ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា

2,941 views
2,889 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា

 1. 1. ΧĠ₤ņįњĕ◦Бơ ċ ◦Ūņ₣сĜĜ
 2. 2. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ Б ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េតគេ្រមង្រតូវេធ្វករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវេធ្វករសិក ដីធែដរឬេទ? ើ ើ ី្ល បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ិ ើ ិ ិ ើ ិ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ........... នំ ី ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ........... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 285
 3. 3. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣þНе ₤İijсĂ е............ ˛ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ េឈះគេ្រមង ម ្រសុក ខណ៖ ្ឌ លទធផលេ្រគង ឃុំ សងត់ ៖ ក សកមមភពសិក គេ្រមង ែដល្រតូវករ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម ្រតូវករករ សិក ផលប៉ះ ពល់បរ ិ ថ ន ្រតូវករ របយករណ ៍ សិក ដធ្លី ី ្រតូវករវធន ិ ករករពរ ជនជតេដម ិ ើ កលបរេចឆទ ៖ ិ ចំននៃថង ួ កលបរេចឆទ ិ េធ្វករងរ បញច ប់ែផនករ ើ េយបល់េផ ងៗ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 286
 4. 4. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бư ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣ΒеĮБŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដ ៖ េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនព័តមនគេ្រមង និងឯក ៌ រពក់ពនដៃទេទៀតេទ ័ ធ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង កលបរេចឆទេផញរបយករណវភគបរ ិ ថ ន នងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ ើ ិ ិ បរ ិ ថ នេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ េតេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ មនចំបច់េផញេទ ើ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទេផញើរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ិ ី ិ ិ េដមភគតិចេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ើ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ មនចំបច់េផញេទ ើ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  ំ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជទស់ ិ កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន និងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ បរ ិ ថ នេទមនទរបរ ិ ថ ន ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតមនទរបរ ិ ថ ន បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ ី េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទអនុមតរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ័ ៍ ិ ិ េដមភគតិច។ ើ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណបរចគដីធេ ័ ៍ ិ ច ិ ី្ល យសម័្រគចត្ដ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណលទធកមមដីធី្ល ័ ៍ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ កលបរេចឆទបញច ប់ករទូទត់សំណងលទធកមមដីធី្ល ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី មនចំបច់េធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ិ  មនចំបច់េរៀបចំរបយ ិ ករណស្ដីពីវធនករករពរ ៍ ិ ជនជតេដើមភគតច  ិ ិ មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ បរចគដធេ ី ី្ល ិ ច យសម័្រគចិត្ដ  មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ លទធកមមដធី្ល ី  មនទរជំនញទទួលខុស្រតូវកនុងករពនតយបញក់បេចចកេទស ជ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 287
 5. 5. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន កលបរេចឆទ ិ េទមនទរជំនញ ី ក់ជូនព័តមនគេ្រមង នងឯក ៌ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន រពក់ពនដៃទេទៀត ័ ធ េតមនទីរជំនញ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ ករពនិតយបញក់បេចចកេទសស្រមប់គេ្រមងេនះបនបញច ប់ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចចប់េផ្ដើមដំេណរករ ជ ក ិ ើ លទធកមមបន។ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 288
 6. 6. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 3 Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с 289
 7. 7. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą БЯĠ₣Яş˝Ю₤ЬŷЮŅĠİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... ˛ Ė þНе ₤İijсĩŲсЮĉόŏķРņЊ ˛ Ś ល.រ េឈះភូមិ ម េឈះអនកទទួល ម េលខេរៀង បងន់ៃដ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ķРņЊŪĠÐŲсόŏþНе ₤İijс ŷŀ ˛ Ћ ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ ចំននបងន់ៃដែដល ួ ក េ្រប្របស់ ើ េនសល់ ខូច េឈះអនក្របគល់ ម ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ 290
 8. 8. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̀ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ សន ្រពះម 3 ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក ភូមិ ៖.................. 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е.......... Ė ល.រ េឈះអនកបង់្របក់ ម សយ ្ឋ ន េលខបងន់ៃដ ក ចំននទក្របក់ ួ ឹ សរុប ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņķРņЊ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 291
 9. 9. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б́ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... Ė ល.រ េឈះភូមិ ម ចំនន្រគួ ួ រ ចំននទុនចូលរួម ួ សរុប ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កចសនយ.............................. ិ ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 292
