Proactive 1 Newsletter

506 views
378 views

Published on

Danas je u savremenom svijetu uobičajeno da se od ljudi na vodećim pozicijama zahtijeva poznavanje vještina s područja odnosa s javnoću.

Komunikacija među PR-ovcima zasnovana na razmjeni iskustava, predstavlja posebnu vrijednost u razvoju ove profesije. Zato smo se odlučili organizovati edukativnu konferenciju kojoj je svrha komunikacija i razmjena znanja i iskustava.

Edukativna konferencija o odnosima s javnošću sigurno će biti od velike koristi
svima onima koji svakodnevno u svojoj praksi trebaju odgovarati na različite izazove u
komunikacijama, kriznom komuniciranju, organizovanju događaja, vođenja projekata,
sarađivanja s različitim vrstama javnosti, planiranja i provo|enja promjena.

Poslije višegodišnjeg rada u ovoj oblasti i sagledavanja svih faktora i poteškoća sa kojima se susrećemo, uočili smo da je glavni problem što nismo PROAKTIVNI nego
REAKTIVNI, a za koju odgovornost snose i PR-ovci i menadđeri.

Vrijeme je da to promijenimo!

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proactive 1 Newsletter

 1. 1. NEWSLETTER No.4 - subota 28.05.2005 Za{to PROACTIVE? Danas je u savremenom svijetu uobi~ajeno da se od ljudi na vode}im pozicijama zahtijeva poznavanje vje{tina s podru~ja odnosa s javno{}u. Komunikacija me|u PR-ovcima zasnovana na razmjeni iskustava, predstavlja posebnu vrijednost u razvoju ove profesije. Zato smo se odlu~ili organizovati edukativnu konferenciju kojoj je svrha komunikacija i razmjena znanja i iskustava. Edukativna konferencija o odnosima s javno{}u sigurno }e biti od velike koristi svima onima koji svakodnevno u svojoj praksi trebaju odgovarati na razli~ite izazove u komunikacijama, kriznom komuniciranju, organizovanju doga|aja, vo|enja projekata, sara|ivanja s razli~itim vrstama javnosti, planiranja i provo|enja promjena. Poslije vi{egodi{njeg rada u ovoj oblasti i sagledavanja svih faktora i pote{ko}a sa kojima se susre}emo, uo~ili smo da je glavni problem {to nismo PROAKTIVNI nego REAKTIVNI, a za koju odgovornost snose i PR-ovci i menad`eri. Vrijeme je da to promijenimo! Dragan Mo~evi} direktor PROACTIVE-a Povodom konferencije PROACTIVE 2005 i ro|endana agencije Prime Communications koja je osnovana 26 . maja2002. godine, u ~etvrtak je u hotelu "Bosna" u Banjoj Luci organizovan coctail party. Uz raznobojne koktele i prijatnu doma}u atmosferu sa zanimljivim i atraktivnim programom, u night club-u hotela "Bosna", u~esnici, predava~i i gosti konferencije imali su priliku uspostaviti nove kontakte i dru`iti se do kasno u no}. Sadr`aj Predsjednik Vlade RS otvorio PROACTIVE..........str.2 Predava~i o PROACTIVE-u................................str.3 Coctail party...................................................str.4 Dio atmosfere sa predavanja...........................str.6 [ta ka`u u~esnici o PROACTIVE-u......................str.7 Foto galerija...................................................str.8 organizator: PRIME | COMMUNICATIONS
