Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media

10,271 views

Published on

เอกสารประกอบการอบรม Social Media
โดยผู้จัดการอบรมขอให้เน้น Facebook
แถมเรื่อง Wordpress, Springnote
และ Google+ อีกนิดหน่อย

Published in: Education, Technology, Business

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media

 1. 1. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 1 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมเพือการศึกษา ่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2554 จัดทาโดย นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ โรงเรียนร่มเกล้า โครงการโรงเรียนในฝัน จังหวัดสกลนคร teemtaro@hotmail.com
 2. 2. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 2 คานา ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ถูกนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างแพร่หลาย ทั้งในลักษณะของการบูรณาการเข้ากับเนื้อหา หรือนามาใช้จัดบริหารการเรียนการสอนทั้งระบบ แต่ในยุค 2.0 ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ต่างถูกเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายสังคม(Social Network) ทาให้การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT แบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครู ที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ยุคของเครือข่ายสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สนองตอบความต้องการของผู้เรียน เอกสารประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรม หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ โรงเรียนร่มเกล้า โครงการโรงเรียนในฝัน จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยเนื้อหา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ด้วยระยะเวลาอันจากัด ทาให้มีข้อบกพร่องหลายประการ ผู้จัดทากราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ และจะปรับปรุงเอกสารให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ผู้จัดทาขอขอบพระคุณ คณะผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสาคัญของSocial Network ในการจัดการเรียนรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและผู้สนใจไม่มากก็น้อย วรวิทย์ ไชยวงศ์คต 23 กรกฎาคม 2554 teemtaro@hotmail.com
 3. 3. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 3 สารบัญเรื่อง หน้าตารางอบรม 1กิจกรรมที่ 1 Intro 2กิจกรรมที่ 2 Facebook 5กิจกรรมที่ 3 Network 11กิจกรรมที่ 4 Sharing 15กิจกรรมที่ 5 Group and Page 21กิจกรรมที่ 6 Wordpress 25กิจกรรมที่ 7 Springnote 30กิจกรรมที่ 8 Google+ 34กิจกรรมที่ 9 Relationship 42กิจกรรมที่ 10 Classroom 44 teemtaro@hotmail.com
 4. 4. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 4 ตารางอบรมหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2554 วันเดือนปี เวลา (น.) กิจกรรม หมายเหตุ23 ก.ค. 2554 08.30 – 09.30 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 09.30 – 10.00 กิจกรรมที่ 1 Intro 10.00 - 10.15 พัก 10.15 – 11.00 กิจกรรมที่ 2 Facebook แนะนา สมัครใช้บริการ และแก้ไขข้อมูล 11.00 – 12.00 กิจกรรมที่ 3 Network การสร้างเครือข่าย กลุ่มเพื่อน การสนทนา 12.00 – 13.00 พักกลางวัน 13.00 – 14.30 กิจกรรมที่ 4 Sharing แบ่งปัน แสดงความคิดเห็น 14.30 – 14.45 พัก 14.45 – 16.00 กิจกรรมที่ 5 Group และ Page การสร้างกลุ่ม และหน้า 16.00 – 16.30 ทบทวนและมอบหมายงาน24 ก.ค. 2554 08.30 – 09.30 กิจกรรมที่ 6 Wordpress สมัครและใช้บริการ 09.30 – 10.00 กิจกรรมที่ 7 Springnote 10.00 - 10.15 พัก 10.15 – 11.00 กิจกรรมที่ 8 Google+ 11.00 – 12.00 กิจกรรมที่ 9 Relationship พบปะพูดคุยและสอบถามวิทยากร 12.00 – 13.00 พักกลางวัน 13.00 – 14.30 กิจกรรมที่ 10 Classroom กรณีศึกษา และการนา Social Media ไปใช้ 14.30 – 14.45 พัก 14.45 – 16.00 พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร teemtaro@hotmail.com
 5. 5. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 1 กิจกรรมที่ 1 Introชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................Social Media คืออะไร การมาถึงของ Social Media ได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในวงการต่างๆ มากมายทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา ฯลฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากบุคคลสาคัญทั่วโลก ได้อาศัยช่องทางนี้นาเสนอแนวคิดของตนเองได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องอาศัยสื่อหลัก เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์ ปัจจุบันยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียก Social Media เป็นภาษาไทย ดังนั้น จึงขออ้างอิงWikipedia ในการให้ความหมายของคานี้ ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media Social Media หมายถึง การใช้เทคโนโลยีบนเว็บหรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อสื่อสารในรูปแบบของการสนทนา เป็นสื่อที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกหนทุกแห่งแนวโน้มของ Social Media ข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ http://www.socialnomics.net/ เกี่ยวกับ Social Media ที่มีผู้นาไปทาวีดีโอบนยูทูป มีสถิติที่น่าสนใจที่พอจะสรุปมาดังนี้ teemtaro@hotmail.com
