ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា

on

 • 2,696 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,696
Views on SlideShare
2,696
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា Document Transcript

 • ΧĠ₤ņįњĕ◦Бơ ċ ◦Ūņ₣сĜĜ
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ Б ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េតគេ្រមង្រតូវេធ្វករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវេធ្វករសិក ដីធែដរឬេទ? ើ ើ ី្ល បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ិ ើ ិ ិ ើ ិ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ........... នំ ី ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ........... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 285
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣þНе ₤İijсĂ е............ ˛ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ េឈះគេ្រមង ម ្រសុក ខណ៖ ្ឌ លទធផលេ្រគង ឃុំ សងត់ ៖ ក សកមមភពសិក គេ្រមង ែដល្រតូវករ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម ្រតូវករករ សិក ផលប៉ះ ពល់បរ ិ ថ ន ្រតូវករ របយករណ ៍ សិក ដធ្លី ី ្រតូវករវធន ិ ករករពរ ជនជតេដម ិ ើ កលបរេចឆទ ៖ ិ ចំននៃថង ួ កលបរេចឆទ ិ េធ្វករងរ បញច ប់ែផនករ ើ េយបល់េផ ងៗ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 286
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бư ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣ΒеĮБŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដ ៖ េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនព័តមនគេ្រមង និងឯក ៌ រពក់ពនដៃទេទៀតេទ ័ ធ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង កលបរេចឆទេផញរបយករណវភគបរ ិ ថ ន នងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ ើ ិ ិ បរ ិ ថ នេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ េតេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ មនចំបច់េផញេទ ើ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទេផញើរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ិ ី ិ ិ េដមភគតិចេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ើ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ មនចំបច់េផញេទ ើ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  ំ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជទស់ ិ កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន និងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ បរ ិ ថ នេទមនទរបរ ិ ថ ន ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតមនទរបរ ិ ថ ន បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ ី េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទអនុមតរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ័ ៍ ិ ិ េដមភគតិច។ ើ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណបរចគដីធេ ័ ៍ ិ ច ិ ី្ល យសម័្រគចត្ដ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណលទធកមមដីធី្ល ័ ៍ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ កលបរេចឆទបញច ប់ករទូទត់សំណងលទធកមមដីធី្ល ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី មនចំបច់េធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ិ  មនចំបច់េរៀបចំរបយ ិ ករណស្ដីពីវធនករករពរ ៍ ិ ជនជតេដើមភគតច  ិ ិ មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ បរចគដធេ ី ី្ល ិ ច យសម័្រគចិត្ដ  មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ លទធកមមដធី្ល ី  មនទរជំនញទទួលខុស្រតូវកនុងករពនតយបញក់បេចចកេទស ជ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 287
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន កលបរេចឆទ ិ េទមនទរជំនញ ី ក់ជូនព័តមនគេ្រមង នងឯក ៌ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន រពក់ពនដៃទេទៀត ័ ធ េតមនទីរជំនញ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ ករពនិតយបញក់បេចចកេទសស្រមប់គេ្រមងេនះបនបញច ប់ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចចប់េផ្ដើមដំេណរករ ជ ក ិ ើ លទធកមមបន។ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 288
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 3 Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с 289
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą БЯĠ₣Яş˝Ю₤ЬŷЮŅĠİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... ˛ Ė þНе ₤İijсĩŲсЮĉόŏķРņЊ ˛ Ś ល.រ េឈះភូមិ ម េឈះអនកទទួល ម េលខេរៀង បងន់ៃដ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ķРņЊŪĠÐŲсόŏþНе ₤İijс ŷŀ ˛ Ћ ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ ចំននបងន់ៃដែដល ួ ក េ្រប្របស់ ើ េនសល់ ខូច េឈះអនក្របគល់ ម ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ 290
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̀ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ សន ្រពះម 3 ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក ភូមិ ៖.................. 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е.......... Ė ល.រ េឈះអនកបង់្របក់ ម សយ ្ឋ ន េលខបងន់ៃដ ក ចំននទក្របក់ ួ ឹ សរុប ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņķРņЊ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 291
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б́ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... Ė ល.រ េឈះភូមិ ម ចំនន្រគួ ួ រ ចំននទុនចូលរួម ួ សរុប ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កចសនយ.............................. ិ ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 292
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б៨ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង............. សន ្រពះម 3 ក ្រត ែផនកគំ្រទបេចចកេទស 3 ĠŃą БŪ₤₣сijаņų₤ŌũкĂ е....... ĸ Ė េឈះផ រ................. ឃុំសងត់................. ្រសុកខណ................. េខត្ដ្រកុង................. ម ក ្ឌ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លកុ ងមួយឯក ន I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ សុី មងត៏ (រូបដំរ)ី ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (រូបតបូងេព្រជ) ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (ទភ) ៉ ់ ី បវ ... ខ ច់បូក (េលខ១) ម៣ ... ខ ច់េបតុង (េលខ២) ម៣ ... ខ ច់ (េលខ៣) ម៣ ... .... .... ថម ១០មម គុ ណ ២០មម ម៣ .... ថម ៤០មម គុ ណ ៦០មម ម៣ .... ..... .... ែដកសរៃស AI (៦មម ឬ ៨មម) គ.្រក .... ែដកសរៃស AII (ធំជង ១០ មម) គ.្រក .... .... ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ សុី មងត៏ (រូបផយ) ៉ ់ ក សុី មងត៏ (គ) ៉ ់ បវ បវ ....... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... ... ែដកទប ១០០ x ៥០ x ២,៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ២៥ x ៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ៥០ x ២ (៦ម) ី ែដកទប ២៥ x ២៥ x ២ (៦ម) ី .... ែដកបនទះ ១០០ x ៦ (៦ម) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េដម ើ េដម ើ ... េដម ើ 293
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ល.រ ករពពណន ៌ ិ ..... ..... ... ែដកេវ ៣០ x ៣០ x ២.៣(៦ម) ... ... ..... ែដកេស ១២៥ x ២.៥(៦ម) ... ឯក ... ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លកុ ងមួយឯក ន េដម ើ េដម ើ III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ឥដ្ឋ ២ ឥដ្ឋ្របេ ..... ដុំ ន់ ..... ដុំ ង IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ េកប ង្រសករនគ ២ េកប ងបួន្រជុង (ែខមរ) ៣ េកប ងបួន្រជុង (េវៀត ៤ េកប ងបួន្រជុង (ៃថ) ៥ ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១២០០មម ៦ ៧ ៨ ៩ ... សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១៥០០មម ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (េវៀត ក សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (ៃថ) ក ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (..........) ក ..... សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ េ្របងមស៊ូត ៉ ២ េ្របង ... ... ំង លី្រត លី្រត VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... េឈ្របេភទ េលខ១ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ៣ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ២ ើ ឫស ី ម៣ ម .... VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ១ .............. េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 294
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ២ ............... ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លកុ ងមួយឯក ន VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វល្អេ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូវល្អ េលើសព៥០គ.ម) ឹ ី ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមធយម ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមធយមេលើសពី ៥០ គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមធយម េ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូមធយម ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមនល្អ េលើសពី៥០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូមនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ី ិ ឈូ សឆយដី (ងយ្រសួល) ឈូ សឆយដី (មធយម) ឈូ សឆយដី (លំ បក) ជកដី (ងយ្រសួល) ី ម៣/គម ម២ ម២ ម២ ម៣ ជកដី (មធយម) ី ម៣ បងប់ដី (ងយ្រសួល) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ បងប់ដី (មធយម) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ ២២ ....... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ៣ កមមករគនជំនញ ម កមមករមនជំនញខ្លះៗ កមមករមនជំនញ នក់/ៃថង នក់/ៃថង នក់/ៃថង X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ៣ ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ត/គម 295
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម េលើសពី៥០គ.ម) ភ ឹ ឆ ំ២០០៩ ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ΒĖ˝Ū₤₣сijаņų េឈះ........................... ម េឈះ........................... ម តូនទី............................ តូនទី........................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 296
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б៩ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង.............. សន ្រពះម 3 ក ្រត 3 ĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ ЮŠijŚ Ū˝О₣.................... Ă е........... Ė ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ផ រ------- I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ ១ ២ ..... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ..... III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ២ ..... IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ ២ ..... V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ ២ ... VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 297
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ករពពណន ៌ ិ ែខមក ឯក ... តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ឆ ំ២០០៩ ន ផ រ------- VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ơ Ư ... VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ... X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ... បនេឃើញ និងឯកភព ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ............ នំ Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 298
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БơƠ ព័តមនគេ្រមង ៌ េខត្ដ ្រកុង ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ЯĩĖ˝◦Бơ ៖ ĮњijхŌĕ◦РЮĉ េឈះគេ្រមង ៖ ម េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម កលបរេចឆទបញច ប់ករសិក ៖ ិ ទសេ ិ នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ របស់គេ្រមង ៖ វស័យ ៖ ិ ្របេភទគេ្រមង ៖ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ  ័ គេ្រមងេស កមម  គេ្រមងផគតផគងសមរៈ-ទំនិញ  ់ ់ ភ លទធផលេ្រគង (េចញពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់) ក ិ ិ លទធផលេ្រគងេ្រកយពីសិក តៃម្លបន់ ៉ តៃម្លបន់ ៉ ម នកនុងកមមវធវនេយគ ៖ ិ ី ិ ិ ឆំ ន លទធផល មន ២០០៩ ២០១០ មឆ ំ ន តៃម្លបន់ ៉ ២០០៨ ម នេ្រកយពសិក ៖ ី មឆ ំ ន ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ ល.រ េឈះភូមិ ម ចំននអនកទទួលផល ួ សរុប ្រស្ដី ចំនន្រគួ ួ រ សរុប ЯĩĖ˝◦БƯ ៖ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷşеЮĵйŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е េតអក ើ ន ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង? ិ មនទរជំនញ ី ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ក ឹ ្រកុមេ្របើ្របស់ែដលមន្រ ប់ ្រកុមេ្របើ្របស់ែដល្រតូវបេងកើតមុនេពលចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ែផនកឯកជន ......................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 299
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ЯĩĖ˝◦Бư ៖ ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ៣.១. េតឃុំេនះសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ៣.២. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬទី ៣.៣. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ែដរឬេទ? ៣.៤. ៣.៥. ៣.៦. ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់ទីកែន្លង មួយែដលមន រៈសំ ខ ងវបបធម៌ែដរឬេទ? (ឧទហរណ ៖ ៃ្រពេឈើ ឧទយន សត្វៃ្រព ឬ្រប ំ ៍ ទ) ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ េតលទធផលគេ្រមង គជែខ ផ្លូវថម? ី ើ ឺ េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ើ យថមី ឬ ងស្ដុកទឹកថមី (្របព័នធ ធ ្រស្ដថី)? ម េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ែ្រពកជីកថមី ស្រមប់េធ្វើដំេណរផ្លូវទឹក ឬផគតផងទឹកេ្របើ្របស់? ់ គ ់ ើ ើ កំណត់សមល់ ៖ គ  ែខ ផ្លូវថមីមយ មនន័យថ ផ្លូវមួយែខ ឬែផនកមួយៃនផ្លូវែដលមនែមនជផ្លូវពមុន។ ករ្រកល្រកួស្រកហម ួ ិ ី េនេលើ្រគះផ្លូវចស់ មន ប់បញចូ លថជផ្លូវថមេទ។ ្របសិនេបផូ វចស់្រតូវបនផស់បូ រឱយ្រតង់ ែផនកែដល ្ល ្ដ ី ឹ ិ ើ ្ល ផស់បូ រ (ឬកំ ្ល ្ដ ត់ផូ វែដលផស់បូ រ)េនះ ចត់ទុកថជែខ ផ្លូវថមីែដរ។ ចំេពះែខ ទំនប់ថីម ែខ ្រប ្ល ្ល ្ដ ឬែខ ែ្រពកជកថមី ក៏មនន័យដូចគេនះែដរ។ ន ី  យថមី ៍ ្ល ្របសិនេបើផូ វចស់ ្រតូវព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចប់ពី២៥%េឡើងេទ (ឧទហរណ បចចុបបននផូ វមនទទឹង ្ល ២ែម៉្រត នង្រតូវព្រងីង រហូ តដល់ធំជង២.៥ែម៉្រត) ្រតូវបនចត់ទុកថ ជែខ ផ្លូវថមី។ ្របករេនះស្រមប់ ឹ  ែតផ្លូវប៉ុេ ្ណ ះ។ េបមនចេម្លយ ើ ើ មួយ ចំេពះសំ ណរទី៣.២ ដល់សំណរទ៣.៦ េឆ្លយថ “បទ” េនះ អងគភពរដ្ឋបល ួ ួ ី ើ មូល ្ឋ ន េខត្ដ ្រកុង្រតូវអនុវត្ដករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ЯĩĖ˝◦Б̉ ៖ ļĮďŌ₤сřБ Ć ព័តមនែដលផ្ដល់េនែផនកទី៤នះ គែផ្អក ៌ ឺ មករអេងកតដីធីេ ្ល យមនករចូលរួម ែដលបនបញច ប់េន ........................................................................។ ១ ២ លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ េនេលើដី ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជើសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ធរណៈ េហយមនមន្រតូវបនេ្រប្របស់េ ើ ិ ើ េនេលើដីមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ ួ ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ គល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ្ល ិ មួយនង្របគល់ដីធេ្រចនជង៥%ៃនដី ឹ ី្ល ើ យឯកជន។ យឯកជន េហើយ្រគប់្រគួ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង រែដលដីធី្ល នង ិ បនយល់្រពម្រប យសម័្រគចិតដល់គេ្រមង។ មនមនអនកេ្របើ្របស់ដី ្ដ ិ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមនតៃម្ល ំ ្ល ិ េ្រចនជង៤០០.០០០េរៀល ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ េហយក៏មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ើ ើ ិ កមមឯកជន មួយ្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល យ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរ។ ជវ ី 300
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ៣ ែខមក េនេលើដមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្រប្របស់េ ី ួ ើ នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ិ ្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នដល់គេ្រមងេ ្ល ិ ិ យឯកជន េហយ្រគួ ើ យ ឆ ំ២០០៩ ន រមួយចំនួនែដលដធី្ល ី រករអនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម ិ យគនសំ ណងទូ ទត់។ មនអនកេ្របើ្របស់ ម ដធីមយចំនួន នង្របគល់ដីធី្លេ្រចើនជង៥%ៃនដី ី ្ល ួ ឹ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ំ ្ល ិ ឯកជនមួយចំនួន្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល រករអនុវត្ដគេ្រមង។ មនតៃម្លេ្រចើនជង៤០០.០០០េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ិ យ ជវកមម ី កំណត់សមល់ ៖ គ ្របសិនេបចេម្លយទ១្រតូវបនេ្រជសេរស េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណសិក ដធេទ។ ៍ ើ ី ី្ល ើ ើ ី ើ ិ  ្របសិនេបើចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយករណបរចគដីធីេ ក ៍ ិ ច ្ល ើ ើ  ់ ចត្ដ ែដលបងញថ មស់ដីទងអស់បនយល់្រពម្របគល់ដីធីរបស់ខួ ្លនស្រមប់គេ្រមង។ ្ហ ច ំ ្ល ិ ្របសិនេបើចេម្លយទី៣្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ  យសម័្រគ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ្រកុង្រតូវេរៀបចំរបយករណលទធ ៍ កមមដីធ។ ី្ល ЯĩĖ˝◦Б̣ ៖ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ ១ ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ើ េនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច (ភូមែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើស ិ ិ ព៥% ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបេនកនុងភូម)។ ី ិ ២ េនេ្រកភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច។ ិ កំណត់សមល់ ៖ គ េបចេម្លយទ១្រតូវបនេ្រជសេរស េនះចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ើ ិ ើ ើ ី ើ ិ  េដមភគតិច។ ើ េបចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ ើ  េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជន ៍ ិ ិ ជតេដើមភគតិចេទ។ ិ ЯĩĖ˝◦Б̀ ៖ ŁũĮЊĕЊijŏЮΌЧ₣ ŷЋŀņНĕşНй΅ij□ЮŲž ៦.១. េតើមនេហតុផល ែដលប (ចេម្លយអនកជំនួយបេចចកេទស) ើ ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មនទទួលបនេជគជ័យែដរឬេទ? ិ ៦.២. េតករសិក ព័តមនគេ្រមង ្រតូវបនផ្ដល់ទងអស់ែដរឬេទ? ៌ ំ ើ ល.រ ១ ២ ព័តមន ៌ ពនតយេ ិ ិ យ េមឃុំ េចសងត់ ក ពនតយេ យអងគភពរដ្ឋ ិ ិ បលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ទសេ ិ វស័យ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 301
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ៣ ្របេភទគេ្រមង ៤ ឆ ំ២០០៩ ន អនកទទួលផលពីគេ្រមង ៥ ៦ ែផនទគេ្រមង ី ព័តមនបេចចកេទស ( ៌ ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង) ៧ គំនូសប្លងបេចចកេទស ់ ៨ តៃម្លបន់ ៉ ៩ លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លបន់ ៉ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ទី ម នគេ្រមងលម្អត ិ ម នគេ្រមង ងលទធផលគេ្រមង ំ ែផនករេ្រប្របស់ និងែថទំ ើ របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល របយករណលទធកមមដធី្ល ៍ ី យសម័្រគចិត្ដ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ៍ ិ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិេដើម ៍ ិ ិ ភគតច ិ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 302
