Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NEWSLETTER No.4 - subota 28.05.2005

Za{to PROACTIVE?
Danas je u savremenom svijetu uobi~ajeno
da se od ljudi na vode}im p...
Predsjednik Vlade RS otvorio PROACTIVE
PREDAVANJA IZ OBLASTI ODNOSA
S JAVNO[]U
Prvu edukativnu konferenciju o odnosima s j...
Predava~i o PROACTIVE-u...
Natalija Postru`nik, predsjednica Slovenske udruge za odnose s javno{}u & direktorica
tr`i{nih ...
Coctail party, Night Club, hotel Bosna ...

^etvrtak 26.05. 2005

Opu{tena atmosfera na coctail partiju privukla je brojne...
5
Dio atmosfere sa predavanja...

Ashok Murty svoju prezentaciju zapo~eo je na vrlo neobi~an na~in. Popev{i se na sto
zapo~e...
[ta ka`u u~esnici o PROACTIVE-u...
Senad Smajlovi}, direktor marketinga, IT Computers, Gra~anica
"Program je izvanredan i ...
Foto galerija...

Predsjednik Vlade RS, Pero Bukejlovi} je pozdravio
sve predava~e na konferenciji i za`elio im uspje{an
r...
Organizator je svim predava~ima uru~io zahvalnicu za doprinos unapre|enju struke odnosa s
javno{}u u BiH, a pokroviteljima...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proactive 1 Newsletter

726 views

Published on

Danas je u savremenom svijetu uobičajeno da se od ljudi na vodećim pozicijama zahtijeva poznavanje vještina s područja odnosa s javnoću.

Komunikacija među PR-ovcima zasnovana na razmjeni iskustava, predstavlja posebnu vrijednost u razvoju ove profesije. Zato smo se odlučili organizovati edukativnu konferenciju kojoj je svrha komunikacija i razmjena znanja i iskustava.

Edukativna konferencija o odnosima s javnošću sigurno će biti od velike koristi
svima onima koji svakodnevno u svojoj praksi trebaju odgovarati na različite izazove u
komunikacijama, kriznom komuniciranju, organizovanju događaja, vođenja projekata,
sarađivanja s različitim vrstama javnosti, planiranja i provo|enja promjena.

Poslije višegodišnjeg rada u ovoj oblasti i sagledavanja svih faktora i poteškoća sa kojima se susrećemo, uočili smo da je glavni problem što nismo PROAKTIVNI nego
REAKTIVNI, a za koju odgovornost snose i PR-ovci i menadđeri.

Vrijeme je da to promijenimo!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proactive 1 Newsletter