 10. 10. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б៨ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង............. សន ្រពះម 3 ក ្រត ែផនកគំ្រទបេចចកេទស 3 ĠŃą БŪ₤₣сijаņų₤ŌũкĂ е....... ĸ Ė េឈះផ រ................. ឃុំសងត់................. ្រសុកខណ................. េខត្ដ្រកុង................. ម ក ្ឌ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លកុ ងមួយឯក ន I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ សុី មងត៏ (រូបដំរ)ី ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (រូបតបូងេព្រជ) ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (ទភ) ៉ ់ ី បវ ... ខ ច់បូក (េលខ១) ម៣ ... ខ ច់េបតុង (េលខ២) ម៣ ... ខ ច់ (េលខ៣) ម៣ ... .... .... ថម ១០មម គុ ណ ២០មម ម៣ .... ថម ៤០មម គុ ណ ៦០មម ម៣ .... ..... .... ែដកសរៃស AI (៦មម ឬ ៨មម) គ.្រក .... ែដកសរៃស AII (ធំជង ១០ មម) គ.្រក .... .... ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ សុី មងត៏ (រូបផយ) ៉ ់ ក សុី មងត៏ (គ) ៉ ់ បវ បវ ....... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... ... ែដកទប ១០០ x ៥០ x ២,៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ២៥ x ៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ៥០ x ២ (៦ម) ី ែដកទប ២៥ x ២៥ x ២ (៦ម) ី .... ែដកបនទះ ១០០ x ៦ (៦ម) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េដម ើ េដម ើ ... េដម ើ 293
 11. 11. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ល.រ ករពពណន ៌ ិ ..... ..... ... ែដកេវ ៣០ x ៣០ x ២.៣(៦ម) ... ... ..... ែដកេស ១២៥ x ២.៥(៦ម) ... ឯក ... ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លកុ ងមួយឯក ន េដម ើ េដម ើ III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ឥដ្ឋ ២ ឥដ្ឋ្របេ ..... ដុំ ន់ ..... ដុំ ង IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ េកប ង្រសករនគ ២ េកប ងបួន្រជុង (ែខមរ) ៣ េកប ងបួន្រជុង (េវៀត ៤ េកប ងបួន្រជុង (ៃថ) ៥ ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១២០០មម ៦ ៧ ៨ ៩ ... សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១៥០០មម ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (េវៀត ក សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (ៃថ) ក ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (..........) ក ..... សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ េ្របងមស៊ូត ៉ ២ េ្របង ... ... ំង លី្រត លី្រត VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... េឈ្របេភទ េលខ១ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ៣ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ២ ើ ឫស ី ម៣ ម .... VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ១ .............. េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 294
 12. 12. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ២ ............... ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លកុ ងមួយឯក ន VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វល្អេ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូវល្អ េលើសព៥០គ.ម) ឹ ី ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមធយម ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមធយមេលើសពី ៥០ គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមធយម េ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូមធយម ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមនល្អ េលើសពី៥០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូមនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ី ិ ឈូ សឆយដី (ងយ្រសួល) ឈូ សឆយដី (មធយម) ឈូ សឆយដី (លំ បក) ជកដី (ងយ្រសួល) ី ម៣/គម ម២ ម២ ម២ ម៣ ជកដី (មធយម) ី ម៣ បងប់ដី (ងយ្រសួល) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ បងប់ដី (មធយម) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ ២២ ....... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ៣ កមមករគនជំនញ ម កមមករមនជំនញខ្លះៗ កមមករមនជំនញ នក់/ៃថង នក់/ៃថង នក់/ៃថង X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ៣ ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ត/គម 295
 13. 13. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម េលើសពី៥០គ.ម) ភ ឹ ឆ ំ២០០៩ ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ΒĖ˝Ū₤₣сijаņų េឈះ........................... ម េឈះ........................... ម តូនទី............................ តូនទី........................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 296
 14. 14. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б៩ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង.............. សន ្រពះម 3 ក ្រត 3 ĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ ЮŠijŚ Ū˝О₣.................... Ă е........... Ė ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ផ រ------- I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ ១ ២ ..... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ..... III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ២ ..... IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ ២ ..... V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ ២ ... VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 297
 15. 15. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ករពពណន ៌ ិ ែខមក ឯក ... តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ឆ ំ២០០៩ ន ផ រ------- VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ơ Ư ... VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ... X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ... បនេឃើញ និងឯកភព ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ............ នំ Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 298
