Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The best teacher_of_social_media

3,588 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The best teacher_of_social_media

 1. 1. ั“เรี ยนรู ้กบครู อน เพราะคณิ ตศาสตร์ขาดไม่ได้” ั๋ ผลงาน : http://kruaun.wordpress.com ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู นฤพนธ์ สายเสมา โรงเรียน : โรงเรี ยนโคกยางวิทยา (เดิม ร.ร.สําโรงทาบวิทยาคม) สั งกัด สพป./สพม. : สพม.33 กลุ่มสาระฯ : คณิ ตศาสตร์
 2. 2. “เรียนภาษาไทย ไอที กับครู ลฐิกา” ั ผลงาน : http://krulathiga.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู ลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียน : โรงเรียนด่ านแม่ คามัน สั งกัด สพป./สพม. : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย โดย…ครูลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียนด่ านแม่ คามัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 e-mail : Lathiga@hotmail.com Blog: krulathiga.wordpress.com ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีข้อมูลข่ าวสารก้ าวไกลทาให้ วัฒนธรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู เปลี่ยนไปจากเดิมทีครูเคยเป็ นผู้ให้ ความรู้มาเป็ นผู้ชี้แนะซึ่งจะนาไปสู่ วฒนธรรมการเรี ยนรู้ใหม่ โดยอาศัยสื่ อเทคโนโลยี ่ ัทีสาคัญในโลกปัจจุบันและอนาคตคือ อินเทอร์ เน็ต การสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบันจึงต้ องตามให้ ทนความ ่ ัเปลี่ยนแปลงนี้ .........
 3. 3. “เปิ ดโลกแห่งการเรี ยนรู ้วทยาศาสตร์ออนไลน์” ิ ผลงาน : http://teacherkobwit2010.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียน : โรงเรี ยนนนทรี วทยา ิ สั งกัด สพป./สพม. : สพม. 2 กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์ “นับจากวันนั้นถึ งวันนี้ ชี วิตของข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน โดยเฉพาะชี วิตความเป็ นครูที่ “Social Media” ได้ช่วยเติมเต็มให้ขาพเจ้าเป็ นครู ที่มากกว่าครู โดยทัวๆไป “Social Media” ทําให้ขาพเจ้าได้ ้ ่ ้พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลดีต่อนักเรี ยนที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือและสื่ อในการ เรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น ทําให้ขาพเจ้าได้พฒนานวัตกรรมทางการ ้ ัสอนใหม่ๆ ได้เขี ยนบทความที่ ดีและเป็ นประโยชน์อยู่เสมอ ทําให้ขาพเจ้าได้แบ่งปั น แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ้ความรู ้ ต่ า งๆหรื อ ประเด็ น ที่ ต้อ งการคํา ตอบร่ ว มกับ เพื่ อ นครู และผูที่ ส นใจ ทํา ให้ ข ้า พเจ้า ได้เ ผยแพร่ ้ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง และสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ไปสู่ ผอื่น ทําให้เป็ นที่รู้จกและมีชื่อเสี ยงมากขึ้น” ู้ ั
 4. 4. “เรียนรู้ อย่ างมีความสุ ขกับการเรียนรู้ แบบ PBL” ผลงาน : http://krujukjun.wordpress.com/ http://krujukjun2546.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : ครู วราภรณ์ เฉิดดิลก โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สั งกัด สพป./สพม. : สำนั กบริหาำิาำนับำิึบาำิหศึา ก กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากการที่ได้ เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่ งเสริ มการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ในครังนีร้ ูสึกประทับใจมากๆเลย เพราะเป็ นการอบรมที่ร้ ู สึกว่ าลุ้นมากๆถึงมากที่สุด (กลัวว่ าจะไม่ ได้ เข้ า ้ ้ร่ วมอบรมเหมือนคนอื่น) และสุดท้ ายแล้ วก็ได้ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครั วSocial Media ซึ่งมีความสุขมากเมื่อได้ มาเจอพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้ อง ๆ ในคราวที่มาอบรม/สัมมนาในแต่ ละครั งทัง ๆ ที่พวกเราไม่ เคยรู้ จักกันมาก่ อน หลังจากที่ ้ ้ได้ เข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ ได้ นาความรู้ ท่ ีได้ รับมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ กับเด็กๆที่ตัวเองรั บผิดชอบโดยผ่ านบล็อกของครู ไม่ ว่าจะเป็ นการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น แม้ กระทั่งการบันทึกเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เจอในระหว่ างเรี ยนซึ่งเมื่อได้ เครื่องมือออนไลน์ นี ้ เข้ ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของครูรู้ ได้ เลยว่ า เด็กๆสนุ กสนานกับการเรี ยนรู้ ซึ่งสิ่งที่ครู ได้ นา Social Media หรื อSocial Network เข้ ามามีบทบาทในชันเรี ยนไม่ ว่าจะเป็ น Facebook , Google Site ้(ซึ่งได้ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในภาคเรี ยนแรกนั น) ทาให้ ครู ได้ ร้ ู จักเด็กๆอีกทาง ้หนึ่งด้ วยหรือเรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ า “การรู้จักผู้เรียนเป็ นรายบุคคล” นั่นเอง
 5. 5. “Krukanidta’s Blog” ผลงาน : http://krukanidta.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : ครู ขนิษฐา วทัญญู โรงเรียน : โรงเรียนเมืองใหม่ สั งกัด สพป./สพม. : สิป.ลร. 1 กลุ่มสาระฯ : การงานพืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ้ krukanidtalopburi541@gmail.com koonkrunuy@gmail.com Blog ทางเลือกใหม่ของครูยุค IT คนเราควรสร้างโอกาสให้กับตนเองอยู่ เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสที่ดีในชีวิต หากเป็นเช่นนั้นแล้วการได้สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รั บคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมกา รใช้ SocialMedia ในการจัดการเรียนรู้ ของ สทร. ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตราชการครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูต่างจังหวัดอย่างข้าพเจ้า Social Media คือ อะไร?...ก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า Social Media คืออะไร? และจะนามาใช้ในการจั ด การเรี ย นรู้ไ ด้ อย่างไร? ทุกอย่างดู เป็น คาถามที่ร อคาตอบ และทุกอย่างก็ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น และข้าพเจ้าก็ไ ด้ประจักษ์ถึงประโยชน์ของ Social Media อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอีก เมื่อนา Social Media มาทดลองใช้จริงในชั้นเรียนของข้าพเจ้า……….
 6. 6. “เรียนฟิ สิ กส์ กบครู ชิตชัย” ั ผลงาน :http://phchitchai.wbvschool.net/ ชื่อเจ้าของผลงาน : ครู ชิตชั ย โพธิ์ประภา โรงเรี ยน : โรงเรียนวังบ่ อวิทยา สังกัด สพป./สพม. : สพม. 42 กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์ .........การนา Social Media มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ของผม ผมใช้ วธีชวนนักเรียนมาเล่ นิfacebook กันก่ อนโดยใช้ คะแนนเป็ นแรงจูงใจ “ใครเข้ ามาเพิมครู เป็ นเพือนจะมีรางวัลเป็ นคะแนนให้ ” ่ ่นักเรียนก็จะเข้ ามาสมัครกัน สักพักนักเรียนก็จะใช้ งานเป็ นเอง ให้ นักเรียนได้ เข้ ามาทบทวน โดยง่ าย สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้ เป็ นทีให้ นักเรียนเข้ ามาถามปัญหาต่ างๆ และเป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิมเติม ทีสาคัญนักเรียนเข้ า ่ ่ ่มาแล้ วต้ องไม่ รู้ สึกว่ าน่ าเบื่อ มีแต่ตวหนังสือเต็มไปหมด แฝงสาระไว้ ในรู ปของการ์ ตูน เพลง หรือสิ่งทีเ่ ด็กๆ ชอบ ั