 6. 6. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 2 - 50 % ของประชากรโลก มีอายุต่ากว่า 30 ปี - ในอเมริกามีการเรียกใช้ Facebook มากกว่า Google - คู่รัก 1 ใน 5 พบรักกันผ่านอินเทอร์เน็ต - ถ้าเปรียบ Facebook เป็นประเทศ ก็จะใหญ่เป็นอันดับ 3 - ในอังกฤษ อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมากกว่า 50 % เป็นการใช้งาน Facebook - หลายมหาวิทยาลัยเลิกแจก e-mail แต่หันมาแจกแท็บเล็ตSocial Media ในวงการการศึกษา ข้อมูลจาก สภากรรมการโรงเรียนแห่งชาติ หรือ NSBA (National School BoardsAssociation) ของสหรัฐอเมริกา (ที่มา http://smeducaiton.wordpress.com) พบว่า - นักเรียน 96% แสดงตนในอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคม เช่น การแชต (Chating), การส่งข้อความ (Texting), เขียนบลอก (Bloging), และเข้าเยี่ยมชมตามชุมชนออนไลน์ต่างๆ - นักเรียน 30% มีบลอกเป็นของตนเอง และมากกว่า 1 ใน 6 บอกว่าได้เพิ่มข้อมูลในบลอกที่เขาสร้างขึ้นอย่างน้อยทุกสัปดาห์ - นักเรียน 59% ของผู้ที่ใช้เครือข่ายทางสังคม มีการสนทนาในหัวข้อทางการศึกษาต่างๆแบบออนไลน์ และมากกว่า 50% ได้สนทนาเกี่ยวกับงานที่ครู/โรงเรียนได้มอบหมายให้ทา - เครื่องมือเครือข่ายทางสังคมที่นิยมใช้กันในโรงเรียน คือ Skype, YouTube,WordPress, Twitter, Facebook, Blogs ประเด็นการส่งเสริมให้ใช้เครือข่ายทางสังคมในห้องเรียน ของโรงเรียนในท้องถิ่น - โรงเรียน 69% มีโปรแกรมเรียนทางเว็บไซต์ - โรงเรียน 46% มีนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนในทางออนไลน์ หรือโปรแกรมนานาชาติอื่นๆ - โรงเรียน 35% มีนักเรียน และ/หรือ ผู้สอน เขียนบลอก - โรงเรียน 22% มีส่วนร่วมในการสร้าง หรือดูแลเว็บสารานุกรม (Wiki) - โรงเรียน 27% มีครู/ผู้อานวยการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ - โรงเรียน 59% มีบุคลากรอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่ง มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์ในทางการศึกษา - 49% ของโรงเรียนในกลุ่ม NSBA กล่าวว่า โรงเรียนของเขาได้เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ร่วมกันกับโรงเรียนอื่น teemtaro@hotmail.com
 7. 7. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 3 ในประเทศไทย กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลการด้านเทคโนโลยี สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับ Social Media เพื่อการเรียนการสอน ปี 2553 พบว่า - 60 % ของนักเรียนแสดงตัวตนผ่านทาง Social Media เขาสามารถ เช่น chat ส่งข้อความ เขียน blog เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ต่างๆ ได้ เป็นต้น - นักเรียน 40 % ที่ใช้ Social Media มีการสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาแบบออนไลน์ - นักเรียน 20 % ที่ใช้ Social Media สนทนาเกี่ยวกับงานที่ครูมอบหมาย นอกจากนี้ โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลกับ Social Media ยังได้รับความสนใจจากครูทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเข้าอบรมมากกว่า 2,000 คน ทั้งทีรับได้เพียง 200 คนต่อรุ่น ่ จะเห็นได้ว่า Social Media ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันของทั้งนักเรียนและครู หากเราสามารถบูรณาการ Social Media เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก teemtaro@hotmail.com
 8. 8. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 4 แบบฝึกหัดคาชี้แจง สืบค้นและศึกษา Social Media ที่กาหนดให้แล้วเขียนอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ Social Mediaเหล่านั้น พร้อมทั้งบอกแนวทางการบูรณาการเข้าสู่ชั้นเรียน Social Media คาอธิบาย แนวทางการบูรณาการ Facebook Youtube Wordpress Springnote Google+ Flickr Slideshare Blogspot twitter wikipedia teemtaro@hotmail.com
 9. 9. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 5 กิจกรรมที่ 2 Facebookชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................Facebook คืออะไร Facebook คือ Social Media ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก (ปี 2011) ก่อตั้งโดย MarkZuckerburg ในขณะที่เขากาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากสนใจเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งFacebook ก็สามารถหาชมได้จากภาพยนตร์เรื่อง The Social Network (2010) คุณสมบัติเด่นของ Facebook ที่ผู้คนทั่วโลกพอใจ นั่นคือ การสร้างเครือข่ายสังคม (SocialNetwork) ผ่านการแบ่งปันข้อความ รูปภาพ ลิงค์ รวมไปถึงการสนทนาพูดคุยกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น หากสนใจรายละเอียด ก็สามารถเลือกซื้อคู่มือการใช้งานจากร้านหนังสือทั่วไป ซึ่งมีผู้เขียนไว้มากมายวิธีสมัครสมาชิก 1. เรียกเว็บไซต์ Facebook โดยพิมพ์ www.facebook.com 2. ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่หน้าเว็บ ดังนี้ - ชื่อจริง - นามสกุล - อีเมล์ - อีกเมล์อีกครั้ง (กรอกให้เหมือนกับข้างบน) - รหัสผ่านใหม่ - ฉันเป็น ให้ระบุเพศ - วันเกิด 3. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน 4. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการตรวจสอบ ให้ กรอกตัวอักษรที่แสดงลงในช่อง 5. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน teemtaro@hotmail.com