 2. 2. Predsjednik Vlade RS otvorio PROACTIVE PREDAVANJA IZ OBLASTI ODNOSA S JAVNO[]U Prvu edukativnu konferenciju o odnosima s javno{}u PROACTIVE 2005 otvorio je u ~etvrtak u motelu "Dragana" Pero Bukejlovi}, predsjednik Vlade RS. Sve~anom otvorenju PROACTIVE-a prisustvovali su eminentni pradava~i iz BiH, SiCG, Hrvatske i Slovenije. "Sretan sam da je organizator ove konferencije odabrao Banja Luku za doma}ina 1. edukativne konferencije o odnosima s javno{}u. Drago mi je {to }ete u naredna tri dana unaprijediti svoja postoje}a i ste}i nova znanja iz oblasti odnosa s javno{}u. Biro Vlade RS za odnose s javno{}u radi uspje{no zahvaljuju}i sli~nim edukativnim seminarima. Zato sam siguran da }e i ova konferencija biti od velike koristi svim u~esnicima", rekao je Pero Bukejlovi}, predsjednik Vlade RS. Predava~i su izrazili zadovoljstvo {to su pozvani da u~esnicima konferencije iznesu svoja znanja i prakti~na iskustva iz ove oblasti, kako bi u~esnicima PROACTIVE-a pru`ili mogu}nost usavr{avanja ove mlade discipline u BiH. Namjera organizatora je da ova edukativna konferencija - PROACTIVE 2005 postane tradicionalno centralni edukativni doga|aj na podru~ju PR-a u Bosni i Hercegovini. "S obzirom da mnogi bosanskohercegova~ki PR-ovci nisu dosad imali priliku usavr{iti svoja znanja s ovog podru~ja, vjerujem da }e im upravo PROACTIVE pomo}i da steknu nova znanja, savladaju nove vje{tine i razmijene iskustva, te tako u skoroj budu}nosti unaprijede svoje poslovne rezultate", rekao je Dragan Mo~evi}, direktor P R O A C TIVE-a. Predava~i na konferenciji su ugledni stru~njaci iz oblasti odnosa s javno{}u iz Hrvatske, Slovenije i SiCG. Konferenciji prisustvuje oko 100 u~esnika, me|u kojima su brojni portparoli, PR menad`eri, brand menad`eri. 2
 3. 3. Predava~i o PROACTIVE-u... Natalija Postru`nik, predsjednica Slovenske udruge za odnose s javno{}u & direktorica tr`i{nih komunikacija Mariborske Zavarovalnice Ljubljana/SLO "U Banjoj Luci nisam prvi put. Svaki put kad posjetim Banja Luku osje}aj je uvijek isti, jednostavno divan. Na PROACTIVE 2005 do{la sam jer `elim svoje znanje podjeliti sa drugima. Nadam se da sam svojim predavanjem to i uspjela. Program konferencije je odli~an i nadam se da }e u~esnici u`ivati kao i ja." Milo{ aji}, Centar modernih ve{tina/Beograd/SiCG "Prvi put sam u Banjoj Luci i sretan sam {to sam ovdje. Mislim da }e konferencija biti jako uspje{na jer vidim da su ljudi dobro raspolo`eni i da su spremni primiti nova znanja. Sretan sam {to sam se ponovo sreo sa prijateljima i {to smo razmijenili nove ideje koje planiramo realizovati u skoroj budu}nosti.” Edvin Jurin, Izvr{ni direktor posebnih projekata McCann Erickson Croatia & direktor Festivala ogla{avanja FESTO /Zagreb/HR "Na PROACTIVE-u sam jer `elim dati podr{ku organizatoru i njegovoj inicijativi da organizuje jedan ovakav skup kako bi se razvijala odgovaraju}a znanja. Mislim da u ovom trenutku kroz ovaj vid saradnje dajemo svoj doprinos. Mislim da u budu}nosti na lokalnom nivou brendiranje regija i gradova imaju izuzetnu budu}nost. Pa`nja u~esnika bila je vrijedna hvale, a program je veoma zanimljiv ." Ashok Murty, stilist, RTV Pink, Beograd/SiCG "Dok sam radio na TV BK u okviru BK sistema odr`ao sam preko 200 treninga koji su dali pozitivne rezultate. Velika mi je ~ast {to sam pozvan kao predava~ u Banja Luku. Program je kvalitetan i polaznicima }e pru`iti mnogo novih potrebnih znanja i vje{tina. Divno je {to