 1. 1. NEWSLETTER No.4 - subota 28.05.2005 Za{to PROACTIVE? Danas je u savremenom svijetu uobi~ajeno da se od ljudi na vode}im pozicijama zahtijeva poznavanje vje{tina s podru~ja odnosa s javno{}u. Komunikacija me|u PR-ovcima zasnovana na razmjeni iskustava, predstavlja posebnu vrijednost u razvoju ove profesije. Zato smo se odlu~ili organizovati edukativnu konferenciju kojoj je svrha komunikacija i razmjena znanja i iskustava. Edukativna konferencija o odnosima s javno{}u sigurno }e biti od velike koristi svima onima koji svakodnevno u svojoj praksi trebaju odgovarati na razli~ite izazove u komunikacijama, kriznom komuniciranju, organizovanju doga|aja, vo|enja projekata, sara|ivanja s razli~itim vrstama javnosti, planiranja i provo|enja promjena. Poslije vi{egodi{njeg rada u ovoj oblasti i sagledavanja svih faktora i pote{ko}a sa kojima se susre}emo, uo~ili smo da je glavni problem {to nismo PROAKTIVNI nego REAKTIVNI, a za koju odgovornost snose i PR-ovci i menad`eri. Vrijeme je da to promijenimo! Dragan Mo~evi} direktor PROACTIVE-a Povodom konferencije PROACTIVE 2005 i ro|endana agencije Prime Communications koja je osnovana 26 . maja2002. godine, u ~etvrtak je u hotelu "Bosna" u Banjoj Luci organizovan coctail party. Uz raznobojne koktele i prijatnu doma}u atmosferu sa zanimljivim i atraktivnim programom, u night club-u hotela "Bosna", u~esnici, predava~i i gosti konferencije imali su priliku uspostaviti nove kontakte i dru`iti se do kasno u no}. Sadr`aj Predsjednik Vlade RS otvorio PROACTIVE..........str.2 Predava~i o PROACTIVE-u................................str.3 Coctail party...................................................str.4 Dio atmosfere sa predavanja...........................str.6 [ta ka`u u~esnici o PROACTIVE-u......................str.7 Foto galerija...................................................str.8 organizator: PRIME | COMMUNICATIONS
 2. 2. Predsjednik Vlade RS otvorio PROACTIVE PREDAVANJA IZ OBLASTI ODNOSA S JAVNO[]U Prvu edukativnu konferenciju o odnosima s javno{}u PROACTIVE 2005 otvorio je u ~etvrtak u motelu "Dragana" Pero Bukejlovi}, predsjednik Vlade RS. Sve~anom otvorenju PROACTIVE-a prisustvovali su eminentni pradava~i iz BiH, SiCG, Hrvatske i Slovenije. "Sretan sam da je organizator ove konferencije odabrao Banja Luku za doma}ina 1. edukativne konferencije o odnosima s javno{}u. Drago mi je {to }ete u naredna tri dana unaprijediti svoja postoje}a i ste}i nova znanja iz oblasti odnosa s javno{}u. Biro Vlade RS za odnose s javno{}u radi uspje{no zahvaljuju}i sli~nim edukativnim seminarima. Zato sam siguran da }e i ova konferencija biti od velike koristi svim u~esnicima", rekao je Pero Bukejlovi}, predsjednik Vlade RS. Predava~i su izrazili zadovoljstvo {to su pozvani da u~esnicima konferencije iznesu svoja znanja i prakti~na iskustva iz ove oblasti, kako bi u~esnicima PROACTIVE-a pru`ili mogu}nost usavr{avanja ove mlade discipline u BiH. Namjera organizatora je da ova edukativna konferencija - PROACTIVE 2005 postane tradicionalno centralni edukativni doga|aj na podru~ju PR-a u Bosni i Hercegovini. "S obzirom da mnogi bosanskohercegova~ki PR-ovci nisu dosad imali priliku usavr{iti svoja znanja s ovog podru~ja, vjerujem da }e im upravo PROACTIVE pomo}i da steknu nova znanja, savladaju nove vje{tine i razmijene iskustva, te tako u skoroj budu}nosti unaprijede svoje poslovne rezultate", rekao je Dragan Mo~evi}, direktor P R O A C TIVE-a. Predava~i na konferenciji su ugledni stru~njaci iz oblasti odnosa s javno{}u iz Hrvatske, Slovenije i SiCG. Konferenciji prisustvuje oko 100 u~esnika, me|u kojima su brojni portparoli, PR menad`eri, brand menad`eri. 2