 10. 10. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 6 6. ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะนาไปสู่การตั้งค่าบัญชี ในที่นี้ให้คลิกปุ่มข้าม เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อน เมื่อยืนยันอีเมล์แล้ว จึงกลับมาเพิ่มเติมแก้ไขภายหลัง ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาเพื่อน ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว ขั้นตอนที่ 3 รูปประจาตัว ข้อควรระวัง การป้อนข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง อาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพนาไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้นควรใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ หรือคัดกรอกบุคคลที่จะรับเป็นเพื่อน teemtaro@hotmail.com
 11. 11. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 7 7. โปรแกรมจะนาท่านมาสู่หน้าจอ ข้อมูลส่วนตัว โดยแสดงคาเตือนเป็นแถบสีเหลืองด้านบนเพื่อแจ้งว่า ท่านยังไม่ได้ทาให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ “ไปที่อีเมล์ของคุณ” เพื่อดาเนินการยืนยันอีกครั้งผ่านทางอีเมล์ *โปรดตรวจสอบชื่ออีเมล์ที่สมัคร ว่าเป็นอีเมล์ที่ถูกต้องและใช้งานได้จริงหรือไม่ หากไม่ใช่ ให้คลิกลิงค์ “เปลี่ยนที่อยู่อีเมล์” ที่ด้านบนขวา เพื่อแก้ไขให้เป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง 8. Facebook จะส่งอีเมล์มา 2 ฉบับ ให้เลือกเปิดตามภาพ 9. อีเมล์ที่ได้รับจะมีข้อความดังภาพ ให้คลิกปุ่ม “เริ่มกันเลย” teemtaro@hotmail.com
 12. 12. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 8 10. ระบบจะนาท่านกลับมายัง Facebook อีกครั้ง แสดงว่าขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น คลิกที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” 11. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของข้อมูลส่วนตัว โดยไม่มีแถบสีเหลืองแสดงคาเตือนหมายความว่าการสมัครใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว teemtaro@hotmail.com
 13. 13. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 9 12. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อกาหนดว่า ใครบ้างที่สามารถเข้าชมข้อมูลส่วนตัวได้ โดยคลิกที่ บัญชีผู้ใช้ > ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จากนั้นให้เลือกว่า จะแบ่งปันบน Facebook อย่างไร โดยเลือกจาก - ทุกคน - เพื่อนของเพื่อน - เพื่อนเท่านั้น - แนะนา เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม teemtaro@hotmail.com
 14. 14. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 10 แบบฝึกหัดคาชี้แจง ให้สมัครสมาชิก Facebook แล้วดาเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆ ตามที่กาหนดให้ให้ครบถ้วน แล้วทาเครื่องหมายถูก ( ) ลงในช่องที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เพื่อนทาเครื่องหมายถูก (  ) ลงในช่อง เพื่อนตรวจสอบให้ การตรวจสอบ รายการ ด้วยตนเอง เพื่อนตรวจสอบให้1. รูปประจาตัว2. ประวัติการทางาน3. ประวัติการศึกษา4. ความสนใจด้านดนตรี5. ความสนใจด้านหนังสือ6. ความสนใจด้านภาพยนตร์7. ความสนใจด้านเกม8. ความสนใจด้านรายการโทรทัศน์9. ภาษา10. ประวัติโดยย่อ11. ศาสนา12. มุมมองด้านการเมือง13. บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ14. คาคมที่ชอบ15. บ้านเกิด16. กีฬาที่เล่น17. ทีมที่ชอบ18. นักกีฬาที่ชอบ19. ที่อยู่20. เว็บไซต์ teemtaro@hotmail.com
 15. 15. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 11 กิจกรรมที่ 3 Networkชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................การสร้างเครือข่าย หัวใจสาคัญของการใช้ Social Media คือ การสร้างเครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งในFacebook มีคุณสมบัติในการสร้างเครือข่ายเป็นอย่างดี การมีเพื่อนหลักสิบหรือหลักร้อย อาจไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้ามีเพื่อนมากถึงหลักพัน อาจทาให้การค้นหาเพื่อนเป็นไปได้ยาก ดังนั้น หากมีการวางแผนการจัดการกลุ่มเพื่อนอย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะช่วยให้การใช้งาน Facebook มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นการเพิ่มเพื่อน Facebook เป็นเครือข่ายสังคม ที่มีผู้ใช้จานวนมาก คุณจะพบผู้คนมากมายบนนี้ เขาอาจเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนเก่า ญาติสนิท มิตรสหาย หรือพบปะเพื่อนใหม่ ก็ได้เช่นกัน วิธีการเพิ่มเพื่อนสามารถทาได้ดังนี้ 1. พิมพ์ชื่อ หรื ออีเมล์ของเพื่อนหรื อคนที่คณรู้จก ลงในช่องค้นหาด้านบน โปรแกรมจะแสดง ุ ัรายชื่อ ตามเงื่อนไขที่ป้อนลงไป ให้คลิกที่ชื่อที่แสดง 2. โปรแกรมจะเรียกข้อมูลของสมาชิกขึ้นมาแสดง หากสมาชิกคนดังกล่าวเป็นบุคคลที่ต้องการให้คลิกปุ่ม Add Friend เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อน teemtaro@hotmail.com
 16. 16. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 12 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างยืนยันคาขอเป็นเพื่อน หากต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม SendRequest 4. หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายงานผลการส่งคาขอ ให้คลิกปุ่ม ปิด แต่จะยังไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่ยื่นคาขอไปได้ จนกว่าจะได้รับการตอบรับเป็นเพื่อน ในกรณีที่มีคนยื่นคาขอเป็นเพื่อนกับคุณ โปรแกรมจะแจ้งเตือน ให้คลิกที่ปุ่ม “เพื่อน” แล้วยืนยันบุคคลที่ยื่นคาขอเข้ามา ดังภาพการแก้ไขรายชื่อเพื่อน เมื่อเพิ่มเพื่อนมากแล้ว สามารถที่จะลบ หรือจัดกลุ่มสาหรับเพื่อนได้ ขั้นตอนของการแก้ไขรายชื่อเพื่อน สามารถทาได้ ดังนี้ teemtaro@hotmail.com
