelen.’’ Westelijk Holland 515 396 30 Waterland en Droogmakerijen 387 429 -10 Hollands/Utrechts weidegebied 582 542 7Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oor- Rivierengebied 739 769 -4deelde dat de belangenafweging die in dit verband Zuidwestelijk akkerbouwgebied 742 660 12dient plaats te vinden, wordt beperkt voor zover dit Zuidwest-Brabant 619 631 -2voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. In dit geval, Zuidelijk veehouderijgebied 634 679 -7 Zuid-Limburg 715 670 7waarin vaststaat dat sprake was van de overtredingvan een voor de toekenning van landbouwsteun Los tuinlandgeldende randvoorwaarde, volgt uit artikel 71, vijfde lid Westelijk Holland *) 1.533 1.247 23van Verordening (EG) nr. 1122/2009 dwingend dat Rest van Nederland 944 1.235 -24een randvoorwaardenkorting van 3% moest worden *) excl. boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop enopgelegd. Hoe klein de overtreding en hoe redelijk het Rijneveldverzoek van de landbouwer om kwijtschelding ookwas, de Europese Verordening verbiedt dit. Agrarische bedrijfsgebouwen Het pachtsysteem voor agrarische bedrijfsgebouwen is gemoderniseerd. Het nieuwe systeem werkt ook met hectarenormen, maar deze wijken op de volgendeWijziging hoge btw-tarief punten af van het oude systeem: - de hectarenormen zijn gebaseerd op de gemiddel-Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19 de kosten van gebouwen in eigendom;naar 21%. Voor de vraag welk btw-tarief van toepas- - de staffeling, waarbij de hectarenorm afneemtsing is, geldt als hoofdregel dat het moment van leve- naarmate het aantal hectares toeneemt, is komenring van een goed of dienst bepalend is. Het moment te vervallen;waarop de factuur wordt opgemaakt of de betaling - het aantal doelmatigheidsklassen is uitgebreidplaatsvindt, is niet van belang. Alleen als de levering van 3 naar 6;van een goed of een dienst voor 1 oktober 2012 heeft - er wordt een nieuwe indeling in bedrijfstypenplaatsgevonden, geldt het btw-tarief van 19%. gehanteerd, te weten: akkerbouw-, melkvee- en overige bedrijven;Voor ondernemers die in de btw-regeling vallen, zal de - de hectarenormen worden jaarlijks aangepast metverhoging van het btw-tarief weinig gevolgen hebben. behulp van de bouwkostenindex in plaats van hetDeze kunnen de extra in rekening gebrachte btw via prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.hun btw-aangifte terugkrijgen van de belastingdienst.Voor particulieren en ondernemers die onder de land- Tabel: Hoogst toelaatbare pachtprijs in euro’s perbouwregeling vallen, is de verhoging van het btw-tarief hectare voor bedrijfsgebouwen in 2012, afhankelijkuiteraard wel nadelig. van doelmatigheid gebouwen:Let op Valt u onder de landbouwregeling? Probeer Aard bedrijf Akker- Melk- Overig een goed of dienst dan nog voor 1 oktober bouw vee 2012 geleverd te krijgen. Doelmatigheid Nieuw 446 1.145 689 Zeer goed 351 901 543 Goed 268 688 414Wijziging pachtnormen Redelijk 197 505 304 Matig 137 352 212Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de Slecht 79 202 122hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2012 berekend,welke op 1 juli 2012 van kracht zijn geworden. DeAGRO-Nieuwsbrief -2-
 3. 3. Begrotingsnormen veehouderij VleeskuikensBij het opstellen van begrotingen voor de lange termijn Het saldo inclusief berekende rente is voor de lange(bijv. bij investeringsplannen) zal voor toekomstige termijn vastgesteld op € 17,80 per 100 opgezette 2prijsontwikkelingen uitgegaan moeten worden van kuikens of € 28,50 per m .objectieve gegevens. Daartoe worden jaarlijks begro-tingsnormen voor de diverse veehouderijsectoren op- Prijsverwachtingengesteld door vertegenwoordigers uit de sector. De Omschrijving Prijshieronder genoemde prijzen zijn steeds exclusief Opbrengstprijs € 0,77 per kgomzetbelasting. Aankoopprijs € 0,31 per kuiken Voerprijs € 27,00 per 100 kgZeugenhouderijDe biggenproductie per zeug per jaar is vastgesteld Vleeskuikenouderdierenop 27,5. De voerwinst voor de