Gevinstrealisering i spk

1,261 views
993 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kristine
 • Gevinstrealisering i spk

  1. 1. Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon Nokios 26. oktober 2010
  2. 2. Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse, efr@spk.no, tlf 93 49 18 01 Anne Kristine Næss, sjefskonsulent og fagansvarlig for gevinstrealiseringsprosessen i EDB Consulting Group anne.kristine.ness@edb.com tlf 47 93 24 90
  3. 3. Innhold 1. Om Statens pensjonskasse og pensjonsreformen 2. Hvordan jobber vi med gevinstrealisering i Statens pensjonskasse? 3. Erfaringer: hva må til for å lykkes? 4. Spørsmål og kommentarer 5. Oppsummering
  4. 4. 1. Hvorfor gevinstrealisering av prosjekter i SPK • Fremmer effektiv ressursbruk i offentlig sektor når vi realiserer gevinster • Sikrer uttak av gevinster for alle brukergrupper • Gir toppledelsen trygghet i at organisasjonen leverer
  5. 5. 1. Statens pensjonskasse • Tjenestepensjon for 950 000 medlemmer • Pensjoner: – Alderspensjoner – Uførepensjoner – Etterlattepensjoner – Avtalefestet alderspensjon (AFP) • Forsikringsordninger • Forvalter pensjonsordningen for alle apotekene
  6. 6. 2. Pensjonsreformen i SPK • Hvorfor Prosjekt Perform? – Nytt regelverk fra 1. januar 2011 – Gammelt saksbehandlingssystem supporteres ikke lenger – Endrede grensesnitt for overføring av data mot NAV og andre samarbeidspartnere – Behov for oppgradering av all infrastruktur • Kostnadsramme på om lag 1 mrd. kroner • Nytt system blir levert gjennom leveranser hvert tertial fra 2009 og ut 2011
  7. 7. 2. Viktigste mål for Performprosjektet • Finansielle gevinster: – Mer effektiv saksbehandling – Økt automatisering og selvbetjening på sikt • Kvalitetsforbedring: – Korrekt pensjon og premie – Opprydning i medlemsdatabasen – Bedre elektroniske grensesnitt gir mer korrekte data inn • Økt omstillingsdyktighet • Økt elektronisk samhandling • Økt styring og kontroll internt • Økt eller opprettholdt kunde-/medlemstilfredshet
  8. 8. Implementering 2. Fasene i prosjektet Mål for prosjektet Mål for virksomheten Analyse av prosjekt Måling/gevinst- realisering Evaluering av prosjektet Tilbakemelding Prosjekt
  9. 9. Mottakerne av løsningen Implementerings- team Prosjekt Perform (interne og eksterne deltakere) Styringsgruppa (berørte toppledere i SPK) Linjeledere i SPK (IT- og forretningsområdene) 2. Roller og ansvar Prosjekt- ledelsen
  10. 10. 2. Analyse av hvordan leveranser påvirker pensjoneringsprosessen Motta og fordele Klargjøre Vurdere vilkår Beregne pensjon Foreta oppgjør Pensjoneringsprosessen Pensjonisten mottar rett pensjon til rett tid Melding fra arbeidsgiver om at ansatt skal pensjoneres
  11. 11. 2. Tidsløp og aktiviteter ifm. gevinstrealisering av mai-leveransen (saksbehandle nye alderspensjoner) Avklart ansvarsdeling mellom linje og prosjekt Forankring av gevinstrealisering hos toppledelsen 2009 2010 1. mai leveranse Bruker- undersøkelse (basismåling) Opplæring Feiring med adm. dir. Rutineutvikling Prioritering av innhold i leveranse Informasjonsmøter Brukerundersøkelse (etter leveranse) Løpende måling i målekort
  12. 12. 2. Målinger • Medarbeiderundersøkelser – Tilfredshet blant saksbehandlere i pensjoneringsprosessen før og etter leveranse • Hvordan opplever du kvalitet og effektivitet i pensjoneringsprosessen? • Hvor tilfreds er du med pensjonssystemet? • Hvordan trives du med arbeidet ditt? – Gjør oss i stand til å måle virkninger av innføringen av nytt verktøy • Løpende måling i målekort – Tidsregistreringsverktøy (effektivitet) – Antall feil (kvalitet)
  13. 13. 2. Resultat fra brukerundersøkelse april 2010 og gjetning for neste måling1) 0 1 2 3 4 5 Jeg trives med mine arbeidsoppgaver Jeg synes at arbeidet i pensjoneringsprosessenskjer på en effektiv måte Jeg opplever responstidensom god i systemet nov.10 apr.10 ? ? ? 1) Gjennomsnittlig score. Skala fra 1 til 5 der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. Kilde: Intern måling SPK