 17. 17. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 13 1. คลิกที่ บัญชีผ้ ใช้ ู 2. คลิกที่ แก้ไขรายชื่อเพื่อน 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของการแก้ไขรายชื่อเพื่อนวิธีลบรายชื่อเพื่อน หากต้องการลบรายชื่อสมาชิกออกจากการเป็นเพื่อนกับคุณ ให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทหลังจากนั้นโปรแกรมจะถาม ให้คลิกที่ปุ่ม “ลบออกจากรายชื่อเพื่อน”วิธีสร้างรายการเพื่อน การสร้างรายการ เป็นการจัดกลุ่มของเพื่อนให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหามีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 1. ที่หน้าแก้ไขรายชื่อเพื่อน ให้คลิกปุ่ม สร้างรายการ teemtaro@hotmail.com
 18. 18. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 14 1. จะปรากฏหน้ าจอสาหรับสร้ างรายการใหม่ 2. ป้อนชื่อสาหรับรายการ 3. คลิกเลือกรายชื่อของเพื่อน ที่ต้องการ 4. คลิกปุ่มสร้างรายการ การจัดการเพื่อน มีวิธีอื่นอีกมากมาย ซึ่งทาง Facebook ได้มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกมากที่สุด แต่แนวคิดสร้างเครือข่ายสังคม ก็ยังคงอยู่ แบบฝึกหัดคาชี้แจง ให้สร้างรายการ SMEDU เพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อนสมาชิกผู้เข้ารอบรมให้ได้อย่างน้อย 30 คนโดยศึกษาวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุปวิธีเพิ่มรายชื่อเพื่อนมาอย่างน้อย 3 วิธีวิธีเพิ่มเพื่อนวิธีที่ 1.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................วิธีเพิ่มเพื่อนวิธีที่ 2............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................วิธีเพิ่มเพื่อนวิธีที่ 3............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................... teemtaro@hotmail.com
 19. 19. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 15 กิจกรรมที่ 4 Sharingชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................ทาไมต้อง Sharing สิ่งที่ทาให้เครือข่ายสังคม ได้รับความนิยมมากอย่างในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแนวคิดเรื่องของการแบ่งปัน โดยสิ่งที่ผู้ใช้ Social Media นิยมนามาแบ่งปัน ได้แก่ ความคิดความเห็น รูปภาพเนื้อหาสาระ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หลายคนสร้างชื่อเสียงจากการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่าย SocialMedia จนนามาซึ่งรายได้มหาศาล แต่การที่มีผู้คนจากทั่วโลกร่วมแบ่งปันข้อมูลกัน ก็ย่อมมีข้อมูลที่ดีและไม่ดี ถูกแบ่งปันไว้ตามSocial Media ต่างๆ ด้วย เช่น ภาพลามกอนาจาร ข้อมูลกล่าวหาว่าร้ายหรือหมิ่นประมาท ฯลฯ ทั้งนี้ทุกอย่างที่ถูกแบ่งปันนั้น จะถูกตรวจสอบจากผู้รับข้อมูลด้วยเช่นกัน ถ้าหากข้อมูลที่นามาแบ่งปัน เป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ผู้แบ่งปัน อาจถูกเตือน ถูกแบน หรือถูกลบออกจากเครือข่าย ในบางรายอาจถูกฟ้องร้องและดาเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นได้ ดังนั้น ก่อนจะแบ่งปันอะไร ควรใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลก่อน ว่าข้อมูลดังกล่าว มีความเหมาะสมแล้วหรือยัง Facebook ก็มีคุณสมบัติในการแบ่งปันข้อมูลหลากหลาย ไปสู่กลุ่มเพื่อนหรือผู้สนใจ ดังนี้การแบ่งปันสถานะ การแบ่งปันสถานะ คือการบอกให้เพื่อนทราบถึงสถานะของคุณ อาจจะเป็นแนวคิด หรือข่าวสารก็ได้ โดยดาเนินการ ดังนี้ 1. ที่หน้ าข้ อมูลส่วนตัว คลิกที่ สถานะ 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม แบ่งปัน teemtaro@hotmail.com
 20. 20. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 16การแบ่งปันรูปภาพ รูปภาพก็เป็นอีกข้อมูลประเภทหนึ่ง ที่นิยมนามาแบ่งปัน วิธีการแบ่งปันรูปภาพ สามารถทาได้ดังนี้ 1. คลิกที่รูปภาพ และคลิกที่ อัพโหลดรูปภาพ 2. เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ เขียนคาบรรยาย และคลิกปุ่ม แบ่งปัน 3. รอสักครู่ รูปภาพที่คุณเลือก ก็จะถูกแบ่งปันเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งปันรูปภาพจากกล้องเว็บแคมได้อย่างสะดวก หรือจะแบ่งปันด้วยวิธีการสร้างอัลบั้ม เพื่อรวบรวมรูปภาพเป็นกลุ่ม ได้เช่นกัน teemtaro@hotmail.com
 21. 21. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 17การแบ่งปันลิงค์ เมื่อพบลิงค์ที่มีประโยชน์ ก็สามารถนามาแบ่งปันได้ มีวิธีแบ่งปันลิงค์ ดังนี้ 1. คลิกที่ ลิงค์ แล้วพิมพ์ URL ของเว็บที่ต้องการแบ่งปัน แล้วคลิกปุ่มแนบ 2. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของเว็บ ให้เขียนคาบรรยาย แล้วคลิกปุ่มแบ่งปัน 3. โปรแกรมจะดาเนินการแบ่งปันลิงค์ ได้ตามที่ระบุ การแบ่งปันลิงค์ ยังสามารถทาได้อีกวิธี คือ คลิกที่สถานะ แล้ว พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการแบ่งปัน แล้ว Facebook ก็จะดาเนินการแบ่งปันลิงค์ของคุณได้ตามที่ต้องการ teemtaro@hotmail.com
 22. 22. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 18การแบ่งปันวีดีโอ เราสามารถแบ่งปันวีดีโอ ได้ 2 ลักษณะ คือ แบ่งปันโดยการบันทึกจากเว็บแคม หรือแบ่งปันไฟล์วีดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์การแบ่งปันคาถาม การแบ่งปันคาถาม ใน Facebook นั้น จะคล้ายกับการทาโพลล์ เพื่อสารวจความคิดเห็นขั้นตอนในการแบ่งปันคาถาม มีดังนี้ 1. คลิกที่ คาถาม 2. ป้อนคาถาม 3. ระบุตัวเลือกโพลล์ 4. คลิกปุ่ม Ask Question 5. ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า คาถามนี้ เพื่อนๆ สามารถเข้ามาตอบได้ ให้คลิกปุ่ม Ask Question 6. จากนั้น ระบบจะแสดงคาถามที่ถูกแบ่งปัน ซึ่งเพื่อน สามารถเลือกตอบคาถาม และระบบก็จะแจ้งให้ทราบว่า แต่ละตัวเลือกมีใครเลือก teemtaro@hotmail.com
