៣-កិច្ចលទ្ធកម្ម និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា

3,734 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
198
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

៣-កិច្ចលទ្ធកម្ម និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា

 1. 1. ĄеĮР˝◦Бư ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ
 2. 2. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ĄеĮР˝◦Бư ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ ư.ơ. Ю₤ş˝ŚБЮĩŚЧņşеЮĵй˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ ករអនុវត្ដគេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់មនន័យថ គជដំេណរករែ្របកយគេ្រមងមួយឱយេចញជលទធ ក ្ល ិ ឺ ើ ផលពត្របកដ។ េនកនុង្របព័នធក ិ ័ ងែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹងអនុមតគេ្រមង ក ក ិ អភវឌ ន៍ននេនកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់កនឹងវភជន៍មូលនិធិឃុំ សងត់ដល់ ក ក ៏ ក ិ ិ ិ ិ គេ្រមងទំងេនះផងែដរ មរយៈគេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់ េដមបែ្របកយគេ្រមងទំងេនះ ឱយេទ នំ ក ្ល ិ ើ ី ជលទធផលពិត្របកដស្រមប់បេ្រមផល្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងឃុំ សងត់ទងេនះ។ ក ំ ើ ករអនុវត្ដគេ្រមង មន៣ដំ ក់កល ៖ řе₧˝сŁŲ◦Бơ ៖ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ករេរៀបចំគេ្រមងបនពពណនេនកនុងជំពូកទ២ៃនេសៀវេភែណនំេនះ។ ៌ ិ ី řе₧˝сŁŲ◦БƯ ៖ ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ កចចលទធកមមមនន័យថ ជករេ្រជើសេរសអនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផង់ និងករចុះ ់ គ ិ ើ កចសនយចបស់ ិ ច ស់មយអំពីករងរែដលពួកេគ្រតូវេធ្វើ េពលេវ ួ េផ ងៗេទៀត។ លទធផលៃនដំេណរករលទធកមម គឺជឯក ើ ែដល្រតូវអនុវត្ដ តៃម្ល នងល័កខខណចំបច់ ័ ្ឌ ិ រៃនកចសនយមួយែដលមនចុះហតថេលខេ ិ ច េមឃុំ េចសងត់ នងអនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផង។ ក ់ គ ់ ិ ្របស់ ថ វ កឃុំ សង ត់ែផនក អភិវ ឌ ន៍ ្រតូ វ ែតមនឯក ក ិ ចំ យេប រេយង បុេរ្របទន)។ ល់ករចំ យ យទំងអស់ែដលេ្របើ មួយ ភ ប់ម កជមួយ (េលើ ក ែលងែតករ ជ řе₧˝сŁŲ◦Бư ៖ ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ បនប់ពីដំេណរករលទធកមមចប់សព្វ្រគប់ អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផង្រតូវអនុវត្ដកិចច ទ ់ គ ់ ើ សនយ។ េមឃុំ េចសងត់ និងអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស នងទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ ក ឹ អនុវត្ដកិចសនយ កនុងករេ ច ះ្រ យបញទំង ្ហ ម ន្រតួតពិនិតយេលើករ យែដលេកើតេឡងេនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដ និងកនុងករអនុមត ័ ើ ករទូទត់ ដល់អនកទទួលករ។ សកមមភពទំងេនះនង្រតូវបន្ដរហូ តដល់ចុងបញច ប់ៃនអំឡុងេពលែថទំ ចំេពះ ឹ កិចចសនយករងរ ឬរហូ តដល់ េស កមម្រតូវបនផ្ដល់ចប់សព្វ្រគប់ និងករទូ ទត់្រតូវបនេធ្វើេឡើងចប់សព្វ្រគប់ ចំេពះកិចសនយេស កមម។ ច ư.ơ.ơ. ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ˝). ЮýŲŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊ ដំេណរករលទធកមម មនេគលករណចំបង៣យងែដល្រតូវអនុវត្ដ គឺ ៖ ៍ ៉ ើ  លទធកមមករងរ ងសង់ ករផគតផគងសមរៈ និងករផ្ដល់េស កមម ្រតូវអនុវត្ដកុ ងលកខណៈមួយែដល ់ ់ ភ ន មនតមភព និងសន សំៃចបំផុត ្ល ំ មែដល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ចេធ្វេទបនេ ើ យធនគុណភព 138
 3. 3. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ  ែខមក អនកផគតផង់ នងអនកទទួលករ្រតូវបនផ្ដល់ឱកសេសមើៗគ េដមបចូលរួមេនកនុងដំេណរករេដញៃថ្ល ់ គ ន ើ ី ិ ើ េ្រកមល័កខខណ្រតឹម្រតូវ នងេសមើភព ័ ្ឌ ិ  លទធផលៃនករេដញៃថ្ល ្រតូវផ ព្វផ យជ ijŌļĮ មន ų មនន័យថ នតិវធីទង ំ ី ិ រៈសំ ខន់ខង ្ល ំ យ្រតូវបនេគេធ្វើ ធរណៈ។ ្ល ស់េនកនុង្របព័ន្រគប់្រគងែបបវមជឈករ។ តមភពមន្រគន់ែត ធ ិ ិ ម្រតម្រតូវទំងអស់បុេ ៉ ឹ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ដ មនន័យសំ ខន់ជងេនះ េទេទៀតេនះ គ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ចេមលេឃើញ និងដឹងពិត្របកដថ នីតិវធីទង ំ ិ ឺ ើ នងេធ្វើ ិ ឆ ំ២០០៩ ន មយង្រតឹម្រតូវ។ ៉ ករ្រ ័ ្ល យបំភ្លអំពីអតថនយពកយតមភព ៖ អនកបណះប ឺ ុ ្ដ យេនះ្រតូវបនេគរព ្ដ ល្រតូវកន់ែពងព័រសឺែឡនមួយ េហើយ សួ រសិកកមថ េតទកេនកនុងែពងមនសភពល្អក់ ឬថ។ សិកកមមន ខ ្ល ខ ើ ឹ ិ ចេមលេឃើញទឹកេនកនុងែពងបន ើ ្ល ទ េឡយ ដូេចនះពួកេគមនដងថ ទកេនកនុងែពងមនសភពល្អក់ ឬថេឡយ។ បនប់មកអនកបណះប ើ ើ ិ ឹ ឹ ុ ្ដ ្ដ ល្រតូវ កន់ែកវមួយ (ែកវចរៃណ) ែដលមនទកថេឈ្វង។ ទកេនះ គដូចទឹកេនកនុងែពងមុនអញច ឹ ង ប៉ុែន្ដេលើកេនះ ឹ ្ល ឹ ឺ សិកកម ខ ចេមលេឃើញចបស់ថ ទឹកេនះថេឈ្វង។ ្ល ើ លុ យែដល្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ចយ យ គជលុ យែដលបនមកពី្របជពលរដ្ឋកុ ងឃុំ សងត់។ ដូេចនះ ក ន ក ឺ ្របជពលរដ្ឋមនសិទិធកុ ងករដឹងឮ នូវអ្វីៗែដល្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់េធ្វើ នងករចំ ន ក ិ យននរបស់្រកុម្របឹក ។ ្របសិនេបេយងអនុវត្ដនតវធីលទធកមមែដលេនេពល្របជុំេបកសំ េណេដញៃថ្ល មនែតគណៈកមមករលទធកមម៣រូប ើ ើ ើ ើ ី ិ ិ ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលចូ លរួមេបកសំ េណេដញៃថ្ល េហយសេ្រមចផ្ដល់កចសនយឱយេទអនកទទួលករមក់ែដលមនតៃម្ល ន ើ ើ ើ ិ ច ៃនករេដញៃថ្លទបជងេគ។ លទធផលៃនករេដញៃថ្លេនះ មនបនផ ព្វផ យជ ិ ដូចគេទនឹងតៃម្លែដលអនុវត្ដ ន កនុងករណេនះ គនអនក ម ី មនតិវធីលទធកមម ែដលមនករចូលរួម នងផ ព្វផ យជ ី ិ ិ ធរណៈែដរ។ ប៉ុែន្ដ មក់បនដឹងថ េតើមូលេហតុអីែដល្រតូវេ្រជើសេរសអនកទទួលករេនះ េហើយមូលេហតុ ន ្វ ើ អ្វែដលមនេ្រជើសេរសអនកទទួលករដៃទេផ ងេទៀត។ គនអនក ម ី ិ ើ ម ្ល ជងេគែមន ឬមនែមន ដូេចនះករណេនះគនតមភពេទ។ ី ិ Š). ធរណៈេទ។ តៃម្លេនះ នង ឹ មក់ដឹងេទថ េតតៃម្លេនះជតៃម្លែដលេថក ន ើ ŪĠЮķ◦Ų◦ċ˝ņŊ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់នឹងអនុ វត្ដកចចលទធកមមចំនួនប្របេភទសំ ខន់ៗ គឺលទធកមមករងរ ក ឹ ិ ី ងសង់ លទធកមម ករងរេស កមម និងលទធកមមសមរៈ ឬទំនិញ។ លទធផលៃនករេធ្វើលទធកមម គឺជកិចចសនយ ដូចជ ៖ ភ ច ងសង់ គឺកិចសនយករងរ ងសង់  លទធផលៃនលទធកមមករងរ  លទធផលៃនលទធកមមករងរេស កមម គឺកិចចសនយករងរេស កមម  ១). លទធផលៃនលទធកមមសមរៈ ឬទំនិញ គឺកិចចសនយទិញសមរៈ ឬទំនិញ (ឬករបញទិញ)។ ភ ភ ជ លទធកមមករងរ ងសង់ គឺស្រមប់ករ នន។ ជួនកលកិចសនយករងរ ច ងសង់ ករជួសជុ ល ឬករែថទំេហ ្ឋ រចនសមពនធ ឬអគរ ័ ងសង់ ក៏ ចរួមបញចូ លផងែដរនូវករផគតផងសមរៈបរករែដល្រតូវបំពក់ ់ គ ់ ភ ិ ខ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 139