  14. 14. 2. Løpende måling. Målekort i pensjoneringsprosessen1) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Saksbehandlingstid Rettprosent Andelpensjoner som er er riktig beregnet (venstreakse) Gjennomsnittligsaksbehandlingstid for nyealderspensjoner (høyreakse) 1) Merknad. Ikke reelle tall
  15. 15. 3. God ansvarsfordeling og forankring • Både prosjekt, linje og toppledelse må involveres i gevinstrealiseringsarbeidet – Felles ansvar å prioritere innhold i prosjekt – Linjeledelsen må involveres på et tidlig tidspunkt • Må avklare hvem som har ansvar for hvilke aktiviteter. • Må sikre at den enkelte forstår hva arbeidet består i.
  16. 16. Spørsmål eller kommentarer?
  17. 17. Oppsummering • Gjør det enklest mulig • Etabler en samarbeidsmodell mellom linje og prosjekt • Start tidlig med å tenke gevinstuttak • Analyserer forventede gevinster, kostnader, risiko og nødvendige tiltak • Følg opp gevinstuttak i etterkant av prosjekt- leveranse
  18. 18. Takk for oss!
  19. 19. 1. Utfordringsbildet i offentlig sektor • Fokus på teknologi heller enn forretning • Starter for sent med gevinstrealisering • Ansvar for oppfølging av prosjekt pulveriseres når linja overtar • Målkonflikter på kort sikt mellom prosjekt og linje • Skjønner ikke poenget med gevinstrealisering • Toppledelsen tror at ”ting går av seg selv”
  20. 20. 2. Definisjon av gevinstrealisering • Med gevinstrealisering mener vi aktiviteter som utføres for å ta ut de gevinster et prosjekt kan forventes å gi1) • Eksempel: Hva vi må gjøre av tiltak for å oppnå gevinster av et prosjekt som skal få kunder over på en nettbasert løsning 1) SSØ (2010). Veileder i gevinstrealisering
  21. 21. 4. Analyse av potensielle gevinster, kostnader, risiko og nødvendige tiltak for å ta ut gevinster (et utvalg) Type Spesifisering Forventede gevinster Effektivitet Arkivet sparer tid på tid på å lete og slipper postrunde på alderssaker Avdeling Klargjøring sparer tid fordi vi får lik behandling av alle alderssaker, mindre papir Kvalitet Saksbehandler må følge en fast saksflyt slik at vi i større grad får lik behandling av alle alderssaker Saker blir ikke borte i et fysisk arkiv eller i pensjonsavdelinger Forventede kostnader Opplæring Opplæring i alderspensjon for alle saksbehandlere. Om lag 5 timer per saksbehandler Opplæring i bruk av elektronisk arkiv. Ca 1 time per saksbehandler Tidsbruk Midlertidig økt saksbehandlingstid som følge av nye rutiner. Midlertidig behov for 2 nye saksbehandlere ut 2010 Arkiv må skanne flere alderspensjoner for to nye avdelinger. Om lag 20-30 saker ekstra i uken Risiko - For lav bemanning i arkiv kan gi flaskehals - Saksbehandlere har motvilje mot nye roller i saksbehandlingsverktøyet Tiltak Gjennomføre opplæring. Ansvar: Innføringskoordinator Motivere for nye roller. Ansvar: seksjonsledere
  22. 22. 5. Opplæring og rutineutvikling i parallell Opplæring • Elæringskurs – Gir læringsutbytte – Fleksibelt – Motiverende • Klasseromsundervising Rutineutvikling • Knytter rutiner til pensjoneringsprosessen • Etablerer beste praksis
  23. 23. 5. Bygge motivasjon for endring • Viktig med markering av leveranser • Ikke bare prosjektmedarbeidere, men også mottakerne av leveransen er med på markeringer
  24. 24. 4. Implementeringsteam • Ett implementeringsteam per hovedprosess – Prosess- og delprosessledere – Representant fra forretningssiden i prosjektet – Representant fra IT-området – Representant fra innføringsteam • Planlegger og gjennomfører implementering av leveranser – Planlegge og gjennomføre informasjon- og opplæringsaktiviteter – Utvikle nye rutiner – Gjennomføre faste møter rundt forventede gevinster og kostnader, risiko og tiltak – Måle og evaluere effekt av leveransene • Innføringsteamet i prosjektet lager brukerdokumentasjon, holder opplæring og andre kommunikasjonmessige aktiviteter (som for eksempel markeringer). Implementerings- team

  ×