 23. 23. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 19การให้ข้อมูลย้อนกลับ ทุกข้อมูลที่แบ่งปันเราสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้ ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับ ถือเป็นจุดเด่นของSocial Media เพราะเป็นการให้กาลังใจแก่ผู้นาข้อมูลที่มีประโยชน์มาแบ่งปัน รวมไปถึงเป็นการร่วมตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วย Facebook สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. กดถูกใจ การกดถูกใจ (เดิมเรียกว่า กดไลค์ Like) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก โดยสามารถคลิกที่คาว่า ถูกใจ ซึ่งปรากฏอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกแบ่งปัน ดังภาพ 2. การแสดงความคิดเห็น เราสามารถแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกับเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนได้ โดยการคลิกที่ แสดงความคิดเห็น แล้วกด Enter ทุกความคิดเห็นก็ยังสามารถ กดถูกใจ ได้ด้วยเช่นกัน teemtaro@hotmail.com
 24. 24. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 20 แบบฝึกหัดคาชี้แจง เขียนแผนที่ความคิด เกี่ยวกับ Facebook ในด้านต่างๆ ที่ได้ศึกษามา ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 - 4 Facebook.com teemtaro@hotmail.com
 25. 25. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 21 กิจกรรมที่ 5 Group และ Pageชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................Group และ Page คืออะไร Group เป็นการร่วมกลุ่มของสมาชิก โดยจะจากัดจานวนสมาชิก สามารถส่งข้อความไปหาสมาชิกเป็นกลุ่มได้ พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ Page หรือ Fan Page เป็นหน้าที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยสมาชิกแต่ละคนจะสามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่ง Page จะรับสมาชิกได้ไม่จากัด ส่งข้อความถึงสมาชิกได้ แต่ไม่สามารถพูดคุยแบบกลุ่มได้ Group เหมาะกับคนเฉพาะกลุ่ม หรือองค์กร ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม มีความต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการคัดกรองสมาชิกก่อนเข้าร่วมกลุ่ม ขณะที่ Page จะเหมาะสาหรับการโปรโมทสินค้า บริการ หน่วยงาน ที่ต้องการให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม เปิดกว้างมากกว่า Groupการสร้าง Group สามารถสร้าง Group ได้หลายวิธี ในที่นี้จะขอนาเสนอ 1 วิธี ดังนี้ 1. เรียกหน้าเว็บสาหรับสร้างกลุ่ม www.facebook.com/groups.php 2. คลิกปุ่ม สร้างกลุ่ม 3. ตั้งชื่อกลุ่ม หลังจากนั้นให้พิมพ์รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 4. เลือกความเป็นส่วนตัว เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม สร้าง teemtaro@hotmail.com
 26. 26. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 22 5. หลังจากนั้นระบบจะเรียกหน้ากลุ่มที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นมาแสดง เมื่อสร้างกลุ่มเสร็จแล้ว ก็สามารถเพิ่มเพื่อนไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นได้ แชทกับเพื่อนในกลุ่มได้สร้างเอกสาร สร้างกิจกรรม หรือแบ่งปันข้อมูลได้เช่นกันการสร้าง Page วิธีสร้าง Page สามารถสร้างได้หลายวิธี ในที่นี้ขอนาเสนอ 1 วิธี ดังนี้ 1. เรียก URL สาหรับสร้าง www.facebook.com/pages/create.php หลังจากนั้นระบบจะให้เลือกรูปแบบของ Page ที่ต้องการ teemtaro@hotmail.com
 27. 27. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 23 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้าที่คุณจะสร้าง จากนั้นให้คลิกปุ่ม เริ่มกันเลย 3. ระบบจะนาไปสู่การตั้งค่า สาหรับ Page ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอัพโหลดภาพประจากลุ่ม การเพิ่มสมาชิก Page และการระบุข้อมูลเบื้องต้น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ดาเนินการต่อ 4. ระบบจะแสดง Page ที่คุณสร้างขึ้น teemtaro@hotmail.com
 28. 28. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 24 แบบฝึกหัดคาชี้แจง ให้ดาเนินการสร้าง Group และ Page ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ Group เป็นกลุ่มที่รวบรวมสมาชิกผู้เข้าอบรมให้ได้อย่างน้อย 25 คน พร้อมสร้างเอกสารรวบรวมรายชื่อสมาชิก อีเมล์ และโรงเรียนที่สังกัด Page เป็นหน้าแฟนคลับของครูผู้เข้าอบรม โดยให้เชิญสมาชิกเข้าร่วม (ผู้ถูกเชิญจะต้องกดถูกใจ) ให้ได้อย่างน้อย 25 คน แบ่งปันสถานะ รูปภาพ วีดีโอ ลิงค์ ฯลฯแล้วเขียนตอบคาถามต่อไปนี้1. ในความเห็นของท่าน Group และ Page มีข้อดี ข้อจากัด อย่างไร ประเภท Group Page ข้อดี ข้อจากัด2. รูปแบบการใช้งานของท่าน เหมาะกับ Group หรือ Page? เพราะเหตุใด?........................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ .......................................3. ท่านจะนา Group และ Page ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบใด?............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. teemtaro@hotmail.com
