บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมโครงการ Social media

7,970 views
7,148 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมโครงการ Social media

  1. 1. บั น ทึ ก ข้ อ ความส่ ว นราชการที ่ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำารุง วั น ที ่ 1 ٤ มิถุนายน ٢٥٥٤เรื ่ อ ง ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”สิ่งที่ส่งมาด้วย ١. สำาเนาหนังสือราชการเลขที่ ศธ.٠٤١٤٩/٢٢٠٦ ٢. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ٣. สำาเนาใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ٤. รายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ٥. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากสำานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ٦. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการฯเรี ย น ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำารุง ตามที่ข้าพเจ้าได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทยก้าวไกลด้วย Social Media” จัดโดยสำานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นั้น บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจำานวน ٢٠٠ คน จากจำานวนผู้สมัครทั้งสิ้น ١,١٢٠ คน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จึงขออนุญาตเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ“ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ในวันที่ ٢٤ – ٢٠ มิถุนายน ٢٥٥٤ รวม ٥ วัน ณ โรงแรมแม๊กซ์พระราม ٩ กรุงเทพฯ (โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และอาหาร สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบ) อนึ่งจากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำาความรู้มาขยายผลให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงชื่อ……………………………………… (นางสาวอุมาพร บริรักษ์) ครูผู้ช่วย
  2. 2. ความเห็นของผู้บริหาร.................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ................................................................................... ลงชื่อ....................................... ........... (นางสาวดาวัลย์ ชูไสว) ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนวัด ราษฎร์บำารุง

×