 3. 3. Predava~i o PROACTIVE-u... Natalija Postru`nik, predsjednica Slovenske udruge za odnose s javno{}u & direktorica tr`i{nih komunikacija Mariborske Zavarovalnice Ljubljana/SLO "U Banjoj Luci nisam prvi put. Svaki put kad posjetim Banja Luku osje}aj je uvijek isti, jednostavno divan. Na PROACTIVE 2005 do{la sam jer `elim svoje znanje podjeliti sa drugima. Nadam se da sam svojim predavanjem to i uspjela. Program konferencije je odli~an i nadam se da }e u~esnici u`ivati kao i ja." Milo{ aji}, Centar modernih ve{tina/Beograd/SiCG "Prvi put sam u Banjoj Luci i sretan sam {to sam ovdje. Mislim da }e konferencija biti jako uspje{na jer vidim da su ljudi dobro raspolo`eni i da su spremni primiti nova znanja. Sretan sam {to sam se ponovo sreo sa prijateljima i {to smo razmijenili nove ideje koje planiramo realizovati u skoroj budu}nosti.” Edvin Jurin, Izvr{ni direktor posebnih projekata McCann Erickson Croatia & direktor Festivala ogla{avanja FESTO /Zagreb/HR "Na PROACTIVE-u sam jer `elim dati podr{ku organizatoru i njegovoj inicijativi da organizuje jedan ovakav skup kako bi se razvijala odgovaraju}a znanja. Mislim da u ovom trenutku kroz ovaj vid saradnje dajemo svoj doprinos. Mislim da u budu}nosti na lokalnom nivou brendiranje regija i gradova imaju izuzetnu budu}nost. Pa`nja u~esnika bila je vrijedna hvale, a program je veoma zanimljiv ." Ashok Murty, stilist, RTV Pink, Beograd/SiCG "Dok sam radio na TV BK u okviru BK sistema odr`ao sam preko 200 treninga koji su dali pozitivne rezultate. Velika mi je ~ast {to sam pozvan kao predava~ u Banja Luku. Program je kvalitetan i polaznicima }e pru`iti mnogo novih potrebnih znanja i vje{tina. Divno je {to postoji interes za PR-om i vjerujem se da }e se moja prezentacija svidjeti u~esnicima." Pedja A{anin Gole, direktor za komuniciranje i strate{ki marketing DARS d.d., Dru`ba za avtoceste v Republiki Sloveniji/Celje/SLO "Veliko mi je zadovoljstvo i ~ast {to imam priliku dru`iti se u Banjoj Luci, te svoje predavanje pokloniti polaznicima seminara. Drago mi je {to se ovakve vrste edukacija organizuju u sredinama gdje su odnosi s javno{}u relativno nova disciplina. Organizator agencija Prime Communication odli~no je odradio svoj posao i nadam se da }e ovakva vrsta dru`enja kroz edukaciju postati tradicijom." Eldina Knez, voditeljica Kluba Socius, Dru`ba za svetovanje, in`eniring in zalo`ni{tvo d.d., Ljubljana/SLO "Uvijek sam podr`avala projekte poput PROACTIVE-a. Zato sam se pridru`ila cijelom timu koji dolazi iz Slovenije. Organizacija je odli~na, projekat tako|e i mislim da je u budu}nosti potrebno {to vi{e ovakvih projekata." Jelka Lauren~i}, Direktorica korporativnih komunikacija, ~lanica uprave Sava Tires, preduze}e za proizvodnju pneumatika d.o.o. /Ljubljana/SLO "Moji utisci o Banjoj Luci i organizaciji ove konferencije su predivni. Atmosfera je bila izuzetno pozitivna. Nakon tri dana zajedni~kog rada otvorili smo diskusiju, pri~aju}i opu{teno o raznim iskustvima u~esnika i predava~a. Program je jako dobro napravljen i ~itava tehni~ka organizacija je bila odli~na. Va`no je da smo se dru`ili i razmijenili mi{ljenja. Zahvaljuju}i ovom divnom iskustvu i provedenom vremenu ovdje, uvijek }u rado do}i u Banja Luku." 3
 4. 4. Coctail party, Night Club, hotel Bosna ... ^etvrtak 26.05. 2005 Opu{tena atmosfera na coctail partiju privukla je brojne u~esnike PROACTIVE-a da uzmu mikrofon u ruke i poka`u svoje umije}e 4
 5. 5. 5
 6. 6. Dio atmosfere sa predavanja... Ashok Murty svoju prezentaciju zapo~eo je na vrlo neobi~an na~in. Popev{i se na sto zapo~eo je svoj performans i time izazvao veliku pa`nju i simpatije svih prisutnih. Milo{ Ciri~ je svojim predavanjem uspio i ovaj put kod u~esnika izazvati dobro raspolo`enje Kao i uvijek, Pedja A{anin Gole je svojom zanimljivom i duhovitom radionicom uspje{no animirao u~esnike. Zanimljivo je da su u svim predavanjima i radionicama aktivno u~estvovali i predava~i. 6 Ksenija Renko Nagy svojim prezentacijama, a posebno predavanjem "Event management" plijenila je pa`nju sa dobro odra|enim eventima.