 29. 29. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 25 กิจกรรมที่ 6 Wordpressชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................Wordpress คืออะไร Wordpress เป็นเว็บบล็อกหรือโปรแกรมสร้างบล็อก พัฒนาจาก PHP และ MySQL ซึง ่wordpress เป็นเว็บบล็อกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ด้วยการใช้งานที่สะดวก ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที ก็สามารถสร้างบล็อกได้อย่างง่ายดาย ยังมีส่วนเสริมและรูปแบบมากมายให้เลือกใช้ ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ คุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งของ wordpress คือ มีความสามารถในการทาSEO อย่างดีเยี่ยม (หมายถึงเซิร์ชเอนจิ้นต่างๆ สามารถหาเว็บที่สร้างจาก wordpress เจอ) Wordpress มีให้เลือกใช้งานใน 2 รูปแบบ ได้แก่ wordpress.com และ wordpress.org โดยwordpress.com นั้นจะให้บริการเว็บได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถสมัครใช้งาน wordpress ได้ฟรี เพียงแค่มีอีเมล์ที่ใช้งานได้เท่านั้น ส่วน wordpress.org เป็น CMS ที่ใช้สร้างบล็อก โดยจะต้องมีโฮสที่รองรับ phpและ MySQL พร้อมโดเมนรองรับ ปัจจุบันมีครูจานวนมาก เลือกใช้ wordpress เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไปสู่นักเรียนและผู้สนใจ มีการบูรณาการ wordpress ลงไปสู่ห้องเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สร้างเป็นเว็บกลางให้นักเรียนเข้ามาทากิจกรรม สร้างเป็นเว็บรวบรวมสื่อ สร้างเป็นเว็บเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เป็นต้น โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้มีเว็บไซต์ ที่เป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมเว็บไซต์ของครูที่ใช้ wordpress ไว้ที่ www.thaismedu.com teemtaro@hotmail.com
 30. 30. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 26 ท่านสามารถเข้าไปเลือกชมเว็บบล็อกของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง Social Network ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitterการสมัครสมาชิก Wordpress.com วิธีสมัครสมาชิก wordpress.com มีดังนี้ 1. เรี ยก URL ดังนี ้ th.wordpress.com จากนันให้ คลิกปุ่ ม สมัครตอนนี ้เลย! (ทังนี ้ หน้ าจอ ้ ้ของ wordpress.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาพรูปที่แสดง) 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบด้วย - ที่อยู่ของบล็อก หรือชื่อบล็อก (โปรแกรมจะทาการตรวจสอบหลังจากป้อน) - ชื่อผู้ใช้ - รหัสผ่าน และกรอกยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน - อีเมล์ ที่ใช้งานได้จริง - เลือกภาษา - แล้วคลิกปุ่ม Sign up teemtaro@hotmail.com
 31. 31. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 27 3. ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ได้ส่งอีเมล์ไปให้คุณแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบอีเมล์ ในหน้าต่างนี้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (หรือไม่แก้ไขก็ได้) แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูลส่วนตัว 4. คุณจะได้รับอีเมล์จาก wordpress.com ให้เปิดอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัคร 5. คลิกลิงค์ที่แนบมาในจดหมาย ดังภาพ teemtaro@hotmail.com
 32. 32. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 28 6. ระบบเรียกหน้าหลัก ในที่นี้หมายถึง หน้าสาหรับผู้ดูแลเว็บบล็อก ขึ้นมาแสดง ในหน้าหลักจะสามารถจัดการรูปแบบบล็อก เขียนบล็อก เพิ่มลิงค์ ฯลฯ รายละเอียดสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือคู่มือการใช้ ซึ่งมีผู้เขียนเผยแพร่มากมาย ตัวอย่างหน้าเว็บบล็อก ที่สร้างด้วย wordpress.com Wordpress.com มีเครื่องมือในการสร้างบล็อกให้เลือกใช้มากมาย ที่จะช่วยปรับแต่งเว็บบล็อกให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ทั้งแบบให้บริการฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมมาใช้งานได้อย่างสะดวก teemtaro@hotmail.com
 33. 33. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 29 แบบฝึกหัดคาชี้แจง สร้างเว็บบล็อกของท่านเอง ด้วย wordpress.com จากนั้นให้รวบรวมรายชื่อเว็บบล็อกของสมาชิกผู้เข้าอบรม หรือรวบรวมเว็บบล็อกที่สร้างจาก wordpress.com ที่ท่านสนใจที่ ชื่อบล็อก URL 0 Social Media for Education Smeducation.wordpress.com 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 teemtaro@hotmail.com
 34. 34. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 30 กิจกรรมที่ 7 Springnoteชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................Springnote ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือประเภทการจัดการเอกสารร่วมกันบนหน้าเว็บ บริการที่นิยมใช้ ได้แก่ Google docs หรือบริการ Windows live SkyDrive ของ Microsoft ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอานวยความสะดวก ในการจัดทาเอกสาร แบ่งปันรูปภาพ หรือติดต่อสื่อสารกันได้ แต่บริการลักษณะนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ 2 อย่างดังที่กล่าวมาเท่านั้น ยังมีบริการในลักษณะที่คล้ายๆ กันอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือ Springnote ซึ่งเป็นบริการได้รับความนิยมมากในประเทศเกาหลี Springnote เป็นบริการที่เรียกว่าสมุดบันทึกออนไลน์ ที่สามารถสร้างบันทึก ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มไปพร้อมๆ กันได้ มีวิธีการสมัครและใช้บริการ ดังนี้การสมัครใช้บริการ Springnote การสมัครใช้บริการ Springnote มีดังนี้ 1. เรี ยก URL ดังนี ้ www.springnote.com จากนันคลิกลิงค์ Sign Up ในกรณีที่คุณมีบัญชี ้อีเมล์ของ Gmail ก็สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID ได้เลย teemtaro@hotmail.com