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲ₤е‗₣с л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ភូមិ ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លដឹកជញជូ នសមរៈេទករ ្ឋ ន ភ េ តៃម្លដឹកជញជូ នបរករពីករ ្ឋ ន ិ ខ េ ចំនន ួ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) ន ន ពលកមមគនជំនញ ម នក់ៃថ្ល ពលកមមជំនញ នក់ៃថ្ល ពលកមមមនជំនញខ្លះ ឧបករណតូច ៍ តៃម្លផល់សរុប ទ នក់ៃថ្ល ច (%ៃនតៃម្លពលកមម) ៣% តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ijаņųŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ េឈះផ រ ៖ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លឯក (េរៀល) សរុប (េរៀល) ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 303
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БơƯ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲŁũİũřБ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ភូមិ ៖ ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក បរមណ ិ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) តៃម្លផល់ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ijаņųņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ េឈះផ រ ៖ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លសរុប (៛) តៃម្ល១ឯក (៛) ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 304
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơư ˛ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦៧ ក ភូមិ ៖ ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ១ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) លទធផលទី១ ៖ សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី១ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ១០% សរុបលទធផលទ១ ី ១ លទធផលទ២ ៖ ី សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី២ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញ ិ សរុបលទធផលទី២ ១០% សរុបរួម ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 305
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бở Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ л Ŋ ť េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ េឈះភូមិ ម ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខ លទធផល ករពពណនអំពលទធផល ៌ ិ ី ឃុំ សងត់ ៖ ក ថមី ឬជួសជុល ឬែកលម្អ មប្លង់ គជវវ (បទ ឬេទ) តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះគេ្រមង ៖ ម បរមណ ិ ឯក ស្ដង់ រទំហ១ ំ ្របេភទ ទំហំ ស្ដង់ រទំហ២ ំ ្របេភទ ទំហំ តៃម្លបន់ ៉ ឯក មន សរុប ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 306
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бợ Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះភូមិ ម េលខលទធផល ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពលទធផលគេ្រមង ៌ ិ ី តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះគេ្រមង ៖ ម ថមី ឬព្រងង ឹ បរមណ ិ ឯក តៃម្លឯក (៛) តៃម្លសរុប (៛) ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 307
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бờ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដលទធផល េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក GPS X េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ GPS Y េយបល់េផ ងៗ 308
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бớ ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ еÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពគេ្រមង ៖ ៌ ិ ី កលបរេចឆទ ៖ ិ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងលទធផលគេ្រមង ៖ ែផនករអនុវត្ដ ល.រ សកមមភព ប៉ននដង ុ ម អនកេធ្វើ តៃម្ល (គតជេរៀល) ិ កនុង១ដង តៃម្ល នងែផនករផ្ដល់ហរញញ វតថុ ិ ិ កនុង១ឆ ំ ន ្របភពមូលនធិ ិ ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត ơ. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с Ư. ŁũЯℓĈ еďŪĠČ е ư. ŁũЯℓĈ еďŠУĠ សរុបតៃម្លកុ ង១ឆ ំ ន ន ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ijе₧₣ļ˝сİũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е Ė О ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 309
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗ч ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ម កលបរេចឆទៃនករវភគបរ ិ ថ នេ ិ ិ យមនករចូលរួម េឈះម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភគបរ ិ ថ ន ម ិ ទកែន្លងេធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ី ņРŲЮ΅ijН₤ŪŌĠсЮĊſЧŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ ( □ ơ. គេ្រមង គេ្រមង ចប ចប គេ្រមងផ្លូវថមី ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន់ ែដលមន ្រស្ដថីម គេ្រមងែ្រពកជកថមីស្រមប់ករេធ្វដំេណរ ី ើ ើ ល.រ ១ ២ ចេ្រចនជងមួយ) ើ រៈសំ ខន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌ ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផងទឹកេ្រប្របស់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ់ គ ់ ើ គេ្រមង្របព័នធធ Ư. ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួមវភគបរ ិ ថ ន ិ ΒĕН⅜₤ĕч ្របសិនេបើគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដ ប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់មធយម បនេនះេទ។ មផ្លូវទក ឬផគតផគងទកេ្របើ្របស់ ់ ់ ឹ ឹ ករពពណន ៌ ិ មេ្រគងករគេ្រមង គេ្រមងនឹងមនមនផល ិ មួយេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ គេ្រមងនងមនផលប៉ះពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលប៉ះពល់មធយមេនះ ឹ ឱយ្របេសើរេឡង ើ េ្រជសយកចេម្លយ១ ើ ើ ចទទួលយក ច្រតូវបនេធ្វើ មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ៣ េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផស់បូ រេដមបេជៀស ងផលប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់ ្ល ្ដ ើ ី ៤ គេ្រមងមន ចអនុវត្ដបនេទ ពេ្រពះផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ ថ ន មនទំហំធំជង ិ ី ឯក    មធយមេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ ចទទួលយកបន ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពគេ្រមង។ ី រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទបរ ិ ថ ន ី បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន    ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ម ិ កំណត់េហតុ្របជុំវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 310
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.Ư ĠŃą Б ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ơ. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣ □ បញ ្ហ ករគំ មកំែហងដល់ករអន្ដ យដល់ករ រស់េនរបស់សត្វៃ្រព ែដលងយនងបត់បង់ ឹ ករេធ្វឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមក ើ ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ដេសើម ឬ្របភពទក ី ឹ ករខូចខតរយៈេពលែវងេទេលើដកសិកមម ី ្ដ លមកពផស់បូ រ ្ដ ី ្ល ចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ ្ដ លមកពករេធ្វឱយ ី ើ ទកជំនន់ជន់លិចែដលប ឹ អនុវត្ដគេ្រមង ្ដ លមកពីករ ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ រធតុគីមី ផលប៉ះពល់រយៈែវងែដលប ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករប៉ះពល់ខូចខតដល់នរន្ដរភពៃនតំបន់ ិ បត់បង់គ្រមបរកខុជតិ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់មធយម ករេធ្វឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ ើ ករហូរេ្រចះែដលប ផលប៉ះពល់ធំ ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ធំ មចឆជតិ ករហូរេ្រចះែដលប ក្រមត ិ យ រ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លមកពី ធូលីហុយ សំ េឡង នងបញសុ វតថភព ្ហ ិ ិ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 311
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ករខូចខតដល់ទី ែខមក បញ ្ហ ងវបបធម៌ ឬទសករៈ ំ ក ី ករប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ ន ្ល រស់េន ឬទំេនៀមទមប់របស់ ជនជតិេដើម ភគតច ិ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់ធំ ឆ ំ២០០៩ ន ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម Ư. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲŠųБ □ បញ ្ហ ករខូចខតែដលប សមរៈ ភ ្ដ លមកពករដឹក ី មរថយន្ដេទកន់ករ ្ឋ ន ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់មធយម ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករហុយធូ លីេនកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ផលប៉ះពល់មធយម សំ េលងរ ំខនេនកនុងអំឡុងេពល ងសង ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លឱយកខ្វកដល់្របភពទឹក ់ ផលប៉ះពល់មធយម បញែដលប ្ហ េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ករខូចខតដល់ចបរដំ ំ ឬេឈហូបែផ្ល ើ របស់្របជពលរដ្ឋ ករខូចខតដល់ដីកសិកមមរយៈេពលខ្លី ករខូចខតដល់ទឹកេ្រប្របស់របស់្របជ ើ ពលរដ្ឋ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ចូរេរៀប ប់ថេតើគេ្រមងមនផលប៉ះពល់លេទេលើបរ ិ ថ នអ្វីខះ ? ្អ ្ល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 312
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ư ЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜ĕ □ បញ ្ហ ករចំ វធនករបនធូរបនថយ ិ ថ បន យ ករេ្រប្របស់ ើ ១. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រេ្រគងករគេ្រមង ្ល ្ដ ២. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយកនុងករ ្ល ្ដ ៣. អនុ អនក ថ បន ទទួលខុស្រតូវ ករេ្រប្របស់ ើ ផលប៉ះពល់េនសល់បនប់ ទ ពបនធូរបនថយ (ធំ មធយម គន) ម ី ទភព ិ (ខពស់ មធយម ទប) េយបល់េផ ងៗ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយេនកនុងករេ្រប្របស់ ឬករែថទំគេ្រមង ្ល ្ដ ើ ងសង់គេ្រមង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 313
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̉ ЯĩĕŁũ″ņŢĕĠũЋ⅜ĕ □ េតអខះ? ើ ី្វ ្ល េតអ្វខ្លះែដល្រតូវេធ្វករ ម ន? ី ី ី េតេនកែន្លង ើ េតទកែន្លង ី ី ? ្រតូវ ម ន? េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េ យរេបៀប ? េត្រតូវ ម នេ យរេបៀប ី េនេពល ? េតេពល ី ? ្រតូវេធ្វករ ម ន? ី េ េតនរ ី យអនក ? ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន? 314
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņ˝Ė₣ŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ Ŋ □ О ល.រ េឈះ ម ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 315
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៩ Ю₤ş˝ŚБŪĠŁ₤ ₤ʼnБĮБ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ ċ ċ ˝). ŁũĠũЋŗŎΒеĮБÐЮŪŌ₣ Š). ЮijЧĕũ₧ď˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс? ċ ų បុគគល មក់ែដលជកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីស្រមប់លំេន ្ឋ ន ស្រមប់ពណជជកមម ន ធ ្ល ិ ៏ ឬស្រមប់កសិកមមនេពលបចចុបបននេនះ (េទះបជពួកេគពុំមនប្លងកមមសិទដីធី្លកេ ់ ី ិធ យ) បនទទួលរងនូវករប៉ះ ពល់ មនន័យថ ដធរបស់ពួកេគ្រតូវបនេ្រប្របស់ស្រមប់គេ្រមង។ ី ី្ល ើ Ð). ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБ˝₣Łũ◦◦УŲĮњijхŌĕ ċ ċ ų ĖО កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ទងអស់ មនសិទិកុ ងករ ធ ្ល ំ ធ ន ទទួលបននូវព័តមនយងេពញេលញអំពីសំេណគេ្រមង នងអំពីសំណងទូទត់ស្រមប់ករបត់បង់ ឬករខូច ៌ ៉ ើ ិ ខតនន។ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីទងអស់ មនសិទិដឹងអំពីនីតិវធីត ៉ និងអនុវត្ដនីតិវធីត ៉ ធ ្ល ំ ធ ិ ិ េនះេ þ). យគនបង់្របក់។ ម ŁũĠũЋČÐřБĊБ ų ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚЮĉόŏÐЮŪŌ₣ Ć ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចេសនើសុំេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីកុ ងករបរចគដីធី្ល និង្រពទយ ក ធ ្ល ន ិ ច សមបត្ដបន្ដិចបន្ដួចេ ិ ក ធ យសម័្រគចិតេទឱយគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ដ ិ េ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគដីធីេលើសពីចំនួន៥%ៃនៃផទដី ្ល ើ ិ ច ដុះ(ឬផលិ តកមម)សរុបរបស់ខួ នេឡើយ។ ្រកុម្របឹក ឃុំ ំ ្ល សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលមនតៃម្លេលើស ក ិធ ើ ិ ច ិ ិ ពចំនួន៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ី ើ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដធី្ល មនសិទបដេសធកនុងករបរចគេ ី ិធ ិធ ិ ិ ច ឃុំ សងត់ ចទទួលយកករបរចគដធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិ ក ី ិ ច មួយបន លុ ះ្រ យសម័្រគចត។ ្រកុម្របក ឹ ិ ្ដ ែតកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ិធ ្របស់ដីធី្ល បនចុះហតថេលខ ឬផ្ដតេមៃដេដើមបបញក់ថ ពួកេគបនយល់្រពមបរចគ។ ្របសិនេបើកមមសិទិករ ជ ធ ិ ី ិ ច ្ល ិ ច ្ល ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបរចគដីធីេ យសម័្រគចិត្ដ ពួកេគមន្រតូវបនេសនើសុំឱយបង់្របក់ែដលជទុនចូ លរួម ិ របស់មូល ្ឋ នស្រមប់គេ្រមងេទៀតេនះេទ។ ₣). ₤Њ◦Њ˝₣Łũ◦◦УŲ₤е‗₣◦РĈijс ċ ĖО ្របសិនេប្រកុម្របក ឃុំ សងត់យកដីធឯកជន ក ើ ឹ ី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិបន្ដិចបន្ដួចេ មួយស្រមប់គេ្រមង (េលើ កែលងែតករបរចគដធី្ល ី ិ ច យសម័្រគចិត) ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវែតផ្ដល់សំណងចំេពះករបត់បង់ដីធី្ល នង ្ដ ក ិ ្រទពយសមបត្ដិ ឬករខូចខត្រទពយសមបត្ដិនន ែដលមនេនេលើដីធីទងេនះ េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ល ំ ធ េ្រប្របស់ដីធីេនះវញ។ ្ល ិ ើ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មនមនសិទិកុ ងករដកយកដីធីឯកជនស្រមប់គេ្រមងេឡើយ ្របសិនេបើករដក ក ធ ន ្ល ិ យកដធេនះប ី ី្ល ្ល ្ដ លឱយផទះសំ ែបងរបស់្របជពលរដ្ឋ ឬអគរពណជជកមម ្រតូវបនរុះេរេចញ ឬបំផញ។ ិ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 316
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ចំេពះដកសិកមម្រតូវែតសងមកវញ េ ី ិ យដេផ ងេទៀតែដលមនតៃម្លជ្របក់េសមើគ ឬក៏េសមើនងតៃម្លដី ន ី ឹ នង្រទពយសមបត្ដែដលមនេនេលើដធេនះ។ ្របសិនេបមនដំ ី ី្ល ិ ិ ើ ធ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិ្របមូលផលដំ ធ ្ល ្របសិនេបើសំណងជ ឆ ំ២០០៩ ន ំ្របចំរដូវេផ ងៗ ែដលកំពុង ដុះេនេលើដីេនះ ំ ំទងេនះ មុនករចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ ំ ច់្របក់ តៃម្លសំណងេនះ គជតៃម្លៃនករទិញដីែដលមនទំហំៃផទដី និងគុណ ឺ ភពដី ្រប ក់្របែហលេទនឹងដីធីែដលបនបត់បង់េនះ (គតគូរ ្ល ិ ្របស់ដីធី្ល េ យគនករកត់កងស្រមប់ពនធ ម ងពីទី ំ ងដី ជជតិដី នងក ្ដ ែដលជប់ ំ ី ិ ទក់ទងេផ ងៗេទៀត)។ ចំនួនតៃម្លសំណងយងេពញេលញ្រតូវបនទូទត់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ៉ ធ ្របសិនេបដំ ើ រ ៃថ្លឈួល ឬៃថ្លរដ្ឋបលេផ ងៗេឡយ។ ន ើ ក ំទងេនះ្រតូវបនខូចខត ឬបំផញ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមម ំ ្ល ឹ សិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធនូវតៃម្លដំ ី ី្ល ិធ ើ ំែដលបនខូចខតទំងេនះ។ ្របសិនេបើេដើមេឈនន្រតូវបនបំផញ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ្ល ក ធ ើ ្ល ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីនូវតៃម្លេដើមេឈទងេនះ។ ើ ំ  ដធែដលបត់បង់បេ ្ដ ះ សនន ី ី្ល មនមនដីធី្ល ិ ច្រតូវបនដកយកជបេ េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមងេឡយ ើ យ្រសម័គចិត្ដ រ ងកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល និង ធ អនកទទួលករ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុ ស្រតូវកនុងករជួសជុ លករខូ ចខតទំងេនះេឡើងវញ ិ មុនេពល្របគល់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីវញ។ ធ ្ល ិ  ករបត់បង់្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ិ អចលន្រទពយេផ ងៗេទៀតេ្រកពដីធី្ល(ដូចជរបង) ែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត ករជួសជុល( ី ថ បន) ្រទពយសមបត្ដិទងេនះេឡើងវញ ្រតូវេធ្វើករចរចជមួយនឹងកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ំ ិ េហើយបនប់មក្រតូវបញចូ លេទជែផនកមួយៃនកិចសនយរបស់គេ្រមង ទ ច  នតវធៃនករត ៉ ី ិ ិ ី កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ េ មក់ែដលមន ន ងសង់។ រមមណថ ខ្លួនមន្រតូវបនេគ្រប្រពត្ដ ៍ ិ ឹ យយុតិ្ដធម៌ ឬមន្រតូវបនផ្ដល់សំណងឱយបន្រគប់ចំនួន ចំេពះដីធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ ន ្ល ិ ិ ចេធ្វករត ៉ េ ើ ែដលបនបត់បង់ ឬខូ ចខត េចសងត់។ ក យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រេទេមឃុំ ៍ ្របសិនេបើករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ិ ះ្រ យ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ធ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ិធ ើ ចេធ្វើករ ត ៉ េទ្រកុមស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះឃុំ សងត់េនះ។ ្ឌ ក ត ៉ េទអភបលេខត្ដ ្រកុង េ ិ ត ៉ េ យផល់មត់ ឬជ ទ យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រ។ ៍ យលកខណអក រេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ែដលសថិតេនកនុងអគគ ៍ ិ នយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួ ងម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ៃផទ ្រកុងភនេពញ។ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នឹងេធ្វើករ ំ ិ 317
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ស្រមបស្រមួលេដើមបេ ី េនលំ ែខមក ះ្រ ឆ ំ២០០៩ ន យបញេនះ។ ្ហ ប់ថក់នីមយៗ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិទទួលនូវករេឆ្លើយតបជ ន ួ ធ ្ល ធ យលកខណអក រវញ េនកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនប់ពករ ៍ ទ ិ ី ក់ពកយត ៉ ។ កមមសិទិករ ឬេភគីឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចំបច់បង់្របក់កុ ងករត ៉ េនកនុងនីតិវធីៃនករត ៉ េនះេទ។ ធ ្ល ិ ន ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 318
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ េឈះម្រន្ដទទួលបនទុកកនុងករេធ្វរបយករណ ៖ ម ៍ ី ើ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ។ ី ី្ល ើ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិែដលប៉ះពល់ ៌ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ទំហំៃផទដីែដល្រតូវទូទត់សំណង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ សរុបៃផទដែដលបត់បង់ ី 319
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច ឆ ំ២០០៩ ន យសម័្រគចិត្ដ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដល្រតូវទូទត់សំណង សរុបតៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបត់បង់ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч ឯក          រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល កច្រពមេ្រព ងស្ដីពលទធកមមដីធី្ល ិ ច ី ករគណនតៃម្លសំណង នងករទូទត់សំណង ិ បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិត្ដ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចចលទធកមម សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វអេងកតដីធី្ល ម ើ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 320