 4. 4. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក េទនងលទធផលៃនកចសនយ (ឧទហរណ ករ ៍ ឹ ិ ច តុ េកអី កនុងថក់េរៀន)។ កិចសនយករងរ ន ច ២). ងសង់ ងសង់្រតូវអនុវត្ដេ ឆ ំ២០០៩ ន េរៀនមួយ នងករផគតផគងេ្រគ ងសងរម ដូចជ ់ ់ ្ហ ឹ ិ យ អនកទទួលករករងរ ងសង់។ លទធកមមករងរេស កមម គស្រមប់ផល់េស កមមនន។ កិចសនយករងរេស កមមេនះ ចមនសកមម ្ដ ច ឺ ភពនន ដូចជ ករអប់រ ំនិងបណះប ុ ្ដ ្ដ ល ករេរៀបចំ្រកុមសហគមន៍ នងករផ្ដល់េស ែផនកកសិកមមជេដើម។ ិ កចសនយស្រមប់ករងរេធ្វអេងកត នងេរៀបចំេ្រគងករស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពននន គឺជកចសនយ ័ ធ ិ ច ើ ិ ិ ច ករងរេស កមមផងែដរ(េស កមម្របេភទេនះេ េ យអនកទទួលករផ្ដល់េស កមម។ កចសនយករងរេស កមម ិ ច បរករនន នងករ ិ ខ ិ ងសង់តូច េស កមមេនះសេ្រមចបននូ វទិសេ េ ថ េស វស្វកមម)។ កចសនយករងរេស កមម្រតូវបនអនុវត្ដ ិ ិ ច ច រួមបញចូ លទំងករផគតផងទំនិញ ឬសមរៈ ់ គ ់ ភ ច ែដលបេ្រមឱយសកមមភពៃនេស កមមទងេនះ នងរួមចំែណកេដមបឱយ ំ ើ ី ើ ិ របស់ខួ ន។ កចសនយេស កមម្រតូវេធ្វើលទធកមម្របកបេ ្ល ិ ច យករ្របកួត្របែជង យេផតជសំ ខន់េទេលើតៃម្លេដញៃថ្លសរុប។ ្ដ ឧទហរណ ៖ ៍  គេ្រមងអកខរកមម រួមមនករបេ្រង ន ឯក  គេ្រមងចញចឹម្រតីជលកខណៈ្រគួ ិ របេ្រង ន ករេខៀន និងសមរៈស្រមប់បេ្រង ននន។ ្ដ ភ រ រួមមនករេរៀបចំ្រកុម ករបណះប ុ ្ដ ្ដ ល ករ ្ដ រឬជក្រសះ ី ស្រមប់ចញចឹម្រតី ករផ្ដល់សមរៈឬទំនញ(ចំណ្រតី ពូជបែន្ល ចបកប់) នងករចុះគំ្រទបេចចកេទស ភ ិ ិ ី ិ ជ្របចំដល់្រគួ ៣). រកសិករេគលេ ។ លទធកមមសមរៈ ឬទំនញ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករទិញទំនិញ ឬសមរៈបរករនន។ អនកផគតផគង់ ភ ភ ់ ិ ិ ខ ៉ សមរៈ មនចំបច់េធ្វើករងរអ្វីេ្រចើនេទ គ្រគន់ែតផគតផងទំនិញ ឬសមរៈដល់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់បុេ ភ ់ គ ់ ភ ក ិ ឺ ្ណ ះ។ េន េពលែដលទំនិញ ឬសមរៈ្រតូវបន្របគល់ជូនរួច ល់េហើយ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវេធ្វើករទូទត់ជូនអនក ភ ក ផគតផងសមរៈ េហើយករបញទិញ្រតូវបនបញច ប់្រតឹមេនះ។ ្របសិនេបើមនសកមមភព ់ គ ់ ភ ជ មួយែដលអនកផគងផង់ ់ គ ទ ភ ់ គ ់ួ ក សមរៈ្រតូវេធ្វើ បនប់ពសមរៈ្រតូវបនផគតផងរចេហើយេនះ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវេធ្វកចសនយករងរ ឬ ភ ី ើ ិ ច កចសនយផ្ដល់េស កមមជមួយអនកផគតផង។ ់ គ ់ ិ ច Ð). ŷЋĊБ⅜ū₤ŚŲ◦ċ˝ņŊ ជទូេទមនវធី ិ 1. ករេដញៃថ្ល េ ចំ ជចំ ្រស្ដ ៣យងស្រមប់កចចលទធកមម ៖ ៉ ិ យ្របកួ ត ្របែជងជចំ ហ ៖ វ ធី ិ យមូលធនេលើករងរអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន េ ិ យចរន្ដេលើករងរអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ិ មនទំហំទឹក្របក់ចប់ពី២ 2. ករសទ ង់ត ៃម្លកុ ន ង្រសុ ក ៖ វ ធី ិ ចំ នេរៀលេឡងេទ។ ើ េរៀល។ យមនគិតពីទំហំទឹក្របក់ នងស្រមប់កិចចសនយ ិ ិ នងកិចចសនយស្រមប់សកមមភពេផ ងេទៀតែដល ិ ្រស្ដ េនះ្រតូ វ អនុ វ ត្ដ ចំ េពះសកមម ភ ពអភិវ ឌ ន៍មូ ល ្ឋ នែដលជ យចរន្ដ េហយមនទំហំទក្របក់តិចជង២ ើ ឹ ែដលជចំ ្រស្ដ េនះ្រតូ វ អនុ វ ត្ដ ស ្រមប់កិ ចច ស នយែដលជ នេរៀល និងេ្រកពសកមមភពអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ិ ី យមូលធនេហើយមនទំហំទឹក្របក់ចប់ពី៤០០.០០០េរៀល ដល់ទបជង២ 3. ករទិញផ ល់ ឬករចុះកិចចសនយផ ល់ (ករចរចៃថ្លផល់ ) ៖ វធី ទ ទ ទ ិ ករណពិេសស េហើយ្រតូវមនភស្ដុ ី ង និងឯក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រចបស់ ន ្រស្ដេនះ្រតូវអនុ វត្ដចំេពះែត ញ ស់ែដលមនករអនុញតពីអភបល ិ 140
 5. 5. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ េខត្ដ ្រកុងជមុន េនេពលែដលមន ិ ែខមក ចអនុ វត្ដវធី ិ ចំណច៣.១០ៃនេសៀវេភែណនំេនះ។ វធី ុ ិ ឆ ំ២០០៩ ន ្រស្ដទងពរខងេលើបន ដូចមនបរយយេន ំ ី ិ ្រស្ដេនះក៏ ចអនុវត្ដបនែដរស្រមប់កចសនយែថទំ ិ ច ជ្របចំ ែដល្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់សេ្រមចចិតផ្ដល់កិចសនយេនះ ឱយេទអងគករសហគមន៍មូល ក ្ដ ច ្ឋ នជអនកអនុ វត្ដ។ ư.ơ.Ư. ijУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ ơ). ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េមឃុំ េចសងត់្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះកិចចលទធកមមករងរ ក ងសង់ លទធកមមសមរៈ ឬទំនិញ នង ភ ិ លទធកមមករងរេស កមម។ េមឃុំ េចសងត់មនតួនទដូចខងេ្រកម ៖ ក ី ងអនក្រតួតពិនតយបេចចកេទស ស្រមប់កចសនយ ំ ិ ច ិ  ែតង  ជ្របធនគណៈកមមករលទធកមម  ធនេលើករេរៀបចំឯក   រេដញៃថ្ល (េ យមនជំនួយពីអកជំនួយបេចចកេទស) ន េរៀបចំករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ្របជុំ យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល និង្របជុំ្របកសលទធផលេដញៃថ្ល ើ ើ ទ េរៀបចំរបយករណេដញៃថ្ល នងព័តមនកិចសនយជូ នអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងបនប់ ៍ ៌ ច ិ ពករេដញៃថ្លរច ួ ី       មលទធផលៃនករ្របជុំេដញៃថ្ល េ្រជសេរសអនកទទួលករ ឬអនកផគតផងេទ ់ គ ់ ើ ើ ឯកភពេលើែផនករករងររបស់អកទទួលករ ន ចុះហតថេលខេលើកិចសនយ ច ម នអនកទទួលករកនុងករអនុវត្ដកិចសនយ (ឬចត់ ច ច េរៀបចំកិច្របជុំគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ចុះហតថេលខេលើ ងអនកេផ ងឱយបំេពញករងរេនះ) ំ ណត្ដេបើក្របក់ ិ េមឃុំ េចសងត់ ចេធ្វ្របតភូកមមភរកចចមយចំនួនឱយេទអនកដៃទបន។ ្របសិនេប្របតភូកមមភរកចច ក ើ ិ ិ ួ ើ ិ ិ េនះ្រតូវបនេធ្វេឡង េមឃុំ េចសងត់្រតូវជូនដំណងដល់អនកពក់ពនធជ ក ័ ើ ើ ឹ Ư). យល័កខណអក រ។ ៍ Ð‗к˝ņŊŁũŲ◦ċ˝ņŊ គណៈកមមករលទធកមមមនតួនទីេរៀបចំឯក ំ ើ ដេណរករលទធកមម។ រេដញៃថ្ល នងផ្ដល់េយបល់ដល់េមឃុំ េចសងត់អំពី ក ិ សមសភពរបស់គណៈកមមករលទធកមមមន ៖  េមឃុំ េចសងត់ ជ្របធន ក  សមជក្រកុម្របក ចំនួន២នក់ ែដលនង្រតូវេ្រជស ិ ើ ឹ ឹ  ងេ ំ យ្រកុម្របឹក ជសមជិក េសម នឃុំ សងត់បំេពញតួនទជេលខធករឱយគណៈកមមករលទធកមម ប៉ុែន្ដគត់មន ចេបះេឆត ក ន ី ិ ិ បនេឡើយ។ េមឃុំ េចសងត់្រតូវអេញជ ើ ញម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួល្រសុកខណ េខត្ដ្រកុងែដល ក ំ ្ឌ ិ ្រតូវបនែតង ងេ ំ យអភបលេខត្ដ ្រកុង េដមបជួយដល់គណៈកមមករលទធកមម។ ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស និង ើ ី ី ំ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 141
 6. 6. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន អនកស្រមបស្រមួល្រសុកខណ េខត្ដ្រកុង ចផ្ដល់េយបល់ដល់គណៈកមមករលទធកមម ប៉ុែន្ដគត់មន ចេបះេឆត ្ឌ ន ិ បនេឡយ។ ើ ư). ņūĕŚБýŪ◦ĠЮşĆ ˝Ю◦₤ е ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស គឺជម្រន្ដីែដលបនេ្រជើសេរសពីមនទីរជំនញជុំវញេខត្ដ ្រកុង និង្រតូវបនែតង ិ ី ំ ើ ង ំ េ យអភបលេខត្ដ ្រកុង េដើមបផ្ដល់េយបល់ដល់គណៈកមមករលទធកមម។ ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទសក៏្រតូវ យករណ ំ ៍ ិ ី ជូនអភបលេខត្ដ ្រកុងផងែដរ ថេតើដំេណរករលទធកមម្រតូវបនអនុវត្ដ្រតឹម្រតូវែដរឬេទ។ ើ ិ ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទសមនតួនទដូចខងេ្រកម ៖ ី ំ ី  ផ្ដល់េយបល់ដល់គណៈកមមករលទធកមមអំពវធី ី ិ ករ យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ើ   ្រស្ដ្រតឹម្រតូវ េដមបអនុវត្ដនតវធីលទធកមម េនមុន ើ ី ី ិ ិ សេងកតដំេណរករេដញៃថ្ល ើ េធ្វរបយករណសេងខបស្ដីពីករេដញៃថ្ល េផញើជូនអភបលេខត្ដ ្រកុង និងចម្លងជូ នឃុំ សងត់។ ៍ ក ើ ិ ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស ី ំ ចផ្ដល់េយបល់ែដលទក់ទង់េទនឹងសំ េណេដញៃថ្ល ើ មួយបន លុ ះ្រ ែត ្ដ មនករេសនើសុំពី្របធនគណៈកមមករលទធកមម។ ្របសិនេបើគណៈកមមករលទធកមមេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិតែដលផទុយ េទនងេគលករណែណនំ ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស្រតូវសរេសរេនកនុងរបយករណេដញៃថ្លថ “ករសេ្រមចចិត្ដ ៍ ំ ៍ ឹ េនះមន្រតឹម្រតូវ ិ មេគលករណែណនំេឡើយ”។ េទះជយង ៍ ៉ ក៏េ យ ម្រន្ដគ្រទបេចចេទសមន្រតូវពយ ី ំ ិ មួយេឡើយ។ េបសិនជ ើ យមបញចុ ះបញចូ លឱយគណៈកមមករលទធកមម ទទួលយក ឬបដិេសធសំ េណេដញៃថ្ល ើ គណៈកមមករលទធកមមេជឿជក់ថ ម្រន្ដគ្រទបេចចកេទសបនពយយមបញចុ ះបញចូ លឱយគណៈកមមករលទធកមម ផ្ដល់ ី ំ ភពលំ េអៀងដល់អនកេដញៃថ្ល មក់ ន េនះគណៈកមមករលទធកមម្រតូវែត យករណេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ៍ ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េ្រពះេនះជបញសំ ខន់ែដលទក់ទងនឹងេរឿងមនមនតមភព នងគណេនយយភព។ ្ហ ្ល ិ ិ ̉). ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ ˝Ю◦₤ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវជួយេមឃុំ េចសងត់ នូវករងរដូចខងេ្រកម ៖ ក  េរៀបចំឯក  ពនិតយែផនករករងររបស់អកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ន ិ  ̣). េរៀបចំឯក រននែដលទក់ទងនឹងករេដញៃថ្ល រកចសនយ ិ ច ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ ˝Ю◦₤ អនក្រតួតពនតយបេចចកេទស្រតូវជួយេមឃុំ េចសងត់ នូវករងរដូចខងេ្រកម ៖ ក ិ ិ   ̀). ្រតួតពនិតយករអនុវត្ដកិចសនយ ច ិ ពនិតយបញក់អំពីបរមណ និងគុ ណភពករងរែដលបនអនុវត្ដ និងេស កមមែដលបនផ្ដល់ ជ ិ ិ ΒĖ˝◦◦УŲŁũŁũİũ⅜₣₤₣с ιΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊ ιΒĖ˝ĩðijсĩ₣с₤Ōũк ð ĸ អនកទទួលករករងរ ងសង់ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងសមរៈ ់ គ ់ ភ ចជឯកត្ដជន ឬជ្រកុមហ៊ុន ឬជភក់ងរ(ដូចជអងគករមនែមនរ ្ឋ ភបល)។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវេដើមបធនថ កិចសនយទំង ន ច ិ ិ ី អស់្រតូវបនអនុវត្ដយង្រតឹម្រតូវ។ អនកទទួលករ ចេធ្វករងរេនះេ ៉ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យខ្លួនឯងផល់ ឬគត់ ចជួលបុគគលិក ទ 142
 7. 7. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ របស់គត់ឱយេធ្វករងរេនះ ឬគត់ ើ ែខមក ចជួលអនកទទួលករបន្ដ ឱយេធ្វែផនក ើ ទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងនូវករងរែដលអនកទទួលករបន្ដេធ្វជំនួសគត់។ ើ ́). ឆ ំ២០០៩ ន មួយៃនករងរេនះ ប៉ុែន្ដគត់្រតូវ ΒĖ˝◦◦УŲŁũĠĕŚ ករចុះកិចសនយបន្ដៃនករងរទំងមូល មន្រតូវបនអនុញតជ ច់ខត។ អនកទទួលករេដើម ចជួល ច ញ ិ អនកទទួលករបន្ដេដើមបឱយអនុវត្ដែផនក ី មួយៃនករងរបន ដ ប មនករយល់្រពមពីមស់គេ្រមង។ អនក ច ច ច ទទួលករបន្ដ្រតូវចុះកិចសនយជមួយអនកទទួលករេដើម មនចុះកិចសនយជមួយមស់ គេ្រមងេទ។ េបអកទទួល ច ើ ន ិ ករបន្ដមនកំហុសឆគង មួយ អនកទទួលករេដើម្រតូវទទួលខុស្រតូវ េដមបធនថ កំហុសទំងេនះ្រតូវបន ើ ី ែកត្រមូវ។ មស់គេ្រមងមន្រតូវេធ្វើករេ ច ិ ចំេពះកិចសនយករងរ ច ះ្រ យបញ ្ហ មួយេ យផល់ជមួយអនកទទួលករបន្ដេឡើយ។ ទ ច ងសង់ អនកទទួលករេដើម ចចុះកិចសនយបន្ដេទអនកទទួលករបន្ដនូវែផនក មួយៃនកិចសនយែដលមនតៃម្លយងេ្រចើនបំផុត្រតឹម ៤០ភគរយៃនតៃម្លកិចសនយ េ ច ៉ ច យមនករយល់្រពម ពមស់គេ្រមងជមុន។ អនកទទួលករបន្ដេនះ្រតូវែតជអនកទទួលករែដលសថិតេនកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ម ី ច ្របេភទសម្រសបេទនងករងរចុះកិចសនយេនះ។ ច ឹ ៨). О Ū˝ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ពុំមនតួនទេ ក ឹ ី េទះបជយង ៉ ី   ក៏េ េ្រជស ើ យផល់ េនកនុងករងរលទធកមម ឬករ្រគប់្រគងកចសនយេឡយ។ ទ ិ ច ើ យ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់មនតួនទសំខន់មយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ ក ួ ឹ ី ងសមជក២នក់ ជសមជកគណៈកមមករលទធកមម ំ ិ ិ ពនតយបញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលមនសិទចូលរួមេដញៃថ្ល។ ម ិ ិ ិធ ករទទួល    ៩). គ ល់បញជ ី េឈះអនកទទួលករ េនះ្រតូវកត់្រ ម របស់្រកុម្របក ឃុំ សងត់។ ក ឹ យងចបស់ េនកនុងកំណត់េហតុកច្របជុំ ៉ ិ ច ន អនុមតយល់្រពមេទេលើអក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស កនុងករណអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស្រតូវបន ័ ី េ្រជើសេរសេចញពីែផនកឯកជន។ ើ ្រតូវ្រតួតពិនិតយេមលេលើករងររបស់េមឃុំ េចសងត់ នង្រតូវពិនិតយថ េតើគត់បនអនុវត្ដសកមម ក ើ ិ ភពននរបស់គេ្រមង្រតឹម្រតូវែដរឬេទ។ ម ន និង យតៃម្លកររកចេ្រមនលទធផល និងផលប៉ះពល់គេ្រមងរបស់ឃុំ សងត់។ ក ី ើ Ð‗к˝ņŊŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងនឹងជួយេមឃុំ េចសងត់ ម នករងររបស់អកទទួលករ។ សមជក ក ន ិ នមយៗ្រតូវបនែតង ី ួ ងេដើមប ី ម នករងរេនែផនកេផ ងៗគ ឬ ម នករងរេនេពលខុសៗគ។ គណៈ ំ ន ន កមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងនឹង្របជុំេនករ ្ឋ ន េដមបពនតយ នងេផទ ងផត់លទធផលៃនករអនុវត្ដកចចសនយជក់ែស្ដង ទ ើ ី ិ ិ ិ ិ េធៀបនងរបយករណរកចេ្រមន ឬបញច ប់កចសនយ នងផ្ដល់េយបល់ដល់េមឃុំ េចសងត់អំពករអនុមតករ ៍ ី ក ័ ឹ ើ ិ ច ិ ី ទូទត់ឱយអនកទទួលករ។ ơƠ). ЮņŁũ ιΒĖ˝ŪÐĠсŪÐ₣Łũİũ (₤ŪŌĠсŁũİũ⅜₣₤₣с) េមករ ចជអនកទទួលករ ឬជអនកបេ្រមករងរឱយអនកទទួលករ។ គត់្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់ ើ ្រគងករងរជក់ែស្ដងេនករ ្ឋ ន (្របសិ នេបជកចសនយករងរ)។ គត់្រតូវមនវត្ដមន្រគប់េពលេវ ើ ិ ច េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ទំង 143
 8. 8. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ អស់ េនេពលែដលករងរទំង ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន យកំពុងដំេណរករ។ អនកទទួលករ្រតូវសរេសរេឈះរបស់េមករេនេលើ ម ើ ំ ែផនករករងររបស់ខួ ន។ េមឃុំ េចសងត់មនសិទកុ ងករឯកភព ឬជទស់ចំេពះបុគគលែដលអនកទទួលករ ្ល ក ិធ ន បនចត់ ơơ). ង នងេសនើសុំឱយេធ្វករផស់បូ រេមករ ្របសិនេបករងររបស់គត់ (េមករ) ពុំមនគុ ណភពល្អ។ ំ ្ល ្ដ ិ ើ ើ Ū˝Оņ₤ŪņĠ₤ŪņФŲЮŠijŚ Ū˝О₣ ĕЊ₣Ū˝Оņ₤ŪņĠ₤ŪņФŲŪ₤О˝ Š‗ Ź អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង នង្រសុក ខណពុំមនតួនទីេ ្ឌ ិ ្រគប់្រគងកិចចសនយេទ។ េទះបីជយង ៉ ក៏េ យផល់េនកនុងករងរលទធកមម នងករ ទ ិ យ ពួកេគមនតួនទីផល់្របឹក នងជួយដល់េមឃុំ េចសងត់ ្ដ ក ិ នង្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ េដើមបឱយដំេណរករលទធកមម ក ិ ី ើ ច្រប្រពតេទបនរលូ ន។ ដូចេនះ អនកស្រមបស្រមួល ឹ ្ដ េខត្ដ ្រកុង និង្រសុក ខណ្រតូវមនករយល់ដឹងអំពីដំេណរករលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចសនយ។ ្ឌ ច ើ ơƯ). О Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕЮŠijŚ Ū˝₣ ť អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងមនតួនទី ដូចខងេ្រកម ៖        ស្រមបស្រមួលអំពីកលបរេចឆទៃនករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្លរបស់ ឃុំ សងត់ ក ិ ើ ម ំ ើ នដេណរករលទធកមម នងករអនុវត្ដកចសនយឃុំ សងត់ ក ិ ិ ច ទទួលរបយករណស្ដីពដំេណរករេដញៃថ្ល នងព័តមនៃនកចសនយ ពេមឃុំ េចសងត់ ៍ ៌ ក ី ើ ិ ិ ច ី សរេសររបយករណ នងផ្ដល់េយបល់ជូនអភបលេខត្ដ ្រកុង អំពដំេណរករលទធកមម នងករអនុវត្ដ ៍ ិ ិ ី ើ ិ កចសនយឃុំ សងត់ ក ិ ច ស្រមបស្រមួលដំេណរករអនុវត្ដកិចសនយឃុំ សងត់ ច ក ើ ្របមូលព័តមន យតៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ ព្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ៌ ន ក ី ជួយឃុំ សងត់កុ ងករេរៀបចំកច្របជុំជមួយអនកផ្ដល់េស