lange termijn is Voor vleeskuikenouderdieren is het saldoongewijzigd vastgesteld op € 484 per gemiddeld vastgesteld op € 5,30 per geplaatste hen.aanwezige zeug per jaar. De overige toegerekendekosten zijn begroot op € 177, waardoor een saldo Prijsverwachtingenvan € 307 resulteert. Omschrijving Prijs Broedeieren € 17,00 per 100 eierenPrijsverwachtingen Slachthennen € 0,40 per kgOmschrijving Prijs Aankoopprijs hennen € 9,90 per stukBiggenprijs € 38,50 per big Productievoer € 22,50 per 100 kgZeugenvoer € 22,00 per 100 kgBiggenvoer € 33,00 per 100 kg Melkveehouderij De gemiddelde melkprijs tot en met 2022 wordtVleesvarkenshouderij ingeschat op € 32,50 per 100 kg melk bij 4,40% vetIn de vleesvarkenshouderij wordt uitgegaan van een en 3,50% eiwit. Bij afwijkende gehalten wordt degroei van 800 gram, een voederconversie van 2,65 volgende formule gehanteerd:en een geslacht gewicht is 92,4 kg. De voerwinst is (€ 3,40 x %vet) + (€ 6,30 x %eiwit) - € 3,65.begroot op € 75 per jaar en het saldo € 62 pergemiddeld aanwezig vleesvarken. Prijsverwachtingen Omschrijving PrijsPrijsverwachtingen Standaardbrok € 18,00 per 100 kgOmschrijving Prijs Eiwitrijke brok € 20,75 per 100 kgVleesprijs € 1,28 per kg Zeer eiwitrijke brok € 26,00 per 100 kgBiggenprijs € 39,40 per big Snijmaïs (incl. oogsten) € 42 per tonVoerprijs € 21,50 per 100 kg K.A.S. (8 ton bulk) € 33 per 100 kg NP 26-7 (8 ton bulk) € 40 per 100 kgLeghennenHet saldo voor de lange termijn per hen, inclusief Mestafzetkostenberekende rente, is voor witte hennen in De kosten van de afzet van mest zijn niet in dekoloniehuisvesting vastgesteld op € 2,86, voor saldo’s opgenomen. Deze kosten zijn onder meerbruine scharrelhennen op € 3,45, voor bruine afhankelijk van de regio en de periode waarin mesthennen met vrije uitloop op € 4,85 en voor afgezet moet worden.biologische hennen op € 8,71. Het gaat hierbij omde saldo’s per geplaatste hen per jaar. Verwachte kosten mestafzet Omschrijving PrijsPrijsverwachtingen Pluimveemest € 18,00 per tonOmschrijving Prijs Rundvee- en varkensmestEieren (witte hennen) € 4,78 per 100 eieren - lange afstand € 18,00 per tonEieren (scharrel) € 5,65 per 100 eieren - korte afstand € 12,00 per tonEieren (vrije uitloop) € 6,35 per 100 eierenEieren (biologisch) € 12,00 per 100 eierenSlachthennen (wit) € 0,14 per kgSlachthennen (scharrel) € 0,18 per kg Let op Bovengenoemde normen zijn vastgesteldSlachthennen (vrije uitloop) € 0,18 per kg voor de lange termijn. Ze kunnen daaromSlachthennen (biologisch) € 0,25 per kg niet gebruikt worden voor een liquiditeits-Jonge hennen (wit) € 3,30 per stuk begroting voor de korte termijn.Jonge hennen (scharrel) € 3,85 per stukJonge hennen (vrije uitloop) € 3,90 per stuk Let op Bij het opstellen van begrotingen zijn deJonge hennen (biologisch) € 6,60 per stuk gerealiseerde technische resultaten veelalVoer (biologisch) € 40 per 100 kg leidend.Voer (overig) € 21,50 per 100 kgAGRO-Nieuwsbrief -3-
 4. 4. Hoofdlijnen nieuw meststelsel Regio 2013 2014 2015De staatssecretaris van EL&I heeft het wetsvoorstel Zuid 10% 30% 50%tot invoering van een stelsel van verantwoorde Oost 5% 15% 30%mestafzet en verplichte mestverwerking naar de Overig 0% 5% 10%Tweede Kamer gestuurd. Het streven is om hetwetsvoorstel per 1 januari 2013 te laten ingaan. Dit Het is de verwachting dat de percentages in 2013stelsel gaat gelden naast het huidige stelsel van resulteren in een verplichte verwerking van ruim 5gebruiksnormen. miljoen kilogram fosfaat, oplopend tot ca. 28 miljoen kilogram in 2015.Basis van de nieuwe mestwet is een verbod op deproductie van dierlijke mest, tenzij er voor de pro- Tip Heeft u een mestoverschot? Probeer dan nu alductie uiterlijk op 16 mei van het jaar afzetruimte is plaatsingsruimte voor mest vast te leggen.vastgelegd. Bedrijven die meer dierlijke meststoffenproduceren dan ze volgens de gebruiksnormen opeigen grond mogen aanwenden, moeten een per-centage van het productieoverschot laten verwer-ken. Voor de rest van het overschot