 16. 16. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БơƠ ព័តមនគេ្រមង ៌ េខត្ដ ្រកុង ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ЯĩĖ˝◦Бơ ៖ ĮњijхŌĕ◦РЮĉ េឈះគេ្រមង ៖ ម េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម កលបរេចឆទបញច ប់ករសិក ៖ ិ ទសេ ិ នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ របស់គេ្រមង ៖ វស័យ ៖ ិ ្របេភទគេ្រមង ៖ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ  ័ គេ្រមងេស កមម  គេ្រមងផគតផគងសមរៈ-ទំនិញ  ់ ់ ភ លទធផលេ្រគង (េចញពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់) ក ិ ិ លទធផលេ្រគងេ្រកយពីសិក តៃម្លបន់ ៉ តៃម្លបន់ ៉ ម នកនុងកមមវធវនេយគ ៖ ិ ី ិ ិ ឆំ ន លទធផល មន ២០០៩ ២០១០ មឆ ំ ន តៃម្លបន់ ៉ ២០០៨ ម នេ្រកយពសិក ៖ ី មឆ ំ ន ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ ល.រ េឈះភូមិ ម ចំននអនកទទួលផល ួ សរុប ្រស្ដី ចំនន្រគួ ួ រ សរុប ЯĩĖ˝◦БƯ ៖ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷşеЮĵйŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е េតអក ើ ន ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង? ិ មនទរជំនញ ី ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ក ឹ ្រកុមេ្របើ្របស់ែដលមន្រ ប់ ្រកុមេ្របើ្របស់ែដល្រតូវបេងកើតមុនេពលចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ែផនកឯកជន ......................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 299
 17. 17. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ЯĩĖ˝◦Бư ៖ ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ៣.១. េតឃុំេនះសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ៣.២. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬទី ៣.៣. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ែដរឬេទ? ៣.៤. ៣.៥. ៣.៦. ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់ទីកែន្លង មួយែដលមន រៈសំ ខ ងវបបធម៌ែដរឬេទ? (ឧទហរណ ៖ ៃ្រពេឈើ ឧទយន សត្វៃ្រព ឬ្រប ំ ៍ ទ) ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ េតលទធផលគេ្រមង គជែខ ផ្លូវថម? ី ើ ឺ េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ើ យថមី ឬ ងស្ដុកទឹកថមី (្របព័នធ ធ ្រស្ដថី)? ម េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ែ្រពកជីកថមី ស្រមប់េធ្វើដំេណរផ្លូវទឹក ឬផគតផងទឹកេ្របើ្របស់? ់ គ ់ ើ ើ កំណត់សមល់ ៖ គ  ែខ ផ្លូវថមីមយ មនន័យថ ផ្លូវមួយែខ ឬែផនកមួយៃនផ្លូវែដលមនែមនជផ្លូវពមុន។ ករ្រកល្រកួស្រកហម ួ ិ ី េនេលើ្រគះផ្លូវចស់ មន ប់បញចូ លថជផ្លូវថមេទ។ ្របសិនេបផូ វចស់្រតូវបនផស់បូ រឱយ្រតង់ ែផនកែដល ្ល ្ដ ី ឹ ិ ើ ្ល ផស់បូ រ (ឬកំ ្ល ្ដ ត់ផូ វែដលផស់បូ រ)េនះ ចត់ទុកថជែខ ផ្លូវថមីែដរ។ ចំេពះែខ ទំនប់ថីម ែខ ្រប ្ល ្ល ្ដ ឬែខ ែ្រពកជកថមី ក៏មនន័យដូចគេនះែដរ។ ន ី  យថមី ៍ ្ល ្របសិនេបើផូ វចស់ ្រតូវព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចប់ពី២៥%េឡើងេទ (ឧទហរណ បចចុបបននផូ វមនទទឹង ្ល ២ែម៉្រត នង្រតូវព្រងីង រហូ តដល់ធំជង២.៥ែម៉្រត) ្រតូវបនចត់ទុកថ ជែខ ផ្លូវថមី។ ្របករេនះស្រមប់ ឹ  ែតផ្លូវប៉ុេ ្ណ ះ។ េបមនចេម្លយ ើ ើ មួយ ចំេពះសំ ណរទី៣.២ ដល់សំណរទ៣.៦ េឆ្លយថ “បទ” េនះ អងគភពរដ្ឋបល ួ ួ ី ើ មូល ្ឋ ន េខត្ដ ្រកុង្រតូវអនុវត្ដករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ЯĩĖ˝◦Б̉ ៖ ļĮďŌ₤сřБ Ć ព័តមនែដលផ្ដល់េនែផនកទី៤នះ គែផ្អក ៌ ឺ មករអេងកតដីធីេ ្ល យមនករចូលរួម ែដលបនបញច ប់េន ........................................................................។ ១ ២ លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ េនេលើដី ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជើសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ធរណៈ េហយមនមន្រតូវបនេ្រប្របស់េ ើ ិ ើ េនេលើដីមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ ួ ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ គល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ្ល ិ មួយនង្របគល់ដីធេ្រចនជង៥%ៃនដី ឹ ី្ល ើ យឯកជន។ យឯកជន េហើយ្រគប់្រគួ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង រែដលដីធី្ល នង ិ បនយល់្រពម្រប យសម័្រគចិតដល់គេ្រមង។ មនមនអនកេ្របើ្របស់ដី ្ដ ិ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមនតៃម្ល ំ ្ល ិ េ្រចនជង៤០០.០០០េរៀល ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ េហយក៏មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ើ ើ ិ កមមឯកជន មួយ្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល យ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរ។ ជវ ី 300
 18. 18. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ៣ ែខមក េនេលើដមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្រប្របស់េ ី ួ ើ នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ិ ្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នដល់គេ្រមងេ ្ល ិ ិ យឯកជន េហយ្រគួ ើ យ ឆ ំ២០០៩ ន រមួយចំនួនែដលដធី្ល ី រករអនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម ិ យគនសំ ណងទូ ទត់។ មនអនកេ្របើ្របស់ ម ដធីមយចំនួន នង្របគល់ដីធី្លេ្រចើនជង៥%ៃនដី ី ្ល ួ ឹ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ំ ្ល ិ ឯកជនមួយចំនួន្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល រករអនុវត្ដគេ្រមង។ មនតៃម្លេ្រចើនជង៤០០.