កមមេនថក់េខត្ដ្រកុង ឬ្រសុកខណ េដមប ី ក ន ន ្ឌ ើ ិ ច ផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងេស កមម (េបចបច់)។ ើ ំ ơư). О ΒķЊģŲЮŠijŚ Ū˝₣ អភបលេខត្ដ ្រកុងទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ែដល ចេដញៃថ្លបន េដើមប ី ម ិ ចុះកិចសនយជមួយ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់។ វស្វករឯកជនែដលផ្ដល់េស វស្វកមមដល់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក៏ ច ក ក ិ ិ ន ្រតូវចុះេឈះជមួយអភបលេខត្ដ ្រកុងផងែដរ។ អនុ គណៈកមមករ យតៃម្លបុេរលកខណសមបត្ដិអកទទួលករ ម ិ នងផ្ដល់ េយបល់ដល់អភបលេខត្ដ ្រកុងអំពីបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ឹ ិ បញ ្ហ អភបលេខត្ដ ្រកុងមនសិទិធបញឈប់េមឃុំ េចសងត់មនឱយចុះហតថេលខេលើកិចសនយ ្របសិនេបើមន ក ច ិ ិ មួយេកើតេឡើងកនុងដំេណរករលទធកមម េ ើ យេយង មរបយករណេដញៃថ្ល នងបណងត ៉ ននពី ៍ ្ដឹ ិ អនកេដញៃថ្ល។ ្របសិនេបើអភបលេខត្ដ ្រកុងពុំមនករជំទស់េនកនុងរយៈេពល៧ៃថងេធ្វើករងរ បនប់ពីបន ទ ិ ទទួលរបយករណករេដញៃថ្ល េមឃុំ េចសងត់ ចចុះហតថេលខេលើកចសនយបន។ ៍ ក ិ ច ្របសិនេបមនជំេ ើ ះ មួយេកើតមនេឡងរ ងមស់ គេ្រមង នងអនកទទួលករេនកនុងអំឡុងេពល ច ើ ិ ៃនករអនុវត្ដគេ្រមង អភបលេខត្ដ ្រកុង ិ ច្រតូវបនអេញជ ើ ញឱយជួយេ ះ្រ យ។ កនុងករណេនះ អភបលេខត្ដ ្រកុង្រតូវបេងកត្រកុមមួយេដមបសិក ្រ វ្រជវ។ ្រកុមសិក ្រ វ្រជវនង ើ ើ ី ី ិ ឹ េរៀបចំរបយករណជូនអភបលេខត្ដ ្រកុង។ អភបលេខត្ដ ្រកុង ្រតូវសេ្រមច េ យពចរ ៍ េទេលើរបយ ិ ិ ិ ករណរបស់្រកុមសិក ្រ ៍ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស។ វ្រជវ របយករណរបស់អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នងរបយករណរបស់ ៍ ៍ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 144
 9. 9. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ư.ơ.ư. ЮijЧΒ˝₧ΖşЮĊſЧďΒĖ˝◦◦УŲŁũ ιΒĖ˝ĩðijсĩ₣с₤Ōũк ιΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊ? Ė ð ĸ ˝). ЮijЧΒ˝₧ΖşЮĊſЧďΒĖ˝◦◦УŲŁũŁũİũ⅜₣₤₣сģĕ? Ė អនកទទួលករែដល ចេធ្វជអនកទទួលករករងរ ើ ងសង់ស្រមប់កិចសនយឃុំ សងត់បន គ្រគប់ ច ក ឺ អនកទទួលករែដលមនេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ែដលបនអនុមតេ ម ម ័ អនុមតេ ័ អភបលេខត្ដ ្រកុង្រតូវទទួល ិ យអភបលេខត្ដ ្រកុង។ ិ គ ល់អកទទួលករែដលមនេនកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ែដលបន ន ម យអភបលេខត្ដ ្រកុងៃនេខត្ដ ្រកុងនីមយ។ អភបលេខត្ដ ្រកុងមនសិទិធបដិេសធអនកទទួលករទំង ួ ិ ិ ័ ្ឌ ក យ ែដលមន្រពមចុះកចចសនយ ឬមនេគរពល័កខខណៃនកចសនយែដលបនចុ ះកចសនយជមួយឃុំ សងត់ ិ ិ ច ិ ច ិ ិ កន្លងមក េ យែផ្អក មឯក រកំណត់្រ ។ អនកទទួលករទំង យែដល្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ ើ ព័នធនឹងករឃុបឃឹតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លងបន្លំ នងអំេពើពុករលួ យ េហើយចប់ពីេពលែដល្រតូវបនដកសិទិជផ្លូវករ ន ធ ិ គជអនកទទួលករមនមនសិទិធ ឺ ិ ែដលមនអនុ ញតឱយ ញ ិ ក់ សំ េណេដញៃថ្ល។ េខត្ដ ្រកុងនីមយៗ ្រតូវេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ួ ម ើ ក់សំេណេដញៃថ្ល េហើយបញជ ី េនះ្រតូវមនេនកនុងេពល្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល។ មូល ើ ើ េហតុៃនករបដិេសធអនកទទួលករ្រតូវកត់្រ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវទទួល ក បនអនុមតេ ័ ទុកឱយបនចបស់ ស់។ គ ល់អកទទួលករែដលមនេនកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ែដល ន ម យអភបលេខត្ដ ្រកុង។ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់មនសិទបដិេសធអនកទទួលករទំង ក ិ ឹ ិធ យ ែដល ច ក មន្រពមចុះកិចចសនយ ឬមនេគរពល័កខខណៃនកិចសនយែដលបនចុះកចសនយជមួយឃុំ សងត់កន្លងមក េ យ ័ ្ឌ ិ ច ិ ិ ែផ្អក មឯក រកំណត់្រ ។ អនកទទួលករទំង យែដល្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ពននឹងករឃុប ័ ធ ើ ឃតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លងបន្លំ នងអំេពើពុករលួ យ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទជផ្លូវករ គជអនកទទួល ន ឹ ិ ើ ី ិធ ឺ ករមនមនសិទិធ ិ ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ឃុំ សងត់នីមយៗ្រតូវេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលមនអនុ ញត ក ួ ម ញ ើ ិ ឱយ ក់សំេណេដញៃថ្ល េហយបញជ ី េនះ្រតូវមនេនកនុងេពល្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល។ មូលេហតុៃនករបដិេសធ ើ ើ ើ អនកទទួលករ្រតូវកត់្រ Š). ទុកឱយបនចបស់ ស់។ ЮijЧΒ˝₧ΖşЮĊſЧďΒĖ˝ĩðijсĩ₣с₤Ōũк ι◦еĕЊŀģĕ? Ė ð ĸ ្រកុមហ៊ុន ពណជជករ ឬឈមួញននែដលេធ្វើ ិ សមរៈ ឬទំនិញ ភ ម្របេភទ្រតម្រតូវ នងទន់េពលេវ ឹ ិ ផគតផគងសមរៈ ឬទំនិញែដល ៖ ់ ់ ភ  ជវកមមផតផងសមរៈឬទំនញ នងមនសមតថភពផកតផង់ គ ់ គ ់ ភ ់ គ ី ិ ិ គជអនកផគតផគងសមរៈឬទំនិញ។ េលើកែលងែតអនក ់ ់ ភ ឺ ្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ពននឹងករឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លងបន្លំ នងអំេពើពុករលួ យ ័ ធ ន ើ ិ ិ ភ ់ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទិធជផ្លូវករ អនកផគតផគងសមរៈឬទំនិញេនះ គជអនកផគតផគង់ ់ ់ ឺ ើ ី សមរៈឬទំនិញែដលមនមនសិទិធ ភ ិ  មន្រពមចុះកិចសនយ ឬមនេគរពល័កខខណៃនកិចសនយែដលបនចុ ះកិចសនយជមួយឃុំ សងត់ ច ័ ្ឌ ច ច ក ិ ិ កន្លងមក េ យែផ្អក មឯក ឬទំនិញែដលមនមនសិទិធ ិ Ð). ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ រកំណត់្រ ភ ់ គ ់ ភ អនកផគតផគងសមរៈឬទំនិញេនះ គឺជអនកផគតផងសមរៈ ់ ់ ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ ЮijЧΒ˝₧ΖşЮĊſЧďΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊģĕ? Ė បុគគលែដលមនជំនញ ្រកុមហ៊ុន អងគភពរបស់រដ្ឋ អងគករមនែមនរ ្ឋ ភបលជតិនងអន្ដរជតិ សមគម ិ ិ ិ នងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នននែដល ិ ចផ្ដល់េស កមមបន្រតម្រតូវេទ ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ មស្ដង់ របេចចកេទស នងទន់ ិ 145
 10. 10. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ េពលេវ ែខមក គជអនកផ្ដល់េស កមម។ េលើកែលងែតបុគគលទំង ឺ  ឆ ំ២០០៩ ន យែដល ៖ ្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ពននឹងករឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លងបន្លំ នងអំេពើពុករលួ យ ័ ធ ន ើ ិ ិ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទិធជផ្លូវករ បុគលទំងេនះ គជអនកផ្ដល់េស កមមែដលមន គ ិ ើ ី ឺ មនសិទិធ កន្លងមកេ  េបើ ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ យែផ្អក មឯក មន្រពមចុះកិចសនយ ឬមនេគរពល័កខខណៃនកិចសនយែដលបនចុ ះកិចសនយជមួយឃុំ សងត់ ច ័ ្ឌ ច ច ក ិ ិ មនសិទិធ ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ រកំណត់្រ អនកផ្ដល់េស កមមេនះ គជអនកផ្ដល់េស កមមែដលមន ឺ ិ ចេធ្វបន េខត្ដ ្រកុងគួរេរៀបចំបញជ ី អកផ្ដល់េស កមម ស្រមប់ជួយដល់ឃុំ សងត់កុ ងករអនុវត្ដ ន ក ន ើ គេ្រមងេស កមម។ បញជ ី េនះគួរែតបញក់ឱយបនចបស់ អំពីេឈះអនកផ្ដល់េស កមម ឬេឈះអងគភពផ្ដល់េស ជ ម ម កមម ្របេភទេស កមម និង សយ ្ឋ នស្រមប់ទំនក់ទំនង។ ំ បុគគលែដលមនជនញ អងគភពរបស់រដ្ឋ អងគករមនែមនរ ្ឋ ភបលជតិនិងអន្ដរជតិ សមគម អងគករ ិ ិ សហគមន៍មូល ្ឋ ន នងអងគភពមនរក្របក់ចំេណញនន មនត្រមូវឱយមនប័ណបតង់ និងមនជប់ពនធរបប ្ណ ៉ ិ ិ ិ ិ ស្វ័យ្របកស នងពនធរបបេម៉ ករេទ។ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  ម្រន្ដី ជករ នគរបលជតិ កង ជ វុធហតថ នងកងេយធពលេខមរភូមនទ ពុំ្រតូវបនអនុ ញតឱយេធ្វើជ ញ ិ ិ អនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម នងអនកផគតផគងសមរៈ ឬទំនិញស្រមប់កិចសនយននរបស់ឃុំ សងត់ ់ ់ ភ ច ក ិ បនេទ។  សមជក្រកុម្របឹក បុគគលិកឃុំ សងត់ ឬគណៈកមធិករក ក ម ិ ងែផនករនងថវក ិ ិ ចេធ្វជអនកទទួលករ ើ ឬអនកផគតផគងសមរៈឬទំនិញ ឬអនកផ្ដល់េស កមមបន ប៉ុែន្ដពុំអនុ ញតឱយេធ្វើករេដញៃថ្ល ឬករសទងតៃម្ល ់ ់ ភ ញ ់ ក ស្រមប់កិចសនយននេនកនុងឃុំ សងត់ែដលខ្លួនរស់េន និងេធ្វើករងរេទ។ ច ư.