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.Ư ″Ŭ₣Ų◦ċ˝ņŊřБĊųБ េលខកូដ េលើែផនទី េឈះកមមសិទករ ម ធិ ឬេភគី ៃផទដែដល ី បត់បង់ ៃផទដសរុប ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ %ដែដល ី ្រតូវបត់បង់ ដំ ្របចំ ំ ឆែដលមន នំ កលបរេចឆទ ិ ្របមូលផល ចំននេដមេឈែដល្រតូវបំផញ ួ ្ល ើ ើ េឈហូបែផ្ល ើ ៃ្រពេឈើ ្រទពយធនេផ ងៗ ែដល្រតូវបត់បង់ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗែដល្រតូវបត់បង់ 321
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ư ˝ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ៖ ម េភទ ៖ យុ ៖ េលខអត្ដសញណប័ណ ៖ ញ ្ណ មុខរបរ ៖ សយ ្ឋ ន ៖ ករពពណនអំពដីធែដល្រតូវបនេ្រប្របស់េ ៌ ិ ី ី្ល ើ យគេ្រមង ៃផទដែដលបនបត់បង់ ៖ ី េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ ដំ ំ្របចំឆែដលកំពុង នំ ដុះេនេលើដីបចចុបបនន ៖ ំ េដមេឈែដល្រតូវបំផញ ្ល ើ ើ កលបរេចឆទករ្របមូលផលបនប់ ៖ ទ ិ ្របេភទ ចំនន ួ េដមេឈហូបែផ្ល ើ ើ េដមេឈស្រមប់ជចំណល ឬ ូ ើ ើ ផគតផគងជីវភព្រគួ ់ ់ រ េដមេ ន ត ើ េដមេឈធមមជតិ ើ ើ ពពណន្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបត់បង់ ឬ្រតូវរុះេរេចញ កនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ៌ ិ ើ ពពណនអំពីផលប៉ះពល់បេ ៌ ិ ្ដ ះ ដធីែដល្រតូវេធ្វើករទូទត់សងវញ ី ្ល ិ សននៃនករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ កមមសិទិករឬេភគីបចចុបបនន ធ ៃផទដី ៖ េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ កលបរេចឆទៃនករេផទរដធី្លសំណងេទឱយកមមសិទករឬេភគី ី ិ ិធ ្របេភទសំ ណងទូទត់េផ ងៗេទៀតែដល្រតូវផ្ដល់មុនេពលករអនុវត្ដគេ្រមងចប់េផ្ដើម ៖ ករងរែដល្រតូវអនុវត្ដេ យអនកទទួលករេដើមបទូទត់សងករខូចខត្រទពយសមបត្ដិែដលមន្រ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ប់ ៖ 322
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ₤е‗₣◦РĈijсďŪģ˝сņНĕ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ល.រ ករបរយយ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក តៃម្លសរុប សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ₤е‗₣◦РĈijсďŪ◦Įŏ₤ņġijŚЊ˝₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷijŚ˝ЊşĆ₤ĕŜ (ĠĜĠсĮБĠŃĆ ĠсŁũ⅜₣₤₣с) ĖО Ā ល.រ ករបរយយ ិ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ឯក ចំនន ួ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝◦◦УŲũ₣ŁũĠлйĵŲс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 323
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̉ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ŁũÐ‗Ĝijаņų₤е‗₣ ĕЊ₣Łũ◦РĈijс₤е‗₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ម ៃផទដីែដលបត់បង់ (គិតជែម៉្រតកេរ) ្របេភទដែដលបត់បង់ ី តៃម្លដី និង្រទពយសមបត្ដិននេនេលើដីេនះ ៖ ក). សំ ណងទូទត់ជ្របក់មនកចលទធកមម ុ ិ ច ល.រ ករបរយយ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ ខ). សំ ណងទូទត់ជ្រទពយសមបត្ដកុ ងអំឡុងេពលអនុវត្ដកចសនយ (បនប់ពបញច ប់ករ ទ ិ ន ិ ច ី ល.រ តៃម្លសរុប ករបរយយ ិ ឯក ងសង់) ចំនន ួ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ មូល ្ឋ នៃនករកំណត់តៃម្ល ៖ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... កលបរេចឆទ្របជុំរបស់គណៈកមមករកំណត់ៃថ្លដី ិ អនកចូ លរួម្របជុំ (ភប់មកជមួយនូវបញជ ី វត្ដមន នងកំណត់េហតុ) ជ ិ កលបរេចឆទៃនករយល់្រពមេទេលើៃថ្លសំណងរបស់អនកប៉ះពល់ ិ គណៈកមមករសូ មបញក់ថ ករទូទត់សំណងេនះ ្រតូវបនេធ្វេឡងយង្រតម្រតូវ នងេពញេលញ េទ ជ ៉ ើ ើ ឹ ិ ៃថ្លដីែដលបនឯកភពគ ចំេពះអនកែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ ៖ ន េឈះសមជកគណៈកមមករ ម ិ ហតថេលខ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម កលបរេចឆទ ិ 324
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝ĠũЋČÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijόŏÐЮŪŌ₣ Ŋ Ć Ś េ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបនយល់្រពមបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមង ធ ្ល ្ល ិ ច ្ដ យ ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមង់េនះ។ ករបរចគេនះ គជករសម័្រគចិត។ ្របសិនេបើកមមសិទិធករ ិ ច ឺ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចង់បរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមងេទ គត់្រតូវបដិេសធកនុងករ ្ល ិ ្ល ិ ច ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេហើយ្រតូវេសនើសុំស្រមប់សំណងទូទត់។ ល.រ េឈះ ម ភូមិ មុខរបរ េលខកូដេលើ ែផនទអេងកតដធ្លី ី ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ៃផទដែដល ី បត់បង់ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗែដលបត់បង់ ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ 325
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̀ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆ ĠсņНĕЮĮŲČĠсЮĩŚЧņ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ សកមមភព កលបរេចឆទេ្រគង ិ មេធយបយេផទ ងផត់ ទ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 326
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.́ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆС Ų˝Ė₣˝ЊşĆ₤ĕŜ О អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្ដសកមមភពននខងេ្រកមេនះ ែដលជែផនកមួយៃនកិចសនយ េដមបេធ្វើករទូទត់ ច ើ ី សងឱយេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត្រទពយសមបត្ដិ និងេដើមបជួសជុល ធ ្ល ី េឡើងវញនូវករខូចខតបេ ិ ទកែន្លង ី ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុ វត្ដគេ្រមង។ ពពណនអំពករបត់បង់ ឬខូចខត ៌ ិ ី ករងរែដល្រតូវេធ្វេ ើ យអនកទទួលករ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 327
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៨ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņЮĊſЧΒЮ₣˛ijřБĊųБ Ŋ ល.រ េឈះ ម ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 328
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៩ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чĠ ũЋČÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚ Ć េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី។ ្ល កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដែដលផលប៉ះពល់ ៌ ី ិ ិ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដសរុប តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ឯក      រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ម យសម័្រគចិត្ដ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 329
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤НŷijŚЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś េខត្ដ ៖ ្រសុក ៖ ឃុំ ៖ េលខកូដឃុំ ៖ ចំននភូមមនជនជតេដមភគតចែដលពក់ពននងគេ្រមង ៖ ួ ័ ធ ឹ ិ ិ ើ ិ េឈះ្រកុមជនជតិ ៖ ម េឈះគេ្រមង ៖ ម ំ ១. ករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច ី ិ ើ ិ ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតេយបល់ នងលទធផលៃនករ ិ ិ ី ិ ិ ិ ្របជុំ មភូមនីមយៗ ៖............................................................................................................... ិ ួ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ២. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ំ នងទកែន្លងៃនករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងេនះ ិ ី ី បនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ំ ៣. េតករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច មនបកែ្របជភ ើ ី ិ ើ ិ ជតេដមភគតច ិ ើ ិ ចយល់បន នងេ្រប្របស់វធី ិ ិ ើ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ែដលជន មញញ ៗែដរឬេទ? បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ំ ិ ៤. ករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមង ិ ើ ិ ី ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពីកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ ិ ិ ិ ្របជុំេនះ ៖ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 330
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ៥. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ែខមក ំ ិ នងទកែន្លងៃនករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពី ិ ី ិ ើ ិ េ្រគងករគេ្រមងបនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ ឆ ំ២០០៩ ន បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពីមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ............................................................................................................................................... ំ ិ ៦. េតករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមង មនបកែ្របជភ ើ ិ ើ ិ ី ជនជតេដមភគតច ចយល់បន នងេ្រប្របស់វធី ិ ិ ើ ិ ិ ើ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ែដល មញញ ៗែដរឬេទ? បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពីមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ............................................................................................................................................... ៧. ឯក     រភប់មកជមួយ ៖ ជ វធនករកត់បនថយ ិ ែផនករ ម នភយដល់ជនជតេដមភគតច ិ ័ ិ ើ ិ នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ិ កំណត់េហតុ្របជុំជមួយជនជតិេដើមភគតិចនន បញជ ី វត្ដមន្របជុំជមួយជនជតិេដើមភគតិចនន ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť ΒĖ˝₤ŪņĠ₤ŪņФŲŪ₤О˝ Š‗ Ź េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 331
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.Ư ŷЋēĕŁũŁijсĠĕ□ŎΉĕЊķњŎřŲсĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş នភយ ិ ័ ទភព ិ (ខពស់ មធយម ទប) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ វធនករកត់បនថយ ិ អនកទទួលខុស្រតូវអនុវត្ដវធនករ ិ ផលប៉ះពល់បនប់ពកត់បនថយ ទ ី 332
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.ư ЯĩĕŁũ″ņŢĕŁũΒĕНŷijŚ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş េតអខះ? ើ ី្វ ្ល (េតអ្វីខ្លះែដល្រតូវេធ្វីករ ម ន?) ី េ (េតអនក ី យអនក ? ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន?) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ (េត្រតូវ ី េ យរេបៀប ម នេ ? យរេបៀប ?) េនេពល ? (េត្រតូវ ម នេនេពល ី ?) េនកែន្លង ? (េត្រតូវ ម នេនកែន្លង ី ?) 333
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƯ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ សន ្រពះម 3 ЮŲžĊЊŁũŢĕ ť េលខ...................... ក ្រត ៃថងទ......... ែខ............ ឆ........... នំ ី 3 Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣ ₤ŚБĮБ ŁũЮũЬĠşеĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũĂ е......... Ŋ Ė េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ មនកិត្ដិយសសូ មជ្រមបដល់អនកទទួលករទំងអស់ឱយបន្រជបថ េនែខ...... ឆ...... នំ ិ ខងមុខេនះ េខត្ដ ្រកុងេនទូទង្រពះ ជ ំ ច្រកកមពុជ នងេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករឆ............. ស្រមប់េដញៃថ្ល ម នំ ឹ ម គេ្រមង មូលនិធិឃុំ សងត់ឆ.........។ អនកទទួលករែដលមនេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ មនសិទធិ ក នំ ម េដញៃថ្ល េន្រគប់គេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ទងអស់េនទូទង្រពះ ជ ក ំ ំ អនកទទួលករ្រតូវបនែបងែចកជ០៣្របេភទ ៖    ច្រកកមពុជ។ ក់សំេណ ើ ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ (ករងរសំ ណង់អគរ និងករងរេបតុង ...។ល។) ី ្របេភទទ២ ៖ អនកទទួលករករងរដី (្រប ី យ ទំនប់ ផ្លូវដីស ផ្លូវ្រកួស្រកហម ...។ល។) ្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស (អនកទទួលករែដលមនឧបករណ នងជំនញបេចចកេទសស្រមប់ករ ៍ ិ ី ងរ ពិេសស ឧទហរណ អណងសនប់ ...។ល។) ៍ ូ ្ដ ម អនកទទួលករ្រតូវមនបុគគលិកបេចចកេទស និងសមរៈបរករ្រគប់្រគន់ ដូចមនបរយយេនកនុងពកយសុំ ចុះេឈះកនុង ភ ិ ិ ខ បញជ ី េឈះអនកទទួលករ េដមបអនុវត្ដករងរេទ ម្របេភទែដលបនេសនើសុំ េហយ្រតូវមនបទពេ ម ើ ី ើ ិ ធន៍អនុវត្ដគេ្រមងទក់ ទងេទនឹង្របេភទនីមយៗែដលបនេសនើសុំយងតិច០២ កនុងអំឡុងេពល៥ឆចុងេ្រកយ។ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណ ួ ៉ នំ សមបត្ដិនឹងចុះពិនិតយដល់ ទី ង ្រកុមហ៊ុនរបស់អនកទទួលករ និង យតៃម្លសមតថភពបេចចកេទសេ ំ វនចឆយដូចមនបរយយេនកនុងពកយសុំ ចុះបញជ ី ្រពមទំងពនតយេមលគុណភពករងរ ភពេ ិ ិ ័ ិ ិ ិ ើ េពលេវ យែផ្អកេលើលកខណៈ ម ះ្រតង់ ករអនុវត្ដករងរទន់ ច នងកចចសហ្របតបត្ដកររបស់អនកទទួលករ ជមួយមស់គេ្រមង េ យែផ្អកេលើកំណត់្រ កន្លងមក។ លទធផល ិ ិ ិ ិ ៃនករ យតៃម្លេនះ អនុ គណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិនឹង ក់ជូនអភបលេខត្ដ ្រកុង និងជ្របធនគណៈកមធិករ ម ិ ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុងេដើមបពិនិតយ និងសេ្រមច។ ម ិ ី ម ្រស័យេហតុេនះ េបអនកទទួលករមនបំណងចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ សូ មរួស ន់មក ក់ពកយ ម ើ សុំ ចុះេឈះកនុ ងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេនេខត្ដ ្រកុងែដលខ្លួនេធ្វើ ម ម ជីវកមមអចិៃ្រន្ដយ៍។ ចំេពះអនកទទួលករែដលមន ម េឈះកនុងបញជ ី ឆកន្លងមក ក៏្រតូវ ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករជថមីេឡើងវញែដរ។ អនកទទួលករ ច ម នំ ម ិ មកយកពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េនែផនកគំ្រទបេចចកេទស នងអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ម ម ិ េ យឥតបង់ៃថ្ល។ ករ្របកសជូ នដំណងស្ដីពីករ ឹ ក់ពកយចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េ ម ម យែឡកស្រមប់េខត្ដ ្រកុង នីមយៗ មនបទ ផ យេនេលើករព័តមនរបស់គណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង េន ួ ្ដ ៌ ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ មេខត្ដ ្រកុងនីមយៗ។ ួ ЮŲžĊЊŁũŢĕ ť េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 334
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ◦Ūņ₣с◦БƯư ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ សន ្រពះម ក ្រត 3 ЮŠijŚ Ū˝О₣................ េលខ......................... ៃថងទី......... ែខ............ ឆ........... នំ 3 Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣ ₤ŚБĮБ ŁũЮũЬĠşеĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũĂ е........ Ŋ Ė គណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង.......... នងេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ម ម ម ិ ឹ ឆ...... ស្រមប់េដញៃថ្លគេ្រមងមូលនធឃុំ សងត់ឆ.......។ អនកទទួលករែដលមនេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ នំ ក នំ ម ម ិ ិ មនសិទធិ ក់សំេណេដញៃថ្ល េន្រគប់គេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ទងអស់េនទូទង្រពះ ជ ក ំ ំ ើ អនកទទួលករ្រតូវបនែបងែចកជ០៣្របេភទ ៖    ច្រកកមពុជ។ ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ (ករងរសំ ណង់អគរ និងករងរេបតុង ...។ល។) ី ្របេភទទ២ ៖ អនកទទួលករករងរដី (្រប ី យ ទំនប់ ផ្លូវដស ផ្លូវ្រកួស្រកហម ...។ល។) ី ្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស (អនកទទួលករែដលមនឧបករណ នងជំនញបេចចកេទសស្រមប់ករ ៍ ិ ី ងរពេសស ឧទហរណ អណងសនប់ ...។ល។) ៍ ិ ូ ្ដ អនកទទួលករ្រតូវមនបុគគលិកបេចចកេទស នងសមរៈបរករ្រគប់្រគន់ ដូចមនបរយយេនកនុងពកយសុំ ចុះេឈះ ភ ម ិ ិ ខ ិ កនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េដមបអនុវត្ដករងរេទ ម្របេភទែដលបនេសនើសុំ េហយ្រតូវមនបទពេ ធន៍អនុវត្ដគេ្រមង ម ើ ី ើ ិ នំ ទក់ទងេទនឹង្របេភទនីមយៗែដលបនេសនើសុំយងតិច០២ កនុងអំឡុងេពល៥ឆចុងេ្រកយ។ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណ ួ ៉ សមបត្ដិនឹងចុះពិនិតយដល់ ទី ង្រកុមហ៊ុនរបស់អនកទទួលករ និង យតៃម្លសមតថភពបេចចកេទសេ ំ យែផ្អកេលើលកខណៈ វនិចឆយដូចមនបរយយ េនកនុងពកយសុំ ចុះបញជ ី ្រពមទំងពិនិតយេមលគុណភពករងរ ភពេ ម ះ្រតង់ ករអនុវត្ដករងរ ិ ័ ិ ើ ទន់េពលេវ នងកចចសហ្របតិបត្ដិកររបស់ អនកទទួលករជមួយមស់ គេ្រមង េ យែផ្អកេលើកំណត់្រ កន្លងមក។ ច ិ ិ លទធផលៃនករ យតៃម្លេនះ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ នឹង ក់ជូនអភបលេខត្ដ ្រកុង នងជ្របធនគណៈ ិ ិ កមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង េដមបពនតយ នងសេ្រមច។ អនកទទួលករទំង ម ិ ម ិ ើ ី ិ ិ ិ ិ ិ ិ យ ែដល្រតូវបនរកេឃើញថ មនករពក់ពនធ នងករឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លងបន្លំ និងអំពីពុករលួ យ េហើយចប់ពីេពល ័ ន ឹ ិ ែដល្រតូវបនដកសិទធជផ្លូវករ អនកទទួលករេនះ នងមន្រតូវបនពចរ ិ ឹ ិ ិ ទទួលករេឡើយ។ កនុងករបញចូ លេឈះេទកនុងបញជ ី េឈះអនក ម ម ្រស័យេហតុេនះ េបអនកទទួលករមនបំណងចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ សូ មរួស ន់មក ម ម ើ ក់ពកយ សុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេនែផនកគំ្រទបេចចកេទស នងអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ចប់ពីៃថងជូន ម ម ិ ំ ឹ ដណងេនះ រហូតដល់ៃថងទ...... ែខ......... ឆ....... េវ នំ ី កន្លងមក ក៏្រតូវ េមង.........។ ចំេពះអនកទទួលករែដលមនេឈះកនុងបញជ ី ឆ ំ ៉ ម ន ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករជថមេឡើងវញែដរ។ អនកទទួលករ ចមកយកពកយសុំ ម ម ី ិ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះ អនកទទួលករ េនែផនកគំ្រទបេចចកេទស នងអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េ ម ម ិ ម សយ ្ឋ ន................. .......................................................................................................។ យឥតបង់ៃថ្ល Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 335
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ◦Ūņ₣с◦БỬ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ЮŠijŚ Ū˝О₣............. ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 3 ĵ˝ŏ₤НеşНйЮěй˝Ė₣ĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ŋ Ŋ О េឈះ្រកុមហ៊ុន ៖ ម លកខណៈ ជវកមម ៖ ី េឈះ្របធន្រកុមហ៊ុន ៖ ម បុគគល  ្រកុមហ៊ុន  អត្ដសញណប័ណសញតិែខមរេលខ ៖ ញ ្ណ ជ រូបថត (៤ គុណ ៦) េភទ ៖ ទូរស័ពេលខ ៖ ទ អុែមល ៖ ី សយ ្ឋ ន ៖ ្របេភទអនកទទួលករែដល្រកុមហ៊ុនេសនើសុំ ៖ ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ (ករងរសំ ណង់អគរ នងករងរេបតុង ...។ល។) ី ិ ្របេភទទ២ ៖ អនកទទួលករករងរដី (្រប ី យ ទំនប់ ផ្លូវដស ផ្លូវ្រកួស្រកហម ...។ល។) ី ្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស (អនកទទួលករែដលមនឧបករណ នងជំនញបេចចកេទស ៍ ិ ី េតអក ើ ន ស្រមប់ករងរពេសស ឧទហរណ អណងសនប់ ...។ល។) ៍ ិ ូ ្ដ ក់ពកយសុំ េនះស្រមប់េធ្វបុេរលកខណសមបត្ដិ ៖ ើ េលើកដំបូង  ១. បទពេ ិ ផស់បូ រ្របេភទ  ្ល ្ដ រក ្របេភទដែដល  ធន៍របស់អកទទួលករ ៖ េឈះកិចសនយយងតិចចំនួន០២ ែដល្រកុមហ៊ុនរបស់ អកបនអនុវត្ដ ន ម ច ៉ ន កន្លងមក ទក់ទងេទនឹង្របេភទនីមយៗែដលបនេសនើសុំកុ ងរយៈេពល៥ឆចុងេ្រកយេនះ េដមបបងញថ ួ ន នំ ើ ី ្ហ ្រកុមហ៊ុនអនកមនសមតថភពអនុវត្ដកិចសនយឃុំ សងត់។ ម្រន្តីគ្រទបេចចកេទសនឹងចុះពិនិតយលទធផលកិចច ច ក ំ សនយទំងេនះ។ សូ មភប់មកជមួយពកយសុំ ចុះេឈះេនះនូវឯក ជ ម ករពពណនអំពកចសនយ ៌ ិ ី ិ ច អនកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ ី រកចចសនយទំងេនះ (ចបប់ថតចម្លង)។ ិ េឈះ នង សយ ្ឋ នរបស់មស់ ម ច ិ គេ្រមងស្រមប់ទនក់ទទង ំ ំ ឆំ ន តៃម្ល ១. ២. ..... អនកទទួលករ្របេភទទ២ ៖ ី ១. ២. ..... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 336