០០០េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ិ យ ជវកមម ី កំណត់សមល់ ៖ គ ្របសិនេបចេម្លយទ១្រតូវបនេ្រជសេរស េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណសិក ដធេទ។ ៍ ើ ី ី្ល ើ ើ ី ើ ិ  ្របសិនេបើចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយករណបរចគដីធីេ ក ៍ ិ ច ្ល ើ ើ  ់ ចត្ដ ែដលបងញថ មស់ដីទងអស់បនយល់្រពម្របគល់ដីធីរបស់ខួ ្លនស្រមប់គេ្រមង។ ្ហ ច ំ ្ល ិ ្របសិនេបើចេម្លយទី៣្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ  យសម័្រគ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ្រកុង្រតូវេរៀបចំរបយករណលទធ ៍ កមមដីធ។ ី្ល ЯĩĖ˝◦Б̣ ៖ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ ១ ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ើ េនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច (ភូមែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើស ិ ិ ព៥% ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបេនកនុងភូម)។ ី ិ ២ េនេ្រកភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច។ ិ កំណត់សមល់ ៖ គ េបចេម្លយទ១្រតូវបនេ្រជសេរស េនះចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ើ ិ ើ ើ ី ើ ិ  េដមភគតិច។ ើ េបចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ ើ  េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជន ៍ ិ ិ ជតេដើមភគតិចេទ។ ិ ЯĩĖ˝◦Б̀ ៖ ŁũĮЊĕЊijŏЮΌЧ₣ ŷЋŀņНĕşНй΅ij□ЮŲž ៦.១. េតើមនេហតុផល ែដលប (ចេម្លយអនកជំនួយបេចចកេទស) ើ ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មនទទួលបនេជគជ័យែដរឬេទ? ិ ៦.២. េតករសិក ព័តមនគេ្រមង ្រតូវបនផ្ដល់ទងអស់ែដរឬេទ? ៌ ំ ើ ល.រ ១ ២ ព័តមន ៌ ពនតយេ ិ ិ យ េមឃុំ េចសងត់ ក ពនតយេ យអងគភពរដ្ឋ ិ ិ បលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ទសេ ិ វស័យ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 301
 19. 19. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ៣ ្របេភទគេ្រមង ៤ ឆ ំ២០០៩ ន អនកទទួលផលពីគេ្រមង ៥ ៦ ែផនទគេ្រមង ី ព័តមនបេចចកេទស ( ៌ ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង) ៧ គំនូសប្លងបេចចកេទស ់ ៨ តៃម្លបន់ ៉ ៩ លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លបន់ ៉ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ទី ម នគេ្រមងលម្អត ិ ម នគេ្រមង ងលទធផលគេ្រមង ំ ែផនករេ្រប្របស់ និងែថទំ ើ របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល របយករណលទធកមមដធី្ល ៍ ី យសម័្រគចិត្ដ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ៍ ិ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិេដើម ៍ ិ ិ ភគតច ិ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 302
 20. 20. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲ₤е‗₣с л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ភូមិ ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លដឹកជញជូ នសមរៈេទករ ្ឋ ន ភ េ តៃម្លដឹកជញជូ នបរករពីករ ្ឋ ន ិ ខ េ ចំនន ួ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) ន ន ពលកមមគនជំនញ ម នក់ៃថ្ល ពលកមមជំនញ នក់ៃថ្ល ពលកមមមនជំនញខ្លះ ឧបករណតូច ៍ តៃម្លផល់សរុប ទ នក់ៃថ្ល ច (%ៃនតៃម្លពលកមម) ៣% តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ijаņųŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ េឈះផ រ ៖ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លឯក (េរៀល) សរុប (េរៀល) ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 303
 21. 21. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БơƯ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲŁũİũřБ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ភូមិ ៖ ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក បរមណ ិ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) តៃម្លផល់ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ijаņųņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ េឈះផ រ ៖ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លសរុប (៛) តៃម្ល១ឯក (៛) ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 304
 22. 22. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơư ˛ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦៧ ក ភូមិ ៖ ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ១ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) លទធផលទី១ ៖ សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី១ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ១០% សរុបលទធផលទ១ ី ១ លទធផលទ២ ៖ ី សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី២ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញ ិ សរុបលទធផលទី២ ១០% សរុបរួម ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 305
 23. 23. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бở Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ л Ŋ ť េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ េឈះភូមិ ម ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខ លទធផល ករពពណនអំពលទធផល ៌ ិ ី ឃុំ សងត់ ៖ ក ថមី ឬជួសជុល ឬែកលម្អ មប្លង់ គជវវ (បទ ឬេទ) តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះគេ្រមង ៖ ម បរមណ ិ ឯក ស្ដង់ រទំហ១ ំ ្របេភទ ទំហំ ស្ដង់ រទំហ២ ំ ្របេភទ ទំហំ តៃម្លបន់ ៉ ឯក មន សរុប ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 306
 24. 24. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бợ Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះភូមិ ម េលខលទធផល ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពលទធផលគេ្រមង ៌ ិ ី តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះគេ្រមង ៖ ម ថមី ឬព្រងង ឹ បរមណ ិ ឯក តៃម្លឯក (៛) តៃម្លសរុប (៛) ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 307
 25. 25. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бờ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដលទធផល េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក GPS X េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ GPS Y េយបល់េផ ងៗ 308