ơ.̉. ĄеΉĕĜĜЮĝ˝Ė₣řеЮ‗ЧũŁũŲ◦ċ˝ņŊ О កចចលទធកមម ិ ចចប់េផ្ដើមបន បនប់ពីដំ ទ ក់កលេរៀបចំគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់។ េនះមនន័យថ គេ្រមង បនទទួលករពិនិតយបញក់បេចចកេទសចប់សព្វ្រគប់ នងករវភជន៍ថវកស្រមប់សកមមភពននរបស់ ជ ិ ិ ិ គេ្រមង (គេ្រមងទំងមូល ឬែផនក េ្រសច។ ដំ ដំ ក់កល និងជំ ័ ក ួ មួយៃនគេ្រមង) ្រតូវបនអនុ មតេនកនុងគេ្រមងថវកឃុំ សងត់រចជ ិ ំ ើ នននៃនដេណរករលទធកមមរមមន ៖ ួ ក់កលទ១ ៖ ករេរៀបចំករេដញៃថ្ល ី ជំ នទ១ ៖ ករបេងកើតគណៈកមមករលទធកមម ពនតយបញជ ី េឈះអនកទទួលករ នងសេ្រមចអំពអក ម ី ិ ិ ិ ី ន ជំ នទ២ ៖ ករេរៀបចំឯក ី ទទួលករែដលមនសិទិធ រេដញៃថ្ល ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ ជំ នទ៣ ៖ ករកំណត់កលបរេចឆទស្រមប់ករ្របជុំេបកសំ េណេដញៃថ្ល ី ិ ើ ើ ជំ នទ៤ ៖ ករ្របកសជូនដំណងអំពីករេដញៃថ្ល ី ឹ ជំ ជមួយអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង នទ៥ ៖ ករផ ព្វផ យឯក ី េ យមនករឯកភព រេដញៃថ្ល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 146
 11. 11. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ជំ ដំ ជំ ជំ ដំ ដំ រេដញៃថ្លេ ឆ ំ២០០៩ ន យអនកេដញៃថ្ល ំ ើ ក់កលទ២ ៖ ករ្របជុេបកសំ េណេដញៃថ្ល ី ើ ជំ ដំ នទ៦ ៖ ករបំេពញឯក ី ែខមក នទ៧ ៖ ករ ី ក់ នងទទួលសំ េណេដញៃថ្ល ឬសទងតៃម្ល ់ ិ ើ នទ៨ ៖ ករ្របកសេបកករេដញៃថ្ល ី ើ នទ៩ ៖ ករេបកសំ េណេដញៃថ្ល ឬសទងតៃម្ល នងកត់្រ ់ ី ើ ើ ិ លទធផលៃនករេបកសំ េណេដញៃថ្ល ើ ើ ក់កលទ៣ ៖ ករ្របជុំ យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ី ើ ជំ នទី១០ ៖ យតៃម្លេលើសំេណេដញៃថ្ល ឬសទងតៃម្ល នងកត់្រ ់ ើ ិ េដញៃថ្ល លទធផលៃនករ យតៃម្លសំេណ ើ ំ ក់កលទ៤ ៖ ករ្របជុ្របកសលទធផលៃនករេដញៃថ្ល ី ជំ នទី១១ ៖ ករ្របកសលទធផលៃនករេដញៃថ្ល ឬសទងតៃម្ល និងកត់្រ ់ លទធផលៃនករេដញៃថ្ល ក់កលទ៥ ៖ ករេរៀបចំេដមបអនុវត្ដកចសនយ ើ ី ី ិ ច ជំ ជំ ជំ នទី១២៖ ករេរៀបចំ នងេផញរបយករណេដញៃថ្លជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ៍ ើ ិ នទ១៣៖ ឯកភពេលើែផនករករងររបស់អកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ន ី ច នទី១៤ ៖ បំេពញទ្រមង់ពតមនកិចសនយ និងេផញើជូនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ័ ៌ ư.ơ.̣. ŁũЯ‗ĜеĮЊЮ₤₤₤ŪŌĠсŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ЮĝijеĠĕсŢşсŪ₤ŗŲ េនតំបន់ ច់្រសយល េពលខ្លះមនករលំ បកកនុងករអនុវត្ដកិចសនយេទ ច ចមបងេនតំបន់ ច់្រសយលគឺ ៖ មនតិវធីធមម ី ិ ។ បញ ្ហ 1. មនមនអនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងសមរៈទំនិញ េនកនុង្រសុក ច់្រសយល។ ់ គ ់ ភ ិ 2. អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងសមរៈទំនញពខងេ្រក មនចង់អនុ វត្ដគេ្រមង េន ់ គ ់ ភ ិ ី ិ តំបន់ ច់្រសយល។ 3. ករដកជញជូ នសមរៈ មនចំងយឆយ េហើយ ភ ង ឹ ថ នភពផ្លូវលំ បក ដូេចនះតៃម្លដឹកជញជូ នខពស់។ 4. ករងររបស់អក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសមនករលំ បកខង ពេ្រពះអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស ្រតូវ ន ្ល ំ ី េធ្វដំេណរឆយេដើមប្រតួតពិនិតយកិចសនយ។ ច ើ ើ ង ី ែស្ដង។ ơ). អភបលេខត្ដ ្រកុងកំណត់អំពឃុំ សងត់ែដលជតំបន់ ច់្រសយល េ ក ិ ី យែផ្អក ម ថ នភពជក់ þНеЮĝijеĠĕсŢşсŪ₤ŗŲ ឃុំេនតំបន់ ច់្រសយល្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀបចំ េដមបកំណត់អកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬ ន ើ ី អនកផគតផងសមរៈទំនិញេនមូល ្ឋ នែដលមនសមតថភពអនុវត្ដករងរ។ ្របសិនេបើមនមនអនកទទួលករ ឬ ់ គ ់ ភ ិ ភ អនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងសមរៈទំនិញ េធ្វើ ់ គ ់ ជវកមមកុ ង្រសុក េហើយអនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬ ន ី អនកផគតផគងសមរៈទំនិញមកពីេ្រក្រសុកមនចង់េទេធ្វើករេនទីេនះ ្រតូវពិចរ ់ ់ ភ ិ ជអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន េដមបអនុ វត្ដគេ្រមងេ ើ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ថ េតអកេ្របើ្របស់ ើ ន ចបេងកត ើ យខ្លួនឯងបនែដរឬេទ។ អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន គឺ 147
 12. 12. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ជអងគករមនែស្វងរក្របក់ចំេណញ ែដលសថិតេនកនុងឃុំ សងត់េនះ។ អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនះ ក ិ ្រតូវបនអនុ ញត កនុងករណ ៖ ញ ី  គនសមជក្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ម ក ិ ឹ មក់េធ្វជ្របធនអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន នងបនផល ន ើ ិ អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន្រតូវទទួល គ ល់ជផ្លូវករេ កៃ្រមពអងគករមូល ្ឋ នេនះេឡយ។ ី ើ  ច យអភបលេខត្ដ ្រកុង ិ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវអេញជ ើ ញអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នចូ លរួមេដញៃថ្ល កនុងនមជអនកទទួលករ ក ឬអនកផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងសមរៈទំនិញ។ ់ គ ់ ភ Ư). ΒĖ˝◦◦УŲŁũņРŲŢĕ ιΒĖ˝ĩŚŲсЮ₤ǻ˝ņŊņРŲŢĕ ť ť អនកទទួលករមូល ្ឋ ន ឬអនកផ្ដល់េស កមមមូល ្ឋ ន ចជួបករលំ បកកនុងករទិញសមរៈប ភ ្ដ ក់ពី អនកផគតផងសមរៈ។ កលវភគទូទត់្របក់េលើកទី១្រតូវគិតបញចូ ល (ឧទហរណ ចំនួន១០%ៃនតៃម្លកិចចសនយ) ់ គ ់ ភ ៍ ិ េនេពលសមរៈ ្រតូវបនដឹកដល់ទី ភ   សមរៈែដលដឹកដល់ទី ភ ងគេ្រមង។ ល័កខខណស្រមប់ករទូទត់្រតូវែត ៖ ំ ័ ្ឌ ងគេ្រមង មនតៃម្លយងតិច េសមើនឹងតៃម្លករទូទត់។ ំ ៉ ច អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមមចប់េផ្ដើមអនុវត្ដកិចសនយ។ ư.Ư. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсЮũЬĠşеĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ŋ ư.Ư.ơ. ЮýŲĠе‗₣аĕŁũЮũЬĠşеĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ŋ េគលបំណងៃនករេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ គឺេដើមប ី ៖ ម ១. ឱយគណៈកមមករលទធកមមឃុំ សងត់ដឹងអំពីអនកេដញៃថ្លែដលមនសមតថភពបេចចកេទស្រគប់្រគន់ ក កនុងករអនុវត្ដកិចសនយស្រមប់កិចសនយនីមយៗ។ ច ច ួ ២. ផ្ដល់លកខណៈងយ្រសួលដល់គណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិកអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ម ម ិ ច ន ្រកុង កនុងករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ដកិចសនយរបស់អកទទួលករ។ ៣. ធនថ អនកទទួលករេគរព មល័កខខណននៃនកិចសនយរបស់ខួ ន េបពុំដូេចនះេទ ពួកេគ្រតូវ ័ ្ឌ ច ្ល ើ បនដកេចញពបញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលចត់ទុកជករ ម ី ក់ទណកមម។ ្ឌ ៤. ធនថ អនកទទួលករទំងអស់ ជពេសសអនកទទួលករខតតូចៗ េនមូល ន នមនលទធភព ន ិ ដូចគ និងេសមើគចំេពះមុខចបប់កុ ងឱកសរកករងរេធ្វើ។ ន ន ន ៥. ក ច ងសមតថភពវស័យឯកជនកនុងករអនុ វត្ដកិចសនយ។ ិ ư.