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន អនកទទួលករ្របេភទទ៣ ៖ ី ១. ២. ..... ២. បញជ ី សមរៈបរករ (ម្រន្តីគ្រទបេចចកេទសនង្រតួតពនតយសមរៈបរករទំងេនះ)។ ភ ំ ភ ិ ខ ឹ ិ ិ ខ េឈះសមរៈបរករ ម ភ ិ ខ សមតថភព ចំនន ួ អនកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ ី ១. ឧបករណ ៍ សយ ្ឋ នទុកសមរៈបរករ ភ ិ ខ យេបតុ ង ២. ឧបករណរ ំញ័ របងប់េបតុ ង ៍ ្ហ ៣. មសុី នេភ្លង ៉ ើ ........ អនកទទួលករ្របេភទទ២ ៖ ី ១. រូឡូបងប់ ្ហ ២. អុច ិ ក ៉ ទ័រ ៣. ប៊ុលដូហ រ ឬនេវល័រ ័ ី ៉ ៤. រថយន្ដដឹកដី ........ អនកទទួលករ្របេភទទ៣ ី ១. ឧបករណខួងអណង ៍ ូ ្ដ ....... ៣. បញជ ី េឈះបុគលិកបេចចកេទសសំ ខន់ៗ ៖ ម គ េឈះ ម តួនទកុ ង្រកុមហ៊ុន ី ន សញប័្រត នងឆ ំ ញ ិ ន (ភប់វ ិញបនប្រត ឬសញ ជ ញ ញ ប័្រតចបប់ថតចម្លង េបីមន) យុ រយៈេពល េធ្វករងរជ ើ មួយ្រកុមហ៊ុន ចំននឆេធ្វើ ួ នំ ករងរកនុង ំ ជនញេនះ អនកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ ី អនកទទួលករ្របេភទទ២ ៖ ី អនកទទួលករ្របេភទទ៣ ៖ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 337
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន លកខណៈវនចយស្រមប់េធ្វបេរលកខណសមបត្ដអកទទួលករ ៖ ិ ិ ឆ័ ើ ុ ិ ន លកខណៈវនិចឆយែដល្រតូវករជអបបបរមស្រមប់េធ្វបុេរលកខណសមបត្ដអកទទួលករមនដូចខងេ្រកម ៖ ិ ័ ើ ិ ន ១. បទពេ ិ ធន៍របស់អកទទួលករ ន អនកទទួលករបនអនុវត្ដកិចចសនយែដលមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលចប់សព្វ្រគប់ នង្របកបេ ិ ួ ភពយងតិច២កិចចសនយស្រមប់្របេភទអនកទទួលករនីមយៗ ែដលអនកទទួលករបន ៉ េឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម ២. សមរៈបរករ ភ ិ ខ ្រតូវមនភស្ដុ ង។ អនកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ ្រតូវមនឧបករណ ៍ ី េ្រគ ង និងមនសុី នេភ្លងមួយេ្រគ ង។ ើ  អនកទទួលករ្របេភទទ២ ៖ ្រតូវមនរូឡូបងប់មយេ្រគ ង អុិច ្ហ ួ ី ៉ ក ៉ ទ័រមួយេ្រគ ង ប៊ុលដូហ រឬនីេវល័រ ័ អនកទទួលករ្របេភទទ៣ ៖ ្រតូវមនឧបករណខួងអណងមួយកំេប្ល។ ៍ ី ូ ្ដ ៣. បុគលិកបេចចកេទស គ យងេ ៉ ពេ ិ រ យេបតុ ងមួយេ្រគ ង ឧបករណរ ំញ័ របងប់េបតុ ងមួយ ៍ ្ហ មួយេ្រគ ង និងរថយន្ដដឹកដីមយេ្រគ ង។ ួ  ក់ពកយសុំ ចុះ ងបញក់អំពីភពជមស់ៃនសមរៈបរករ។ កនុងករណជួលសមរៈបរករ្រតូវមនឯក ជ ច ភ ភ ិ ខ ី ិ ខ កចចសនយជួលសមរៈបរករេនះ ជភស្ដុ ភ ិ ខ ិ  យគុណ ច ស់ ្រតូវមនអនក្រគប់្រគងករ ងសង់មយនក់ែដលមនជំនញបេចចកេទស និងមនបទ ួ ធន៍អនុវត្ដករងរយងតច២ឆ ំ ៃន្របេភទអនកទទួលករនមយៗ ែដលអនកទទួលករបន ៉ ន ិ ី ួ េសនើសុំ។ ក់ពកយ នតវធី យតៃម្លអកទទួលករ ៖ ន ី ិ ិ  ែផនកគំ្រទបេចចកេទសនងេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករែដល ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួល ម ម ម ឹ ករ។ បញជ ី េឈះេនះនឹងបិទផ យេនេលើករព័តមនរបស់ គណៈកមធិករ្របតិបត្តិៃនគណៈកមធិករ ម ្ដ ៌ ម ម អភវឌ ន៍ជនបទេខត្ត ្រកុង។ អនកទទួលករទំង ិ ម យែដលបន ក់ពកយសុំ ចុះេឈះចូលកនុងបញជ ី េឈះ ម អនកទទួលករ េហើយមនេឃើញេឈះេនកនុងបញជ ី េនះ ្រតូវេធ្វើករត ៉ េទអនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ ម ិ  េនកនុងអំឡុងេពល១០ៃថងេធ្វករ បនប់ពីករបិទផ យ។ ទ ើ អនុ គ ណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិនឹ ង យតៃម្លស មតថភពអនកទទួលករយងតឹងរងបំ ផុត េ ៉ ឹ េលើលកខណៈវនិចឆយ ិ ័ យែផ្អក ដូចមនបរយយេនកនុងទ្រមង់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេនះ។ ម ម ិ មនមនលកខណៈវនិចយេផ ងពេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េឡើយ។ ិ ឆ័ ិ ី  ែផនកគំ្រទបេចចកេទសនឹងពិនិតយនូវ ល់ពតមនែដលអនកទទួលករបនបំេពញេនកនុងពកយសុំ នងចុះពិនិតយ ័ ៌ ិ ដល់ករយល័យរបស់អនកទទួលករ ទី ិ ងសមរៈបរករ និងទី ំ ភ ិ ខ ងគេ្រមងយងតិច០២ ទក់ទងនឹង្របេភទ ំ ៉ ័ ៌ អនកទទួលករែដលអនកទទួលករបន ក់ពកយ េដមបេផទ ងផត់ពតមនែដលអនកទទួលករបនផ្ដល់េនកនុង ទ ើ ី  ពកយសុំ ចុះេឈះរបស់ខួ ្លន។ ម ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹង យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អកទទួលករេទេលើភពេ ក ន ភពទន់េពលេវ ម ះ្រតង់ កចសហករ ិ ច ៃនករអនុ វត្ដគុ ណភពករងរ និងករែថទំលទធផ លគេ្រមងរបស់ អនក ទទួ លករ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 338
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ព័តមនេនះ នង្រគន់ែតពិចរ ៌ ឹ ជព័តមនមូល ្ឋ នេនេពល យតៃម្លអកទទួលករប៉ុេ ៌ ន ឆ ំ២០០៩ ន ្ណ ះ។ ព័តមន ៌ េនះនងមនប៉ះពល់ដល់ករ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អកទទួលករេឡយ េលើកែលងែតមនឯក ន ឹ ិ ើ កំណត់្រ ជ យល័កខណអក រកន្លងមក ែដលបងញយងចបស់ ៍ ្ហ ៉ រ ស់ថ សុ ចរតភព នងករបំេពញ ឹ ិ ករងរកន្លងមករបស់អកទទួលករ មន ចទទួលយកបន អនកទទួលករេនះ ច្រតូវបនបដិេសធេចញពី ន ិ បញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ករបដិេសធអនកទទួលករេចញពីបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ្រតូវអនុមតេ ម ម ័  យ អភបលៃនេខត្ដ ្រកុងែដលអនកទទួលករេនះចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម ិ អនកទទួលករទំង យ ន ែដល្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ពនធនងករឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លង ័ ឹ ិ ើ បន្លំ នងអំពពុករលួ យ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទជផ្លូវករ អនកទទួលករេនះនងមន្រតូវបន ិ ី ើ ី ិធ ឹ ិ ពចរ ិ  កនុងករបញចូ លេឈះេទកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេឡើយ។ ម ម អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនឹងបូកសរុបលទធផលៃនករ យៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ ន ែដលេរៀបចំេឡើងេ  ែផ្អក យ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់។ ក មរបយករណបូកសរុបលទធផលៃនករ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អកទទួលករ ែដលេរៀបចំ ៍ ន េឡង េ ើ យអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នងរបយករណរបស់ែផនកគំ្រទបេចចកេទស អនុគណៈ ៍ ិ ម កមមករបុេរលកខណសមបត្ដ្រតូវេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េ ិ យភប់ជមួយនូវអនុ ជ ជូនអភបលេខត្ដ ្រកុងេដមបពនតយ នងសេ្រមច។ ើ ី ិ ិ ិ ិ  បញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលបនអនុ មតេ ម ័ សន៍ េហយ ើ ក់ យអភបលេខត្ដ ្រកុង នងបិទផ យេនេលើករព័តមនរបស់ ្ដ ៌ ិ ឹ គណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍េខត្ដ ្រកុង នង ក់េនេវប ម ម ិ ិ ័ ធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នឹងផ ព្វផ យផងែដរនូវបញជ ី េឈះអនកទទួលករេនេលើទំពរ ម ិ យរបស់ គ.ជ.វ.វ។ េលខ រព័តមនជតិចំនួន០២ ៌ េលខ។ បញជ ី េឈះអនកទទួលករនង្រតូវេរៀបចំចង្រកងជេសៀវេភ េហយរក ទុកេនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ម ឹ ើ ិ េនករយល័យគណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍េខត្ដ ្រកុង នងេន ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ អនកទទួលករ ឃុំ សងត់។ ក ម ចសុំ េមល នងថតចម្លងនូ វបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ើ ិ ខញុំសូមធនថ ្រគប់ពតមនែដលបនបំេពញេនកនុងទ្រមង់េនះពិតជ្រតឹម្រតូវ។ ខញុំបនដឹងចបស់ ថ ័ ៌ ្របសិនេបរកេឃញព័តមន ៌ មួយេនកនុងទ្រមង់េនះ មនែមនជករពត េនះពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះ ម ម ើ ើ ិ ិ អនកទទួលករេនះ នង្រតូវដកេចញេ ឹ យស្វ័យ្របវត្ដ។ ិ ៃថងទី........ ែខ............ ឆ......... នំ ΒĖ˝Ю₤ĖЧ₤Не េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 339
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỰ.ơ ŁũĮЊĕЊijŏŲ˝š‗кŷЋĕЊş¯њŎЮŢŎЯĩΔ˝″ņĵ˝ŏ₤НеşНйЮěйũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ Ŋ Ė អនកទទួលករ្របេភទទី១ “សំ ណង់ទូេទ” េខត្ដ ្រកុង........................ ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េតអកទទួលករបំេពញបននូវលកខណៈវនចយែដរឬេទ? ិ ិ ឆ័ ើ ន បទពេ ិ ជប់ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð   ធន៍ ធក់ ្ល សមរៈបរករ ភ ិ ខ ជប់ ធក់ ្ល ពកយសុំចុះេឈះកនុងបញជ ីេឈះអនកទទួលករ្រតូវភប់មកជមួយ។ ម ម ជ បុគលិកបេចចកេទស គ ជប់ អនកទទួលករ្រតូវបំេពញនូវលកខណៈវ ិនិចឆ័យទំងអស់។ េបីធក់នូវលកខណៈវ ិនិចយ ្ល ឆ័ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ធក់ ្ល លទធផល (ជប់/ធក់) ្ល មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករធក់ ្ល មួយ ករចុះពិនិតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងមន្រតូវបនអនុវត្ដចំេពះអនកទទួលករេនះេទ។ ទ ិ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ΅ij□ЮŲžũĠ₤сΒ˝ĮЊĕЊijŏ Ė 340
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỰ.Ư ŁũĮЊĕЊijŏŲ˝š‗кŷЋĕЊş¯њŎЮŢŎЯĩΔ˝″ņĵ˝ŏ₤НеşНйЮěйũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ Ŋ Ė អនកទទួលករ្របេភទទី២ “ករងរដ” េខត្ដ ្រកុង......................... ី ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េតអកទទួលករបំេពញបននូវលកខណៈវនចយែដរឬេទ? ិ ិ ឆ័ ើ ន បទពេ ិ ជប់ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð   ធន៍ ធក់ ្ល សមរៈបរករ ភ ិ ខ ជប់ ធក់ ្ល ពកយសុំចុះេឈះកនុងបញជ ីេឈះអនកទទួលករ្រតូវភប់មកជមួយ។ ម ម ជ បុគលិកបេចចកេទស គ ជប់ អនកទទួលករ្រតូវបំេពញនូវលកខណៈវ ិនិចឆ័យទំងអស់។ េបីធក់នូវលកខណៈវ ិនិចយ ្ល ឆ័ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ធក់ ្ល លទធផល (ជប់/ធក់) ្ល មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករធក់ ្ល មួយ ករចុះពិនិតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងមន្រតូវបនអនុវត្ដចំេពះអនកទទួលករេនះេទ។ ទ ិ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ΅ij□ЮŲžũĠ₤сΒ˝ĮЊĕЊijŏ Ė 341
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỰ.ư ŁũĮЊĕЊijŏŲ˝š‗кŷЋĕЊş¯њŎЮŢŎЯĩΔ˝″ņĵ˝ŏ₤НеşНйЮěйũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ Ŋ Ė អនកទទួលករ្របេភទទី៣ “ឯកេទស” េខត្ដ ្រកុង......................... ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េតអកទទួលករបំេពញបននូវលកខណៈវនចយែដរឬេទ? ិ ិ ឆ័ ើ ន បទពេ ិ ជប់ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð   ធន៍ ធក់ ្ល សមរៈបរករ ភ ិ ខ ជប់ ធក់ ្ល ពកយសុំចុះេឈះកនុងបញជ ីេឈះអនកទទួលករ្រតូវភប់មកជមួយ។ ម ម ជ បុគលិកបេចចកេទស គ ជប់ អនកទទួលករ្រតូវបំេពញនូវលកខណៈវ ិនិចឆ័យទំងអស់។ េបីធក់នូវលកខណៈវ ិនិចយ ្ល ឆ័ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ធក់ ្ល លទធផល (ជប់/ធក់) ្ល មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករធក់ ្ល មួយ ករចុះពិនិតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងមន្រតូវបនអនុវត្ដចំេពះអនកទទួលករេនះេទ។ ទ ិ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ΅ij□ЮŲžũĠ₤сΒ˝ĮЊĕЊijŏ Ė 342
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỪ.ơ ŁũşНйĮЊĕЊijŏЮĩĀЭ₣Ĭijсď˝сЯ₤Ś₣ЮŲЧĮњijхŌĕЯřŲĩŚŲсЮŢŎΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ā អនកទទួលករ្របេភទទី១ “សំ ណង់ទូេទ” េខត្ដ ្រកុង......................... ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េតពតមនែដលអនកទទួលករបនផ្ដល់្រតម្រតូវែដរឬេទ? ើ ័ ៌ ឹ កចសនយកន្លងមក ិ ច ពត ិ មនពិត ិ សមរៈបរករ ភ ិ ខ ពត ិ មនពិត ិ បុគគលិកបេចចកេទស ពត ិ មនពិត ិ អនុ សន៍របស់ែផនកគំ្រទបេចចកេទស (លទធផល/មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករមនជប់េនកនុងបញជ ី ិ នងភប់មកជមួយនូវឯក ិ ជ ៃថងទ....... ែខ.............. ឆ......... នំ ី ង) ៃថងទ....... ែខ.............. ឆ......... នំ ី ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ រភស្ដុ ΅ij□ЮŲžũĠ₤сΒ˝ĮЊĕЊijŏ Ė េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 343
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỪ.Ư ŁũşНйĮЊĕЊijŏЮĩĀЭ₣Ĭijсď˝сЯ₤Ś₣ЮŲЧĮњijхŌĕЯřŲĩŚŲсЮŢŎΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ā អនកទទួលករ្របេភទទី២ “ករងរដ” េខត្ដ ្រកុង......................... ី ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េតពតមនែដលអនកទទួលករបនផ្ដល់្រតម្រតូវែដរឬេទ? ើ ័ ៌ ឹ កចសនយកន្លងមក ិ ច ពត ិ មនពិត ិ សមរៈបរករ ភ ិ ខ ពត ិ មនពិត ិ បុគគលិកបេចចកេទស ពត ិ មនពិត ិ អនុ សន៍របស់ែផនកគំ្រទបេចចកេទស (លទធផល/មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករមនជប់េនកនុងបញជ ី ិ នងភប់មកជមួយនូវឯក ិ ជ ៃថងទ....... ែខ.............. ឆ......... នំ ី ង) ៃថងទ....... ែខ.............. ឆ......... នំ ី ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ រភស្ដុ ΅ij□ЮŲžũĠ₤сΒ˝ĮЊĕЊijŏ Ė េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 344
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỪ.ư ŁũşНйĮЊĕЊijŏЮĩĀЭ₣Ĭijсď˝сЯ₤Ś₣ЮŲЧĮњijхŌĕЯřŲĩŚŲсЮŢŎΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ā អនកទទួលករ្របេភទទ៣ “ឯកេទស” េខត្ដ ្រកុង......................... ី ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េតពតមនែដលអនកទទួលករបនផ្ដល់្រតឹម្រតូវែដរឬេទ? ើ ័ ៌ កចសនយកន្លងមក ិ ច ពត ិ មនពិត ិ សមរៈបរករ ភ ិ ខ ពត ិ មនពិត ិ បុគគលិកបេចចកេទស ពត ិ មនពិត ិ អនុ សន៍របស់ែផនកគំ្រទបេចចកេទស (លទធផល/មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករមនជប់េនកនុងបញជ ី ិ នងភប់មកជមួយនូវឯក ិ ជ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ង) ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ រភស្ដុ ΅ij□ЮŲžũĠ₤сΒ˝ĮЊĕЊijŏ Ė េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 345
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БỨ ũģŎŁũ‗чǻŎijаņųŁũΒĕНŷijŚŁũİũũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ ЮŢŎŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс Ė ˛ េខត្ដ ្រកុង ៖ ករពពណនអំពកិចសនយ ៖ ៌ ិ ី ច ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកចសនយ ៖ ិ ច េឈះ្រកុមហ៊ុន ៖ ម ្របេភទអនកទទួលករ ៖ ទ១“សំ ណង់ទូេទ”  ទ២“ករងរដ”  ទ៣“ឯកេទស”  ី ី ី ី ថ នភពៃនករអនុវត្ដកចចសនយ ៖ (គូសសញ េនកនុ ង្របអប់) ញ ិ ល.រ ១ ២ ករ ងសង់មនទន់បញច ប់  ិ ភពេ ម ះ្រតង់របស់អកទទួលករ (អនុវត្ដ ន មេ្រគងករគេ្រមង េ យមនពយយមេកងបន្លំ)។ ិ េឈះអនកទទួលករ ៖ ម េនកនុងអំឡុងេពលែថទំ  កចសនយបនបញច ប់  ិ ច េឈះេខត្ដ ្រកុងែដលអនកទទួលករបនចុះេឈះ ៖ ម ម ករ យតៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អនកទទួលករ (“ក” មនន័យថ ល្អ “ខ” មនន័យថ ករពពណន ៌ ិ តៃម្លកចសនយ ៖ ិ ច ចទទួលយកបន “គ” មនន័យថ មន ិ ក្រមត ិ ចទទួលយកបន) មូលេហតុៃនករវនចយ នងភប់ឯក ិ ិ ឆ័ ិ ជ រភស្ដុ ង គុណភពៃនកិចសហកររបស់អកទទួលករ ជមួយ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ គណៈកមមករ្រគប់ ច ន ក ឹ ្រគងគេ្រមង នង្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ ិ ៣ ភពទន់េពលេវ ៥ គុណភពៃនករែថទំកុ ងអំឡុងេពលែថទំ។ ន ៤ ៃនករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ។ ន គុណភពៃនករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ។ ន មតេយបល់េផ ងៗេទៀត ៖ ិ អនុ សន៍ ៖ េតអកទទួលករេនះគួររក ឱយមនេឈះេនកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករស្រមប់ឆេ្រកយែដរឬេទ? ម ម នំ ើ ន កំណត់សមល់ ៖ ព័ត៌មនេនកនុងរបយករណ យតៃម្លេនះ នឹង្រគន់ែតពិចរ គ ៍ េឡយ េលកែលងែតមនឯក ី ី រកំណត់្រ ជ ជព័ត៌មនមូល ្ឋ នេនេពល យតៃម្លអនកទទួលករប៉ុេ យល័កខណអក រកន្លងមក ែដលបងញយងចបស់ ៍ ្ហ ៉ បទ  េទ  ្ណ ះ។ ព័ត៌មនេនះនឹងមនប៉ះពល់ដល់ករ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អនកទទួលករ ិ ស់ថ សុចរតភព និងករបំេពញករងរកន្លងមករបស់អកទទួលករមិន ន ឹ ចទទួលយកបន អនកទទួលករេនះ ច្រតូវបន បដិេសធេចញពបញជ ីេឈះអនកទទួលករ។ ករបដិេសធអនកទទួលករេចញពបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ្រតូវអនុម័តេ យអភបលេខត្ដ ្រកុងេនេពលេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ។ ្រកុម្របក ឃុ ំ សងត់នងេ្រប្របស់ព័ត៌មនេន ម ម ម ក ី ី ិ ឹ ឹ ី ់ កនុងទ្រមងេនះ នងេ យមនឯក រកំណត់្រ កន្លងមក កនុងករសេ្រមចមនអនុញតឱយអនកទទួលករ ក់សំណ េដញៃថ្លេនកនុងឃុ ំ សងត់របស់ខួ ន។ ញ ក ្ល ិ ិ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 346
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ៨ ũģŎŁũ‗чĠР˝₤ũНĠŲ◦ċĩŲаĕŁũǻŎijаņųŁũΒĕНŷijŚŁũİũũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ Ė ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម ក្រមត ិ េខត្ដ ្រកុង...................... សេងខបរបយករណឃុំ សងត់កុ ងករ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អកទទួលករ ៍ ក ន ន ភពេ ទី១ ម ះ្រតង់ ទី២ ទី៣ កចសហករ ិ ច ទី១ ទី២ ទី៣ ភពទន់េពលេវ ទី១ ទី២ ទី៣ គុណភពករងរ ទី១ ទី២ ទី៣ ករែថទំ ទី១ ទី២ អនុ សន៍របស់អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង (លទធផល/មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករមនជប់េន ិ កនុងបញជ ី ) ទី៣ ក ខ គ ក ខ គ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð    ទ១ មនន័យថអនកទទួលករ្របេភទទ១ “សំណង់ទូេទ”, ទ២ មនន័យថអនកទទួលករ្របេភទទ២ “ករងរដី”, ទ៣ មនន័យថអនកទទួលករ្របេភទទ៣ “ឯកេទស”។ ី ី ី ី ី ី របយករណ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អនកទទួលករ ែដលេរៀបចំេ យ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់ ្រតូវភប់មកជមួយ។ ៍ ក ជ ព័ត៌មនេនកនុងរបយករណ យតៃម្លេនះនង្រគន់ែតពចរ ៍ ឹ ិ ករងររបស់អនកទទួលករេឡយ េលកែលងែតមនឯក ី ី ជព័ត៌មនមូល ្ឋ នេនេពល យតៃម្លអនកទទួលករប៉ុេ រកំណត់្រ ជ ្ណ ះ។ ព័ត៌មនេនះនងមនប៉ះពល់ដល់ករ យតៃម្លករបំេពញ ឹ ិ យល័កខណអក រកន្លងមក ែដលបងញយងចបស់ ៍ ្ហ ៉ ស់ថ សុចរតភព នងករបំេពញករងរកន្លងមក ឹ ិ ម ម របស់អនកទទួលករមិន ចទទួលយកបន អនកទទួលករេនះ ច្រតូវបនបដិេសធេចញពីបញជ ីេឈះអនកទទួលករ។ ករបដិេសធអនកទទួលករេចញពីបញជ ីេឈះអនកទទួលករ្រតូវ  អនុម័ត េ យអភបលេខត្ដ ្រកុងេនេពលេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ។ ម ិ “ក” មនន័យថ ល្អ “ខ” មនន័យថ ចទទួលយកបន “គ” មនន័យថ មិន ចទទួលយកបន។ ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕЮŠijŚ Ū˝О₣ ť េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 347
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ៩ ũģŎŁũ‗ч₤БĮБŁũǻŎijаņųĠНЮũŲ˝š‗₤ņġijŚЊΒ˝◦◦УŲŁũ Ś Ė កលបរេចឆទ្របជុំ ៖ ិ េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម ្របេភទអនកទទួល ករែដលេសនើសុំ កលបរេចឆទ ិ ្របេភទៃនករេសនើសុំ ៃនករ ក់ពកយ េលើកដបង ប្ដូរ្របេភទ រក ដែដល ំ ូ ចំនួនវត្ដមនរបស់អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ ៖ ែផ្អក មលកខណៈវនចយ ិ ិ ឆ័ ជប់ ធក់ ្ល អនុ សន៍របស់ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស អនុ សន៍របស់ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន េសចក្ដសេ្រមចរបស់អនុ ី គណៈកមមករ នងមូលេហតុ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ អនកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ, ្របេភទទី២ ៖ អនកទទួលករករងរដី នង្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស។ ð ី ិ ី ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ΒĕНÐ‗к˝ņŊŁũĠНЮũŲ˝š‗₤ņġijŚЊ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 348
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БưƠ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О Ð.Ą.ŷ.ŷ ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ ЮŠijŚ Ū˝О₣.................. 3 ĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũЯřŲņЊĕŌĕŲ˝š‗₤ņġijŚЊŪÐĠсŪýĕс Ă е........... Ŋ Ė ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េឈះ្របធន្រកុមហ៊ុន ម ្របេភទអនកទទួល ករែដលេសនើសុំ កលបរេចឆទ ិ ៃនករ ក់ពកយ មូលេហតុែដលអនកទទួលករមនមនលកខណសមបត្ដ្រគប់្រគន់ ិ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ អនកទទួលករ្របេភទទី១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ, ្របេភទទី២ ៖ អនកទទួលករករងរដី និង្របេភទទី៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស។ ð េធ្វេន.................. ៃថងទី....... ែខ.............. ឆ......... នំ ើ ΒķЊģŲЮŠijŚ Ū˝О₣ ĕЊ₣ďŪĠēĕÐ‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 349
 • ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бươ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О Ð.Ą.ŷ.ŷ ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ ЮŠijŚ Ū˝О₣.................. 3 ĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũĂ е............ Ŋ Ė ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េឈះ្របធន្រកុមហ៊ុន ម អនកទទួលករ្របេភទ ទ១ ី ទ២ ី ទ៣ ី សយ ្ឋ ន េលខទូរស័ពទ អុែមល ី ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ អនកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ, ្របេភទទី២ ៖ អនកទទួលករករងរដី នង្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស។ ð ី ិ ី េធ្វេន.................. ៃថងទ....... ែខ.............. ឆ......... នំ ើ ី ΒķЊģŲЮŠijŚ Ū˝О₣ ĕЊ₣ďŪĠēĕÐ‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 350
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БưƯ ĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũЯřŲŪijСŷģĕř˝₤Њ◦Њ˝₣ŁũŢ˝с₤еЮ‗ЧЮřŀаℓų Ŋ ċ ĖО េខត្ដ ្រកុង........................... ល.រ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េឈះ្របធន្រកុមហ៊ុន ម កលបរេចឆទៃនករ ិ សេ្រមចដកសិទិធ េយងេសចក្ដី សេ្រមចេលខ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ បញជ ី េនះ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចំ េនេពលទទួលបនរបយករណជ ð ៍ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ករដកសិទជអចៃ្រន្ដយឬមួយរយៈេពល ៍ ិធ ិ (កលបរេចឆទផុតរយៈេពលដកសិទ) ិ ិធ យល័កខណអក រពឃុំ សងត់ េ ៍ ក ី មូលេហតុែដលនំឱយអនកទទួលករ្រតូវ បនដកសិទកុ ងករ ក់សំេណេដញៃថ្ល ិធ ន ើ យភប់មកជមួយនូវឯក ជ រភស្ដុ ង។ 351
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БưƯ₤Āĕ◦Бơ ៖ ŲЊŠЊijēĜŪģ˝с˝˝сēĜŁũЮřŀаℓų Ф ĊĜýũ.............. េលខ................... ŲЊŠЊijēĜŪģ˝с˝˝сēĜŁũЮřŀаℓų 3 ₤РņЮýũĮĄРĕ Юŵ˝ Юŵ˝Ū₤БЮņþНе Юč₤İijс................. ˛ េ យេហតុថ្រកុមហ៊ុន...................... មនបំណង ក់ពកយសុំ េដញៃថ្លកិចសនយ......................... ច ...................... របស់ឃុំ សងត់.................... ែដលនឹង្រតូវ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្លេនៃថងទី....... ែខ.......... ក ើ ឆ.......... នំ មេសចក្តជូនដំណងស្តីពករេដញៃថ្លស្រមប់កចសនយរបស់្រកុម្របក ឃុំ សងត់..................... ក ី ឹ ី ិ ច ឹ ចុះៃថងទ....... ែខ............ ឆ.........។ នំ ី េយងខញុំសូមធន នងទទួលខុស្រតូវចំេពះេ ើ ិ ក េ ក្រសីេមឃុំ េចសងត់.................. នូវ្របក់ ក កក់ធនករេដញៃថ្លចំនួន...........................េរៀល (ជអក រ.............................................................)។ កនុងករណមនល័កខខណ ័ ្ឌ ី មួយេកើតមនេឡើងកនុងចំេ មល័កខខណទំងបីខងេ្រកម ៖ ័ ្ឌ 1. ្របសិនេបើអកេដញៃថ្លដកពកយរបស់ខួ នកនុងរយៈេពលសុ ពលភពៃនសំ េណេដញៃថ្ល ន ្ល ើ 2. ្របសិនេបើអនកេដញៃថ្លមន្រពមចុះហតថេលខេលើកិចចសនយ កនុងរយៈេពលសុ ពលភពៃនសំ េណេដញៃថ្ល ិ ើ 3. ្របសិនេបអកេដញៃថ្លមន្រពមកក់្របក់ធនករអនុវត្ដ។ ើ ន ិ េនះធនគរេយងខញុំនឹងេធ្វើករេផទរបែង្វរចូលថវករដ្ឋនូវចំនួន្របក់ខងេលើ ិ ើ ពកយេសនើសុំជ យល័កខណអក រពេ ៍ ី កេ េនេពលែដលបនទទួល ក្រសីេមឃុំ េចសងត់..............................។ ក លិខិតធនេនះមនសុ ពលភពរហូតដល់ៃថងទី....... ែខ............ ឆ.........។ នំ េធ្វេន.................. ៃថងទ....... ែខ............ ឆ......... នំ ើ ី ĜŎ˝ĊĜýũ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 352
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БưƯ₤Āĕ◦БƯ ៖ ŲЊŠЊijēĜŪģ˝с˝˝сēĜŁũΒĕНŷijŚ Ф ĊĜýũ.............. េលខ................... ŲЊŠЊijēĜŪģ˝с˝˝сēĜŁũΒĕНŷijŚ 3 ₤РņЮýũĮĄРĕ Юŵ˝ Юŵ˝Ū₤БЮņþНе Юč₤İijс............. ˛ េ យេហតុថ្រកុមហ៊ុន................... បនទទួលលិខិតេលខ.......... ចុះៃថងទី...... ែខ.......... ឆ........ នំ របស់ឃុំ សងត់.......................... ស្ដីពករសេ្រមចផ្តល់កចសនយ............................................... កនុងតៃម្ល ក ី ិ ច កចសនយចំនួន........................... (ជអក រ....................................................)។ ិ ច កនុងលិខិតសេ្រមចផ្តល់កចសនយ ឃុំ សងត់បនកំណត់ឱយ្រកុមហ៊ុនតមកល់្របក់កក់ធនករអនុ វត្ដ ក ិ ច ចំនួន.................េរៀល (ជអក រ............................................) កនុងទ្រមង់ជលិខតធន្របក់កក់ធនករ ិ អនុវត្ត ែដលេចញេ កចសនយ។ ិ ច យធនគរ.............................. េដមបធនករអនុវត្ដកតព្វកិចច ្រសប ើ ី េយងខញុំសូមធន នងទទួលខុស្រតូវចំេពះេ ើ ិ ក េ មល័កខខណៃន ័ ្ឌ ក្រសីេមឃុំ េចសងត់.................. នូវ្របក់ ក កក់ធនករអនុវត្ដចំនួន.......................េរៀល (ជអក រ......................................................)។ េ ក េ ្របក់កក់ខងេលើេនះនងេផទរបែង្វរចូ លថវករដ្ឋ េនេពលមនពក េសនើសុំជ ិ ឹ ក្រសីេមឃុំ េចសងត់..................... ែដលបញក់ថ អនកទទួលករ អនកផ្តល់េស កមម ឬអនកផគត់ ក ជ ផគងទំនិញមនេគរព ់ ិ េឡើយ។ យល័កខណអក ររបស់ ៍ មល័កខខណៃនកិចសនយ េហើយ្រកុមហ៊ុន.............................. គនសិទិ្របែកក ឬត ៉ ័ ្ឌ ច ម ធ លិខិតធនេនះមនសុ ពលភពរហូតដល់ៃថងទី....... ែខ............ ឆ.........។ នំ េធ្វេន.................. ៃថងទ....... ែខ............ ឆ......... នំ ើ ី ĜŎ˝ĊĜýũ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 353
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бưư Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣₤ŚБĮБŁũЮřŀаℓų ˛ ₤ŪŌĠс˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũ⅜₣₤₣сũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ជធនី េខត្ដ ៖ ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពីលទធផលកិចសនយ ៖ ៌ ច ិ ករ ងសង់ ៖ ករែថទំ ៖ តៃម្លបន់ ៉ មន អនកែដល ចេដញៃថ្ល ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល េឈះធនគរពណជជែដល្រតូវតមកល់្របក់កក់ ម ិ រយៈេពលសុ ពលភពៃនសំ េណេដញៃថ្ល ើ ទកែន្លងែដល ី ចទទួលឯក រេដញៃថ្ល ទកែន្លងៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ី ើ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ិ ើ    េពលេវ េពលេវ េពលេវ ចប់េផ្ដើមទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ើ ឈប់ទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ើ េបើកសំ េណេដញៃថ្ល ើ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  អនកេដញៃថ្លឈះកនុងករេដញៃថ្លនឹង្រតូវតមកល្របក់កក់ធនករអនុវត្តចំនួន១០%ៃនតៃម្លកចចសនយ។ ្របក់កក់េនះ ន ់ ិ មនសុពលភពរហូតដល់ចប់រយៈេពលែថទំលទធផលកិចចសនយ ឬរយៈេពលធនគុណភពសំណង់។   អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងកនុងករែថទំលទធផលកចចសនយ ិ អស់េនកនុងអំឡុងេពល៦ែខ បនប់ពី ទ ់ួ ងសងរចជ ថ ពរ។ នងជួសជុលនូវ ល់ករខូចខតទំង ិ អនកទទួលករ្រតូវចូលរួមេដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកួត្របែជង េ យគនឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ នងមនពក់ពនធ ម ន ័ ិ ិ ិ នឹងករែក្លងបន្លំ ឬអំេពពុករលួយ។ ្របសនេបីអនកទទួលករ ី ិ ឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ ឬពក់ព័នធកុ ងករែក្លងបន្លំ ន ន ិ ម ម ឬអំេពពុករលួយជមួយអនកទទួលករដៃទ អនកទទួលករទំងេនះនឹង្រតូវលុបេឈះេចញពីបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ី ជេរៀងរហូត នងមន្រតូវបនអនុញតឱយ ញ ិ ិ ក់សំេណេដញៃថ្លគេ្រមងឃុ ំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ ក ំ ំ ី េហយ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្លរបស់អកេដញៃថ្លទងេនះនឹង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវ ិករដ្ឋ។ ន ំ ី ឹ ៃថងទី......... ែខ............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 354
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бử Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣₤ŚБĮБŁũЮřŀаℓų ₤ŪŌĠсŁũĠŔ◦ЊŀũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ą ˛ ជធនី េខត្ត ៖ ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពទំនិញ ៖ ៌ ិ ី ករផគតផង់ ៖ ់ គ រយៈេពលធន ៖ តៃម្លបន់ ៉ មន ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល េឈះធនគរពណជជែដល្រតូវតមកល់្របក់កក់ ម ិ រយៈេពលសុ ពលភពៃនសំ េណេដញៃថ្ល ើ ទកែន្លងែដល ី ចទទួលឯក រេដញៃថ្ល ទកែន្លងៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ី ើ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ិ ើ  េពលេវ  េពលេវ  េពលេវ ចប់េផ្ដើមទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ើ ឈប់ទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ើ េបើកសំ េណេដញៃថ្ល ើ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  អនកេដញៃថ្លឈះកនុងករេដញៃថ្លនង្រតូវតមកល្របក់កក់ធនករអនុវត្តចនួន១០%ៃនតៃម្លកចចសនយ។ ្របក់កក់េនះ ន ់ ំ ឹ ិ មនសុពលភពរហូតដល់ចប់រយៈេពលធនគុណភពទំនញ។ ិ  អនកផគត់ផង់ទំនញ្រតូវចូលរួមេដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកួត្របែជង េ យគនឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ និងមិនពក់ គ ម ន ិ ិ ព័ននឹងករែក្លងបន្លំ ឬអំេពីពុករលួយ។ ្របសិនេបីអនកផគត់ផគង់ទនិញ ធ ំ ឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ ឬពក់ព័នធកុ ងករែក្លង ន ន ិ ់ ិ ់ ់ ិ ញ បន្លំ ឬអំេពពុករលួយជមួយអនកផគត់ផគងទំនញដៃទ អនកផគតផគងទំនញទំងេនះនងមន្រតូវបនអនុញតឱយ ក់សំេណ ឹ ិ ី ី េដញៃថ្លគេ្រមងឃុ ំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ េហយ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្លរបស់អនកេដញៃថ្ល ក ំ ំ ី ទំងេនះនឹង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវ ិករដ្ឋ។ ឹ ៃថងទី......... ែខ............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 355
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бự Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣₤ŚБĮБŁũЮřŀаℓų ₤ŪŌĠс˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũЮ₤ǻ˝ņŊũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ជធនី េខត្ដ ៖ ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ករពពណនអំពីលទធផលកិចសនយ ៖ ៌ ច ិ តៃម្លបន់ ៉ មន អនកែដល ឃុំ សងត់ ៖ ក ចេដញៃថ្ល ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល េឈះធនគរពណជជែដល្រតូវតមកល់្របក់កក់ ម ិ រយៈេពលសុ ពលភពៃនសំ េណេដញៃថ្ល ើ ទកែន្លងែដល ី ចទទួលឯក រេដញៃថ្ល ទកែន្លងៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ី ើ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ិ ើ    េពលេវ េពលេវ េពលេវ ចប់េផ្ដើមទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ើ ឈប់ទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ើ េបើកសំ េណេដញៃថ្ល ើ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  អនកេដញៃថ្លឈះកនុងករេដញៃថ្លនឹង្រតូវតមកល្របក់កក់ធនករអនុវត្តចំនួន១០%ៃនតៃម្លកចចសនយ។ ្របក់កក់េនះ ន ់ ិ មនសុពលភពរហូតដល់ចប់រយៈេពលធនគុណភពេស កមម។  អនកផ្ដល់េស កមម្រតូវចូលរួមេដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកួត្របែជង េ យគនឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ នងមនពក់ ម ន ិ ិ ិ ព័ននឹងករែក្លងបន្លំ ឬអំេពីពុករលួយ។ ្របសិនេបីអនកផ្ដល់េស កមម ធ ឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ ឬពក់ព័នធកុ ងករែក្លង ន ន ិ ់ ំ ញ បន្លំ ឬអំេពពុករលួយជមួយអនកផ្ដល់េស កមមដៃទ អនកផ្ដលេស កមមទងេនះនងមន្រតូវបនអនុញតឱយ ក់សំេណ ឹ ិ ី ី េដញៃថ្លគេ្រមងឃុ ំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ េហយ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្លរបស់អនកេដញៃថ្ល ក ំ ំ ី ទំងេនះនង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវ ិករដ្ឋ។ ឹ ឹ ៃថងទ......... ែខ............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 356
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бừ ₤еЮ‗ЧЮřŀаℓų ₤ŪŌĠс˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũ⅜₣₤₣сũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ជធនី េខត្ដ ៖ ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េឈះអនកេដញៃថ្ល ៖ ម ល.រ ករពពណន ៌ ិ េឈះ្រកុមហ៊ុន ៖ ម ភូមិ េលខអត្ដសញណប័ណ ៖ ញ ្ណ បរមណ ិ ឯក តៃម្លឯក សរុប (៛) សរុបតៃម្លៃនករេដញៃថ្ល (តៃម្លេដញៃថ្លសរុបជអក រ.............................................................................................................។)  អនកេដញៃថ្លឈះកនុងករេដញៃថ្លនឹង្រតូវតមកល្របក់កក់ធនករអនុវត្តចំនួន១០%ៃនតៃម្លកចចសនយ។ ្របក់កក់េនះ ន ់ ិ មនសុពលភពរហូតដល់ចប់រយៈេពលែថទំលទធផលកិចចសនយ ឬរយៈេពលធនគុណភពសំណង់។   ខញុំជអនកេដញៃថ្លបន ន នងយល់ចបស់អពកចចសនយ គំនូសប្លង់ នងេសចក្ដលម្អតបេចចកេទស។ ខញុំបនយល់ ំ ី ិ ិ ិ ី ិ ់ ្រពម ងសងេទ មកចចសនយ េពលេវ ែដលបនកំណត់ នងជួសជុលែថទំលទធផលកចចសនយឱយសថតេនកនុង ិ ិ ិ ិ ្ឌ ទ ល័កខខ័ណល្អកុ នងរយៈេពល៦ែខបនប់ពី ់ួ ងសងរចជ ថ ពរ។ អនកទទួលករ្រតូវចូលរួមេដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកួត្របែជង េ យគនឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ និងមិនពក់ពនធ ម ន ័ ិ នឹងករែក្លងបន្លំ ឬអំេពពុករលួយ។ ្របសនេបីអនកទទួលករ ី ិ ឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ ឬពក់ព័នធកុ ងករែក្លងបន្លំ ន ន ិ ឬអំេពពុករលួយជមួយអនកទទួលករដៃទ អនកទទួលករទំងេនះនង្រតូវលុបេឈះេចញពបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ម ម ី ឹ ី ជេរៀងរហូត នងមន្រតូវបនអនុញតឱយ ញ ិ ិ ក់សំេណេដញៃថ្លគេ្រមងឃុ ំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ ក ំ ំ ី េហយ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្លរបស់អនកេដញៃថ្លទងេនះនឹង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវ ិករដ្ឋ។ ំ ី ឹ  កំហុសមួយចំនួន ច្រតូវបនែកត្រមូវេ យគណៈកមមករលទធកមម។ ្របសិនេបីអនកេដញៃថ្លមិនទទួលយកករែកត្រមូវ េនះេទ គណៈកមមករលទធកមមនឹងបដេសធសំេណេដញៃថ្លេនះ េ ិ ី សុពលភព។ យចត់ទុកថ ជសំេណេដញៃថ្លែដលមនមន ី ិ កំណត់សមល់ ៖ សំេណេដញៃថ្លេនះមនសុពលភពរយៈេពល៤៥ៃថ្ល ចប់ពកលបរេចឆទៃនករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល។ គ ី ី ិ ី ៃថងទី......... ែខ............. ឆ.......... នំ ΅ij□ЮŲž ĕЊ₣ЮěйΒĖ˝Юřŀаℓų Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 357
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бứ ₤еЮ‗ЧЮřŀаℓų ₤ŪŌĠсŁũĠŔ◦ЊŀũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ą ˛ ជធនី េខត្ដ ៖ ល.រ ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ករពពណន ៌ ិ បរមណ ិ ឃុំ សងត់ ៖ ក ឯក តៃម្លឯក សរុប តៃម្លេដញសរុបសរេសរជេលខ តៃម្លេដញសរុបសរេសរជអក រ ទកែន្លងេដើមប្របគល់សមរៈ ភ ី ី កលបរេចឆទទទួលសមរៈ ភ ិ រយៈេពលធន ទូទត់ មរយៈ េឈះអនកេដញៃថ្ល ម េឈះ្រកុមហ៊ុន ម េលខអត្ដសញណប័ណ ញ ្ណ  អនកេដញៃថ្លឈះកនុងករេដញៃថ្លនឹង្រតូវតមកល្របក់កក់ធនករអនុវត្តចំនួន១០%ៃនតៃម្លកចចសនយ។ ្របក់កក់េនះ ន ់ ិ មនសុពលភពរហូតដល់ចប់រយៈេពលធនគុណភពទំនញ។ ិ  អនកផគត់ផង់ទំនញ្រតូវចូលរួមេដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកួត្របែជង េ យគនឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ នងមនពក់ គ ម ន ិ ិ ិ ិ ព័ននឹងករែក្លងបន្លំ ឬអំេពីពុករលួយ។ ្របសិនេបីអនកផគត់ផគង់ទនិញ ធ ំ ឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ ឬពក់ព័នធកុ ងករែក្លង ន ន ិ ់ ់ ញ បន្លំ ឬអំេពីពុករលួយជមួយអនកផគត់ផគងទំនិញដៃទ អនកផគត់ផគងទំនិញទំងេនះនឹងមិន្រតូវបនអនុញតឱយ ក់សំេណ ី េដញៃថ្លគេ្រមងឃុ ំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ េហយ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្លរបស់អនកេដញៃថ្ល ក ំ ំ ី ទំងេនះនង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវ ិករដ្ឋ។ ឹ ឹ  កំហុសមួយចំនួន ច្រតូវបនែកត្រមូវេ យគណៈកមមករលទធកមម។ ត្រមូវេនះេទ គណៈកមមករលទធកមមនឹងបដិេសធសំេណេដញៃថ្លេនះ េ ី មិនមនសុពលភព។ ្របសនេបអនកេដញៃថ្លមនទទួលយកករែក ិ ី ិ យចត់ទុកថ ជសំេណេដញៃថ្លែដល ី ៃថងទី......... ែខ............. ឆ.......... នំ ΅ij□ЮŲž ĕЊ₣ЮěйΒĖ˝Юřŀаℓų Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 358
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бư៨ ₤еЮ‗ЧЮřŀаℓų ₤ŪŌĠс˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũЮ₤ǻ˝ņŊũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ជធនី េខត្ដ ៖ ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េឈះអនកេដញៃថ្ល ៖ ម ល.រ ករពពណន ៌ ិ េឈះ្រកុមហ៊ុន ៖ ម ភូមិ េលខអត្ដសញណប័ណ ៖ ញ ្ណ បរមណ ិ ឯក តៃម្លឯក សរុប សរុបតៃម្លៃនករេដញៃថ្ល (តៃម្លេដញៃថ្លសរុបជអក រ.............................................................................................................។)  អនកេដញៃថ្លឈះកនុងករេដញៃថ្លនង្រតូវតមកល្របក់កក់ធនករអនុវត្តចនួន១០%ៃនតៃម្លកចចសនយ។ ្របក់កក់េនះ ន ់ ំ ឹ ិ មនសុពលភពរហូតដល់ចប់រយៈេពលធនគុណភពេស កមម។  ខញុំជអនកេដញៃថ្លបន ន និងយល់ចបស់អំពកិចចសនយ គំនូសប្លង់ និងេសចក្ដីលម្អិតបេចចកេទស។ ខញុំបនយល់្រពម ី ផ្ដល់េស កមមេទ មកចចសនយ េពលេវ ែដលបនកំណត់ នងផ្ដល់ករគំ្រទបេចចកេទសេដីមបឱយអនកទទួលផល ិ ិ ី ចអនុវត្ដសកមមភពបន។  អនកផ្ដល់េស កមម្រតូវចូលរួមេដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកួត្របែជង េ យគនឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ និងមិនពក់ ម ន ិ ព័ននងករែក្លងបន្លំ ឬអំេពពុករលួយ។ ្របសនេបអនកផ្ដល់េស កមម ធ ឹ ី ិ ី ឃុបឃតស៊ុម្រគលំគ ឬពក់ព័នធកុ ងករែក្លង ន ន ិ ់ ំ ញ បន្លំ ឬអំេពីពុករលួយជមួយអនកផ្ដល់េស កមមដៃទ អនកផ្ដលេស កមមទងេនះនឹងមន្រតូវបនអនុញតឱយ ក់សំេណ ិ ី េដញៃថ្លគេ្រមងឃុ ំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ េហយ្របក់កក់ធនករេដញៃថ្លរបស់អនកេដញៃថ្ល ក ំ ំ ី ទំងេនះនង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវ ិករដ្ឋ។ ឹ ឹ  កំហុសមួយចំនួន ច្រតូវបនែកត្រមូវេ យគណៈកមមករលទធកមម។ ្របសនេបអនកេដញៃថ្លមនទទួលយកករែកត្រមូវ ិ ី ិ េនះេទ គណៈកមមករលទធកមមនឹងបដេសធសំេណេដញៃថ្លេនះ េ ិ ី សុពលភព។ យចត់ទុកថ ជសំេណេដញៃថ្លែដលមនមន ី ិ កំណត់សមល់ ៖ សំេណេដញៃថ្លេនះមនសុពលភពរយៈេពល៤៥ៃថ្ល ចប់ពីកលបរេចឆទៃនករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល។ គ ី ិ ី ៃថងទី....... ែខ........... ឆ........ នំ ΅ij□ЮŲž ĕЊ₣ЮěйΒĖ˝Юřŀаℓų Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 359
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ◦Ūņ₣с◦Бư៩ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 Ю₤ş˝ŚБŪĠŁ₤₤ŚБĮБ Ū˝ņ₤БŲĊņх ŁũņЊĕЯ˝ų₣Ġĕųе ĕЊ₣ŁũņЊĕŪĠŪĮЕijЊΒеЮĮЧĮН˝ũŲУŎ Ś ខញុំជអនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផគងទំនិញសូ ម្របកសអះ ់ ់ ងដូចខងេ្រកម ៖ 1. ខញុំ បុគគលិករបស់ខុ ំញ ទ្របក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគហ៊ុនរបស់ ខុ ំញ នង ន ច ិ ី ឹ ច់ញតរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ ិ ច់ញតិរបស់ពួកេគ នឹងមនមនទំនក់ទំនង ិ ជទំនស់ផល្របេយជន៍ែដលបនែចងេនកនុងឯក មួយែដល រេដញៃថ្ល។ 2. េបេយើងខញុំបនដឹងអំពីទំនស់ផល្របេយជន៍ទងេនះ េយើងខញុំនឹង យករណភមជូ នេទគណៈកមមករលទធ ំ ៍ ្ល ើ ក កមមឃុំ សងត់ អភបលេខត្ដ្រកុង និង្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង។ ិ 3. ខញុំ បុគគលិករបស់ខុ ំញ ទី្របឹក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគហ៊ុនរបស់ ខុ ំញ និង ន ច ច់ញតិរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ បងប់បញ និងឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ ចំេពះករ គ ជ ិ ច់ញតិរបស់ពួកេគ នងមន្រប្រពឹតអំេពើពុករលួ យ ែក្លងបន្លំ ្ដ ឹ ិ ក់សំេណេដញៃថ្លរបស់ខុ ំញេឡយ។ ើ ើ 4. េយងខញុំបនដឹងចបស់អំពកតព្វកចរបស់ខួ ន ែដល្រតូវអនុញតឱយរ ្ឋ ភបល នងឬទភក់ងរផ្ដល់មូលនិធិ ្ល ញ ើ ី ិ ច ិ ិ ី ន េធ្វករ្រតួតពនិតយនូវ ល់ឯក ើ ិ មួយែដល ឈនះ ឬចញ់ កេ ៏ រននែដលទក់ទងនងករេរៀបចំសំេណេដញៃថ្លរបស់េយងខញុំ នងកចចសនយ ឹ ើ ើ ិ ិ ចជលទធផលពីភពមន្រប្រកតីែដលគិត ិ យ។ 5. េនកនុងដំេណរករៃនករអនុវត្ដកិចចលទធកមម និងកិចសនយ ច ើ ម នមនដល់ េទះបជកិចសនយេនះេយងខញុំ ច ិ ី ើ មួយែដលឈនះកនុងករេដញៃថ្លេនះ ខញុំ បុគលិក គ ច របស់ខុ ំញ ទ្របក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគហ៊ុនរបស់ខុ ំញ នង ន ិ ី ឹ របស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ ច់ញតរបស់ពួកេគ នងមនមនចំ ិ ឹ ិ ឱយេទបុគគលិក ទ្របក អនកសហករ ឬ ី ឹ គេ្រមង និងករេចញ កនុងករណមនេគរព មខ្លឹម ី ិ ណត្ដទូទត់។ ិ យ្របក់ ឬផ្ដល់ជូនជ ច់ញតិ រគុណ ច់ញតៃនអនកែដលពក់ពនេនកនុងដំេណរករលទធកមម ករអនុវត្ដ ័ ធ ិ ើ រៃនេសចក្ដី្របកសេនះ ខញុំជអនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផគងទំនិញ ់ ់ នងមន្រតូវបនអនុញតឱយ ក់សំេណេដញៃថ្លគេ្រមងឃុំ សងត់ទងអស់េនទូទង្របេទសកមពុជ។ ញ ក ំ ំ ឹ ិ ើ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ........ នំ ី Ŋ ΅ij□ЮŲž ĕЊ₣ЮěйΒĖ˝Юřŀаℓų េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 360