 7. 7. [ta ka`u u~esnici o PROACTIVE-u... Senad Smajlovi}, direktor marketinga, IT Computers, Gra~anica "Program je izvanredan i predava~i su orginalni. Kada sam odslu{ao predavanja prvog dana shvatio sam da ustvari prije toga ni{ta nisam znao iz ove oblasti. Sama tematika ove konferencije ranije nije bila zastupljena kod nas, pa je samim tim i interes za jednim ovakvim seminarom svakako veliki. IT Computers uvijek podr`ava seminare poput PROACTIVE-a 2005". Sla|ana Babi}, izvr{ni direktor za marketing i prodaju u Telekomu Srpske, Banja Luka "Nije se bilo te{ko odlu~iti i do}i na seminar kao {to je PROACTIVE, jer sam vidjev{i zanimljive teme konferencije i sama odlu~ila do}i. Neiskoristiti ovu priliku bilo bi zaista {teta. Direktori marketinga i svi drugi koji rade sa javno{}u, moraju pro}i kroz ovakve vrste seminare". Dragana Kasalovi}, portparol kompanije Tropic d.o.o., Banja Luka "Program je zanimljiv, edukativan i mislim da sli~nih seminara treba vi{e na ovim prostorima. Predavanja nam ukazuju na neke stvari koje mi do sada nismo radili. Firma za koju radim, i ja li~no, smatram da su ovakvi seminari neophodni za uspje{no poslovanje". Gospava Jeremi}, savjetnik na~elnika op{tine Zvornik za odnose s javno{}u "Motiv da do|em na konferenciju je prije svega `elja da {to vi{e saznam te da ste~ena znanja sa konferencije unesem u svoju radnu okolinu. Program je obiman i sveobuhvatan i vjerujem da }u dobiti sve potrebne informacije koje prije nisam znala". Aleksandar Tucovi}, Agencija za lijekove Srbije, PR djelatnost, Beograd "Ovo je vrlo kvalitetan program. Smatram da su teme veoma intrigantne. Iako sam prije sedam dana stigao iz Portugala gdje sam u~estvovao na sli~nom seminaru, nije mi bilo te{ko doputovati i do}i na PROACTIVE 2005". Tarik [irbegovi}, menad`er prodaje u Silk Trade, Te{anj "Ovo mi je prvi put da prisustvujem jednom ovakvom seminaru. Moji utisci su zadovoljavaju}i, jer dobijam priliku da saznam vi{e. Nadam se da }u nau~iti dosta toga {to }u mo}i primjeniti u poslu kojeg obavljam". Irma Kri`anovi}, direktor prodaje u PLANET-u, Sarajevo "Program je odli~an i imala sam jaku `elju da do|em ovdje i nau~im ne{to vi{e iz oblasti odnosa s javno{}u. Predava~i su stru~njaci koji }e sigurno zadovoljiti o~ekivanja svih u~esnika". Bojana Mari}, v.d.{ef kabineta na~elnika, slu`benik za odnose s javno{}u i portparol na~elnika u op{tini Fo~a "Sve mi je ovo novo jer sam tek po~ela da radim ovu vrstu posla. Ovdje sam da nau~im kako da kvalitetno i uspje{no obavljam svoj posao, a predava~i sa svojim predavanjima }e mi sigurno u tome pomo}i". 7
 8. 8. Foto galerija... Predsjednik Vlade RS, Pero Bukejlovi} je pozdravio sve predava~e na konferenciji i za`elio im uspje{an rad Direktor PROACTIVE-a 2005, Dragan Mo~evi} je po`elio dobrodo{licu svim prisutnim Tokom pauza u~esnici su se mogli osvje`iti uz Nescafe i Coca Colu Pohvalno i zanimljivo na konferenciji je to da su svi predava~i sa zadovoljstvom odslu{ali predavanja svojih kolega i aktivno u~estvovali u radionicama. Info desk PROACTIVE-a je bio dobro organizovan i na vrijeme akreditovao sve u~esnike.
 9. 9. Organizator je svim predava~ima uru~io zahvalnicu za doprinos unapre|enju struke odnosa s javno{}u u BiH, a pokroviteljima i sponzorima za podr{ku u organizaciji konferencije. Ugodna ve~era u restoranu Kazamat uz muziku i vino potrajala je do ranih jutarnjih ~asova uz u~e{}e svih prisutnih u debati o odnosima s javno{}u na na{im prostorima. Predava~i su bili odu{evljeni specijalitetima sa ro{tilja u ~uvenoj banjalu~koj ro{tiljnici "Aca Desetka" Jagoda Matrak Posljednji dan I.edukativne konferencije o odnosima s javno{}u PROACTIVE 2005 zavr{en je panel diskusijom koja je bila otvorena za javnost. U~esnici i predava~i su ramijenili svoja dosada{nja iskustva. Melisa Jusufovi} Biljana Babi} Marko ]avar Nemanja Matrak Radovan Bjeli} IMPRESUM Organizator je sve u~esnike konferencije PROACTIVE 2005 ugostio na obali rijeke Vrbas, gdje su uz delicije mogli u`ivati slu{aju}i izvo|enje klasi~nih minijatura koje je izvodio duo flauta.

×