 7. 7. “ครู ทม  Good Time” ี ผลงาน : http://teemtaro.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู ครู วรวิทย์ ไชยวงศ์ คต โรงเรียน : โรงเรียนเจริ ญศิลป์ ศึกษาฯ สั งกัด สพป./สพม. : สิม.23 กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. 8. “เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไทย”ผลงาน : http://supapongwk.wordpress.comชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู สุภพงษ์ วงศ์ สมิตกุลโรงเรียน : โรงเรียนปากช่ องสั งกัด สพป./สพม. : สพม.31กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 9. 9. “Social Media by Kruarisara” ผลงาน : http://kruarisara.wordpress.com ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู อริศรา สะสม โรงเรียน : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สั งกัด สพป./สพม. : สิม.37 กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี Social Media กับ ครู อริศรา สะสม โดย ครู อริศรา สะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วทยาคารจังหวัดน่ าน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ิ จากการได้ รับการอบรมจากสานักเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอนในการใช้ Social Media ในการ ่จัดการเรียนรู้ Social Media สื่ อสั งคมออนไลน์ ที่กาลังเป็ นทีสนใจในขณะนี้ ในการอบรมเป็ นไปด้ วยความ ่อบอุ่น วิทยากรจากเอกชนที่มีชื่อเสี ยงทางด้ านการใช้ Social Mediaในเชิ งธุรกิจซึ่งประสบความสาเร็จแล้ วมาให้ ความรู้ อย่ างหลากหลายในการทีมีความมุ่งมั่นทีจะช่ วยครู เราพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ่ ่Social Media เหมือนกับในเชิ งธุรกิจ การแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่ างกันและกัน การใช้ สื่อร่ วมกัน ่การแบ่ งปั นสื่ อซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ ความรู้ ในตัวและความรู้ จากการเรี ยนรู้ ความสนุกสนานในการใช้ Social Media แลกเปลียนเรียนรู้ ผ่ อนคลายอารมณ์ เล่ นเกม ลงตัวอย่ างผสมผสาน ประทับใจจนไม่ ร้ ู ่ลืม จนทาให้ เกิดความมุ่งมุ่นตั้งใจในการทีจะนาความรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพือให้ นักเรี ยนได้ ่ ่เรียนรู้ อย่ างสนุกสนานและมีสาระ........
 10. 10. “เด็กหญิงทีราบสู ง” ่ ผลงาน : http://knowin.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู สุรีรัตน์ จุติกรี โรงเรียน : โรงเรียนบ้ านหลุมข้ าว สั งกัด สพป./สพม. : สพป.นม.1 กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่ างประเทศ “ 1 ใน 200 จากใจครู ตัวน้ อย ณ วังนาเขียว”….. ้ เมื่อก่อนเคยแอบฝันไว้ว่าอยากมีบล็อกเป็ นของตนเองบ้ าง เมื่อได้ เข้ าร่ วมโครงการนี้ ความฝันนั้นก็เป็ นจริงแต่ กแอบสงสั ยว่าทาไมต้ องเลือก Wordpress.com ด้ วย บล็อกฟรีสังกัดอืน ๆ ทีมันสามารถปรับแต่ งได้ เยอะ ็ ่ ่กว่านี้ ยังมีให้ เลือกนามาใช้ อกตั้งมากมายทาไมไม่ เลือก ……. ี
 11. 11. “Lookade’s.com”ผลงาน : http://gade262.wordpress.comชื่อเจ้ าของผลงาน : ครู เกศินี เพ็ชรรุ่ งโรงเรียน : โรงเรียนบ้ านนา "นายกพิทยากร"สั งกัด สพป./สพม. : สพม.7กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
 12. 12. “อั้ม ชีวตคือ การเดินทางไกล” ิ ผลงาน : http://sompriaw.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู ดวงดี เป็ งสุ รินทร์ โรงเรียน : โรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยาคาร สั งกัด สพป./สพม. : สิป.ชม. 3 กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี facebook [เด็กชายในป่ าหลังเขา]Social Media สื่ อในโลกสั งคมออนไลน์ โดยปกติในชีวตประจาวันได้ ใช้ งานสื่ อออนไลน์ เป็ นประจาไม่ ว่าจะเป็ น MSN ใช้ สาหรับ ิติดต่ อสื่ อสารระหว่ างเพือนร่ วมงาน ,Facebook ทีใช้ เป็ นแหล่งนัดพบปะพูดคุยแสดงความ ่ ่คิดเห็นในเรื่องราว และกิจกรรมต่ าง ๆ ,Blog ทีเ่ อาไว้ ใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารทีเ่ ราอยากพูด อยากเล่า อยากบอก แต่ ไม่ เคยได้ นาเครื่องมือเหล่านีมาใช้ ในการเรียนการสอนอย่ างจริงจัง ้ทาไมนะหรือ ??? โครงการ Social Media [SM] ของ สทร. สพฐ. เป็ นจุดประกายเริ่มต้ นของการนาเครื่องมือเหล่านีมาประยุกต์ ให้ ครู ได้ นามาใช้ ในห้ องเรียน โดยคัดกรองครู สองร้ อยคนทืสนใจมา ้ ่อบรมสั มมนา โดยเชิญคนดังในวงการไอทีแถวหน้ าของเมืองไทยมาเป็ นวิทยากรมาให้ ความรู้ มาพูดคุย ซึ่งแต่ ละคน…..