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ◦Ūņ₣с◦Б̉Ơ ŪĠŷijŚЊũРĠ₤Ю₣šĠ េឈះ្រកុមហ៊ុន ឬអងគករ ៖ ម លកខណៈ ជវកមម ៖ ី ្រកុមហ៊ុន  អងគភពមនរក្របក់ចំណញ  ិ េឈះ្របធន ៖ ម អត្ដសញណប័ណេលខ ៖ ញ ្ណ ទូរស័ពេលខ ៖ ទ អុែមល ៖ ី សយ ្ឋ ន ៖ បញជ ី េឈះបុគលិកបេចចកេទស ម គ េឈះ ម សញប័្រត នងឆ ំ ញ ិ ន តួនទកុ ង្រកុមហ៊ុន ី ន ចបប់ថតចម្លង េបមន) ី បញជ ី េឈះបុគលិកបេចចកេទសែដលេ្រគងស្រមប់អនុវត្ដគេ្រមងែដលបន ម គ េឈះ ម បទពេ ិ យុ (ភប់វ ិញបនប្រត ឬសញប័្រត ជ ញ ញ េធ្វករងរជ ើ មួយ្រកុមហ៊ុន ក់សំេណេដញៃថ្ល ើ សញប័្រត នងឆ ំ ញ ិ ន តួនទកុ ង្រកុមហ៊ុន ី ន រយៈេពល (ភប់វ ិញបនប្រត ឬសញប័្រត ជ ញ ញ ចបប់ថតចម្លង េបមន) ី យុ រយៈេពល េធ្វករងរជ ើ មួយ្រកុមហ៊ុន ចំននឆេធ្វើ ួ នំ ករងរកនុង ំ ជនញេនះ ចំននឆេធ្វើ ួ នំ ករងរកនុង ំ ជនញេនះ ធន៍ ៖ េឈះកចសនយ ឬគេ្រមងចំនួនយងតច៣ ែដល្រកុមហ៊ុន ឬអងគករបនអនុវត្ដកុ ងរយៈេពល ម ិ ច ៉ ន ិ ៥ឆកន្លងមក ែដលទក់ទងគេ្រមងែដលខ្លួនបន នំ ករពពណនអំពកចសនយ ៌ ិ ី ិ ច ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ េឈះ នង សយ ្ឋ នរបស់មស់ ម ច ិ គេ្រមងស្រមប់ទនក់ទទង ំ ំ ឆំ ន តៃម្ល ១. េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 361
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ២. ៣. ..... ឯក រ និ ង សម រៈបរ ក រែដល្រកុ ម ហ៊ុ ន ឬអងគ ក រមនស្រមប់អ នុ វ ត្ដ គ េ្រមងែដលខ្លួ នបន ភ ិ ខ េដញៃថ្ល ៖ ក់សំ េណ ើ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ........ នំ ី ŪĠēĕŪ˝Оņ΅пНĕ ιΒ₣ðŁũ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 362
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉ơ ″Ŭ₣₤ŪŌĠс˝ijсŪ″ЮĝЮĮŲЮĠЧ˝ ĕЊ₣ǻŎijаņų₤еЮ‗ЧЮřŀаℓų េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះកចសនយ ៖ ម ិ ច ល.រ េឈះអនកេដញៃថ្ល ម េឈះ្រកុមហ៊ុន ម 1  2 3 ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð    កូេ កូេ ឃុំ សងត់ ៖ ក តៃម្ល ក់េដញៃថ្ល េនេពលេបកសំ េណេដញៃថ្ល ើ ើ 4 តៃម្លបន់ ៉ មន៖ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក តៃម្ល ក់េដញៃថ្ល កំណត់សមល់ ឬមូលេហតុៃនករបដេសធ គ ិ 5 6 េ្រកយពែកត្រមូវ ី នទ១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ្រតូវបំេពញេនកនុងេពល្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល។ ី ើ នទី៥ និងទី៦ ្រតូវបំេពញេនកនុងេពល្របជុំ យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល។ ើ ទ្រមង់េនះ្រតូវភប់ជមួយកំណត់េហតុ នងរបយករណេដញៃថ្ល េហយ្រតូវបិទផ យេនេលើករព័តមន េន ជ ៍ ្ដ ៌ ិ ើ ំ កែន្លង្របជុេបើកសំ េណេដញៃថ្ល និង យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ០១េមងេ្រកយពីបញច ប់កិច្របជុំ យតៃម្លសំេណ ៉ ច ើ ើ ើ សំ េណេដញៃថ្ល ើ ៃថងទ........ ែខ............... ឆ.......... នំ ី ŪĠēĕÐ‗к˝ņŊŁũŲ◦ċ˝ņŊ េដញៃថ្ល។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 363
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉Ư ũģŎŁũ‗чŁũЮřŀаℓų ទកែន្លង្របជុំេដញៃថ្ល ៖ ី ្រសុក ខណ ្ឌ សមសភពគណៈកមមករលទធកមម ឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម ២. សមជិក អនុ ៣. សមជិក ៤. េលខធករ ិ មន បញជ ី េឈះអនកេដញៃថ្លែដលទទួលបន ម ល.រ េឈះអនកេដញៃថ្ល ម ហតថេលខ ១. ្របធន ពពណនអំពីលទធផលកិចចសនយ ៖ ៌ ិ តៃម្លបន់ ៉ េឈះ ម កលបរេចឆទ ៖ ិ េលខអត្ដសញណប័ណ ញ ្ណ េឈះ្រកុមហ៊ុន ម តៃម្លេដញ ហតថេលខ េយបល់េផ ងៗរបស់គណៈកមមករលទធកមម សន៍របស់គណៈកមមករលទធកមម នងមូលេហតុេផ ងៗ ៖ ិ ЮņþНе Юč₤İijс ៖ ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ កលបរេចឆទ ៖ ិ 364
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉ư ũģŎŁũ‗ч″ņŢĕŁũЮřŀаℓųũĠ₤сņūĕŚБý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ េខត្ដ ្រកុង ៖ ឃុំ សងត់ ក ំ ករ្របជុេដញៃថ្ល កលបរេចឆទ ិ ទកែន្លង ី ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខកចសនយ ិ ច េឈះម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ៖ ម ី ំ ្របេភទគេ្រមង តៃម្លបន់ ៉ ករេដញៃថ្ល ម ន ចំននអនក ករេដញៃថ្លេជគ តៃម្លេដញឈនះ ួ (ជេរៀល) េដញៃថ្ល ជ័យ (បទ-េទ) (ជេរៀល) មនតវធ? ី ិ ិ ី េយបល់េផ ងៗ (បទ-េទ) ៃថងទី......... ែខ............. ឆ.......... នំ ៃថងទី......... ែខ............. ឆ.......... នំ ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ņūĕŚБý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 365
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ◦Ūņ₣с◦Б̉̉ Ų◦ċĩŲ˝ЊşĆ₤ĕŜ ĕЊ₣ijаņų˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũ⅜₣₤₣с ជធនី េខត្ដ ៖ លរ េឈះភូមិ ម ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខ លទធផល ករពពណន ៌ ិ ក). តៃម្លេដញៃថ្លសរុបៃនកិចចសនយ ខ). ករេលើតៃម្លបែនថម (១០%)  ឬ បរមណ ិ ថមី ឬជួសជុល ឬែកលម្អ ឃុំ សងត់ ៖ ក កនុងទ្រមង់េដញៃថ្ល កនុងកចសនយ ិ ច ឯក ស្ដង់ រទំហ១ ំ ្របេភទ ទំហំ កចសនយេលខ ៖ ិ ច ស្ដង់ រទំហ២ ំ ្របេភទ ទំហំ ករេលើផលរបរ (២%)  (េលខប័ណបតង់.................................................................................) ្ណ ៉ គ). ពនធេលើ្របក់ចំេណញេម៉ ករ (១%) ចំេពះែតអនកទទួលករែដលជប់ពនធ មរបបេម៉ ករប៉ុេ ្ណ ះ តៃម្ល (ជេរៀល) ឯក សរុប .........% ១% ឃ). តៃម្លសរុបកចសនយ (ក + ខ) ិ ច ង). ្របក់ពនធ- ករសរុបែដល្រតូវកត់ទុកេនរតនគរ (េសមីនឹង “ខ” ចំេពះអនកទទួលករជប់ពនធ មស្វយ្របកស ឬេសមីនឹង “ខ +គ” ចំេពះអនកទទួលករជប់ពនធ មរបបេម៉ ករ) ័ ៃថងទី........ ែខ............... ឆ.......... នំ ៃថងទី........ ែខ............... ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 366
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣̉ Ų◦ċĩŲ˝ЊşĆ₤ĕŜ ĕЊ₣ijаņų˝ЊşĆ₤ĕŜЮ₤ǻ˝ņŊ ជធនី េខត្ដ ៖ ល.រ េឈះភូមិ ម ្រកុង ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខលទធផល ក). តៃម្លេដញៃថ្លសរុបៃនកិចចសនយ ខ). ករេលើតៃម្លបែនថម (១០%)  ឬ ករពពណន ៌ ិ ឃុំ សងត់ ៖ ក ថមី ឬព្រងង ឹ ករអនុវត្ដ កចសនយេលខ ៖ ិ ច បរមណ ិ កនុងសំ េណេដញៃថ្ល កនុងកចសនយ ើ ិ ច ឯក ករេលើផលរបរ (២%)  (េលខប័ណបតង់.................................................................................) ្ណ ៉ គ). ពនធេលើ្របក់ចំេណញេម៉ ករ (១%) ចំេពះែតអនកទទួលករែដលជប់ពនធ មរបបេម៉ ករប៉ុេ ្ណ ះ តៃម្ល (ជេរៀល) ឯក សរុប .......% ១% ឃ). តៃម្លសរុបកិចសនយ (ក + ខ) ច ង). ្របក់ពនធ- ករសរុបែដល្រតូវកត់ទុកេនរតនគរ (េសមីនឹង “ខ” ចំេពះអនកទទួលករជប់ពនធ មស្វ័យ្របកស ឬេសមីនឹង “ខ +គ” ចំេពះអនកទទួលករជប់ពនធ មរបបេម៉ ករ) ៃថងទ........ ែខ............... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ............... ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 367
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉̀ ЯĩĕŁũŁũİũũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះអនកទទួលករ ៖ ម ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខទូរស័ពទ ៖ កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមកិចចសនយ ៖ ិ ករពពណនអំពករងរ ៌ ិ ី %ករងរគត ិ ម ច់្របក់ កលបរេចឆទ ិ ចប់េផ្ដម ើ ៃថងទី........ ែខ............... ឆ.......... នំ ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះេមករ ៖ ម កលបរេចឆទ ិ បញច ប់ ដំ េលខទូរស័ពទ ៖ កលបរេចឆទបញច ប់កិចសនយ ៖ ច ិ ក់កលសំ ខន់ៗសំ ប់ ម នបេចចកេទស េឈះអនក ម ទទួលករបន្ដ បញ ្ហ ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ំ ដេ ះ្រ យ ៃថងទី........ ែខ............... ឆ.......... នំ ΒĖ˝◦◦УŲŁũ 368
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉́ ЯĩĕŁũŁũİũũĠ₤сΒ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះអនកផ្ដល់េស កមម ៖ ម េលខទូរស័ឰ ៖ េឈះអងគភព ៖ ម ចប់េផ្ដើម ៖ េឈះគេ្រមង ៖ ម ល.រ សកមមភព ៃថងទ........ ែខ............... ឆ.......... នំ ី ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ទី ងអនុវត្ដ ំ លទធផលគេ្រមង កលបរេចឆទអនុវត្ដកិចសនយ ច ិ បញច ប់ ៖ កលបរេចឆទអនុវត្ដសកមមភព ិ ចប់េផ្ដម ើ បញច ប់ ភគរយ ករងរ ៃថងទ........ ែខ............... ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝◦◦УŲŁũ 369
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉៨ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 ŬĄēĕБ ЮŠijʼn ................. Ū˝О₣ Ū₤О˝ Š‗ ............. Ź þНе ₤İijс .................... ˛ េលខ....................សជណ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ........ នំ ី ĄŪŌĠņ˝ О Юŵ˝ (Юŵ˝Ū₤Б) ŪĠēĕŪ˝ņ΅пНĕ..................... ˝ņŊŷij□О ៖ ស្ដីពីករសេ្រមចផ្ដល់កិចសនយ។ ច Юŗ₣ ៖ របយករណេដញៃថ្ល ចុះៃថងទី......... ែខ........... ឆ.........។ ៍ នំ េសចក្ដដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទ(នងខញុំ)មនកតយស សូ មជ្រមបជូនេ ី ិ ិ្ដ ក (េ ក ្រសី) ្របធន្រកុមហ៊ុន......................... ឱយបន្រជបថ ឃុំ(សងត់)បនសេ្រមចផ្ដល់កចសនយ.................... ក ិ ច .......................................... ែដលបន ........................... ជូន្រកុមហ៊ុនេ ក (េ ក់េដញៃថ្ល កលពៃថងទ........ ែខ........... ឆ......... េន.............. នំ ី ី ក្រសី) េដើមបអនុវត្ដកុ នងតៃម្លកិចសនយចំនូន.............................. ច ី (ជអក រ..........................................................)។ ្រស័ យេហតុ ដូចបនជ្រមបជូ នខងេលើ សូ មេ ក(េ ក្រសី)តមកល់្របក់ក ក់ធនករអនុ វត្ត កិចចសនយចំនួន................ (ជអក រ.........................................) េនធនគរ....................... នងអេញជ ើ ញ ិ មកចុះកចសនយេនៃថងទ...... ែខ.......... ឆ.......... េមង............. េន........................... េ នំ ៉ ិ ច ី យនំយកមក ជមួយនូ វែផនករករងរៃនករអនុ វត្ដកិចចសនយ គំនូសប្លងចបប់ចម្លងទំហំA3ចំនួន...ចបប់ និងលិខិតធន ់ ្របក់កក់ធនករអនុវត្តចបប់េដើមចំនួនមួយចបប់ និងចបប់ថតចម្លងចំនួនមួយចបប់។ ្របសិនេបើេ ្រសី)មនបនមកចុះកិចសនយ ច ិ មកលបរេចឆទកំណត់ េនះ្រកុមហ៊ុនេ ិ ក(េ ក(េ ក ក្រសី)នឹងបត់បង់សិទិធកុ ងករ ន ចុះកិចចសនយ នង្រតូវលុ បេឈះេចញពីបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ េលើសពីេនះេទៀត្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល ម ម ិ របស់េ ក(េ សូ មេ  ក្រសី)នឹង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវករដ្ឋ។ ិ ឹ កេ ក្រសីទទួលនូវេសចក្ដី ប់ នអំពីខុ ំ។ ញ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ចម្លងជូន ៖ ជធនី េខត្ដ....................................  រតនគរ ជធនី េខត្ដ.................................  ទចត់ករែផនករ នងវនេយគ..................... ី ិ ិ ិ  ឯក ‹េដមបជូន្រជប› ើ ី រ កលបបវត្ដិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 370
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉៩ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 ŬĄēĕБ ЮŠijʼn ................. Ū˝О₣ Ū₤О˝ Š‗ ............. Ź þНе ₤İijс .................... ˛ េលខ....................សជណ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ........ នំ ី ĄŪŌĠņ˝ Юŵ˝ (Юŵ˝Ū₤Б) ŪĠēĕ..................... ˝ņŊŷij□О ៖ ស្ដីពីករសេ្រមចផ្ដល់កិចសនយ។ ច Юŗ₣ ៖ របយករណេដញៃថ្ល ចុះៃថងទី......... ែខ........... ឆ.........។ ៍ នំ េសចក្ដដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទ(នងខញុំ)មនកិតិ្ដយស សូ មជ្រមបជូ នេ ី ក(េ ក្រសី) ្របធន............... ឱយបន្រជបថ ឃុំ(សងត់)បនសេ្រមចផ្ដល់កចសនយ.................................. ែដលបន ក ិ ច េ នំ ក់េដញៃថ្ល ឬចរចៃថ្លផល់កលពៃថងទី....... ែខ......... ឆ......... េន.............................. ជូន.................. ទ ី ក(េ ក្រសី) េដើមបអនុវត្ដកុ ងតៃម្លកិចចសនយចំនូន...................(ជអក រ........................................)។ ន ី ្រស័យេហតុ ដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ សូ មេ ក(េ ក្រសី)តមកល់្របក់កក់ធនករអនុវត្តកិចច សនយចំនួន................ (ជអក រ.....................................) េនធនគរ............................... និងអេញជ ើ ញ មកចុះកចសនយេនៃថងទ..... ែខ....... ឆ........ េមង............ េន.................................. េ នំ ៉ ិ ច ី យនំយកមក ជមួយនូ វែផនករករងរៃនករអនុ វត្ដកិចចសនយ និងលិខិតធន្របក់កក់ធនករអនុ វត្តចបប់េដើមចំនួនមួយ ចបប់ នងចបប់ថតចម្លងចំនួនមួយចបប់។ ្របសិនេបេ ិ ើ កំណត់ េនះ្រកុមហ៊ុនឬអងគកររបស់របស់េ បនអនុ ញតឱយ ញ ករេដញៃថ្លរបស់េ ក(េ ក(េ ក្រសី)មនបនមកចុះកចសនយ មកលបរេចឆទ ិ ិ ច ិ ក្រសី)នឹងបត់បង់សិទិកុ ងករចុះកិចចសនយ និងមន្រតូវ ធ ន ិ ក់សំេណេដញៃថ្លស្រមប់គេ្រមងឃុំ សងត់េទៀតេឡើយ។ េលើសពីេនះេទៀត្របក់កក់ធន ក ើ សូ មេ ក(េ កេ ក្រសី)នឹង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវករដ្ឋ។ ិ ឹ ក្រសី ទទួលនូវេសចក្ដី ប់ នអំពីខុ ំ។ ញ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ចម្លងជូន ៖  ជធនី េខត្ដ....................................  រតនគរ ជធនី េខត្ដ.................................  ទីចត់ករែផនករ និងវនិេយគ..................... ិ  ឯក ‹េដើមបជូន្រជប› ី រ កលបបវត្ដិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 371
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣Ơ ជធនី េខត្ដ ៖ ្រកុង ្រសុក ខណ ្ឌ ៖ ឃុំ សងត់ ក ៖ េឈះកចសនយ ម ិ ច ៖ ខទងថវក ់ ិ ៖ េលខកូដកិចចសនយ ៖ កចសនយេនះេធ្វើេឡើងេនៃថងទី...... ែខ.............. ឆ......... រ ងេ នំ ិ ច កេ ក្រសីេឈះ.................... ម ទ ច ជេមឃុំ េចសងត់.................. (ែដលបនប់ពេនះេទនងេ្រប្រតមពកយ “មស់គេ្រមង”) នងេ ក ី ឹ ើ ឹ ិ កេ ក្រសី េឈះ................................ ជ....................................................................... ែដលមនអត្ដសញណប័ណ ម ញ ្ណ េលខ.................................. ទូរស័ពេលខ......................... នង ទ ិ សយ ្ឋ ន............................................ .............................................................. (ែដលបនប់ពីេនះេទនឹងេ្របើ្រតឹមពកយ “អនកទទួលករ”)។ ទ ភគទងពីរឯកភពេលើល័កខខណដូ ចខងេ្រកម ៖ ័ ្ឌ ី ំ ŪĠŁũơ ៖ Ġ◦ĠŃňijЊ◦РЮĉ Ś 1. 2. 3. មស់គេ្រមងបនែតង ច ងេឈះ........................... ជអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសែដលជអនកទទួលខុស ំ ម ្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយេលើករអនុវត្ដកិចសនយេនះ។ ច ឯក រកចសនយេនះរួមមន សំ េណេដញៃថ្ល ល័កខខណៃនកិចសនយ គំនូសប្លង់ និងេសចក្ដីលម្អតបេចចក ័ ្ឌ ច ិ ិ ច ើ េទស ែផនករករងររបស់់អកទទួលករ ទំងអស់េនះបេងកើតបនជឯក ន ករ្រតូវបញក់ថខ្លួនបន ជ ន ពនតយ និងយល់ចបស់ ពខម ិ ិ ី ឹ្ល រៃនឯក រៃនកចចសនយ។ អនកទទួល ិ រទំងេនះ។ មស់គេ្រមងបនឯកភពេលើែផនករករងរែដលអនកទទួលករបន ក់ជូន េ យកំណត់ពកលបរេចឆទ ច ី ិ ួ ចប់េផ្ដើមករងរ នងបញច ប់ករងរទំងមូល កលបរេចឆទចប់េផ្ដើម និងបញច ប់ែផនកនីមយៗៃនករងរ និង ិ ិ 4. 5. អនក្រគប់្រគងករងរ (េមករ) កនុងអំឡុងេពលដំេណរករករងរ។ ើ កចសនយេនះ ចេធ្វើករែកែ្របបន កនុងករណមនករឯកភពគជ ន ិ ច ី យល័កណអក ររ ងមស់គេ្រមង ខ ៍ ច ្ល កនុងករណមនជេមះកនុងេពលអនុវត្ដកិចចសនយេនះ ី ះ្រ នងអនកទទួលករ។ ិ ែដលមន ិ ចេ យនូ វជេមះេនះ។ េបជេមះេនែតមន ្ល ្ល ើ ិ ចេ យ មរយៈករចរចេ យ ផល់បន្រតូវសុំ ឱយអភបល ជធនី េខត្ដ................................ េធ្វជអនកជួយស្រមបស្រមួល នងផ្ដល់ ទ ិ ើ ិ េយបល់េដើមបេ ី ះ្រ ចប់ពីកលបរេចឆទែដលបនសុំ ឱយអភបល ជធនី េខត្ដជួយេ ិ ិ តុ ករ េដើមបេធ្វើករវនិចយេទ ិ ឆ័ ី មចបប់ៃន្រពះ ជ ះ្រ ះ្រ ច្រកកមពុជ។ យបនកនុងរយៈេពល៦០ៃថង យករណេនះនឹង្រតូវបញជូ ន េទ ី ŪĠŁũƯ ៖ ŁijĮſ˝ЊşĆũĠ₤сŌ₤сÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ć 6. ភគទងពរ (មស់គេ្រមង នងអនកទទួលករ) បន្រពមេ្រព ងគដូចខងេ្រកមេនះ ៖ ច ន ី ំ ី ិ  មស់គេ្រមង សនយបង់្របក់ឱយអនកទទួលករ ច មកចសនយតៃម្ល............................................... ិ ច (....................................................................................)។ ទក្របក់េនះ គស្រមប់បរមណ ឹ ឺ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 372
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ករងរ ទី  ង ំ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ងសង់ទងមូល ដូចែដលបនបងញេនកនុងគំនូសប្លង់ រួមមនសមរៈ ករដកជញជូ នដល់ ំ ្ហ ភ ឹ ងសង់ តៃម្លពលកមម នងកៃ្រមផ ងៗ។ ិ អនកទទួលករសនយអនុវត្ដករងរ ងសង់ដូចតេទ................................................................ ........................................................................................... នងែថទំលទធផលកិចសនយេនះ ច ិ ឱយសថិតេន  ទី ថ នភពល្អកុ នងរយៈេពល៦ែខ បនប់ពីករ ទ ងពិត្របកដៃនករ ំ ងសង់រចជ ួ ថ ពរ។ ងសង់នឹង្រតូវបនបងញេនេលើែផនទីគេ្រមង។ អនកទទួលករ្រតូវដឹង ថ ្ហ មស់គេ្រមងនឹងមនទូទត់ឱយ ចំេពះលទធផលកិចសនយែដលបន ច ច ិ បងញេនេលើែផនទីគេ្រមង ឬខុសពីទី ្ហ ងសង់ខុសពីទី ងែដលបន ំ ងែដលបនបងញេនេលើែផនទីែកស្រមួលកនុងករណកិចច ំ ្ហ ី សនយ្រតូវបនេធ្វករែកស្រមួលេនះេទ។ មុន ឬេពលចប់េផ្ដើមករងរ អនក្រតួតពនតយបេចចេទសនង ិ ិ ឹ ើ ជួយអនកទទួលករេដើមបកំណត់ទី ី  ងែដល្រតូវ ំ ងសង់ែដលបនបងញេនេលើែផនទគេ្រមង។ ្ហ ី អនកទទួលករ្រតូវតមកល់្របក់កក់ធនករអនុវត្តចំនួន១០%ៃនតៃម្លកចសនយ កនុងទ្រមង់ជលិខតធន ិ ច ិ ្របក់កក់ធនករអនុវត្តស្រមប់កចសនយេនះ។ អនកទទួលករ្រតូវនំយកមកជមួយនូវលិខតធន ិ ច ិ ្របក់កក់ធនករអនុវត្តចបប់េដើមចំនួនមួយចបប់ និងចបប់ថតចម្លងចំនួនមូយចបប់ និង្របគល់ជូន មស់ គេ្រមងេនេពល្របជុំចុះហតថេលខេលើកិចចសនយ។ អនកទទួលករ ច ចដក្របក់កក់ធនករ អនុវត្តរបស់ខួ នបន បនប់ពីកិចសនយ្រតូវបនអនុវត្តចប់សព្វ្រគប់១០០% គបនប់ពីផុតរយៈេពល ្ល ទ ច ឺ ទ ែថទំលទធផលកិចសនយ (សុ ពលភពធនគុណភពសំ ណង់)។ ច ŪĠŁũư ៖ Ųњ˝Šњ‗аĕŁũΒĕНŷijŚŁũİũ š Ź 7. អនកទទួលករមន ចចុះកចចសនយករងរ ិ ិ ទទួលករ ចចុះកចសនយបន្ដេទឱយអនកេផ ងនូវែផនក ិ ច ករយល់្រពមជ ្រសុងេទ 8. ងសង់ទង្រសុង បន្ដេទឱយភគមយេទៀតបនេឡយ។ អនក ំ ី ួ ើ មួយៃនករងរ ងសង់បន កនុងករណមន ី យល័កខណអក រពភគមស់គេ្រមង េហយអនកទទួលករេដើម្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង ៍ ី ី ច ើ មល័កខខណកនុងកិចសនយេដើម។ ័ ្ឌ ច អនកទទួលករ្រតូវចប់េផ្ដើមអនុវត្ដករងរ ងសង់េនៃថងទី........ ែខ............ ឆ........ នង្រតូវបញច ប់ករ នំ ិ ងសង់ទង្រសុងមនឱយហួសពីៃថងទី........ ែខ........... ឆ....... (្រសង់ពីែផនករករងររបស់អកទទួល ំ នំ ន ិ ច ករ)។ ្របសិនេបើកិចសនយ្រតូវបនពនយរេពលេ យ រែតេហតុករណចំបច់ ៍ មួយេកើតេឡើង េ យ មន ចដងជមុនេនះ អនកទទួលករ្រតូវែតជូនដំណងដល់អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសអំពីករពនយរេពល ឹ ិ ឹ េនះ។ េបអក្រតួតពិនតយបេចចកេទសពចរ ើ ន ិ ិ ករ្រតូវែត 9. េឃញថ កចសនយ ើ ិ ច ចេធ្វករពនយរេពលបន អនកទទួល ើ ក់ជូនែផនករករងរែដលបនែកែ្រប នងមនករឯកភពពីអនក្រតួតពិនតយបេចចកេទសេទ ិ ិ មស់គេ្រមងេដមបអនុ មត។ ច ័ ើ ី ្របសិនេបអកទទួលករមនទន់បនចប់េផ្ដមអនុវត្ដកចចសនយ េ្រកយពកលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដករ ើ ើ ន ិ ិ ី ិ ងរ (ែដលបនបញក់កុ នងែផនករករងរ)កនុងរយៈេពល១៥ៃថង ភគមស់គេ្រមងមនសិទិបញឈប់កិចច ជ ធ ី ច សនយេនះ។ កនុងករណករអនុវត្ដែផនក ី 10. មួយៃនករងរ ្រតូវបនពនយរេពលេ្រចើនជង ៣០ៃថងៃនកល បរេចឆទែដលបនកំណត់កុ នងែផនករករងរ ភគីមស់គេ្រមងមនសិទិបញឈប់កិចសនយេនះ។ ច ធ ច ិ មស់គេ្រមងមនសិទិកត់្របក់ពីអកទទួលករចំនួន០,១%ៃនតៃម្លកិចសនយេរៀង ល់ៃថង បនប់ពីកល ច ធ ន ច ទ បរេចឆទបញច ប់ករងរែដលបនបញក់កុ នងែផនករករងរ រហូតដល់ៃថងែដលអនកទទួលករបនអនុវត្ដករ ជ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 373