 26. 26. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бớ ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ еÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពគេ្រមង ៖ ៌ ិ ី កលបរេចឆទ ៖ ិ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងលទធផលគេ្រមង ៖ ែផនករអនុវត្ដ ល.រ សកមមភព ប៉ននដង ុ ម អនកេធ្វើ តៃម្ល (គតជេរៀល) ិ កនុង១ដង តៃម្ល នងែផនករផ្ដល់ហរញញ វតថុ ិ ិ កនុង១ឆ ំ ន ្របភពមូលនធិ ិ ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត ơ. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с Ư. ŁũЯℓĈ еďŪĠČ е ư. ŁũЯℓĈ еďŠУĠ សរុបតៃម្លកុ ង១ឆ ំ ន ន ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ijе₧₣ļ˝сİũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е Ė О ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 309
 27. 27. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗ч ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ម កលបរេចឆទៃនករវភគបរ ិ ថ នេ ិ ិ យមនករចូលរួម េឈះម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភគបរ ិ ថ ន ម ិ ទកែន្លងេធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ី ņРŲЮ΅ijН₤ŪŌĠсЮĊſЧŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ ( □ ơ. គេ្រមង គេ្រមង ចប ចប គេ្រមងផ្លូវថមី ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន់ ែដលមន ្រស្ដថីម គេ្រមងែ្រពកជកថមីស្រមប់ករេធ្វដំេណរ ី ើ ើ ល.រ ១ ២ ចេ្រចនជងមួយ) ើ រៈសំ ខន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌ ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផងទឹកេ្រប្របស់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ់ គ ់ ើ គេ្រមង្របព័នធធ Ư. ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួមវភគបរ ិ ថ ន ិ ΒĕН⅜₤ĕч ្របសិនេបើគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដ ប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់មធយម បនេនះេទ។ មផ្លូវទក ឬផគតផគងទកេ្របើ្របស់ ់ ់ ឹ ឹ ករពពណន ៌ ិ មេ្រគងករគេ្រមង គេ្រមងនឹងមនមនផល ិ មួយេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ គេ្រមងនងមនផលប៉ះពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលប៉ះពល់មធយមេនះ ឹ ឱយ្របេសើរេឡង ើ េ្រជសយកចេម្លយ១ ើ ើ ចទទួលយក ច្រតូវបនេធ្វើ មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ៣ េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផស់បូ រេដមបេជៀស ងផលប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់ ្ល ្ដ ើ ី ៤ គេ្រមងមន ចអនុវត្ដបនេទ ពេ្រពះផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ ថ ន មនទំហំធំជង ិ ី ឯក    មធយមេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ ចទទួលយកបន ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពគេ្រមង។ ី រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទបរ ិ ថ ន ី បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន    ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ម ិ កំណត់េហតុ្របជុំវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 310
 28. 28. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.Ư ĠŃą Б ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ơ. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣ □ បញ ្ហ ករគំ មកំែហងដល់ករអន្ដ យដល់ករ រស់េនរបស់សត្វៃ្រព ែដលងយនងបត់បង់ ឹ ករេធ្វឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមក ើ ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ដេសើម ឬ្របភពទក ី ឹ ករខូចខតរយៈេពលែវងេទេលើដកសិកមម ី ្ដ លមកពផស់បូ រ ្ដ ី ្ល ចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ ្ដ លមកពករេធ្វឱយ ី ើ ទកជំនន់ជន់លិចែដលប ឹ អនុវត្ដគេ្រមង ្ដ លមកពីករ ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ រធតុគីមី ផលប៉ះពល់រយៈែវងែដលប ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករប៉ះពល់ខូចខតដល់នរន្ដរភពៃនតំបន់ ិ បត់បង់គ្រមបរកខុជតិ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់មធយម ករេធ្វឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ ើ ករហូរេ្រចះែដលប ផលប៉ះពល់ធំ ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ធំ មចឆជតិ ករហូរេ្រចះែដលប ក្រមត ិ យ រ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លមកពី ធូលីហុយ សំ េឡង នងបញសុ វតថភព ្ហ ិ ិ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 311
 29. 29. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ករខូចខតដល់ទី ែខមក បញ ្ហ ងវបបធម៌ ឬទសករៈ ំ ក ី ករប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ ន ្ល រស់េន ឬទំេនៀមទមប់របស់ ជនជតិេដើម ភគតច ិ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់ធំ ឆ ំ២០០៩ ន ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម Ư. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲŠųБ □ បញ ្ហ ករខូចខតែដលប សមរៈ ភ ្ដ លមកពករដឹក ី មរថយន្ដេទកន់ករ ្ឋ ន ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់មធយម ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករហុយធូ លីេនកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ផលប៉ះពល់មធយម សំ េលងរ ំខនេនកនុងអំឡុងេពល ងសង ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លឱយកខ្វកដល់្របភពទឹក ់ ផលប៉ះពល់មធយម បញែដលប ្ហ េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ករខូចខតដល់ចបរដំ ំ ឬេឈហូបែផ្ល ើ របស់្របជពលរដ្ឋ ករខូចខតដល់ដីកសិកមមរយៈេពលខ្លី ករខូចខតដល់ទឹកេ្រប្របស់របស់្របជ ើ ពលរដ្ឋ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ចូរេរៀប ប់ថេតើគេ្រមងមនផលប៉ះពល់លេទេលើបរ ិ ថ នអ្វីខះ ? ្អ ្ល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 312
 30. 30. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ư ЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜ĕ □ បញ ្ហ ករចំ វធនករបនធូរបនថយ ិ ថ បន យ ករេ្រប្របស់ ើ ១. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រេ្រគងករគេ្រមង ្ល ្ដ ២. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយកនុងករ ្ល ្ដ ៣. អនុ អនក ថ បន ទទួលខុស្រតូវ ករេ្រប្របស់ ើ ផលប៉ះពល់េនសល់បនប់ ទ ពបនធូរបនថយ (ធំ មធយម គន) ម ី ទភព ិ (ខពស់ មធយម ទប) េយបល់េផ ងៗ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយេនកនុងករេ្រប្របស់ ឬករែថទំគេ្រមង ្ល ្ដ ើ ងសង់គេ្រមង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 313
