อบรม24 26 july

613 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อบรม24 26 july

  1. 1. กาหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูดวย Social Media ้ ้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ท่ ี 24 ก.ค. 2553 13.00 น. – 14.30 น. ลงทะเบียน 14.45 น. – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่ อง นโยบายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา โดย ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนการสอน 19.00 น. – 21.00 น. เสวนากรณีศึกษารูปแบบ/วิธการนา Social Media ไปปรับใช้ ในชั้นเรียน ี (ครู สพฐ. ในโครงการ Social media 5 คน) วันอาทิตย์ท่ ี 25 ก.ค. 2553 8.30 น. – 9.30 น. แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน โดย อ.อัจฉรา จันทพลาบูรณ์ 10.00 น. – 12.00 น. การบรรยาย เรื่ อง การส่งเสริมการใช้ อนเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม ิ โดย นายชิดพงษ์ กิตตินราดร 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – 14.30 น. Social Media กับโลกแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดย นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 15.00 น. – 17.00 น. เทคนิคการใช้ เทคโนโลยี Social Media เพื่ อการจัดการเรียนรู้ (Wordpress) โดย นายกติกา สายเสนีย์ วันจันทร์ท่ ี 26 ก.ค. 2553 8.30 น. – 11.00 น. - แบ่งกลุ่มเพื่ อหารูปแบบในการวางแผนการขยายผลโครงการพัฒนา บุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน - นาเสนอแผนการขยายผลโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน 11.00 น. – 12.00 น. สรุปแผนการดาเนินงาน 13.00 น. – 16.30 น. พิธมอบเกียรติบัตรให้ กบผู้ผ่านการประเมิน ี ั ปิ ดประชุม ....................................................................................................................................... เวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ 14.30 น. – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 18.00 น. – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น หมายเหตุ : ตารางนี้อาจเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

×