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ងរ 11. 12. ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ងសង់ចប់ទង្រសុង។ ករកត់្របក់េនះយងេ្រចនបំផុត្រតម១០%ៃនតៃម្លកចសនយ។ ំ ៉ ើ ឹ ិ ច អនកទទួលករ្រតូវផ្ដល់ឱយមស់ គេ្រមងនូ វគំនូសប្លងចបប់ចម្លងែដលមនទំហំA3 ចំនួនយងតិចេសមើនឹង ច ់ ៉ ចំនួនភូមិ ែដលទី ងគេ្រមងសថិតេនបូកនងមួយ។ ំ ឹ េនេពលែដលករងរកំពុ ងដំេណរករ េមករ្រតូវសថិតេនករ ្ឋ ន ើ ងសង់ជ្របចំ។ េមករ្រតូវមន េសៀវេភកំណត់េហតុករងរមួយ េនៃថង្របជុំចប់េផ្ដើមេបើកករ ្ឋ ន េហើយ្រតូវរក ទុកេសៀវេភកំណត់ េហតុករងរេនះេនករ ្ឋ ន េដមបកត់្រ ើ ី នូវ ល់កររកចេ្រមនៃនករងរ។ មស់គេ្រមង នងអនក្រតួត ច ី ើ ិ ពនិតយបេចចកេទស្រតូវ្រតួតពនតយេសៀវេភកំណត់េហតុ ករងរ េហយេ្រប្របស់េសៀវេភកំណត់េហតុេនះ ិ ិ ើ ើ ិ េដមបកត់្រ ើ ី នូវ ល់បញទំង ្ហ យែដលអនក្រតួតពនតយបេចចកេទសបន្របប់ឱយអនកទទួលករេធ្វ។ េន ិ ិ ើ ល់េពលកត់្រ ចូលេសៀវេភកំណត់េហតុករងរេនះ អនកកត់្រ ្រតូវចុះកលបរេចឆទនងហតថេលខ េហយ ិ ិ ើ េមករក៏្រតូវចុះហតថេលខផងែដរ េដមបបញក់ថគត់បនទទួល នងយល់ចបស់ អំពីករែណនំនន។ ជ ើ ី ិ េមករ្រតូវ្របគល់េសៀវេភកំណត់េហតុករងរេនះេទឱយមស់គេ្រមងេនេពល្របជុំបិទកររ ្ឋ ន។ មស់ ច ច គេ្រមងនឹងេ្របើ្របស់ េសៀវេភកំណត់េហតុ ករងរេនះស្រមប់កត់្រ 13. នូ វ ល់ កំហុសឆគង ែដលបនរក េឃញ នងករងរែដលអនកទទួលករបនជួសជុលជក់ែស្ដងេនអំឡុងេពលែថទំ។ ើ ិ មស់គេ្រមង ឬតំ ច ងរ ងឱយមស់គេ្រមងមនសិទ្រតួតពនតយសកមមភពទំង ច ិធ ិ ិ យែដលទក់ទងនងករ ឹ ងសង់ដូចជ ្រតួតពិនិតយសមរៈសំ ណង់ែដលបនដឹកមកដល់ ករ ្ឋ ន ្រតួតពិនិតយករងរ ភ សង់្រគប់េពលេវ ្រពមទំងកត់្រ ល់េយបល់េផ ងៗ េនកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុ។ មស់គេ្រមង ច មនសិទិធេសនើសុំឱយអនកទទួលករផកករងរមួយេលើកៗចំនួន២ៃថងេធ្វើករ េដើមបទុកេពលេវ ្អ ី 14. ពនិតយបេចចកេទសចុះមក្រតួតពិនិតយករងរជក់ែស្ដង។ ិ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ង ច្រតួតពិនិតយករងរេពល ភ េសនើសុំឱយអនកទទួលករផ្ដល់សមរៈគំរូស្រមប់េធ្វករពេ ើ ិ ឱយអនក្រតួត ក៏បន។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសមនសិទិធ ធន៍េមលគុ ណភព។ អនក្រតួតពិនតយបេចចកេទស ើ ិ ចបញឱយអនកទទួលករេចះរនធេនេលើែផនកករងរែដលបនបញច ប់ កនុងេគលបំណងេដមបឱយអនក្រតួត ជ ើ ី ពិនិតយបេចចកេទសងយ្រតួ តពិនិ តយ។ អនកទទួ លករ្រតូវរួមសហករជមួយអនក្រតួតពិ និតយបេចចកេទស ញ គ ៍ ្ល េហើយអនុញតឱយអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសេ្របើបុគលិក នងឧបករណរបស់ខួ នែដលចំបច់ស្រមប់្រតួត ិ 15. ពនិតយករងរ ិ ងសង់។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស េទ មគំនូសប្លង់ នងេសចក្ដីលម្អតបេចចកេទស។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសមន ិ ិ ិ អនកទទួលករេធ្វករផស់បូ រ ្ល ្ដ ើ ជ 16. ចផ្ដល់ករែណនំដល់អកទទួលករ េដមបឱយករងរ ន ើ ី ងសង់អនុវត្ដ្រសប ច្រពមេ្រព ងជមួយ មួយេឡយ េលើកែលងែតករផស់បូ រទំងេនះបនទទួលករយល់្រពម ្ល ្ដ ើ យល័កខណអក រពមស់គេ្រមងជមុន។ ៍ ី ច ែផនករករងររបស់អកទទួលករ បនបងញអំពដំ ន ្ហ ី ្រតូវចុះមក្រតួតពិនិតយ នងយល់្រពម។ េនេពលដំ ិ មស់គេ្រមងេសនើសុំឱយអនកទទួលករផកករងរ ច ្អ ក់កលៃនករងរែដលអនក្រតួតពិនតយបេចចកេទស ិ ក់កលនីមយៗ្រតូវបនអនុវត្ដចប់ ឬេនេពលែដល ួ ងសង់ េដមបអនុញតឱយអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ញ ើ ី េធ្វករ្រតួតពិនិតយ ដូចបនែចងេនកនុងចំណចទី១៣ខងេលើ អនកទទួលករមន្រតូវបន្ដករងររបស់ខួ ន ុ ្ល ើ ិ េឡយ លុ ះ្រ ើ ផកករងរ ្អ ែតមនករយល់្រពមពអនក្រតួតពនតយបេចចកេទសជមុន។ ្របសិនេបអកទទួលករមន្រពម ី ិ ិ ើ ន ិ ងសង់ េដើមបអនុញតឱយអនក្រតួតពនតយបេចចកេទសេធ្វើករ្រតួតពនតយេទ េហយេបើកែន្លង ញ ី ិ ិ ិ ិ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 374
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ែដល្រតូវ្រតួតពនតយ្រតូវបន ិ ិ ងសង់បែនថមពេលើេទៀតេនះ អនក្រតួតពនតយបេចចកេទស ី ិ ិ ទទួ លកររុះេរនូ វែផនកទំងេនះេដើមបេធ្វើករពិនិតយ េហើយេធ្វើករ ើ ី ចំ 17. យេ យអនកទទួលករខ្លួនឯង។ អនកទទួលករយល់្រពមធនថ ករងរ ចបញឱយអនក ជ ងសង់ជ ថមីេឡើងវញេ ិ ងសង់នឹង្រប្រពឹតេទ្របកបេ ្ដ ឆ ំ២០០៩ ន យេចញៃថ្ល យសុ វតថិភព េហើយមនករ រ ំខនតិចតួចបំផុតដល់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនែកបរ ឬឆ្លងកត់ទីេនះ នងគនករខូ ចខតដល់បរ ិ ថ ន។ ិ ម អនកទទួលករ្រតូវមនករអនុ ញតពីមស់ គេ្រមងជមុន នូវទីកែន្លងស្រមប់ចក់ ចម៍ដី ទកកខ្វក់ ឬកក ញ ច ឹ សំ ណល់េផ ងៗ។ 18. េនេពលករងរ ងសង់បនចប់សព្វ្រគប់ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របមូល នងដឹកេចញ ិ នូវេ្រគ ងច្រក សមរៈ នងកកសំ ណល់េផ ងៗ ពករ ្ឋ ន ភ ិ ី សង់មនលកខណៈ 19. អនកទទួលករនឹង ្អ តល្អ។ ក់ ងសង់ េដមបេធ្វយង ើ ី ើ ៉ ង ្ល កសញគេ្រមង េនកនុងភូមនីមយៗ ែដលមនលទធផលគេ្រមងសថិតេន េន ញ ិ ួ កនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង បនប់ពីកលបរេចឆទចប់េផ្ដើមករងរ។ ្របេភទ និងទ្រមង់ៃន ទ ិ នង្រពមេ្រព ងគរ ងអនកទទួលករ នងមស់គេ្រមង េហយព័តមនេនេលើ ន ៌ ឹ ិ ច ើ  ្ល កសញគេ្រមង ញ ្ល កសញគេ្រមងរួមមន ៖ ញ េឈះឃុំ សងត់ ម ក  េឈះគេ្រមង ទំហំគេ្រមង នងឆអនុវត្ដគេ្រមង ម ិ នំ    20. ឱយកែន្លង ចំនួនថវកពីមូលនិធិឃុំ សងត់ ក ិ ចំនួនថវកចូ លរួមចំែណករបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ិ ចំនួនថវកពី្របភពេផ ងេទៀត េបើមន ិ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករែថទំលទធផលកិចសនយ នង ច ិ ទ ភពល្អកុ ងរយៈេពល.........ែខ បនប់ពៃថងែដលសំ ណង់បន ន ី េចសងត់បនសេ្រមចថ ករ ក ងសង់បនបញច ប់ជ ្ល កសញគេ្រមងឱយសថិតេន ញ ងសង់រចជ ួ ថន ថ ពរ គឺចប់ពៃថងែដលេមឃុំ ី ថ ពរ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង្រសុង កនុងករជួសជុលែកលម្អនូវ ល់ករខូចខត ែដលប ្ដ លមកពីគុណភពករងរមនល្អ ឬគុណភពសមរៈ ភ ិ មិន ល្អ និង ករខូ ចខតែដលប ្ដ លមកពីករេ្របើ្របស់ លទធផ លកិ ចចសនយ ជធមម ែថទំេនះ។ 21. កនុងករណ្របធនសក្ដែដលប ី ិ កនុងអំឡុងេពល ្ដ លឱយករអនុវត្ដកចសនយមន ចបញច ប់េទបន អនកទទួលករ ចេសនើ ិ ច ិ សុំ េទមស់គេ្រមងេដើមបសុំដកខ្លួនេចញពីកចសនយ។ អនកទទួលករ ចេសនើសុំទូទត់្របក់ពមស់គេ្រមង ច ី ច ី ិ ច េនែផនក ែដលខ្លួនបនអនុវត្ដរច ល់ េហយែផនកេនះមនខូ ចខតេឡយេនេពលែដលអនកទទួលករ ួ ើ ិ ើ េសនើសុំដកខ្លួនេចញពីកិចសនយ។ ច ŪĠŁũ̉ ៖ Ųњ˝Šњ‗аĕŁũ◦РĈijс š Ź 22. េនេពលែដលអនកទទួលករចង់ដក្របក់ អនកទទួលករ្រតូវែតេធ្វើសំេណសុំ ដក្របក់ជ ើ យល័កណអក រ ខ ៍ េទមស់ គេ្រមង។ បនប់មកេមឃុំ េចសងត់្រតូវ្របប់េទអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសឱយេរៀបចំរបយ ច ទ ក ៍ ជ ករណរកចេ្រមន ឬរបយករបញច ប់កិចចសនយ។ េនកនុងរបយករណេនះនឹងបញក់ថេតើបរមណករ ៍ ី ិ ើ ងរែដលបនបញច ប់ គុ ណភពសមរៈ នងគុណភពករងររបស់ អនកទទួលករែដលបនអនុវត្ដ្រសបេទ ភ ិ មកចចសនយែដរឬេទ។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសក៏្រតូវបញក់េនកនុងរបយករណផងែដរ ថេតើសំណង់ ជ ៍ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 375
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែដលបន ែខមក ងសង់េនះ ្រសបេទ មគំនូសប្លង់ និងករែណនំេផ ងៗែដលបនផ្ដល់េ ពនតយបេចចកេទសេទអនកទទួលករែដរឬេទ។ បនប់មកអនក្រតួតពនតយបេចចកេទស នង ៖ ទ ិ ិ ិ ិ ឹ ក). ខ). 23. ឆ ំ២០០៩ ន យអនក្រតួត េរៀបចំរបយករណរកចេ្រមន ឬរបយករណបញច ប់កចសនយ េដមបបញក់ថល័កខខណៃនករ ៍ ី ៍ ជ ័ ្ឌ ើ ី ើ ិ ច ដក្របក់មនលកខណៈ្រគប់្រគន់េហយ ឬក៏ ើ េរៀបចំរបយករណរកចេ្រមនមួយ េ ៍ ី ើ េដមប ី ឱយ្រតូវនងល័កខណែដល ខ ័ ្ឌ ើ ឹ យលំ អតនូវករងរែដលអនកទទួលករ្រតូវែតេធ្វបន្ដេទៀត ិ ើ ចដក្របក់បន។ បនប់ពទទួលបនរបយករណរកចេ្រមន (ឬរបយករណបញច ប់កចចសនយ) ពអក្រតួតពិនតយបេចចកេទស ទ ៍ ី ៍ ី ើ ិ ី ន ិ ជ ័ ្ឌ ច ែដលបនបញក់ថល័កខខណៃនករដក្របក់មនលកខណៈ្រតម្រតូវេហយេនះមស់គេ្រមង ្រតូវេរៀបចំ ឹ ើ ្របជុំគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងេនកររ ្ឋ ន ងសង់។ េបគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងយល់្រសប ើ មរបយករណរកចេ្រមនរបស់អក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស មស់គេ្រមងនឹងេចញ ណត្ដេបើក្របក់ឱយ ៍ ី ន ច ើ ិ 24. េទអនកទទួលករ។ ករបង់្របក់នឹង្រតូវបនេធ្វើេឡងជ្របក់េរៀលៃន្របេទសកមពុជ ើ េនៃថង ឬបនប់ពីៃថងែដលបនបញក់េនកនុង ទ ជ មរយៈរតនគរ ជធនី េខត្ដ.......... ងកលវភគទូទត់។ ិ ŁŲŷЋļÐ◦РĈijсŪģ˝с ជំ នៃនករេបក្របក់ ើ ចំនួនថវក ិ (ជេរៀល) ្របក់ពនធ- (ជេរៀល) ករ កលបរេចឆទ ិ ល័ កខខណៃនករទូទត់្របក់ ័ ្ឌ (ចំនួន%ៃនករងរកចចសនយ ិ ែដល្រតូវែតបញច ប់) ចំននសរុប ួ 25. េពលេវ  ់ ស្រមប់ដំេណរករទូទត់្របក់ មនដូចតេទ ៖ ើ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសនឹង្រតួតពិនិតយេមលករងរ េហើយេរៀបចំរបយករណរកចេ្រមនជូ នេទ ៍ ី ើ ើ មស់ គេ្រមងេនកនុងរយៈេពលយងយូ រ១សបហ៍ បនប់ពីៃថងទទួលបនសំ េណសុំ ដក្របក់របស់ ច ៉ ទ ្ដ ើ អនកទទួលករ។  មស់ គេ្រមង្រតូវេចញ ច ណត្ដិេបើក្របក់េនកនុងរយៈេពលយងយូ រ១សបហ៍ បនប់ពីទទួលបន ៉ ទ ្ដ របយករណរកចេ្រមនពីអក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស។ េទះបករងរ ៍ ី ន ើ ី ចេ្រមន្រតូវបនបញច ប់មុនកលបរេចឆទកនុងែផនករករងរក៏េ ើ ិ េធ្វេឡើងេទ ើ  មកលវភគទូ ទត់ខងេលើ។ ិ ងសង់ និងរបយករណរក ៍ ី យ ក៏ករេចញ ណត្ដិេបើក្របក់្រតូវ រតនគរ ជធនី េខត្ដ្រតូវេធ្វើករទូទត់្របក់េទឱយអនកទទួលករ េនកនុងរយៈេពលយងយូរ១សបហ៍ ៉ ្ដ បនប់ពីទទួលបន ទ ណត្ដេបើក្របក់។ ិ ់ ំ ើ ដូេចនះ ដេណរករទូទត់្របក់ឱយេទអនកទទួលករមួយេលើកៗ មនរយៈេពលយងយូរ៣សបហ៍ បនប់ ៉ ទ ្ដ 26. ន ពទទួលបនសំ េណសុំ ដក្របក់របស់អកទទួលករ។ ី ើ េបដំេណរករទូទត់្របក់្រតូវបនពនយរេពលេលើសព១ែខ បនប់ពកលបរេចឆទេចញ ទ ើ ើ ី ី ិ មស់គេ្រមង្រតូវបង់្របក់េទឱយអនកទទួលករកនុងអ្រ ច េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ណត្ដេបើក្របក់ ិ ២%កនុងមួយែខៃនចំនួនទឹក្របក់ ែដល្រតូវទូទត់ 376
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករយតយវេនះ។ េលើសពេនះេទៀត ចំនួនៃថងៃនករយតយវេនះនង្រតូវបនបូក ៉ ៉ ឺ ី ឺ ឹ បែនថមេ 27. យស្វ័យ្របវត្ដេទនងចំនួនៃថងៃនករអនុវត្ដបញច ប់ករងរ។ ិ ឹ ្របសិនេបើកិចចសនយ្រតូវបនលុ បេចលេ យ ដកយកករងរេនះមកវញ េហើយបញច ប់ករងរ ិ រែតកំហុសរបស់អកទទួលករ មស់គេ្រមងមនសិទិធ ន ច យមេធយបយេផ ងៗ។ ករទូទត់្របក់ពុំ ងសង់េ ្រតូវបនផ្ដល់េទឱយអនកទទួលករេនះេទ រហូតទល់ែតករងរទំង្រសុង្រតូវបនបញច ប់ជ ថ ពរ។ ចំនួន ទឹក្របក់ែដល្រតូវទូ ទត់ឱយអនកទទួលករេនះ គឺជចំនួនទឹក្របក់ែដលសល់ ពីករទូ ទត់ៃនតៃម្លបញច ប់ ករងរ ងសង់េ យមស់គេ្រមងេទេលើែផនកែដលអនកទទួលករមនបនបញច ប់។ េលើសពេនះេទៀត ច ិ ី ្របក់កក់ធនករអនុវត្តរបស់អកទទួលករនង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវករដ្ឋ។ ន ិ ឹ ឹ ŪĠŁụ̃ ៖ Ū˝ņ₤БŲĊņх 28. ខញុំជអនកទទួលករ បុគគលិករបស់ខុ ំញ ទ្របក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគ ន ច ី ឹ ហ៊ុនរបស់ខុ ំញ នង ិ ទំនង 29. មួយែដល ច់ញតិរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ ច់ញតរបស់ពួកេគនងមនមនទំនក់ ិ ឹ ិ ចចត់ទុកថ ជទំនស់ផល្របេយជន៍ែដលបនែចងេនកនុងឯក រេដញៃថ្ល។ ្របសិនេបើេយើងខញុំបនដឹងអំពីទំនស់ផល្របេយជន៍ទងេនះ ំ េយងខញុំនឹង យករណភមជូនេទគណៈកមមករលទធកមមឃុំ សងត់ អភបល ជធនី េខត្ដ និង្រកុមករ ៍ ្ល ក ើ ិ 30. ងរគណេនយយភព ជធនី េខត្ដ។ ខញុំជអនកទទួលករ បុគគលិករបស់ខុ ំញ ទ្របក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគ ន ច ី ឹ ហ៊ុនរបស់ខុ ំញ នង ិ 31. ច់ញតរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ ិ ពុករលួ យ ែក្លងបន្លំ បងប់បញ នងឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ ចំេពះករ គ ជ ិ ិ ក់សំេណេដញៃថ្លរបស់ខុ ំេឡយ។ ញ ើ ើ ញ ន េយងខញុំបនដឹងចបស់អំពីកតព្វកិចរបស់ខួ ្លន ែដល្រតូវអនុញតឱយរ ្ឋ ភបល និងឬទីភក់ងរផ្ដល់មូលនិធិ ច ិ ើ េធ្វើករ្រតួតពិនិតយនូ វ ល់ ឯក សនយ 32. ច់ញតរបស់ពួកេគ នងមន្រប្រពត្ដអំេពើ ិ ឹ ិ ឹ មួយែដល ៏ េយងខញុំឈះ ឬចញ់ កេ ន ើ រននែដលទក់ទងនឹងករេរៀបចំសំេណេដញៃថ្លរបស់ េយើងខញុំ និងកិចច ើ ចជលទធផលពីភពមន្រប្រកតីែដលគិត ិ យ។ ទក់ទងនងករអនុវត្ដកចលទធកមម នងកិចចសនយ ឹ ិ ច ិ ម នមនដល់ ិ េទះបជកិចចសនយេនះ ី មួយែដលឈនះកនុងករេដញៃថ្លេនះ ខញុំជអនកទទួលករ បុគគលិករបស់ ខុ ំញ ទ្របក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគហ៊ុនរបស់ខុ ំញ នង ន ច ី ឹ ិ ច់ញតិរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ ជូនជ រគុណឱយេទបុគលិក ទ្របឹក គ ី ច់ញតិរបស់ពួកេគ នងមនមនចំ ឹ ិ អនកសហករ ឬ លទធកមម ករអនុវត្ដគេ្រមង និងករេចញ យ្របក់ ឬផ្ដល់ ច់ញតិៃនអនកែដលពក់ពនធេនកនុងដំេណរករ ័ ើ ណត្ដទូទត់េឡើយ។ ិ ŪĠŁũ̀ ៖ Ųњ˝Šњ‗ĮЊЮ₤₤ š Ź ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 377
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក េដមបជសកខភពេលើល័កខណៃនកចសនយេនះ តំ ខ ័ ្ឌ ើ ី ី ិ ច បនយល់្រពមចុះហតថេលខដូចខងេ្រកម ៖ ឆ ំ២០០៩ ន ងមនសិទៃនមស់គេ្រមង នងអនកទទួលករ ច ិធ ិ Ō₤сÐЮŪŌ₣ Ć ΒĖ˝◦◦УŲŁũ េឈះ ម ៖......................................... េឈះ ម ៖......................................... មុខងរ ៖......................................... មុខងរ ៖......................................... កលបរេចឆទ ិ ៖......................................... កលបរេចឆទ ិ ៖......................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 378
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣ơ ជធនី េខត្ដ ៖................................................ ្រកុង ្រសុក ខណ ្ឌ ៖................................................ ឃុំ សងត់ ក ៖................................................ េលខកូដកិចចសនយ ៖................................................ ្របភពថវក ិ ៖................................................ កចសនយេនះេធ្វេឡងេនៃថងទ....... ែខ.......... ឆ........ រ ងេ នំ ិ ច ើ ើ ី កេ ក្រសីេឈះ....................... ម ជេមឃុំ េចសងត់.............................. (ែដលបនប់ពេនះេទនងេ្រប្រតមពកយ “មស់គេ្រមង”) នង េ ក ទ ច ិ ី ឹ ើ ឹ េ ក ក្រសីេឈះ......................... ជ................................................. ែដលមនអត្ដសញណប័ណេលខ ម ញ ្ណ ................................. ទូរសពទេលខ....................... នង ិ សយ ្ឋ ន.................................................... ........................................................(ែដលបនប់ពីេនះេទនឹងេ្របើ្រតឹមពកយ “អនកផ្ដល់េស កមម”)។ ទ ភគទងពីរឯកភពេលើល័កខខណដូ ចខងេ្រកម ៖ ័ ្ឌ ី ំ ŪĠŁũơ ៖ Ġ◦ĠŃňijЊ◦РЮĉ Ś 1. 2. មស់គេ្រមងបនែតង ច ងេឈះ........................... ជអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសែដលទទួលខុ ស្រតូវ ំ ម កនុងករ្រតួតពិនតយេលើករអនុវត្ដកចសនយេនះ។ ិ ិ ច ឯក រកិចសនយេនះរួមមន សំ េណេដញៃថ្ល ល័កខខណៃនកចសនយ េសចក្ដលម្អតបេចចកេទស ែផនករ ច ័ ្ឌ ើ ិ ច ី ិ ករងររបស់អកផ្ដល់េស កមម ទំងអស់េនះបេងកតបនជឯក ន ើ 3. 4. បញក់ថខ្លួនបន ជ ន ពនិតយ នងយល់ចបស់ពខម ិ ិ ី ឹ្ល រៃនឯក រៃនកចសនយ។ អនកផ្ដល់េស កមម្រតូវ ិ ច រទំងេនះ។ កចសនយេនះ ចេធ្វើករែកែ្របបន ិ ច កនុងករណមនករឯកភពគជ ន ី យល័កខណអក ររ ងមស់គេ្រមង និងអនកផ្ដល់េស កមម។ ៍ ច កនុងករណមនជេមះកនុងេពលអនុវត្ដកិចចសនយេនះ ្ល ី ែដលមន ចេ ិ ះ្រ យ មរយៈករចរចេ យផល់បន្រតូវសុំ ឱយអភបល ជធនី េខត្ដ................... ទ ិ មន ិ យបនកនុងរយៈេពល៦០ៃថង ចប់ពីកលបរេចឆទែដលបនសុំ ឱយអភបល ជធនី េខត្ដ ិ ិ េធ្វជអនកជួយស្រមបស្រមួល និងផ្ដល់េយបល់េដើមបេ ើ ី ជួយេ ចេ ះ្រ ះ្រ ច្រកកមពុជ។ យ ករណេនះនង្រតូវបញជូ នេទតុ ី ឹ ះ្រ យនូវជេមះេនះ។ ្របសិនេបើជេមះេនែត ្ល ្ល ករ េដមបេធ្វករវនចយេទ មចបប់ៃន្រពះ ជ ើ ី ើ ិ ិ ឆ័ ŪĠŁũƯ ៖ ŁijĮſ˝ЊşĆũĠ₤сŌ₤сÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊ Ć 5. 6. មស់គេ្រមងសនយបង់្របក់ឱយអនកផ្ដល់េស កមម ច មកិចសនយតៃម្ល..................................................... ច (ជអក រ................................................................) េដើមបអនុវត្ដករងរទំងអស់ៃនកិចសនយេនះ។ ច ី អនកផ្ដល់េស កមមសនយអនុវត្ដ............................................................................................................ .............................................................................................................................................. ។ 7. អនកផ្ដល់េស កមម្រតូវអនុវត្ដសកមមភពេនទី ងែដលបនបងញេនេលើែផនទគេ្រមង។ អនកផ្ដល់េស កមម ំ ្ហ ី ្រតូវដឹងថ មស់ គេ្រមងនឹងមនទូ ទត់ឱយចំេពះលទធផលកិចចសនយ ែដលអនុ វត្ដខុសពីទី ច ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ងែដលបន ំ 379
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក បងញេនេលើែផនទគេ្រមង ឬខុសពីទី ្ហ ី ្រតូវបនេធ្វករែកស្រមួលេនះេទ។ ើ ឆ ំ២០០៩ ន ងែដលបនបងញេនេលើែផនទែកស្រមួលកនុងករណកចសនយ ំ ្ហ ី ី ិ ច 7សទួ ន. អនកផ្តល់េស កមម្រតូវតមកល់្របក់កក់ធនករអនុវត្តចំនួន១០%ៃនតៃម្លកចសនយ កនុងទ្រមង់ជលិខតធន ិ ច ិ ្របក់កក់ធនករអនុវត្តស្រមប់កចសនយេនះ។ អនកផ្តល់េស កមម្រតូវនំយកមកជមួយនូវលិខតធន ិ ច ិ ្របក់កក់ធនករអនុវត្តចបប់េដមចំនួនមួយចបប់ នងចបប់ថតចម្លងចំនួនមូយចបប់ នង្របគល់ជូនមស់ ច ើ ិ ិ គេ្រមងេនេពល្របជុំចុះហតថេលខេលើកិចចសនយ។ អនកផ្តល់េស កមម របស់ ខួ នបន បនប់ពីកិចសនយ្រតូវបនអនុវត្តចប់សព្វ្រគប់១០០% ។ ្ល ទ ច ចដក្របក់កក់ធនករអនុ វត្ត ŪĠŁũư ៖ Ųњ˝Šњ‗аĕŁũΒĕНŷijŚŁũİũ š Ź 8. អនកផ្ដល់េស កមមមន ិ េស កមម ជ 9. ចចុ ះកចសនយករងរទំង្រសុង បន្ដេទឱយភគមយេទៀតបនេឡយ។ អនកផ្ដល់ ិ ច ី ួ ើ ចចុះកិចសនយបន្ដេទឱយអនកេផ ងនូវែផនក ច មួយៃនករងរបន កនុងករណមនករយល់្រពម ី យល័កខណអក រពភគីមស់គេ្រមង េហើយអនកផ្ដល់េស កមមេដើម្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងេទ ៍ ច ី មល័កខណកនុងកិចសនយេដើម។ ខ ័ ្ឌ ច អនកផ្ដល់េស កមម្រតូវចប់េផ្ដើមអនុវត្ដករងរេនៃថងទី........ ែខ........... ឆ.......... នង្រតូវបញច ប់ករងរទំង នំ ិ ្រសុងមនឱយហួសពីៃថងទី........ ែខ........... ឆ......... (្រសង់េចញពីែផនករករងររបស់អនកផ្ដល់េស កមម)។ នំ ិ េបកិចសនយ្រតូវបនពនយរេពលេ ើ ច យ រែតេហតុករណចំបច់ ៍ មួយេកើតេឡើង េ យមន ចដង ឹ ិ ជមុន េនះអនកផ្ដល់េស កមម្រតូវែតជូនដំណងដល់អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសអំពីករពនយរេពលេនះ។ ឹ េបអក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសពិចរ ើ ន ្រតូវែត 10. េឃើញថ កចសនយ ិ ច ចេធ្វករពនយរេពលបនអនកផ្ដល់េស កមម ើ ក់ជូនែផនករករងរែដលបនែកែ្រប និងមនករឯកភពពីអក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសេទមស់ ន ច គេ្រមងេដមបអនុមត។ ័ ើ ី ្របសិនេបអកផ្ដល់េស កមមមនទន់បនចប់េផ្ដើមអនុវត្ដកចសនយ េ្រកយពកលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដ ើ ន ិ ិ ច ី ិ ករងរកនុងរយៈេពល១៥ៃថង ភគមស់គេ្រមងមនសិទបញឈប់កចសនយេនះ។ កនុងករណករអនុវត្ដែផនក ិ ច ី ី ច ិធ មួយៃនករងរ ្រតូវបនពនយរេពលេ្រចើនជង៣០ៃថងៃនកលបរេចឆទែដលបនកំណត់កុ នងែផនករ ិ 11. ករងរភគីមស់គេ្រមងមនសិទិបញឈប់កិចសនយេនះ។ ច ធ ច ទ មស់គេ្រមងមនសិទិកត់្របក់ពីអកទទួលករចំនួន០,១%ៃនតៃម្លកិចសនយេរៀង ល់ៃថង បនប់ពីកល ច ធ ន ច បរេចឆទបញច ប់ករងរែដលបនបញក់កុ នងែផនករករងរ រហូតដល់ៃថងែដលអនកទទួលករបនអនុវត្ដករ ជ ិ 12. ងរចប់ទង្រសុង។ ករកត់្របក់េនះយងេ្រចើនបំផុត្រតឹម១០%ៃនតៃម្លកិចសនយ។ ំ ៉ ច អនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស ចផ្ដល់ករែណនំដល់អនកផ្ដល់េស កមម េដមបឱយករងរអនុវត្ដ្រសបេទ ម ើ ី ិ េសចក្ដលម្អតបេចចកេទស។ អនក្រតួតពនិតយបេចចកេទសមន ច្រពមេ្រព ងជមួយអនកផ្ដល់េស កមមេធ្វករ ី ិ ិ ិ ើ ផស់ បូ ្ដរ ្ល 13. មួយេឡើ យ េលើកែលងែតករផស់ បូ ្ដរទំងេនះបនទទួ លករយល់ ្រពមជ ្ល អក រពមស់គេ្រមងជមុន។ ី ច កនុងករណ្របធនសក្ដិែដលប ី យល័ កខណ ៍ ្ដ លឱយករអនុវត្ដកិចសនយមន ចបញច ប់េទបន អនកផ្ដល់េស កមម ច ិ េសនើសុំេទមស់ គេ្រមងេដើមបសុំដកខ្លួនេចញពីកិចចសនយ។ អនកផ្ដល់េស កមម ច ី មស់គេ្រមងនូវករងរែដលបនអនុវត្ដរច ល់។ ច ួ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ច ចេសនើសុំទូទត់្របក់ពី 380