postoji interes za PR-om i vjerujem se da }e se moja prezentacija svidjeti u~esnicima." Pedja A{anin Gole, direktor za komuniciranje i strate{ki marketing DARS d.d., Dru`ba za avtoceste v Republiki Sloveniji/Celje/SLO "Veliko mi je zadovoljstvo i ~ast {to imam priliku dru`iti se u Banjoj Luci, te svoje predavanje pokloniti polaznicima seminara. Drago mi je {to se ovakve vrste edukacija organizuju u sredinama gdje su odnosi s javno{}u relativno nova disciplina. Organizator agencija Prime Communication odli~no je odradio svoj posao i nadam se da }e ovakva vrsta dru`enja kroz edukaciju postati tradicijom." Eldina Knez, voditeljica Kluba Socius, Dru`ba za svetovanje, in`eniring in zalo`ni{tvo d.d., Ljubljana/SLO "Uvijek sam podr`avala projekte poput PROACTIVE-a. Zato sam se pridru`ila cijelom timu koji dolazi iz Slovenije. Organizacija je odli~na, projekat tako|e i mislim da je u budu}nosti potrebno {to vi{e ovakvih projekata." Jelka Lauren~i}, Direktorica korporativnih komunikacija, ~lanica uprave Sava Tires, preduze}e za proizvodnju pneumatika d.o.o. /Ljubljana/SLO "Moji utisci o Banjoj Luci i organizaciji ove konferencije su predivni. Atmosfera je bila izuzetno pozitivna. Nakon tri dana zajedni~kog rada otvorili smo diskusiju, pri~aju}i opu{teno o raznim iskustvima u~esnika i predava~a. Program je jako dobro napravljen i ~itava tehni~ka organizacija je bila odli~na. Va`no je da smo se dru`ili i razmijenili mi{ljenja. Zahvaljuju}i ovom divnom iskustvu i provedenom vremenu ovdje, uvijek }u rado do}i u Banja Luku." 3
 4. 4. Coctail party, Night Club, hotel Bosna ... ^etvrtak 26.05. 2005 Opu{tena atmosfera na coctail partiju privukla je brojne u~esnike PROACTIVE-a da uzmu mikrofon u ruke i poka`u svoje umije}e 4
 5. 5. 5
 6. 6. Dio atmosfere sa predavanja... Ashok Murty svoju prezentaciju zapo~eo je na vrlo neobi~an na~in. Popev{i se na sto zapo~eo je svoj performans i time izazvao veliku pa`nju i simpatije svih prisutnih. Milo{ Ciri~ je svojim predavanjem uspio i ovaj put kod u~esnika izazvati dobro raspolo`enje Kao i uvijek, Pedja A{anin Gole je svojom zanimljivom i duhovitom radionicom uspje{no animirao u~esnike. Zanimljivo je da su u svim predavanjima i radionicama aktivno u~estvovali i predava~i. 6 Ksenija Renko Nagy svojim prezentacijama, a posebno predavanjem "Event management" plijenila je pa`nju sa dobro odra|enim eventima.
 7. 7. [ta ka`u u~esnici o PROACTIVE-u... Senad Smajlovi}, direktor marketinga, IT Computers, Gra~anica "Program je izvanredan i predava~i su orginalni. Kada sam odslu{ao predavanja prvog dana shvatio sam da ustvari prije toga ni{ta nisam znao iz ove oblasti. Sama tematika ove konferencije ranije nije bila zastupljena kod nas, pa je samim tim i interes za jednim ovakvim seminarom svakako veliki. IT Computers uvijek podr`ava seminare poput PROACTIVE-a 2005". Sla|ana Babi}, izvr{ni direktor za marketing i prodaju u Telekomu Srpske, Banja Luka "Nije se bilo te{ko odlu~iti i do}i na seminar kao {to je PROACTIVE, jer sam vidjev{i zanimljive teme konferencije i sama odlu~ila do}i. Neiskoristiti ovu priliku bilo bi zaista {teta. Direktori marketinga i svi drugi koji rade sa javno{}u, moraju pro}i kroz ovakve vrste seminare". Dragana