 31. 31. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̉ ЯĩĕŁũ″ņŢĕĠũЋ⅜ĕ □ េតអខះ? ើ ី្វ ្ល េតអ្វខ្លះែដល្រតូវេធ្វករ ម ន? ី ី ី េតេនកែន្លង ើ េតទកែន្លង ី ី ? ្រតូវ ម ន? េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េ យរេបៀប ? េត្រតូវ ម នេ យរេបៀប ី េនេពល ? េតេពល ី ? ្រតូវេធ្វករ ម ន? ី េ េតនរ ី យអនក ? ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន? 314
 32. 32. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņ˝Ė₣ŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ Ŋ □ О ល.រ េឈះ ម ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 315
 33. 33. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៩ Ю₤ş˝ŚБŪĠŁ₤ ₤ʼnБĮБ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ ċ ċ ˝). ŁũĠũЋŗŎΒеĮБÐЮŪŌ₣ Š). ЮijЧĕũ₧ď˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс? ċ ų បុគគល មក់ែដលជកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីស្រមប់លំេន ្ឋ ន ស្រមប់ពណជជកមម ន ធ ្ល ិ ៏ ឬស្រមប់កសិកមមនេពលបចចុបបននេនះ (េទះបជពួកេគពុំមនប្លងកមមសិទដីធី្លកេ ់ ី ិធ យ) បនទទួលរងនូវករប៉ះ ពល់ មនន័យថ ដធរបស់ពួកេគ្រតូវបនេ្រប្របស់ស្រមប់គេ្រមង។ ី ី្ល ើ Ð). ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБ˝₣Łũ◦◦УŲĮњijхŌĕ ċ ċ ų ĖО កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ទងអស់ មនសិទិកុ ងករ ធ ្ល ំ ធ ន ទទួលបននូវព័តមនយងេពញេលញអំពីសំេណគេ្រមង នងអំពីសំណងទូទត់ស្រមប់ករបត់បង់ ឬករខូច ៌ ៉ ើ ិ ខតនន។ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីទងអស់ មនសិទិដឹងអំពីនីតិវធីត ៉ និងអនុវត្ដនីតិវធីត ៉ ធ ្ល ំ ធ ិ ិ េនះេ þ). យគនបង់្របក់។ ម ŁũĠũЋČÐřБĊБ ų ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚЮĉόŏÐЮŪŌ₣ Ć ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចេសនើសុំេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីកុ ងករបរចគដីធី្ល និង្រពទយ ក ធ ្ល ន ិ ច សមបត្ដបន្ដិចបន្ដួចេ ិ ក ធ យសម័្រគចិតេទឱយគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ដ ិ េ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគដីធីេលើសពីចំនួន៥%ៃនៃផទដី ្ល ើ ិ ច ដុះ(ឬផលិ តកមម)សរុបរបស់ខួ នេឡើយ។ ្រកុម្របឹក ឃុំ ំ ្ល សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលមនតៃម្លេលើស ក ិធ ើ ិ ច ិ ិ ពចំនួន៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ី ើ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដធី្ល មនសិទបដេសធកនុងករបរចគេ ី ិធ ិធ ិ ិ ច ឃុំ សងត់ ចទទួលយកករបរចគដធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិ ក ី ិ ច មួយបន លុ ះ្រ យសម័្រគចត។ ្រកុម្របក ឹ ិ ្ដ ែតកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ិធ ្របស់ដីធី្ល បនចុះហតថេលខ ឬផ្ដតេមៃដេដើមបបញក់ថ ពួកេគបនយល់្រពមបរចគ។ ្របសិនេបើកមមសិទិករ ជ ធ ិ ី ិ ច ្ល ិ ច ្ល ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបរចគដីធីេ យសម័្រគចិត្ដ ពួកេគមន្រតូវបនេសនើសុំឱយបង់្របក់ែដលជទុនចូ លរួម ិ របស់មូល ្ឋ នស្រមប់គេ្រមងេទៀតេនះេទ។ ₣). ₤Њ◦Њ˝₣Łũ◦◦УŲ₤е‗₣◦РĈijс ċ ĖО ្របសិនេប្រកុម្របក ឃុំ សងត់យកដីធឯកជន ក ើ ឹ ី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិបន្ដិចបន្ដួចេ មួយស្រមប់គេ្រមង (េលើ កែលងែតករបរចគដធី្ល ី ិ ច យសម័្រគចិត) ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវែតផ្ដល់សំណងចំេពះករបត់បង់ដីធី្ល នង ្ដ ក ិ ្រទពយសមបត្ដិ ឬករខូចខត្រទពយសមបត្ដិនន ែដលមនេនេលើដីធីទងេនះ េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ល ំ ធ េ្រប្របស់ដីធីេនះវញ។ ្ល ិ ើ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មនមនសិទិកុ ងករដកយកដីធីឯកជនស្រមប់គេ្រមងេឡើយ ្របសិនេបើករដក ក ធ ន ្ល ិ យកដធេនះប ី ី្ល ្ល ្ដ លឱយផទះសំ ែបងរបស់្របជពលរដ្ឋ ឬអគរពណជជកមម ្រតូវបនរុះេរេចញ ឬបំផញ។ ិ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 316
 34. 34. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ចំេពះដកសិកមម្រតូវែតសងមកវញ េ ី ិ យដេផ ងេទៀតែដលមនតៃម្លជ្របក់េសមើគ ឬក៏េសមើនងតៃម្លដី ន ី ឹ នង្រទពយសមបត្ដែដលមនេនេលើដធេនះ។ ្របសិនេបមនដំ ី ី្ល ិ ិ ើ ធ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិ្របមូលផលដំ ធ ្ល ្របសិនេបើសំណងជ ឆ ំ២០០៩ ន ំ្របចំរដូវេផ ងៗ ែដលកំពុង ដុះេនេលើដីេនះ ំ ំទងេនះ មុនករចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ ំ ច់្របក់ តៃម្លសំណងេនះ គជតៃម្លៃនករទិញដីែដលមនទំហំៃផទដី និងគុណ ឺ ភពដី ្រប ក់្របែហលេទនឹងដីធីែដលបនបត់បង់េនះ (គតគូរ ្ល ិ ្របស់ដីធី្ល េ យគនករកត់កងស្រមប់ពនធ ម ងពីទី ំ ងដី ជជតិដី នងក ្ដ ែដលជប់ ំ ី ិ ទក់ទងេផ ងៗេទៀត)។ ចំនួនតៃម្លសំណងយងេពញេលញ្រតូវបនទូទត់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ៉ ធ ្របសិនេបដំ ើ រ ៃថ្លឈួល ឬៃថ្លរដ្ឋបលេផ ងៗេឡយ។ ន ើ ក ំទងេនះ្រតូវបនខូចខត ឬបំផញ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមម ំ ្ល ឹ សិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធនូវតៃម្លដំ ី ី្ល ិធ ើ ំែដលបនខូចខតទំងេនះ។ ្របសិនេបើេដើមេឈនន្រតូវបនបំផញ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ្ល ក ធ ើ ្ល ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីនូវតៃម្លេដើមេឈទងេនះ។ ើ ំ  ដធែដលបត់បង់បេ ្ដ ះ សនន ី ី្ល មនមនដីធី្ល ិ ច្រតូវបនដកយកជបេ េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមងេឡយ ើ យ្រសម័គចិត្ដ រ ងកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល និង ធ អនកទទួលករ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុ ស្រតូវកនុងករជួសជុ លករខូ ចខតទំងេនះេឡើងវញ ិ មុនេពល្របគល់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីវញ។ ធ ្ល ិ  ករបត់បង់្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ិ អចលន្រទពយេផ ងៗេទៀតេ្រកពដីធី្ល(ដូចជរបង) ែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត ករជួសជុល( ី ថ បន) ្រទពយសមបត្ដិទងេនះេឡើងវញ ្រតូវេធ្វើករចរចជមួយនឹងកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ំ ិ េហើយបនប់មក្រតូវបញចូ លេទជែផនកមួយៃនកិចសនយរបស់គេ្រមង ទ ច  នតវធៃនករត ៉ ី ិ ិ ី កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ េ មក់ែដលមន ន ងសង់។ រមមណថ ខ្លួនមន្រតូវបនេគ្រប្រពត្ដ ៍ ិ ឹ យយុតិ្ដធម៌ ឬមន្រតូវបនផ្ដល់សំណងឱយបន្រគប់ចំនួន ចំេពះដីធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ ន ្ល ិ ិ ចេធ្វករត ៉ េ ើ ែដលបនបត់បង់ ឬខូ ចខត េចសងត់។ ក យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រេទេមឃុំ ៍ ្របសិនេបើករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ិ ះ្រ យ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ធ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ិធ ើ ចេធ្វើករ ត ៉ េទ្រកុមស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះឃុំ សងត់េនះ។ ្ឌ ក ត ៉ េទអភបលេខត្ដ ្រកុង េ ិ ត ៉ េ យផល់មត់ ឬជ ទ យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រ។ ៍ យលកខណអក រេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ែដលសថិតេនកនុងអគគ ៍ ិ នយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួ ងម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ៃផទ ្រកុងភនេពញ។ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នឹងេធ្វើករ ំ ិ 317
 35. 35. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ស្រមបស្រមួលេដើមបេ ី េនលំ ែខមក ះ្រ ឆ ំ២០០៩ ន យបញេនះ។ ្ហ ប់ថក់នីមយៗ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិទទួលនូវករេឆ្លើយតបជ ន ួ ធ ្ល ធ យលកខណអក រវញ េនកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនប់ពករ ៍ ទ ិ ី ក់ពកយត ៉ ។ កមមសិទិករ ឬេភគីឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចំបច់បង់្របក់កុ ងករត ៉ េនកនុងនីតិវធីៃនករត ៉ េនះេទ។ ធ ្ល ិ ន ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 318
 36. 36. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ េឈះម្រន្ដទទួលបនទុកកនុងករេធ្វរបយករណ ៖ ម ៍ ី ើ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ។ ី ី្ល ើ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិែដលប៉ះពល់ ៌ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ទំហំៃផទដីែដល្រតូវទូទត់សំណង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ សរុបៃផទដែដលបត់បង់ ី 319
 37. 37. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច ឆ ំ២០០៩ ន យសម័្រគចិត្ដ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដល្រតូវទូទត់សំណង សរុបតៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបត់បង់ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч ឯក          រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល កច្រពមេ្រព ងស្ដីពលទធកមមដីធី្ល ិ ច ី ករគណនតៃម្លសំណង នងករទូទត់សំណង ិ បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិត្ដ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចចលទធកមម សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វអេងកតដីធី្ល ម ើ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 320
 38. 38. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.Ư ″Ŭ₣Ų◦ċ˝ņŊřБĊųБ េលខកូដ េលើែផនទី េឈះកមមសិទករ ម ធិ ឬេភគី ៃផទដែដល ី បត់បង់ ៃផទដសរុប ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ %ដែដល ី ្រតូវបត់បង់ ដំ ្របចំ ំ ឆែដលមន នំ កលបរេចឆទ ិ ្របមូលផល ចំននេដមេឈែដល្រតូវបំផញ ួ ្ល ើ ើ េឈហូបែផ្ល ើ ៃ្រពេឈើ ្រទពយធនេផ ងៗ ែដល្រតូវបត់បង់ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗែដល្រតូវបត់បង់ 321
 39. 39. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ư ˝ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ៖ ម េភទ ៖ យុ ៖ េលខអត្ដសញណប័ណ ៖ ញ ្ណ មុខរបរ ៖ សយ ្ឋ ន ៖ ករពពណនអំពដីធែដល្រតូវបនេ្រប្របស់េ ៌ ិ ី ី្ល ើ យគេ្រមង ៃផទដែដលបនបត់បង់ ៖ ី េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ ដំ ំ្របចំឆែដលកំពុង នំ ដុះេនេលើដីបចចុបបនន ៖ ំ េដមេឈែដល្រតូវបំផញ ្ល ើ ើ កលបរេចឆទករ្របមូលផលបនប់ ៖ ទ ិ ្របេភទ ចំនន ួ េដមេឈហូបែផ្ល ើ ើ េដមេឈស្រមប់ជចំណល ឬ ូ ើ ើ ផគតផគងជីវភព្រគួ ់ ់ រ េដមេ ន ត ើ េដមេឈធមមជតិ ើ ើ ពពណន្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបត់បង់ ឬ្រតូវរុះេរេចញ កនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ៌ ិ ើ ពពណនអំពីផលប៉ះពល់បេ ៌ ិ ្ដ ះ ដធីែដល្រតូវេធ្វើករទូទត់សងវញ ី ្ល ិ សននៃនករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ កមមសិទិករឬេភគីបចចុបបនន ធ ៃផទដី ៖ េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ កលបរេចឆទៃនករេផទរដធី្លសំណងេទឱយកមមសិទករឬេភគី ី ិ ិធ ្របេភទសំ ណងទូទត់េផ ងៗេទៀតែដល្រតូវផ្ដល់មុនេពលករអនុវត្ដគេ្រមងចប់េផ្ដើម ៖ ករងរែដល្រតូវអនុវត្ដេ យអនកទទួលករេដើមបទូទត់សងករខូចខត្រទពយសមបត្ដិែដលមន្រ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ប់ ៖ 322
 40. 40. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ₤е‗₣◦РĈijсďŪģ˝сņНĕ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ល.រ ករបរយយ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក តៃម្លសរុប សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ₤е‗₣◦РĈijсďŪ◦Įŏ₤ņġijŚЊ˝₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷijŚ˝ЊşĆ₤ĕŜ (ĠĜĠсĮБĠŃĆ ĠсŁũ⅜₣₤₣с) ĖО Ā ល.រ ករបរយយ ិ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ឯក ចំនន ួ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝◦◦УŲũ₣ŁũĠлйĵŲс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 323