 13. 13. “Meecm’s Blog”ผลงาน : http://meecm.wordpress.com/ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู บุณยรัตน์ สุ วชา ิโรงเรียน :โรงเรียนรัฐราษฎร์ อปถัมภ์ ุสั งกัด สพป./สพม. : สิป.ชม. 3กลุ่มสาระฯ : สุ ขศึกษาและพลศึกษา
 14. 14. “NB ครู ณฐพล บัวอุไร” ั ผลงาน : http://www.nattapon.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู ณฐพล บัวอุไร ั โรงเรียน : โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สั งกัด สพป./สพม. : สพม.4 กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี “Social Media” เครื่องมือสร้ างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการคิด ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างสร้ างสรรค์ ครู ณฐพล บัวอุไร ครู โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา ั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 E-mail : krunattapon@gmail.com, Blog : www.nattapon.com จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการ “การนํา Social Media ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้” ซึ่ งจัดขึ้นโดยสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน (สทร.) ทําให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือออนไลน์ต่างๆ มากมาย ได้แก่Wordpress, Facebook, Twitter, Slideshare, Scribd ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ คือเครื่ องมือออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยม ัและถูกใช้กนอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในส่ วนของเยาวชนของประเทศไทย มีนกเรี ยนไม่น้อยที่ใช้ Social ัMedia เหล่านี้ การที่ได้เข้าร่ วมโครงการนี้ทาให้ขาพเจ้ามีแนวทางที่จะนําเครื่ องมือออนไลน์ขางต้น ไปปรับใช้ ํ ้ ้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยน และสามารถใช้เครื่ องมือออนไลน์และ Social Media ร่ วมกันการเรี ยนการสอนได้ สามารถติดตามดูแลนักเรี ยน รวมทั้งจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งแนวทางที่ข้าพเจ้าใช้จดการเรี ยนการสอน มีดงนี้ ั ั
 15. 15. “โรงเรี ยนบ้านทองหลาง”ผลงาน : http://tl-school.com/ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู อนนท์ หาญโกธาโรงเรียน : โรงเรี ยนบ้านทองหลางสั งกัด สพป./สพม. : สพป.นม. 6 กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 16. 16. “Krubitoei SM4 Learning” ผลงาน : http://krubaitoei.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู ปิติมา บุญประสิ ทธิ์ โรงเรียน : โรงเรียนชุ มชนโพนเมืองวิทยา สั งกัด สพป./สพม. : สพป.