moet uiterlijk op Pimp uw toeslagrecht15 mei van het productiejaar mestplaatsing gere-geld worden. Dit kan door feitelijke mestafzet tussen Een huidige hoge waarde van toeslagrechten werkt1 januari en 15 mei, te verantwoorden via het ook na de omzetting in 2014 naar de nieuwe systema-Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen, en door het tiek van grondgebonden toeslagrechten nog door, alssluiten van mestplaatsingsovereenkomsten. gevolg van de zogenaamde compensatiebetaling. Een landbouwer die voor 31 maart dit jaar voor € 1.000Mestplaatsingsruimte extra bedrijfstoeslag had gekocht, ontvangt zo eenDe mestplaatsingsruimte wordt gevormd door de tot extra uitbetaling tot en met 2018 van circa € 3.400.het bedrijf behorende grond waarop dierlijke mest- Een aankoop van € 1.000 voor 31 maart 2014 levert een bedrag op van ongeveer € 2.500 (zie grafiek).stoffen kunnen worden aangewend en de contrac-tueel verzekerde afzetruimte bij andere landbouw-bedrijven of bij verwerkers van dierlijke meststoffen.De jaarlijkse mestproductie en mestplaatsings-ruimte worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.MestverwerkingEen bepalend element van het stelsel van verant-woorde mestafzet is de verplichte mestverwerking.Onder verwerken wordt verstaan: het zodanig be-handelen van dierlijke meststoffen, dat het eind-product niet langer aangemerkt wordt als dierlijkemest of de dierlijke meststoffen worden verant-woord geëxporteerd. De mestverwerkingsovereen- Toeslagrechten kosten op dit moment ongeveer 1,5 xkomsten moeten uiterlijk op 31 december vooraf- de waarde van uitbetalen, zodat een investering vangaand aan het productiejaar gesloten zijn. Voor het 1,5 x € 1.000 = € 1.500 in zes jaar een rendementjaar 2013 geldt een uitzondering: de mestverwer- oplevert van ongeveer € 1.000.kingsovereenkomsten dienen uiterlijk 15 mei 2013afgesloten te worden. Doorschieten Er zijn ook landbouwers die redeneren dat een aan-Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid voor vee- koop van benutte toeslagrechten in 2012 of 2013 niethouders de verwerkingsplicht onderling over te zal leiden tot het vervallen van deze aankoop, ook als ze niet benut worden. Deze landbouwers gokken opdragen. Ook kan een veehouder met een klein aankopen van toeslagrechten die alleen compensatie-mestoverschot vrijgesteld worden van de verplich- betalingen opleveren. Of deze droom uitkomt, zal deting tot mestverwerking. Of van deze mogelijkheden tijd leren. Wij hebben grote twijfels.gebruik wordt gemaakt bij een ministeriële regeling,is nog niet bekend.MestverwerkingspercentagesDe mestverwerkingspercentages worden naar regiogedifferentieerd. Voor de regio-indeling wordt aan-gesloten bij de onder het stelsel van dierrechtengeldende verdeling. In samenspraak met het be-drijfsleven zijn de volgende indicatieve verwer-kingspercentages vastgesteld:AGRO-Nieuwsbrief -4-
 5. 5. Subsidie mestsilo’s, energie- met 10 melkkoeien, 24 fokzeugen, 114 vleesvar- kens, 2.070 leghennen of 2.360 vleeskuikens;efficiëntie en hernieuwbare energie - glastuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking; - er mogen pas investeringsverplichtingen wordenDe subsidieregeling voor investeringen in aangegaan na de toewijzing van de subsidie;milieuvriendelijke maatregelen wordt in de periode 1 - de investering moet voor 1 juli 2015 zijn afgerond.tot en met 30 november opengesteld voor de volgendeinvesteringscategorieën:- mestsilo’s;- energie-efficiëntie;- hernieuwbare energie. Inwerkingtreding activiteitenbesluit landbouw opnieuw uitgesteldMestsilo’sSubsidie voor mestsilo’s wordt uitsluitend verstrekt De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu isindien: voornemens het Besluit algemene regels voor inrich-- de opslagcapaciteit wordt vergroot naar minimaal tingen milieubeheer (invoeging algemene regels voor 12 maanden; agrarische activiteiten) op 1 januari 2013 in werking te- de bestaande opslagcapaciteit groter is dan 7 laten treden. Eerder is volgens de staatssecretaris niet maanden. realistisch, met het oog op de tijd die de verdere pro- cedure nog vergt.Er wordt geen subsidie verstrekt voor mestkelders,mestzakken of foliebassins. Dit heeft ook gevolgen voor de uitvoering van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. De staatssecretarisEnergie-efficiëntie had al aangegeven dat varkens- en pluimveebedrijvenIn deze categorie komen de volgende investeringen in die vanwege het Actieplan milieumaatregelen moetenaanmerking: treffen en straks onder het gewijzigde Activiteiten-- warmtepomp; besluit vallen, in de gelegenheid worden gesteld op de- warmtepompboiler; inwerkingtreding daarvan te wachten. Dit betekent dat- combiwaterpomp in combinatie met een bodem- de realisatietermijn van het Actieplan tot ten minste 1 systeem; januari 2014 wordt verlengd.- een klimaatcomputer voor bewaarruimten van agrarische producten; De termijnen voor bedrijven die niet onder het- een debietregeling ventilatoren voor bewaar- Activiteitenbesluit zullen vallen en daar voor 1 juli 2011 ruimten van agrarische producten; een vergunning voor moesten aanvragen (en dit- geluid- en emissiearm mobiel aggregaat, com- merendeels hebben gedaan) blijven ongewijzigd. pressor of pomp. Ook voor bedrijven die hebben aangegeven te gaanSubsidie wordt verstrekt indien de energie of warmte stoppen, blijft de realisatietermijn van het Actieplanuitsluitend wordt gebruikt door het landbouwbedrijf dat ongewijzigd. Deze bedrijven zullen kunnen volstaande subsidie heeft aangevraagd. met eenvoudige tijdelijke maatregelen, die echter wel binnen de oorspronkelijke termijn van het ActieplanHernieuwbare energie dienen te zijn gerealiseerd.In deze categorie komen de volgende investeringen inaanmerking:- biomassaketel;- zonneboiler;- kleine windturbine. Burger mag niet in bedrijfswoningSubsidie wordt uitsluitend verstrekt indien: Een landbouwer zocht voor zijn agrarische bedrijfs-- de energie of warmte die wordt opgewekt uitslui- woning een nieuwe eigenaar. Omdat de verkoop niet tend wordt gebruikt door de landbouwonderne- wilde vlotten, verzocht hij de gemeente de agrarische ming, die de subsidie heeft aangevraagd; bestemming te laten vervallen en toestemming te ver-- de apparatuur, installaties of machines niet meer lenen om deze als burger te gebruiken. Hij stelde dat energie genereren dan vermeld staat op de laat- het agrarisch bedrijf dusdanig klein was, dat van een ste jaarafrekening van het energieverbruik van de rendabele exploitatie geen sprake meer kon zijn. Op landbouwonderneming. grond van de wijzigingsbevoegdheid in het bestem- mingsplan verzocht hij om een wijziging van de be-Hoogte subsidie stemming naar wonen. De op het perceel aanwezigeDe subsidie bedraagt 25% voor de categorieën mest- woning was bestemd als bedrijfswoning en het beoog-silo’s en energie-efficiëntie en 35% voor de categorie de gebruik daarvan als burgerwoning was in strijd ishernieuwbare energie. De subsidie per categorie be- met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.draagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 100.000. Het bestemmingsplan biedt in de planvoorschriftenOverige voorwaarden middels de zogeheten ‘toverformule’ de mogelijkheid- het bedrijf moet een omvang van 25.000 Stan- een ontheffing te verlenen teneinde het gebruik van de daard Output of meer hebben. Dit komt overeen woning als burgerwoning toe te staan. Aan deze tover-AGRO-Nieuwsbrief -5-