Ư.Ư. ЮýŲŁũ‗чаĕЮũЬĠşеĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ŋ េគលករណៃនករេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ មនដូចតេទ ៖ ៍ ម ១. ល់អកទទួលករ្រសបចបប់ែដលមនសមតថភពបេចចកេទស្រគប់្រគន់ ្រតូវបនផ្ដល់ឱកសឱយ ន ចូលេដញៃថ្លគេ្រមងឃុំ សងត់។ បញជ ី េឈះអនកទទួលករ្រតូវបន្រគប់្រគង មមេធយយបយ ក ម ន ន ែដលបេងកតឱកសេ្រចនដល់អនកទទួលករទំងអស់ នងជពេសសស្រមប់អកទទួលករខត ើ ិ ិ ើ តូចេនមូល ្ឋ នេទ មសមតថភពរបស់ពួកេគ។ បញជ ី េឈះអនកទទួលករមន្រតូវបន្រគប់្រគង ម ិ មវធមយែដលបងកឱយមនករលំ បក ឬយកកៃ្រមពអនកទទួលករកនុងករចុះេឈះេនកនុងបញជ ី ម ិ ី ួ ី េឈះអនកទទួលករេឡយ។ ម ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 148
 13. 13. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ២. អនកទទួ លករមន្រតូវចំ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន យ្របក់ េដើមបទទួ លបនេឈះេនកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួ លករ ម ម ី េឡយ។ តៃម្លស្រមប់ដំេណរករ យតៃម្ល នងករ្រគប់្រគងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ្រតូវបន ម ើ ើ ិ ៉ ប់រងេ យ ថវករបស់គណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង។ ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ ៣. ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវមនតួនទសំខន់ កនុងករ យតៃម្លអកទទួលករែដលបនអនុវត្ដកចច ក ន ឹ ី ិ ក ្ល សនយ េនកនុងឃុំ សងត់របស់ខួ ន។ ៤. ករ្រគប់្រគងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ្រតូវែតមនតមភព។ ម ្ល ល់ករសេ្រមចចតកុ នងករ ិ ្ដ ក់ បែនថមេឈះអនកទទួលករេទកនុងបញជ ី ឬករដកអនកទទួលករេចញពីបញជ ី ្រតូវមនមូលេហតុ ម ចបស់ ស់។ អនកទទួលករ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ នង្របជពលរដ្ឋ ្រតូវអនុញតឱយដងពីមូល ក ញ ឹ ឹ ិ េហតុទងេនះ។ ំ ư.Ư.ư. ijУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ អភបលេខត្ដ ្រកុង នងជ្របធនគណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ ិ ទទួលខុស្រតូវ្រគប់្រគងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ អភបលេខត្ដ ្រកុង្រតូវអនុមត នងចុះហតថេលខេលើបញជ ី ម ័ ិ ិ េឈះអនកទទួលករ េ ម យេយង មអនុ សន៍របស់ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដ។ អភបលេខត្ដ ិ ិ ្រកុង្រតូវបេងកើតអនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដ។ ិ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ ្រតូវមនសមជិកដូចតេទ ៖      សមជកអចៃ្រន្ដយៃនគណៈកមធករ្របតិបត្ដៃនគណៈកមធកអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ៍ ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ អនុ្របធនែផនកគំ្រទបេចចកេទស តំ តំ ង១រូបពីអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ង្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ក ឹ សមជកេផ ងេទៀត នងទ្របឹក ែដល្រតូវបនអនុមតេ ័ ិ ិ ី យអភបលេខត្ដ ្រកុង ិ អនុ គណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ នង យតៃម្លសមតថភពបេចចកេទសរបស់ អកទទួលករទំង ន ឹ េហយរក ទុកបញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលបន យតៃម្លបុេរលកខណសមបត្ដ។ ម ើ ិ ករ យតៃម្លបុេរលកខណសមបត្ដរបស់អកទទួលករ មនន័យថ អនកទទួលករមនភស្ដុ ន ិ គត់មនសមតថភពបេចចកេទស្រគប់្រគន់េដើមបអនុវត្ដកិចសនយ។ ច ី យ ងបញក់ថ ជ ែផនកគំ្រទបេចចកេទស ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករ យតៃម្លសមតថភព អនកទទួលករែដលបន ក់ពកយ សុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី (្របេភទទ១ ទ២ និងទ៣) នងេធ្វរបយករណជូនអនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដ។ ម ៍ ី ី ី ិ ើ ិ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របមូលព័តមនស្ដីពករ យតៃម្លករ អនុវត្ដ ៌ ី កចសនយរបស់អកទទួលករព្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ែដលជព័តមន យតៃម្ល ន ក ៌ ិ ច ី ឹ បេចចកេទស។ ច់េ យែឡកពែផនកគំ្រទ ី ư.Ư.̉. ũşĜ₤ņįњĕаĕĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ ċ Ŋ អនកទទួលករែដលមនេឈះកនុងបញជ ី ្រតូវបនែបងែចកជ ៣្របេភទ ដូចខងេ្រកម ៖ ម ១. អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ ២. អនកទទួលករករងរដី ៣. អនកទទួលករឯកេទស េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 149
 14. 14. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ អនកទទួ លករទំង អនកទទួលករឯកេទស ក៏ យ ច ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី បនេលើសពី មួយ្របេភទ។ ឧទហរណ ម ៍ ចចុះេឈះកនុងបញជ ី អកទទួលករ ម ន ងសង់ទូេទផងែដរ។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចសេ្រមចេធ្វករចរចផល់ជមួយអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន េដើមបអនុវត្ដ កិចច ក ទ ើ ី សនយ ែដលជចំ យចរន្ដស្រមប់ករងរអភវឌ ន៍មល ្ឋ ន ែដលមនទំហំទឹក្របក់ទបជង២ ូ ិ នេរៀល។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចអេញជ ើ ញអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន ដូចបនពិពណនេនចំណច៣.១.៥-១ ក ៌ ុ “ឃុេនតំបន់ ច់្រសយល” ឱយ ំ ក់សំេណេដញៃថ្ល។ ើ លកខណៈសមល់របស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនះ រួមមន ៖ គ    ជអងគករសហគមន៍ែដលមនែស្វងរក្របក់ចំេណញ នងសថិតេនកនុងឃុំ សងត់េនះ។ ក ិ ិ អនុវត្ដកមមវធីែដលចូ លរួមចំែណកសេ្រមចទិសេ ិ អភវឌ ន៍ឃុំ សងត់។ ក ិ សមជក្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ មន ចជ្របធនៃនអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនះ នងទទួលបន ក ិ ិ ិ ផលកៃ្រមពអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនះេឡើយ។ ី  ˝). អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនះ្រតូវទទួល គ ល់ជផ្លូវករេ យអភបលេខត្ដ ្រកុង។ ិ ŪĠЮķ◦◦Бơ ៖ ΒĖ˝◦◦УŲŁũ₤е‗₣с◦РЮĉ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទមនសិទេធ្វករេដញៃថ្លចំេពះកចសនយសំ ណង់សុីវលទំងអស់ េលើកែលង ិ ិធ ើ ិ ច ែតកចសនយករងរដី និងកិចសនយែដលទមទរនូវជំនញឯកេទស និងឧបករណពិេសសៗ។ ច ៍ ិ ច ឧទហរណ ្របេភទករងរែដលអនកទទួលករ្របេភទទី១ ៍  សំ ណង់អគរ  សំ ណង់  ចេធ្វើរមមន ៖ ួ សំ ណង់ទរទឹក ្វ   ព នេបតុង េរៀនេធ្វើអំពីឥដ្ឋ សំ ណង់លូមូល នងលូ ្រជុង ិ សំ ណង់ផូ វេបតុង។ ្ល ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវអនុ ញតឱយអនកទទួលករ្របេភទទី១ ចូ លេដញៃថ្លកិចចសនយៃន្របេភទករងរ ក ញ ខងេលើេនះ េលើកែលងែតអនកទទួលករ ែដល្រតូវបនរកេឃើញថ មនករពក់ពនធនឹងករឃុបឃិតស៊ុំ្រគលំ គ ័ ន ធ ករែក្លងបន្លំ នងអំពីពុករលួ យ េហើយចប់ពីេពលែដល្រតូវបនដកសិទិជផ្លូវករ ឬអនកទទួលករែដលបដិេសធ ិ មន្រពមទទួលយកកចសនយ ឬអនកទទួលករែដលមនបនេគរព ិ ិ ច ិ សនយជមួយឃុំ សងត់កន្លងមក។ កំហុសឆគងទំងេនះ ្រតូវកត់្រ ក េឡងនូវកំហុសទំងេនះ។ អនកទទួលករទំងេនះ ើ Š). មល័កខណៃនកចសនយែដលបនចុះកចច ខ ័ ្ឌ ិ ច ិ ឱយបន្រតម្រតូវេទ មេពលេវ ឹ ៃនករេកត ើ ច្រតូវបនលុ បេឈះេចញពីបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម ŪĠЮķ◦◦БƯ ៖ ΒĖ˝◦◦УŲŁũŁũİũřБ អនកទទួលករករងរដី គជអនកទទួលករែដល ឺ ដខតតូច (រួមទំងលូ មូល នងទរទឹកខតតូច) េ ន ី ន ិ ្វ ចបញក់ពីសមតថភព េដមបអនុវត្ដកិចសនយករងរ ជ ច ើ ី យេ្របកំ ើ ំ ងពលកមម ឬេ្រគ ងច្រក។ ខងេ្រកមេនះ គជ ឺ ឧទហរណមួយចំនួនអំព្របេភទកចសនយ ែដលអនកទទួលករករងរដី ៍ ី ិ ច  ករ  ករ ចអនុវត្ដបន ៖ ងសង់ផូ វដី ផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម នងលូ មូល ្ល ិ ងសង់្រប យ ទំនប់ដី នងទរទកខតតូច។ ិ ្វ ឹ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 150
 15. 15. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវអនុញតឱយអនកទទួលករ្របេភទទ២ ចូលេដញៃថ្លកិចសនយៃន្របេភទករងរ ក ញ ច ឹ ី ខងេលើេនះ េលើកែលងែតអនកទទួលករ ែដល្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ពនធនងករឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ គ ័ ឹ ន ើ ិ ករែក្លងបន្លំ និងអំពីពុករលួ យ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទជផ្លូវករ ឬអនកទទួលករែដលបដេសធ ិ ើ ី ិធ មន្រពមទទួលយកកចសនយ ឬអនកទទួលករែដលមនបនេគរព ិ ិ ច ិ សនយជមួយឃុំ សងត់កន្លងមក។ កំហុសឆគងទំងេនះ្រតូវកត់្រ ក េឡងនូវកំហុសទំងេនះ។ អនកទទួលករទំងេនះ ើ Ð). មល័កខណៃនកចសនយែដលបនចុះកិចច ខ ័ ្ឌ ិ ច ឱយបន្រតម្រតូវេទ មេពលេវ ឹ ៃនករេកត ើ ច្រតូវបនលុ បេឈះេចញពីបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម ŪĠЮķ◦◦Бư ៖ ΒĖ˝◦◦УŲŁũυ˝Ю◦₤ អនកទទួលករឯកេទស គជអនកទទួលករែដលមនឧបករណ នងសមតថភពបេចចកេទសស្រមប់ករងរ ៍ ិ ឺ ពេសសៗ។ ្របេភទៃនអនកទទួលករឯកេទសែដលេគ្របទះេឃញេ្រចនជងេគ គជអនកទទួលករជកអណងសនប។ ់ ី ិ ើ ើ ឺ ូ ្ដ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវអនុញតឱយអនកទទួលករ្របេភទទ៣ ចូលេដញៃថ្លកិចសនយៃន្របេភទករងរ ក ញ ច ឹ ី ខងេលើេនះ េលើកែលងែតអនកទទួលករ ែដល្រតូវបនរកេឃញថ មនករពក់ពនធនងករឃុបឃតស៊ុំ្រគលំ គ ័ ឹ ន ើ ិ ករែក្លងបន្លំ និងអំពីពុករលួ យ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទជផ្លូវករ ឬអនកទទួលករែដលបដេសធ ិ ើ ី ិធ មន្រពមទទួលយកកចសនយ ឬអនកទទួលករែដលមនបនេគរព ិ ិ ច ិ សនយជមួយឃុំ សងត់កន្លងមក។ កំហុសឆគងទំងេនះ្រតូវកត់្រ ក េឡងនូវកំហុសទំងេនះ។ អនកទទួលករទំងេនះ ើ ដូេចនះ អនកទទួលករទំង មល័កខណៃនកចចសនយែដលបនចុះកិចច ខ ័ ្ឌ ិ ឱយបន្រតម្រតូវេទ មេពលេវ ឹ ៃនករេកត ើ ច្រតូវបនលុ បេឈះេចញពីបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម យែដលមនេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ គជអនកទទួលករ្របេភទ ម ម ឺ ទ១ ទ២ ឬទី៣ មនសិទិធ ក់សំេណេដញៃថ្ល្រគប់កចសនយឃុំ សងត់េនទូទង្របេទសកមពុជេ ក ំ ី ី ើ ិ ច េទ ម្របេភទរបស់ខួ ន េលើកែលងែតអនកទទួលករេនះ្រតូវបនបដេសធេ ្ល ិ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដៃនេខត្ដ ្រកុង ិ មី េ យ យស្វ័យ្របវត្ដិ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ឬេ ក ឹ យ ័ រែតពួកេគ្រតូវបនរកេឃញថមនករពក់ពនធ ើ នងករឃុបឃឹតស៊ុំ្រគលំ គ ករែក្លងបន្លំ នងអំេពើពុករលួ យ េហយចប់ពេពលែដល្រតូវបនដកសិទជផ្លូវករ ន ឹ ិ ើ ី ិធ ឬេ យ រែតពួកេគ មន្រពមចុះកចសនយ ឬមនេគរពល័កខណៃនកចសនយែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ ខ ័ ្ឌ ិ ិ ច ិ ិ ច េវ ។ អនកទទួលករទំងេនះ ឃុំ សងត់កន្លងមក។ មូលេហតុៃនករបដិេសធអនកទទួលករ្រតូវកត់្រ ក ទុកឱយបន្រតម្រតូវ នងេទ ឹ ិ មេពល ច្រតូវបនលុ បេឈះេចញពបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម ី ư.Ư.̣. Ų˝š‗к₤ņŪ₤ĠЯřŲΖşşНй˝Ė₣ĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ŋ О ជទូេទ អនកទទួលករទំងអស់មនសិទេដើមបចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ្របសិនេបើ ៖ ម ម ិធ ី    អនកទទួលករ ចបញក់អំពសមតថភពបេចចកេទស្រគប់្រគន់ ជ ី មនធប់្រប្រពឹតេលមើសនឹងចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗកនុងករេធ្វើ ិ ្ល ិ្ដ ជីវកមមជអនកទទួលករ ករអនុវត្ដកចចសនយរបស់អនកទទួលករស្រមប់គេ្រមង្រកុម្របក ឃុំ សងត់ មនែដលធប់មន ក ្ល ិ ឹ ិ ជេមះផល្របេយជន៍េផ ងៗេឡយ។ ្ល ើ ម្រន្ដី ជករ នគរបលជតិ កង ជ េឈះេនកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេឡយ។ ម ម ើ សមជក្រកុម្របក ិ ឹ វុធហតថ នងកងេយធពលេមរភូមនទ ពុំ្រតូវបនអនុ ញតឱយចុះ ញ ិ ិ បុគគលិកឃុំ សងត់ ឬគណៈកមធករក ក ម ិ ងែផនករ នងថវក ិ ិ ច្រតូវបន បញចូ លេទកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ប៉ុែន្ដពុំអនុ ញតឱយេធ្វករេដញៃថ្ល ឬករសទងតៃម្លស្រមប់កចសនយនន ម ញ ់ ើ ិ ច េនកនុងឃុំ សងត់ែដលខ្លួនរស់េន នងេធ្វើករងរេទ ពេ្រពះប ក ិ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ្ដ លឱយមនទំនស់ ផល្របេយជន៍។ 151
 16. 16. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ư.Ư.̀. ĕБijЊ ŷЋĊБ˝₣ŁũЮũЬĠşеĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ ĖО Ŋ ˝). ŁũŪĠŁ₤ĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБŁũŢ˝сĵ˝ŏ₤НеşНйЮěй˝Ė₣ĠŃą БЮěйΒĖ˝◦◦УŲŁũ Ŋ О Ŋ ក-១). េលខធករ ្ឋ នៃន គ.ជ.វ.វ ិ េលខធករ ្ឋ នៃន គ.ជ.វ.វ ្រតូវផ ព្វផ យេនេលើទំពរ ័ ិ រព័តមនជតអំពករ ៌ ិ ី ក់ពកយសុំ ចុះេឈះ ម កនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ មនឱយហួសពៃថងទ៣១ ែខសី ម ៃនឆនមយៗ េ យេ្រប្របស់ទ្រមង់ទ២២។ នំ ី ួ ិ ី ី ើ ី ករផ ព្វផ យេនះក៏្រតូវបទេនេលើករេខៀនព័តមនរបស់េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នង ក់កុ នងេវប យ គ.ជ.វ.វ ្ដ ៌ ិ ិ ិ ផងែដរ។ ក-២). ថក់េខត្ដ ្រកុង ន អភបលេខត្ដ ្រកុង្រតូវផ ព្វផ យជូនដំណងដល់អកទទួលករអំពីករ ន ិ ឹ េឈះអនកទទួលករ ម មមេធយបយសម្រសប ែខកញ ៃនឆនីមយៗ េ ញ នំ ួ ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី ម មួយក៏បន ដូចជវទយុ ទូរទស ន៍ជេដើម មនឱយហួសៃថងទ៣០ ិ ិ ី យេ្របើ្របស់ ទ្រមង់ទី២៣។ ករផ ព្វផ យេនះក៏្រតូវ បិទេនេលើក រព័ត៌មនរបស់ ្ដ គណៈកមធិករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង។ ម ម ិ ិ ិ អនកទទួលករទំង យែដលមនបំណងចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ម ម ្រតូវ ក់ពកយសុំ ចុះ េឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េនែផនកគំ្រទបេចចកេទស ឬអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង េនេខត្ដ ម ម ្រកុងែដលខ្លួនេធ្វើ ជវកមមអចិៃ្រន្ដយ។ ៍ ី ចំេពះអនកទទួលករែដលមនេឈះេនកនុងបញជ ី េឈះរួចមកេហើយ ក៏្រតូវ ម ម ក់ពកយសុំ ចុះេឈះចូល ម កនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេឡើងវញស្រមប់ឆបនប់ផងែដរ។ ម នំ ទ ិ ែផនកគំ្រទបេចចកេទសទទួលខុស្រតូវេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលបន ក់ពកយទំងអស់។ បញជ ី ម េឈះេនះ ្រតូវបិទេនករេខៀនព័តមនរបស់គណៈកមធិករ្របតិបត្ដិៃនគណៈកមធិករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ម ្ដ ៌ ម ម ិ ្រកុង។ អនកទទួលករទំង យែដលបន ក់ពកយសុំ ចុះេឈះចូ លកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េហយមន ម ម ើ ិ េឃញេឈះេនកនុងបញជ ី េនះ ្រតូវេធ្វករត ៉ េទអនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ េនកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង ម ើ ើ េធ្វករ បនប់ពករបទផ យ។ ទ ើ ី ិ ទ្រមង់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ (ទ្រមង់ទ២៤) មនេនអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ម ម ី េខត្ដ ្រកុង នងែផនកគំ្រទបេចចកេទស េហយផ្ដល់ឱយអនកទទួលករ េ ិ ើ យមនមនករបង់្របក់េឡយ។ ិ ើ ទ្រមង់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ មនព័តមនមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ ម ម ៌         េឈះ្រកុមហ៊ុន ឬេឈះអនកទទួលករ ម ម លកខណៈ ជវកមម ៖ បុគគល ឬ្រកុមហ៊ុន ី សយ ្ឋ នរបស់្រកុមហ៊ុន ឬអនកទទួលករ ្របេភទអនកទទួលករែដល្រកុមហ៊ុនេសនើសុំ កចសនយ ិ ច ងសង់ែដលមនលកខណៈ្រប ក់្របែហល េហើយបនអនុវត្ដចប់សព្វ្រគប់ កនុងរយៈ េពល៥ឆកន្លងមកេនះ េដើមបបងញអំពីបទពិេ ធន៍ករងររបស់អកទទួលករកន្លងមក នំ ន ី ្ហ បុគគលិកជំនញបេចចកេទស នងវស្វកររបស់្រកុមហ៊ុន ិ ិ សមរៈបរកររបស់្រកុមហ៊ុន ភ ិ ខ លកខណៈវនិចឆយ និងនីតិវធីស្រមប់ យតៃម្លអកទទួលករ ន ិ ័ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 152
 17. 17. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន អភបលេខត្ដ ្រកុង នងជ្របធនគណៈកមធករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធករអភវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង ម ិ ម ិ ិ ិ ិ ិ ិ ្រតូវសេ្រមចអំពបញជ ី េឈះអនកទទួលករកនុងអំឡុងេពល០១ែខ បនប់ពករ្របកសជូនដំណងស្ដីពករ ក់ពកយ ម ទ ី ី ឹ ី សុំ ចូលកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ម ម ន អនុ គណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ្រតូវពិនិតយេឡើងវញ និងេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ្របចំឆ ំ ិ េហើយ ក់ជូនអភបលេខត្ដ ្រកុងេដើមបអនុ មត។ បញជ ី េឈះអនកទទួលករ្រតូវបនអនុមត និង្របកសផ ព្វផ យ ័ ម ័ ិ ី ជ ក ធរណៈ ឱយបនមុនៃថងទ៣១ ែខធនូ ៃនឆនមយៗ។ ដូចេនះ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចចប់េផ្ដើមដំេណរករ នំ ី ួ ើ ី លទធកមមកុ ងែខមក ៃនឆបនប់។ ន នំ ទ អនកទទួលករ្រតូវ ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ េនកនុងេខត្ដ ្រកុងែដលខ្លួនេធ្វើ ម ម ជវ ី កមមអចៃ្រន្ដយ។ ប័ណបតង់មនែមនជត្រមូវករស្រមប់ករ ក់ពកយសុំ ចុះេឈះបញជ ី េឈះអនកទទួលករេទ។ ៍ ្ណ ៉ ម ម ិ ិ េនេពលអនកទទួលករឈនះកនុងករេដញៃថ្ល អនកទទួលករ្រតូវមនប័ណបតង់ៃនេខត្ដ ្រកុងែដលខ្លួនបនេដញៃថ្ល ្ណ ៉ ឈនះេនះ េនមុនេពលចុះកិចសនយជមួយឃុំ សងត់។ អនកទទួលករ្រតូវផ្ដល់បណបតង់ចបប់ថតចម្លងរបស់ ច ក ័ ្ណ ៉ ខ្លួន េនេពលចុះកិចសនយ។ ច Š). ជូនេ ĠНЮũŲ˝š‗₤ņġijŚЊΒĖ˝◦◦УŲŁũℓŊБ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករពិនិតយពកយសុំ ទង ំ យែដលបន ក់ យអនកទទួលករថមី ឱយបនល្អិតល្អន។ ់ អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិ ្រតូវេសនើសុំឱយែផនកគំ្រទបេចចកេទសេធ្វករ្រតួតពនតយ២ដំ ើ ិ ិ នងេធ្វើរបយករណៃនករ្រតួតពិនតយៃនដំ ៍ ិ ិ ខ-១). ករ្រតួតពនតយដំ ិ ិ ករ្រតួតពិនិតយដំ ក់កល ក់កលនីមយៗ។ ួ ក់កលទ១ ៖ ី ក់កលទី១ គជករ្រតួតពិនិតយេលើលកខណៈវនិចឆយ(ទ្រមង់ទ២៥) េ ិ ័ ឺ ី យែផ្អក ម ព័តមនែដលអនកទទួលករបនបំេពញកនុងទ្រមង់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ។ ឧទហរណ ៌ ម ម ៍ ្របសិនេបើអនកទទួលករបនសរេសរថ គត់បនអនុ វត្ដកិចចសនយចំនួន០១ ប៉ុែន្ដលកខណៈវនិចឆយអបបបរម ិ ័ កំណត់ថ អនកទទួលករ្រតូវបញច ប់កចសនយយងតចចំនួន០២ ៃន្របេភទនីមយៗែដលអនកទទួលករបន ៉ ួ ិ ច ិ ក់ ពកយេសនើសុំ ដូ េចនះអនកទទួលករេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ មនបំេពញបនលកខណៈវនិចយ េហយគត់មន្រតូវបន ិ ឆ័ ិ ើ ិ េធ្វករ្រតួតពនិតយេនដំ ើ ិ វនចឆយ ្រតូវកត់្រ ិ ិ ័ ក់កលទ២េទ។ មូលេហតុែដលចត់ទុកថ អនកទទួលករមនបំេពញបនលកខណៈ ី ិ ឱយបនចបស់ ខ-២). ករ្រតួតពនតយដំ ិ ិ ករ្រតួតពិនិតយដំ ករបនអនុវត្ដ េនទី ស់េនកនុងទ្រមង់ទ២៥។ ី ក់កលទ២ ៖ ី ក់កលទី២ គជករចុះពិនិតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេនទី ទ ឺ ងគេ្រមងែដលអនកទទួល ំ ងែដលអនកទទួលកររក ទុកសមរៈបរករ នងេនករយល័យរបស់ អកទទួលករ។ ំ ភ ន ិ ខ ិ ិ ករចុះេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេនះ ្រតូវេ្រប្របស់ទ្រមង់ទី២៦ នងអនុវត្ដដូចខងេ្រកម ៖ ទ ើ ិ  ចុះ្រតួតពិនតយលទធផលករងរេនទី ិ ងគេ្រមង ែដលអនកទទួលករបនេធ្វយងតច២កចសនយ ំ ើ ៉ ិ ិ ច កនុងមួយ្របេភទអនកទទួលករ។ ឧទហរណ អនកទទួលករបន ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះ ៍ ម ម អនកទទួលករ្របេភទទ២ ដូចេនះ្រតូវពនិតយេមលលទធផលករងរដែដលអនកទទួលករបនអនុវត្ដ ី ី ិ ើ កន្លងមក យងតិចចំនួន២កិចសនយេដើមបេធ្វើករ យតៃម្ល។ េបអកទទួលករបន ៉ ច ី ើ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ក់ពកយសុំ ចុះ 153
 18. 18. ំ ជពូកទី៣ ៖ កចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចចសនយ ិ ែខមក េឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ្របេភទទ១ែដរ ្រតូវ្រតួតពនិតយលទធផលករងរ ម ម ី ិ អនកទទួលករបនអនុវត្ដកន្លងមកយងតច២កចសនយែថមេទៀត។ ៉ ិ ិ ច  ចុះ្រតួតពិនិតយេមលឧបករណ ឬសមរៈបរករេនករយល័យ ឬទី ៍ ភ ើ ិ ខ ិ ឆ ំ២០០៩ ន ងសង់ែដល ងឧបករណ ឬសមរៈបរករ ំ ៍ ភ ិ ខ ភ របស់អនកទទួលករ េដមបបញក់ថ េតសមរៈបរករែដលអនកទទួលករបនបរយយេនកនុងពកយ ជ ើ ី ើ ិ ខ ិ សុំ ចុះេឈះ្រតឹម្រតូវែដរឬេទ។ ម  ចុះ្រតួតពិនិតយបុគគលិកបេចចកេទសរបស់ អនកទទួលករ េនករយល័ យរបស់ អនកទទួលករ េដើមប ី ិ ម បញក់ថ េតបុគគលិកបេចចកេទសែដលអនកទទួលករបនបរយយេនកនុងពកយសុំ ចុះេឈះ្រតឹម ជ ើ ិ ្រតូវែដរឬេទ េហើយសមតថភពរបស់បុគគលិកទំងេនះបំេពញបននូវលកខណៈវនិចឆយែដរឬេទ។ ិ ័ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ចំេពះអនកទទួលករែដលមនេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករៃនឆមុនបនប់េនះ េហយ ð ម ម នំ ទ ើ ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករេនកនុង្របេភទដែដល នង ជធនី េខត្ដដែដល (ឧទហរណ ម ម ៍ ិ អនកទទួលករ មនេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករឆ២០០៩ េហើយគត់ ម ម នំ ក់ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី ម េឈះអនកទទួលករឆ ំ ២០១០) អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិមនចំបច់េសនើឱយែផនកគំ្រទបេចចកេទស ម ន ិ េធ្វករ្រតួតពិនិតយអនកទទួលករទំងេនះេទ ពីេ្រពះអនកទទួលករទំងេនះបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយរួចមកេហើយ។ ើ Ð). ŁũǻŎijаņųЮŲЧŁũΒĕНŷijŚŁũİũũĠ₤сΒ˝◦◦УŲŁũ Ė អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក់ជូនរបយករណសេងខបអំពីករ ក ៍ បំេពញករងររបស់ អនកទទួលករែដលបនអនុ វត្ដកិចចសនយករងរេនឆមុនកន្លងមក(ទ្រមង់ទី២៧)។ က

×