อบ.1 กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่ างประเทศ Social Media เทคโนโลยีสื่อสังคมที่ใครก็เรียนรู้ได้ การเข้าร่ วมการอบรมครั้งแรก ที่ไม่มีใครรู ้จก เป็ นอะไรที่ทาทายมากและเป็ นงานหนักสําหรับครู ตว ั ้ ัน้อยๆคนหนึ่ง เพื่อเป็ นวิทยากรแกนนํา (เราจะทําได้ไหมนะ?) การอยูร่วมกับเพื่อนครู ชาว SMEdu และพี่ๆ ทีมงาน สทร. ในระยะเวลาเกือบ 1 อาทิตย์ ณ โรงแรม ่ ่แม็กซ์ กรุ งเทพฯ นั้น ทําให้รู้วาภาระงานชิ้นนี้ไม่ยากอย่างที่คิด เราต้องทําได้ สู ้ๆ!!! ประเทศไทยแคบลงมาถนัดตาเมื่อครู ทวประเทศมาอยูร่วมกัน มาจากทัวทุกภาค แต่ตองมาใช้ชีวตอยูร่วมกัน เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ั่ ่ ่ ้ ิ ่แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
 17. 17. “ครู กบสอนภาษาญี่ปุ่น” ผลงาน : http://krutip.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู ทิพย์วรรณ สุ โธ โรงเรียน : โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย สั งกัด สพป./สพม. : สพม.31 กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ ดิฉนได้มีโอกาสรู ้จกคุณครู ที่มีความสามารถ มากมาย ทําให้มีความรู ้สึกว่าตัวเองคงต้องพัฒนาอีกหลายด้าน จึงจะวิงตามทุก ั ั ่คนทัน พยายามที่จะเรี ยนรู ้ให้ได้เท่าๆ กับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน สิ่งทีทาให้ ไม่ เคยรู้ สึกท้ อแท้ เลยเมือเกิดอุปสรรคใดๆ ก็คอ จะมีพๆ ่ ่ ื ี่หรือเพือนๆ คอยให้ ความช่ วยเหลือกันอย่ างอบอุ่น อยากกล่าวคําว่า “ ขอบคุณ ”สําหรับช่วงเวลาที่เราได้พฒนาตนเอง ่ ัร่ วมกัน .... การอบรมครั้งที่ 1 สร้างปั ญหาให้กบดิฉนมากมายเนื่องจากส่วนใหญ่ฟังวิทยากรไม่ค่อยทันบ้าง เครื่ อง ั ัคอมพิวเตอร์โน้ทบุค มีปัญหาบ้าง ตอบปั ญหาเพื่อน คุยกับเพื่อนข้างเคียง แล้วตามวิทยากรไม่ทน ( เรื่ องนี้ทาเป็ นประจํา หรื อ ๊ ั ํอาจเรี ยกได้วาสมํ่าเสมอก็ได้ค่ะ) ดังนั้น เดือนเมษายน 2553 จึงเป็ นช่วงเวลาของการทบทวนวิทยายุทธ เป็ นหลัก ่ดิฉนเลือกวิธีศึกษาด้วยตนเองเป็ นหลัก จากเวปไซด์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทดลองสารพัดวิธี เป็ นการเรี ยนรู ้ดวยตนเอง ที่ ั ้ทําให้เกิดทักษะที่จดจําได้นานค่ะ ...พยายามสร้างบทเรี ยนภาษาญี่ปุ่น และทําบล็อกของตนเองขึ้นมา 1 บล็อก ชื่อว่า “ ครูกบสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย ”
 18. 18. “บล็อกแห่งการเรี ยนรู ้ที่ไร้พรมแดนของครู จุลี” ผลงาน : http://julee2002.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู จุลี สร้อยญานะ โรงเรียน : โรงเรี ยนอนุบาลลําพูน สั งกัด สพป./สพม. : สพป.ลําพูนเขต 1 กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 19. 19. ั“เรี ยนคอมพิวเตอร์กบครู วระชัย ฉลาด” ี ผลงาน : http://chalad.wordpress.com/ ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู วระชัย ฉลาด ี โรงเรียน : โรงเรี ยน สั งกัด สพป./สพม. กลุ่ม : สพม.31 สาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 20. 20. “บทเรี ยนออนไลน์วชาคอมพิวเตอร์ ” ิ ผลงาน : http://kruwaeo.wordpress.com ชื่อเจ้ าของผลงาน : คุณครู แวววลี สิ ริจรรยาดี โรงเรียน : โรงเรี ยนเสนศิริอนุสรณ์ สั งกัด สพป./สพม. : สพป.บร.1 กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

×