 35. 35. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 31 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม Create an account 3. โปรแกรมจะแจ้งว่า ได้ส่งอีเมล์ไปให้ เพื่อทาการยืนยัน พร้อมทั้งแจ้ง โดเมนเนมของคุณบนSpringnote ด้วย ให้คลิกปุ่ม Create a new notebook เพื่อดาเนินการต่อ 4. ระบบจะแสดงสมุดบันทึกของคุณ พร้อมให้ ระบุรูปแบบของสมุดบันทึก แล้วคลิกปุ่ม Submit teemtaro@hotmail.com
 36. 36. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 32 5. ระบบจะแสดงสมุดบันทึกของ Spingnote โดยสามารถพิมพ์เนื้อหาลงไปในสมุดบันทึกนี้หากต้องการเชิญผู้ร่วมงาน มาใช้งานร่วมกัน ให้คลิกที่ Share 6. จะปรากฏหน้าต่าง สาหรับเพิ่มผู้ร่วมงาน โดยให้ระบุอีเมล์แอดเดรสของบุคคลที่ท่านต้องการเชิญ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Share โดยผู้ถูกเชิญจะได้รับอีเมล์เชิญเข้าร่วมงาน เมื่อผู้ถูกเชิญยอมรับเข้าร่วมงาน ก็จะสามารถเข้ามาแก้ไขสมุดบันทึกนี้ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ปัจจุบันนอกจาก Springnote แล้ว ยังมีเครื่องมืออีกหลากหลายที่ช่วยเสริมการทางานร่วมกันบนเว็บ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือแบบใด เพราะแต่ละชนิดต่างก็มีข้อดีและข้อจากัดแตกต่างกัน teemtaro@hotmail.com
 37. 37. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 33 แบบฝึกหัดคาชี้แจง สมัครใช้บริการ Spingnote แล้วตอบคาถามต่อไปนี้1. ท่านเห็นว่า Springnote มีข้อดีและข้อจากัดอย่างไร............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................2. ท่านมีแนวทางในการบูรณาการ Springnote ไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างไร............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................... teemtaro@hotmail.com
 38. 38. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 34 กิจกรรมที่ 8 Google+ชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................ทาความรู้จักกับ Google+ Google+ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบริษัท Google มีคุณสมบัติการทางานคล้ายกับFacebook แต่เนื่องจาก Facebook ได้ให้บริการมาก่อน จึงมีบริการเสริมต่างๆ มากกว่า Google+รวมไปถึงจานวนผู้ใช้ Facebook ก็มีมากกว่า Google+ เช่นกัน (ข้อมูล ปี 2011) คุณสมบัติเด่นของ Google+ ได้แก่ การสร้างเครือข่าย การจัดการกลุ่มเพื่อน การแบ่งปันข้อมูลการสนทนา และที่น่าสนใจมากก็คือ Google+ สามารถให้บริการการสนทนาผ่านวีดีโอ พร้อมกันได้สูงสุดถึง 5 คน (ในอนาคตข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 2011) ทาง Google+ ยังไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครใช้บริการได้ แต่สามารถใช้งาน Google+ ผ่านระบบการเชิญ (invite) ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้งานดังนี้การเข้าใช้งาน Google+ 1. เรียก URL ดังนี้ www.google.co.th แล้วคลิกลิงค์ ลงชื่อเข้าสู่ระบบ 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม ลงขื่อเข้าใช้งาน teemtaro@hotmail.com
 39. 39. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 35 3. ถ้าคุณได้รับการเชิญ คุณจะไดรับอีเมล์จาก Google+ ให้คลิกที่ปุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับGoogle + 4. ระบบจะแสดงหน้าหลักของ Google+ ของคุณ ดังภาพ teemtaro@hotmail.com
 40. 40. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 36 5. เรียกชมโปรไฟล์ของคุณ โดยคลิกที่ปุ่ม โปรไฟล์ 6. ระบบจะแสดงหน้าโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขไปรไฟล์ แบ่งกันรูปภาพ หรือวีดีโอได้ 7. เมื่อคลิกแก้ไขโปรไฟล์ ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขโปรไฟล์ หากต้องการแก้ไขส่วนใด ก็สามารถคลิกตรงนั้น เพื่อแก้ไขได้เลย teemtaro@hotmail.com
 41. 41. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 37การจัดการแวดวง Google+ มีระบบการจัดการกลุ่มเพื่อนของคุณได้อย่างสะดวก โดยเรียกว่าการจัดการแวดวง มีขั้นตอนในการจัดการ ดังนี้ 1. คลิกที่ แวดวง 2. ระบบจะแสดงแวดวง 3. คลิกเพิ่มคนใหม่ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้ป้อนชื่อสาหรับค้นหา หรือป้อนอีเมล์บุคคลคนดังกล่าวจะได้รับการเชิญเข้าร่วมแวดวงของคุณ teemtaro@hotmail.com
 42. 42. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 38 4. กรณีที่มีเพื่อนจานวนมาก สามารถจัดแวดวงของกลุ่มเพื่อนได้ โดยลากรายชื่อเพื่อนมาวางในแวดวงที่ต้องการการแบ่งปันสตรีม สตรีมก็คือ ข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปันให้เพื่อนในแวดวงของคุณทราบ โดยสตรีมอาจเป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ลิงค์ และตาแหน่งที่คุณอยู่ มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ หน้าแรก 2. ป้อนสตรีมที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม แบ่งปัน 3. ระบบจะเผยแพร่สตรีมของคุณไปยังแวดวงเพื่อน (คุณสามารถระบุได้ว่า ต้องการให้เพื่อนแวดวง ใดบ้าง ที่สามารถมองเห็นสตรีมของคุณ) teemtaro@hotmail.com