Kasalovi}, portparol kompanije Tropic d.o.o., Banja Luka "Program je zanimljiv, edukativan i mislim da sli~nih seminara treba vi{e na ovim prostorima. Predavanja nam ukazuju na neke stvari koje mi do sada nismo radili. Firma za koju radim, i ja li~no, smatram da su ovakvi seminari neophodni za uspje{no poslovanje". Gospava Jeremi}, savjetnik na~elnika op{tine Zvornik za odnose s javno{}u "Motiv da do|em na konferenciju je prije svega `elja da {to vi{e saznam te da ste~ena znanja sa konferencije unesem u svoju radnu okolinu. Program je obiman i sveobuhvatan i vjerujem da }u dobiti sve potrebne informacije koje prije nisam znala". Aleksandar Tucovi}, Agencija za lijekove Srbije, PR djelatnost, Beograd "Ovo je vrlo kvalitetan program. Smatram da su teme veoma intrigantne. Iako sam prije sedam dana stigao iz Portugala gdje sam u~estvovao na sli~nom seminaru, nije mi bilo te{ko doputovati i do}i na PROACTIVE 2005". Tarik [irbegovi}, menad`er prodaje u Silk Trade, Te{anj "Ovo mi je prvi put da prisustvujem jednom ovakvom seminaru. Moji utisci su zadovoljavaju}i, jer dobijam priliku da saznam vi{e. Nadam se da }u nau~iti dosta toga {to }u mo}i primjeniti u poslu kojeg obavljam". Irma Kri`anovi}, direktor prodaje u PLANET-u, Sarajevo "Program je odli~an i imala sam jaku `elju da do|em ovdje i nau~im ne{to vi{e iz oblasti odnosa s javno{}u. Predava~i su stru~njaci koji }e sigurno zadovoljiti o~ekivanja svih u~esnika". Bojana Mari}, v.d.{ef kabineta na~elnika, slu`benik za odnose s javno{}u i portparol na~elnika u op{tini Fo~a "Sve mi je ovo novo jer sam tek po~ela da radim ovu vrstu posla. Ovdje sam da nau~im kako da kvalitetno i uspje{no obavljam svoj posao, a predava~i sa svojim predavanjima }e mi sigurno u tome pomo}i". 7
 8. 8. Foto galerija... Predsjednik Vlade RS, Pero Bukejlovi} je pozdravio sve predava~e na konferenciji i za`elio im uspje{an rad Direktor PROACTIVE-a 2005, Dragan Mo~evi} je po`elio dobrodo{licu svim prisutnim Tokom pauza u~esnici su se mogli osvje`iti uz Nescafe i Coca Colu Pohvalno i zanimljivo na konferenciji je to da su svi predava~i sa zadovoljstvom odslu{ali predavanja svojih kolega i aktivno u~estvovali u radionicama. Info desk PROACTIVE-a je bio dobro organizovan i na vrijeme akreditovao sve u~esnike.
 9. 9. Organizator je svim predava~ima uru~io zahvalnicu za doprinos unapre|enju struke odnosa s javno{}u u BiH, a pokroviteljima i sponzorima za podr{ku u organizaciji konferencije. Ugodna ve~era u restoranu Kazamat uz muziku i vino potrajala je do ranih jutarnjih ~asova uz u~e{}e svih prisutnih u debati o odnosima s javno{}u na na{im prostorima. Predava~i su bili odu{evljeni specijalitetima sa ro{tilja u ~uvenoj banjalu~koj ro{tiljnici "Aca Desetka" Jagoda Matrak Posljednji dan I.edukativne konferencije o odnosima s javno{}u PROACTIVE 2005 zavr{en je panel diskusijom koja je bila otvorena za javnost. U~esnici i predava~i su ramijenili svoja dosada{nja iskustva. Melisa Jusufovi} Biljana Babi} Marko ]avar Nemanja Matrak Radovan Bjeli} IMPRESUM Organizator je sve u~esnike konferencije PROACTIVE 2005 ugostio na obali rijeke Vrbas, gdje su uz delicije mogli u`ivati slu{aju}i izvo|enje klasi~nih minijatura koje je izvodio duo flauta.

×