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ŪĠŁũ̉ ៖ Ųњ˝Šњ‗аĕŁũ◦РĈijс š Ź 14. េនេពលែដលអនកផ្ដល់េស កមមច ង់ដ ក្របក់ អនក ផ្ដល់េស កមម្រតូវែតេធ្វើសំេណសុំ ដក្របក់ជ ើ យ ល័កខណអក រេទមស់គេ្រមង។ បនប់មកេមឃុំ េចសងត់្រតូវ្របប់េទអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសឱយ ៍ ច ទ ក ជ េរៀបចំរបយករណរកចេ្រមន។ េនកនុងរបយករណេនះ នឹងបញក់ថេតើបរមណករងរែដលបន ៍ ី ៍ ិ ើ បញច ប់ គុណភពសមរៈ នងគុ ណភពករងររបស់អកផ្ដល់េស កមម ែដលបនអនុវត្ដ្រសបេទ ភ ន ិ មកចច ិ សនយែដរឬេទ។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសក៏្រតូវបញក់េនកនុងរបយករណផងែដរ ថេតករងរែដល ជ ៍ ើ បនអនុ វត្ដេនះ្រសបេទេសចក្ដីលម្អតបេចចកេទស និងករែណនំេផ ងៗែដលបនផ្ដល់េ ិ ទ ពនិតយបេចចកេទសេទអនកផ្ដល់េស កមមែដរឬេទ។ បនប់មកអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសនឹង ៖ ិ យអនក្រតួត ក). េរៀបចំរបយករណរកចេ្រមនមួយ (ឬរបយករណបញច ប់) េដមបបញក់ថល័កខណៃនករដក្របក់ ៍ ី ៍ ខ ័ ្ឌ ើ ី ជ ើ មនលកខណៈ្រគប់្រគន់េហយ ឬ ើ ខ). េរៀបចំរបយករណរកចេ្រមនមួយ េ ៍ ី ើ 15. េដមបឱយ្រតូវនងល័កខណែដល ខ ័ ្ឌ ើ ី ឹ យលម្អតនូវករងរែដលអនកផ្ដល់េស កមម្រតូវែតេធ្វបន្ដេទៀត ើ ិ ចដក្របក់បន។ បនប់ពីទទួលបនរបយករណរកចេ្រមន (ឬរបយករណបញច ប់) ពីអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសែដល ទ ៍ ី ៍ ើ បនបញក់ថល័ កខខណៃនករដក្របក់មនលកខណៈ្រតឹម្រតូវេហើយេនះ មស់ គេ្រមង្រតូវេរៀបចំ្របជុំ ជ ័ ្ឌ ច គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងេនទី ំងគេ្រមង។ េបើគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងយល់ ្រសប របយករណរកចេ្រមនរបស់ អក្រតួតពនតយបេចចកេទស មស់គេ្រមងនងេចញ ៍ ី ន ច ើ ិ ិ ឹ 16. អនកផ្ដល់េស កមម។ ករបង់្របក់នឹង្រតូវបនេធ្វេឡងជ្របក់េរៀលៃន្របេទសកមពុជ ើ ើ ជ េនៃថង ឬបនប់ពីៃថងែដលបនបញក់េនកនុង ទ ម ណត្ដេបក្របក់ឱយេទ ិ ើ មរយៈរតនគរ ជធនី េខត្ដ.......... ងកលវភគទូទត់។ ិ ŁŲŷЋļÐ◦РĈijсŪģ˝с ជំ នៃនករេបក្របក់ ើ ចំននថវក ួ ិ (ជេរៀល) ្របក់ពនធ- (ជេរៀល) ករ ល័កខខណៃនករទូទត់ ័ ្ឌ កលបរេចឆទ ិ ្របក់ (ចំនួន%ៃនករងរកិចចសនយ ែដល្រតូវែតបញច ប់) ចំននសរុប ួ 17. េពលេវ  ់ ស្រមប់ដំេណរករទូទត់្របក់ មនដូចតេទ ៖ ើ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសនឹង្រតួតពិនិតយេមលករងរ េហើយេរៀបចំរបយករណរកចេ្រមនជូ នេទ ៍ ី ើ ើ មស់ គេ្រមងេនកនុងរយៈេពលយងយូ រ១សបហ៍ បនប់ពីៃថងទទួលបនសំ េណសុំ ដក្របក់របស់ ច ៉ ទ ្ដ ើ អនកផ្ដល់េស កមម។  មស់គេ្រមង្រតូវេចញ ច ណត្ដេបើក្របក់ េនកនុងរយៈេពលយងយូរ១សបហ៍ បនប់ពីទទួលបន ៉ ទ ្ដ ិ របយករណរកចេ្រមនពីអក្រតួតពនិតយបេចចកេទស។ េទះបករងរ នងរបយករណរកចេ្រមន្រតូវ ៍ ី ន ៍ ី ើ ិ ី ិ ើ បនបញច ប់មុនកលបរេចឆទកនុងែផនករករងរក៏េ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យ ក៏ករេចញ ណត្ដេបក្របក់្រតូវេធ្វេឡងេទ ើ ើ ិ ើ 381
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន មកលវភគទូទត់ខងេលើ។ ិ  រតនគរ ជធនី េខត្ដ្រតូវេធ្វើករទូ ទត់្របក់េទឱយអនកផ្ដល់េស កមមេនកនុងរយៈេពលយងយូ រ០១ ៉ សបហ៍បនប់ពទទួលបន ទ ្ដ ី ណត្ដេបក្របក់។ ិ ើ ទ ដូេចនះដំេណរករទូទត់្របក់ឱយេទអនកផ្ដល់េស កមមមយេលើកៗ មនរយៈេពលយងយូរ៣សបហ៍ បនប់ ួ ៉ ្ដ ើ 18. ពទទួលបនសំ េណសុំ ដក្របក់របស់អកផ្ដល់េស កមម។ ន ី ើ េបដំេណរករទូទត់្របក់្រតូវបនពនយរេពលេលើសពី១ែខ បនប់ពីកលបរេចឆទេចញ ទ ើ ើ ិ មស់ គេ្រមង្រតូវបង់្របក់េទឱយអនកផ្ដល់េស កមមកុ នងអ្រ ច ណត្ដេបើក្របក់ ិ ២%កនុងមួយែខៃនចំនួនទឹក្របក់ ែដល្រតូវ ទូទត់េនកនុងអំឡុងេពលៃនករយតយវេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត ចំនួនៃថងៃនករយតយវេនះនង្រតូវបន ៉ ៉ ឺ ឺ ឹ បូកបែនថមេ 19. យស្វ័យ្របវត្ដេទនងចំនួនៃថងៃនករអនុវត្ដបញច ប់ករងរ។ ិ ឹ ្របសិនេបើកិចចសនយ្រតូវបនលុ បេចលេ យ រែតកំហុសរបស់អកផ្ដល់េស កមម មស់គេ្រមងមនសិទិធ ន ច ដកយកករងរេនះមកវញ េហើយបញច ប់ករងរេ ិ យមេធយបយេផ ងៗ។ ករទូទត់្របក់ពុំ្រតូវបន ផ្ដល់េទឱយអនកផ្ដល់េស កមមេនះេទ រហូតទល់ែតករងរទំង្រសុង្រតូវបនបញច ប់ជ ថ ពរ។ ចំនួនទឹក ្របក់ ែដល្រតូវទូទត់ឱយអនកផ្ដល់េស កមមេនះ គជចំនួនទឹក្របក់ែដលសល់ពីករទូទត់ៃនតៃម្លបញច ប់ ឺ ករងរ េ យមស់គេ្រមង េទេលើែផនកែដលអនកផ្ដល់េស កមមមនបនបញច ប់។ េលើសពេនះេទៀត្របក់ ច ិ ី កក់ធនករអនុវត្តរបស់អកផ្តល់េស កមមនង្រតូវបនរបអូសេផទរបែង្វរបង់ចូលថវករដ្ឋ។ ន ិ ឹ ឹ ŪĠŁụ̃ ៖ Ū˝ņ₤БŲĊņх 20. ខញុំជអនកផ្ដល់េស កមម បុគគលិករបស់ខុ ំញ ទី្របឹក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ ន ច ភគហ៊ុនរបស់ ខុ ំញ នង ិ ទំនក់ទំនង 21. 22. រេដញៃថ្ល។ េបើេយើងខញុំបនដឹងអំពីទំនស់ ផល្របេយជន៍ទំងេនះ េយើងខញុំនឹង យករណភមជូ នេទគណៈកមមករ ៍ ្ល លទធកមមឃុំ សងត់ អភបល ជធនី េខត្ដ នង្រកុមករងរគណេនយយភព ជធនី េខត្ដ។ ក ិ ិ ខញុំជអនកផ្ដល់េស កមម បុគគលិករបស់ខុ ំញ ទី្របឹក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ ន ច ច់ញតិរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ អំេពើពុករលួ យ ែក្លងបន្លំ បងប់បញ និងឃុ បឃិតស៊ុំ្រគលំ ចំេពះករ គ ជ ច់ញតិរបស់ ពួកេគ នងមន្រប្រពឹត្ដ ឹ ិ ក់សំេណេដញៃថ្លរបស់ខុ ំេឡើយ។ ញ ើ ន េយើងខញុំបនដឹងចបស់អំពីកតព្វកិចរបស់ខួ ្លន ែដល្រតូវអនុញតឱយរ ្ឋ ភបល នងឬទីភក់ងរផ្ដល់មូលនិធិ ច ញ ិ ិ េធ្វករ្រតួតពនតយនូវ ល់ឯក ើ ិ ិ មួយែដល ឈនះ ឬចញ់ កេ ៏ 24. ច់ញតិរបស់ពួកេគ នឹងមនមន ិ មួយែដល ចចត់ទុកថជទំនស់ ផល្របេយជន៍ែដលបនែចងេនកនុងឯក ភគហ៊ុនរបស់ ខុ ំញ នង ិ 23. ច់ញតិរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ រននែដលទក់ទងនងករេរៀបចំសំេណេដញៃថ្លរបស់េយងខញុំ នងកចចសនយ ឹ ើ ើ ិ ិ ចជលទធផលពភពមន្រប្រកតែដលគិត ី ិ ី យ។ ទក់ទងនឹងករអនុវត្ដកិចចលទធកមម នងកិចចសនយ ិ ម នមនដល់ េទះបជកចសនយេនះ េយងខញុំ ិ ី ិ ច ើ មួយែដលឈនះកនុងករេដញៃថ្លេនះ ខញុំជអនកផ្ដល់េស កមមបុគគលិករបស់ខុ ំញ ទ្របឹក របស់ខុ ំញ អនកសហករឬៃដគូរបស់ខុ ំញ ភក់ងររបស់ខុ ំញ មស់ភគហ៊ុនរបស់ខុ ំញ ន ច ី នង ិ ច់ញតិរបស់ខុ ំញ ្រពមទំងអនកសហករ នង ិ ផ្ដល់ជូនជ រគុណឱយេទបុគលិក ទ្របឹក គ ី ករលទធកមម ករអនុវត្ដគេ្រមង នងករេចញ ិ ច់ញតិរបស់ពួកេគ នងមនមនចំ ឹ ិ អនកសហករ ឬ យ្របក់ ឬ ច់ញតិៃនអនកែដលពក់ពនេនកនុងដំេណរ ័ ធ ើ ណត្ដិទូទត់េឡយ។ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 382
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ŪĠŁũ̀ ៖ Ųњ˝Šњ‗ĮЊЮ₤₤ š Ź ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... េដមបជសកខីភពេលើល័កខណៃនកិចសនយេនះ តំ ខ ័ ្ឌ ច ើ ី បនយល់្រពមចុះហតថេលខ ដូចខងេ្រកម ៖ ងមនសិទិៃនមស់គេ្រមង និងអនកផ្ដល់េស កមម ធ ច Ō₤сÐЮŪŌ₣ Ć ΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊ េឈះ ម ៖...................................... េឈះ ម ៖...................................... មុខងរ ៖...................................... មុខងរ ៖...................................... កលបរេចឆទ ិ ៖...................................... កលបរេចឆទ ៖...................................... ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 383
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣Ư េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ្ឌ ៖ ឃុំ សងត់ ក ៖ េឈះកចសនយ ម ិ ច ៖ ខទងថវក ់ ិ ៖ េលខកូដកិចចសនយ ៖ កចសនយេនះេធ្វើេឡើងេនៃថងទី....... ែខ............. ឆ......... រ ងេ នំ ិ ច ក េ ក្រសី.............................. ជេមឃុំ េចសងត់................................ (ែដលបនប់ពីេនះេទនឹងេ្របើ្រតឹមពកយ “មស់គេ្រមង”) នងេ ក ទ ច ិ េ ក ក្រសី................................. ជ.......................................................... ែដលមនអត្ដសញណប័ណ ញ ្ណ េលខ............................................. នង ិ សយ ្ឋ ន.......................................................................... (បនប់ពីេនះេទនឹងេ្របើ្រតឹមពកយ “អនកទទួលករ” )។ ទ 1. 2. ភគទងពីរឯកភពេលើល័កខខណដូ ចខងេ្រកម ៖ ័ ្ឌ ី ំ អនកទទួលករ ្រតូវចប់េផ្ដើមអនុវត្ដករងរេនៃថងទី......... ែខ............... ឆ......... នងបញច ប់ករងរ េន នំ ិ ៃថងទ....... ែខ............. ឆ......... ។ នំ ី អនកទទួលករសនយអនុវត្ដករងរែថទំដូចតេទ........................................................................... ................................................។ ទកែន្លង នងល័កខណករងរមនពពណនេនកនុង “ករបរយយ ខ ័ ្ឌ ៌ ី ិ ិ ិ ជ ច ន លម្អតអំពីករងរែថទំ” ែដលភប់មកជមួយកិចសនយេនះ។ ករងរែថទំកុ ងកិចចសនយេនះ រួមមន ៖ ិ  ជួសជុ លែកលម្អ េដមបរក ឱយផ្លូវេនះសថិតេនកនុង ើ ី ករបរយយលម្អតអំពីករងរែថទំ។ ិ ិ  ែថទំជ្របចំ េដមបរក ឱយផ្លូវេនះសថិតេនកនុង ើ ី ថ នភពល្អជនិចច ដូចអ្វីែដលបនេរៀប ប់េនកនុង ថ នភពល្អជនិចច កនុងរយៈេពល............ែខ ចប់ពី ែខ............. ឆ......... ដល់ែខ............. ឆ.........។ នំ នំ 3. មស់គេ្រមងសនយបង់្របក់ឱយអនកទទួលករកនុងកចសនយតៃម្ល...................................................... ច ិ ច (ជអក រ..................................................................................) ែដលកនុងេនះ ៖  ទក្របក់ចំនួន................................................................................. ស្រមប់ករងរជួសជុល ឹ ែកលម្អមយេលើកដំបូង។ អនកទទួលករទទួលបនករទូទត់ទឹក្របក់េនះ បនប់ពីករងរជួសជុល ួ ទ េនះ បនចប់សព្វ្រគប់ និងមនករឯកភពពីគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង។  ទក្របក់ចំនួន................................................................ ស្រមប់ករងរែថទំជ្របចំកុ ងរយៈ ន ឹ េពល.......ែខ េ 4. យកនុងមួយែខ.............................................................។ មស់គេ្រមងនងបង់ ច ឹ ្របក់ឱយេទអនកទទួលករ៣ែខម្ដង បនប់ពីទទួលបនករឯកភពពគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង។ ទ ី មស់គេ្រមងនឹងផ្ដល់ឱយអនកទទួលករនូវឧបករណ នងសមរៈស្រមប់ករងរែថទំ........................... ច ៍ ភ ិ ...............................................................................................................................។ 5. នំ អនកទទួលករ្រតូវបញច ប់ករងរជួសជុលែកលម្អេលើកដំបូង មនឱយហួសពីៃថងទី....... ែខ........... ឆ........។ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 384
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន 6. ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន មស់គេ្រមងមនសិទិធលុបកចសនយកនុងករណ ៖ ច ិ ច ី  អនកទទួលករ មនបនចប់េផ្ដមអនុវត្ដកចចសនយកនុងរយៈេពល១៥ៃថង បនប់ពកលបរេចឆទចប់េផ្ដើម ទ ើ ិ ិ ី ិ អនុវត្ដករងរ។   7. អនកទទួលករមនបនអនុវត្ដករងរជួសជុលែកលម្អឱយមន ិ ថ នភពល្អ កនុងរយៈេពល៣០ៃថង បនប់ ទ ំ ពីកលបរេចឆទែដល្រតូវបញច ប់ករងរជួសជុលែកលម្អេលើកដបូង។ ិ អនកទទួលករបំេពញករងរមនបនល្អ ឬមនបនេធ្វើឱយផ្លូវមន ិ ិ ៣០ៃថង េនកនុងអំឡុងេពលែថទំជ្របចំ។ កនុងករណមនជេមះកនុងេពលអនុ វត្ដកិចចសនយេនះ ែដលមន ្ល ី ិ ចេ ថ នភពល្អ កនុងរយៈេពលេលើសពី ះ្រ យ មរយៈករចរចេ យ ផល់បន ្រតូវសុំ ឱយអភបលេខត្ដ............................... េធ្វជអនកជួយស្រមុះស្រមួល នងផ្ដល់េយបល់ ទ ិ ើ ិ េដមបេ ើ ី ះ្រ យនូវជេមះេនះ។ ្ល េដមបជសកខីភពេលើល័កខណៃនកិចសនយេនះ តំ ខ ័ ្ឌ ច ើ ី យល់្រពមចុះហតថេលខដូ ចខងេ្រកម ៖ ងមនសិទិៃនមស់គេ្រមង និងអនកទទួលករបន ធ ច Ō₤сÐЮŪŌ₣ Ć ΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊ េឈះ ម ៖...................................... េឈះ ម ៖...................................... មុខងរ ៖...................................... មុខងរ ៖...................................... កលបរេចឆទ ិ ៖...................................... កលបរេចឆទ ៖...................................... ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 385
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣ư ĮњijхŌĕ˝ЊşĆ₤ĕŜ េខត្ដ ្រកុង ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខកចសនយ ៖ ិ ច ករពពណនអំពកិចសនយ ៖ ៌ ិ ី ច វស័យ ៖ ិ ករងរ ្របេភទគេ្រមង ៖ ងសង់ ៖  ករផ្ដល់េស កមម ៖  េឈះអនកទទួលករ/អនកផ្ដល់េស ៖ ម េឈះភក់ងរអនុវត្ដ ៖ ម ន េឈះអនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស ៖ ម ិ វធី ិ នៈ ៖ ្រស្ដៃនករេ្រជសេរសអនកទទួលករ ើ ើ កលបរេចឆទ្របជុំេដញៃថ្ល ៖ ិ ល័កខខណកចចសនយ ័ ្ឌ ិ ឯក ឯក េសចក្ដលំអិតបេចចកេទស ី កលបរេចឆទចប់េផ្ដើម ៖ ិ ករេដញៃថ្ល  ករចរចៃថ្លផល់  ទ ចំនួនអនកេដញៃថ្ល ៖ រល័កខណស្ដង់ ររួមៃនកិចសនយ ខ ័ ្ឌ ច រល័កខណៃនកិចសនយដៃទេផ ងេទៀត ខ ័ ្ឌ ច េសចក្ដលម្អតបេចចកេទសៃនេសៀវេភែណនំបេចចកេទសរបស់ គ.ជ.វ.វ ី ិ េសចក្ដលម្អតបេចចកេទសដៃទេផ ងេទៀត ី ិ កលបរេចឆទបញច ប់ ៖ ិ រយៈេពលែថទំ ៖ ŁŲŷЋļÐ◦РĈijс ijаņų˝ЊşĆ₤ĕŜ ĕЊ₣ŪĠķĮņРŲĕЊĊЊ លរ ករពពណន ៌ ិ ចំនួនថវក ិ ្របក់ពនធករ ថវកឃុំ ិ សងត់ ក ្របភពថវក ិ ទុនចូ លរួម របស់មូល ្ឋ ន ្របភពថវកេផ ងៗេទៀត ិ ចំនួន ្របភព ១ ២ ៣ តៃម្លសរុប ៃថងទ........ ែខ............ ឆ......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ............ ឆ......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 386
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣̉ ŁũЯ˝₤ŪņФŲ˝ЊşĆ₤ĕŜþНе ₤İijсЮŲЧ˝◦Б..... ˛ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះកិចសនយ ៖ ម ច េលខកូដកិចចសនយ ៖ មូលេហតុៃនករែកស្រមួលកចសនយ ៖ ិ ច ចំណចែដល្រតូវែកស្រមួល ុ ្រតូវផស់បូរ ្ល ្ដ ចំនួនលទធផលៃនកិចសនយ ច ទី មនផស់បូ រ ្ដ ិ ្ល ងៃនលទធផល ំ េពលេវ អនុ វត្ដកចសនយ ិ ច កលវភគទូ ទត់ ិ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស Ų◦ċĩŲ˝ЊşĆ₤ĕŜЯřŲģĕЯ˝₤ŪņФŲ ល.រ ពពណន ៌ ិ ភូមិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក តៃម្លសរុប តៃម្លសរុបៃនកិចសនយបនប់ពីែកស្រមួល ច ទ េពលេវ កលបរេចឆទចប់េផ្ដើម ៖ ិ អនុ វត្ដកិចសនយែដលបនែកស្រមួល ច កលបរេចឆទបញច ប់ ៖ ិ ŁŲŷЋļÐ◦РĈijсЯřŲģĕЯ˝₤ŪņФŲ ជំ នៃនករេបក្របក់ ើ ចំននថវក ួ ិ ្របក់ពនធ- េឈះអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ៖ ម ករ កលបរេចឆទ ិ ល័កខណៃនករទូទត់ ខ ័ ្ឌ នៈ ៖ ៃថងទ........ ែខ............ ឆ......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ............ ឆ......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝◦◦УŲŁũ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 387
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣̣ ũģŎŁũ‗ч ũВ˝şЮŪņЧĕаĕ˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũ⅜₣₤₣с េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ម េលខកចសនយ ិ ច េឈះអនកទទួលករ ម េឈះអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ម កលបរេចឆទចុ ះ្រតួតពិនិតយ ិ ១. ករពពណនអំពកររកចេ្រមនៃនករងរ ៖ ៌ ិ ី ី ើ ២. អ្រ ភគរយៃនករបញច ប់ ៣. េតើសមរៈទំងេនះមនគុណភពដូចបនសរេសរកនុងកិចសនយែដរឬេទ? ភ ច (េបមនមនគុណភពដូ ចែចងកនុងកិចចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចខ្វះខតទំងេនះ) ុ ើ ិ ៤. េតទកៃដករងរមនគុណភព ដូចបនសរេសរកនុងកចសនយែដរឬេទ? ើ ឹ ិ ច (េបមនមនគុណភពដូ ចែចងកនុងកចចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចខ្វះខតទំងេនះ) ុ ើ ិ ិ ៥. េតើសំណង់េនះដូចគនឹងគំនូសប្លងែដរឬេទ? (េបើមនមនគុ ណភពដូចែចងកនុង ន ់ ិ កចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចែដលខុ សទំងេនះ) ុ ិ ច ៦. េយបល់េផ ងៗ ៖ ៃថងទី........ ែខ............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 388
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣̀ ũģŎŁũ‗чĠŃĆ Ġс˝ЊşĆ₤ĕŜŁũİũ⅜₣₤₣с (ЮĝЮĮŲĠŃĆ ĠсũŎкЮĮŲЯℓĈ е) េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ម េលខកចសនយ ិ ច េឈះអនកទទួលករ ម េឈះអនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស ម ិ កលបរេចឆទចុ ះ្រតួតពិនិតយ ិ ១. ពិពណនអំពី ៌ ថ នភពៃនលទធផល ៖ ២. ករងរែដលអនកទទួលករ្រតូវបំេពញ មុននងទួទត់ចុងេ្រកយ ឹ ៣. េយបល់េផ ងៗ ៖ ៃថងទី........ ែខ............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 389
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣́ ũģŎŁũ‗ч ũВ˝şЮŪņЧĕаĕ˝ЊşĆ₤ĕŜЮ₤ǻ˝ņŊ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ម េលខកចសនយ ិ ច េឈះផ្ដល់េស កមម ម េឈះអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ម កលបរេចឆទចុ ះ្រតួតពិនិតយ ិ ១. ករពពណនអំពកររកចេ្រមនៃនករងរ ៖ ៌ ិ ី ី ើ ២. អ្រ ភគរយៃនករបញច ប់ ៣. េតើសមរៈឬពូជទំងេនះមនគុណភពដូចបនសរេសរកនុងកិចសនយែដរឬេទ? ភ ច (េបមនមនគុណភពដូ ចែចងកនុងកិចចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចខ្វះខតទំងេនះ) ុ ើ ិ ៤. េតករអនុវត្ដករងរមនគុណភព ដូចបនសរេសរកនុងកចសនយែដរឬេទ? ើ ិ ច (េបមនមនគុណភពដូ ចែចងកនុងកិចចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចខ្វះខតទំងេនះ) ុ ើ ិ ៥. េយបល់េផ ងៗ ៖ ៃថងទី........ ែខ............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 390
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣៨ ũģŎŁũ‗чĠŃĆ Ġс˝ЊşĆ₤ĕŜЮ₤ǻ˝ņŊ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ម េលខកចសនយ ិ ច េឈះផ្ដល់េស កមម ម េឈះអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ម កលបរេចឆទចុ ះ្រតួតពិនិតយ ិ ១. ករពពណនអំពកររកចេ្រមនៃនករងរ ៖ ៌ ិ ី ី ើ ២. អ្រ ភគរយៃនករបញច ប់ ៣. េតើសមរៈឬពូជទំងេនះមនគុណភពដូចបនសរេសរកនុងកិចសនយែដរឬេទ? ភ ច (េបមនមនគុណភពដូ ចែចងកនុងកិចចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចខ្វះខតទំងេនះ) ុ ើ ិ ៤. េតករអនុវត្ដករងរមនគុណភព ដូចបនសរេសរកនុងកចសនយែដរឬេទ? ើ ិ ច (េបមនមនគុណភពដូ ចែចងកនុងកិចចសនយ ចូរពនយល់នូវចំណចខ្វះខតទំងេនះ) ុ ើ ិ ៥. េយបល់េផ ងៗ ៖ ៃថងទី........ ែខ............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 391
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣៩ ũģŎŁũ‗ч₤ŷĕ˝ņŊĠЮşĆ˝Ю◦₤ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក ˝. ĮњijхŌĕ˝ЊşĆ₤ĕŜ េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកចសនយ ៖ ិ ច អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ៖ ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ី ំ អនកស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ្ឌ េឈះអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ៖ ម មនទរជំនញ ី ែផនកឯកជន ករពពណនលទធផលរ ំពងទុករបស់គេ្រមង ៌ ិ ឹ ល.រ ករពពណន ៌ ិ កនុងែផនករ ៖ ភូមិ តៃម្លៃនកចសនយ ិ ច បរមណ ិ ែផនករ ជក់ែស្ដង ៖ គុណភព សេ្រមចបន ល្អ មធយម អន់ កលបរេចឆទបញច ប់ ិ េយបល់ េយបល់ ៖ សូ មេលើកេឡើងនូវបញននែដលបនេកតេឡងកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដកចសនយ ៖ ្ហ ើ ើ ិ ច យតៃម្លករងររបស់អកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ៖ ន ល្អ ចទទួលយកបន មន ិ យតៃម្លេលើគុណភពេស កមមែដលអនក្រតួតពិនតយបេចចកេទស ិ បនផ្ដល់េទឱយ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ក ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ចទទួលយកបន ល្អ ចទទួលយកបន មន ិ ចទទួលយកបន 392
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន Š. ĠŔĠũЋ⅜ĕ Ά □ េតករវភគបរ ិ ថ ន្រតូវបនេធ្វេឡងស្រមប់គេ្រមងេនះែដរឬេទ? ិ ើ ើ ើ បទ  េទ  េទ  បទ  អនុវត្ដ្រតម្រតូវែដរឬេទ? ឹ បទ  បទ  េបសិនជករវភគេនះ្រតូវបនេធ្វេឡងែមនេនះ េតែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន្រតូវបន ិ ើ ើ ើ ើ េទ  េទ  បទ  េទ  េយបល់ ៖ េតគេ្រមងេនះបនេធ្វើឱយមនផលប៉ះពល់មនល្អចំេពះបរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ិ េយបល់ ៖ Ð. ĠŔ˝ņŊ₤Њ◦ЊřБĊųБ Ά ċ េតរបយករណសិក ដីធី្ល ្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់គេ្រមងេនះែដរឬេទ? ៍ ើ េបសិនជរបយករណេនះ្រតូវបនេរៀបចំែមនេនះ េតកច្រពមេ្រព ងសំ ណងដីធ្រតូវ ៍ ើ ើ ិ ច ី្ល បនអនុវត្ដ្រតឹម្រតូវែដរឬេទ? េយបល់ ៖ េតមនមស់ដី ច ើ សំ ែដងករមនេពញចត្ដចំេពះករបត់បង់ដីធី្ល េ ិ ិ យ រែតករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរឬេទ? þ. ŁũǻŎijаņųď◦РЮĉЮŲЧÐЮŪŌ₣ េតគេ្រមងេនះ បនផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋកុ ងឃុំ សងត់យងដូចេម្ដច? ន ក ៉ ើ សូ មផ្ដល់ពិនុ ពី ០ េទ ១០ (០ ៖ គន្របេយជន៍េ ទ ម ះ ពនុ ទ ិ ១០ ៖ មន្របេយជន៍ខង) ្ល ំ ₣. ΒĕН⅜₤ĕчЯ˝ŲņΔ សកមមភព្រតូវអនុវត្ដ មូលេហតុ អនកទទួលខុស្រតូវ ş. ЮijЧŪijСŷĮЊЮŪýйЮŗĠŲсďņУŎΒĖ˝₧Šųй˝Ė₣ΒеΌО₣ЮĮŲЮĊſЧ₤ŷĕ˝ņŊĠЮşĆ˝Ю◦₤? О េមឃុំ េចសងត់ ក ជនបេងល គ ម អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ន និង យតៃម្លឃុំ សងត់ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស 393
 • ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន េផ ងៗេទៀត ៖ Њ đ. ₤ŌĄ˝ũĠ₤сÐ‗к˝ņŊŁũ₤ŷĕ˝ņŊĠЮşĆ˝Ю◦₤ ĕЊ₣΅ij□ЮŲž េឈះ ម តួនទី ហតថេលខ កលបរេចឆទៃនករេធ្វសវនកមម ៖ ិ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 394