 6. 6. formule kan geen toepassing worden gegeven als een Vanwege een vermeende niet-naleving van de rand-zinvol gebruik van het perceel overeenkomstig het voorwaarden stuurde Dienst Regelingen (DR) eenbestemmingsplan objectief bezien nog mogelijk is. brief, met daarin een aankondiging van een korting op de uitbetaling van zijn bedrijfstoeslag over het jaarDe gemeente voerde aan dat de woning gesloopt kon 2010. Deze brief had de landbouwer niet ontvangen.worden en er daarvoor elders een agrarische bedrijfs- Veertien dagen later volgde het besluit over de uitbe-woning gerealiseerd kon worden. Ook voerde de ge- taling van het jaar 2010, met daarin een korting op demeente de mogelijkheid aan dat het bedrijf nog kon uitbetaling. De landbouwer maakte hier binnen deuitbreiden of verbreden, waardoor er wel een lonende termijn van zes weken bezwaar tegen. In de bezwaar-exploitatie mogelijk werd. Dit leidde dan ook tot de fase stelde DR dat al eerder een kortingenbesluit wasconclusie dat het college zich terecht op het standpunt verzonden en stuurde een kopie. Dezelfde dag maak-had gesteld dat zinvol gebruik overeenkomstig het te de landbouwer ook daar bezwaar tegen. DR steldebestemmingsplan objectief bezien nog mogelijk was. dat het bezwaar tegen dit besluit na de termijn van zes weken was ontvangen en dat daar geen bezwaar meer tegen mogelijk was.Geen bedrijfstoeslag na weigeren Ook de rechter deelde dit standpunt. Volgens de rech-bedrijfscontrole ter toonde DR met haar werkwijze van verzenden en de daaraan gekoppelde administratie genoegzaamRegelmatig vinden er bedrijfscontroles plaats door de aan dat het kortingenbesluit verzonden was. Het wasNederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), niet de verantwoordelijkheid van DR om na te gaan ofvoorheen de Algemene Inspectiedienst. Deze contro- deze brief ook daadwerkelijk bij de landbouwer wasles hoeven niet te worden aangekondigd. Dit kan tot aangekomen. DR hoeft dergelijke besluiten dus nietgevolg hebben dat een controle ongelegen komt. Het aangetekend te versturen.weigeren van een dergelijke controle kan echter grotegevolgen hebben:Onlangs werd de bedrijfstoeslag van een melkvee-houder geheel afgewezen, omdat hij een onaange-kondigde bedrijfscontrole van het naleven van deI.&R.-verplichtingen had geweigerd. Vanwege bouw- Belangrijke datawerkzaamheden aan de ligboxenstal kwam de con-trole ongelegen en kleefden er volgens de melkvee- 15 juli t/m 31 augustus 2012houder teveel risico’s (onrust in de stal) aan de con- Subsidie investeringen Integraal duurzame stallen entrole door de NVWA-controleurs van de individuele houderijsystemen (RLS)koeien op het dragen van oormerken. Hij weigerdedaarom de controle en verzocht de controleurs op een 15 juli t/m 31 augustus 2012ander moment terug te komen. Subsidie investeringen Integraal duurzame stallen en houderijsystemen (GLB)Echter, EG-regelgeving schrijft dwingend voor datsteunaanvragen moeten worden afgewezen als de 30 september 2012landbouwer de controle ter plaatse verhindert. Uiterste datum indiening verzoek afkoop VAMIL-Soms kan een beroep op overmacht soelaas bieden. compensatieEen dergelijk beroep moet dan wel binnen tienwerkdagen schriftelijk bij Dienst Regelingen ingediend 24 september t/m 29 oktober 2012worden. Tweede openstelling Marktintroductie energie- innovatiesKomt een onaangekondigde controle u niet gelegen,weiger deze dan niet. Laat u niet echter weerhouden 1 oktober t/m 26 oktober 2012om duidelijk te maken dat de controle ongelegen komt Openstelling subsidieregeling Jonge landbouwersen vermeld daarbij de reden. Het is dan aan de contro-leurs om te beoordelen of controle op een ander 1 november t/m 30 november 2012tijdstip mogelijk is. Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen Categorie 3: Mestsilos, Categorie 4: Energie-efficiëntie, Categorie 5: Hernieuwbare energieVerzonden of ontvangen?Niet elke brief wordt keurig bezorgd. Naast het gemop- Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden vanper op de postbezorging, heeft dat soms ook gevolgen de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed.voor uitbetalingen. Een landbouwer die een brief met Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juistedaarin een aankondiging van een korting op zijn uitbe- informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dantaling niet ontving, verloor daarmee zijn recht op be- is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u eenzwaar en beroep. Wat speelde er? afspraak met ons maken.AGRO-Nieuwsbrief -6-

×