 43. 43. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 39การแฮงค์เอาท์ การแฮงค์เอาท์ เป็นการสนทนาด้วยวีดีโอกับเพื่อนในแวดวงของคุณ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้ 1. คลิกที่ หน้าแรก 2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มแฮงค์เอาท์ 3. กรณีที่เครื่องของคุณยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Google Voice and Video ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้ง คลิกที่ปุ่ม ติดตั้งปลั๊กอิน 4. จากนั้นระบบจะเปิดหน้าต่างสาหรับการติดตั้งขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Install Plugin teemtaro@hotmail.com
 44. 44. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 40 5. รอจนกระทั่ง โปรแกรมติดตั้ง ทางานเสร็จ 6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรมจะแจ้งผลการ ติดตั้งให้ทราบ ให้คลิกที่ปุ่ม ปิด 7. โปรแกรมแสดงภาพจากกล้องของคุณหลังจากตรวจสอบแล้วก็คลิกปุ่ม Hangout ได้เลย 8. ตัวอย่างการแฮงค์เอาท์ด้วย Google+ ซึง่ สามารถพูดคุยกันด้วยวีดีโอ เสียง หรือพิมพ์ ข้อความส่งถึงกันก็ได้ teemtaro@hotmail.com
 45. 45. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 41 แบบฝึกหัดคาชี้แจง เข้าใช้บริการ Google+ จากการเชิญของเพื่อน และดาเนินการเชิญเพื่อนเข้าร่วม Google+สร้างแวดวง แบ่งปันสตรีมให้ครบทุกรูปแบบ แล้วประเมินการใช้งาน Google+ ด้วยตัวเอง ลงในแบบประเมินด้านล่างนี้ ผลการปฏิบัติงาน รายการประเมินการใช้ Google+ ได้ ไม่ได้1. เข้าใช้บริการ2. แก้ไขโปรไฟล์3. เพิ่มรูปประจาตัว4. เพิ่มเพื่อน หรือเชิญเพื่อน5. จัดการแวดวงเพื่อน6. สร้างแวดวงขึ้นมาใหม่7. แบ่งปันข้อความ8. แบ่งปันรูปภาพ9. แบ่งปันวีดีโอ10. แบ่งปันลิงค์11. ติดตั้งปลั๊กอินสาหรับการแฮงค์เอาท์12. แฮงค์เอาท์กับเพื่อน 1 คน13. แฮงค์เอาท์กับเพื่อนมากกว่า 1 คน14. เรียกชมโปรไฟล์ของเพื่อน15. แสดงความเห็นบนสตรีมของเพื่อน16. คลิก +1 บนความเห็นของเพื่อน17. เรียกชมอัลบั้มภาพของเพื่อน18. ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้19. ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้20. ตั้งค่าภาษา ที่ใช้แสดงบน Google+ ได้ teemtaro@hotmail.com
 46. 46. เอกสารประกอบการอบรม Social Media | 42 กิจกรรมที่ 9 Relationshipชื่อ – นามสกุล ................................................................ โรงเรียน .......................................................... การสร้างความสัมพันธ์ในคณะผู้เข้าอบรม เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเครือข่ายสังคมทั้งบนโลกออนไลน์และในชีวิตจริง เพื่อจะได้ติดต่อช่วยเหลือกันในกรณีที่เกิดปัญหา หลังจากการอบรม โดยให้บันทึกข้อมูลของผู้เข้าอบรม พร้อมระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... ชื่อเล่น ..................................โรงเรียน ......................................................................อีเมล์ .....................................................................ความสามารถ ............................................................................................................................. ...............ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... ชื่อเล่น ..................................โรงเรียน ......................................................................อีเมล์ .....................................................................ความสามารถ ............................................................................................................................. ...............ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... ชื่อเล่น ..................................โรงเรียน ......................................................................อีเมล์ .....................................................................ความสามารถ .................................................................................................................................... ........ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... ชื่อเล่น ..................................โรงเรียน ......................................................................อีเมล์ .....................................................................ความสามารถ ............................................................................................................................................ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... ชื่อเล่น ..................................โรงเรียน ......................................................................อีเมล์ .....................................................................ความสามารถ ............................................................................................................................................ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... ชื่อเล่น ..................................โรงเรียน ......................................................................อีเมล์ .....................................................................ความสามารถ ............................................................................................................................. ............... teemtaro@hotmail.com

×