 41. 41. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̉ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ŁũÐ‗Ĝijаņų₤е‗₣ ĕЊ₣Łũ◦РĈijс₤е‗₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ម ៃផទដីែដលបត់បង់ (គិតជែម៉្រតកេរ) ្របេភទដែដលបត់បង់ ី តៃម្លដី និង្រទពយសមបត្ដិននេនេលើដីេនះ ៖ ក). សំ ណងទូទត់ជ្របក់មនកចលទធកមម ុ ិ ច ល.រ ករបរយយ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ ខ). សំ ណងទូទត់ជ្រទពយសមបត្ដកុ ងអំឡុងេពលអនុវត្ដកចសនយ (បនប់ពបញច ប់ករ ទ ិ ន ិ ច ី ល.រ តៃម្លសរុប ករបរយយ ិ ឯក ងសង់) ចំនន ួ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ មូល ្ឋ នៃនករកំណត់តៃម្ល ៖ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... កលបរេចឆទ្របជុំរបស់គណៈកមមករកំណត់ៃថ្លដី ិ អនកចូ លរួម្របជុំ (ភប់មកជមួយនូវបញជ ី វត្ដមន នងកំណត់េហតុ) ជ ិ កលបរេចឆទៃនករយល់្រពមេទេលើៃថ្លសំណងរបស់អនកប៉ះពល់ ិ គណៈកមមករសូ មបញក់ថ ករទូទត់សំណងេនះ ្រតូវបនេធ្វេឡងយង្រតម្រតូវ នងេពញេលញ េទ ជ ៉ ើ ើ ឹ ិ ៃថ្លដីែដលបនឯកភពគ ចំេពះអនកែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ ៖ ន េឈះសមជកគណៈកមមករ ម ិ ហតថេលខ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម កលបរេចឆទ ិ 324
 42. 42. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝ĠũЋČÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijόŏÐЮŪŌ₣ Ŋ Ć Ś េ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបនយល់្រពមបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមង ធ ្ល ្ល ិ ច ្ដ យ ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមង់េនះ។ ករបរចគេនះ គជករសម័្រគចិត។ ្របសិនេបើកមមសិទិធករ ិ ច ឺ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចង់បរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមងេទ គត់្រតូវបដិេសធកនុងករ ្ល ិ ្ល ិ ច ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេហើយ្រតូវេសនើសុំស្រមប់សំណងទូទត់។ ល.រ េឈះ ម ភូមិ មុខរបរ េលខកូដេលើ ែផនទអេងកតដធ្លី ី ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ៃផទដែដល ី បត់បង់ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗែដលបត់បង់ ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ 325
 43. 43. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̀ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆ ĠсņНĕЮĮŲČĠсЮĩŚЧņ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ សកមមភព កលបរេចឆទេ្រគង ិ មេធយបយេផទ ងផត់ ទ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 326
 44. 44. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.́ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆС Ų˝Ė₣˝ЊşĆ₤ĕŜ О អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្ដសកមមភពននខងេ្រកមេនះ ែដលជែផនកមួយៃនកិចសនយ េដមបេធ្វើករទូទត់ ច ើ ី សងឱយេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត្រទពយសមបត្ដិ និងេដើមបជួសជុល ធ ្ល ី េឡើងវញនូវករខូចខតបេ ិ ទកែន្លង ី ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុ វត្ដគេ្រមង។ ពពណនអំពករបត់បង់ ឬខូចខត ៌ ិ ី ករងរែដល្រតូវេធ្វេ ើ យអនកទទួលករ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 327
 45. 45. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៨ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņЮĊſЧΒЮ₣˛ijřБĊųБ Ŋ ល.រ េឈះ ម ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 328
 46. 46. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៩ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чĠ ũЋČÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚ Ć េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី។ ្ល កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដែដលផលប៉ះពល់ ៌ ី ិ ិ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដសរុប តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ឯក      រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ម យសម័្រគចិត្ដ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 329
 47. 47. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤НŷijŚЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś េខត្ដ ៖ ្រសុក ៖ ឃុំ ៖ េលខកូដឃុំ ៖ ចំននភូមមនជនជតេដមភគតចែដលពក់ពននងគេ្រមង ៖ ួ ័ ធ ឹ ិ ិ ើ ិ េឈះ្រកុមជនជតិ ៖ ម េឈះគេ្រមង ៖ ម ំ ១. ករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច ី ិ ើ ិ ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតេយបល់ នងលទធផលៃនករ ិ ិ ី ិ ិ ិ ្របជុំ មភូមនីមយៗ ៖............................................................................................................... ិ ួ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ២. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ំ នងទកែន្លងៃនករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងេនះ ិ ី ី បនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ំ ៣. េតករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច មនបកែ្របជភ ើ ី ិ ើ ិ ជតេដមភគតច ិ ើ ិ ចយល់បន នងេ្រប្របស់វធី ិ ិ ើ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ែដលជន មញញ ៗែដរឬេទ? បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ំ ិ ៤. ករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមង ិ ើ ិ ី ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពីកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ ិ ិ ិ ្របជុំេនះ ៖ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 330
 48. 48. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ៥. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ែខមក ំ ិ នងទកែន្លងៃនករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពី ិ ី ិ ើ ិ េ្រគងករគេ្រមងបនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ ឆ ំ២០០៩ ន បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពីមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ក

×