Your SlideShare is downloading. ×
0
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Exhibition

883

Published on

Published in: Business, Career
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
883
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ความหมาย Exhibition การจัดนำาเอาภาพถ่าย ภาพเขียน สถิติ แผนภูมิ การทดลอง การตอบปัญหาหรือ วัสดุกราฟิกอื่นๆ มาจัดแสดงพร้อมคำา บรรยายประกอบ การอภิปรายและสาธิตใน เรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ หรือกำาลังอยู่ในความ สนใจของกลุ่มเป้าหมาย
 • 2. คำาใกล้เคียง Display = การจัดแสดง การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ สินค้าต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ส่ง เสริมการขาย มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ พบทั่วไปในห้างร้าน ศูนย์การค้า Exposition = มหกรรม มีขนาดใหญ่กว่านิทรรศการ ใช้เวลาเตรียมงานนาน ส่วนใหญ่จะแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือ นวัตกรรม+สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
 • 3. ประเภทของนิทรรศการ: แบ่งตามสถานที่ นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor exhibition) ขนาดใหญ่ พื้นที่จัดแสดงกว้างขวาง ใช้เวลาจัด ระยะยาว สถานที่ – ศาลา ปะรำา เต็นท์ นิทรรศการในร่ม (Indoor exhibition) ขนาดย่อม เป้าหมายจำานวนจำากัด ระยะเวลาการจัด สั้นกว่าแบบแรก สถานที่จะอาศัยห้องโถง หรือ ห้องประชุม
 • 4. OutdoorOutdoor IndoorIndoor
 • 5. ประเภทของนิทรรศการ: แบ่งตามความคงทนถาวร นิทรรศการถาวร (Permanent ex.) จัดแสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้ว เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาต่างๆ เข้าศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา นิทรรศการชั่วคราว (Temporary ex.) จัดแสดงเรื่องที่เกิดเร่งด่วน หรือความรู้ใหม่ๆ เช่น โรคต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น นิทรรศการหมุนเวียน (Traveling ex.) หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
 • 6. Permanent exhibition
 • 7. Temporary exhibition
 • 8. Traveling exhibition
 • 9. ประเภทของนิทรรศการ: แบ่งตามจุดมุ่งหมาย นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ เป้าหมายเพื่อใช้สื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้า หมาย นิทรรศการเพื่อการศึกษา จัดขึ้นภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทหรือร้านค้า มักจัดในโรงแรม หรือ หอประชุม
 • 10. วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ เพื่อให้การศึกษาด้านต่างๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกับหน่วย งานหรือสถาบัน เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน
 • 11. ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ ขั้นวางแผน ตั้งหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ การเตรียม รวบรวมแนวคิด กำาหนดสถานที่ กำาหนดกิจกรรมสำาหรับผู้ชม ออกแบบ ทำาแผนผัง ทำาตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ ต้องการ การจัดทำา หาบุคลากร หาวัสดุ อุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ การนำาเสนอ พิธีเปิด /สาธิตและกิจกรรม ประกอบ การประเมินผล สังเกตผู้ชม + แจกแบบสอบถาม การติดตาม ทำาเอกสารรายงาน
 • 12. หลักการจัดแสดง เน้นความสำาคัญของวัตถุโดยคำาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดงโดยคำา บรรยาย ความสัมพันธ์ของเรื่องราวจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุด หนึ่ง จัดแบบง่ายๆ ไม่ต้องซับซ้อน พิสดาร ไม่เกะกะ
 • 13. หลักการออกแบบนิทรรศการ ความเด่น เน้นเส้น ทิศทาง รูปแบบ รูปร่าง ขนาด สี เพื่อดึงดูดความ สนใจ ความสมดุล จัดสองข้างให้เท่ากัน ความสมดุลทางสายตาหรือความรู้สึก ความต่อเนื่อง ความกลมกลืนของเส้น รูปร่าง ที่ว่าง สี พื้นผิว ขนาดและ ทิศทาง
 • 14. หลักการออกแบบนิทรรศการ (ต่อ) สัดส่วน อย่าวางสิ่งของจนแน่นเกินไป ทำาให้ไม่โปร่งตา การเน้น – เน้นเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจ ทำาให้เกิดความคิด รวบยอด โดยมีการเน้นดังนี้ เน้นด้วยเส้น – ใช้เส้นนำาสายตาไปยังจุดที่ต้องการ เน้นด้วยสี – ใช้วัสดุที่มีสีเด่น หรือเป็นฉากหลัง เป็น สีที่เรียบง่าย หรือสีในกลุ่มเดียวกัน เน้นด้วยการใช้ช่องว่าง - นำาวัสดุที่ต้องการเน้นติด ตั้งไว้ในตำาแหน่งที่เด่น
 • 15. การเน้นโดยใช้ช่องว่าง
 • 16. การจัดนิทรรศการโดยการเน้นสี
 • 17. เน้นความกลมกลืนในศิลปกรรม
 • 18. เน้นความกลมกลืน ในศิลปกรรม
 • 19. เน้นศิลปะสองข้างให้สมดุล เน้นความสมดุลของสายตา
 • 20. นิทรรศการที่เน้นโปสเตอร์
 • 21. นิทรรศการที่เน้นโปสเตอร์
 • 22. Library Exhibition

×